REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Afbud: Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Afbud: Fraværende:"

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringsforslag til vedtægterne for Renovest I/S Bevilling til byggemodning i Støvring Ådale Gadelysprojekter i Rebild Kommune Råstofplan 2008 i høring Principel stillingtagen til skema B for 20 almene boliger ved Mosbækalle i Støvring for Støvring Boligselskab Godkendelse af skema B for 8 almene boliger på Forsamlingshusvej i Støvring. Bygherre Boligselskabet Nordjylland Energimærkning af kommunale bygninger Forberedelse af lokalplan for detailhandel ved industriområdet ved Haverslev Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 217 for mobilantenner, Støvring Godkendelse af varmeprojekt for Støvring Ådale Siden sidst - orientering til udvalget 43 Underskriftsside 45 24

3 1. Ændringsforslag til vedtægterne for Renovest I/S J.nr.: P24. Sagsnr.: 08/2929 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Renovest I/S har fremsendt et forslag til vedtægtsændring til godkendelse. Der ønskes således ændret på vedtægternes 7, stk. 7.3 om udbetaling af vederlag til bestyrelsen. Ændringen går ud på at ændre medlemmernes mødediæter til et honorar på 2% (for næstformændene 4%) af en borgmesterløn for en kommune under indbyggere. Formandens honorar foreslås til 20% (mod tidligere 25% af en borgmesterløn for en kommune mellem og indbyggere). Ændringen er begrundet med et ønske om at forenkle udbetalingerne samt foretage en tilpasning til den nye kommunestruktur med større kommuner og færre medlemmer af bestyrelsen. Indstilling: Forvaltningen indstiller at der tages stilling til vedtægtsændringen Bilag: Udsnit af gældende vedtægt ( 7.3) og ændringsforslag Beslutning i den : Gert Fischer og Henrik Christensen blev erklæret inhabile. Vedtægtsændringen indstilles godkendt. 25

4 2. Bevilling til byggemodning i Støvring Ådale J.nr.: P20. Sagsnr.: 07/17332 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I henhold til Byrådets beslutning fra mødet den 20. december 2007 har den første byggemodning af 53 parcelhusgrunde i Støvring Ådale nu været udsendt i en offentlig licitation med afholdelse den 22. januar Ved udbydelsen af arbejdet rekvirerede 21 entreprenører/leverandører udbudsmaterialet og af disse afgav 12 entreprenører tilbud ved licitationen. Efter gennemgang af tilbuddene anbefales det, at opstarte kontraktforhandlinger med Entreprenørfirmaet Bjerregaard ApS, Hals, som afgav laveste tilbud på kr ,-. Af bilag 2 fremgår et overslag over de samlede byggemodningsomkostninger. Byggemodningsomkostningerne eksklusiv kloakering er beregnet til kr ,- indeholdende udlæg til tilslutningsafgifter og bidrag til forsyningsselskaberne herunder kloak for kr ,-. Omkostningerne for kloakforsyningen er vurderet til kr ,-, og kloakforsyningen får en indtægt i form af tilslutningsbidrag på kr ,-. Det skal bemærkes, at det ved udarbejdelse af overslaget er forudsat, at varmeforsyningen i området er naturgas og at omkostninger til bla. opmålinger og udstykning er anslåede. Desuden skal det bemærkes, at etablering af nødvendige bassinanlæg til regnvandshåndtering og en pumpestation til spildevand udbydes særskilt, og således ikke er medtaget i nærværende overslag. Dette vurderes - jvf dagsordenen til mødet i december - til størrelsesordenen 3,5 mio kr. På budget 2008 er der budgetteret med indtægter på 5 mio kr for salg af grunde i Støvring Ådale og 1,8 mio i indtægter for kloaktilslutningsbidrag. Der blev på mødet den 20. december 2007 givet en bevilling på kr ,- til arkæologiske undersøgelser og udarbejdelse af prospektmateriale til brug ved grundsalg. Indstilling: Forvaltningen indstiller at der gives en tillægsbevilling på kr ,- til gennemførelse af byggemodningen excl. kloak som samtidig frigives at der gives en tillægsbevilling på kr ,- til kloakanlæg som samtidig frigives. 26

5 Bilag: Bilag 1 - Oversigtskort Bilag 2 - Overslag efter licitation Beslutning i den : Der blev orienteret om økonomien i det samlede projekt for årene 2007/08. Der udsendes til økonomiudvalgsmødet en økonomioversigt. Der tages forbehold for forudsætningen om naturgasforsyning. Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. 27

6 3. Gadelysprojekter i Rebild Kommune 2008 J.nr.: P20. Sagsnr.: 08/2936 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Forvaltningen har afholdt møde med HEF Energiteknik om deres planlagte kabellægningsprojekter i 2008 med henblik på en prioritering af renovering af gadelys i Rebild Kommune. HEF Energiteknik har oplyst, at der i Rebild Kommune kun er 3 tilbageværende projekter med kabellægning af luftledninger på strækninger med gadelys, som alle forventes gennemført i De 3 projekter vil for Rebild Kommune se således ud: Levering og nedlægning af gadelyskabel og opsætning af 5 stk. gadelyslamper på Skibstedvej i Skibsted til kr ,- Levering og nedlægning af gadelyskabel og opsætning af ca. 33 stk. gadelyslamper i Blenstrup til ca. kr ,- Levering og nedlægning af gadelyskabel og opsætning af ca. 14 stk. gadelyslamper i Korup vurderet til kr ,- På anlægsbudgettet for 2008 er ansat kr ,- (som er frigivet ved budgetvedtagelsen) og i overslagsårene er budgetbeløbene kr ,-. Efter gadelysforeningernes overdragelse af deres gadelysanlæg til Rebild Gadebelysning A/S er der behov for en registrering og tilstandsvurdering af de overtagne anlæg inden et udbud af den fremtidige drift kan gennemføres. Der bør derfor snarest igangsættes en registrering af hensyn til indgåelse af driftsaftaler fra 2009, og omkostningerne til dette er vurderet til ca. kr ,-. 1. januar 2007 kom der desuden skærpede krav om supplerende beskyttelse af elinstallationer med krav om beskyttelse med HPFI-relæer. Kravet for eksisterende installationer er gældende fra 1. juli Da kravet også omfatter gadebelysning, herunder eventuelle julebelysninger, som forsynes fra gadelysinstallationer er en gennemgang således presserende og registreringen kan medføre udgifter til ændringer af eksisterende installationer. Den samlede merudgift på kr ,- i forhold til de afsatte kr ,- foreslås finansieret ved frigivelse af midler fra de afsatte kr ,- på anlægsbudgettet i 2008 til Byforskønnelse, trafiksikkerhed, broer m.v. Indstilling: Forvaltningen indstiller 28

7 at gadelysprojekterne i Skibsted, Blenstrup og Korup gennemføres i forbindelse med HEF Energitekniks kabellægning at Rebild Gadebelysning A/S mod betaling anmodes om at gennemføre ovenstående anlæg og igangsætte registreringen med henblik på udbud af vedligeholdelsen at der frigives en bevilling på kr ,- fra konto Beslutning i den : Flertallet Gert Fischer, Søren Munk og Mogens Schou Andersen indstiller forvaltningens indstilling godkendt. Mindretallet Henrik Christensen og Bertil Mortensen foreslår/indstiller, at merudgiften på kr. søges som en tillægsbevilling, da områder som byforskønnelse og trafiksikkerhed ikke ønskes nedprioriteret. 29

8 4. Råstofplan 2008 i høring J.nr.: P17. Sagsnr.: 08/1706 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Råstofadministrationen på land er opdelt, så Regionsrådet har ansvaret for kortlægningen af råstofferne og for at udarbejde en regional råstofplan, og kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen. Råstoffer på land omfatter sand, grus, sten, ler, moler, kridt, tørv, muld og lignende forekomster. Region Nordjyllands Forslag til Råstofplan har været undervejs i I løbet af sommeren blev der gennemført en for-offentlighedsfase, hvor forslag og ideer blev indhentet. I den forbindelse anmodede Regionen Rebild Kommune om bemærkninger til de foreslåede nye udlagte råstofområder i kommunen. Der vedlægges som bilag 1 et uddrag af forslaget. Hele forslaget kan i øvrigt ses på: Forslag til Råstofplan 2008 for Region Nordjylland er nu sendt ud i høring fra d. 7. januar til d. 14. marts Der afholdes offentligt møde om Råstofplanen 6. februar Forvaltningen har gennemgået planen. Forvaltningens detaljerede bemærkninger kan ses i bilag 2. Generelt vurderes, at Rebild Kommune har en stor råstofindvinding set i forhold til andre kommuner i regionen. Dette både med hensyn til indvindingsmængde og set i forhold til det samlede areal udlagt til råstofområde. Det store areal skyldes blandt andet to store udlagte områder ved henholdsvis Bradsted og i Siem-Hellum skov. Forvaltningen vægter, at udlægningen sker i sådanne store områder, mens mindre udlagte områder nedprioriteres. På denne måde minimeres generne fra råstofindvindingen, og det kan samtidig sikres, at områderne efter endt indvinding efterbehandles til områder, der falder naturligt ind i landskabet, og hvor natur- og grundvandsinteresser sikres. Byrådet behandlede i december 2007 i forbindelse med foroffentlighedsfasen forslag til 7 nye råstofområder i Rebild kommune. På baggrund af kommunens høringssvar er 3 af disse områder ikke medtaget i Regionens forslag til Råstofplan, mens 4 områder er indarbejdet i forslaget. I forhold til nye foreslåede udlagte områder har forvaltningen følgende kommentarer: (jfr. oversigtkort - bilag 3) 1. Matr. nr.e. 7c og 16a Skørping By, Skørping, er af Regionsrådet indstillet udlagt til råstofområde. Forvaltningen finder, at det er problematisk at udlægge matr. nr. 7c til graveområde grundet drikkevandsinteresser og beskyttelse af fortidsminder. Derfor anbe-fales det, at matr. nr. 7c ikke udlægges. 30 Alternativt foreslås, at kun den del af matriklen, der er omfattet af Nordjyllands Amts

9 tilladelse til råstofindvinding meddelt d. 31. august 2004, og samtidig er beliggende udenfor beskyttelseszonen til gravhøjen, udlægges til råstofområde (se Bilag 2). 2. Matr. nr. 1a Ø. Korup Gde, Solbjerg, er af Regionsrådet indstillet udlagt til råstofområde. Forvaltningen finder, at det er problematisk at udlægge denne matrikel til råstofområde. Området er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser og derudover vil der blive en væsentlig forøget lastbilstrafik gennem Korup, som følge af udpegningen af flere råstofområder i nærområdet. Det anbefales derfor ikke at udlægge området. I forhold til allerede udlagte råstofområder har forvaltningen følgende kommentarer: (jfr. oversigtkort - bilag 3) 3. Området ved Tinghøj, Øster Hornum, anbefales udtaget som udlagt råstofområde på grund af drikkevandsinteresser samt et forhistorisk minde beliggende centralt i området. 4. Området ved Estrup, Øster Hornum, anbefales udtaget som udlagt råstofområde på grund af landskabelige værdier og drikkevandsinteresser. 5. Området ved Aarestrupvej, Aarestrup, findes ikke realistisk som værende egnet til råstofindvinding, idet der i området er lokaliseret et større husdyrbrug samt tre beboede ejendomme og da området gennemskæres af en kommunevej, en naturgasledning og en højspændingsforbindelse. Indstilling: Forvaltningen indstiller: at de i sagsfremstillingen nævnte kommentarer til Råstofplan 2008 (incl. bilag) fremsendes til Regionsrådet. Bilag: 1. Uddrag af planen 2. Forvaltningens bemærkninger til Råstofplan kortbilag vedr. Rebild Kommune fra Forslag til Råstofplan 2008 Beslutning i den : Et manglende kortbilag udsendes til økonomiudvalgsmødet. Forvaltningens indstilling indstilles godkendt med den ændring, at alternativet ang. matr. 31

10 nr. 7c Skørping udgår. 5. Principiel stillingtagen til skema B for 20 almene boliger ved Mosbæksalle i Støvring for Støvring Boligselskab J.nr.: Ø60. Sagsnr.: 08/2923 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Kuben har på vegne af Støvring Boligselskab fremsendt et skema B for et projekt med 20 boliger på grunden på hjørnet af Mosbæksallé/Hobrovej, syd for rundkørslen. I november 2006 godkendte Støvring Byråd et projektforslag til 20 boliger i 3 blokke og et skema A med en samlet anskaffelsessum på kr. Sammen med skema A blev det godkendt, at Støvring Boligselskab udbød projektet i offentlig prækvalifikation med efterfølgende indbudt licitation i fagentrepriser. Kuben anfører, at der har været afholdt licitation i maj 2007 blandt 5 totalentreprenører, hvor 4 gav bud. Denne licitation blev for dyr, hvorfor der har været forhandlet med entreprenøren, for at få prisen til at holde sig indenfor det i 2008 godkendte rammebeløb på kr Boligselskabet har for at få beløbet til at passe ændret projektet og hævet det godkendte areal med 192 m2, hvilket har betydet en forhøjelse af prisen til kr.. Denne forhøjelse betyder også, at Rebild Kommunes indskud til Landsbyggefonden skal forhøjes fra kr. til Skema B er vedlagt skitser af de ændrede boliger, men ikke et projekt som bestemmelserne i Støttebekendtgørelsen kræver. Det skyldes, at arbejdet er udbudt i totalentreprise, således der endnu ikke er udarbejdet projekt. Indstilling: Forvaltningen indstiller: at der tages stilling til dette lidt større projekt at der tages stilling til om den valgte fremgangsmåde ved udbud kan godkendes. at der i givet fald stilles krav om at der omgående fremsendes projekt og alle øvrige dokumenter som er nødvendige for godkendelse af skema B. 32

11 Bilag: Brev fra Kuben af 25. januar 2008 Beslutning i den : Sagen udsættes. 33

12 6. Godkendelse af skema B for 8 almene boliger på Forsamlingshusvej i Støvring. Bygherre Boligselskabet Nordjylland J.nr.: Ø60. Sagsnr.: 08/2919 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Boligselskabet Nordjylland fik i november 2006 godkendt et skema A og et projekt til opførelse af 12 almene familieboliger i et 2½-etagers byggeri ved Forsamlingshusvej, Støvring, på restgrunden nord for rundkørslen Hobrovej/Mosbæksallé. Der har tidligere i 2007 været afholdt licitation på dette byggeri i 2½ etager med parkeringskælder. Dette projekt blev for dyrt, hvorfor selskabet har omprojekteret og udsendt et nyt projekt med 8 boliger i et 2-etagers byggeri i licitation. Dette byggeri og dette licitationsresultat ligger til grund for det her fremsendte skema B. Arbejdet har været udbudt i indbudt licitation i fagentrepriser, som forudsat ved godkendelse af skema A. Efter licitationen er den samlede anskaffelsessum på kr.. Da det er kr. over maksimumbeløbet for denne boligtype (724 m² x kr. = kr.) disponerer Boligselskabet med, at differencen betales af selskabets dispositionsfond, for at få byggeriet i gang. Det er således kr., som fremgår af skema B, og som Byrådet her skal godkende. Dette giver et kommunalt indskud i Landsbyggefonden på kr. og en årlig husleje på 854 kr./ m². Til sammenligning angav skema A for 12 boliger en samlet anskaffelsessum på kr., et kommunalt indskud på kr. og en boligafgift på 832 kr./m² Projektet, som består af 8 stk. 3-værelses boliger på 90,5 m², udføres i 2 etager. Der er derfor ikke krav i bygningsreglementet om elevator, projektet viser dog en "liftelevator" fra indgangsnivau til 1. sal. Der er imidlertid ikke i projektet vist adgang for handicappede fra parkeringspladsen til indgangsniveauet. Dette problem har forvaltningen bedt rådgiveren fremsende løsningsforslag til. Ellers er projektet endnu ikke byggesagsbehandlet, men der synes umiddelbart ikke at være problemer. Indstilling: Forvaltningen indstiller at det reviderede projekt godkendes at skema B og det fremsendte driftsbudget godkendes på betingelse af, at anskaffelsessummen overholdes. 34

13 Bilag: Brev fra Boligselskabet Nordjylland af 25. januar 2008 Nøgletal for byggeopgaven Sammenstilling af licitationsresultatet Side 18 og 19 fra skama B med angivelse byggeriets økonomi. Budget for fremtidig drift Beslutning i den : Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen. Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. 35

14 7. Energimærkning af kommunale bygninger J.nr.: P15. Sagsnr.: 08/2872 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal der ske en energimærkning af alle offentlige bygninger på over 60 m² inden 1. juli De bygninger, der den 1. januar 2006 havde en gyldig energimærkning efter den tidligere energieftersynsordning (ELO), kan dog vente til senest 5 år efter sidste gennemgang. ELO-ordningen, som ikke var nær så omfattende som energimærkningen, omfattede bygninger over 1500 m². Alle kommunens bygninger skal herefter gennemgås og energimærkes hvert 5. år. I Rebild Kommune drejer det sig om ca m² opvarmet areal fordelt på 78 ejendomme. 24 ejendomme, som udgør den største del af arealet, var under ELO-ordningen, men en gennemgang viser, at 6 af disse ejendomme havde en gyldig mærkning pr.1. januar Det betyder, at næsten hele bygningsmassen skal gennemgås inden 1. juli Energimærkningen er en opgave, som skal udbydes blandt de dertil godkendte firmaer. De få kommuner, som har igangsat energimærkningen har erfaret, at prisen ved en sådan licitation bliver mellem 20 og 30 kr/ m², der skal gennemgås. Det betyder en pris på 2,4-3,6 mill. for alle Rebild Kommunes bygninger. Altså en opgave, som skal udbydes i EUudbud. Der findes dog ingen godkendte firmaer udenfor Danmark. Forvaltningen har sammen med andre kommuner overvejet muligheden for at søge om tilladelse hos Energistyrelsen til at strække energimærkningen over en 5-årig periode, således at en 1/5-del af bygningsmassen gennemgås hver år. Vi vil så have afsluttet 1. gennemgang af hele bygningsmassen i Beløbet til energimærkningen vil dermed kunne fordeles med et fast beløb hvert år og ikke de ca. 3 millioner hvert 5. år. Forvaltningen har efter en telefonisk henvendelse fået tilsagn fra Energistyrelsen om, at de snarest vil give en tilbagemelding på, om en 5 års plan vil kunne forventes godkendt. Denne tilbagemelding forventes inden Økonomiudvalgets møde den 13. februar. Med i Energistyrelsens overvejelser er også det faktum, at der ikke er ret mange firmaer, der kan påtage opgaven, så hvis alle kommuner skal have gennemført energimærkningen inden 1. juli 2009, vil der blive problemer med at skaffe godkendte energikonsulenter. Forvaltningen skal inden 31. marts i år fremsende en redegørelse til Energiministeriets Fællessekretariat for eftersyns- og mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet) for de ejendomme, der skal energimærkes. Der skal medfølge BBR-oplysninger og oplysninger om hvornår der indgås aftale med et firma om energimærkning og hvornår vi forventer at energimærkningen vil være gennemført. I forbindelse med denne indberetning foreslås det, hvis Energistyrelsen melder positivt tilbage, at der søges om tilladelse til at strække energimærkningen over 5 år. Efter energimærkningen vil der skulle igangsættes energibesparende foranstaltninger på en lang række bygninger. Kommunen er således forpligtet til at gennemføre de foranstalt- 36

15 ninger, som har en tilbagebetalingstid på 5 år og derunder. Indstilling: Forvaltningen indstiller: 1. under forudsætning af, at Energistyrelsen er positiv overfor at strække energimærkningen over 5 år: at der søges om tilladelse til at fordele opgaven med energimærkning over 5 år at arbejdet med afholdelse af licitation på opgaven igangsættes og udbydes som en opgave over 5 år at der ved budgetlægning 2009 budgetteres med en udgift på kr. pr. år 2. hvis opdeling over 5 år ikke kan tillades: at arbejdet med afholdelse af licitation på den samlede opgave igangsættes at der ved budgetlægning 2009 budgetteres med en udgift på 3 mill. kr. Beslutning i den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. 37

16 9. Forberedelse af lokalplan for detailhandel ved industriområdet ved Haverslev. J.nr.: P20. Sagsnr.: 07/19668 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Rebild Kommune vedtog i april 2007 tillæg nr. 8 til Nørager Kommuneplan 97 for detailhandelen i den tidligere Nørager Kommune. Planen opstiller rammerne og mulighederne for den fremtidige detailhandelsbetjening i tidligere Nørager kommune, hvor der er lagt op til at etablere detailhandelsbutikker i centerområdet C.2 Haverslev Øst, som er beliggende ved rundkørslen mellem Roldvej og Jyllandsgade. Den lokale købmand, som i dag har butik i centerområdet C.1 Haverslev center, ønsker at flytte den eksisterende butik, beliggende ved kirken, til en placering ved rundkørslen. Der ønskes ca m² butiksareal, med cafeteria og tankanlæg med tilhørende plads til vareindlevering og parkering. Dvs. et grundareal på ca m². Tillæg nr. 8 åbner mulighed for at etablere dagligvarebutikker på op til m², udvalgsvarebutikker på op til 1500 m² og butikker til særligt pladskrævende varegrupper på op til 1500 m². For evt. at imødekomme købmandens ønske skal der udarbejdes en lokalplan, men forinden ønskes en stillingtagen til, om der ønskes detailhandel i form af dagligvarebutikker på dette areal. Købmanden har udtrykt ønske om en placering mellem Roldvej og Jyllandsgade, så tæt på rundkørslen som muligt. God planlægningspraksis foreskriver, at byer skal vokse indefra og ud uden huller mellem den eksisterende by og nybyggeriet. Derfor rejser der sig et spørgsmål om områdets overordnede, fremtidige disponering. Købmanden har desuden ansøgt om 3 direkte vejadgange - én til Roldvej og 2 til Jyllandsgade. Forvaltningen har bearbejdet dette ønske om vejadgange sammen med den overordnede disponering af området. Forvaltningen foreslår, at der etableres én vejadgang fra Jyllandsgade til en fremtidig udnyttelse af arealet mellem Jyllandsgade og Roldvej. Denne vej skal vejbetjene hele området, så der undgås direkte udkørsler til Roldvej og Jyllandsgade. Hvis området skal lokalplanlægges til butikker med dagligvarehandel, skal der tages stilling til, hvor dagligvarebutikken skal placeres. Langs Roldvej er der jf. Regionplanens retningslinie en byggelinie på 150 m, idet Roldvej i Regionplan 2005 har status af at være en overordnet vej. Derfor skal et evt. erhvervsområde langs Roldvej aftales særskilt med Miljøcenter Århus. Placering A for købmandsbutikken ligger indenfor denne 150 m s byggelinie. Såfremt placering B vælges kan der være specifikke forhold vedr. støj fra vareindlevering og støj fra aften/nat-tankning fra.benzinanlægget (især om sommeren), der skal tages højde for specifikt. Indenfor placering B s nærmiljø ligger en landbrugsejendom 38

17 (Jyllandsgade 63), hvor der er tilladelse til dyrehold. Dyreholdet kan ikke vokse, men er pt. godkendt til ca. 10 dyreenheder. Indstilling: Forvaltningen indstiller at dagligvarehandlen fastholdes i Haverslev Centerområde C1 at C.2 Haverslev Øst ved kommuneplanrevisionen ændres eller gennem lokalplanlægningen reserveres til udvalgsvarebutikker og/eller handel med særligt pladskrævende varegrupper. at såfremt området skal anvendes til dagligvarehandel, så bør butikken placeres tæt på byen (placering B) Bilag: Kortbilag Beslutning i den : Et flertal Gert Fischer, Søren Munk og Mogens Schou Andersen indstiller, at der i lokalplanforslaget indarbejdes mulighed for at etablere dagligvare-/udvalgsvarebutikker i området, A og B på kortbilaget af Et mindretal, Henrik Christensen og Bertil Mortensen, indstiller forvaltningens indstilling m.h.p at fastholde dagligvarehandlen i Haverslevs centerområde C1. Den østligste del af område A reserveres til pendlerparkeringsplads for personbiler. Den på kortbilaget skitserede vej i området anbefales. 39

18 9. Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 217 for mobilantenner, Støvring. J.nr.: P19. Sagsnr.: 07/1653 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: KM Telecom har på vegne af Sonofon ansøgt om opstilling af 2 nye master til mobiltelefonantenner i Støvring. Én ved Statoil, Hobrovej, og én ved Brunagervej, som udskiftning af en lysmast ved fodboldbanen. Der sker i de kommende år en udbygning af antennenettet til mobiltelefoni bl.a. pga. overgangen til 3. generations mobiltelefonerne. De nye telefonantenner har ikke så lang rækkevidde, fordi de skal kunne håndtere langt større datamængder end de nuværende mobiltelefoner. Da de nuværende lokalplaner på de ansøgte placeringer ikke åbner mulighed for opstilling af master og antenner, er der udarbejdet et udkast til en ny lokalplan for de to små områder. Ved at gennemføre en lokalplanproces opnås desuden, at antennernes placering kan debatteres offentligt og at der efterfølgende kan træffes en beslutning, uden at der er tvivl om, at alle er blevet hørt. Det er desuden sikret, at alle 4 teleselskaber med 3Gtelefoni-licenser kan placeres i samme område på samme mast.. Indstilling: Forvaltningen indstiller at udkastet godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger. Bilag: Kopi af udkast til lokalplan nr. 217 Beslutning i den : Forvaltningen genoptager forhandlingerne med ansøger med henblik på at antennerne bliver placeret i erhvervsområder (gerne øst for Hobrovej). Der lægges vægt på det æstetiske ved masterne. 40

19 10. Godkendelse af varmeprojekt for Støvring Ådale J.nr.: P15. Sagsnr.: 07/5820 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På baggrund af den vedtagne dispositionsplan for Støvring Ådale, er der udarbejdet forslag til en varmeforsyning af den nye bydel i henhold til lov om varmeforsyning. Af loven fremgår, at det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter, at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Forvaltningen har derfor anmodet Naturgasselskabet Midt/Nord og Støvring Kraftvarmeværk om at udarbejde relevante projektforslag for en varmeforsyning af den nye bydel. Naturgasselskabet Midt/Nord har udarbejdet et projektforslag, der etablerer gasledninger i området og hvor enkelt ejendom har deres eget naturgasfyr. Støvring Kraftvarmeværk har udarbejdet et projektforslag, hvor der er regnet på 3 forsyningsmuligheder, alle baseret på etableringen af et nyt fjernvarmenet i den nye bydel. De 3 muligheder er: en ny flisfyret kedel, en ny flisfyret kedel med et solfangeranlæg og en ny naturgasmotor. Begge selskabers forslag er udarbejdet på baggrund af de forudsætninger for de samfundsøkonomiske beregninger, der er udmeldt af Energistyrelsen. Som reference er der i begge forslag regnet med en løsning med individuel varmeforsyning med gasolie. Begge forslag viser, at det kan betale sig samfundsøkonomisk og brugerøkonomisk at etablere kollektiv varmeforsyning af området frem for individuel varmeforsyning med fyringsolie. De 2 projektforslag er sammenstillet og på enkelte punkter justeret, så de er mere sammenlignelige. Planenergi fra Skørping har for kommunen lavet sammenstillingen: Samfundsøkonomisk er individuel naturgas bedst under de givne forudsætninger. Miljømæssigt er projekterne jævnbyrdige. Emissionerne fra naturgas bidrager mere til drivhuseffekten, men mindre til forsuring end emissionerne fra flis. Brugerøkonomisk er fjernvarmeprojektet mest fordelagtigt. Forskellen mellem resultatet for samfundsøkonomi og for brugerøkonomi hænger sammen med, at afgiften på flis er væsentligt lavere end på naturgas. Der er endvidere foretaget følsomhedsberegninger på ændringer af nogle af de parametre, der indgår i beregningerne. De viser, at de samfundsmæssige beregninger er rimelig robuste over for ændringer i rente, energiforbrug, brændselspris og investering. Det er endvidere forudsat, at der er 100% tilslutning til den kollektive varmeforsyning i området. Tilslutningen sikres igennem lokalplanlægningen. Som lovgivningen er i dag, er der ikke tilslutningspligt for lavenergihuse og der er generelt ingen aftagepligt. Er der 41

20 mange forbrugere, der ikke aftager varme fra det fælles varmesystem, betyder det et mindre forbrug end beregnet, hvilket igen taler for naturgasløsningen. I henhold til lovgivningen har kommunen pligt til at vælge det samfundsøkonomisk bedste alternativ, som her er individuel naturgas. Indstilling: Forvaltningen indstiller at projektforslaget om naturgasforsyning af Støvring Ådale godkendes. Bilag: Bilag 1: Bemærkninger til projektforslag Bilag 2: Høringssvar vedr. varmeforsyning til Støvring Ådale. Bilag 3: Vurdering af projektforslag til varmeforsyningen af Støvring Ådale Beslutning i den : Der blev orienteret om mødet med Støvring Varmeværk den 4.2. Det indstilles, at Støvring Ådale forsynes med fjernvarme. Der lægges i denne forbindelse også vægt på såvel miljømæssige som brugerøkonomiske fordele, ligesom det forventes at være den langtidssikrede og fleksible løsning. Endvidere forventes i nær fremtid nye beregnings-forudsætninger om bl.a. gaspriser fra Energistyrelsen. 42

21 11. Siden sidst - orientering til udvalget J.nr.: I00. Sagsnr.: 08/764 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: 1. Brev fra Bavnebakkeskolen om bygningsvedligeholdelse. 2. KL s Teknik og Miljøkonference den 29. og 30. april Fødevareerhverv stadfæster afgørelse om ikke-krydsoverensstemmelse på Fyrkildevej 11 (gylleudspredning på frossen jord i marts 2006) 4. Miljøklagenævnet stadfæster Skørping Kommunens afgørelse i 2 sager på Stubberhøjvej 3 og Skørpingvej Resultatet af resultatlønsaftalen for Teknik og Miljø for Licitation på asfaltlapning 2008 blev vundet af Colas. 7. Møde den 28. januar 2008 med Miljøcenter Aalborg om grundvandskortlægningen, indsatsplaner m.v. 8. Møde den 24. januar 2008 med Hulvejens Grundejerforening om byggeriet af SE Beton. 9. Møde den 25. januar 2008 med 3F om procedurer i forbindelse med beslutning om udbud. 10. Ændring af éns vejnavne inden for samme postnummer beliggende i 2 kommuner. 11. Møde den 4. februar 2008 med Støvring Varmeværk. 12. Møde den 8. februar 2008 med Skørping Gadelysforening 13. Bygningsvedligeholdelsesplan RenoSams Årsmøde maj Indstilling: Forvaltningen indstiller 43

22 at orienteringen tages til efterretning. Bilag: punkt 1: Brev fra Bavnebakkeskolen punkt 9: Brev fra 3F punkt 13: Bygningsvedligeholdelsesplan Beslutning i den : Forvaltningens indstilling godkendt. Udvalgsmødet den 4. marts starter først kl

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme.

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Sags nr. 13/17364 3 Områdets anvendelse Advokat Jesper Popp på vegne af Næstvedvej 62 Der gøres

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181 Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nøddevænget 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere