Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning"

Transkript

1 Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt af Byrådet 31. oktober 2011

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice... 6 Lige vilkår for handicappede og ikke-handicappede i forhold til betaling af transport...8 Kommunal levering af tilkøbsydelser...9 Lægehenvisning til yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling...11 Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug...13 Anmeldte embedslægetilsyn på plejehjem hvert andet år...16 Kontaktlister over praktisk hjælp til de ældre...18 Anførelse af indholdsstof frem for handelsnavn på medicin...20 Fritagelse for samtykke til at indhente medicinoplysninger i PEM...22 Delvis fritagelse for samtykke til behandling...24 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger...26 En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden Klimarabat på byggesagsgebyr...33 Fra Energimærker til energibesparelser...36 Opkrævning af dagrenovationsgebyr for erhverv...39 Nedre grænse for VVM-screening af anlæg til indvinding af grundvand...43 Forenklet procedure for sagsbehandling på husdyrbrug op til 50 DE...45 Fremtidens fleksible folkeskole Kvalitetsrapport hvert andet år og større frihed til indhold...50 Flere i beskæftigelse Udvidet mulighed for løntilskud...54 Befordringsgodtgørelse...56 Rimelighedskrav ved etablering af virksomhedspraktik...58 Samtaler for sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere når det giver mening...60 Samling og specialisering af opgaverne med rådighedsvurderinger m.m...63 Et fleksibelt og individuelt kontaktforløb...65 Smart og smidig administration af transportbevillinger og udbetalinger...68 Fælles opstart af sygedagpengesager...70 Modernisering af den politiske struktur Honorering af næstformænd i de stående udvalg...73 Politisk repræsentation i Børn- og Ungeudvalget...75 Ingen unødige regler Informeret samtykke til tandlægebehandlinger...77 Tandplejen med i SSD-samarbejdet...79 Uanmeldt tilsyn med plejefamilier...81 Fritagelse for opdatering af oplysninger på brugerinformation.dk...83 Indkøb af bleer til forældre med børn i dagtilbud...85 Smidiggørelse af tilbudslovens 6 stk Mindre bureaukrati ved tilbudsindhentning på mindre ydelser...88 Udpantning for ejendomsskat...90

3 Side 3 Fredensborg Frikommune Fredensborg Kommunes vision er tilfredse borgere. Det er ambitiøst i en tid med færre ressourcer, færre hænder og fortsatte forventninger til den offentlige service. Samtidig står landet som helhed og kommunerne i særdeleshed med en opgave om at sikre fremtidens velfærd og offentlige service inden for overkommelige økonomiske rammer. I en sådan situation må vi i fællesskab; politikere, medarbejdere og borgere forsøge at finde mulige bud på alternative løsninger til at opretholde et tilfredsstillende serviceniveau. Vi må udfordre os selv og hinanden. Her er frikommune en kærkommen lejlighed til at rydde ud i unødige regler, der ikke giver bedre service til borgerne eller bare er overflødige, forældede og bureaukratiske. Med frikommune har Fredensborg Kommune og de andre frikommuner en enestående chance for at bane vejen for nye og mere holdbare veje i den kommunale opgaveløsning. At være frikommune er en oplagt mulighed, som Fredensborg Kommune ønsker at gribe. En mulighed for at afprøve forsøg på en række forskellige områder. Nogle mere vidtgående end andre, men alle med det fællestræk, at de har et landsdækkende perspektiv og sigter mod at opnå en bedre ressourceanvendelse. Fredensborg Frikommune er et fælles projekt for hele kommunen. Et projekt hvor borgere, medarbejdere, ledere og politikere er i dialog om, hvilke frikommuneforsøg der skal igangsættes. Dels for at sikre en bred forankring og opbakning, som på den lange bane er en forudsætning for veltilrettelagte og velgennemførte forsøg og dels for at få igangsat forsøg der har deres udspring såvel oppefra som nedefra. Samlet set vil det sikre det bedst mulige grundlag for et frikommuneforsøg, der nyder bred opbakning. En forudsætning der er nok så vigtig, når man som Fredensborg Kommune har ambitioner om at udfordre det bestående og de gængse sandheder og antagelser om, hvordan kommunerne skal løse velfærdsopgaverne. Frihed under ansvar Frikommune er det første af sin slags i mange år, og har derfor karakter af en slags pionérarbejde. Eller sagt med andre ord, så belægger vi frikommunevejen, mens vi går på den. Vision for frikommune Fredensborg Kommune ønsker med frikommune at bidrage til at få skabt en mere frisat offentlig sektor i Danmark, hvis borgere og ansatte oplever, at der er fokus på ydelser og resultater. Forsøgene skal derfor være ambitiøse, have perspektiv og give nogle brugbare landspolitiske erfaringer. For Fredensborg Kommune er det målsætningen, at der lægges en vej så bred, at der er mulighed for at folde sig ud, men samtidig en vej, der ikke er bredere, end at den kan

4 Side 4 overskues. Med andre ord: Frihed under ansvar. Det afspejles i visionen for frikommune, nemlig et ønske om frihed til metode og ansvar i forhold til resultater. 2. runde af forsøgsansøgninger Fredensborg Kommune indsender i anden ansøgningsrunde med frist den 1. november 2011 forsøgsønsker på følgende forsøgsområder: Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden Flere i beskæftigelse Fremtidens fleksible folkeskole Modernisering af den politiske struktur Ingen unødige regler På forsøgsområdet Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Lige vilkår for handicappede og ikke-handicappede i forhold til transport Kommunal levering af tilkøbsydelser Lægehenvisning til yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol- og stofmisbrug Anmeldte embedslægetilsyn på plejehjem Kontaktlister over praktisk hjælp til de ældre Anførelse af indholdsstof frem for navn på medicin Fritagelse for samtykke til at indhente medicinoplysninger i PEM Delvis fritagelse for samtykke til behandling Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger På forsøgsområdet En klima-, miljø-, og energilovgivning af tiden ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Klimarabat på byggesagsgebyrer Fra energimærker til energibesparelser Opkrævning af dagrenovation for erhverv Nedre grænse for VVM-screening af anlæg til indvending af grundvand Forenklet sagsbehandling på husdyrbrug op til 50 DE På forsøgsområdet Fremtidens fleksible folkeskole ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Kvalitetsrapport hvert andet år og større frihed til indhold På forsøgsområdet Flere i beskæftigelse ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Udvidet mulighed for løntilskud Befordringsgodtgørelse Rimelighedskrav ved etablering af virksomhedspraktik Samtaler for sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere når det giver mening Samling og specialisering af opgaverne med rådighedsvurdering Et fleksibelt og individuelt kontaktforløb Smart og smidig administration af transportbevillinger og udbetalinger

5 Side 5 Fælles opstart af sygedagpengesager På forsøgsområdet Modernisering af den politiske struktur ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Honorering af næstformænd i de stående udvalg Politisk repræsentation i Børn- og Ungeudvalget På forsøgsområdet Ingen unødige regler ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Informeret samtykke til tandlægebehandlinger Tandplejen med i SSD-samarbejdet Uanmeldt tilsyn med plejefamilier Fritagelse for opdatering af oplysninger på brugerinformation.dk Indkøb af bleer til forældre med børn i dagtilbud Smidiggørelse af tilbudslovens 6 stk. 3 Mindre bureaukrati ved tilbudsindhentning på mindre ydelser Udpantning for ejendomsskat På forsøgsområdet Digital borgerbetjening hele livet er der i 2. runde ingen nye forsøg Perspektiver og konkrete forsøg er beskrevet nærmere inden for hvert område. Fælles for forsøgsbeskrivelserne er et fokus på nytænkning, tidssvarende løsninger og afbureaukratisering. Fokus på resultater frem for regler og proces er ligeledes et centralt omdrejningspunkt for flere af ansøgningerne. Udover de enkelte forsøgsbeskrivelser indeholder den samlede ansøgning en visionsforside for hvert område, der beskriver de bredere perspektiver og visioner bag forsøgene. Visionsforsiderne til de enkelte forsøg vil imidlertid være gældende for hele perioden. På vegne af Fredensborg Kommunes Byråd Thomas Lykke Pedersen Borgmester Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør

6 Side 6 Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice Fredensborg Kommune står i de kommende år over for en række udfordringer i forbindelse med befolkningsudviklingen, og en samtidig forventes stor afgang af medarbejdere alene på grund af alder. Prognosen for befolkningsudviklingen viser, at der vil ske en stigning på 27% for de + 80 årige frem til Dermed vil gruppen af ældre med behov for personlig hjælp og pleje stige, og antallet af kronisk syge borgere øges. Presset på kommunens udgifter - både i eget regi og til regionens ydelser - vil derfor stige de kommende år. Hertil skal lægges, at borgernes forventninger vil være et uændret serviceniveau også i fremtiden. Udvikling af kommunens ældrepleje gennem ny teknologi vil være én af flere vigtige veje til at imødekomme disse udfordringer. Der er allerede igangsat en række velfærdsteknologiske projekter på ældre/handicapområdet, men der er behov for at løfte indsatsen op på et højere niveau med investering i ressourcer og udvikling af innovative indsatser. Her vil frikommune give Fredensborg Kommune nye muligheder for at tænke velfærdsteknologi og frisætning af den offentlige sektor i en sammenhæng. På ældre/handicapområdet er Fredensborg Kommune optaget af at støtte borgeren i at holde sig rask og selvhjulpen længst muligt og så godt som muligt. Ligeledes ønsker vi at støtte de ældre og handicappede i at leve bedst muligt med sygdom, svækkelse og handicap. For at nå dette mål skal der udvikles nye måder at organisere ældreplejen og handicapområdet på. Fokus skal lægges på læring for borgere og medarbejdere samt kvalitetsudvikling af kommunens service frem for kontrol og stram regelstyring, hvor denne er uhensigtsmæssig. Vi vil med frikommune understøtte mulighederne for udvikling af organisationen i retning af læring og frihed under ansvar for medarbejdere og borgere. Fredensborg Kommune ønsker at fokusere ældrepleje til de svageste borgere. Kommunen har et højt serviceniveau til personlig pleje til denne målgruppe det ønsker vi at fastholde. Fredensborg Kommune lægger vægt på samarbejde og samspil med borgerne, frivillige organisationer, idrætsorganisationer, erhvervslivet, øvrige kommuner, regionerne mv.. Dette gælder også på ældreområdet, hvor vi med frikommune vil søge yderligere at understøtte denne udvikling. Det handler bl.a. om samarbejde med privat praktiserende sundhedsprofessionelle og samspil med borgerne om forventningerne til serviceniveauet, vores fælles udfordringer og løsninger herpå samt udvikling af velfærdsteknologi både nu og fremover. På ældre og handicapområdet ansøges der i denne omgang om følgende forsøg: Lige vilkår for handicappede og ikke-handicappede i forhold til transport Kommunal levering af tilkøbsydelser Lægehenvisning til yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol- og stofmisbrug Anmeldte embedslægetilsyn på plejehjem Kontaktlister over praktisk hjælp til de ældre Anførelse af indholdsstof frem for navn på medicin Fritagelse for samtykke til at indhente medicinoplysninger i PEM Delvis fritagelse for samtykke til behandling Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger

7 Side 7 I løbet af frikommuneperioden vil kommunen fremsende yderligere forsøgsbeskrivelser på ældre/handicapområdet. Forsøgene vil blive udarbejdet med baggrund i input fra medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere, der hver især kan give deres bud på, hvorledes fremtidens ældrepleje og handicapområdet udvikles med kvalitet, kompetenceudvikling og innovation i højsædet.

8 Side 8 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Lige vilkår for handicappede og ikke-handicappede i forhold til betaling af transport Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af 2. Mål og forventede resultater Problemstilling Handicappede borgere har efter serviceloven i flere tilfælde ret til gratis befordring til undervisning, beskæftigelse og aktivitetstilbud. Dette forhold gælder ikke for andre borgere. Der er således tale om en overkompensering til handicappede. Formål Der ønskes indført forsøg med mulighed for at give borgerne lige vilkår i forhold til transportudgifter, således at der ved bevilling af transport beregnes en egenbetaling, der svarer til omkostningen ved offentlig transport Mål At ligestille handicappedes og ikke-handicappedes rammer for transport til arbejde, uddannelse og fritidstilbud. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forventede resultater - At der kan indhentes en besparelse ved indførelse af egenbetaling på handicapkørsel Ved indførelse af brugerbetaling på handicappedes kørsel svarende til omkostningen ved den billigste offentlige transport. 4. Forsøgshjemler Serviceloven 103, 104 og lov om specialundervisning for voksne 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parametre indgår: - Den økonomiske omkostning for handicappede - Kommunens besparelse

9 Side 9 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Kommunal levering af tilkøbsydelser Start- og Startdato: Medio 2012 Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældrechef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. November Beskrivelse af Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker i lighed med Vejle og Odsherred Kommuner at ansøge om mulighed for, at borgere i Fredensborg Kommune, herunder borgere i kommunens plejeboliger, får mulighed for at tilkøbe ydelser indenfor praktisk hjælp og personlig pleje m.m.. Ydelser som ellers ikke er inddækket i de ydelser, som borgeren allerede modtager i forhold til funktionsniveau og behov. De borgere, der vil blive inkluderet i ordningen, er således borgere, der allerede modtager hjælp efter en eller flere af Servicelovens 79, 83, 84 og 87. Private leverandører af hjemmepleje har allerede muligheden for at tilbyde tilkøbsydelser. Forsøget vil således sidestille kommunale og private leverandører. Den kommunale leverandør er kapacitetsmæssigt udfordret af, at de fleste plejekrævende borgere vælger den kommunale leverandør, mens halvdelen af modtagere af praktisk hjælp vælger en privat leverandør. Det medfører, at der er stort pres på den kommunale leverandør i tidsrummet 8-12, hvor de fleste plejeopgaver udføres. Derimod har den kommunale leverandør kun få opgaver om eftermiddagen, hvor de praktiske opgaver udføres. Det vanskeliggør den kommunale leverandørs mulighed for at kunne tilbyde attraktive fuldtidsstillinger til social- og sundhedspersonale. Eksempler på kommunale tilkøbsydelser på plejecentre og i private hjem: Rengøring eks. hver uge Bad udover en gang om ugen Ledsagelse ved indkøb Afløsning i hjemmet Såfremt der er positiv tilkendegivelse i forhold til at Fredensborg Kommune kan tilbyde deres borgere tilkøbsydelser, vil der blive udarbejdet et katalog indeholdende de tilkøbsydelser, som borgeren kan tilkøbe samt en prisliste. Formål Formålet med er at kunne levere en mere fleksibel

10 Side Mål og forventede resultater kommunal service som matcher de ældres borgeres behov. Mål At fleksibel velfærd, med mulighed for tilvalg af ydelser, vil bidrage til større brugertilfredshed hos de ældre borgere, der modtager ydelser fra den kommunale leverandør Forventede resultater - At borgere, der allerede modtager ydelser fra den kommunale leverandør, ønsker at tilkøbe yderligere ydelser 3. Hvordan nås de Ved implementering af ovenstående tilkøbsydelser. opstillede mål? 4. Forsøgshjemler 79, 83, 84 og Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parametre indgår: Årlig registrering af antal og type tilkøbsydelser Årlig registrering af borgernes tilfredshed med tilkøbsydelserne - Tilfredsheden måles via stikprøveinterview blandt 10 % af borgere, der modtager ekstraydelser. Konklusioner og erfaringer samles i en slutevaluering.

11 Side 11 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Lægehenvisning til yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling Borgere, som henvises til vederlagsfri fysioterapi, er enten svært fysisk handicappede eller borgere med funktionsnedsættelse som følge af en progredierende kronisk sygdom. Borgerne kan som udgangspunkt modtage 20 behandlinger hos fysioterapeut årligt. Vurderer fysioterapeuten, at borgeren har behov for yderligere behandlinger, skal fysioterapeuten udarbejde en undtagelsesredegørelse. Undtagelsesredegørelsen skal derefter underskrives ag borgerens praktiserende læge. På dette område er der ikke sammenhæng mellem beslutningskompetencen hos fysioterapeut og læge på den ene side og kommunens finansieringsansvar på den anden side. Udfordringen for kommunen er, at det er den praktiserende læge, der visiterer til yderligere behandlinger på baggrund af undtagelsesredegørelsen fra den praktiserende fysioterapeut. Kommunen kan ikke regulere på serviceniveauet på trods af, at kommunen har det fulde finansieringsansvar. Det har været en problemstilling, at undtagelsesredegørelserne ikke er korrekt udfyldt, og ikke indeholder en individuelt faglig og fyldestgørende begrundelse. Ifølge en stikprøveanalyse, foretaget af samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Nordjylland, var der i 50 % af undtagelsesredegørelserne ikke anført en faglig begrundelse af fysioterapeuten. Derudover indeholdt ingen af stikprøvens i alt 99 undtagelsesredegørelser en bemærkning fra den praktiserende læge. På den baggrund ønsker Fredensborg Kommune at indlede følgende forsøg for at sikre, at kommunens myndighedsansvar styrkes: Fredensborg Kommune foreslår et forsøg, hvor kommunen foretager en vurdering af undtagelsesredegørelserne til yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling.

12 Side Mål og forventede resultater Formål Formålet med er at sikre, at der er et dokumenteret behov for yderligere fysioterapeutisk behandling udover de 20 gange samt at sikre bedre sammenhæng mellem finansieringsansvar og beslutningskompetence. Desuden vil ordningen styrke den direkte dialog mellem de praktiserende læger og kommunen. Mål At det kommunale myndighedsansvar styrkes At undtagelsesredegørelserne bruges som et effektivt redskab At omfanget af vederlagsfri fysioterapi som ikke er faglig begrundet på denne baggrund reduceres At holdtræningstilbud bliver benyttet, når der ikke er en faglig begrundelse for at give individuel træning At Kommunen får mulighed for at foreslå andre tilbud til borgeren Forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? - At styrke de praktiserende lægers visitationsansvar - At sikre, at der er en faglig begrundelse bag undtagelsesredegørelserne. - At ovenstående resulterer i et mere optimalt ressourceforbrug De praktiserende læger skal sende undtagelsesredegørelsen til kommunen samtidig med, at borgeren modtager den. Kommunen vil herefter foretage en lægefaglig vurdering af, om undtagelsesredegørelsen er korrekt udfyldt og fyldestgørende. Herefter vil kommunen evt. indgå i en dialog med den praktiserende læge, om vederlagsfri fysioterapi er det rigtige tilbud til borgeren. 4. Forsøgshjemler Forslaget vedrører: Sundhedsloven 140 a og 140 b Bekendtgørelse nr. 710 af 27. juni 2008 om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren i kommunen Landsoverenskomst for vederlagsfri fysioterapi. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parameter indgår: Har en effekt på omfanget af det gennemsnitlige antal ydelser pr. visiteret borger

13 Side 13 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at sikre ensartede vilkår og bevillingsgrundlag for borgere, der ønsker ambulant behandling for alkoholmisbrug og stofmisbrug. Borgere med alkoholmisbrug, der ønsker behandling, kan i dag rette henvendelse til behandlingssteder efter eget ønske, og borgeren kan vælge at være anonym. Kommunen har betalingsforpligtelsen, men har ikke indflydelse på borgerens valg og længde af behandling (SUL 141). For stofmisbrugere gælder, at der altid foreligger en bevilling af ambulant behandling, inden den kan iværksættes af en ekstern leverandør(sel 101). Alle borgere, der henvender sig til en kommune eller leverandør, er omfattet af lov og regler om tavshedspligt. Fredensborg Kommune har oplevet, at kun få borgere, der ønsker ambulant behandling for alkoholmisbrug, vælger at være anonyme. Mange borgere har problemer med blandingsmisbrug, hvilket giver leverandøren mulighed for selv at vælge, hvilken lovgivning borgeren er målgruppe indenfor. Forsøget ønsker at ligestille borgere med misbrugsproblemer, således at kommunen har indflydelse på valg og bevilling af ambulante behandlingstilbud, og derved har mulighed for at følge borgeren i forhold til behandlingens effekt, samt sikre at leverandøren leverer den ønskede kvalitet. Derfor ønsker Fredensborg Kommune, at borgere med alkoholmisbrug skal kunne vælge at være anonyme i forhold til råd og vejledning. Dette kan lade sig gøre ved, at Borgeren udredes af kommunens rusmiddelkonsulent,

14 Side 14 hvis borgeren ønsker ambulant behandling, og der udarbejdes på denne baggrund forslag til behandlingsplan. Eller, at Behandlingsplanen udarbejdet af en leverandør, men skal godkendes og bevilges af kommunen, inden den ambulante behandling iværksættes. 2. Mål og forventede resultater Formål Formålet med er at sikre borgerne ensartede vilkår og bevillingsgrundlag. Mål At borgere der har problemer med rusmidler, og som ønsker behandling vurderes og behandles lige, hvad enten der er tale om misbrug af alkohol og/eller stoffer 3. Hvordan nås de opstillede mål? At Kommunen har indflydelse på bevilling af ambulant behandling af alkoholmisbrugere på lige fod med bevilling af ambulant behandling til stofmisbrugere. Forventede resultater - At der med sikres en ensartet vurdering af borgerens behandlingsbehov - At behandlingstilbud fra leverandører kvalificeres - At der er mulighed for en mere helhedsorienteret indsats for borgere med særlige komplekse problemstillinger - At der er mulighed for effektmåling på behandlingsindsatsen Interne og eksterne samarbejdsparter orienteres om og om, at alle borgere, der henvender sig vedrørende ambulant behandling, skal henvises til kommunens rusmiddelskonsulent, eller anmode om godkendelse på baggrund af behandlingsplan, inden behandlingen iværksættes. 4. Forsøgshjemler Behandling for alkoholmisbrug SUL 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf.

15 Side 15 stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Behandling SEL 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parametre indgår: Tælling af alkoholmisbrugere, der deltager i opmærksomhed på stigning/fald i henvendelser i forhold til tidligere år Stikprøver i forhold til bevilling og regninger Opfølgningsinterview med borgere, der har deltaget, med fokus på effekt og kvalitet af behandlingen.

16 Side 16 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Anmeldte embedslægetilsyn på plejehjem hvert andet år Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling Sundhedsstyrelsen ved embedslægeinstitutionen fører tilsyn med de sundhedsmæssige forhold for ældre på plejehjem m.v. Der gennemføres i dag én gang årligt et uanmeldt tilsynsbesøg vedrørende de sundhedsmæssige forhold på plejehjem m.v. Fredensborg kommune ønsker fremover at veksle mellem et anmeldt og et uanmeldt tilsyn hvert andet år. Begrundelsen er, at det læringsmæssige aspekt, og dermed kvalitetsudvikling på længere sigt, har langt bedre kår ved et struktureret planlang tilsyn end ved et uanmeldt tilsyn. Forslaget har været drøftet med Embedslægeinstitutionen for Hovedstaden, der finder, at der er ikke tvivl om, at kvaliteten af et veltilrettelagt tilsyn er større end kvaliteten af et ikke tilrettelagt tilsyn. Embedslægen fremfører bl.a. følgende argumenter: - Lederen kan planlægge at være til stede på tilsynsdagen, hvilket de fleste ledere foretrækker. - Det er vigtigt, at Tilsynet har mulighed for en dialog med lederen både før, under og efter tilsynet. Der er oplysninger, som har betydning for tilsynet, som kun lederen kan give. - Det er væsentligt, at lederen ved tilsynets afslutning bliver orienteret om resultatet af tilsynet, således at lederen umiddelbart kan tage en dialog med medarbejderne herom. - Lederen af plejehjemmet kan tilrettelægge sine opgaver den pågældende dag, således at der ikke er behov for at aflyse møder mv. - Lederen og medarbejderne kan planlægge, hvem af medarbejderne, der skal deltage i tilsynet, og kan tilrette de patientrettede opgaver herefter.

17 Side 17 - Lederen og medarbejderne har mulighed for at drøfte eventuelle spørgsmål til de tilsynsførende umiddelbart før tilsynet. Der kan selvfølgelig altid stilles spørgsmål ved tilsynet, men erfaringen viser, at det er vanskeligere at samle problemområder op til et møde, som ingen ved, hvornår kommer. 2. Mål og forventede resultater Formål Formålet med er derfor, at kvalitetsudviklingen ved tilsynet at bl.a. embedslægen vurderes at være bedre ved et anmeldt tilsyn frem for et uanmeldt. Mål At der ved anmeldte tilsyn sikres øget kvalitetsudvikling på plejehjem og dermed færre fejl, der medfører patientmæssige risici 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forventede resultater - At kvalitetsudviklingen forbedres jf. embedslægens argumenter I dialog med Embedslægeinstitutionen fastlægges rammer og proces for et anmeldt tilsyn på plejecentre. Tilsynsresultater i Fredensborg Kommune sammenlignes med landets øvrige plejecentre. 4. Forsøgshjemler Reglerne vedrørende sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem m.v. fremgår af: 219 i sundhedsloven Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parameter indgår: Måling af kvalitetsudviklingen målt ud fra antallet af fejl, der medfører patientmæssige risici

18 Side 18 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Kontaktlister over praktisk hjælp til de ældre Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling Mange svage ældre, der bor i ejerbolig anmoder ofte hjemmeplejen om hjælp til at kontakte private firmaer, der leverer praktisk hjælp, som ikke er omfattet af hjemmeplejens ydelser. Det kan f.eks. omhandle hjælpe til snerydning eller havehjælp. Da kommunen af konkurrencehensyn ikke må henvise til bestemte private leverandører, må hjemmeplejen afvise at yde denne service. Det foreslås, at kommunen på dens hjemmeside opretter et katalog over denne type leverandører. Leverandørerne skal selv ajourføre oplysningerne inden for bestemte kategorier, og kommunen er uden ansvar for disse oplysningers validitet, ligesom kommunen ikke indestår for borgeres anvendelse eller aftaler med firmaerne. For svage ældre uden IT adgang, gives der mulighed for, at hjemmeplejen kan udlevere en papirkopi af oplysningerne. 2. Mål og forventede resultater Formål Formålet med er at gøre det let og overskueligt for de ældre at få kontakt til private firmaer, der udfører praktiske opgaver i hjemmet. Mål At svage ældre støttes i at opretholde tilværelsen i egen bolig Forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? - At leverandørservicen gør det lettere og mere overskueligt for de svage ældre at få kontakt til private firmaer, der udfører praktiske opgaver i hjemmet Ved at Fredensborg Kommune opretter en leverandørservice på hjemmesiden 4. Forsøgshjemler Konkurrenceloven og kommunalfuldmagten

19 Side Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parameter indgår: Brugertilfredshed med leverandørservicen

20 Side 20 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Anførelse af indholdsstof frem for handelsnavn på medicin Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling Apotekerne er forpligtet til at udlevere det billigste medicinpræparat til patienterne. Det betyder, at medicinens handelsnavn ofte skifter afhængig af medicinalindustriens prispolitik. Som et eksempel kan nævnes et smertestillende præparat: paracetamol, som aktuelt findes forhandlet med mindst fem forskellige handelsnavne (Pinex, Panodil, Paracetamol, Pamol, Arax). Tilsynet fra Embedslægeinstitutionen kræver, at der i sygeplejens medicinoptegnelser altid er anført det aktuelle handelsnavn på borgerens medicin. Dette kræver et stort administrativt arbejde for sygeplejen, som skal ændre alle medicinoptegnelserne i det elektroniske omsorgssystem, samt medbringe en ny liste med ud til borgeren, hver gang borgeren får udleveret medicin med et nyt handelsnavn. 2. Mål og forventede resultater Det foreslås ændret til, at sygeplejen altid anfører det aktive indholdsstof (i ovennævnte tilfælde: paracetamol) og dermed ikke skal ændre optegnelserne i takt med medicinalindustriens prispolitik. Mål At sygeplejens administrative opgaver forenkles til gavn for patienterne Forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? - At de ændrede medicinoptegnelser fører til en forenkling af sygeplejens arbejdsopgaver. Medicinoptegnelserne på alle sygeplejens patienter ændres til at omfatte medicinens aktive indholdstoft. 4. Forsøgshjemler Reglerne vedrørende sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem m.v. fremgår af:

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt i Byrådet 30. april 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 3. runde af forsøgsansøgninger... 4 En klima-,

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Vedr. journalnummer

Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Vedr. journalnummer Statsforvaltningens udtalelse til en advokat 2015-18992 Dato: 18-11-2016 Vedr. journalnummer 230135 Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune ambulant alkoholbehandling Du har den 12. marts 2015 som advokat

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE 1. PARTER Mellem Frederikssund Kommune og leverandør: Russtop IVS Jernbanegade 15, 1. th 3600 Frederikssund CVR.nr36 41 02 48 2. JURIDISK

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Fredensborg den 7. marts 2011. Ansøgning om frikommunestatus Godkendt af Byrådet i Fredensborg Kommune den 28. februar 2011

Fredensborg den 7. marts 2011. Ansøgning om frikommunestatus Godkendt af Byrådet i Fredensborg Kommune den 28. februar 2011 Fredensborg den 7. marts 2011 Ansøgning om frikommunestatus Godkendt af Byrådet i Fredensborg Kommune den 28. februar 2011 Indholds fortegnelse 1. Baggrund for ansøgningen...3 2. Overordnede forsøgsbeskrivelser...4

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Aftale vedrørende fælles hjælperordninger til Respiratorpatienter i eget hjem indgået mellem. Region Nordjylland Og De nordjyske kommuner

Aftale vedrørende fælles hjælperordninger til Respiratorpatienter i eget hjem indgået mellem. Region Nordjylland Og De nordjyske kommuner Patientforløb Sundhed på Tværs Sundhedsfremmekonsulent Karin Bang Andersen Direkte 41181525 kba@rn.dk 5. december 2016 Aftale vedrørende fælles hjælperordninger til Respiratorpatienter i eget hjem indgået

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget

Forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget 29. marts 2012 Forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget I 1. fase af frikommuneforsøget, der igangsattes pr. 1. januar 2012, blev 51 ud af de ca. 150 forskellige forsøgsforslag, som frikommunerne

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere