SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice"

Transkript

1 SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 14. maj 2012 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post By CPR- Telefon Undertegnede støtter ansøgningen og bekræfter, at ansøgeren har mulighed for at få uddannelsesaftale med virksomheden som elev under erhvervsuddannelsen inden for ejendomsservice: Virksomhedens navn Adresse Post By SE- Dato Virksomhedens underskrift Det udfyldte skema sendes via virksomheden til den skole, deltageren ønsker optagelse på. Se oversigten på skemaets sidste side.

2 I ejendomsserviceteknikeruddannelsen er der to trin. Afkryds ønskede trin: Trin 1. Ejendomsmedhjælper Trin 2. Ejendomsservicetekniker Udfyld venligst nedenstående skemaer. Husk at vedlægge kopier af kursusbeviser, deltagerbeviser, eksamensbeviser og lignende. Tidligere skolegang/uddannelse Uddannelse Sæt kryds Afsluttet folkeskolens 7. klasse Afsluttet folkeskolens 8. klasse Afsluttet folkeskolens 9. klasse Afsluttet folkeskolens 10. klasse Anden uddannelse, f.eks. VUC, HF - angiv hvilken: AMU-uddannelser hvilke? - angiv nedenfor: Svendebrev fra anden uddannelse angiv hvilken: Fagbevægelsens interne kurser /FIU angiv hvilke:

3 Jeg har gennemført følgende AMU-uddannelser med kursusbevis: Uddannelsesnavn Sæt kryds Grundkursus for ejendomsservice / Grundlæggende ejendomsservice Tekniske hjælpemidler / Vedligeholdelse og drift af udendørs tekniske hjælpemidler / Udendørs tekniske hjælpemidler - ejendomsservice Vedligeholdelse og drift af indendørs tekniske hjælpemidler / Indendørs tekniske hjælpemidler - ejendomsservice Bygningsvedligeholdelse 1/ Ejendommens vedligeholdelse Kursus i affaldshåndtering /Affaldshåndtering / Affaldshåndtering i boligområder og institutioner Pleje og vedligehold af grønne områder tr. 1 / Pleje af grønne områder Pleje og vedligehold af grønne områder tr. 2A / Pleje af grønne områder, sommerbeskæring Pleje og vedligehold af grønne områder tr. 2B / Pleje af grønne områder, vinterbeskæring Varmefordeling Varmeproduktion Ventilation og indeklima / Ventilation og indeklima - ejendomsservice Maskiner og miljø i boliger og institutioner, samt førstehjælp / Maskiner og miljø i boliger og institutioner / Betjening af maskiner til ejendomsservice Bygningens tekniske installationer/ Ejendommens tekniske installationer Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg Bygningens installationer - ejendomsservice Bygningsvedligeholdelse II budgetlægning og byggesagsbehandling / Budget og byggesagsbehandling - ejendomsservice Byggesagsforløb - ejendomsservice Bygningsdrift og budgetlægning - ejendomsservice Institutions- og boligservice Syn af boliger, råderet og vedligeholdelsesordninger Indretning og vedligeholdelse af legepladser Pleje og vedligeholdelse af Idrætsanlæg/Sports-/idrætsanlæg og svømmebade

4 Uddannelsesnavn Sæt kryds Formidling til brugere og beboere, ejendomsservice Ejendommens vedligeholdelse Graffitirengøring Service og betjening af maskiner, ejendomsservice Miljø i praksis, ejendomsservice Teknisk service v. konferencer mv. ejendomsservice Service af el-låse og video, ejendomsservice Beboerdemokrati i hverdagen, ejendomsservice Skadedyr i ejendomme, arter og skade ejd.service Skadedyr i ejendomme, problemløsning ejd.service Andre uddannelser? - angiv hvilke Af hensyn til tilrettelæggelsen af dit uddannelsesforløb beder vi dig oplyse, om du har læse-, regne og eller staveproblemer. Sæt x Ja: Nej:

5 Praktisk arbejde Jeg har arbejdet praktisk med ejendomsservice i følgende virksomheder: Nr. Virksomhedens navn, adresse og telefon Ansættelsesperiode

6 Bygninger Ja Varighed Foretage daglig bygningsvedligeholdelse Identificere forskellige skadedyrsangreb i og ved bygninger Foretage bekæmpelse ikke-kemisk som kemisk inden for gældende regler samt foretage relevant forebyggelse mod (nye) skadedyrsangreb Anvende stiger og stilladser jf. gældende lovgivning Anvende almindeligt forekommende bygningstegninger og -beskrivelser Anvende bygningsmaterialer til mur- og træværkskonstruktioner samt beklædning og isolering mv. Vejleder brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger Udskifte defekte enkeltkomponenter både elektriske og sanitære jf. gældende lovgivning Vejlede brugere og beboere om vedligeholdelse af boliger Identificere fejl på antenne- og døranlæg Vejlede relevante håndværkere om forskellige overfladebehandlinger (gulv, væg, loft mv.)

7 Varmeanlæg Ja Varighed Anvende vvs-diagrammer jf. Dansk Standard Klargøre, idriftsætte og fejlfinde på varmeanlæg Sikre miljørigtig og sikker drift Beregne energimængder ud fra målinger på varmeanlæg Regulere og fejlsøge den fjernbetjente automatik via internettet (CTS og SRO) Jeg har arbejdet med nedenstående opgaver og har sikkerhed i at Udearealer Ja Varighed Anvende redskaber, værktøjer, traktorer og mindre gartnerimaskiner Foretage ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse Ren- og vedligeholde befæstede arealer inkl. opretning af flisebelægninger Fremstille kompost Udføre pleje af udearealer jf. plejeprogram Fejlfinde og vedligeholde relevant maskinpark Udarbejde plejeprogram afhængigt af årstiden

8 Miljø Ja Varighed Arbejde ressourcebesparende og miljøbevidst Vejlede beboere og brugere om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald Anvende personlige værnemidler Vejlede kolleger i brug af personlige værnemidler Rengøre affaldsskakter, -containere og -rum samt renholde arealer ved storskraldscontainere Jeg har arbejdet med nedenstående opgaver og har sikkerhed i at Ventilation Ja Varighed Varetage drift af ventilationsanlæg Planlægge almindelige driftsopgaver ved ventilationsanlæg Afdække evt. indeklimatiske problemer Foretage fejlfinding og mindre vedligeholdelse på ventilationsanlæg Planlægge periodisk eftersyn Udarbejde driftsinstruktion Rådgive andre i brug af instruktioner om ventilationsanlæg

9 Legepladser Ja Varighed Anvende gældende standarder og anvisninger ved vedligeholdelse af udendørs legepladser, -arealer og -redskaber Føre tilsyn med og vurdere sikkerhedsmæssige forhold af arealer og redskaber ved udendørs legepladser Jeg har arbejdet med nedenstående opgaver og har sikkerhed i at Brugerforhold og serviceformidling Ja Varighed Vejlede brugere om bygningens invendige brug fx regulering af varme og ventilation, om overfladebehandling af gulve og vægge Foretage i tilstandsvurdering og syn af boliger ved ud- og indflytning Vejlede brugere og beboere om lokalområdets offentlige serviceydelser fx social- og sundhedsmæssige samt kulturelle Formidle kontakt mellem brugere og beboere i forhold til lokalområdets serviceydelser, både socialog sundhedsmæssige og kulturelle

10 Administration Ja Varighed Foretage indkøb af forbrugsvarer, redskaber, maskiner mv. til daglig ejendomsdrift Rekvirere teknisk bistand og håndværkere Forestå planlægning af arbejdsopgaver, bemanding og ferie for arbejdsgrupper eller teams Planlægge eget arbejde Varetage daglig drift af bygningens driftskontor, herunder daglige regnskabsrutiner også for evt. vaskeri Føre dagligt regnskab for indkøb til ejendommens drift Foretage opmåling, prisindhentning og budgetlægning for mindre byggeopgaver Anvende kvalitetsstyringsredskaber Forestå kvalitetssikring af mindre byggeopgaver Foretage tilstandsvurdering af bygningsskader Foretage relevante administrative rutiner overfor offentlige myndigheder i forbindelse med licitationer Opstille og nedtage løst inventar og relevant teknisk udstyr i lokaler til arrangementer fx møder, konferencer, undervisning og fester Udarbejde drifts- og vedligeholdelsesplan og -budget for mindst 10 år Instruere oplægsholdere, undervisere m.fl. i brug af teknisk udstyr samt være til rådighed for udbedring af evt. fejl og mangler ved tekniske udstyr

11 SPECIALEFAG Boligsyn Ja Varighed Foretage syn ved ud- og indflytning Udfylde flytterapporter Foretage prissætning og kontrol af istandsættelsesarbejde Fastslå evt. misligholdelse Foretage opmåling - vægge og gulve - i lejemål Anvende div. gældende love og regler for området Jeg har arbejdet med nedenstående opgaver og har sikkerhed i at SPECIALEFAG Idrætsfaciliteter Ja Varighed Udføre pleje, vedligeholdelse og lettere reparationer af boldbaner og løbebaner med tilhørende udstyr Foretage lettere reparationer i svømmebade Foretage lovbestemte vandprøver, vurdere resultatet og justere badevandet Udføre dagligt arbejde jf. gældende lovgivning både på det sikkerhedsmæssige og det tekniske område Foretage rengøring og vedligeholdelse af forekommende lokaler hygiejnisk hensigtsmæssigt Vejlede brugere om hygiejne og personlig sikkerhed ved færdsel i vådområder

12 SPECIALEFAG Beboerdemokrati Ja Varighed Vejlede lejere og brugere om deres rettigheder i lejeog brugerforhold Vejlede om gældende love og regler, om råderet, vedligeholdelse og husorden samt budgetter Vejlede om samarbejdet mellem beboerdemokratiet, administrationen og myndigheder Jeg har arbejdet med nedenstående opgaver og har sikkerhed i at SPECIALEFAG Eftersyn af bygningens anlæg Ja Varighed Foretage administrativ systematisering og dokumentation af lovpligtigt eftersyn samt planlægger generel indvendig bygningsvedligeholdelse Klarlægge behovet for lovpligtige eftersyn af brandsluknings-udstyr, sprinkleranlæg, automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg), automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg), nødbelysning og flugtveje Foretage lovpligtigt eftersyn af ventilationsfiltre Foretage lovpligtigt eftersyn af el-håndværktøj Foretage tilsyn med alarmsystemer Foretage tyverimærkning af div. udstyr Varetage administrative rutiner ved energimærkning (energi besparelse)

13 Nedenstående skoler er godkendt til at afholde hovedforløbet for uddannelsen: Københavns Tekniske Skole Afd. Glostrup Fabriksparken Glostrup Telefon Aarhus Tech Halmstadgade Århus N Att. Ejendomsservice Telefon Syddansk Erhvervsskole, Odense-Vejle Afd. For ejendomsservice Risningvej Odense C Bygnings- og brugerservice Telefon AMU Nordjylland Sofie vej 61 Postboks Aalborg Telefon Det udfyldte skema sendes til den skole, du ønsker optagelse på. Skolerne oplyser tidspunkter for de afklarende forløb.

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

Vejledende liste. over lokaler, udstyr og materialer. til. ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Vejledende liste. over lokaler, udstyr og materialer. til. ejendomsserviceteknikeruddannelsen Side1 SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Maj 2012 Vejledende liste over lokaler, udstyr og materialer til ejendomsserviceteknikeruddannelsen Side2 2991 Pleje og vedligeholdelse af udearealer udarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 296 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.99T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Profilpakke Nr. Mål Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre plejesektoren, på institutioner og uddannelsessteder Ejendomsservice

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012 Jobprofiler i ejendomsservice November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Analysens grundlag... 3 2. Tendenser inden for ejendomsservice... 5 3. Hvad er en jobprofil?... 9 3.1 Tværgående variationer

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Kursusguide 2013 2014 Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder 2 aarhustech.dk/kurser forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

Byggeri og håndværk. Efteruddannelse. Målrettet i dag muligheder i morgen

Byggeri og håndværk. Efteruddannelse. Målrettet i dag muligheder i morgen 2014 Byggeri og håndværk Efteruddannelse Målrettet i dag muligheder i morgen Vores mål er at imødekomme behov for efteruddannelse på flere niveauer og inden for mange fagområder. Finder du ikke det du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F 2014 Tekst: Poul Christensen Teknik: zentens

Indholdsfortegnelse. Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F 2014 Tekst: Poul Christensen Teknik: zentens Erhvervsuddannelser Indholdsfortegnelse 03 Forord 04 3F s erhvervsuddannelser en oversigt 06 Anlægsgartner 07 Anlægsstruktør 8 Autosadelmager 9 Beklædningshåndværker 10 Brolægger 11 Buschauffør 12 Byggemontagetekniker

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010 Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 2. udgave, 2010 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Styrk dine kompetencer. til fremtidens arbejdsmarked

Styrk dine kompetencer. til fremtidens arbejdsmarked Styrk dine kompetencer til fremtidens arbejdsmarked Styrk dine kompetencer med AMU s arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser Uddannelsesvilkår 3 Værd at vide 4 Transport og logistik 6 Servicefagene

Læs mere

Velkommen til ydelseskatalog 2013

Velkommen til ydelseskatalog 2013 Ydelseskatalog 13 Velkommen til ydelseskatalog 2013 I ydelseskakataloget for 2013 finder du en kort beskrivelse af de ydelser, fsb tilbyder både egne boligafdelinger og de boliger, fsb administrerer. Der

Læs mere

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige NOTAT Projekt Analyse af Ejendomsdriften Kunde Randers Kommune Dato 31. juli 2014 Til Randers Kommune Fra Rambøll 1. Principper for fremtidig organisering af ejendomsdriften Rambøll foreslår at etablere

Læs mere

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER 2014 2014 AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) FOR ALLE KOM FORAN I DIT FAG RING TIL OS PÅ TLF. 7010 9900 SE ALLE VORES KURSER

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere