regeringens resultater Oktober 2009 Juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "regeringens resultater Oktober 2009 Juni 2010"

Transkript

1 regeringens resultater Oktober 2009 Juni 2010 REGERINGEN Juni 2010

2

3 regeringens resultater Oktober 2009 Juni 2010 REGERINGEN Juni 2010

4

5 Forord I folketingsåret har håndteringen af den økonomiske krise og den efterfølgende konsolidering været regeringens vigtigste opgave. Samtidig har regeringen fortsat sin reformpolitik. Denne redegørelse indeholder en oversigt over de væsentligste resultater og reformer, der er gennemført i folketingsåret, herunder - Aftale om genopretning af dansk økonomi - Markant løft af kommunernes anlægsinvesteringer i Erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder - Ungepakke I og II - Styrket indsats mod ungdomskriminalitet - Afholdelse af COP-15 - Aftale om Grøn Vækst - Aftale om Barnets reform - Serviceeftersyn af integrationsloven og udlændingeloven 3

6

7 Indholdsfortegnelse BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 6 FINANSMINISTEREN... 8 FORSVARSMINISTEREN INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTEREN JUSTITSMINISTEREN KIRKEMINISTEREN KLIMA- OG ENERGIMINISTEREN KULTURMINISTEREN MILJØMINISTEREN MINISTEREN FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTEREN FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI MINISTEREN FOR LIGESTILLING MINISTEREN FOR NORDISK SAMARBEJDE MINISTEREN FOR UDVIKLINGSBISTAND MINISTEREN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING SKATTEMINISTEREN SOCIALMINISTEREN STATSMINISTEREN TRANSPORTMINISTEREN UDENRIGSMINISTEREN UNDERVISNINGSMINISTEREN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN Redaktionens afslutning 27. maj 2010

8

9 Beskæftigelsesministeren Arbejdsmarkedsreform, der styrker vækst og beskæftigelse Regeringen har fremsat forslag til ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., som udmønter den del af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi, som vedrører en arbejdsmarkedsreform. Forslagene, der medfører en nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år, en harmonisering af beskæftigelseskravet for genoptjening af dagpengeretten og en længere periode for beregning af dagpenge, forventes vedtaget i juni Indsats mod langtidsledighed Der er i maj 2010 indgået en bred politisk aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen om at bekæmpe langtidsledigheden. Aftalen indebærer, at der er afsat knap en halv milliard kroner over de kommende år til uddannelse og virksomhedsrettet indsats til langtidsledige. Flere unge i uddannelse og job Regeringens lovforslag, der udmønter dele af aftalen Flere unge i uddannelse og job, som regeringen indgik i november 2009 med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, er vedtaget i april På beskæftigelsesområdet er der tale om en række initiativer for knap 0,5 mia. kr., der skal give unge ledige mulighed for at udskifte et liv på offentlig forsørgelse med et aktivt liv med uddannelse eller job. Initiativer til hjælp for ledighedstruede Regeringen lancerede i januar 2010 yderligere fire beskæftigelsespolitiske initiativer til hjælp for personer, der er truede af ledighed eller varsles om, at de vil miste deres arbejde i nærmeste fremtid. Det drejer sig om lige adgang for medarbejderne til at indgå i en arbejdsfordelingsordning, forlængelse af den fleksible arbejdsfordelingsordning, flere midler til varslingsindsatsen og handlingsplaner til fyringsvarslede. Nye fleksible regler om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde Regeringens lovforslag om fleksible regler for virksomhedernes interne samarbejde om arbejdsmiljø samt løbende og målrettet udvikling af arbejdsmiljøorganisationens kompetencer er vedtaget i maj Hermed er der skabt gode forudsætninger for, at arbejdsmiljø bliver en integreret del af virksomhedernes strategiske ledelse og daglige drift. Fornyelse af Forebyggelsesfonden Regeringens lovforslag, der fornyer Forebyggelsesfonden, er vedtaget i april Med de nye regler bliver det lettere for virksomhederne at søge om støtte i fonden, og det bliver muligt at støtte projekter, der er målrettet jobgrupper, hvor der er stigende tendens til psykisk belastning. Endelig kan Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher videreføres i perioden Styrkelse af den internationale rekruttering Regeringen offentliggjorde i april 2010 en række initiativer, som gør det nemmere at tiltrække og fastholde udenlandske arbejdstagere. Der skal bl.a. etableres fire fysiske One stop shops for udenlandske arbejdstagere i København, Århus, Odense og Aalborg, hvor udenlandske arbejdstagere og deres familie ved at henvende sig ét sted kan få den relevante offentlige service på tværs af myndigheder. Bedre muligheder for sygedagpenge Regeringens lovforslag om at forbedre sygemeldte personers adgang til sygedagpenge er vedtaget i marts Med lovforslaget udvides den eksisterende forlængelsesmulighed på 26 uger med 13 uger, så der kan forlænges i alt i 39 uger. Desuden forbedres de selvstændige erhvervsdrivendes adgang til at modtage nedsatte sygedagpenge. 6

10 Styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) Regeringens lovforslag, der udmønter en aftale fra december 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), er vedtaget i maj Med forslaget er anmeldelsespligten for udenlandske tjenesteydere styrket, blandt andet ved at enkeltmandsvirksomheder også er underlagt anmeldelsespligt. Nye kapitaliseringsfaktorer i arbejdsskadesikringsloven Regeringen fremsatte i april 2010 lovforslag om nye kapitaliseringsfaktorer i arbejdsskadesikringsloven. Forslaget, der gør det muligt at beregne og udbetale erstatning efter arbejdsskadesikringsloven som engangserstatning i 2011 og frem, forventes vedtaget i juni Forhøjelse af hædersgaverne Regeringens lovforslag om forhøjelse af hædersgaverne i 2010 i anledning af 65 årsdagen for Danmarks befrielse i 1945 er vedtaget i december Indsats mod mobning Regeringen fremlagde i efteråret 2009 fem initiativer mod mobning bl.a. på arbejdspladsen: hotline, nem klageadgang, kampagne, forskning i sammenhængen mellem mobning og psykiske sygdomme samt en ministerkonference mod mobning. Forhøjelse af formuegrænsen for supplerende pensionsydelse og helbredstillæg Regeringens lovforslag om at forhøje formuegrænsen for den supplerende pensionsydelse (ældrecheck) og helbredstillæg med kr. til kr. fra 2010 er vedtaget i december Udbetaling af SP Regeringens lovforslag om udvidelse af udbetalingsvinduet i SP-ordningen er vedtaget i december Lovforslaget om pensionisters meddelelsespligt og om øget kontrol Regeringen fremsatte i marts 2010 lovforslag om meddelelsespligt ved længerevarende midlertidigt ophold i lande uden for EU/EØS og Schweiz samt mulighed for øget kontrol med udbetaling af social pension. Lovforslaget forventes vedtaget i maj Tværministerielt udvalg om bedre kontrol Som en udløber af finanslovsaftalen for 2010 har regeringen nedsat et tværministerielt udvalg, der i løbet af efteråret 2010 kommer med anbefalinger og forslag til lovændringer, der vil styrke den generelle indsats mod socialt bedrageri og sikre bedre kontrol på området. Partshøring Med henblik på at styrke borgernes retssikkerhed fremsatte regeringen i marts 2010 et lovforslag med krav om, at arbejdsløshedskassen eller kommunen partshører borgeren, før udbetalingen af bl.a. arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge stoppes. Lovforslaget forventes vedtaget i juni

11 Finansministeren Aftale om genopretning af dansk økonomi Regeringen indgik i maj 2010 en aftale med Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi. Aftalen forbedrer de offentlige finanser med 24 mia. kr. i 2013, og dermed indfris den forventede henstilling fra EU. Samtidig medfører aftalen en væsentlig styrkelse af arbejdsudbuddet med ca personer, og frem mod 2015 er det samlede finansieringsbidrag anslået til 26 mia. kr. Der udestår således kun 5 mia. kr., før målet om strukturel balance i 2015 er indfriet. Aftalen indebærer blandt andet, at den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter mv. suspenderes i , den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 udskydes i tre år til 2014, dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år, og der indføres et loft for fradrag for faglige kontingenter på kr. årligt. Desuden gennemføres omprioriteringer for i alt ca. 10 mia. kr. i Finansloven for 2010 Regeringen indgik i november 2009 en række delaftaler i forbindelse med Finansloven for For at understøtte vækst og beskæftigelse og dæmpe udviklingen i ledigheden blev der som led i finansloven for 2010 iværksat en række nye vækstinitiativer. Med aftalerne om udmøntning af globaliseringspuljen anvendes 8,7 mia. kr. i 2010 til fortsættelse af den massive satsning på forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri. Finansloven for 2010 indeholder endvidere fortsatte forbedringer for ældre, målrettede initiativer for svage og udsatte grupper, initiativer til bekæmpelse af ungdomskriminalitet og en forstærket indsats mod kriminelle bander og rockere. Desuden er der frigjort ressourcer til borgernær service ved aftaler om forenkling af statslige regler og dokumentationskrav og udmøntet 400 mio. kr. til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye samarbejds- og organisationsformer. Danmarks Konvergensprogram 2009 Regeringen offentliggjorde i februar 2010 en opdateret 2015-fremskrivning i Danmarks Konvergensprogram Konvergensprogrammet gør status for finanspolitikken i lyset af den globale økonomiske krise, der har svækket de offentlige finanser. Konvergensprogrammet illustrerer de krav, der stilles for at indfri målsætningerne i 2015-planen og den forventede henstilling fra EU om budgetforbedringer frem mod Målet i 2015-planen om strukturel balance på de offentlige finanser i 2015 vurderes at kræve nye initiativer, der styrker de offentlige finanser, svarende til ca. 31 mia. kr. frem mod Efterlevelse af den ventede EU-henstilling om at sikre en strukturel forbedring af de offentlige finanser med (mindst) 1½ pct. af BNP i løbet af kræver nye initiativer for ca. 24 mia. kr. Med strukturel balance i 2015 vurderes finanspolitikken at være holdbar. Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010 Regeringen indgik i juni 2009 aftaler med kommuner og regioner om økonomien for Med aftalen for kommunerne er der sikret fuld finansiering til anlægsinvesteringer på 20 mia. kr. i 2010 til blandt andet dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet. Endvidere løftes udgiftsniveauet med 800 mio. kr. i 2009 med henvisning til det specialiserede socialområde, og der er aftalt et generelt løft af serviceudgifterne på 500 mio. kr. i Aftalen om regionernes økonomi indebærer et ekstra løft i 2010 til sygehusene på 1,2 mia. kr., der muliggør fortsat flere behandlinger på blandt andet kræft- og hjerteområdet og dækning af udgifter til ny medicin. Endvidere er der blandt andet midler til forbedring af kapaciteten på intensivafdelinger. Aftalen med regionerne indeholder også finansieringsprincipperne for de kommende års investeringer for 40 mia. kr. i en ny sygehusstruktur. 8

12 Frigørelse af ressourcer til service til borgerne Regeringen indgik i juni 2009 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 en aftale med KL om at skabe et råderum til borgernær service på 1 mia. kr. i 2010 ved at omprioritere i kommunerne og udnytte ressourcerne bedre. Herunder blev det aftalt, at kommunerne ved egen indsats kan frigøre ressourcer på mindst ½ mia. kr. i 2010 i forhold til Der var endvidere enighed om, at regeringen har fremlagt konkrete statslige initiativer, som frigør ½ mia. kr. i kommunerne i 2010, jf. Handlingsplan for frigørelse af ressourcer i kommunerne i Afbureaukratisering i kommuner og regioner Regeringen fremlagde i oktober 2009 Mere tid til velfærd med 105 konkrete initiativer til mindre bureaukrati i kommuner og regioner på de centrale velfærdsområder, fx dagtilbud, folkeskole, ældre og sundhedsområdet. Regeringen har indgået aftaler om gennemførelsen af 102 af de 105 initiativer. Initiativerne vurderes at frigøre knap 600 mio. kr. årligt fra 2011 i kommuner og regioner. Etablering af Statens It Finansloven for 2008 indeholdt en aftale om etablering af to administrative servicecentre i staten Økonomiservicecentret og Statens It. Implementeringen af Økonomiservicecentret blev indledt i I 2009 blev Statens It oprettet som en selvstændig styrelse under Finansministeriet. Statens It overtog den 1. januar 2010 ansvaret for administrative it-services samt drift og vedligehold af faglig it for otte ministerområder. Statens It har ca. 220 medarbejdere og supporterer ca brugere i staten. Fra årsskiftet 2012 forventes flere ministerområder at blive tilsluttet Statens It. Statens It skal sikre, at der over en årrække etableres en mere effektiv og sammenhængende it-understøttelse på tværs af staten. Digitalisering af den offentlige sektor Som led i udmøntningen af den tværoffentlige digitaliseringsstrategi har regeringen, KL og Danske Regioner aftalt afholdelsen af edag3. Aftalen indebærer, at alle offentlige myndigheder fra november 2010 vil tilbyde borgerne adgang til selvbetjeningsløsninger med NemLog-in og den nye digitale signatur (NemID). Derudover skal selvbetjeningsløsninger med national udbredelse integreres visuelt i borgerportalen (borger.dk), og alle myndigheder skal kunne kontaktes og svare via dokumentboksen. Endelig skal alle myndigheder afsende relevante masseforsendelser via dokumentboksen til tilsluttede borgere og virksomheder. Regeringen har i maj 2010 besluttet at gennemføre en række initiativer, der skal sikre øget fokus på risikofyldte it-projekter, kompetenceløft og fælles metoder til styring af it-projekter i staten, samt bedre samarbejde med leverandører og rådgivere. Lønkommissionen Regeringen nedsatte i efteråret 2008 Lønkommissionen med det formål at kortlægge, analysere og drøfte, om løndannelsen og ansættelsesvilkårene for offentligt ansatte understøtter en positiv udvikling af den offentlige sektor. Kommissionens redegørelse blev offentliggjort i maj 2010 og er tilgået de offentlige overenskomstparter med henblik på, at den kan indgå som fælles baggrundsmateriale ved kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Indsats for nedbringelse af energiforbruget i statens bygninger For at nedbringe energiforbruget i statens bygninger og styrke vækst og beskæftigelse blev der med finansloven for 2010 afsat 280 mio. kr. til energirenovering og fremrykket vedligehold af de bygninger, som Slotsog Ejendomsstyrelsen har ansvaret for. Heraf finansieres 50 mio. kr. via huslejeforhøjelser, da brugerne af ejendommene får besparelserne ved det lavere energiforbrug. 9

13 Forsvarsministeren Nyt forsvarsforlig for perioden efter 2009 Regeringen indgik i juni 2009 en ny femårig aftale med alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten om forsvarets ordning for perioden Aftalen indebærer en varig forhøjelse af forsvarsbudgettet med 205 mio. kr. årligt, ligesom der gennemsnitligt tilføres 395 mio. kr. årligt til dækning af engangsudgifter. Endvidere etableres på finanslovens 35 en sikkerhedspulje på 500 mio. kr. til finansiering af uforudsete og nyopdukkede udgifter i aftalens periode til sikring af den bedst mulige beskyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne. Styrket indsats for sikkerhed og genopbygning i Afghanistan Regeringen har i forlængelse af folketingsbeslutning B 24 i december 2008 styrket den militære indsats i Afghanistan yderligere. Den militære indsats er i starten af 2010 omlagt til i højere grad at fokusere på kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker. Danmark er i forhold til indbyggertal blandt de tre lande, der bidrager med flest soldater til missionen. Der har i perioden været udsendt op til ca. 750 personer som en del af den internationale sikkerhedsstyrke i Afghanistan (ISAF). Styrkebidrag til FN s fredsstyrke i Sydlibanon Regeringen har med vedtagelse af beslutningsforslag B 41 imødekommet FN s anmodning om udsendelse af en logistikenhed til den fredsbevarende styrke i Sydlibanon (UNIFIL). Det danske styrkebidrag omfatter ca. 150 personer og er stillet til rådighed for UNIFIL i 12 måneder med mulighed for forlængelse. Danmark bidrager herved til de samlede internationale bestræbelser på at etablere en varig fred i Mellemøsten. Styrket indsats mod pirateri Regeringen har som led i indsatsen mod pirateri blandt andet udsendt et flådefartøj af Absalon-klassen, som i henhold til folketingsbeslutning B 59 har bidraget til bekæmpelse af pirateri i farvandene omkring Afrikas Horn i perioden januar-marts Danmark varetog i den forbindelse også ledelsen af NATO s antipiraterioperation, Operation Ocean Shield. Fortsat bidrag til en stabil og demokratisk udvikling i Kosovo På NATO s forsvarsministermøde i juni 2009 var der enighed om, at situationen i Kosovo er stabil nok til, at NATO s mission i Kosovo (KFOR) kunne overgå til såkaldt Deterrent Presence ( afskrækkende tilstedeværelse ). Det betød blandt andet, at det danske styrkebidrag i februar 2010 kunne reduceres fra ca. 300 til ca. 180 personer. Styrkebidrag til NATO's hævdelse af luftrummet over Island Regeringen har i 1. kvartal 2010 bidraget til sikkerhed og suverænitetshævdelse af NATO lande, som ikke har kapaciteten til at varetage opgaven selv. Dette er sket ved, at Danmark som led i NATO s integrerede luftforsvar har bidraget med fire F-16 jagerfly til NATO s rotationsordning til overvågning og afvisningsberedskab i luftrummet over Island. Nordisk samarbejde i Afrika De nordiske forsvarsministre har under danske formandskab i 2008 besluttet at styrke samarbejde om kapacitetsopbygning i Afrika. Formålet med den nordiske indsats er at styrke afrikanernes evne til selv at tage vare om sikkerhedsudfordringer på det afrikanske kontinent. Det styrkede samarbejde har bl.a. resulteret i, at der i folketingsåret er etableret en fællesnordisk rådgivnings- og koordinationsstab i Nairobi, der skal fungere som platform for den nordiske støttevirksomhed i Østafrika. 10

14 Etablering af samtænkningsstruktur og oprettelse af globalramme Regeringen har etableret en ny tværministeriel struktur med det formål at styrke Danmarks samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder gennem bedre koordinering af indsatsen. Der er ligeledes oprettet en ny globalramme på 150 mio. kr. årligt til bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde. Iværksættelse af udarbejdelse af veteranpolitik Regeringen har i april 2010 nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til en officiel dansk veteranpolitik. Til at bistå og følge arbejdsgruppen har regeringen i maj 2010 nedsat en referencegruppe, som inkluderer en række faglige organisationer, interesseorganisationer og soldaterforeninger. Regeringen forventer at kunne præsentere en veteranpolitik i efteråret Støtte til drift af veteranhjem for tidligere udsendte og pårørende Regeringen indgik i marts 2010 en aftale med Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd om at støtte foreningernes drift af tre veteranhjem i Fredericia, Ålborg og på Frederiksberg med i alt 1,5 mio. kr. årligt. Etableringen af de tre veteranhjem er fastsat i Forsvarsforliget Veteranhjemmene etableres af Fonden Danske Veteranhjem og forventes at åbne i sommeren 2010 som selvejende institutioner. Etablering af et civilt-militært CBRN-institut Regeringen har etableret et fælles tværministerielt civilt-militært CBRN-institut (kemisk, biologisk radiologisk og nukleart institut). Formålet med instituttet er at videreudvikle CBRN-området i relation til det aktuelle og forudsigelige trusselsbillede. Styrket nordisk beredskabssamarbejde På regeringens initiativ er det nordiske beredskabssamarbejde blevet styrket på en række områder, herunder redningstjenesten, krisekommunikation til befolkningen, anvendelse af frivillige mv. 11

15 Indenrigs- og sundhedsministeren Udfordringsretten/afbureaukratisering Kommuner og regioner har indsendt mere end 500 forslag i forbindelse med udfordringsretten. Der er godkendt en lang række forsøg. Herudover har udfordringsretten bidraget til regeringens afbureaukratiseringsarbejde. Lov om nyt patientombud Regeringen fremsatte i marts 2010 lovforslag om et nyt patientklagesystem, som væsentligt udvider patienternes klagemuligheder inden for sundhedsområdet, herunder med en ny adgang til at klage over forløb. Patienterne får herudover en lettere klageadgang, idet alle klager mv. fremover kan sendes til Patientombudet. Patienter, der klager over behandlingen, får desuden tilbud om en dialog med regionen. Det nye patientklagesystem vil understøtte læringen i hele sundhedsvæsenet og skabe grundlag for kortere sagsbehandlingstider. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Udvidet frit valg til diagnostiske undersøgelser Regeringens lovforslag om indførelse af udvidet frit valg til diagnostiske undersøgelser er vedtaget i december Med loven har patienter, der er henvist til en diagnostisk undersøgelse på sygehus til brug for den praktiserende læge eller speciallæges diagnosticering, fået ret til at vælge et privathospital efter aftale med Danske Regioner, hvis ventetiden på undersøgelsen overstiger 1 måned. Specialeplanlægning Sundhedsstyrelsen har i marts 2010 udmeldt placeringen af specialfunktioner på landets offentlige og private sygehuse. Indtil den 15. april havde regioner, private sygehuse mv. mulighed for at udtale sig om specialeplanen. Sundhedsstyrelsen vil i juni 2010 fremlægge den endelige udmelding om placeringen af specialiserede funktioner. Sygehusinvesteringer - udmøntning af 40 mia. til nye moderne sygehuse Regeringen udmeldte i oktober 2009 de sygehusprojekter, der i forbindelse med fase 2 af sygehusinvesteringerne skal have del i de resterende 10 mia. kr. fra kvalitetsfonden. Den økonomiske ramme for de enkelte projekter forventes udmøntet inden udgangen af Styrket akutindsats med fokus på udkantsområder Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik i forbindelse med finanslovsaftalerne for 2009 aftale om at afsætte 350 mio. kr. til løsninger i udkantsområder med store afstande. Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i forbindelse med finansloven for 2010 aftale om at afsætte yderligere 250 mio. kr. til løsninger i udkantområderne. Regeringens målsætning er, at hjælpen under normale omstændigheder skal være fremme indenfor 15 minutter efter opkald til 112. Katalog over referencetakster for afregning af private sygehuse Regeringen udmeldte i oktober 2009 et katalog over referencetakster som grundlag for forhandlingerne mellem Danske Regioner og de private sygehuse om aftaler under det udvidede frie sygehusvalg. Med referencetaksterne tager forhandlingerne udgangspunkt i et princip om, at de private sygehuse bør kunne matche de mest effektive offentlige sygehuse. Dette bidrog til en yderligere reduktion af afregningstaksterne ved den seneste aftaleindgåelse i december Forstærket indsats for kronisk syge Regeringen har afsat i alt 590 mio. kr. til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdomme med særlig fokus på forløbsprogrammer samt patientundervisning og programmer for egenbehandling for kronisk 12

16 syge. Samtlige regioner og kommuner har fået del i midlerne til iværksættelse af initiativer, der skal løbe fra Fælles medicinkort Regeringens lovforslag om tilpasning af kredsen af personer, der har adgang til borgernes elektroniske medicinoplysninger og om oprettelse af et elektronisk vaccinationsregister (DDV) er vedtaget i maj Med lovændringen får en række sundhedspersoner adgang til det fælles medicinkort (FMK), der er en elektronisk oversigt over hvilken medicin, som en borger er i behandling med. Desuden etableres et nationalt vaccinationsregister, som hurtigt skal kunne give et overblik over den enkelte borgers vaccinationsstatus. Forebyggelseshandlingsplan Regeringen fremlagde i oktober 2009 en national handlingsplan for forebyggelse, som bygger på seks principper for forebyggelse: Personligt ansvar, klare incitamenter, socialt ansvar, kommunalt ansvar, virksomhedernes ansvar samt økonomisk ansvar. Handlingsplanen indeholder 30 initiativer, der samlet set skal medvirke til at forbedre danskernes levetid. Regeringens handlingsplan for psykiatri Regeringen fremlagde i november 2009 en samlet handlingsplan for psykiatrien Styrket indsats for sindslidende. Handlingsplan for psykiatri med 29 konkrete initiativer på sundheds- og socialområdet. Med satspuljeaftalen for er der afsat knap 820 mio. kr. over fire år til gennemførelse af en række initiativer i handlingsplanen. Formålet med handlingsplanen er at sikre en mere sammenhængende indsats overfor personer med sindslidelser, bedre tilgængelighed til behandling samt nedbringe omfanget og sværhedsgraden af sindslidelser. Lægeordineret heroin til de tungeste misbrugere I satspuljeforhandlingerne for 2009 blev der aftalt en permanent finansiering af ordningen om lægeordineret heroin af de tungeste misbrugere. I forlængelse heraf har Sundhedsstyrelsen udarbejdet faglige retningslinjer som bl.a. præciserer kravene til, hvem der må forestå behandlingen, og hvem der kan modtage behandlingen. Ændret aldersgrænse for salg af alkohol Regeringen fremsatte i marts 2010 forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år. Fra januar 2011 hæves aldersgrænsen for salg af alkohol med en alkoholprocent på 16,5 og derover fra 16 til 18 år. Unge over 16 år vil således fortsat kunne købe øl og vin, mens man skal være fyldt 18 år for at kunne købe hedvin og spiritus. 13

17 Justitsministeren Tryg trafik-pakke Regeringen fremlagde i september 2009 en trafik-pakke, der indeholder en række initiativer, der forstærker indsatsen mod vanvidskørsel, spirituskørsel og narkokørsel. Hovedformålet med trafik-pakken er at forbedre færdselssikkerheden gennem strafskærpelser på færdselsområdet, indførelse af alkolåsordning og andre foranstaltninger, der retter sig mod trafikanter, som groft tilsidesætter hensynet til andre i trafikken. De lovforslag, der udmønter pakken, forventes vedtaget i juni Styrket indsats mod ungdomskriminalitet Regeringen fremlagde i oktober 2009 udspillet Mere konsekvens, opfølgning og omsorg en markant styrket indsats mod ungdomskriminalitet. I udspillet indgår en lang række kriminalpræventive tiltag samt en række tiltag, der sigter mod en mere konsekvent reaktion over for unge, der begår kriminalitet. De lovforslag, der udmønter udspillet, forventes vedtaget i juni Uropakken Regeringens lovforslag om en styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden mv. er vedtaget i november Loven indeholder en række tiltag, som giver politiet bedre muligheder for at forhindre og bekæmpe grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden. Loven tager navnlig sigte på dem, der er med til at optrappe en tilspidset situation i forbindelse med omfattende uroligheder mv. ved i det pågældende område at begå hærværk eller fx ved at lave fysiske blokader eller lignende for at søge at hindre politiet i at udføre sit arbejde. Bedre muligheder for at foretage rekonstruktion af insolvente virksomheder Regeringen fremsatte i januar 2010 lovforslag om ændring af konkursloven med henblik på at forbedre mulighederne for, at virksomheder, der har økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at blive erklæret konkurs. Lovforslaget indebærer bl.a., at der udpeges en rekonstruktør, som skal udarbejde en rekonstruktionsplan, og at kravene til vedtagelse af rekonstruktionsforslag lempes. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Forbud mod visse hunde Regeringens fremsatte i marts 2010 lovforslag om forbud mod besiddelse mv. af visse hunde, båndpligt, aflivning af hunde, der skambider, midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre mv. Med loven indføres et forbud mod at besidde og avle visse hunderacer samt krydsninger, hvori disse racer indgår. Der etableres en overgangsordning, så personer, der ved lovforslagets fremsættelse besidder hunde omfattet af forbuddet, fortsat kan besidde disse. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Adgang til tv-overvågning for boligforeninger mv. Regeringen fremsatte i marts 2010 lovforslag om udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer mv. og idrætsanlæg. Formålet med forslaget er pga. stigende problemer med uro og hærværk at give bl.a. boligorganisationer og ejere af private idrætsanlæg tilladelse til at foretage tv-overvågning af visse områder, der benyttes til almindelig færdsel. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Ny politiklageordning Regeringens lovforslag om indførelse af en ny politiklageordning er vedtaget i april Loven indebærer, at der oprettes en ny myndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed der skal undersøge og træffe afgørelse i sager om politiets adfærd i tjenesten. Den nye myndighed vil være uafhængig af både politiet og anklagemyndigheden. 14

18 Indbrudspakken Regeringen fremlagde i april 2010 en indbrudspakke, der indeholder en lang række initiativer, der skal sikre, at kurven for indbrud i private hjem knækkes. Pakken indeholder bl.a. initiativer i form af bedre sikring og større opmærksomhed omkring private hjem, intensiv og målrettet politiindsats, bedre udslusning og individuel opfølgning ved løsladelse af indbrudstyve samt strafskærpelse for visse typer af hæleri. Bedre velfærd for malkekvæg Regeringens lovforslag om en ny samlet regulering, der er særlig rettet mod malkekvægs velfærd er vedtaget i april Loven indeholder en række mindstekrav til hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg og udgør et supplement til den øvrige dyrevelfærdslovgivning, herunder de mere generelle regler i dyreværnsloven. De foreslåede regler vil betyde et markant løft for dyrevelfærden på bedrifter med hold af malkekvæg. 15

19 Kirkeministeren Anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald Regeringens lovforslag om anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald er vedtaget i marts Loven afskaffer forældres pligt til at anmelde fødsler, således at fødselsregistrering baseres på jordemoderens fødselsanmeldelse. Loven afskaffer desuden pårørendes pligt til at anmelde dødsfald. Registrering af dødsfald vil blive baseret på elektronisk overførsel af de oplysninger, som læger indrapporterer til sundhedsvæsenets edbsystemer i forbindelse med udstedelse af dødsattester. Samarbejde om fælles menighedsråd Regeringens lovforslag om ændring af samarbejdsregler i lov om menighedsråd er vedtaget i april Loven giver menighedsråd større frihed til at indgå samarbejde om fælles menighedsråd for to eller flere sogne uden særlig dispensation fra kirkeministeren. Den øgede frihed omfatter bl.a. adgang til selv at bestemme antallet af medlemmer i et fælles menighedsråd. Samarbejde om krematoriedrift Regeringens lovforslag om samarbejde om krematoriedrift i interessentskabsform er vedtaget i maj Loven giver folkekirkelige og kommunale krematorieejere mulighed for på frivillig basis at indgå samarbejde om krematoriedrift og på den måde få mulighed for at effektivisere krematoriedriften. Loven giver desuden provstier mulighed for af provstiudvalgskassen at yde tilskud til krematoriedrift. 16

20 Klima- og energiministeren FNs klimakonference i København og det danske værtskab Danmark overtog værtskabet for FNs klimakonvention i december 2009 og var vært for COP15/CMP5. Det lykkedes at få udarbejdet Copenhagen Accord, som i dag har tilslutning fra 130 lande ud af klimakonventionens 192 medlemslande. Det svarer i alt til ca. 84 pct. af de globale emissioner. Danmark har formandskabet for klimakonventionen frem til november Dansk opstartsfinansiering til klimaformål i udviklingslandene Regeringen har vedtaget at bidrage med 1,2 mia. kr. til brug for klimaformål i udviklingslandene i perioden , som led i Copenhagen Accord's målsætning om at sikre opstartsfinansiering i en størrelsesorden på op mod USD 30 mia. frem til Etablering af Center for Energibesparelser Regeringen har i marts 2010 etableret Center for Energibesparelser som afløser for Elsparefonden. Centret får til opgave at fremme realiseringen af omkostningseffektive energibesparelser gennem bl.a. kampagner og vidensformidling. Opgaveområdet er udvidet til at omfatte alle sektorer undtagen transport. Anholt Havvindmøllepark Ifølge den energipolitiske aftale fra 2008 skal der udbydes en 400 MW havvindmøllepark, der skal være etableret inden udgangen af Der er gennemført et offentligt udbud, og det forventes, at der træffes beslutning om koncessionen i juni Vindmølleparken vil, når den er etableret, være Danmarks største. Etablering af Green Labs DK Regeringen har etableret Green Labs DK som en ny tilskudsordning til etablering af et mindre antal testlaboratorier på strategiske teknologiområder, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier og -løsninger under realistiske omstændigheder i stor skala. Der er afsat 210 mio. kr. i perioden Dansk indspil til EU's fremtidige energipolitik Regeringen har bidraget med et samlet indspil til EU's fremtidige energipolitik, som lægger vægt på danske mærkesager, herunder bl.a. liberalisering og smart energiinfrastruktur, vedvarende energi, energieffektivitet, forskning, udvikling og behovet for opstilling af en langsigtet vision for et Europa uafhængigt af fossile brændsler mv. Udbygning af gasinfrastrukturen mod Tyskland Regeringen har i maj 2010 godkendt en udbygning af gasinfrastrukturen mod Tyskland. Dermed forøges kapaciteten til import af naturgas til gavn for forsyningssikkerheden for danske naturgaskunder. Regeringens redegørelse om energiforsyningssikkerheden i Danmark Regeringens redegørelse om energiforsyningssikkerheden i Danmark er offentliggjort i februar Redegørelsen viser, at Danmark i dag har en høj forsyningssikkerhed, men at bl.a. den forventede udbygning med vedvarende energi vil medføre udfordringer for forsyningssikkerheden fremover. Energipolitisk redegørelse Regeringen fremlagde i april 2010 Energipolitisk redegørelse, der gør status over de væsentligste regeringsinitiativer samt kommende prioriteter og opgaver på energiområdet. 17

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Der er således en også en række initiativer i finansloven som ikke er medtaget i nærværende notat.

Der er således en også en række initiativer i finansloven som ikke er medtaget i nærværende notat. Direktionssekretariatet j. nr KBN 18. november 2009 Aftale om finanslov for 2010. Der er den 12. november 2009 indgået aftale om finansloven for 2010. Dette notat indeholder en beskrivelse af de hovedpunkter

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Statsministerens redegørelse i Folketinget

Statsministerens redegørelse i Folketinget Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn

Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Politisk aftale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere