Kvalitetstal for energimærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetstal for energimærkninger"

Transkript

1 Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA

2 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra April 2015 Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf.: Fax: ISBN:

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 KONKLUSION GENERELT OM ENERGIMÆRKNING ANTAL ENERGIMÆRKNINGER GENNEM TIDEN EKSTERN KVALITETSKONTROL Metode til vurdering af energimærkninger Antal markkontroller og deres fordeling på bygningstyper og geografisk placering Kvalitetskriterier for den eksterne markkontrol Resultater for den overordnede kvalitet af energimærkningen Resultater for de fire delkriterier i pointgivningen Ekstern kontrol af energimærkning af nye bygninger

4 Indledning Energimærkning af bygninger er lovpligtigt ved salg og udlejning af ejendomme. For offentlige bygninger over 250 m 2 samt bygninger over 1000 m 2 er der tillige krav om regelmæssig energimærkning. Formålet med energimærkningen er at synliggøre bygningens energiforbrug samt at give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre. I salgsannoncer skal bygningens energimærke fra energimærkningsrapporten fremgå, og da det samtidig er belyst, at der er sammenhæng mellem salgspriser på boliger og energimærket, er vigtigt for forbrugeren, at energimærkningsrapportens kvalitet er god og ikke mindst, at det tildelte energimærke er korrekt. Der gennemføres mere end energimærkninger årligt i Danmark, og det er centralt for ordningens virke, at forbrugeren tildeles det rigtige energimærke. Derfor efterses kvaliteten af energimærkningerne løbende af Energistyrelsen, som udtrækker et statistisk signifikant antal energimærkninger til kontrol. 0,25 % af energimærkningerne pr. år bliver derfor kontrolleret eksternt ved, at en anden energikonsulent gennemgår bygningen efter de gældende retningslinjer for tidspunktet for den udførte energimærkning. Denne type kontrol, markkontrol, giver et fuldstændigt billede af kvaliteten af de energimærkninger, der udtrækkes. Energistyrelsen udfører herudover skrivebordskontroller i yderligere 0,25% af energimærkningerne, hvor en række formalia kontrolleres. Specifikke forhold ved de konkrete energimærkninger afdækkes dog ikke herved. Der er i alt kontrolleret 300 bygninger i marken i årene 2013 og 2014 svarende til ca. 0,25 % af de udførte energimærkninger. Alle kontrollerne efterbehandles i Energistyrelsen, som træffer afgørelse i de enkelte kontrolsager. Energistyrelsen afgør hermed, om en energimærkerapport er god og oplysende, eller om der skal ske en berigtigelse af mærket. Energistyrelsen kan desuden afgøre, om fejl i en energimærkningsrapport er af en sådan karakter, at der skal udøves sanktioner overfor energimærkningsfirmaet og energikonsulenten. Endvidere kan det enkelte energimærkningsfirma få frataget sit certifikat, hvis branchens certificerende organer vurderer, at det ikke opfylder kravene til at udøve energimærkning. Den seneste kvalitetssikringsrapport er fra Nærværende rapport, som indeholder data fra 2013 og 2014, vil derfor, i det omfang det er muligt, blive sammenlignet med 2011 rapporten for at måle udviklingen. Energistyrelsen vil fremover udarbejde en årlig rapport for kvaliteten i energimærkningerne. Konklusionen er for læsevenlighedens skyld trukket frem i rapporten og fremgår på næste side, og omhandler de væsentligste betragtninger. I tillæg til denne rapport er der samtidig udarbejdet en handlingsplan med henblik på et fremadrettet løft af kvaliteten af energimærkerne. 4

5 Konklusion Energistyrelsen udtrækker 0,25 % af årets indberettede energimærkninger til en ekstern markkontrol, hvor en anden energikonsulent, der er godkendt til arbejdet af Energistyrelsen, gennemgår bygningen og registrerer afvigelser. For 2013 og 2014 er der udført i alt 300 markkontroller. Ved sammenligning med resultaterne i kvalitetssikringsrapporten fra 2011 ses en mindre fremgang i den tekniske kvalitet af energimærkningerne. Som det fremgår i tabellen herunder er der flere energimærkningsrapporter med ingen eller ubetydelige afvigelser, hvilket vil sige, at kontrollanten har tildelt energimærkningsrapporten mindst 90 point ud af 100 mulige. Kvalitetstallene for viser dog samtidig, at der fortsat er afvigelser (0-75 point ud af 100 mulige) i omkring halvdelen af energimærkerne Samlet opgørelse af pointgivning Ingen eller ubetydelige afvigelser ( point) Mindre afvigelser Afvigelser Flere afvigelser (75-89 point) (50-74 point) Tabel A: Kontrollanterne giver de gennemgåede energimærkninger point fra og pointfordelingen for de gennemførte markkontroller fremgår af tabellen. (0-49 point) Energimærket har særlig interesse for forbrugeren, og for markkontrollerne af energimærkninger fra viser resultaterne, at ca. 1/3 af energimærkningerne skulle have haft et andet energimærke end tildelt. Fordelingen af tildelte korrekte og forkerte energimærker tager sig således ud: Energimærke Andel Korrekt 66 % Forkert 34 % Tabel B: Oversigt hvor mange procent af de kontrollerede energimærkninger, som var tildelt det korrekte energimærke, og hvor mange procent som var tildelt et forkert energimærke. I Håndbog for Energikonsulenter, som er regelgrundlaget for energimærkning, måles kvaliteten i forhold til, om der er fejl i det totale beregnede energiforbrug på mere end ± 10 %. Det er et skærpet krav i forhold til tidligere, da der indtil marts 2014 blev tilladt en afvigelse på op til ± 15 %. Afvigelse på det bergende, totale energiforbrug Andel Mindre end +/- 10 % 66 % Mindre end +/- 15 % 76 % Tabel C: Oversigt hvor mange procent af kontrollerede energimærkninger som overholdt en tolerancenafvigelse på enten ± 10 eller ± 15 %. Også her viser der sig, at cirka 1/3 af energimærkningsrapporterne fra er uden for rammen af acceptable afvigelser. 5

6 1. Generelt om energimærkning Energimærkning af en bygning indebærer, at bygningen gennemgås af en energikonsulent, der vurderer bygningens energitilstand og på det grundlag indplacerer den på en skala fra A2020 til G, hvor A2020 udtrykker høj energieffektivitet og G lav effektivitet betegnelsen betyder, at bygningen lever op til bygningsreglementets bygningsklasse Tilsvarende betyder A2015, at bygningen lever op til bygningsreglementets lavenergiklasse 2015, mens A2010 betyder, at det beregnede energiforbrug lever op til standardkravene i bygningsreglementet fra Udover energimærket, der er baseret på det beregnede energiforbrug i bygningen, indeholder energimærkningen en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien, hvilket er et af ordningens primære formål. Der er krav om energimærkning ved salg eller udleje af lejligheder/bygninger og ved nybyggeri. Desuden kræves regelmæssig energimærkning af offentlige bygninger over 250 m 2 samt store bygninger på 1000 m 2 eller derover. Det er vigtigt, at kvaliteten af energimærkningen er god. Specielt er det vigtigt, at energimærkningens energimærke er korrekt, da det benyttes i forbindelse med køb og salg af en ejendom. Det er samtidig essentielt ved energimærkning af ikke-nyopførte bygninger, at der stilles korrekte energibesparelsesforslag og at de er godt beskrevet så bygningsejeren motiveres til at energirenovere ejendommen. Energimærkning udføres af en energikonsulent, som skal være tilknyttet et certificeret energimærkningsfirma. Certificeringen sker efter ISO standarden med supplerende krav stillet af Energistyrelsen, og certificeringen udføres af en uafhængig certifikator. Denne certifikator fører blandt andet kontrol med energikonsulenternes kompetencer samt det interne kvalitetssikringssystem i energimærkningsfirmaet.. Der findes godt 160 certificerede energimærkningsfirmaer. Energimærkningsfirmaernes energikonsulenter skal have bestået uddannelsen og skal følge bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2014), bekendtgørelse nr. 203 af 6. marts 2014, når de udarbejder energimærkninger. Før denne seneste version har en række tidligere håndbøger været gældende, jf. 6

7 2. Antal energimærkninger gennem tiden Energimærkningsordningen trådte i kraft i 2006, og der er frem til udgangen af 2014 gennemført godt energimærkninger. Fordelingen af disse udførte energimærkninger på bygningstype ses nedenfor). År Enfamiliehuse Flerfamiliehuse Erhverv Sommerhuse I alt Uden* bygningsgennemgang Tabel 1: Oversigt over antal energimærkninger fra 2006 til * uden bygningsgennemgang er bygninger i kategorien enfamiliehuse, som lever op til nogle specifikke krav beskrevet i håndbogens kapitel 6, og som gør, at energimærkning kan ske uden at energikonsulenten gennemgår bygningen ved fysisk tilstedeværelse på ejendommen. 3. Ekstern kvalitetskontrol 3.1 Metode til vurdering af energimærkninger Det er som nævnt ovenfor vigtigt, at kvaliteten af energimærkningerne er god. Derfor er der krav om at energimærkningsfirmaerne har en intern kvalitetskontrol, men Energistyrelsen fører også kontrol. Denne består af enten af en skrivebordskontrol i Energistyrelsen, hvor der primært kontrolleres formalia eller ved en ekstern kontrol (markkontrol) til vurdering af korrekthed af energimærke og energibesparelsesforslag, som sker ved en teknisk gennemgang af tilfældigt udtrukne energimærkninger. Ved en markkontrol bliver bygningen og energimærkningen gennemgået og kontrollanten registrerer de afvigelser, der måtte være og tildeler energimærkningsrapporten fra point efter 4 delkriterier. Er der afvigelser fra retningslinjerne, trækker det ned i pointtildelingen. Pointmetoden vurderer primært den tekniske kvalitet af energikonsulentens arbejde, og dermed ikke om der er tildelt et korrekt energimærke (altså A-G). Energimærket er imidlertid vigtigt for forbrugeren. Derfor opgøres det i det følgende også, hvor stor en andel af energimærkningerne, som har fået et forkert energimærke, og herunder i hvilket omfang energikonsulenterne har regnet fejl i det totale energiforbrug, der ligger til grund for energimærket. 3.2 Antal markkontroller og deres fordeling på bygningstyper og geografisk placering Siden 2009 er der udført markkontrol af mindst 0,25 % af alle energimærkninger pr. år, da dette vurderes til at være et statistisk signifikant antal stikprøver. 7

8 I årene 2013 og 2014 er der udført i alt 299 markkontroller af energimærkninger fra 2013 og Heraf udgør nyopførte bygninger 34, mens 6 ikke kunne behandles færdig pga. fejl, som fx, at energikonsulenten har energimærket en bygning, der ikke skulle energimærkes eller har glemt bygninger, hvor flere bygninger er en del af rapporten. Endelig var 5 sager stadig underlagt partshøring og derfor ikke færdigbehandlede af den eksterne kontrol ved tidspunktet for denne rapports færdiggørelse. I det følgende gennemgås de udførte kontrolsager i forhold til geografisk placering af de gennemgående bygninger og bygningstypen. I 2011 blev der registreret på bygningstypen enfamiliehuse for sig, og flerfamiliehuse og erhverv blev set under et. I de følgende tabeller er tallene fra dog splittet op så enfamiliehuse, flerfamiliehuse og erhverv fremgår hver for sig. Kontrollerne er gennemført på både små og store bygninger fordelt over hele landet. Udtagelsen af energimærkninger til kontrol er tilfældig, således at fordelingen på landsdele og bygningstyper svarer til gennemsnittet af de udførte mærkninger. Kontrollen er frivillig for bygningsejer, og det er i den forbindelse bemærket, at der er en tendens til flere afvisninger af kontroltilbuddet i hovedstadsområdet end i resten af landet. Til trods for dette viser tabellen en lille stigning i antallet af udførte markkontroller i hovedstadsområdet. Ellers er den geografiske fordeling meget sammenligelig med kvalitetssikringsrapporten fra 2011, og det er stadig i Midtjylland, at der er udført flest kontroller. Fordeling på regioner Hovedstad Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I alt 2011: alle markkontroller : alle markkontroller Tabel 2: De udførte markkontrollers geografiske fordeling i % Ud af alle energimærkninger udført i udgøres 82 % af enfamiliehuse, der dækker over stuehuse til landbrugsejendom, parcelhus og række-/kæde-/dobbelthuse. Af tabellen herunder fremgår det af det samlede antal kontrolsager, at enfamiliehusene står for lidt mindre end 82 %, da 73 % af de kontrollerede energimærkninger er enfamiliehuse. Dette er et fald i forhold til tallene fra 2011, hvor hele 88 % var enfamiliehuse. Fordeling på bygningstyper Enfamiliehuse Flerfamiliehuse Erhverv Flerfamiliehuse+erhverv I alt 2011: alle markkontroller : alle markkontroller Tabel 3: De udførte markkontrollers fordeling på bygningstype I tabel 4 er vist de gennemsnitlige arealer af bygningstyper, der har været kontrolleret. Enfamiliehusene har i snit været 165 m 2 i svarende til tallene fra Størrelsen på flerfamiliehuse og erhverv set under ét er blevet markant mindre, da de i snit var på 6177 m 2 i 2011, mens de i kun har et gennemsnit på 1388 m 2. 8

9 Opvarmet areal pr. bygningstyper i snit [m 2 ] Enfamiliehuse Flerfamiliehuse Erhverv Flerfamiliehuse+erhverv 2011: alle tekniske revisioner : alle tekniske revisioner Tabel 4: De udførte markkontrollers fordeling på opvarmet areal pr. bygningstype. 3.3 Kvalitetskriterier for den eksterne markkontrol Den eksterne markkontrol af energimærkningerne medfører, at kvaliteten overordnet vurderes ud fra tre punkter, som fremgår herunder. Er energimærket korrekt? Hvor stor er afvigelsen på det beregnede, totale energiforbrug for bygningen? Antal point (0-100) Der har ikke tidligere været opgjort kvalitet efter de to første punkter, men de er væsentlige og vil også blive benyttet fremover i den årlige kvalitetssikringsrapport. Førstnævnte punkt har betydning for forbrugeren, da selve energimærket er meget vigtig i en salgssituation, mens den anden parameter siger noget om den tekniske kvalitet af energimærket. Det tredje punkt er en opgørelse af de point, som kontrollanten tildeler energimærkningsrapporten over fire kategorier, som samlet set maksimalt kan andrage 100 point. Denne metode er også benyttet ved rapporten fra 2011, og de nye tal kan således sammenlignes hermed, og det kan registreres, om der er sket en fremgang. Den nævnte pointgivning og de fire delkriterier fremgår herunder: Delkriterie Uddybning Point Bygningsregistrering Omfatter registrering af bygningens opvarmede 0, 5 eller 10 arealer, isolering, vinduer, klimaskærm og tekniske anlæg. Bygningens energibehov Beregningen af bygningens energibehov benyttes til indplaceringen af bygningen på energimærkeskalaen. 0 eller 20 En afvigelse på det totale energibehov under 15 % i forhold til energikonsulentens beregnede energibehov giver 20 point, ellers 0. Forslag til energibesparelser Omfatter forslagene til energibesparelser i 0, 20, 40 eller 50 energimærkningen, herunder om alle relevante besparelser er medtaget og om de er beregnet korrekt. Forståelighed Vurdering af om målgruppen for energimærkningsrapporten kan forstå rapportens indhold. 0, 10 eller 20 Tabel 5: De fire delkriterier og pointgivning i hvert kriterie. 9

10 For hvert delkriterie vil en retvisende og tilstrækkelig detaljeret registrering/beskrivelse blive tildelt det fulde antal point, mens der gives et reduceret antal point, når der er små, men dog acceptable afvigelser. En helt utilstrækkelig og ikke acceptabel registrering giver ingen point i kriteriet. Pointene fra hver kriterie lægges sammen, og der påføres herefter en konklusion: 1) points: God og oplysende energimærkningsrapport. 2) points: Energimærkningsrapport med mindre afvigelser. 3) points: Meget mangelfuld energimærkningsrapport. 4) 0 49 points: Ikke acceptabel energimærkningsrapport. Der kan der ske en reduktion på op til 50 point, hvis energibesparelsesforslagene ikke er gode nok, men kun 10 point, hvis bygningsbeskrivelsen og -registreringen ikke er korrekt. Fejl i bygningsregistreringen kan have stor betydning for det beregnede energiforbrug, samt for de besparelsesforslag, der stilles, hvorfor delkriterierne vil have en vis indbyrdes påvirkning af hinanden. Dette forhold tages der hensyn til, ved at der i nærværende rapport og fremover også registreres om energimærket har været korrekt, og endvidere registreres størrelsen på afvigelsen mellem energikonsulentens og kontrollantens resultat for det totale, beregnede energiforbrug. 3.4 Resultater for den overordnede kvalitet af energimærkningen Selvom en energimærkningsrapport indeholder meget anden information end blot energimærket, dvs. et bogstav, vil det fra forbrugerens side være et væsentligt kvalitetspunkt, at energimærket er korrekt, da det kan have økonomisk betydning i forbindelse med køb og salg af bolig. I tabellen nedenfor ses, at 34 % af de tekniske revisioner af energimærkning af eksisterende bygninger ikke har fået tildelt det korrekte energimærke ved energimærkningen. Tildelt energimærke Andel Korrekt 66 % Forkert 34 % Tabel 6: De udførte markkontrollers andel af korrekt og forkert tildelt energimærke. Det er det totale beregnede energiforbrug, som afgør, hvilket energimærke en energimærkning skal have. Når kontrollanten finder afvigelser i bygningsregistreringen i forhold til det, som energikonsulenten har registreret, medfører det en forskel i det totale energiforbrug for bygningen. Gøres denne forskel op i procent, så fremgår det af Håndbog for Energikonsulenter, at afvigelsen vurderes acceptabel, når den er mindre end +/- 10 % 1. Dette er en skærpelse i den seneste version af håndbogen, der trådte i kraft 8. marts 2014, da tolerancen tidligere gik op til +/- 15 %. Da kontrolsagerne i nærværende rapport vedrører energimærkninger fra både 2013 og 2014 fremgår begge grænser i opgørelsen for afvigelsen på det beregnede, totale energiforbrug. 1 Håndbog for energikonsulenter 2014 (afsnit 3.3 stk. 2) 10

11 Afvigelse på det beregnede, totale energiforbrug Andel Mindre end +/- 10 % 66 % Mindre end +/- 15 % 76 % Tabel 7: Afvigelse på det totale energiforbrug. I forhold til kravene stillet med håndbogen fra 2014 overholder 66 % kravet om ikke at have afgivelser på det totale energiforbrug på mere end ± 10 %. Dette krav var en skærpelse fra tidligere, hvor det hed ± 15 %, hvilket 76 % af kontrolsagerne kan leve op til. Afvigelsen i procent på det totale energiforbrug har ikke været opgjort i de foregående kvalitetssikringsrapporter, men da det er en enkel og meget tydelig indikator for kvaliteten i energimærkninger, vil denne blive opgjort fremover. I forbindelse med den kommende revision af energimærkningshåndbogen vil Energistyrelsen fastlægge målet for kvaliteten af de fremtidige energimærkninger. 34 % af de kontrollerede energimærkninger har fået et forkert energimærke. For flere af disse afviger det totale energiforbrug med mindre end ± 10 %, hvilket betyder, at energimærkningen teknisk har været i acceptabel i henhold til reglerne. Det betyder, at energimærket i forvejen har ligget på vippen til en anden værdi. Afvigelse på totalt energiforbrug Andel af mærkerne med forkert energimærke Mindre end +/- 10 % 34 % Mindre end +/- 15 % 50 % Tabel 8: Afvigelse på det totale energiforbrug for de mærker, der var tildelt forkert energimærke. Som nævnt i afsnit 0 er de kontrollerede energimærkninger blevet tildelt point fra Pointtildelingen for sagerne fra 2013 og 2014 af eksisterende bygninger fremgår nedenfor, og til sammenligning er anført tallene fra kvalitetssikringsrapporten fra Samlet opgørelse af pointgivning Ingen eller ubetydelige afvigelser ( point) Mindre afvigelser (75-89 point) Afvigelser Flere afvigelser (50-74 point) Tabel 9: Pointfordeling af markkontrollerne (i %). (0-49 point) Der ses en stigning i det antal energimærkningsrapporter, der er vurderet som en god og oplysende rapport svarende til, at der er ingen eller ubetydelige afvigelser ( point). Der ses her en stigning fra 12 % i 2011 til 26 % i Samles de to øvre klasser, så der ses på rapporter, der er tildelt fra 75 til 100 point, er antallet uændret: 56 % af rapporterne får mindst 75 point. 11

12 3.5 Resultater for de fire delkriterier i pointgivningen Kontrollanterne tildeler som nævnt de enkelte energimærkningsrapporter point efter fire delkriterier. Det første kriterie er bygningsregistreringen, som giver et billede af, hvor præcist energikonsulenten har registreret bygningens fysiske karakteristika. Registreringen har direkte betydning for bygningens indplacering på energimærkeskalaen, men påvirker også energibesparelsesforslagene. Bygningsregistrering 10 point 5 point 0 point Tabel 10: Pointgivning i delkriteriet bygningsregistrering (i %). Overordnet ses det, at der gives flere point for bygningsregistreringen nu end angivet i rapporten. 82 % af sagerne får 5 eller 10 point mod kun 66 % tidligere. Dog er der en lille nedgang i antal topkarakterer, men bundniveauet er markant rykket op. Det næste kriterie er bygningens energibehov og her vurderer kontrollanten, om den beregnede, totale afvigelse på energiforbruget ved den tekniske revision er større end ± 15 % i forhold til energimærket. Det er ikke en direkte indikation af, om den tildelte energimærkeværdi har været korrekt, da selv små afvigelser kan rykke et mærke. Bygningens energibehov 20 point 0 point I alt Tabel 11: Pointgivning i delkriteriet bygningens energibehov (i %). Pointtildelingen i dette kriterie er stort set uændret i forhold til kvalitetsrapporten fra Kontrollanten vurderer i det tredje delkriterie, vedrørende energibesparelsesforslag, om energikonsulenten har fulgt retningslinjerne for identifikation af energibesparelsesmuligheder og beregning af besparelsespotentialet. Energibesparelsesforslag 50 point 40 point 20 point 0 point I alt Tabel 12: Pointgivning i delkriteriet energibesparelsesforslag (i %). Energikonsulenterne vurderes at være blevet bedre til at stille og beregne energibesparelsesforslag, da der ses en fremgang i forhold til at opnå toppoint, hvor alle relevante forslag er stillet. Der er dog kun en begrænset stigning i antallet af sager, der får 12

13 mindst 40 point, hvilket i 2011 skete for 73 % af sagerne, mens det i er sket i 74 % af sagerne. Energimærkningsrapporter skal kunne læses af lægmand, og derfor vurderes det i det fjerde og sidste delkriterie, i hvilken grad energikonsulenten har gjort sig forståelig for målgruppen. Forståelighed for brugere 20 point 10 point 0 point I alt 2011* * Tabel 13: Pointgivning i delkriteriet forståelighed for brugere (i %) * der må være fejl i 2011-rapporten. Summen giver over 100 %. Et eller flere af tallene må være fejlbehæftede. Kategorien er svær at vurdere på, da der formentlig er sket en tastefejl i kvalitetsrapporten fra Umiddelbart ser det ud til, at 2011-niveauet er uændret i sammenligning med tallene fra under den antagelse, at det er 2011-tallet for 10 point, som skulle have været lavere end de angivne 67 %. Generelt er der et indtryk af, at energikonsulenter lykkes med at skrive i et forståeligt sprog, så den almene forbruger kan forstå energimærkningsrapporten. Kun 3 % af kontrolsagerne har registreret så ringe formuleringer, at der slet ikke gives nogle point i kategorien. 3.6 Ekstern kontrol af energimærkning af nye bygninger Ved ekstern markkontrol af nye bygninger i 2013 og 2014 har det væsentligste formål været at kontrollere, om bygningen lever op til kravene stillet i byggetilladelsen, og konklusionen er derfor en udtalelse om, hvorvidt bygningen lever op til byggetilladelsen, og gør den ikke det, er konklusionen, at energimærkningen ikke er korrekt. Det statistiske grundlag for analyse af data fra kontrol af energimærkninger af nye bygninger er forholdsvis spinkelt, da der kun er udført 34, hvilket dog er 13 mere end i rapporten fra Kontrollanten har som nævnt forholdt sig til kravene i byggetilladelsen, og om disse er overholdt. Det er derfor ikke muligt at sammenligne med kvalitetssikringsrapporten fra 2011, hvor kontrollanter tildelte energimærkningerne point fra Kontrollerne af energimærker af nye bygninger viser, at kun 56 % overholder kravene i byggetilladelsen. Der er således 44 %, som ikke skulle have haft energimærket i første omgang, da der er konstateret afvigelser i forhold til bygningsreglementet og byggetilladelsen. Nogle af disse afvigelser bunder dog i, at det ikke har været muligt for energikonsulenten at få tilstrækkelig dokumentation for komponenter som vinduer og tekniske anlæg. Med den rette dokumentation er det muligt, at nogle af de afviste energimærkninger vil vise sig at være i orden. Energikonsulenten har dog i første omgang lavet en fejl ved at foretage energimærkningen uden at have dokumentationsgrundlaget i orden. 13

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetstal for energimærkninger 66.637 Energimærkninger 69 % Korrekte energimærker 88 % Energimærkninger med velbeskrevne besparelsesforslag Energistyrelsen

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING Handlingsplan for bedre energimærkning April 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf.: 33 92 67 00 Fax: 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk www.ens.dk

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

KVALITETSSIKRINGS RAPPORT

KVALITETSSIKRINGS RAPPORT KVALITETSSIKRINGS RAPPORT December 2011 INDLEDNING... 3 DEL I ANALYSE AF ENERGIMÆRKNINGERNE... 4 1.1 Hovedkonklusion om kvalitet... 4 1.2 Antal energimærkninger... 4 1.3 TEKNISK REVISION... 5 1.3.1 Metode

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3

Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3 N O T AT 18. september 2009 J.nr. 2501/1211-0003 Ref. jdi Generel energipolitik og energibesparelser Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3 Håndbog for Energikonsulenter 2008 version3,

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version2

Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version2 NOTAT 26. maj 2009 J.nr. 2501/1211-0003 Ref. Generel energipolitik og energibesparelser Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version2 Håndbog for Energikonsulenter 2008 version2, afsnit 2.5

Læs mere

Energimærkning 9. juni 2015

Energimærkning 9. juni 2015 Energimærkning 9. juni 2015 Indhold: Typiske fejl begået ved udarbejdelse af energimærket, herunder bygningsregistrering, besparelsesforslag og tekster. V./ Vivi Gilsager Retningslinjer for teknisk revision

Læs mere

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring til kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter udarbejdet efter den 1. januar 29. OVERORDNET INDDELING

Læs mere

Kvalitetssikring og nye bygninger. Opfriskningskursus Januar 2014 Uffe Groes

Kvalitetssikring og nye bygninger. Opfriskningskursus Januar 2014 Uffe Groes Kvalitetssikring og nye bygninger Opfriskningskursus Januar 2014 Uffe Groes Typer kvalitetssikring Egenkontrol Energistyrelsens kvalitetssikring: Feltkontrol Screening Skrivebordskontrol Markedsovervågning

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkning, ny bygning

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkning, ny bygning Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkning, ny bygning 1 Teknisk Revision af Energimærkning, ny bygning J. EM9.2.48 Ejer: Jens Jensen OVERORDNET INDDELING AF SKEMAET Ejendoms adresse:

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag).

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag). SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14. 5260 Odense S. Energimærkningsnummer

Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14. 5260 Odense S. Energimærkningsnummer Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14 5260 Odense S Gyldig fra den 10-02-2012 til den 10-02-2022 Energimærkningsnummer 10003920 1 ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION Denne rapprort indeholder konklusionen

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Strandmældevej 20 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2016 Til den 22. april 2026. Energimærkningsnummer 0 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Energimærkning af bygninger i Danmark

Energimærkning af bygninger i Danmark Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen Baggrund for EMO EU Bygningsdirektiv - 2002 Kritik af hidtidige ordninger

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Stenbjergvænget 31 Postnr./by: Resultat 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-007660-001 Energikonsulent: Ole Lentz Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål med energimærkningsordningen... 1 3. Bygninger der kan energimærkes uden bygningsgennemgang... 1 4. Energimærkningsrapportens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Skejbygårdsvej 19C 8240 Risskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 2013 Til den 30. oktober 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Amagerfælledvej 135 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. september 2012 Til den 11. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blomsterhaven 4 Postnr./by: 8462 Harlev J BBR-nr.: 751-984910 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Parcel D Soklen 1 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. december 2013 Til den 6. december 2023. Energimærkningsnummer 311030069

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Palleshøje 96 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2014 Til den 25. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkning, sommerhus efter forenklet metode

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkning, sommerhus efter forenklet metode 1 Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkning, sommerhus efter forenklet metode Teknisk Revision af Energimærkning, sommer-/fritidshus efter forenklet metode OVERORDNET INDDELING

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport "Udsigten" blok 6 Margretheholmsvej 4 1432 København K Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2013 Til den 25. november 2023.

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Berberisvej 10 Postnr./by: Resultat 9492 Blokhus BBR-nr.: 849-086074-001 Energikonsulent: Sten Rune Berg Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkningsrapport Fejerskovparken Herning. Energimærkningsnummer

Energimærkningsrapport Fejerskovparken Herning. Energimærkningsnummer Energimærkningsrapport Fejerskovparken 151 7400 Herning Gyldig fra den 26-10-2011 til den 26-10-2021 Energimærkningsnummer 10001574 1 ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION Denne rapprort indeholder konklusionen

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF NYBYG Bovneager 14 2600 Glostrup

ENERGIMÆRKNING AF NYBYG Bovneager 14 2600 Glostrup ENERGIMÆRKNING AF NYBYG Bovneager 14 2600 Glostrup Gyldig fra 04/12-2013 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus.

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus. SIDE 1 AF 6 Adresse: Nymarks Alle 96 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-981031-010 Energikonsulent: Lucas Vindbæk Madsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis God energirådgivning Hvordan Teknologisk Institut, Århus - 30. oktober 2007 Overvejelser ved rådgiver Hvad er god energirådgivning? Hvad er målet? Udskiftning af

Læs mere

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Olgavej 36 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 849-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport J. nr.: 724 Randersvej 65 8870 Langå Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. maj 2013 Til den 23. maj 2023. Energimærkningsnummer 310041173

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snerosevej 11 Postnr./by: 4540 Fårevejle BBR-nr.: 306-039914 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Boligkontoret Århus, afd. 28 Lindholmvej 2 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2014 Til den 18. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Holbergsparken 34-40 Holbergsparken 34 6000 Kolding Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. marts 2016 Til den 1. marts 2026. Energimærkningsnummer

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Bolværket, Boligafsnit Teglholmsgade 50 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2014 Til den 16. april 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Ny Studstrupvej 2 a 8541 Skødstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2013 Til den 31. oktober 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Røddikvej 6 8464 Galten Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. december 2012 Til den 18. december 2022. Energimærkningsnummer 310017976

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Enfamiliehus Jerrigsvej 15 6710 Esbjerg V Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. oktober 2012 Til den 9. oktober 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fruerlundvej 13 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-004809 Energikonsulent: Arne Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Halfdan Rasmussens Vej 11B 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. februar 2014 Til den 20. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Matr. nr. 625 CH, Kbh Strandgade 1401 København K 87A Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. november 2014 Til den 12. november 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Brydes Allé 22, 2300 København S Brydes Alle 22 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. marts 2015 Til den 10. marts

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Ågerupvej 51A 2700 Brønshøj Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. februar 2015 Til den 18. februar 2025. Energimærkningsnummer 311096079

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Enfamiliehus Diget 1 4100 Ringsted Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2014 Til den 5. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Strandvænget 6 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-000000-001 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Hvissingeparken 13B 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. januar 2014 Til den 19. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport over et nyt enfamilieshus beliggende Tagskægget 76 9380 Vestbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Rønnevangen 164 8471 Sabro Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. februar 2014 Til den 6. februar 2024. Energimærkningsnummer 311037086

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Louisevej 8 6100 Haderslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. januar 2013 Til den 10. januar 2023. Energimærkningsnummer 310019966

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version Nye bygninger Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version Nye bygninger Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Nye bygninger 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK 02 Energimærkningen i hovedtræk 02 RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG nye bygninger Energimærkningsrapport Thorstensvej 28 2640 Hedehusene Bygningens energimærke: Gyldig fra den 3. februar 2011 til den 3. februar 2021 ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Rodalsvej 5 5600 Faaborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2015 Til den 31. oktober 2025. Energimærkningsnummer 311142870

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-005 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Ryesgade 50 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. december 2012 Til den 7. december 2022. Energimærkningsnummer 310016484

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport 88 ungdomsboliger Finlandkaj 12 5000 Odense C Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. juni 2015 Til den 30. juni 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Mosesvinget 21 8400 Ebeltoft Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. maj 2016 Til den 3. maj 2026. Energimærkningsnummer 311174342 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Enggårdsbakken 67 8560 Kolind Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2013 Til den 4. december 2023. Energimærkningsnummer 311029767

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gyldenrisdalen 6 8930 Randers NØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2024. Energimærkningsnummer 311041245

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Boliger TV-Byen - Blok B Gyngemose Parkvej 2D-F 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport BO42 afd. 1 - Fabriksvej 3-25. Fabriksvej 3 3700 Rønne Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2015 Til den 18. september

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version Nye bygninger Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version Nye bygninger Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Nye bygninger 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING 02 Læsevejledning 02 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK 03 Energimærkningen i hovedtræk

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Hjortebakken 38 8450 Hammel Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juni 2014 Til den 26. juni 2024. Energimærkningsnummer 311061822

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Orionvej 161 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. juni 2015 Til den 16. juni 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kvædevej 33 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080795 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Vadet 1 7500 Holstebro Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. marts 2014 Til den 25. marts 2024. Energimærkningsnummer 311044664 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fabriksparken 54 Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-008766 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375.

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375. SIDE 1 AF 5 Adresse: Liseborg Have 17 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-231603-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport H C Andersens Vej 197 9800 Hjørring Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2011 til den 11. maj 2021. Energimærkningen er

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nyt sommerhus

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nyt sommerhus SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nyt sommerhus Energimærkningsrapport Tingodden 140 6960 Hvide Sande Gyldig fra 17. maj 2016 Til den 17. maj 2026. Energimærkningsnummer 311176819 ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Kløverbladsgade 47A-47C med hovedadressen Kløverbladsgade 47A 2500 Valby Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2016 Til den

Læs mere