Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.3 MWh. Fjernvarme, 2958 kwh el

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.3 MWh. Fjernvarme, 2958 kwh el"

Transkript

1 SIDE 1 AF 15 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bakkegårdsvej 8 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX & KAMP A/S Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: 845 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: MWh fjernvarme: 01/06/08-31/05/09 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Udskiftning af cirkulationspumper til det varme brugsvand. 9.3 MWh Fjernvarme, kr kr. 2.1 år 2 Efterisolering af betondragere over vinduer. 30 MWh Fjernvarme kr kr. 2.9 år 3 Udskiftning af cirkulationspumper til varmefordelingsanlægget kr kr. 4.3 år 4 Isolering af loft mod stuegulv i garagen. 5.3 MWh Fjernvarme 3120 kr kr. 6.7 år 5 Udskiftning af toiletter samt montering af vandbegrænsere. 296 m³ vand kr kr. 6.7 år 6 Udskiftning af belysningsanlæg i festsalen i fløj 1. 7 Aggregaterne i ventilationsanlægget, til festsalen, udskiftes til nye med varmegenvinding og med modstrømsveksler -4.8 MWh Fjernvarme, MWh Fjernvarme, kr kr. 7.8 år kr kr. 9.5 år

2 SIDE 2 AF 15 8 Aggregaterne i ventilationsanlægget, til gymnastiksalen, udskiftes til nye med varmegenvinding og med modstrømsveksler 24 MWh Fjernvarme, kr kr. 9.5 år 9 Efterisolering kryberkælder. 285 MWh Fjernvarme, kr kr år 10 Aggregaterne i ventilationsanlægget, til kælderen, udskiftes til nye med varmegenvinding og med modstrømsveksler 24 MWh Fjernvarme, kr kr år 11 Udskiftning af toiletter og montering af vandbegrænsere. 12 Efterisolering af udvendige vægge med eternitbeklædning. 9 m³ vand 315 kr kr. 15 år 34 MWh Fjernvarme kr kr år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: kr./år Samlet besparelse på vand: kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C

3 SIDE 3 AF 15 Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 13 Udskiftning af cirkulationspumpe på varmefordelingsanlægget kr. 14 Udskiftning af belysningsanlæg. -19 MWh Fjernvarme, kr. 15 Montering af bevlgelsesmeldere og dagslysstyring på eksisterende belysningsanlæg i gangområderne MWh Fjernvarme, kr. 16 Installering af solvarme. 68 MWh Fjernvarme, Udskiftning af belysningsanlæg MWh Fjernvarme, kr kr. 18 Udskiftning af dobbeltdøre af stål og 1 lags glas. 37 MWh Fjernvarme kr. 19 Efterisolering af tagrum. 1.2 MWh Fjernvarme 690 kr. 20 Efterisolering af tagrum. 37 MWh Fjernvarme kr. 21 Montering af bevægelsesmeldere og dagslysstyring på eksisternede belysningsanlæg MWh Fjernvarme, kr. 22 Montering af solvarmeanlæg. 2.5 MWh Fjernvarme, kr. 23 Udskiftning af vinduer. 145 MWh Fjernvarme kr. 24 Udskiftning af vinduer og døre. 1.7 MWh Fjernvarme 980 kr. 25 Installering af varmepumper i bygningerne. 39 MWh Fjernvarme kwh Elvarme, kr.

4 SIDE 4 AF 15 Energikonsulentens konklusion og kommentarer 1. Konklusion: Bygningen er i middel isoleringsmæssig stand. Det kan betale sig at udskifte cirkulationspumpen til det varme brugsvand og på varmefordelingsanlægget. Af andre besparelsestiltag kan nævnes udskiftning af ventilationsanlæggene i kælderen, festsalen og gymnastikhallen. Det kan ligeledes betale sig, at isolere krybekælderne, udskifte belysningsanlægget i festsalen og efterisolere de udvendige lette vægge med eternitbeklædning. Øvrige forbedringer kan kun betale sig at gennemføre, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen alligevel skal renoveres - fx hvis man ønsker at efterisolere taget. 2. Vedvarende energi: Der er taget stilling til installation af vedvarende energi på bygningen i form af jordvarme og solvarme. Vedr. jordvarme er forslaget ikke rentabelt, da anskaffelsesomkostningerne er meget høje. Samtidigt kræver det ca kvm., jord til jordvarmeslangerne. Vedr. solvarme er forslaget ligeledes ikke rentabelt pga. den relativ høje anskaffelsespris. Generelt for bygningen vurderes det, at være for stor en omkostning ift. den besparelse der følger med installationen. Grunden hertil er de fordelagtige priser på fjernvarme. 3. Bygningsbeskrivelse: Bygningen i energimærket anvendes til skole i Norddjurs kommune. Bygningen er opført i 1969 og er bygget i 9 fløje med forbindelsesgange. Der er kælder under fløj 1, 3, 7 og 8. Ialt 2209 kvm. Kælderen under fløj 3 anvendes til cykelkælder og er ikke opvarmet. I de resterende fløje og gangarealer er der krybekælder. Der er i opført en mindre tilbygning (garderobe) på fløj 8 (SFO). Der er ikke tegningsmateriale vedr. bygningen. Derfor er isoleringstykkelserne skønnet. Der er opført en pedelbolig, Det Gule Hus, på 125 kvm. med 125 kvm kælder. Denne bygning anvendes til skoleformål og er derfor medregnet i energimærket. Garagen og teknik / vaskerum er ikke opvarmet. Det opvarmet areal i bygningerne udgør samlet 7351 kvm. Brugstiden er sat til 45 timer pr. uge. Bygningen vurderes normal tæt. 4. Forudsætninger: Energimærket er udført efter Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3. Bygningsdata er fremkommet ved besigtigelsen samt opmåling på rekvireret tegningsmateriale. Da bygningen er af ældre dato er konstruktionerne i høj grad vurderet ud fra besigtigelsen samt gældende bygningsreglementer fra tidspunkter hvor bygningen er renoveret. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af konstruktionerne. Der var adgang til alle rum ved besigtigelsen. 5. Forbrug: Varme: Oplyst graddag korrigeret forbrug: Fjernvarme: 845 MWh. Beregnet graddag korrigeret forbrug i energimærket: Fjernvarme: 1097 MWh.

5 SIDE 5 AF 15 Der er forskel på det beregnede forbrug og det faktiske forbrug, med forbehold for de faktiske oplysninger. Det vurderes forskellen bl.a. skyldes, at der ikke regnes med natsænkning på varmefordelingsanlægget i energimærket. Da denne funktion iht. Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3, er brugerdefineret regnes funktionen ikke med i energimærket. Vand: Oplyst forbrug: Vand: 0,16 m3/år. Vandforbruget for bygningen er ud fra det oplyste vandforbrug udregnet til 0,16 m3/m2/år, hvilket er under de 0,26 m3/m2/år der er oplyst som landsgennemsnit i Håndbog for Energikonsulenter 2008, version Kommentar til BBR oplysningerne: Det samlede bygningsareal stemmer overens med BBR-ejermeddelsen. Garagen i Det Gule Hus er ikke medregnet, da denn er er uopvarmet. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Tagkonstruktionen er primært udført som bølgeeternitplader på taglægter og gitterspær. Loftkonstruktionen er opbygget som betondæk med nedhængte lofter. Der er isoleret med 150 mm mineraluld. Ved en indvendig renovering i 2001, er der udført nedhængte lofter i gangarealerne på fløjene. Her er der isoleret med 200 mm mineraluld. Tagkonstruktionen på forbindelsesgangene er udført som fladt tag med tagpap. Der var ikke mulighed for at kontrollere isoleringtykkelsen, og derfor er denne vurderet til at være 150 mm som på fløjbygningerne. Tagknonstruktionen på tilbygningen på fløj 8, garderobe til SFO, er opbygget som fladt tag med tagpap. Isoleringstykkelsen vurderes til at være 200 mm. Forslag 19: Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm mineraluld. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Der skal opretholdes korrekt ventilation af tagrummet. Forslag 20: Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm mineraluld. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Der skal opretholdes korrekt ventilation af tagrummet. Ydervægge De tunge ydervægge er udført som 350 mm hulmur med 110 mm teglsten som for og bagmur. Hulrummet er isoleret med mineraluld.

6 SIDE 6 AF 15 De lette ydervægge er opbygget som en træskelet konstruktion beklædt med eternit udvendigt. Det vurderes, at der er isoleret med 70 mm mineraluld. Over vinduerne på fløjene er der bærende betonbjælker. Disse er ikke isoleret. Tilbygningen på fløj 8, garderobe til SFO, er opbygget som en let træskeletkonstruktion. Isoleringstykkelsen vurderes til at være 200 mm. Forslag 2: Indvendig isolering af betondragere på bygningerne. De uisolerede betondragere isoleres med 100 mm, der efterfølgende beklædes med gips eller anden beklædning. Forslag 12: Ydervæggene, beklædt med eternit, efterisoleres med 100 mm mineraluld. Eksisterende beklædning demonteres og bortskaffes. Efterfølgende opbygges en træskeletkonstruktion med 100 mm mineraluld. Der afsluttes med en egnet beklædning. Inden udførslen af dette arbejde, bør der søges egnet rådgivning. Vinduer, døre, ovenlys mv. Alle vinduer er primært udført som træelementer med termoruder. Dørerne er primært udført som ståldøre med enkeltlagsglas. Enkelte døre og vinduer er udskiftet til nyere træ / alu elementer med energiruder. Udskiftningen er i fløj Ruderne i vinduerne, mod syd i fløj 4 og fløj 6, er udskiftet til energiglas. Forslag 18: Dørene udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant. Forslag 23: Ældre termovinduer udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant. Forslag 24: Vinduer og døre udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant. Gulve og terrændæk Gulvkonstruktionen er udført som betondæk med linoleum og flisebelægning. Gulvkonstruktionen i tilbygningen på fløj 8, garderobe til SFO, vurderes opbygget som beton på 200 mm letklinkernødder. Forslag 4: Loftet mod stuen i garagen isoleres med 100 mm mineraluld, på en forskalling af f.eks. træ. Efterfølgende udføres beklædning. Forslag 9: Krybekælderne isoleres med 100 mm mineraluld, der fastgøres mekanisk. Det er yderst vigtigt, at opretholde korrekt ventilation af krybekælderen. Kælder

7 SIDE 7 AF 15 Der er kælder under fløj 1, fløj 3, fløj 7 og fløj 8 samt Det Gule Hus. Kælderen under fløj 1 er teknikrum, toiletter og diverse depotrum. Kælderen under fløj 3 er cykelkælder og er uopvarmet. Kælderne under fløj 7 anvendes til egnsarkiv og muserum. Der var ikke adgang til denne del af kælderen under besigtigelsen. Kælderen under fløj 8 anvendes til motorlære. I den resterende del af bygningskomplekset, er der krybekælder med støbte vægge og gulve. Krybekælderen anvendes til diverse, rørtræk og fremstår rene og tørre. Ventilation Ventilation Der er følgende udsugnings og ventilationsanlæg i bygningerne: Fløj 1: Ventilationsanlægget ventilere kælderen. Anlægget er placeret i teknikrum i kælderen. Anlægget er fra Nordjysk Ventilator Co. (nu Novenco), og er af typen Z-79-R med separeret indblæsning og udsugning uden varmegenvinding. Der er monteret en automatisk styret cirkulationspumpe af typen Grundfos Magna 32-60, med en max. effekt på 85 Der er CTS styring på anlægget af typen TA. Anlægget er i drift kl. 7:00-13:00. Anlægget vurderes til at være fra Fløj 1: Ventilationsanlægget opvarmer og ventilere festsalen. Anlægget er placeret i teknikrum i kælderen. Anlægget er fra Nordjysk Ventilator Co. (nu Novenco), og er af typen ZCB-712/R med separeret indblæsning og udsugning, uden varmegenvinding. Der er monteret en automatisk styret cirkulationspumpe af typen Grundfos Magna 32-60, med en max. effekt på 85 Der er CTS styring på anlægget af typen TA. Anlægget er i drift hele døgnet. Det er oplyst, at anlægget ikke kan opvarme festsalen til en acceptabel temperatur på de kolde dage. Anlægget vurderes til at være fra Fløj 2, fløj 3, fløj 5 og fløj 7: Der naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Fløjene vurderes normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er monteret 4 stk. udsugningsventilatore på hver fløj, der suger fra lokalerne. Ventilatorerne er boxventilatore med Thrige Titan IEC motorere på 0,37 / 0,12 kw. Det er oplyst, at ventilatorerne er frakoblet i eltavlen pga. trækgener i lokalerne. Fløj 4: Ventilationsanlægget er af typen Exhausto VEX 160HL ACF med krydsveksler, varmegenvinding og vandvarmeflade. Anlægget ventilere musiklokalet, hjemmekundskab, kombinationslokale og depot til naturfag. Anlægget er fra Anlægget betjenes manuelt fra musiklokale og hjemmekundskab. Når anlægget startes fra hjemmekundskab, kører det i 120 min., og når det startes fra musiklokalet, kører det i 60 min. I de resterende lokaler i fløj 4 er der naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Fløjen vurderes normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Fløj 6: Ventilationsanlægget er af typen Gold12/B med roterende varmegenvinding og vandvarmeflade. Anlægget ventilere håndarbejde, billedekunst, batikafdeling og værkstedsområdet. Anlægget er fra Der er cts styring på anlægget, og det er i drift kl.

8 SIDE 8 AF 15 7:00-14:00, 4 dage pr. uge og kl. 7:00-19:00 en dag pr. uge. I de resterende lokaler i fløj 6 er der naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Fløjen vurderes normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Fløj 8: Ventilationsanlægget er af typen Exhausto VEX 160HL ACF med krydsveksler, varmegenvinding og vandvarmeflade. Anlægget ventilere hele SFO fløjen. Anlægget er fra Der er cts styring på anlægget og det er i drift kl. 6:00-17:00 5 dage pr. uge. Fløj 9: Ventilationsanlægget opvarmer og ventilere gymnastikhallen samt udsuger fra omklædning- og baderummene. Anlægget er placeret i tagrummet over omklædningen. Anlægget er fra Nordjysk Ventilator Co. (nu Novenco). Typen kunne ikke konstateres ved besigtigelsen Der er separeret indblæsning og udsugning, uden varmegenvinding. Der er monteret en automatisk styret cirkulationspumpe af typen Grundfos UM F, med en max. effekt på 25 Der er CTS styring på anlægget af typen TA221R. Anlægget vurderes til at være fra 1969 og er i drift hele døgnet. I de resterende lokaler i fløj 9 er der naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Fløjen vurderes normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er monteret 2 stk. udsugningsventilatore af typen Exhausto BESF med en effekt på 0,19 kw. Anlæggene betjenes manuelt fra skab i gangen. Forslag 7: Udskiftning af gammelt ventilationsanlæg, der betjener festsalen, til et moderne ventilationsanlæg med behovsstyring og effektiv varmegenvinding. Forslag 8: Udskiftning af gammelt ventilationsanlæg, der betjener gymnastikhallen, til et moderne ventilationsanlæg med behovsstyring og effektiv varmegenvinding. For alle tre ventilationsanlæg gælder, at ventilationsniveauet kan tilpasses behovet fx vha. en CO2-sensor, der indirekte måler, hvor mange mennesker der er til stede samt, hvor aktive de er. Sensoren tilpasser ventilationsniveauet ud fra disse oplysninger. Denne metode forudsætter dog, at ventilationsanlægget er forsynet med frekvensstyring eller, at ventilationsanlæggets hastighed kan ændres i trin. Hvis ventilationsanlægget er hovedopvarmningskilde, kan en kombination af flere sensorer fx vil en termostat være nødvendig. Der kan være store varme- og elbesparelser at hente ved behovstyring. Der regnes med en levetid på 20 år for de nye anlæg samt at eksisterende ventilationskanaler genbruges. Forslag 10: Udskiftning af gammelt ventilationsanlæg, der betjener kælderen, til et moderne ventilationsanlæg med behovsstyring og effektiv varmegenvinding. Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med fjernvarme. Fjernvarmeinstallationen er indlagt i 1998, og er placeret i teknikrum i fløj 9. Der er etableret et mindre teknikrum ved hver fløj samt et

9 SIDE 9 AF 15 teknikrum i kælderen under fløj 1. Disse teknikrum er placeret ved siden af toiletrummene, ud til gangarealerne. Installationen til fløj 7 findes sammen med installationen til fløj 4. Bygningen opvarmes med en fjernvarmeveksler af typen REDAN VX 100 fra Fjernvarmeinstallationen er placeret i vaskerummet i kælderen. Varmt vand Der er følgende varmtvandsinstallationer i bygningerne: Fløj 1: Det varme vand produceres af en 450 l Metro varmtvandsbeholder, type med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra 1997 Der er monteret en trinstyret cirkulationspumpe på det varme brugsvand af typen Grundfos UP N 150, med en effekt på 50 Fløj 2: Det varme vand produceres af en 160 l Metro varmtvandsbeholder, type 6050 med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra 1997 Der er monteret en trinstyret cirkulationspumpe på det varme brugsvand af typen Grundfos UP N 150, med en effekt på 75 Fløj 3: Det varme vand produceres af en 160 l Metro varmtvandsbeholder, type 6050 med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra 1997 Der er monteret en trinstyret cirkulationspumpe på det varme brugsvand af typen Grundfos UP N 150, med en effekt på 75 Fløj 4 og fløj 7: Det varme vand produceres af en 110 l Metro varmtvandsbeholder med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra 1997 Der er monteret en automatisk cirkulationspumpe på det varme brugsvand af typen Grundfos Alpha Pro , med en max. effekt på 50 Fløj 5: Det varme vand produceres af en 110 l Metro varmtvandsbeholder med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra 1997 Der er monteret en gammel cirkulationspumpe på det varme brugsvand. Det var ikke muligt, at konstatere typen på pumpen, da der ikke er navn på. Pumpen vurderes til at være fra Fløj 6: Det varme vand produceres af en 160 l Metro varmtvandsbeholder, type 6050 med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra Der er monteret en trinstyret cirkulationspumpe på det varme brugsvand af typen Grundfos Alpha , med en max. effekt på 22 Fløj 8: Det varme vand produceres af en 160 l Metro varmtvandsbeholder, type 6050 med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra Der er monteret en cirkulationspumpe af typen Grundfos UP N 150, med en effekt på 75 Fløj 9: Det varme vand produceres af en 700 l Kähler & Breum varmtvandsbeholder med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra 1987 og er isoleret med 50 mm isolering afsluttet med pap og lærrede. Der er monteret en trinstyret cirkulationspumpe på det varme brugsvand af typen Grundfos UM 20-20, med en max. effekt på 25

10 SIDE 10 AF 15 Det varme vand produceres af en 100 l varmtvandsbeholder med fjernvarme som varmekilde. Beholderen er fra 1987 og er isoleret. Der er ikke cirkulation på det varme brugsvand. Forslag 1: Montering af nye automatiske modulerenderende cirkulationspumper på varmefordelingsanlægget i fløt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 og 9. Der vurderes at pumperne kan udskiftes til nye pumper med lavere effekt. Fordelingssystem Varmen fordeles til rummene i et vandbåret 2 strengs væghængt radiatoranlæg. Varmen fordeles til rummene fra samme teknikrum som det varme brugsvand. Der er følgende cirkulationspumper på varmefordelingsanlægget: Fløj 1: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UPS med en max. effekt på 60 Fløj 2: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP G 180 med en max. effekt på 160 Fløj 3: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP G 180 med en max. effekt på 160 Fløj 4: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP G 180 med en max. effekt på 160 Fløj 5: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP med en max. effekt på 275 Fløj 6: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP G 180 med en max. effekt på 160 Fløj 7: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP G 180 med en max. effekt på 160 Fløj 8: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP G 180 med en max. effekt på 160 Fløj 9: Trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP G 180 med en max. effekt på 160 Hovedinstallationen er installeret i værkstedet i fløj 9. Her er der placeret en veksler af typen APV. Veksleren er isoleret med 50 mm pur-skum og der er monteret en automatisk cirkulationspumpe af typen Grundfos UPE / F med en max. effekt på 1150

11 SIDE 11 AF 15 Der er monteret en trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UPS med en max. effekt på 60 Armaturer Der er ved besigtigelsen registreret 65 stk. vandarmaturer og 12 stk. brusearmaturer i bygningen samt 1 stk. armatur ved badekar i Det Gule Hus. Armaturerne vurderes til at være uden sparefunktion. Automatik Der er monteret følgende automatik i bygningerne: Fløj 1, fløj 4, fløj 5, fløj 6, fløj 7 og fløj 8: Automatik af typen TA 2222 med tidsstyring, natsænkning og udetemperaturkompensering. Fløj 2 og fløj 3: Automatik af typen Sauter Equitherm 200 med tidsstyring, natsænkning og udetemperaturkompensering. Fløj 9: Automatik af typen TA 210 U med tidsstyring, natsænkning og udetemperaturkompensering. Er placeret i teknikrum ved gymnastikhallen. Automatik af typen TA 2222 med tidsstyring, natsænkning og udetemperaturkompensering. Er placeret i værksted ved varmeveksleren. Automatikken er tilkoblet computer placeret i serviceleder-kontor. Softwaren til styringen er af ældre dato. Automatik af typen TA 2222 med tidsstyring, natsænkning og udetemperaturkompensering. Er placeret i vaskerummet ved siden af veksleren. Pumper varme Forslag 3: Der monteres nye automatiske modulerende cirkulationspumper på varmefordelingsanlægget. Der vurderes at pumperne kan udskiftes til nye med lavere effekt. Pumperne udskiftes i fløj 1-9. Forslag 13: Udskiftning af cirkulationspumpe, på varmefordelingsanlægget, til en ny pumpe med lavere effekt. El Belysning Belysningen består af følgende: Fløj 1: Belysningen i kælderen består af ældre 1 x 36 Watt lysstofrørsarmaturer uden bevægelsesmeldere samt almindelige glødepære.

12 SIDE 12 AF 15 I festsalen består belysningen af nedhængte pendler med 500 Watt pære. Der er ikke dagslysstyring og bevægelsesmeldere. I de resterende områder af fløj 1 består belysningen af diverse loftpendler med sparepære. Der er ikke monteret dagslysstyring og bevægelsesmeldere. Fløj 2, fløj 3 og fløj 5: Belysningen i klasselokalerne består af 2 x 36 Watt lysstorørsfarmaturer uden bevægelsesmelder og dagslysstyring. Belysningen i gangområderne består af indbyggede armaturer i lofterne. Der er monteret sparepære, og hver anden armatur tænder ikke. I specialklasselokalet i fløj 1 er belysningen udført med nyere 28 Watt højfrekvensrør uden bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Fløj 4 og fløj 6: Belysningen består af 2 x 36 Watt lysstofrørsarmaturer med bevægelsesmeldere. I gangarealerne består belysningen af indbyggede armaturer i lofterne, med sparepære. Der er ligeledes bevægelsesmeldere i gangarelaerne. I batikafdeling er loftarmaturerne med kompaktrør og bevægelsesmeldere. Fløj 7 og 8: Biblioteket, administrationslokalerne og SFO en belyses med 1 x 36 Watt lysstofrørsarmaturer uden bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Belysningen i gangområderne består af indbyggede armaturer i lofterne. Der er monteret sparepære, og hver anden armatur tænder ikke. Fløj 9: Gymnastiksalen belyses med nedhængte pendler med kompaktrør. De resterende områder belyses med loftarmature med sparepærer. Der er ikke installeret bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Stueetagen og kælderen belyses med 1 x 36 og 2 x 36 Watt lysstofrørsarmaturer uden bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Wc, gang og trappenedgangen belyses med sparepære, der betjenes manuelt. Forslag 6: Total udskiftning af belysningsanlæg i festsalen, til et-rørs armaturer med højfrekvensrør, dagslysregulering og bevægelsesmelderstyring. Forslag 14: Total udskiftning af belysningsanlæg i undervisningslokalerne i fløj 2, 3,5, 7 og 8 til et-rørs armaturer med højfrekvensrør, dagslysregulering og bevægelsesmelderstyring. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Forslag 15: Montering af bevægelsesmeldere og dagslysstyring i gangområder i fløj 2, 3, 5, 7, 8 samt fløj 9 og gangområder i forbindelsesgangene. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Forslag 17: Total udskiftning af belysningsanlæg i lokalerne med lysstofrør i stueplan, til et-rørs armaturer med højfrekvensrør, dagslysregulering og bevægelsesmelderstyring. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser.

13 SIDE 13 AF 15 Forslag 21: Montering af bevægelsesmeldere i kælderen under fløj 1, fløj 7 og fløj 8. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Vand Vand Der er ved besigtigelsen registreret 15 stk. toiletter med enkeltskyl og 22 stk. toiletter med dobbeltskyl samt et urinal (toilet i kælderen på fløj 1). Forslag 5: Udskiftning af toiletter med enkelt skyl, til toiletter med dobbeltskyl samt montering af vandbegrænsere i håndvaske- og bruse armaturer. Forslag 11: Udskiftning af toilet med enkelt skyl, til toilet med dobbeltskyl samt montering af vandbegrænsere i håndvaske- og bruse armaturer samt brusearmatur ved karbad. Vedvarende energi Solvarme Forslag 16: Montering af solvarme på bygningerne til hjælp til opvarmning samt opvarmning af det varme brugsvand. Anlægget tilkobles ny varmtvandsbeholder i teknikrummet. Forslag 22: Montering af solvarme på bygningerne til hjælp til opvarmning samt opvarmning af det varme brugsvand. Anlægget tilkobles ny varmtvandsbeholder i teknikrummet. Varmepumpe Forslag 25: Installering af varmepumpe til opvarmning af bygningen samt opvarmning af det varme brugsvand. Der etableres et anlæg i hver fløj, der installeres i fløjens teknikrum. Der installeres et anlæg med bufferbeholder samt varmtvandsbeholder. Forslaget er ikke rentabelt, pga. de store omkostninger for etableringen. Samtidigt kræver det et stort areal for jordvarmeslangerne. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1969 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 0 m²

14 SIDE 14 AF 15 Erhvervsareal ifølge BBR: 7897 m² Opvarmet areal: 7351 m² Anvendelse ifølge BBR: 420 Undervisning Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 588 kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³

15 SIDE 15 AF 15 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af bygninger skal sælger eller udlejer fremlægge en ikke over 5 år gammel energimærkning. Ejendomme, som er større end 1000 m², samt alle offentlige ejendomme skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Badehusvej Aalborg Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 957 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 957 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolebakken 20 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-049804 Energikonsulent: Christian Holm Jørgensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Allé 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036052 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix &

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.2 MWh Fjernvarme, 405 kwh el. 116 MWh fjernvarme. 277 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.2 MWh Fjernvarme, 405 kwh el. 116 MWh fjernvarme. 277 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sønderport 8 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056525 Energikonsulent: Søren Jepsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX & KAMP

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -1.2 MWh Fjernvarme, 2578 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -1.2 MWh Fjernvarme, 2578 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Trekanten 34K 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-083069 Energikonsulent: Søren Jepsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX & KAMP

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Sdr Fælledvej 5B 8963 Auning BBR-nr.: 707-114289 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114447 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -1.4 MWh Fjernvarme, 3053 kwh el. 5.8 MWh Fjernvarme, 1102 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -1.4 MWh Fjernvarme, 3053 kwh el. 5.8 MWh Fjernvarme, 1102 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Trekanten 34A 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-083069 Energikonsulent: Søren Jepsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX & KAMP

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 3360 kr. 26580 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 3360 kr. 26580 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Sdr Fælledvej 5 A 8963 Auning BBR-nr.: 707-113209 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Sydagervej 9 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111889-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 2A 8963 Auning BBR-nr.: 707-113417-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Sdr Fælledvej 007 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114451-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 6.8 MWh Fjernvarme, 1341 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 6.8 MWh Fjernvarme, 1341 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Glesborg Bygade 81 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103092 Energikonsulent: Søren Jepsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Knud Albæks Vej 9 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106539 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder kwh Fjernvarme, kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder kwh Fjernvarme, kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 20 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114448 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftevænge 1 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109725 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -17 MWh Fjernvarme, 47190 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -17 MWh Fjernvarme, 47190 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Rougsøvej 166A 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-111831 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nejstdalen 3 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-008488 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.8 MWh Fjernvarme, 365 kwh el. -1 MWh Fjernvarme, 2978 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.8 MWh Fjernvarme, 365 kwh el. -1 MWh Fjernvarme, 2978 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ydesvej 3 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036052 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix & Kamp

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dolmer Have 2 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-098015 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Niels Iuels Plads 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-107209 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkestien 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108332 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stenvadvej 3 Postnr./by: 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106957 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -200 kwh Fjernvarme, 649 kwh el. -70 kwh Fjernvarme, 360 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -200 kwh Fjernvarme, 649 kwh el. -70 kwh Fjernvarme, 360 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkegade 19 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113350 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Damms Teglgård 6 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018642-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4.9 ton Træpiller blæst 2177 liter Fyringsgasoli

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4.9 ton Træpiller blæst 2177 liter Fyringsgasoli SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 24 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104375 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1774 liter Fyringsgasolie, 93 kwh el. 205 liter Fyringsgasolie

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1774 liter Fyringsgasolie, 93 kwh el. 205 liter Fyringsgasolie SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Industrivej 51 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113370 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bispegårdsvej 006 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-012030 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: Gammelgårds Alle 7D 2665 Vallensbæk Strand BBR-nr.: 187-029007-053 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -1.2 MWh Fjernvarme, 2076 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -1.2 MWh Fjernvarme, 2076 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Anne Krabbes Vej 7 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112317 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torshaven 75 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-019777 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder m3 Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder m3 Fjernvarme SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rydsåvej 66 Postnr./by: 5210 Odense NV BBR-nr.: 461-331173 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Stadionparken 38 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-112463-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Havnegade 25 A 6700 Esbjerg 561-063966 Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R arkitekter, Esbjerg Energimærkning oplyser om

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Glesborg Bygade 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103029 Energikonsulent: Søren Jepsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tornebakken 130 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-862733 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.7 MWh Fjernvarme, 175 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.7 MWh Fjernvarme, 175 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: sygehusvej 27B 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109653 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ydesvej 008 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-000262 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Næsgårdvej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080604-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft 3873.00 kwh Elvarme 7750 kr. 89964 kr. 11.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft 3873.00 kwh Elvarme 7750 kr. 89964 kr. 11. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebakken 56 A Postnr./by: 4581 Rørvig BBR-nr.: 306-019116 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Liltvedvej 45 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-112708-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere varmerør i kælder. 2220 kwh Fjernvarme 1120 kr. 1210 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere varmerør i kælder. 2220 kwh Fjernvarme 1120 kr. 1210 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndre Ringgade 63 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-484313 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kvædevej 33 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080795 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere