Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning"

Transkript

1 Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt af Byrådet 31. oktober 2011

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice... 6 Lige vilkår for handicappede og ikke-handicappede i forhold til betaling af transport...8 Kommunal levering af tilkøbsydelser...9 Lægehenvisning til yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling...11 Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug...13 Anmeldte embedslægetilsyn på plejehjem hvert andet år...16 Kontaktlister over praktisk hjælp til de ældre...18 Anførelse af indholdsstof frem for handelsnavn på medicin...20 Fritagelse for samtykke til at indhente medicinoplysninger i PEM...22 Delvis fritagelse for samtykke til behandling...24 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger...26 En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden Klimarabat på byggesagsgebyr...33 Fra Energimærker til energibesparelser...36 Opkrævning af dagrenovationsgebyr for erhverv...39 Nedre grænse for VVM-screening af anlæg til indvinding af grundvand...43 Forenklet procedure for sagsbehandling på husdyrbrug op til 50 DE...45 Fremtidens fleksible folkeskole Kvalitetsrapport hvert andet år og større frihed til indhold...50 Flere i beskæftigelse Udvidet mulighed for løntilskud...54 Befordringsgodtgørelse...56 Rimelighedskrav ved etablering af virksomhedspraktik...58 Samtaler for sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere når det giver mening...60 Samling og specialisering af opgaverne med rådighedsvurderinger m.m...63 Et fleksibelt og individuelt kontaktforløb...65 Smart og smidig administration af transportbevillinger og udbetalinger...68 Fælles opstart af sygedagpengesager...70 Modernisering af den politiske struktur Honorering af næstformænd i de stående udvalg...73 Politisk repræsentation i Børn- og Ungeudvalget...75 Ingen unødige regler Informeret samtykke til tandlægebehandlinger...77 Tandplejen med i SSD-samarbejdet...79 Uanmeldt tilsyn med plejefamilier...81 Fritagelse for opdatering af oplysninger på brugerinformation.dk...83 Indkøb af bleer til forældre med børn i dagtilbud...85 Smidiggørelse af tilbudslovens 6 stk Mindre bureaukrati ved tilbudsindhentning på mindre ydelser...88 Udpantning for ejendomsskat...90

3 Side 3 Fredensborg Frikommune Fredensborg Kommunes vision er tilfredse borgere. Det er ambitiøst i en tid med færre ressourcer, færre hænder og fortsatte forventninger til den offentlige service. Samtidig står landet som helhed og kommunerne i særdeleshed med en opgave om at sikre fremtidens velfærd og offentlige service inden for overkommelige økonomiske rammer. I en sådan situation må vi i fællesskab; politikere, medarbejdere og borgere forsøge at finde mulige bud på alternative løsninger til at opretholde et tilfredsstillende serviceniveau. Vi må udfordre os selv og hinanden. Her er frikommune en kærkommen lejlighed til at rydde ud i unødige regler, der ikke giver bedre service til borgerne eller bare er overflødige, forældede og bureaukratiske. Med frikommune har Fredensborg Kommune og de andre frikommuner en enestående chance for at bane vejen for nye og mere holdbare veje i den kommunale opgaveløsning. At være frikommune er en oplagt mulighed, som Fredensborg Kommune ønsker at gribe. En mulighed for at afprøve forsøg på en række forskellige områder. Nogle mere vidtgående end andre, men alle med det fællestræk, at de har et landsdækkende perspektiv og sigter mod at opnå en bedre ressourceanvendelse. Fredensborg Frikommune er et fælles projekt for hele kommunen. Et projekt hvor borgere, medarbejdere, ledere og politikere er i dialog om, hvilke frikommuneforsøg der skal igangsættes. Dels for at sikre en bred forankring og opbakning, som på den lange bane er en forudsætning for veltilrettelagte og velgennemførte forsøg og dels for at få igangsat forsøg der har deres udspring såvel oppefra som nedefra. Samlet set vil det sikre det bedst mulige grundlag for et frikommuneforsøg, der nyder bred opbakning. En forudsætning der er nok så vigtig, når man som Fredensborg Kommune har ambitioner om at udfordre det bestående og de gængse sandheder og antagelser om, hvordan kommunerne skal løse velfærdsopgaverne. Frihed under ansvar Frikommune er det første af sin slags i mange år, og har derfor karakter af en slags pionérarbejde. Eller sagt med andre ord, så belægger vi frikommunevejen, mens vi går på den. Vision for frikommune Fredensborg Kommune ønsker med frikommune at bidrage til at få skabt en mere frisat offentlig sektor i Danmark, hvis borgere og ansatte oplever, at der er fokus på ydelser og resultater. Forsøgene skal derfor være ambitiøse, have perspektiv og give nogle brugbare landspolitiske erfaringer. For Fredensborg Kommune er det målsætningen, at der lægges en vej så bred, at der er mulighed for at folde sig ud, men samtidig en vej, der ikke er bredere, end at den kan

4 Side 4 overskues. Med andre ord: Frihed under ansvar. Det afspejles i visionen for frikommune, nemlig et ønske om frihed til metode og ansvar i forhold til resultater. 2. runde af forsøgsansøgninger Fredensborg Kommune indsender i anden ansøgningsrunde med frist den 1. november 2011 forsøgsønsker på følgende forsøgsområder: Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden Flere i beskæftigelse Fremtidens fleksible folkeskole Modernisering af den politiske struktur Ingen unødige regler På forsøgsområdet Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Lige vilkår for handicappede og ikke-handicappede i forhold til transport Kommunal levering af tilkøbsydelser Lægehenvisning til yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol- og stofmisbrug Anmeldte embedslægetilsyn på plejehjem Kontaktlister over praktisk hjælp til de ældre Anførelse af indholdsstof frem for navn på medicin Fritagelse for samtykke til at indhente medicinoplysninger i PEM Delvis fritagelse for samtykke til behandling Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger På forsøgsområdet En klima-, miljø-, og energilovgivning af tiden ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Klimarabat på byggesagsgebyrer Fra energimærker til energibesparelser Opkrævning af dagrenovation for erhverv Nedre grænse for VVM-screening af anlæg til indvending af grundvand Forenklet sagsbehandling på husdyrbrug op til 50 DE På forsøgsområdet Fremtidens fleksible folkeskole ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Kvalitetsrapport hvert andet år og større frihed til indhold På forsøgsområdet Flere i beskæftigelse ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Udvidet mulighed for løntilskud Befordringsgodtgørelse Rimelighedskrav ved etablering af virksomhedspraktik Samtaler for sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere når det giver mening Samling og specialisering af opgaverne med rådighedsvurdering Et fleksibelt og individuelt kontaktforløb Smart og smidig administration af transportbevillinger og udbetalinger

5 Side 5 Fælles opstart af sygedagpengesager På forsøgsområdet Modernisering af den politiske struktur ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Honorering af næstformænd i de stående udvalg Politisk repræsentation i Børn- og Ungeudvalget På forsøgsområdet Ingen unødige regler ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Informeret samtykke til tandlægebehandlinger Tandplejen med i SSD-samarbejdet Uanmeldt tilsyn med plejefamilier Fritagelse for opdatering af oplysninger på brugerinformation.dk Indkøb af bleer til forældre med børn i dagtilbud Smidiggørelse af tilbudslovens 6 stk. 3 Mindre bureaukrati ved tilbudsindhentning på mindre ydelser Udpantning for ejendomsskat På forsøgsområdet Digital borgerbetjening hele livet er der i 2. runde ingen nye forsøg Perspektiver og konkrete forsøg er beskrevet nærmere inden for hvert område. Fælles for forsøgsbeskrivelserne er et fokus på nytænkning, tidssvarende løsninger og afbureaukratisering. Fokus på resultater frem for regler og proces er ligeledes et centralt omdrejningspunkt for flere af ansøgningerne. Udover de enkelte forsøgsbeskrivelser indeholder den samlede ansøgning en visionsforside for hvert område, der beskriver de bredere perspektiver og visioner bag forsøgene. Visionsforsiderne til de enkelte forsøg vil imidlertid være gældende for hele perioden. På vegne af Fredensborg Kommunes Byråd Thomas Lykke Pedersen Borgmester Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør

6 Side 6 Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice Fredensborg Kommune står i de kommende år over for en række udfordringer i forbindelse med befolkningsudviklingen, og en samtidig forventes stor afgang af medarbejdere alene på grund af alder. Prognosen for befolkningsudviklingen viser, at der vil ske en stigning på 27% for de + 80 årige frem til Dermed vil gruppen af ældre med behov for personlig hjælp og pleje stige, og antallet af kronisk syge borgere øges. Presset på kommunens udgifter - både i eget regi og til regionens ydelser - vil derfor stige de kommende år. Hertil skal lægges, at borgernes forventninger vil være et uændret serviceniveau også i fremtiden. Udvikling af kommunens ældrepleje gennem ny teknologi vil være én af flere vigtige veje til at imødekomme disse udfordringer. Der er allerede igangsat en række velfærdsteknologiske projekter på ældre/handicapområdet, men der er behov for at løfte indsatsen op på et højere niveau med investering i ressourcer og udvikling af innovative indsatser. Her vil frikommune give Fredensborg Kommune nye muligheder for at tænke velfærdsteknologi og frisætning af den offentlige sektor i en sammenhæng. På ældre/handicapområdet er Fredensborg Kommune optaget af at støtte borgeren i at holde sig rask og selvhjulpen længst muligt og så godt som muligt. Ligeledes ønsker vi at støtte de ældre og handicappede i at leve bedst muligt med sygdom, svækkelse og handicap. For at nå dette mål skal der udvikles nye måder at organisere ældreplejen og handicapområdet på. Fokus skal lægges på læring for borgere og medarbejdere samt kvalitetsudvikling af kommunens service frem for kontrol og stram regelstyring, hvor denne er uhensigtsmæssig. Vi vil med frikommune understøtte mulighederne for udvikling af organisationen i retning af læring og frihed under ansvar for medarbejdere og borgere. Fredensborg Kommune ønsker at fokusere ældrepleje til de svageste borgere. Kommunen har et højt serviceniveau til personlig pleje til denne målgruppe det ønsker vi at fastholde. Fredensborg Kommune lægger vægt på samarbejde og samspil med borgerne, frivillige organisationer, idrætsorganisationer, erhvervslivet, øvrige kommuner, regionerne mv.. Dette gælder også på ældreområdet, hvor vi med frikommune vil søge yderligere at understøtte denne udvikling. Det handler bl.a. om samarbejde med privat praktiserende sundhedsprofessionelle og samspil med borgerne om forventningerne til serviceniveauet, vores fælles udfordringer og løsninger herpå samt udvikling af velfærdsteknologi både nu og fremover. På ældre og handicapområdet ansøges der i denne omgang om følgende forsøg: Lige vilkår for handicappede og ikke-handicappede i forhold til transport Kommunal levering af tilkøbsydelser Lægehenvisning til yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol- og stofmisbrug Anmeldte embedslægetilsyn på plejehjem Kontaktlister over praktisk hjælp til de ældre Anførelse af indholdsstof frem for navn på medicin Fritagelse for samtykke til at indhente medicinoplysninger i PEM Delvis fritagelse for samtykke til behandling Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger

7 Side 7 I løbet af frikommuneperioden vil kommunen fremsende yderligere forsøgsbeskrivelser på ældre/handicapområdet. Forsøgene vil blive udarbejdet med baggrund i input fra medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere, der hver især kan give deres bud på, hvorledes fremtidens ældrepleje og handicapområdet udvikles med kvalitet, kompetenceudvikling og innovation i højsædet.

8 Side 8 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Lige vilkår for handicappede og ikke-handicappede i forhold til betaling af transport Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af 2. Mål og forventede resultater Problemstilling Handicappede borgere har efter serviceloven i flere tilfælde ret til gratis befordring til undervisning, beskæftigelse og aktivitetstilbud. Dette forhold gælder ikke for andre borgere. Der er således tale om en overkompensering til handicappede. Formål Der ønskes indført forsøg med mulighed for at give borgerne lige vilkår i forhold til transportudgifter, således at der ved bevilling af transport beregnes en egenbetaling, der svarer til omkostningen ved offentlig transport Mål At ligestille handicappedes og ikke-handicappedes rammer for transport til arbejde, uddannelse og fritidstilbud. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forventede resultater - At der kan indhentes en besparelse ved indførelse af egenbetaling på handicapkørsel Ved indførelse af brugerbetaling på handicappedes kørsel svarende til omkostningen ved den billigste offentlige transport. 4. Forsøgshjemler Serviceloven 103, 104 og lov om specialundervisning for voksne 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parametre indgår: - Den økonomiske omkostning for handicappede - Kommunens besparelse

9 Side 9 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Kommunal levering af tilkøbsydelser Start- og Startdato: Medio 2012 Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældrechef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. November Beskrivelse af Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker i lighed med Vejle og Odsherred Kommuner at ansøge om mulighed for, at borgere i Fredensborg Kommune, herunder borgere i kommunens plejeboliger, får mulighed for at tilkøbe ydelser indenfor praktisk hjælp og personlig pleje m.m.. Ydelser som ellers ikke er inddækket i de ydelser, som borgeren allerede modtager i forhold til funktionsniveau og behov. De borgere, der vil blive inkluderet i ordningen, er således borgere, der allerede modtager hjælp efter en eller flere af Servicelovens 79, 83, 84 og 87. Private leverandører af hjemmepleje har allerede muligheden for at tilbyde tilkøbsydelser. Forsøget vil således sidestille kommunale og private leverandører. Den kommunale leverandør er kapacitetsmæssigt udfordret af, at de fleste plejekrævende borgere vælger den kommunale leverandør, mens halvdelen af modtagere af praktisk hjælp vælger en privat leverandør. Det medfører, at der er stort pres på den kommunale leverandør i tidsrummet 8-12, hvor de fleste plejeopgaver udføres. Derimod har den kommunale leverandør kun få opgaver om eftermiddagen, hvor de praktiske opgaver udføres. Det vanskeliggør den kommunale leverandørs mulighed for at kunne tilbyde attraktive fuldtidsstillinger til social- og sundhedspersonale. Eksempler på kommunale tilkøbsydelser på plejecentre og i private hjem: Rengøring eks. hver uge Bad udover en gang om ugen Ledsagelse ved indkøb Afløsning i hjemmet Såfremt der er positiv tilkendegivelse i forhold til at Fredensborg Kommune kan tilbyde deres borgere tilkøbsydelser, vil der blive udarbejdet et katalog indeholdende de tilkøbsydelser, som borgeren kan tilkøbe samt en prisliste. Formål Formålet med er at kunne levere en mere fleksibel

10 Side Mål og forventede resultater kommunal service som matcher de ældres borgeres behov. Mål At fleksibel velfærd, med mulighed for tilvalg af ydelser, vil bidrage til større brugertilfredshed hos de ældre borgere, der modtager ydelser fra den kommunale leverandør Forventede resultater - At borgere, der allerede modtager ydelser fra den kommunale leverandør, ønsker at tilkøbe yderligere ydelser 3. Hvordan nås de Ved implementering af ovenstående tilkøbsydelser. opstillede mål? 4. Forsøgshjemler 79, 83, 84 og Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parametre indgår: Årlig registrering af antal og type tilkøbsydelser Årlig registrering af borgernes tilfredshed med tilkøbsydelserne - Tilfredsheden måles via stikprøveinterview blandt 10 % af borgere, der modtager ekstraydelser. Konklusioner og erfaringer samles i en slutevaluering.

11 Side 11 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Lægehenvisning til yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling Borgere, som henvises til vederlagsfri fysioterapi, er enten svært fysisk handicappede eller borgere med funktionsnedsættelse som følge af en progredierende kronisk sygdom. Borgerne kan som udgangspunkt modtage 20 behandlinger hos fysioterapeut årligt. Vurderer fysioterapeuten, at borgeren har behov for yderligere behandlinger, skal fysioterapeuten udarbejde en undtagelsesredegørelse. Undtagelsesredegørelsen skal derefter underskrives ag borgerens praktiserende læge. På dette område er der ikke sammenhæng mellem beslutningskompetencen hos fysioterapeut og læge på den ene side og kommunens finansieringsansvar på den anden side. Udfordringen for kommunen er, at det er den praktiserende læge, der visiterer til yderligere behandlinger på baggrund af undtagelsesredegørelsen fra den praktiserende fysioterapeut. Kommunen kan ikke regulere på serviceniveauet på trods af, at kommunen har det fulde finansieringsansvar. Det har været en problemstilling, at undtagelsesredegørelserne ikke er korrekt udfyldt, og ikke indeholder en individuelt faglig og fyldestgørende begrundelse. Ifølge en stikprøveanalyse, foretaget af samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Nordjylland, var der i 50 % af undtagelsesredegørelserne ikke anført en faglig begrundelse af fysioterapeuten. Derudover indeholdt ingen af stikprøvens i alt 99 undtagelsesredegørelser en bemærkning fra den praktiserende læge. På den baggrund ønsker Fredensborg Kommune at indlede følgende forsøg for at sikre, at kommunens myndighedsansvar styrkes: Fredensborg Kommune foreslår et forsøg, hvor kommunen foretager en vurdering af undtagelsesredegørelserne til yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling.

12 Side Mål og forventede resultater Formål Formålet med er at sikre, at der er et dokumenteret behov for yderligere fysioterapeutisk behandling udover de 20 gange samt at sikre bedre sammenhæng mellem finansieringsansvar og beslutningskompetence. Desuden vil ordningen styrke den direkte dialog mellem de praktiserende læger og kommunen. Mål At det kommunale myndighedsansvar styrkes At undtagelsesredegørelserne bruges som et effektivt redskab At omfanget af vederlagsfri fysioterapi som ikke er faglig begrundet på denne baggrund reduceres At holdtræningstilbud bliver benyttet, når der ikke er en faglig begrundelse for at give individuel træning At Kommunen får mulighed for at foreslå andre tilbud til borgeren Forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? - At styrke de praktiserende lægers visitationsansvar - At sikre, at der er en faglig begrundelse bag undtagelsesredegørelserne. - At ovenstående resulterer i et mere optimalt ressourceforbrug De praktiserende læger skal sende undtagelsesredegørelsen til kommunen samtidig med, at borgeren modtager den. Kommunen vil herefter foretage en lægefaglig vurdering af, om undtagelsesredegørelsen er korrekt udfyldt og fyldestgørende. Herefter vil kommunen evt. indgå i en dialog med den praktiserende læge, om vederlagsfri fysioterapi er det rigtige tilbud til borgeren. 4. Forsøgshjemler Forslaget vedrører: Sundhedsloven 140 a og 140 b Bekendtgørelse nr. 710 af 27. juni 2008 om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren i kommunen Landsoverenskomst for vederlagsfri fysioterapi. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parameter indgår: Har en effekt på omfanget af det gennemsnitlige antal ydelser pr. visiteret borger

13 Side 13 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at sikre ensartede vilkår og bevillingsgrundlag for borgere, der ønsker ambulant behandling for alkoholmisbrug og stofmisbrug. Borgere med alkoholmisbrug, der ønsker behandling, kan i dag rette henvendelse til behandlingssteder efter eget ønske, og borgeren kan vælge at være anonym. Kommunen har betalingsforpligtelsen, men har ikke indflydelse på borgerens valg og længde af behandling (SUL 141). For stofmisbrugere gælder, at der altid foreligger en bevilling af ambulant behandling, inden den kan iværksættes af en ekstern leverandør(sel 101). Alle borgere, der henvender sig til en kommune eller leverandør, er omfattet af lov og regler om tavshedspligt. Fredensborg Kommune har oplevet, at kun få borgere, der ønsker ambulant behandling for alkoholmisbrug, vælger at være anonyme. Mange borgere har problemer med blandingsmisbrug, hvilket giver leverandøren mulighed for selv at vælge, hvilken lovgivning borgeren er målgruppe indenfor. Forsøget ønsker at ligestille borgere med misbrugsproblemer, således at kommunen har indflydelse på valg og bevilling af ambulante behandlingstilbud, og derved har mulighed for at følge borgeren i forhold til behandlingens effekt, samt sikre at leverandøren leverer den ønskede kvalitet. Derfor ønsker Fredensborg Kommune, at borgere med alkoholmisbrug skal kunne vælge at være anonyme i forhold til råd og vejledning. Dette kan lade sig gøre ved, at Borgeren udredes af kommunens rusmiddelkonsulent,

14 Side 14 hvis borgeren ønsker ambulant behandling, og der udarbejdes på denne baggrund forslag til behandlingsplan. Eller, at Behandlingsplanen udarbejdet af en leverandør, men skal godkendes og bevilges af kommunen, inden den ambulante behandling iværksættes. 2. Mål og forventede resultater Formål Formålet med er at sikre borgerne ensartede vilkår og bevillingsgrundlag. Mål At borgere der har problemer med rusmidler, og som ønsker behandling vurderes og behandles lige, hvad enten der er tale om misbrug af alkohol og/eller stoffer 3. Hvordan nås de opstillede mål? At Kommunen har indflydelse på bevilling af ambulant behandling af alkoholmisbrugere på lige fod med bevilling af ambulant behandling til stofmisbrugere. Forventede resultater - At der med sikres en ensartet vurdering af borgerens behandlingsbehov - At behandlingstilbud fra leverandører kvalificeres - At der er mulighed for en mere helhedsorienteret indsats for borgere med særlige komplekse problemstillinger - At der er mulighed for effektmåling på behandlingsindsatsen Interne og eksterne samarbejdsparter orienteres om og om, at alle borgere, der henvender sig vedrørende ambulant behandling, skal henvises til kommunens rusmiddelskonsulent, eller anmode om godkendelse på baggrund af behandlingsplan, inden behandlingen iværksættes. 4. Forsøgshjemler Behandling for alkoholmisbrug SUL 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf.

15 Side 15 stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Behandling SEL 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parametre indgår: Tælling af alkoholmisbrugere, der deltager i opmærksomhed på stigning/fald i henvendelser i forhold til tidligere år Stikprøver i forhold til bevilling og regninger Opfølgningsinterview med borgere, der har deltaget, med fokus på effekt og kvalitet af behandlingen.

16 Side 16 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Anmeldte embedslægetilsyn på plejehjem hvert andet år Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling Sundhedsstyrelsen ved embedslægeinstitutionen fører tilsyn med de sundhedsmæssige forhold for ældre på plejehjem m.v. Der gennemføres i dag én gang årligt et uanmeldt tilsynsbesøg vedrørende de sundhedsmæssige forhold på plejehjem m.v. Fredensborg kommune ønsker fremover at veksle mellem et anmeldt og et uanmeldt tilsyn hvert andet år. Begrundelsen er, at det læringsmæssige aspekt, og dermed kvalitetsudvikling på længere sigt, har langt bedre kår ved et struktureret planlang tilsyn end ved et uanmeldt tilsyn. Forslaget har været drøftet med Embedslægeinstitutionen for Hovedstaden, der finder, at der er ikke tvivl om, at kvaliteten af et veltilrettelagt tilsyn er større end kvaliteten af et ikke tilrettelagt tilsyn. Embedslægen fremfører bl.a. følgende argumenter: - Lederen kan planlægge at være til stede på tilsynsdagen, hvilket de fleste ledere foretrækker. - Det er vigtigt, at Tilsynet har mulighed for en dialog med lederen både før, under og efter tilsynet. Der er oplysninger, som har betydning for tilsynet, som kun lederen kan give. - Det er væsentligt, at lederen ved tilsynets afslutning bliver orienteret om resultatet af tilsynet, således at lederen umiddelbart kan tage en dialog med medarbejderne herom. - Lederen af plejehjemmet kan tilrettelægge sine opgaver den pågældende dag, således at der ikke er behov for at aflyse møder mv. - Lederen og medarbejderne kan planlægge, hvem af medarbejderne, der skal deltage i tilsynet, og kan tilrette de patientrettede opgaver herefter.

17 Side 17 - Lederen og medarbejderne har mulighed for at drøfte eventuelle spørgsmål til de tilsynsførende umiddelbart før tilsynet. Der kan selvfølgelig altid stilles spørgsmål ved tilsynet, men erfaringen viser, at det er vanskeligere at samle problemområder op til et møde, som ingen ved, hvornår kommer. 2. Mål og forventede resultater Formål Formålet med er derfor, at kvalitetsudviklingen ved tilsynet at bl.a. embedslægen vurderes at være bedre ved et anmeldt tilsyn frem for et uanmeldt. Mål At der ved anmeldte tilsyn sikres øget kvalitetsudvikling på plejehjem og dermed færre fejl, der medfører patientmæssige risici 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forventede resultater - At kvalitetsudviklingen forbedres jf. embedslægens argumenter I dialog med Embedslægeinstitutionen fastlægges rammer og proces for et anmeldt tilsyn på plejecentre. Tilsynsresultater i Fredensborg Kommune sammenlignes med landets øvrige plejecentre. 4. Forsøgshjemler Reglerne vedrørende sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem m.v. fremgår af: 219 i sundhedsloven Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parameter indgår: Måling af kvalitetsudviklingen målt ud fra antallet af fejl, der medfører patientmæssige risici

18 Side 18 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Kontaktlister over praktisk hjælp til de ældre Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling Mange svage ældre, der bor i ejerbolig anmoder ofte hjemmeplejen om hjælp til at kontakte private firmaer, der leverer praktisk hjælp, som ikke er omfattet af hjemmeplejens ydelser. Det kan f.eks. omhandle hjælpe til snerydning eller havehjælp. Da kommunen af konkurrencehensyn ikke må henvise til bestemte private leverandører, må hjemmeplejen afvise at yde denne service. Det foreslås, at kommunen på dens hjemmeside opretter et katalog over denne type leverandører. Leverandørerne skal selv ajourføre oplysningerne inden for bestemte kategorier, og kommunen er uden ansvar for disse oplysningers validitet, ligesom kommunen ikke indestår for borgeres anvendelse eller aftaler med firmaerne. For svage ældre uden IT adgang, gives der mulighed for, at hjemmeplejen kan udlevere en papirkopi af oplysningerne. 2. Mål og forventede resultater Formål Formålet med er at gøre det let og overskueligt for de ældre at få kontakt til private firmaer, der udfører praktiske opgaver i hjemmet. Mål At svage ældre støttes i at opretholde tilværelsen i egen bolig Forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? - At leverandørservicen gør det lettere og mere overskueligt for de svage ældre at få kontakt til private firmaer, der udfører praktiske opgaver i hjemmet Ved at Fredensborg Kommune opretter en leverandørservice på hjemmesiden 4. Forsøgshjemler Konkurrenceloven og kommunalfuldmagten

19 Side Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parameter indgår: Brugertilfredshed med leverandørservicen

20 Side 20 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Anførelse af indholdsstof frem for handelsnavn på medicin Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling Apotekerne er forpligtet til at udlevere det billigste medicinpræparat til patienterne. Det betyder, at medicinens handelsnavn ofte skifter afhængig af medicinalindustriens prispolitik. Som et eksempel kan nævnes et smertestillende præparat: paracetamol, som aktuelt findes forhandlet med mindst fem forskellige handelsnavne (Pinex, Panodil, Paracetamol, Pamol, Arax). Tilsynet fra Embedslægeinstitutionen kræver, at der i sygeplejens medicinoptegnelser altid er anført det aktuelle handelsnavn på borgerens medicin. Dette kræver et stort administrativt arbejde for sygeplejen, som skal ændre alle medicinoptegnelserne i det elektroniske omsorgssystem, samt medbringe en ny liste med ud til borgeren, hver gang borgeren får udleveret medicin med et nyt handelsnavn. 2. Mål og forventede resultater Det foreslås ændret til, at sygeplejen altid anfører det aktive indholdsstof (i ovennævnte tilfælde: paracetamol) og dermed ikke skal ændre optegnelserne i takt med medicinalindustriens prispolitik. Mål At sygeplejens administrative opgaver forenkles til gavn for patienterne Forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? - At de ændrede medicinoptegnelser fører til en forenkling af sygeplejens arbejdsopgaver. Medicinoptegnelserne på alle sygeplejens patienter ændres til at omfatte medicinens aktive indholdstoft. 4. Forsøgshjemler Reglerne vedrørende sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem m.v. fremgår af:

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 Sidst opdateret 7. april 2015 Indhold Beskæftigelsesområdet... 2 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet... 3 Individuel

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Forsøgsansøgninger November 2011 Vejle Kommune

Forsøgsansøgninger November 2011 Vejle Kommune 2011 Forsøgsansøgninger November 2011 Vejle Kommune Indledning Her er anden runde af forsøgsansøgninger fra Vejle Kommune i forbindelse med frikommuneforsøget. Vejle Kommune fremsendte i august 2011 i

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt i Byrådet 29. oktober 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 4. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere