regeringens resultater Oktober 2009 Juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "regeringens resultater Oktober 2009 Juni 2010"

Transkript

1 regeringens resultater Oktober 2009 Juni 2010 REGERINGEN Juni 2010

2

3 regeringens resultater Oktober 2009 Juni 2010 REGERINGEN Juni 2010

4

5 Forord I folketingsåret har håndteringen af den økonomiske krise og den efterfølgende konsolidering været regeringens vigtigste opgave. Samtidig har regeringen fortsat sin reformpolitik. Denne redegørelse indeholder en oversigt over de væsentligste resultater og reformer, der er gennemført i folketingsåret, herunder - Aftale om genopretning af dansk økonomi - Markant løft af kommunernes anlægsinvesteringer i Erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder - Ungepakke I og II - Styrket indsats mod ungdomskriminalitet - Afholdelse af COP-15 - Aftale om Grøn Vækst - Aftale om Barnets reform - Serviceeftersyn af integrationsloven og udlændingeloven 3

6

7 Indholdsfortegnelse BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 6 FINANSMINISTEREN... 8 FORSVARSMINISTEREN INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTEREN JUSTITSMINISTEREN KIRKEMINISTEREN KLIMA- OG ENERGIMINISTEREN KULTURMINISTEREN MILJØMINISTEREN MINISTEREN FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTEREN FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI MINISTEREN FOR LIGESTILLING MINISTEREN FOR NORDISK SAMARBEJDE MINISTEREN FOR UDVIKLINGSBISTAND MINISTEREN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING SKATTEMINISTEREN SOCIALMINISTEREN STATSMINISTEREN TRANSPORTMINISTEREN UDENRIGSMINISTEREN UNDERVISNINGSMINISTEREN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN Redaktionens afslutning 27. maj 2010

8

9 Beskæftigelsesministeren Arbejdsmarkedsreform, der styrker vækst og beskæftigelse Regeringen har fremsat forslag til ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., som udmønter den del af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi, som vedrører en arbejdsmarkedsreform. Forslagene, der medfører en nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år, en harmonisering af beskæftigelseskravet for genoptjening af dagpengeretten og en længere periode for beregning af dagpenge, forventes vedtaget i juni Indsats mod langtidsledighed Der er i maj 2010 indgået en bred politisk aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen om at bekæmpe langtidsledigheden. Aftalen indebærer, at der er afsat knap en halv milliard kroner over de kommende år til uddannelse og virksomhedsrettet indsats til langtidsledige. Flere unge i uddannelse og job Regeringens lovforslag, der udmønter dele af aftalen Flere unge i uddannelse og job, som regeringen indgik i november 2009 med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, er vedtaget i april På beskæftigelsesområdet er der tale om en række initiativer for knap 0,5 mia. kr., der skal give unge ledige mulighed for at udskifte et liv på offentlig forsørgelse med et aktivt liv med uddannelse eller job. Initiativer til hjælp for ledighedstruede Regeringen lancerede i januar 2010 yderligere fire beskæftigelsespolitiske initiativer til hjælp for personer, der er truede af ledighed eller varsles om, at de vil miste deres arbejde i nærmeste fremtid. Det drejer sig om lige adgang for medarbejderne til at indgå i en arbejdsfordelingsordning, forlængelse af den fleksible arbejdsfordelingsordning, flere midler til varslingsindsatsen og handlingsplaner til fyringsvarslede. Nye fleksible regler om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde Regeringens lovforslag om fleksible regler for virksomhedernes interne samarbejde om arbejdsmiljø samt løbende og målrettet udvikling af arbejdsmiljøorganisationens kompetencer er vedtaget i maj Hermed er der skabt gode forudsætninger for, at arbejdsmiljø bliver en integreret del af virksomhedernes strategiske ledelse og daglige drift. Fornyelse af Forebyggelsesfonden Regeringens lovforslag, der fornyer Forebyggelsesfonden, er vedtaget i april Med de nye regler bliver det lettere for virksomhederne at søge om støtte i fonden, og det bliver muligt at støtte projekter, der er målrettet jobgrupper, hvor der er stigende tendens til psykisk belastning. Endelig kan Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher videreføres i perioden Styrkelse af den internationale rekruttering Regeringen offentliggjorde i april 2010 en række initiativer, som gør det nemmere at tiltrække og fastholde udenlandske arbejdstagere. Der skal bl.a. etableres fire fysiske One stop shops for udenlandske arbejdstagere i København, Århus, Odense og Aalborg, hvor udenlandske arbejdstagere og deres familie ved at henvende sig ét sted kan få den relevante offentlige service på tværs af myndigheder. Bedre muligheder for sygedagpenge Regeringens lovforslag om at forbedre sygemeldte personers adgang til sygedagpenge er vedtaget i marts Med lovforslaget udvides den eksisterende forlængelsesmulighed på 26 uger med 13 uger, så der kan forlænges i alt i 39 uger. Desuden forbedres de selvstændige erhvervsdrivendes adgang til at modtage nedsatte sygedagpenge. 6

10 Styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) Regeringens lovforslag, der udmønter en aftale fra december 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), er vedtaget i maj Med forslaget er anmeldelsespligten for udenlandske tjenesteydere styrket, blandt andet ved at enkeltmandsvirksomheder også er underlagt anmeldelsespligt. Nye kapitaliseringsfaktorer i arbejdsskadesikringsloven Regeringen fremsatte i april 2010 lovforslag om nye kapitaliseringsfaktorer i arbejdsskadesikringsloven. Forslaget, der gør det muligt at beregne og udbetale erstatning efter arbejdsskadesikringsloven som engangserstatning i 2011 og frem, forventes vedtaget i juni Forhøjelse af hædersgaverne Regeringens lovforslag om forhøjelse af hædersgaverne i 2010 i anledning af 65 årsdagen for Danmarks befrielse i 1945 er vedtaget i december Indsats mod mobning Regeringen fremlagde i efteråret 2009 fem initiativer mod mobning bl.a. på arbejdspladsen: hotline, nem klageadgang, kampagne, forskning i sammenhængen mellem mobning og psykiske sygdomme samt en ministerkonference mod mobning. Forhøjelse af formuegrænsen for supplerende pensionsydelse og helbredstillæg Regeringens lovforslag om at forhøje formuegrænsen for den supplerende pensionsydelse (ældrecheck) og helbredstillæg med kr. til kr. fra 2010 er vedtaget i december Udbetaling af SP Regeringens lovforslag om udvidelse af udbetalingsvinduet i SP-ordningen er vedtaget i december Lovforslaget om pensionisters meddelelsespligt og om øget kontrol Regeringen fremsatte i marts 2010 lovforslag om meddelelsespligt ved længerevarende midlertidigt ophold i lande uden for EU/EØS og Schweiz samt mulighed for øget kontrol med udbetaling af social pension. Lovforslaget forventes vedtaget i maj Tværministerielt udvalg om bedre kontrol Som en udløber af finanslovsaftalen for 2010 har regeringen nedsat et tværministerielt udvalg, der i løbet af efteråret 2010 kommer med anbefalinger og forslag til lovændringer, der vil styrke den generelle indsats mod socialt bedrageri og sikre bedre kontrol på området. Partshøring Med henblik på at styrke borgernes retssikkerhed fremsatte regeringen i marts 2010 et lovforslag med krav om, at arbejdsløshedskassen eller kommunen partshører borgeren, før udbetalingen af bl.a. arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge stoppes. Lovforslaget forventes vedtaget i juni

11 Finansministeren Aftale om genopretning af dansk økonomi Regeringen indgik i maj 2010 en aftale med Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi. Aftalen forbedrer de offentlige finanser med 24 mia. kr. i 2013, og dermed indfris den forventede henstilling fra EU. Samtidig medfører aftalen en væsentlig styrkelse af arbejdsudbuddet med ca personer, og frem mod 2015 er det samlede finansieringsbidrag anslået til 26 mia. kr. Der udestår således kun 5 mia. kr., før målet om strukturel balance i 2015 er indfriet. Aftalen indebærer blandt andet, at den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter mv. suspenderes i , den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 udskydes i tre år til 2014, dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år, og der indføres et loft for fradrag for faglige kontingenter på kr. årligt. Desuden gennemføres omprioriteringer for i alt ca. 10 mia. kr. i Finansloven for 2010 Regeringen indgik i november 2009 en række delaftaler i forbindelse med Finansloven for For at understøtte vækst og beskæftigelse og dæmpe udviklingen i ledigheden blev der som led i finansloven for 2010 iværksat en række nye vækstinitiativer. Med aftalerne om udmøntning af globaliseringspuljen anvendes 8,7 mia. kr. i 2010 til fortsættelse af den massive satsning på forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri. Finansloven for 2010 indeholder endvidere fortsatte forbedringer for ældre, målrettede initiativer for svage og udsatte grupper, initiativer til bekæmpelse af ungdomskriminalitet og en forstærket indsats mod kriminelle bander og rockere. Desuden er der frigjort ressourcer til borgernær service ved aftaler om forenkling af statslige regler og dokumentationskrav og udmøntet 400 mio. kr. til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye samarbejds- og organisationsformer. Danmarks Konvergensprogram 2009 Regeringen offentliggjorde i februar 2010 en opdateret 2015-fremskrivning i Danmarks Konvergensprogram Konvergensprogrammet gør status for finanspolitikken i lyset af den globale økonomiske krise, der har svækket de offentlige finanser. Konvergensprogrammet illustrerer de krav, der stilles for at indfri målsætningerne i 2015-planen og den forventede henstilling fra EU om budgetforbedringer frem mod Målet i 2015-planen om strukturel balance på de offentlige finanser i 2015 vurderes at kræve nye initiativer, der styrker de offentlige finanser, svarende til ca. 31 mia. kr. frem mod Efterlevelse af den ventede EU-henstilling om at sikre en strukturel forbedring af de offentlige finanser med (mindst) 1½ pct. af BNP i løbet af kræver nye initiativer for ca. 24 mia. kr. Med strukturel balance i 2015 vurderes finanspolitikken at være holdbar. Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010 Regeringen indgik i juni 2009 aftaler med kommuner og regioner om økonomien for Med aftalen for kommunerne er der sikret fuld finansiering til anlægsinvesteringer på 20 mia. kr. i 2010 til blandt andet dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet. Endvidere løftes udgiftsniveauet med 800 mio. kr. i 2009 med henvisning til det specialiserede socialområde, og der er aftalt et generelt løft af serviceudgifterne på 500 mio. kr. i Aftalen om regionernes økonomi indebærer et ekstra løft i 2010 til sygehusene på 1,2 mia. kr., der muliggør fortsat flere behandlinger på blandt andet kræft- og hjerteområdet og dækning af udgifter til ny medicin. Endvidere er der blandt andet midler til forbedring af kapaciteten på intensivafdelinger. Aftalen med regionerne indeholder også finansieringsprincipperne for de kommende års investeringer for 40 mia. kr. i en ny sygehusstruktur. 8

12 Frigørelse af ressourcer til service til borgerne Regeringen indgik i juni 2009 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 en aftale med KL om at skabe et råderum til borgernær service på 1 mia. kr. i 2010 ved at omprioritere i kommunerne og udnytte ressourcerne bedre. Herunder blev det aftalt, at kommunerne ved egen indsats kan frigøre ressourcer på mindst ½ mia. kr. i 2010 i forhold til Der var endvidere enighed om, at regeringen har fremlagt konkrete statslige initiativer, som frigør ½ mia. kr. i kommunerne i 2010, jf. Handlingsplan for frigørelse af ressourcer i kommunerne i Afbureaukratisering i kommuner og regioner Regeringen fremlagde i oktober 2009 Mere tid til velfærd med 105 konkrete initiativer til mindre bureaukrati i kommuner og regioner på de centrale velfærdsområder, fx dagtilbud, folkeskole, ældre og sundhedsområdet. Regeringen har indgået aftaler om gennemførelsen af 102 af de 105 initiativer. Initiativerne vurderes at frigøre knap 600 mio. kr. årligt fra 2011 i kommuner og regioner. Etablering af Statens It Finansloven for 2008 indeholdt en aftale om etablering af to administrative servicecentre i staten Økonomiservicecentret og Statens It. Implementeringen af Økonomiservicecentret blev indledt i I 2009 blev Statens It oprettet som en selvstændig styrelse under Finansministeriet. Statens It overtog den 1. januar 2010 ansvaret for administrative it-services samt drift og vedligehold af faglig it for otte ministerområder. Statens It har ca. 220 medarbejdere og supporterer ca brugere i staten. Fra årsskiftet 2012 forventes flere ministerområder at blive tilsluttet Statens It. Statens It skal sikre, at der over en årrække etableres en mere effektiv og sammenhængende it-understøttelse på tværs af staten. Digitalisering af den offentlige sektor Som led i udmøntningen af den tværoffentlige digitaliseringsstrategi har regeringen, KL og Danske Regioner aftalt afholdelsen af edag3. Aftalen indebærer, at alle offentlige myndigheder fra november 2010 vil tilbyde borgerne adgang til selvbetjeningsløsninger med NemLog-in og den nye digitale signatur (NemID). Derudover skal selvbetjeningsløsninger med national udbredelse integreres visuelt i borgerportalen (borger.dk), og alle myndigheder skal kunne kontaktes og svare via dokumentboksen. Endelig skal alle myndigheder afsende relevante masseforsendelser via dokumentboksen til tilsluttede borgere og virksomheder. Regeringen har i maj 2010 besluttet at gennemføre en række initiativer, der skal sikre øget fokus på risikofyldte it-projekter, kompetenceløft og fælles metoder til styring af it-projekter i staten, samt bedre samarbejde med leverandører og rådgivere. Lønkommissionen Regeringen nedsatte i efteråret 2008 Lønkommissionen med det formål at kortlægge, analysere og drøfte, om løndannelsen og ansættelsesvilkårene for offentligt ansatte understøtter en positiv udvikling af den offentlige sektor. Kommissionens redegørelse blev offentliggjort i maj 2010 og er tilgået de offentlige overenskomstparter med henblik på, at den kan indgå som fælles baggrundsmateriale ved kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Indsats for nedbringelse af energiforbruget i statens bygninger For at nedbringe energiforbruget i statens bygninger og styrke vækst og beskæftigelse blev der med finansloven for 2010 afsat 280 mio. kr. til energirenovering og fremrykket vedligehold af de bygninger, som Slotsog Ejendomsstyrelsen har ansvaret for. Heraf finansieres 50 mio. kr. via huslejeforhøjelser, da brugerne af ejendommene får besparelserne ved det lavere energiforbrug. 9

13 Forsvarsministeren Nyt forsvarsforlig for perioden efter 2009 Regeringen indgik i juni 2009 en ny femårig aftale med alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten om forsvarets ordning for perioden Aftalen indebærer en varig forhøjelse af forsvarsbudgettet med 205 mio. kr. årligt, ligesom der gennemsnitligt tilføres 395 mio. kr. årligt til dækning af engangsudgifter. Endvidere etableres på finanslovens 35 en sikkerhedspulje på 500 mio. kr. til finansiering af uforudsete og nyopdukkede udgifter i aftalens periode til sikring af den bedst mulige beskyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne. Styrket indsats for sikkerhed og genopbygning i Afghanistan Regeringen har i forlængelse af folketingsbeslutning B 24 i december 2008 styrket den militære indsats i Afghanistan yderligere. Den militære indsats er i starten af 2010 omlagt til i højere grad at fokusere på kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker. Danmark er i forhold til indbyggertal blandt de tre lande, der bidrager med flest soldater til missionen. Der har i perioden været udsendt op til ca. 750 personer som en del af den internationale sikkerhedsstyrke i Afghanistan (ISAF). Styrkebidrag til FN s fredsstyrke i Sydlibanon Regeringen har med vedtagelse af beslutningsforslag B 41 imødekommet FN s anmodning om udsendelse af en logistikenhed til den fredsbevarende styrke i Sydlibanon (UNIFIL). Det danske styrkebidrag omfatter ca. 150 personer og er stillet til rådighed for UNIFIL i 12 måneder med mulighed for forlængelse. Danmark bidrager herved til de samlede internationale bestræbelser på at etablere en varig fred i Mellemøsten. Styrket indsats mod pirateri Regeringen har som led i indsatsen mod pirateri blandt andet udsendt et flådefartøj af Absalon-klassen, som i henhold til folketingsbeslutning B 59 har bidraget til bekæmpelse af pirateri i farvandene omkring Afrikas Horn i perioden januar-marts Danmark varetog i den forbindelse også ledelsen af NATO s antipiraterioperation, Operation Ocean Shield. Fortsat bidrag til en stabil og demokratisk udvikling i Kosovo På NATO s forsvarsministermøde i juni 2009 var der enighed om, at situationen i Kosovo er stabil nok til, at NATO s mission i Kosovo (KFOR) kunne overgå til såkaldt Deterrent Presence ( afskrækkende tilstedeværelse ). Det betød blandt andet, at det danske styrkebidrag i februar 2010 kunne reduceres fra ca. 300 til ca. 180 personer. Styrkebidrag til NATO's hævdelse af luftrummet over Island Regeringen har i 1. kvartal 2010 bidraget til sikkerhed og suverænitetshævdelse af NATO lande, som ikke har kapaciteten til at varetage opgaven selv. Dette er sket ved, at Danmark som led i NATO s integrerede luftforsvar har bidraget med fire F-16 jagerfly til NATO s rotationsordning til overvågning og afvisningsberedskab i luftrummet over Island. Nordisk samarbejde i Afrika De nordiske forsvarsministre har under danske formandskab i 2008 besluttet at styrke samarbejde om kapacitetsopbygning i Afrika. Formålet med den nordiske indsats er at styrke afrikanernes evne til selv at tage vare om sikkerhedsudfordringer på det afrikanske kontinent. Det styrkede samarbejde har bl.a. resulteret i, at der i folketingsåret er etableret en fællesnordisk rådgivnings- og koordinationsstab i Nairobi, der skal fungere som platform for den nordiske støttevirksomhed i Østafrika. 10

14 Etablering af samtænkningsstruktur og oprettelse af globalramme Regeringen har etableret en ny tværministeriel struktur med det formål at styrke Danmarks samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder gennem bedre koordinering af indsatsen. Der er ligeledes oprettet en ny globalramme på 150 mio. kr. årligt til bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde. Iværksættelse af udarbejdelse af veteranpolitik Regeringen har i april 2010 nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til en officiel dansk veteranpolitik. Til at bistå og følge arbejdsgruppen har regeringen i maj 2010 nedsat en referencegruppe, som inkluderer en række faglige organisationer, interesseorganisationer og soldaterforeninger. Regeringen forventer at kunne præsentere en veteranpolitik i efteråret Støtte til drift af veteranhjem for tidligere udsendte og pårørende Regeringen indgik i marts 2010 en aftale med Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd om at støtte foreningernes drift af tre veteranhjem i Fredericia, Ålborg og på Frederiksberg med i alt 1,5 mio. kr. årligt. Etableringen af de tre veteranhjem er fastsat i Forsvarsforliget Veteranhjemmene etableres af Fonden Danske Veteranhjem og forventes at åbne i sommeren 2010 som selvejende institutioner. Etablering af et civilt-militært CBRN-institut Regeringen har etableret et fælles tværministerielt civilt-militært CBRN-institut (kemisk, biologisk radiologisk og nukleart institut). Formålet med instituttet er at videreudvikle CBRN-området i relation til det aktuelle og forudsigelige trusselsbillede. Styrket nordisk beredskabssamarbejde På regeringens initiativ er det nordiske beredskabssamarbejde blevet styrket på en række områder, herunder redningstjenesten, krisekommunikation til befolkningen, anvendelse af frivillige mv. 11

15 Indenrigs- og sundhedsministeren Udfordringsretten/afbureaukratisering Kommuner og regioner har indsendt mere end 500 forslag i forbindelse med udfordringsretten. Der er godkendt en lang række forsøg. Herudover har udfordringsretten bidraget til regeringens afbureaukratiseringsarbejde. Lov om nyt patientombud Regeringen fremsatte i marts 2010 lovforslag om et nyt patientklagesystem, som væsentligt udvider patienternes klagemuligheder inden for sundhedsområdet, herunder med en ny adgang til at klage over forløb. Patienterne får herudover en lettere klageadgang, idet alle klager mv. fremover kan sendes til Patientombudet. Patienter, der klager over behandlingen, får desuden tilbud om en dialog med regionen. Det nye patientklagesystem vil understøtte læringen i hele sundhedsvæsenet og skabe grundlag for kortere sagsbehandlingstider. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Udvidet frit valg til diagnostiske undersøgelser Regeringens lovforslag om indførelse af udvidet frit valg til diagnostiske undersøgelser er vedtaget i december Med loven har patienter, der er henvist til en diagnostisk undersøgelse på sygehus til brug for den praktiserende læge eller speciallæges diagnosticering, fået ret til at vælge et privathospital efter aftale med Danske Regioner, hvis ventetiden på undersøgelsen overstiger 1 måned. Specialeplanlægning Sundhedsstyrelsen har i marts 2010 udmeldt placeringen af specialfunktioner på landets offentlige og private sygehuse. Indtil den 15. april havde regioner, private sygehuse mv. mulighed for at udtale sig om specialeplanen. Sundhedsstyrelsen vil i juni 2010 fremlægge den endelige udmelding om placeringen af specialiserede funktioner. Sygehusinvesteringer - udmøntning af 40 mia. til nye moderne sygehuse Regeringen udmeldte i oktober 2009 de sygehusprojekter, der i forbindelse med fase 2 af sygehusinvesteringerne skal have del i de resterende 10 mia. kr. fra kvalitetsfonden. Den økonomiske ramme for de enkelte projekter forventes udmøntet inden udgangen af Styrket akutindsats med fokus på udkantsområder Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik i forbindelse med finanslovsaftalerne for 2009 aftale om at afsætte 350 mio. kr. til løsninger i udkantsområder med store afstande. Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i forbindelse med finansloven for 2010 aftale om at afsætte yderligere 250 mio. kr. til løsninger i udkantområderne. Regeringens målsætning er, at hjælpen under normale omstændigheder skal være fremme indenfor 15 minutter efter opkald til 112. Katalog over referencetakster for afregning af private sygehuse Regeringen udmeldte i oktober 2009 et katalog over referencetakster som grundlag for forhandlingerne mellem Danske Regioner og de private sygehuse om aftaler under det udvidede frie sygehusvalg. Med referencetaksterne tager forhandlingerne udgangspunkt i et princip om, at de private sygehuse bør kunne matche de mest effektive offentlige sygehuse. Dette bidrog til en yderligere reduktion af afregningstaksterne ved den seneste aftaleindgåelse i december Forstærket indsats for kronisk syge Regeringen har afsat i alt 590 mio. kr. til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdomme med særlig fokus på forløbsprogrammer samt patientundervisning og programmer for egenbehandling for kronisk 12

16 syge. Samtlige regioner og kommuner har fået del i midlerne til iværksættelse af initiativer, der skal løbe fra Fælles medicinkort Regeringens lovforslag om tilpasning af kredsen af personer, der har adgang til borgernes elektroniske medicinoplysninger og om oprettelse af et elektronisk vaccinationsregister (DDV) er vedtaget i maj Med lovændringen får en række sundhedspersoner adgang til det fælles medicinkort (FMK), der er en elektronisk oversigt over hvilken medicin, som en borger er i behandling med. Desuden etableres et nationalt vaccinationsregister, som hurtigt skal kunne give et overblik over den enkelte borgers vaccinationsstatus. Forebyggelseshandlingsplan Regeringen fremlagde i oktober 2009 en national handlingsplan for forebyggelse, som bygger på seks principper for forebyggelse: Personligt ansvar, klare incitamenter, socialt ansvar, kommunalt ansvar, virksomhedernes ansvar samt økonomisk ansvar. Handlingsplanen indeholder 30 initiativer, der samlet set skal medvirke til at forbedre danskernes levetid. Regeringens handlingsplan for psykiatri Regeringen fremlagde i november 2009 en samlet handlingsplan for psykiatrien Styrket indsats for sindslidende. Handlingsplan for psykiatri med 29 konkrete initiativer på sundheds- og socialområdet. Med satspuljeaftalen for er der afsat knap 820 mio. kr. over fire år til gennemførelse af en række initiativer i handlingsplanen. Formålet med handlingsplanen er at sikre en mere sammenhængende indsats overfor personer med sindslidelser, bedre tilgængelighed til behandling samt nedbringe omfanget og sværhedsgraden af sindslidelser. Lægeordineret heroin til de tungeste misbrugere I satspuljeforhandlingerne for 2009 blev der aftalt en permanent finansiering af ordningen om lægeordineret heroin af de tungeste misbrugere. I forlængelse heraf har Sundhedsstyrelsen udarbejdet faglige retningslinjer som bl.a. præciserer kravene til, hvem der må forestå behandlingen, og hvem der kan modtage behandlingen. Ændret aldersgrænse for salg af alkohol Regeringen fremsatte i marts 2010 forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år. Fra januar 2011 hæves aldersgrænsen for salg af alkohol med en alkoholprocent på 16,5 og derover fra 16 til 18 år. Unge over 16 år vil således fortsat kunne købe øl og vin, mens man skal være fyldt 18 år for at kunne købe hedvin og spiritus. 13

17 Justitsministeren Tryg trafik-pakke Regeringen fremlagde i september 2009 en trafik-pakke, der indeholder en række initiativer, der forstærker indsatsen mod vanvidskørsel, spirituskørsel og narkokørsel. Hovedformålet med trafik-pakken er at forbedre færdselssikkerheden gennem strafskærpelser på færdselsområdet, indførelse af alkolåsordning og andre foranstaltninger, der retter sig mod trafikanter, som groft tilsidesætter hensynet til andre i trafikken. De lovforslag, der udmønter pakken, forventes vedtaget i juni Styrket indsats mod ungdomskriminalitet Regeringen fremlagde i oktober 2009 udspillet Mere konsekvens, opfølgning og omsorg en markant styrket indsats mod ungdomskriminalitet. I udspillet indgår en lang række kriminalpræventive tiltag samt en række tiltag, der sigter mod en mere konsekvent reaktion over for unge, der begår kriminalitet. De lovforslag, der udmønter udspillet, forventes vedtaget i juni Uropakken Regeringens lovforslag om en styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden mv. er vedtaget i november Loven indeholder en række tiltag, som giver politiet bedre muligheder for at forhindre og bekæmpe grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden. Loven tager navnlig sigte på dem, der er med til at optrappe en tilspidset situation i forbindelse med omfattende uroligheder mv. ved i det pågældende område at begå hærværk eller fx ved at lave fysiske blokader eller lignende for at søge at hindre politiet i at udføre sit arbejde. Bedre muligheder for at foretage rekonstruktion af insolvente virksomheder Regeringen fremsatte i januar 2010 lovforslag om ændring af konkursloven med henblik på at forbedre mulighederne for, at virksomheder, der har økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at blive erklæret konkurs. Lovforslaget indebærer bl.a., at der udpeges en rekonstruktør, som skal udarbejde en rekonstruktionsplan, og at kravene til vedtagelse af rekonstruktionsforslag lempes. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Forbud mod visse hunde Regeringens fremsatte i marts 2010 lovforslag om forbud mod besiddelse mv. af visse hunde, båndpligt, aflivning af hunde, der skambider, midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre mv. Med loven indføres et forbud mod at besidde og avle visse hunderacer samt krydsninger, hvori disse racer indgår. Der etableres en overgangsordning, så personer, der ved lovforslagets fremsættelse besidder hunde omfattet af forbuddet, fortsat kan besidde disse. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Adgang til tv-overvågning for boligforeninger mv. Regeringen fremsatte i marts 2010 lovforslag om udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer mv. og idrætsanlæg. Formålet med forslaget er pga. stigende problemer med uro og hærværk at give bl.a. boligorganisationer og ejere af private idrætsanlæg tilladelse til at foretage tv-overvågning af visse områder, der benyttes til almindelig færdsel. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Ny politiklageordning Regeringens lovforslag om indførelse af en ny politiklageordning er vedtaget i april Loven indebærer, at der oprettes en ny myndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed der skal undersøge og træffe afgørelse i sager om politiets adfærd i tjenesten. Den nye myndighed vil være uafhængig af både politiet og anklagemyndigheden. 14

18 Indbrudspakken Regeringen fremlagde i april 2010 en indbrudspakke, der indeholder en lang række initiativer, der skal sikre, at kurven for indbrud i private hjem knækkes. Pakken indeholder bl.a. initiativer i form af bedre sikring og større opmærksomhed omkring private hjem, intensiv og målrettet politiindsats, bedre udslusning og individuel opfølgning ved løsladelse af indbrudstyve samt strafskærpelse for visse typer af hæleri. Bedre velfærd for malkekvæg Regeringens lovforslag om en ny samlet regulering, der er særlig rettet mod malkekvægs velfærd er vedtaget i april Loven indeholder en række mindstekrav til hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg og udgør et supplement til den øvrige dyrevelfærdslovgivning, herunder de mere generelle regler i dyreværnsloven. De foreslåede regler vil betyde et markant løft for dyrevelfærden på bedrifter med hold af malkekvæg. 15

19 Kirkeministeren Anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald Regeringens lovforslag om anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald er vedtaget i marts Loven afskaffer forældres pligt til at anmelde fødsler, således at fødselsregistrering baseres på jordemoderens fødselsanmeldelse. Loven afskaffer desuden pårørendes pligt til at anmelde dødsfald. Registrering af dødsfald vil blive baseret på elektronisk overførsel af de oplysninger, som læger indrapporterer til sundhedsvæsenets edbsystemer i forbindelse med udstedelse af dødsattester. Samarbejde om fælles menighedsråd Regeringens lovforslag om ændring af samarbejdsregler i lov om menighedsråd er vedtaget i april Loven giver menighedsråd større frihed til at indgå samarbejde om fælles menighedsråd for to eller flere sogne uden særlig dispensation fra kirkeministeren. Den øgede frihed omfatter bl.a. adgang til selv at bestemme antallet af medlemmer i et fælles menighedsråd. Samarbejde om krematoriedrift Regeringens lovforslag om samarbejde om krematoriedrift i interessentskabsform er vedtaget i maj Loven giver folkekirkelige og kommunale krematorieejere mulighed for på frivillig basis at indgå samarbejde om krematoriedrift og på den måde få mulighed for at effektivisere krematoriedriften. Loven giver desuden provstier mulighed for af provstiudvalgskassen at yde tilskud til krematoriedrift. 16

20 Klima- og energiministeren FNs klimakonference i København og det danske værtskab Danmark overtog værtskabet for FNs klimakonvention i december 2009 og var vært for COP15/CMP5. Det lykkedes at få udarbejdet Copenhagen Accord, som i dag har tilslutning fra 130 lande ud af klimakonventionens 192 medlemslande. Det svarer i alt til ca. 84 pct. af de globale emissioner. Danmark har formandskabet for klimakonventionen frem til november Dansk opstartsfinansiering til klimaformål i udviklingslandene Regeringen har vedtaget at bidrage med 1,2 mia. kr. til brug for klimaformål i udviklingslandene i perioden , som led i Copenhagen Accord's målsætning om at sikre opstartsfinansiering i en størrelsesorden på op mod USD 30 mia. frem til Etablering af Center for Energibesparelser Regeringen har i marts 2010 etableret Center for Energibesparelser som afløser for Elsparefonden. Centret får til opgave at fremme realiseringen af omkostningseffektive energibesparelser gennem bl.a. kampagner og vidensformidling. Opgaveområdet er udvidet til at omfatte alle sektorer undtagen transport. Anholt Havvindmøllepark Ifølge den energipolitiske aftale fra 2008 skal der udbydes en 400 MW havvindmøllepark, der skal være etableret inden udgangen af Der er gennemført et offentligt udbud, og det forventes, at der træffes beslutning om koncessionen i juni Vindmølleparken vil, når den er etableret, være Danmarks største. Etablering af Green Labs DK Regeringen har etableret Green Labs DK som en ny tilskudsordning til etablering af et mindre antal testlaboratorier på strategiske teknologiområder, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier og -løsninger under realistiske omstændigheder i stor skala. Der er afsat 210 mio. kr. i perioden Dansk indspil til EU's fremtidige energipolitik Regeringen har bidraget med et samlet indspil til EU's fremtidige energipolitik, som lægger vægt på danske mærkesager, herunder bl.a. liberalisering og smart energiinfrastruktur, vedvarende energi, energieffektivitet, forskning, udvikling og behovet for opstilling af en langsigtet vision for et Europa uafhængigt af fossile brændsler mv. Udbygning af gasinfrastrukturen mod Tyskland Regeringen har i maj 2010 godkendt en udbygning af gasinfrastrukturen mod Tyskland. Dermed forøges kapaciteten til import af naturgas til gavn for forsyningssikkerheden for danske naturgaskunder. Regeringens redegørelse om energiforsyningssikkerheden i Danmark Regeringens redegørelse om energiforsyningssikkerheden i Danmark er offentliggjort i februar Redegørelsen viser, at Danmark i dag har en høj forsyningssikkerhed, men at bl.a. den forventede udbygning med vedvarende energi vil medføre udfordringer for forsyningssikkerheden fremover. Energipolitisk redegørelse Regeringen fremlagde i april 2010 Energipolitisk redegørelse, der gør status over de væsentligste regeringsinitiativer samt kommende prioriteter og opgaver på energiområdet. 17

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden) Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 69 Offentligt j.nr. 20090088656 Arbejdstilsynet, den UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 19. august 2010 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen) I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx, foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Fastholdelse og Rekruttering

Fastholdelse og Rekruttering Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 70 Bilag 2 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G November 2013 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Rita Pedersen Journalnr.: 09/22647

NOTAT. Sagsbeh.: Rita Pedersen Journalnr.: 09/22647 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Udfordringer på Familie- og uddannelsesudvalgets område Til: Familie- og uddannelsesudvalget 13. januar 2010, pkt. 1. Dato: 2. januar 2010 Sagsbeh.: Rita Pedersen

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den 11. december 2014 Sagsnr.: 28462 FVM 356 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Høring om udkast til Forslag til Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen København, den 11. marts 2016 Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Ministeren 27-09-2013 Statsrevisorerne

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011.

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. marts 2011 92 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere