Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.3 MWh. Fjernvarme, 2958 kwh el

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.3 MWh. Fjernvarme, 2958 kwh el"

Transkript

1 SIDE 1 AF 15 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bakkegårdsvej 8 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX & KAMP A/S Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: 845 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: MWh fjernvarme: 01/06/08-31/05/09 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Udskiftning af cirkulationspumper til det varme brugsvand. 9.3 MWh Fjernvarme, kr kr. 2.1 år 2 Efterisolering af betondragere over vinduer. 30 MWh Fjernvarme kr kr. 2.9 år 3 Udskiftning af cirkulationspumper til varmefordelingsanlægget kr kr. 4.3 år 4 Isolering af loft mod stuegulv i garagen. 5.3 MWh Fjernvarme 3120 kr kr. 6.7 år 5 Udskiftning af toiletter samt montering af vandbegrænsere. 296 m³ vand kr kr. 6.7 år 6 Udskiftning af belysningsanlæg i festsalen i fløj 1. 7 Aggregaterne i ventilationsanlægget, til festsalen, udskiftes til nye med varmegenvinding og med modstrømsveksler -4.8 MWh Fjernvarme, MWh Fjernvarme, kr kr. 7.8 år kr kr. 9.5 år

2 SIDE 2 AF 15 8 Aggregaterne i ventilationsanlægget, til gymnastiksalen, udskiftes til nye med varmegenvinding og med modstrømsveksler 24 MWh Fjernvarme, kr kr. 9.5 år 9 Efterisolering kryberkælder. 285 MWh Fjernvarme, kr kr år 10 Aggregaterne i ventilationsanlægget, til kælderen, udskiftes til nye med varmegenvinding og med modstrømsveksler 24 MWh Fjernvarme, kr kr år 11 Udskiftning af toiletter og montering af vandbegrænsere. 12 Efterisolering af udvendige vægge med eternitbeklædning. 9 m³ vand 315 kr kr. 15 år 34 MWh Fjernvarme kr kr år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: kr./år Samlet besparelse på vand: kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C

3 SIDE 3 AF 15 Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 13 Udskiftning af cirkulationspumpe på varmefordelingsanlægget kr. 14 Udskiftning af belysningsanlæg. -19 MWh Fjernvarme, kr. 15 Montering af bevlgelsesmeldere og dagslysstyring på eksisterende belysningsanlæg i gangområderne MWh Fjernvarme, kr. 16 Installering af solvarme. 68 MWh Fjernvarme, Udskiftning af belysningsanlæg MWh Fjernvarme, kr kr. 18 Udskiftning af dobbeltdøre af stål og 1 lags glas. 37 MWh Fjernvarme kr. 19 Efterisolering af tagrum. 1.2 MWh Fjernvarme 690 kr. 20 Efterisolering af tagrum. 37 MWh Fjernvarme kr. 21 Montering af bevægelsesmeldere og dagslysstyring på eksisternede belysningsanlæg MWh Fjernvarme, kr. 22 Montering af solvarmeanlæg. 2.5 MWh Fjernvarme, kr. 23 Udskiftning af vinduer. 145 MWh Fjernvarme kr. 24 Udskiftning af vinduer og døre. 1.7 MWh Fjernvarme 980 kr. 25 Installering af varmepumper i bygningerne. 39 MWh Fjernvarme kwh Elvarme, kr.

4 SIDE 4 AF 15 Energikonsulentens konklusion og kommentarer 1. Konklusion: Bygningen er i middel isoleringsmæssig stand. Det kan betale sig at udskifte cirkulationspumpen til det varme brugsvand og på varmefordelingsanlægget. Af andre besparelsestiltag kan nævnes udskiftning af ventilationsanlæggene i kælderen, festsalen og gymnastikhallen. Det kan ligeledes betale sig, at isolere krybekælderne, udskifte belysningsanlægget i festsalen og efterisolere de udvendige lette vægge med eternitbeklædning. Øvrige forbedringer kan kun betale sig at gennemføre, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen alligevel skal renoveres - fx hvis man ønsker at efterisolere taget. 2. Vedvarende energi: Der er taget stilling til installation af vedvarende energi på bygningen i form af jordvarme og solvarme. Vedr. jordvarme er forslaget ikke rentabelt, da anskaffelsesomkostningerne er meget høje. Samtidigt kræver det ca kvm., jord til jordvarmeslangerne. Vedr. solvarme er forslaget ligeledes ikke rentabelt pga. den relativ høje anskaffelsespris. Generelt for bygningen vurderes det, at være for stor en omkostning ift. den besparelse der følger med installationen. Grunden hertil er de fordelagtige priser på fjernvarme. 3. Bygningsbeskrivelse: Bygningen i energimærket anvendes til skole i Norddjurs kommune. Bygningen er opført i 1969 og er bygget i 9 fløje med forbindelsesgange. Der er kælder under fløj 1, 3, 7 og 8. Ialt 2209 kvm. Kælderen under fløj 3 anvendes til cykelkælder og er ikke opvarmet. I de resterende fløje og gangarealer er der krybekælder. Der er i opført en mindre tilbygning (garderobe) på fløj 8 (SFO). Der er ikke tegningsmateriale vedr. bygningen. Derfor er isoleringstykkelserne skønnet. Der er opført en pedelbolig, Det Gule Hus, på 125 kvm. med 125 kvm kælder. Denne bygning anvendes til skoleformål og er derfor medregnet i energimærket. Garagen og teknik / vaskerum er ikke opvarmet. Det opvarmet areal i bygningerne udgør samlet 7351 kvm. Brugstiden er sat til 45 timer pr. uge. Bygningen vurderes normal tæt. 4. Forudsætninger: Energimærket er udført efter Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3. Bygningsdata er fremkommet ved besigtigelsen samt opmåling på rekvireret tegningsmateriale. Da bygningen er af ældre dato er konstruktionerne i høj grad vurderet ud fra besigtigelsen samt gældende bygningsreglementer fra tidspunkter hvor bygningen er renoveret. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af konstruktionerne. Der var adgang til alle rum ved besigtigelsen. 5. Forbrug: Varme: Oplyst graddag korrigeret forbrug: Fjernvarme: 845 MWh. Beregnet graddag korrigeret forbrug i energimærket: Fjernvarme: 1097 MWh.

5 SIDE 5 AF 15 Der er forskel på det beregnede forbrug og det faktiske forbrug, med forbehold for de faktiske oplysninger. Det vurderes forskellen bl.a. skyldes, at der ikke regnes med natsænkning på varmefordelingsanlægget i energimærket. Da denne funktion iht. Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3, er brugerdefineret regnes funktionen ikke med i energimærket. Vand: Oplyst forbrug: Vand: 0,16 m3/år. Vandforbruget for bygningen er ud fra det oplyste vandforbrug udregnet til 0,16 m3/m2/år, hvilket er under de 0,26 m3/m2/år der er oplyst som landsgennemsnit i Håndbog for Energikonsulenter 2008, version Kommentar til BBR oplysningerne: Det samlede bygningsareal stemmer overens med BBR-ejermeddelsen. Garagen i Det Gule Hus er ikke medregnet, da denn er er uopvarmet. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Tagkonstruktionen er primært udført som bølgeeternitplader på taglægter og gitterspær. Loftkonstruktionen er opbygget som betondæk med nedhængte lofter. Der er isoleret med 150 mm mineraluld. Ved en indvendig renovering i 2001, er der udført nedhængte lofter i gangarealerne på fløjene. Her er der isoleret med 200 mm mineraluld. Tagkonstruktionen på forbindelsesgangene er udført som fladt tag med tagpap. Der var ikke mulighed for at kontrollere isoleringtykkelsen, og derfor er denne vurderet til at være 150 mm som på fløjbygningerne. Tagknonstruktionen på tilbygningen på fløj 8, garderobe til SFO, er opbygget som fladt tag med tagpap. Isoleringstykkelsen vurderes til at være 200 mm. Forslag 19: Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm mineraluld. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Der skal opretholdes korrekt ventilation af tagrummet. Forslag 20: Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm mineraluld. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Der skal opretholdes korrekt ventilation af tagrummet. Ydervægge De tunge ydervægge er udført som 350 mm hulmur med 110 mm teglsten som for og bagmur. Hulrummet er isoleret med mineraluld.

6 SIDE 6 AF 15 De lette ydervægge er opbygget som en træskelet konstruktion beklædt med eternit udvendigt. Det vurderes, at der er isoleret med 70 mm mineraluld. Over vinduerne på fløjene er der bærende betonbjælker. Disse er ikke isoleret. Tilbygningen på fløj 8, garderobe til SFO, er opbygget som en let træskeletkonstruktion. Isoleringstykkelsen vurderes til at være 200 mm. Forslag 2: Indvendig isolering af betondragere på bygningerne. De uisolerede betondragere isoleres med 100 mm, der efterfølgende beklædes med gips eller anden beklædning. Forslag 12: Ydervæggene, beklædt med eternit, efterisoleres med 100 mm mineraluld. Eksisterende beklædning demonteres og bortskaffes. Efterfølgende opbygges en træskeletkonstruktion med 100 mm mineraluld. Der afsluttes med en egnet beklædning. Inden udførslen af dette arbejde, bør der søges egnet rådgivning. Vinduer, døre, ovenlys mv. Alle vinduer er primært udført som træelementer med termoruder. Dørerne er primært udført som ståldøre med enkeltlagsglas. Enkelte døre og vinduer er udskiftet til nyere træ / alu elementer med energiruder. Udskiftningen er i fløj Ruderne i vinduerne, mod syd i fløj 4 og fløj 6, er udskiftet til energiglas. Forslag 18: Dørene udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant. Forslag 23: Ældre termovinduer udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant. Forslag 24: Vinduer og døre udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant. Gulve og terrændæk Gulvkonstruktionen er udført som betondæk med linoleum og flisebelægning. Gulvkonstruktionen i tilbygningen på fløj 8, garderobe til SFO, vurderes opbygget som beton på 200 mm letklinkernødder. Forslag 4: Loftet mod stuen i garagen isoleres med 100 mm mineraluld, på en forskalling af f.eks. træ. Efterfølgende udføres beklædning. Forslag 9: Krybekælderne isoleres med 100 mm mineraluld, der fastgøres mekanisk. Det er yderst vigtigt, at opretholde korrekt ventilation af krybekælderen. Kælder

7 SIDE 7 AF 15 Der er kælder under fløj 1, fløj 3, fløj 7 og fløj 8 samt Det Gule Hus. Kælderen under fløj 1 er teknikrum, toiletter og diverse depotrum. Kælderen under fløj 3 er cykelkælder og er uopvarmet. Kælderne under fløj 7 anvendes til egnsarkiv og muserum. Der var ikke adgang til denne del af kælderen under besigtigelsen. Kælderen under fløj 8 anvendes til motorlære. I den resterende del af bygningskomplekset, er der krybekælder med støbte vægge og gulve. Krybekælderen anvendes til diverse, rørtræk og fremstår rene og tørre. Ventilation Ventilation Der er følgende udsugnings og ventilationsanlæg i bygningerne: Fløj 1: Ventilationsanlægget ventilere kælderen. Anlægget er placeret i teknikrum i kælderen. Anlægget er fra Nordjysk Ventilator Co. (nu Novenco), og er af typen Z-79-R med separeret indblæsning og udsugning uden varmegenvinding. Der er monteret en automatisk styret cirkulationspumpe af typen Grundfos Magna 32-60, med en max. effekt på 85 Der er CTS styring på anlægget af typen TA. Anlægget er i drift kl. 7:00-13:00. Anlægget vurderes til at være fra Fløj 1: Ventilationsanlægget opvarmer og ventilere festsalen. Anlægget er placeret i teknikrum i kælderen. Anlægget er fra Nordjysk Ventilator Co. (nu Novenco), og er af typen ZCB-712/R med separeret indblæsning og udsugning, uden varmegenvinding. Der er monteret en automatisk styret cirkulationspumpe af typen Grundfos Magna 32-60, med en max. effekt på 85 Der er CTS styring på anlægget af typen TA. Anlægget er i drift hele døgnet. Det er oplyst, at anlægget ikke kan opvarme festsalen til en acceptabel temperatur på de kolde dage. Anlægget vurderes til at være fra Fløj 2, fløj 3, fløj 5 og fløj 7: Der naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Fløjene vurderes normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er monteret 4 stk. udsugningsventilatore på hver fløj, der suger fra lokalerne. Ventilatorerne er boxventilatore med Thrige Titan IEC motorere på 0,37 / 0,12 kw. Det er oplyst, at ventilatorerne er frakoblet i eltavlen pga. trækgener i lokalerne. Fløj 4: Ventilationsanlægget er af typen Exhausto VEX 160HL ACF med krydsveksler, varmegenvinding og vandvarmeflade. Anlægget ventilere musiklokalet, hjemmekundskab, kombinationslokale og depot til naturfag. Anlægget er fra Anlægget betjenes manuelt fra musiklokale og hjemmekundskab. Når anlægget startes fra hjemmekundskab, kører det i 120 min., og når det startes fra musiklokalet, kører det i 60 min. I de resterende lokaler i fløj 4 er der naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Fløjen vurderes normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Fløj 6: Ventilationsanlægget er af typen Gold12/B med roterende varmegenvinding og vandvarmeflade. Anlægget ventilere håndarbejde, billedekunst, batikafdeling og værkstedsområdet. Anlægget er fra Der er cts styring på anlægget, og det er i drift kl.

8 SIDE 8 AF 15 7:00-14:00, 4 dage pr. uge og kl. 7:00-19:00 en dag pr. uge. I de resterende lokaler i fløj 6 er der naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Fløjen vurderes normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Fløj 8: Ventilationsanlægget er af typen Exhausto VEX 160HL ACF med krydsveksler, varmegenvinding og vandvarmeflade. Anlægget ventilere hele SFO fløjen. Anlægget er fra Der er cts styring på anlægget og det er i drift kl. 6:00-17:00 5 dage pr. uge. Fløj 9: Ventilationsanlægget opvarmer og ventilere gymnastikhallen samt udsuger fra omklædning- og baderummene. Anlægget er placeret i tagrummet over omklædningen. Anlægget er fra Nordjysk Ventilator Co. (nu Novenco). Typen kunne ikke konstateres ved besigtigelsen Der er separeret indblæsning og udsugning, uden varmegenvinding. Der er monteret en automatisk styret cirkulationspumpe af typen Grundfos UM F, med en max. effekt på 25 Der er CTS styring på anlægget af typen TA221R. Anlægget vurderes til at være fra 1969 og er i drift hele døgnet. I de resterende lokaler i fløj 9 er der naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Fløjen vurderes normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er monteret 2 stk. udsugningsventilatore af typen Exhausto BESF med en effekt på 0,19 kw. Anlæggene betjenes manuelt fra skab i gangen. Forslag 7: Udskiftning af gammelt ventilationsanlæg, der betjener festsalen, til et moderne ventilationsanlæg med behovsstyring og effektiv varmegenvinding. Forslag 8: Udskiftning af gammelt ventilationsanlæg, der betjener gymnastikhallen, til et moderne ventilationsanlæg med behovsstyring og effektiv varmegenvinding. For alle tre ventilationsanlæg gælder, at ventilationsniveauet kan tilpasses behovet fx vha. en CO2-sensor, der indirekte måler, hvor mange mennesker der er til stede samt, hvor aktive de er. Sensoren tilpasser ventilationsniveauet ud fra disse oplysninger. Denne metode forudsætter dog, at ventilationsanlægget er forsynet med frekvensstyring eller, at ventilationsanlæggets hastighed kan ændres i trin. Hvis ventilationsanlægget er hovedopvarmningskilde, kan en kombination af flere sensorer fx vil en termostat være nødvendig. Der kan være store varme- og elbesparelser at hente ved behovstyring. Der regnes med en levetid på 20 år for de nye anlæg samt at eksisterende ventilationskanaler genbruges. Forslag 10: Udskiftning af gammelt ventilationsanlæg, der betjener kælderen, til et moderne ventilationsanlæg med behovsstyring og effektiv varmegenvinding. Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med fjernvarme. Fjernvarmeinstallationen er indlagt i 1998, og er placeret i teknikrum i fløj 9. Der er etableret et mindre teknikrum ved hver fløj samt et

9 SIDE 9 AF 15 teknikrum i kælderen under fløj 1. Disse teknikrum er placeret ved siden af toiletrummene, ud til gangarealerne. Installationen til fløj 7 findes sammen med installationen til fløj 4. Bygningen opvarmes med en fjernvarmeveksler af typen REDAN VX 100 fra Fjernvarmeinstallationen er placeret i vaskerummet i kælderen. Varmt vand Der er følgende varmtvandsinstallationer i bygningerne: Fløj 1: Det varme vand produceres af en 450 l Metro varmtvandsbeholder, type med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra 1997 Der er monteret en trinstyret cirkulationspumpe på det varme brugsvand af typen Grundfos UP N 150, med en effekt på 50 Fløj 2: Det varme vand produceres af en 160 l Metro varmtvandsbeholder, type 6050 med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra 1997 Der er monteret en trinstyret cirkulationspumpe på det varme brugsvand af typen Grundfos UP N 150, med en effekt på 75 Fløj 3: Det varme vand produceres af en 160 l Metro varmtvandsbeholder, type 6050 med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra 1997 Der er monteret en trinstyret cirkulationspumpe på det varme brugsvand af typen Grundfos UP N 150, med en effekt på 75 Fløj 4 og fløj 7: Det varme vand produceres af en 110 l Metro varmtvandsbeholder med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra 1997 Der er monteret en automatisk cirkulationspumpe på det varme brugsvand af typen Grundfos Alpha Pro , med en max. effekt på 50 Fløj 5: Det varme vand produceres af en 110 l Metro varmtvandsbeholder med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra 1997 Der er monteret en gammel cirkulationspumpe på det varme brugsvand. Det var ikke muligt, at konstatere typen på pumpen, da der ikke er navn på. Pumpen vurderes til at være fra Fløj 6: Det varme vand produceres af en 160 l Metro varmtvandsbeholder, type 6050 med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra Der er monteret en trinstyret cirkulationspumpe på det varme brugsvand af typen Grundfos Alpha , med en max. effekt på 22 Fløj 8: Det varme vand produceres af en 160 l Metro varmtvandsbeholder, type 6050 med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra Der er monteret en cirkulationspumpe af typen Grundfos UP N 150, med en effekt på 75 Fløj 9: Det varme vand produceres af en 700 l Kähler & Breum varmtvandsbeholder med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra 1987 og er isoleret med 50 mm isolering afsluttet med pap og lærrede. Der er monteret en trinstyret cirkulationspumpe på det varme brugsvand af typen Grundfos UM 20-20, med en max. effekt på 25

10 SIDE 10 AF 15 Det varme vand produceres af en 100 l varmtvandsbeholder med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra 1987 og er isoleret. Der er ikke cirkulation på det varme brugsvand. Forslag 1: Montering af nye automatiske modulerenderende cirkulationspumper på varmefordelingsanlægget i fløt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 og 9. Der vurderes at pumperne kan udskiftes til nye pumper med lavere effekt. Fordelingssystem Varmen fordeles til rummene i et vandbåret 2 strengs væghængt radiatoranlæg. Varmen fordeles til rummene fra samme teknikrum som det varme brugsvand. Der er følgende cirkulationspumper på varmefordelingsanlægget: Fløj 1: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UPS med en max. effekt på 60 Fløj 2: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP G 180 med en max. effekt på 160 Fløj 3: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP G 180 med en max. effekt på 160 Fløj 4: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP G 180 med en max. effekt på 160 Fløj 5: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP med en max. effekt på 275 Fløj 6: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP G 180 med en max. effekt på 160 Fløj 7: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP G 180 med en max. effekt på 160 Fløj 8: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP G 180 med en max. effekt på 160 Fløj 9: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP G 180 med en max. effekt på 160 Hovedinstallationen er installeret i værkstedet i fløj 9. Her er der placeret en veksler af typen APV. Veksleren er isoleret med 50 mm pur-skum og der er monteret en automatisk cirkulationspumpe af typen Grundfos UPE / F med en max. effekt på 1150

11 SIDE 11 AF 15 Der er monteret en trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UPS med en max. effekt på 60 Armaturer Der er ved besigtigelsen registreret 65 stk. vandarmaturer og 12 stk. brusearmaturer i bygningen samt 1 stk. armatur ved badekar i Det Gule Hus. Armaturerne vurderes til at være uden sparefunktion. Automatik Der er monteret følgende automatik i bygningerne: Fløj 1, fløj 4, fløj 5, fløj 6, fløj 7 og fløj 8: Automatik af typen TA 2222 med tidsstyring, natsænkning og udetemperaturkompensering. Fløj 2 og fløj 3: Automatik af typen Sauter Equitherm 200 med tidsstyring, natsænkning og udetemperaturkompensering. Fløj 9: Automatik af typen TA 210 U med tidsstyring, natsænkning og udetemperaturkompensering. Er placeret i teknikrum ved gymnastikhallen. Automatik af typen TA 2222 med tidsstyring, natsænkning og udetemperaturkompensering. Er placeret i værksted ved varmeveksleren. Automatikken er tilkoblet computer placeret i serviceleder-kontor. Softwaren til styringen er af ældre dato. Automatik af typen TA 2222 med tidsstyring, natsænkning og udetemperaturkompensering. Er placeret i vaskerummet ved siden af veksleren. Pumper varme Forslag 3: Der monteres nye automatiske modulerende cirkulationspumper på varmefordelingsanlægget. Der vurderes at pumperne kan udskiftes til nye med lavere effekt. Pumperne udskiftes i fløj 1-9. Forslag 13: Udskiftning af cirkulationspumpe, på varmefordelingsanlægget, til en ny pumpe med lavere effekt. El Belysning Belysningen består af følgende: Fløj 1: Belysningen i kælderen består af ældre 1 x 36 Watt lysstofrørsarmaturer uden bevægelsesmeldere samt almindelige glødepære.

12 SIDE 12 AF 15 I festsalen består belysningen af nedhængte pendler med 500 Watt pære. Der er ikke dagslysstyring og bevægelsesmeldere. I de resterende områder af fløj 1 består belysningen af diverse loftpendler med sparepære. Der er ikke monteret dagslysstyring og bevægelsesmeldere. Fløj 2, fløj 3 og fløj 5: Belysningen i klasselokalerne består af 2 x 36 Watt lysstorørsfarmaturer uden bevægelsesmelder og dagslysstyring. Belysningen i gangområderne består af indbyggede armaturer i lofterne. Der er monteret sparepære, og hver anden armatur tænder ikke. I specialklasselokalet i fløj 1 er belysningen udført med nyere 28 Watt højfrekvensrør uden bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Fløj 4 og fløj 6: Belysningen består af 2 x 36 Watt lysstofrørsarmaturer med bevægelsesmeldere. I gangarealerne består belysningen af indbyggede armaturer i lofterne, med sparepære. Der er ligeledes bevægelsesmeldere i gangarelaerne. I batikafdeling er loftarmaturerne med kompaktrør og bevægelsesmeldere. Fløj 7 og 8: Biblioteket, administrationslokalerne og SFO en belyses med 1 x 36 Watt lysstofrørsarmaturer uden bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Belysningen i gangområderne består af indbyggede armaturer i lofterne. Der er monteret sparepære, og hver anden armatur tænder ikke. Fløj 9: Gymnastiksalen belyses med nedhængte pendler med kompaktrør. De resterende områder belyses med loftarmature med sparepærer. Der er ikke installeret bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Stueetagen og kælderen belyses med 1 x 36 og 2 x 36 Watt lysstofrørsarmaturer uden bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Wc, gang og trappenedgangen belyses med sparepære, der betjenes manuelt. Forslag 6: Total udskiftning af belysningsanlæg i festsalen, til et-rørs armaturer med højfrekvensrør, dagslysregulering og bevægelsesmelderstyring. Forslag 14: Total udskiftning af belysningsanlæg i undervisningslokalerne i fløj 2, 3,5, 7 og 8 til et-rørs armaturer med højfrekvensrør, dagslysregulering og bevægelsesmelderstyring. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Forslag 15: Montering af bevægelsesmeldere og dagslysstyring i gangområder i fløj 2, 3, 5, 7, 8 samt fløj 9 og gangområder i forbindelsesgangene. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Forslag 17: Total udskiftning af belysningsanlæg i lokalerne med lysstofrør i stueplan, til et-rørs armaturer med højfrekvensrør, dagslysregulering og bevægelsesmelderstyring. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser.

13 SIDE 13 AF 15 Forslag 21: Montering af bevægelsesmeldere i kælderen under fløj 1, fløj 7 og fløj 8. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Vand Vand Der er ved besigtigelsen registreret 15 stk. toiletter med enkeltskyl og 22 stk. toiletter med dobbeltskyl samt et urinal (toilet i kælderen på fløj 1). Forslag 5: Udskiftning af toiletter med enkelt skyl, til toiletter med dobbeltskyl samt montering af vandbegrænsere i håndvaske- og bruse armaturer. Forslag 11: Udskiftning af toilet med enkelt skyl, til toilet med dobbeltskyl samt montering af vandbegrænsere i håndvaske- og bruse armaturer samt brusearmatur ved karbad. Vedvarende energi Solvarme Forslag 16: Montering af solvarme på bygningerne til hjælp til opvarmning samt opvarmning af det varme brugsvand. Anlægget tilkobles ny varmtvandsbeholder i teknikrummet. Forslag 22: Montering af solvarme på bygningerne til hjælp til opvarmning samt opvarmning af det varme brugsvand. Anlægget tilkobles ny varmtvandsbeholder i teknikrummet. Varmepumpe Forslag 25: Installering af varmepumpe til opvarmning af bygningen samt opvarmning af det varme brugsvand. Der etableres et anlæg i hver fløj, der installeres i fløjens teknikrum. Der installeres et anlæg med bufferbeholder samt varmtvandsbeholder. Forslaget er ikke rentabelt, pga. de store omkostninger for etableringen. Samtidigt kræver det et stort areal for jordvarmeslangerne. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1969 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 0 m²

14 SIDE 14 AF 15 Erhvervsareal ifølge BBR: 7897 m² Opvarmet areal: 7351 m² Anvendelse ifølge BBR: 420 Undervisning Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 588 kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³

15 SIDE 15 AF 15 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af bygninger skal sælger eller udlejer fremlægge en ikke over 5 år gammel energimærkning. Ejendomme, som er større end 1000 m², samt alle offentlige ejendomme skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Badehusvej Aalborg Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.4 MWh Fjernvarme, 607 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.4 MWh Fjernvarme, 607 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stenvadvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106957 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -0.2 MWh Fjernvarme, 338 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -0.2 MWh Fjernvarme, 338 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kalorievej 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-093269 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix & Kamp

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el SIDE 1 AF 18 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sdr Fælledvej 4 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113051 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Glesborg Bygade 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103029 Energikonsulent: Søren Jepsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkestien 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108332 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftagervej 1 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-004661 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el SIDE 1 AF 19 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gillestedvej 7 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-133282 Energikonsulent: Christian Schmidt Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montere termostatventiler på radiator. 0.6 MWh Fjernvarme 290 kr. 342 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montere termostatventiler på radiator. 0.6 MWh Fjernvarme 290 kr. 342 kr. 1. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Buegade 9 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003422 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Bavnehøjvej 31 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-010347-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ole RømersVej 23 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012374 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Christiansfeldvej 6A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003583-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Nørregade 31 Postnr./by: 8464 Galten BBR-nr.: 746-000798-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandgade 52 Postnr./by: 1401 København K BBR-nr.: 101-641805 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Ørkenvej 1 Postnr./by: 8592 Anholt BBR-nr.: 707-007761-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 16 Adresse: Bispebroen 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003215-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -37 m³ Fjernvarme, 3384 kwh el. -28 m³ Fjernvarme, 2769 kwh el.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -37 m³ Fjernvarme, 3384 kwh el. -28 m³ Fjernvarme, 2769 kwh el. SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gabelsgade 5 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-067353 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere