REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Afbud: Fraværende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Afbud: Fraværende:"

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringsforslag til vedtægterne for Renovest I/S Bevilling til byggemodning i Støvring Ådale Gadelysprojekter i Rebild Kommune Råstofplan 2008 i høring Principel stillingtagen til skema B for 20 almene boliger ved Mosbækalle i Støvring for Støvring Boligselskab Godkendelse af skema B for 8 almene boliger på Forsamlingshusvej i Støvring. Bygherre Boligselskabet Nordjylland Energimærkning af kommunale bygninger Forberedelse af lokalplan for detailhandel ved industriområdet ved Haverslev Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 217 for mobilantenner, Støvring Godkendelse af varmeprojekt for Støvring Ådale Siden sidst - orientering til udvalget 43 Underskriftsside 45 24

3 1. Ændringsforslag til vedtægterne for Renovest I/S J.nr.: P24. Sagsnr.: 08/2929 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Renovest I/S har fremsendt et forslag til vedtægtsændring til godkendelse. Der ønskes således ændret på vedtægternes 7, stk. 7.3 om udbetaling af vederlag til bestyrelsen. Ændringen går ud på at ændre medlemmernes mødediæter til et honorar på 2% (for næstformændene 4%) af en borgmesterløn for en kommune under indbyggere. Formandens honorar foreslås til 20% (mod tidligere 25% af en borgmesterløn for en kommune mellem og indbyggere). Ændringen er begrundet med et ønske om at forenkle udbetalingerne samt foretage en tilpasning til den nye kommunestruktur med større kommuner og færre medlemmer af bestyrelsen. Indstilling: Forvaltningen indstiller at der tages stilling til vedtægtsændringen Bilag: Udsnit af gældende vedtægt ( 7.3) og ændringsforslag Beslutning i den : Gert Fischer og Henrik Christensen blev erklæret inhabile. Vedtægtsændringen indstilles godkendt. 25

4 2. Bevilling til byggemodning i Støvring Ådale J.nr.: P20. Sagsnr.: 07/17332 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I henhold til Byrådets beslutning fra mødet den 20. december 2007 har den første byggemodning af 53 parcelhusgrunde i Støvring Ådale nu været udsendt i en offentlig licitation med afholdelse den 22. januar Ved udbydelsen af arbejdet rekvirerede 21 entreprenører/leverandører udbudsmaterialet og af disse afgav 12 entreprenører tilbud ved licitationen. Efter gennemgang af tilbuddene anbefales det, at opstarte kontraktforhandlinger med Entreprenørfirmaet Bjerregaard ApS, Hals, som afgav laveste tilbud på kr ,-. Af bilag 2 fremgår et overslag over de samlede byggemodningsomkostninger. Byggemodningsomkostningerne eksklusiv kloakering er beregnet til kr ,- indeholdende udlæg til tilslutningsafgifter og bidrag til forsyningsselskaberne herunder kloak for kr ,-. Omkostningerne for kloakforsyningen er vurderet til kr ,-, og kloakforsyningen får en indtægt i form af tilslutningsbidrag på kr ,-. Det skal bemærkes, at det ved udarbejdelse af overslaget er forudsat, at varmeforsyningen i området er naturgas og at omkostninger til bla. opmålinger og udstykning er anslåede. Desuden skal det bemærkes, at etablering af nødvendige bassinanlæg til regnvandshåndtering og en pumpestation til spildevand udbydes særskilt, og således ikke er medtaget i nærværende overslag. Dette vurderes - jvf dagsordenen til mødet i december - til størrelsesordenen 3,5 mio kr. På budget 2008 er der budgetteret med indtægter på 5 mio kr for salg af grunde i Støvring Ådale og 1,8 mio i indtægter for kloaktilslutningsbidrag. Der blev på mødet den 20. december 2007 givet en bevilling på kr ,- til arkæologiske undersøgelser og udarbejdelse af prospektmateriale til brug ved grundsalg. Indstilling: Forvaltningen indstiller at der gives en tillægsbevilling på kr ,- til gennemførelse af byggemodningen excl. kloak som samtidig frigives at der gives en tillægsbevilling på kr ,- til kloakanlæg som samtidig frigives. 26

5 Bilag: Bilag 1 - Oversigtskort Bilag 2 - Overslag efter licitation Beslutning i den : Der blev orienteret om økonomien i det samlede projekt for årene 2007/08. Der udsendes til økonomiudvalgsmødet en økonomioversigt. Der tages forbehold for forudsætningen om naturgasforsyning. Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. 27

6 3. Gadelysprojekter i Rebild Kommune 2008 J.nr.: P20. Sagsnr.: 08/2936 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Forvaltningen har afholdt møde med HEF Energiteknik om deres planlagte kabellægningsprojekter i 2008 med henblik på en prioritering af renovering af gadelys i Rebild Kommune. HEF Energiteknik har oplyst, at der i Rebild Kommune kun er 3 tilbageværende projekter med kabellægning af luftledninger på strækninger med gadelys, som alle forventes gennemført i De 3 projekter vil for Rebild Kommune se således ud: Levering og nedlægning af gadelyskabel og opsætning af 5 stk. gadelyslamper på Skibstedvej i Skibsted til kr ,- Levering og nedlægning af gadelyskabel og opsætning af ca. 33 stk. gadelyslamper i Blenstrup til ca. kr ,- Levering og nedlægning af gadelyskabel og opsætning af ca. 14 stk. gadelyslamper i Korup vurderet til kr ,- På anlægsbudgettet for 2008 er ansat kr ,- (som er frigivet ved budgetvedtagelsen) og i overslagsårene er budgetbeløbene kr ,-. Efter gadelysforeningernes overdragelse af deres gadelysanlæg til Rebild Gadebelysning A/S er der behov for en registrering og tilstandsvurdering af de overtagne anlæg inden et udbud af den fremtidige drift kan gennemføres. Der bør derfor snarest igangsættes en registrering af hensyn til indgåelse af driftsaftaler fra 2009, og omkostningerne til dette er vurderet til ca. kr ,-. 1. januar 2007 kom der desuden skærpede krav om supplerende beskyttelse af elinstallationer med krav om beskyttelse med HPFI-relæer. Kravet for eksisterende installationer er gældende fra 1. juli Da kravet også omfatter gadebelysning, herunder eventuelle julebelysninger, som forsynes fra gadelysinstallationer er en gennemgang således presserende og registreringen kan medføre udgifter til ændringer af eksisterende installationer. Den samlede merudgift på kr ,- i forhold til de afsatte kr ,- foreslås finansieret ved frigivelse af midler fra de afsatte kr ,- på anlægsbudgettet i 2008 til Byforskønnelse, trafiksikkerhed, broer m.v. Indstilling: Forvaltningen indstiller 28

7 at gadelysprojekterne i Skibsted, Blenstrup og Korup gennemføres i forbindelse med HEF Energitekniks kabellægning at Rebild Gadebelysning A/S mod betaling anmodes om at gennemføre ovenstående anlæg og igangsætte registreringen med henblik på udbud af vedligeholdelsen at der frigives en bevilling på kr ,- fra konto Beslutning i den : Flertallet Gert Fischer, Søren Munk og Mogens Schou Andersen indstiller forvaltningens indstilling godkendt. Mindretallet Henrik Christensen og Bertil Mortensen foreslår/indstiller, at merudgiften på kr. søges som en tillægsbevilling, da områder som byforskønnelse og trafiksikkerhed ikke ønskes nedprioriteret. 29

8 4. Råstofplan 2008 i høring J.nr.: P17. Sagsnr.: 08/1706 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Råstofadministrationen på land er opdelt, så Regionsrådet har ansvaret for kortlægningen af råstofferne og for at udarbejde en regional råstofplan, og kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen. Råstoffer på land omfatter sand, grus, sten, ler, moler, kridt, tørv, muld og lignende forekomster. Region Nordjyllands Forslag til Råstofplan har været undervejs i I løbet af sommeren blev der gennemført en for-offentlighedsfase, hvor forslag og ideer blev indhentet. I den forbindelse anmodede Regionen Rebild Kommune om bemærkninger til de foreslåede nye udlagte råstofområder i kommunen. Der vedlægges som bilag 1 et uddrag af forslaget. Hele forslaget kan i øvrigt ses på: Forslag til Råstofplan 2008 for Region Nordjylland er nu sendt ud i høring fra d. 7. januar til d. 14. marts Der afholdes offentligt møde om Råstofplanen 6. februar Forvaltningen har gennemgået planen. Forvaltningens detaljerede bemærkninger kan ses i bilag 2. Generelt vurderes, at Rebild Kommune har en stor råstofindvinding set i forhold til andre kommuner i regionen. Dette både med hensyn til indvindingsmængde og set i forhold til det samlede areal udlagt til råstofområde. Det store areal skyldes blandt andet to store udlagte områder ved henholdsvis Bradsted og i Siem-Hellum skov. Forvaltningen vægter, at udlægningen sker i sådanne store områder, mens mindre udlagte områder nedprioriteres. På denne måde minimeres generne fra råstofindvindingen, og det kan samtidig sikres, at områderne efter endt indvinding efterbehandles til områder, der falder naturligt ind i landskabet, og hvor natur- og grundvandsinteresser sikres. Byrådet behandlede i december 2007 i forbindelse med foroffentlighedsfasen forslag til 7 nye råstofområder i Rebild kommune. På baggrund af kommunens høringssvar er 3 af disse områder ikke medtaget i Regionens forslag til Råstofplan, mens 4 områder er indarbejdet i forslaget. I forhold til nye foreslåede udlagte områder har forvaltningen følgende kommentarer: (jfr. oversigtkort - bilag 3) 1. Matr. nr.e. 7c og 16a Skørping By, Skørping, er af Regionsrådet indstillet udlagt til råstofområde. Forvaltningen finder, at det er problematisk at udlægge matr. nr. 7c til graveområde grundet drikkevandsinteresser og beskyttelse af fortidsminder. Derfor anbe-fales det, at matr. nr. 7c ikke udlægges. 30 Alternativt foreslås, at kun den del af matriklen, der er omfattet af Nordjyllands Amts

9 tilladelse til råstofindvinding meddelt d. 31. august 2004, og samtidig er beliggende udenfor beskyttelseszonen til gravhøjen, udlægges til råstofområde (se Bilag 2). 2. Matr. nr. 1a Ø. Korup Gde, Solbjerg, er af Regionsrådet indstillet udlagt til råstofområde. Forvaltningen finder, at det er problematisk at udlægge denne matrikel til råstofområde. Området er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser og derudover vil der blive en væsentlig forøget lastbilstrafik gennem Korup, som følge af udpegningen af flere råstofområder i nærområdet. Det anbefales derfor ikke at udlægge området. I forhold til allerede udlagte råstofområder har forvaltningen følgende kommentarer: (jfr. oversigtkort - bilag 3) 3. Området ved Tinghøj, Øster Hornum, anbefales udtaget som udlagt råstofområde på grund af drikkevandsinteresser samt et forhistorisk minde beliggende centralt i området. 4. Området ved Estrup, Øster Hornum, anbefales udtaget som udlagt råstofområde på grund af landskabelige værdier og drikkevandsinteresser. 5. Området ved Aarestrupvej, Aarestrup, findes ikke realistisk som værende egnet til råstofindvinding, idet der i området er lokaliseret et større husdyrbrug samt tre beboede ejendomme og da området gennemskæres af en kommunevej, en naturgasledning og en højspændingsforbindelse. Indstilling: Forvaltningen indstiller: at de i sagsfremstillingen nævnte kommentarer til Råstofplan 2008 (incl. bilag) fremsendes til Regionsrådet. Bilag: 1. Uddrag af planen 2. Forvaltningens bemærkninger til Råstofplan kortbilag vedr. Rebild Kommune fra Forslag til Råstofplan 2008 Beslutning i den : Et manglende kortbilag udsendes til økonomiudvalgsmødet. Forvaltningens indstilling indstilles godkendt med den ændring, at alternativet ang. matr. 31

10 nr. 7c Skørping udgår. 5. Principiel stillingtagen til skema B for 20 almene boliger ved Mosbæksalle i Støvring for Støvring Boligselskab J.nr.: Ø60. Sagsnr.: 08/2923 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Kuben har på vegne af Støvring Boligselskab fremsendt et skema B for et projekt med 20 boliger på grunden på hjørnet af Mosbæksallé/Hobrovej, syd for rundkørslen. I november 2006 godkendte Støvring Byråd et projektforslag til 20 boliger i 3 blokke og et skema A med en samlet anskaffelsessum på kr. Sammen med skema A blev det godkendt, at Støvring Boligselskab udbød projektet i offentlig prækvalifikation med efterfølgende indbudt licitation i fagentrepriser. Kuben anfører, at der har været afholdt licitation i maj 2007 blandt 5 totalentreprenører, hvor 4 gav bud. Denne licitation blev for dyr, hvorfor der har været forhandlet med entreprenøren, for at få prisen til at holde sig indenfor det i 2008 godkendte rammebeløb på kr Boligselskabet har for at få beløbet til at passe ændret projektet og hævet det godkendte areal med 192 m2, hvilket har betydet en forhøjelse af prisen til kr.. Denne forhøjelse betyder også, at Rebild Kommunes indskud til Landsbyggefonden skal forhøjes fra kr. til Skema B er vedlagt skitser af de ændrede boliger, men ikke et projekt som bestemmelserne i Støttebekendtgørelsen kræver. Det skyldes, at arbejdet er udbudt i totalentreprise, således der endnu ikke er udarbejdet projekt. Indstilling: Forvaltningen indstiller: at der tages stilling til dette lidt større projekt at der tages stilling til om den valgte fremgangsmåde ved udbud kan godkendes. at der i givet fald stilles krav om at der omgående fremsendes projekt og alle øvrige dokumenter som er nødvendige for godkendelse af skema B. 32

11 Bilag: Brev fra Kuben af 25. januar 2008 Beslutning i den : Sagen udsættes. 33

12 6. Godkendelse af skema B for 8 almene boliger på Forsamlingshusvej i Støvring. Bygherre Boligselskabet Nordjylland J.nr.: Ø60. Sagsnr.: 08/2919 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Boligselskabet Nordjylland fik i november 2006 godkendt et skema A og et projekt til opførelse af 12 almene familieboliger i et 2½-etagers byggeri ved Forsamlingshusvej, Støvring, på restgrunden nord for rundkørslen Hobrovej/Mosbæksallé. Der har tidligere i 2007 været afholdt licitation på dette byggeri i 2½ etager med parkeringskælder. Dette projekt blev for dyrt, hvorfor selskabet har omprojekteret og udsendt et nyt projekt med 8 boliger i et 2-etagers byggeri i licitation. Dette byggeri og dette licitationsresultat ligger til grund for det her fremsendte skema B. Arbejdet har været udbudt i indbudt licitation i fagentrepriser, som forudsat ved godkendelse af skema A. Efter licitationen er den samlede anskaffelsessum på kr.. Da det er kr. over maksimumbeløbet for denne boligtype (724 m² x kr. = kr.) disponerer Boligselskabet med, at differencen betales af selskabets dispositionsfond, for at få byggeriet i gang. Det er således kr., som fremgår af skema B, og som Byrådet her skal godkende. Dette giver et kommunalt indskud i Landsbyggefonden på kr. og en årlig husleje på 854 kr./ m². Til sammenligning angav skema A for 12 boliger en samlet anskaffelsessum på kr., et kommunalt indskud på kr. og en boligafgift på 832 kr./m² Projektet, som består af 8 stk. 3-værelses boliger på 90,5 m², udføres i 2 etager. Der er derfor ikke krav i bygningsreglementet om elevator, projektet viser dog en "liftelevator" fra indgangsnivau til 1. sal. Der er imidlertid ikke i projektet vist adgang for handicappede fra parkeringspladsen til indgangsniveauet. Dette problem har forvaltningen bedt rådgiveren fremsende løsningsforslag til. Ellers er projektet endnu ikke byggesagsbehandlet, men der synes umiddelbart ikke at være problemer. Indstilling: Forvaltningen indstiller at det reviderede projekt godkendes at skema B og det fremsendte driftsbudget godkendes på betingelse af, at anskaffelsessummen overholdes. 34

13 Bilag: Brev fra Boligselskabet Nordjylland af 25. januar 2008 Nøgletal for byggeopgaven Sammenstilling af licitationsresultatet Side 18 og 19 fra skama B med angivelse byggeriets økonomi. Budget for fremtidig drift Beslutning i den : Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen. Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. 35

14 7. Energimærkning af kommunale bygninger J.nr.: P15. Sagsnr.: 08/2872 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal der ske en energimærkning af alle offentlige bygninger på over 60 m² inden 1. juli De bygninger, der den 1. januar 2006 havde en gyldig energimærkning efter den tidligere energieftersynsordning (ELO), kan dog vente til senest 5 år efter sidste gennemgang. ELO-ordningen, som ikke var nær så omfattende som energimærkningen, omfattede bygninger over 1500 m². Alle kommunens bygninger skal herefter gennemgås og energimærkes hvert 5. år. I Rebild Kommune drejer det sig om ca m² opvarmet areal fordelt på 78 ejendomme. 24 ejendomme, som udgør den største del af arealet, var under ELO-ordningen, men en gennemgang viser, at 6 af disse ejendomme havde en gyldig mærkning pr.1. januar Det betyder, at næsten hele bygningsmassen skal gennemgås inden 1. juli Energimærkningen er en opgave, som skal udbydes blandt de dertil godkendte firmaer. De få kommuner, som har igangsat energimærkningen har erfaret, at prisen ved en sådan licitation bliver mellem 20 og 30 kr/ m², der skal gennemgås. Det betyder en pris på 2,4-3,6 mill. for alle Rebild Kommunes bygninger. Altså en opgave, som skal udbydes i EUudbud. Der findes dog ingen godkendte firmaer udenfor Danmark. Forvaltningen har sammen med andre kommuner overvejet muligheden for at søge om tilladelse hos Energistyrelsen til at strække energimærkningen over en 5-årig periode, således at en 1/5-del af bygningsmassen gennemgås hver år. Vi vil så have afsluttet 1. gennemgang af hele bygningsmassen i Beløbet til energimærkningen vil dermed kunne fordeles med et fast beløb hvert år og ikke de ca. 3 millioner hvert 5. år. Forvaltningen har efter en telefonisk henvendelse fået tilsagn fra Energistyrelsen om, at de snarest vil give en tilbagemelding på, om en 5 års plan vil kunne forventes godkendt. Denne tilbagemelding forventes inden Økonomiudvalgets møde den 13. februar. Med i Energistyrelsens overvejelser er også det faktum, at der ikke er ret mange firmaer, der kan påtage opgaven, så hvis alle kommuner skal have gennemført energimærkningen inden 1. juli 2009, vil der blive problemer med at skaffe godkendte energikonsulenter. Forvaltningen skal inden 31. marts i år fremsende en redegørelse til Energiministeriets Fællessekretariat for eftersyns- og mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet) for de ejendomme, der skal energimærkes. Der skal medfølge BBR-oplysninger og oplysninger om hvornår der indgås aftale med et firma om energimærkning og hvornår vi forventer at energimærkningen vil være gennemført. I forbindelse med denne indberetning foreslås det, hvis Energistyrelsen melder positivt tilbage, at der søges om tilladelse til at strække energimærkningen over 5 år. Efter energimærkningen vil der skulle igangsættes energibesparende foranstaltninger på en lang række bygninger. Kommunen er således forpligtet til at gennemføre de foranstalt- 36

15 ninger, som har en tilbagebetalingstid på 5 år og derunder. Indstilling: Forvaltningen indstiller: 1. under forudsætning af, at Energistyrelsen er positiv overfor at strække energimærkningen over 5 år: at der søges om tilladelse til at fordele opgaven med energimærkning over 5 år at arbejdet med afholdelse af licitation på opgaven igangsættes og udbydes som en opgave over 5 år at der ved budgetlægning 2009 budgetteres med en udgift på kr. pr. år 2. hvis opdeling over 5 år ikke kan tillades: at arbejdet med afholdelse af licitation på den samlede opgave igangsættes at der ved budgetlægning 2009 budgetteres med en udgift på 3 mill. kr. Beslutning i den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. 37

16 9. Forberedelse af lokalplan for detailhandel ved industriområdet ved Haverslev. J.nr.: P20. Sagsnr.: 07/19668 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Rebild Kommune vedtog i april 2007 tillæg nr. 8 til Nørager Kommuneplan 97 for detailhandelen i den tidligere Nørager Kommune. Planen opstiller rammerne og mulighederne for den fremtidige detailhandelsbetjening i tidligere Nørager kommune, hvor der er lagt op til at etablere detailhandelsbutikker i centerområdet C.2 Haverslev Øst, som er beliggende ved rundkørslen mellem Roldvej og Jyllandsgade. Den lokale købmand, som i dag har butik i centerområdet C.1 Haverslev center, ønsker at flytte den eksisterende butik, beliggende ved kirken, til en placering ved rundkørslen. Der ønskes ca m² butiksareal, med cafeteria og tankanlæg med tilhørende plads til vareindlevering og parkering. Dvs. et grundareal på ca m². Tillæg nr. 8 åbner mulighed for at etablere dagligvarebutikker på op til m², udvalgsvarebutikker på op til 1500 m² og butikker til særligt pladskrævende varegrupper på op til 1500 m². For evt. at imødekomme købmandens ønske skal der udarbejdes en lokalplan, men forinden ønskes en stillingtagen til, om der ønskes detailhandel i form af dagligvarebutikker på dette areal. Købmanden har udtrykt ønske om en placering mellem Roldvej og Jyllandsgade, så tæt på rundkørslen som muligt. God planlægningspraksis foreskriver, at byer skal vokse indefra og ud uden huller mellem den eksisterende by og nybyggeriet. Derfor rejser der sig et spørgsmål om områdets overordnede, fremtidige disponering. Købmanden har desuden ansøgt om 3 direkte vejadgange - én til Roldvej og 2 til Jyllandsgade. Forvaltningen har bearbejdet dette ønske om vejadgange sammen med den overordnede disponering af området. Forvaltningen foreslår, at der etableres én vejadgang fra Jyllandsgade til en fremtidig udnyttelse af arealet mellem Jyllandsgade og Roldvej. Denne vej skal vejbetjene hele området, så der undgås direkte udkørsler til Roldvej og Jyllandsgade. Hvis området skal lokalplanlægges til butikker med dagligvarehandel, skal der tages stilling til, hvor dagligvarebutikken skal placeres. Langs Roldvej er der jf. Regionplanens retningslinie en byggelinie på 150 m, idet Roldvej i Regionplan 2005 har status af at være en overordnet vej. Derfor skal et evt. erhvervsområde langs Roldvej aftales særskilt med Miljøcenter Århus. Placering A for købmandsbutikken ligger indenfor denne 150 m s byggelinie. Såfremt placering B vælges kan der være specifikke forhold vedr. støj fra vareindlevering og støj fra aften/nat-tankning fra.benzinanlægget (især om sommeren), der skal tages højde for specifikt. Indenfor placering B s nærmiljø ligger en landbrugsejendom 38

17 (Jyllandsgade 63), hvor der er tilladelse til dyrehold. Dyreholdet kan ikke vokse, men er pt. godkendt til ca. 10 dyreenheder. Indstilling: Forvaltningen indstiller at dagligvarehandlen fastholdes i Haverslev Centerområde C1 at C.2 Haverslev Øst ved kommuneplanrevisionen ændres eller gennem lokalplanlægningen reserveres til udvalgsvarebutikker og/eller handel med særligt pladskrævende varegrupper. at såfremt området skal anvendes til dagligvarehandel, så bør butikken placeres tæt på byen (placering B) Bilag: Kortbilag Beslutning i den : Et flertal Gert Fischer, Søren Munk og Mogens Schou Andersen indstiller, at der i lokalplanforslaget indarbejdes mulighed for at etablere dagligvare-/udvalgsvarebutikker i området, A og B på kortbilaget af Et mindretal, Henrik Christensen og Bertil Mortensen, indstiller forvaltningens indstilling m.h.p at fastholde dagligvarehandlen i Haverslevs centerområde C1. Den østligste del af område A reserveres til pendlerparkeringsplads for personbiler. Den på kortbilaget skitserede vej i området anbefales. 39

18 9. Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 217 for mobilantenner, Støvring. J.nr.: P19. Sagsnr.: 07/1653 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: KM Telecom har på vegne af Sonofon ansøgt om opstilling af 2 nye master til mobiltelefonantenner i Støvring. Én ved Statoil, Hobrovej, og én ved Brunagervej, som udskiftning af en lysmast ved fodboldbanen. Der sker i de kommende år en udbygning af antennenettet til mobiltelefoni bl.a. pga. overgangen til 3. generations mobiltelefonerne. De nye telefonantenner har ikke så lang rækkevidde, fordi de skal kunne håndtere langt større datamængder end de nuværende mobiltelefoner. Da de nuværende lokalplaner på de ansøgte placeringer ikke åbner mulighed for opstilling af master og antenner, er der udarbejdet et udkast til en ny lokalplan for de to små områder. Ved at gennemføre en lokalplanproces opnås desuden, at antennernes placering kan debatteres offentligt og at der efterfølgende kan træffes en beslutning, uden at der er tvivl om, at alle er blevet hørt. Det er desuden sikret, at alle 4 teleselskaber med 3Gtelefoni-licenser kan placeres i samme område på samme mast.. Indstilling: Forvaltningen indstiller at udkastet godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger. Bilag: Kopi af udkast til lokalplan nr. 217 Beslutning i den : Forvaltningen genoptager forhandlingerne med ansøger med henblik på at antennerne bliver placeret i erhvervsområder (gerne øst for Hobrovej). Der lægges vægt på det æstetiske ved masterne. 40

19 10. Godkendelse af varmeprojekt for Støvring Ådale J.nr.: P15. Sagsnr.: 07/5820 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På baggrund af den vedtagne dispositionsplan for Støvring Ådale, er der udarbejdet forslag til en varmeforsyning af den nye bydel i henhold til lov om varmeforsyning. Af loven fremgår, at det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter, at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Forvaltningen har derfor anmodet Naturgasselskabet Midt/Nord og Støvring Kraftvarmeværk om at udarbejde relevante projektforslag for en varmeforsyning af den nye bydel. Naturgasselskabet Midt/Nord har udarbejdet et projektforslag, der etablerer gasledninger i området og hvor enkelt ejendom har deres eget naturgasfyr. Støvring Kraftvarmeværk har udarbejdet et projektforslag, hvor der er regnet på 3 forsyningsmuligheder, alle baseret på etableringen af et nyt fjernvarmenet i den nye bydel. De 3 muligheder er: en ny flisfyret kedel, en ny flisfyret kedel med et solfangeranlæg og en ny naturgasmotor. Begge selskabers forslag er udarbejdet på baggrund af de forudsætninger for de samfundsøkonomiske beregninger, der er udmeldt af Energistyrelsen. Som reference er der i begge forslag regnet med en løsning med individuel varmeforsyning med gasolie. Begge forslag viser, at det kan betale sig samfundsøkonomisk og brugerøkonomisk at etablere kollektiv varmeforsyning af området frem for individuel varmeforsyning med fyringsolie. De 2 projektforslag er sammenstillet og på enkelte punkter justeret, så de er mere sammenlignelige. Planenergi fra Skørping har for kommunen lavet sammenstillingen: Samfundsøkonomisk er individuel naturgas bedst under de givne forudsætninger. Miljømæssigt er projekterne jævnbyrdige. Emissionerne fra naturgas bidrager mere til drivhuseffekten, men mindre til forsuring end emissionerne fra flis. Brugerøkonomisk er fjernvarmeprojektet mest fordelagtigt. Forskellen mellem resultatet for samfundsøkonomi og for brugerøkonomi hænger sammen med, at afgiften på flis er væsentligt lavere end på naturgas. Der er endvidere foretaget følsomhedsberegninger på ændringer af nogle af de parametre, der indgår i beregningerne. De viser, at de samfundsmæssige beregninger er rimelig robuste over for ændringer i rente, energiforbrug, brændselspris og investering. Det er endvidere forudsat, at der er 100% tilslutning til den kollektive varmeforsyning i området. Tilslutningen sikres igennem lokalplanlægningen. Som lovgivningen er i dag, er der ikke tilslutningspligt for lavenergihuse og der er generelt ingen aftagepligt. Er der 41

20 mange forbrugere, der ikke aftager varme fra det fælles varmesystem, betyder det et mindre forbrug end beregnet, hvilket igen taler for naturgasløsningen. I henhold til lovgivningen har kommunen pligt til at vælge det samfundsøkonomisk bedste alternativ, som her er individuel naturgas. Indstilling: Forvaltningen indstiller at projektforslaget om naturgasforsyning af Støvring Ådale godkendes. Bilag: Bilag 1: Bemærkninger til projektforslag Bilag 2: Høringssvar vedr. varmeforsyning til Støvring Ådale. Bilag 3: Vurdering af projektforslag til varmeforsyningen af Støvring Ådale Beslutning i den : Der blev orienteret om mødet med Støvring Varmeværk den 4.2. Det indstilles, at Støvring Ådale forsynes med fjernvarme. Der lægges i denne forbindelse også vægt på såvel miljømæssige som brugerøkonomiske fordele, ligesom det forventes at være den langtidssikrede og fleksible løsning. Endvidere forventes i nær fremtid nye beregnings-forudsætninger om bl.a. gaspriser fra Energistyrelsen. 42

21 11. Siden sidst - orientering til udvalget J.nr.: I00. Sagsnr.: 08/764 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: 1. Brev fra Bavnebakkeskolen om bygningsvedligeholdelse. 2. KL s Teknik og Miljøkonference den 29. og 30. april Fødevareerhverv stadfæster afgørelse om ikke-krydsoverensstemmelse på Fyrkildevej 11 (gylleudspredning på frossen jord i marts 2006) 4. Miljøklagenævnet stadfæster Skørping Kommunens afgørelse i 2 sager på Stubberhøjvej 3 og Skørpingvej Resultatet af resultatlønsaftalen for Teknik og Miljø for Licitation på asfaltlapning 2008 blev vundet af Colas. 7. Møde den 28. januar 2008 med Miljøcenter Aalborg om grundvandskortlægningen, indsatsplaner m.v. 8. Møde den 24. januar 2008 med Hulvejens Grundejerforening om byggeriet af SE Beton. 9. Møde den 25. januar 2008 med 3F om procedurer i forbindelse med beslutning om udbud. 10. Ændring af éns vejnavne inden for samme postnummer beliggende i 2 kommuner. 11. Møde den 4. februar 2008 med Støvring Varmeværk. 12. Møde den 8. februar 2008 med Skørping Gadelysforening 13. Bygningsvedligeholdelsesplan RenoSams Årsmøde maj Indstilling: Forvaltningen indstiller 43

22 at orienteringen tages til efterretning. Bilag: punkt 1: Brev fra Bavnebakkeskolen punkt 9: Brev fra 3F punkt 13: Bygningsvedligeholdelsesplan Beslutning i den : Forvaltningens indstilling godkendt. Udvalgsmødet den 4. marts starter først kl

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

Hermed fremsendes klageskrivelse til Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende råstofplan 2012.

Hermed fremsendes klageskrivelse til Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende råstofplan 2012. Jura & Ejendom Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Aalborg, den 08.01.13 Vort j. nr. 60-32744 Dir. nr.:96345203 E-mail: hbm@agrinord.dk Fax nr.: 96345201 Vedr.: påklage af råstofplan.

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Torsdag den 01-02-2007. Mødetidspunkt: 13:30. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Torsdag den 01-02-2007. Mødetidspunkt: 13:30. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:30. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16:00 Fraværende: Bertil Mortensen - afbud Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punkt 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 7. marts 2006 kl. 14:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 Åben sag: 385. 10 boliger ved Jegindø Havn - Kloakering

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 193. Orientering 3 194. Trafikplan for Aars 4 195. Omfartsveje, Aars by 6 196. Jyllandsgade

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej 14 8800 Viborg Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Sagen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume I overensstemmelse med lokalplan 902 foreslås et kommunalt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 20 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 26. august 2014 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (Afbud) Ole Frederiksen Lars Hørsman Klaus Anker

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Eventuelle afbud bedes meddelt til Holger Skott, tlf. 22 16 25 69, eller på mail: post@brande-fjernvarme.dk.

Eventuelle afbud bedes meddelt til Holger Skott, tlf. 22 16 25 69, eller på mail: post@brande-fjernvarme.dk. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 4. december 2012 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Referat. fra møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Referat åben Mødedato 06. august 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Referat åben Mødedato 06. august 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima Referat åben Mødedato 06. august 2010 Mødetidspunkt 09.30 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 06. august 2010 kl. 09.30

Læs mere

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri Udtalelse Til: Århus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Opkøb af jord Strategi og finansiering 1. Konklusion I udtalelsen redegøres for den

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme.

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 21. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 22.09.04 Afbud

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Torvet 3, Grenaa Mødelokale 3 Dato: Torsdag den 23. juni 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere