Parat til andre udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parat til andre udfordringer"

Transkript

1 nr. 3 marts 2008 Parat til andre udfordringer Side De største har flest TR Side 3 Fuld knald på lønforhandlinger Side 4-5 Fyret efter 22 års ansættelse Side 6-7

2 Hvor er de kvindelige tillidsrepræsentanter? Leder Knap 500 industrivirksomheder med over 20 ansatte har deltaget i en undersøgelse, som FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkedsog Organisationsstudier) har lavet for at få et bedre overblik over udbredelsen af tillidsrepræsentanter i industrien. I modsætning til mange andre steder i Europa har de danske tillidsrepræsentanter nemlig fået en egentlig forhandlingskompetence, når det gælder en lang række lokale forhold som blandt andet løn, arbejdstid og efteruddannelse. Den decentralisering er særlig udbredt på industriens område, hvor det er muligt at fravige kapitler i den centrale overenskomst under forudsætning af lokal enighed mellem arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter. FAOS har koncentreret sig om virksomheder på Industriens Overenskomst, og resultatet viser blandt andet, at godt tre ud af fire produktionsvirksomheder har en eller flere tillidsrepræsentanter. Tallet varierer dog alt efter antallet af ansatte på virksomhederne. De store virksomheder med mere end 100 ansatte er bedst repræsenteret, for her har over 93 procent en eller flere tillidsrepræsentanter. Af de små virksomheder har 60 procent en tillidsrepræsentant, mens dækningen er oppe på 80 procent hos de mellemstore virksomheder. Og det er sådan set en meget pæn dækning i alle kategorier, hvis man sammenligner med andre europæiske lande. Flest mænd forhandler Hvis man ser nærmere på undersøgelsen, er der dog andre ting at bemærke blandt andet ser det ikke så godt ud i forhold til kønsfordelingen. Tallene viser, at hele 83 procent af tillidsrepræsentanterne er mænd, mens de resterende 17 procent er kvinder. Det skal ses i lyset af, at kvinderne ifølge tal fra Danmarks Statistik udgør knap en tredjedel af de fuldtidsansatte i industrien. Og hvis man som FAOS deler forhandlerne op i par ser billedet også skævt ud, for undersøgelsen viser, at der i tre ud af fire forhandlingssituationer sidder en mandlig leder over for en mandlig tillidsrepræsentant og forhandler. Kun i to procent af tilfældene sidder der to kvinder over for hinanden og forhandler. Det lave antal rent kvindelige par, der forhandler med hinanden, skyldes ikke kun det lave antal kvindelige tillidsrepræsentanter. For i kun ni procent af tilfældene sidder der en kvindelig leder og skal forhandle med tillidsrepræsentanten. Derudover er der en forholdsvis stor mellemgruppe på 23 procent, hvor en mand sidder over for en kvinde og forhandler. Flere kvindelige tillidsrepræsentanter Forklaringen på det lavere antal kvindelige tillidsrepræsentanter i forhold til andelen af kvindelige ansatte i industrien står foreløbig hen i det uvisse. Tallene skal selvfølgelig tages med et gran salt, idet ikke alle virksomheder og tillidsrepræsentanter i industrien er undersøgt. Men det ser altså ud til, at kvinderne udgør en lavere andel blandt industriens tillidsrepræsentanter i forhold til mændene. Og det er et problem. Alene af den grund at det er mest retfærdigt, hvis andelen af kvinder i industrien og andelen af kvindelige tillidsrepræsentanter følges nogenlunde ad. Så simpelt er det. For det handler om at blive hørt, og det sker bedst ved en ligelig repræsentation mellem kønnene også blandt tillidsrepræsentanterne. For en af de ting, der kendetegner et demokrati, er ligestilling. Det, at både mænd og kvinder er lige meget værd. Det, at både mænd og kvinder engagerer sig og får lige muligheder for at vælge. Så det er bare med at komme i gang. At kvinderne stiller op til valg som tillidsrepræsentant og at mændene stemmer på dem. Det kan faktisk kun gå for langsomt. i ndhold De største har flest TR 3 Fuld knald på lønforhandlinger 4-5 Fyret efter 22 års ansættelse 6-7 TIB hverver med præmie 8 Overarbejde skyld i ulykker 9 Frygter kun skiferien Parat til andre udfordringer Lego udskyder afskedigelser kroner til uddannelse 15 Far, mor, børn og arbejde Faglig orientering Gør Noget 24 CO-Magasinet udgives af CO-industri - Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal 1790 København V. Tlf Fax Fax - redaktionen Redaktion: Linda Hansen (ansvarsh.) (DJ) Tlf Administration: Lise Trampedach Tlf CO-Magasinet udsendes til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdervalgte A/Sbestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer og andre med tillidshverv i industrien, som alle modtager bladet via registrering i medlemsforbundene. Adresseændringer skal ikke meddeles til CO-industri, men direkte til forbundet. Bladet udkommer 11 gange årligt hver måned undtagen juli. Udgivelsesdagen er normalt den tredje onsdag i måneden. Oplag Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS ISSN (papirudgave) ISSN (elektronisk) Forside: Tillidsrepræsentant Mette Andersen på Kommunekemi, Nyborg. Foto: Johnny Wichmann.

3 Af Linda Hansen De største har flest TR Industriens største virksomheder ligger i front med flest tillidsrepræsentanter I forhold til andre europæiske lande står det egentlig meget godt til på industriens virksomheder i Danmark: Godt tre ud af fire produktionsvirksomheder har nemlig en eller flere tillidsrepræsentanter. Og størst dækning er der på de virksomheder, som har mere end 100 ansatte. Det viser en undersøgelse fra FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) af de overenskomstdækkede virksomheder i industrien. Tallene viser også, at andelen af tillidsrepræsentanter på industrivirksomheder i Danmark sender os i front i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med eksempelvis har både Tyskland og Holland en væsentlig lavere dækning på deres virksomheder. Hos organisationssekretær i CO-industri Arne Sørensen er der tilfredshed med tallene. - Det er vigtigt med en høj dækning, fordi industriens overenskomster er områdeoverenskomster, der fastlægger rammer for lønog arbejdsvilkår i virksomhederne. Men rammerne skal fyldes ud lokalt, og det sker ved forhandlinger mellem tillidsrepræsentanterne og ledelsen, siger Arne Sørensen. Andelen af tillidsrepræsentanter på industriens virksomheder varierer som nævnt meget i forhold til virksomhedernes størrelse. Tallene viser blandt andet, at på de store virksomheder med mere end 100 ansatte har hele 93 procent en tillidsrepræsentant, mens dette kun gør sig gældende for 60 procent af de små virksomheder. De mellemstore virksomheder ligger med en dækning på 80 procent tæt på den gennemsnitlige dækning på de overenskomstdækkede virksomheder. Flest i Nordjylland Til trods for den lavere dækning blandt de mindre virksomheder ser det ud til, at det netop er udbredelsen af tillidsrepræsentanter i denne gruppe, der trækker Danmark langt op over niveauet i andre europæiske lande. I en række af de lande, vi normalt sammenligner os med, er det nemlig de færreste virksomheder med under 50 ansatte, der har en medarbejderrepræsentant med egentlig forhandlingskompetence. Hvis man fordeler tillidsrepræsentanterne efter geografi, så har Nordjylland den højeste dækning med 85 procent. Derefter ligger Hovedstaden med en dækningsgrad på 78 procent af de overenskomstdækkede virksomheder, mens Region Sjælland ligger i den anden ende af skalaen med en dækning på 72 procent. FAOS gør dog selv opmærksom på, at antallet af virksomheder i undersøgelsen fra Region Nordjylland og Region Sjælland er så lavt, at der næppe kan påvises en statistisk sammenhæng mellem regional placering og udbredelsen af tillidsrepræsentanter. Andelen af tillidsrepræsentanter samt tallene for den geografiske dækning kan dog meget vel ændre sig i de kommende år. For i industriens nye overenskomster fra 2007 blev det aftalt med arbejdsgiverne, at der skal køre en fælles landsdækkende kampagne for at hverve nye tillidsrepræsentanter på industriens virksomheder. Og den kampagne forventer Arne Sørensen vil øge antallet af tillidsrepræsentanter i industrien: - Det er nødvendigt, hvis vi skal fastholde den decentralisering, som er lagt ind i industriens overenskomster. For herigennem bevares og styrkes virksomhedernes konkurrenceevne samtidig med, at der sikres arbejdspladser i industrien i årene, der kommer, siger han. Udbredelsen af tillidsrepræsentanter Virksomheder TR Ingen TR Små (20-49 ansatte) 60% 40% Mellemstore (50-99) 80% 20% Store (100-) 93% 7% Alle 77% 23% Kilde: FAOS, 2008 CO-Magasinet side 2-3

4 Af Erik Sandager Fuld knald på lokale lønfor Industriens virksomheder er i gang med lokale lønforhandlinger På mange virksomheder i industrien er der fuld knald på de lokale lønforhandlinger. Parterne er de lokale tillidsrepræsentanter og ledelsen i virksomheden, og forløbet følges med spænding blandt de ansatte. En del af de store virksomheder blandt andet Danfoss og Lego indgik efter vedtagelsen af sidste års tre-årige overenskomst mellem CO-industri og Dansk Industri lokale tre-årige lønaftaler, der således følger hovedoverenskomsten. - Mange små og mellemstore virksomheder skal forhandle, mens flere af de store virksomheder har lavet lokale lønaftaler, der løber over flere år. Men det er mit indtryk, at hovedparten af virksomhederne skal have gennemført lønforhandlinger med virkning fra 1. marts, siger lønkonsulent Claus Krogh Hansen fra CO-industri. Forventningerne til den lokale lønudvikling er måske knap så store i år sammenlignet med sidste år, men omvendt er der absolut ikke tale om pessimisme. Ifølge Industriens Overenskomst har medarbejderne ret til en årlig lokal lønforhandling med virkning fra 1. marts, og det er en mulighed stort set alle virksomheder benytter sig af. Baggrunden er, at Industriens Overenskomst er en såkaldt minimallønsoverenskomst. Det vil sige at en væsentlig del af lønudviklingen foregår ved hjælp af lokale forhandlinger, der tager udgangspunkt i vilkår og muligheder i den enkelte virksomhed i lokalområdet. Lønsystemet medfører en meget høj grad af fleksibilitet, selvbestemmelse og dynamik i den enkelte virksomhed. Samtidig med overenskomstfornyelsen sidste forår blev der efter nogle år med minimal lønglidning indgået en række lokale lønaftaler, der afspejler de gode tider i industrien, hvor mange virksomheder havde fyldte ordrebøger, mangel på arbejdskraft og vanskeligt ved at følge med efterspørgslen. Ifølge Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening steg lønnen sidste år med godt fire procent i den private sektor. Lønudviklingen var en anelse bedre blandt privatansatte sammenlignet med offentligt ansatte. Til gengæld begyndte priserne på fødevarer, mælk og mel at stige mærkbart navnlig efter august. Det udhuler reallønnen den reelle købekraft. Klar til forhandlinger På virksomheden Hvolrieka i Randers, hvor 52 medlemmer af 3F og Dansk Metal fremstiller rustfrie ståltanke, der hovedsagelig eksporteres til Rusland, går mangeårig tillidsrepræsentant Henry Eskildsen altid efter en et-årig lønaftale. - Det giver det bedste resultat, siger han. Sidste år blev der indgået en et-årig lønaftale, hvor de fleste medarbejdere fik en lønregulering på 8,25 kroner i timen, mens en gruppe lavtlønnede fik timelønnen forhøjet med 11 kroner. - Men det var ikke nok, siger han. Siden er der indgået aftale om et nyt lønsystem, hvor de ansatte inddeles i seks grupper efter kvalifikationer. Med en startløn på 145 kroner og en slutløn på 172 kroner i timen. - Det har medført klækkelige lønforhøjelser på op til procent, siger han. Det generelle løft af lønniveauet ved at gå fra individuel aflønning til kvalifikationsløn ligger på omkring ti procent, oplyser han. Som resultat af de lokale lønforhandlinger i år forventer Henry Eskildsen en lønstigning på omkring tre en halv procent.

5 handlinger Randers-tillidsrepræsentanten, der har mange års erfaring med lokale lønforhandlinger, forbereder sig til forhandlingerne ved at tage udgangspunkt i det aktuelle prisindeks fra Danmarks Statistik på hjemmesiden - Det er købekraften, jeg interesserer mig for, og derfor bruger jeg tal fra Danmarks Statistik, fortæller Henry Eskildsen. Priserne på fødevarer er steget omkring 3,4 procent siden sidste år. Hertil kommer større stigninger på olie- og brændstofpriser. På hydraulikvirksomheden Sauer-Danfoss i Nordborg på Als forbereder fællestillidsrepræsentant Orla Pedersen sig til de lokale lønforhandlinger ved at sammenligne lønnen på Sauer-Danfoss med lønnen på andre virksomheder i området. - Mine kolleger har store forventninger til resultatet af de lokale lønforhandlinger, så der bliver lagt pres på os. Sidste år fik vi en forhøjelse på fire procent som led i en et-årig lønaftale. Vi går i gang med forhandlingerne omkring 1. marts, og vi ved hvad vi går efter, siger Orla Pedersen. På Sauer-Danfoss har ledelsen og tillidsfolkene længe forhandlet om et nyt lønsystem. - Hvis det lykkes os at blive enig om et nyt lønsystem er vi klar til at indgå en to-årig lokal lønaftale, fortæller Orla Pedersen. Realistiske forventninger Samtidig med at der har været højkonjunktur og stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft, har der blandt de ansatte i industrien navnlig sidste år, da overenskomsten skulle fornyes været store forventninger til mærkbare lønforhøjelser og andre forbedringer. De tillidsrepræsentanter, CO-Magasinet har talt med, giver udtryk for, at der også er store forventninger til resultatet af de lokale lønforhandlinger i år, men optimismen er knap så stor som sidste år. Højkonjunkturen er måske ved at kulminere, men der er stadig fremgang i mange virksomheder. Lønkonsulent Claus Krogh Hansen fra COindustri ønsker ikke at blande sig i de lokale lønforhandlinger, der efter hans opfattelse netop skal være lokale. Han tilføjer, at de lokale tillidsrepræsentanter er klædt godt på til forhandlingerne og kender styrke og svagheder i den enkelte virksomhed. Claus Krogh Hansen anslår, at hovedparten af virksomhederne bliver færdige med de lokale lønforhandlinger i løbet af marts og april. I nogle tilfælde kan forhandlingerne trække i langdrag, så der først foreligger et resultat i juni og juli. Ifølge en lønstatistik fra Dansk Metal var gennemsnitslønnen for Metals medlemmer på 163,32 kroner i timen i juli kvartal. Det er en stigning på 6,97 kroner i timen på et år svarende til 4,5 procent. - Lønudviklingen i den private sektor er steget til fire procent på årsbasis, skriver Danmarks Statistik om lønudviklingen i tredje kvartal Dansk Arbejdsgiverforening havde forinden udmeldt en lønudvikling inden for deres eget område på 4,3 procent men her er dog også medregnet genetillæg. Lønudviklingen inden for statens område udviser ifølge Danmarks Statistik en stigning på 3,4 procent, mens lønudviklingen i regioner og kommuner i samme periode udviste en stigning på 3,3 procent. CO-Magasinet side 4-5

6 Af Erik Sandager Foto Jens Bach Tillidsvalgt afskediget efter 22 års ansættelse Fællestillidsrepræsentant fyret per brev dagen før juleferien - Kør efter byens grimmeste hus, lyder kørselsvejledningen fra Mogens Schütt, nu fritstillet fællestillidsrepræsentant fra Valdemar Birns Jernstøberi i Holstebro. Det lille hus, med cementtagsten og lyserød facade, ligger indeklemt nær en jernbaneoverskæring på Skjernvej i Holstebro. Kaffemaskinen knurrer i køkkenet. Mens vi venter på kaffen, sidder vi på lyserøde stole, kigger på lyserøde borde, lyserøde vægge, lyserøde gardiner. Alt er lyserødt. Bortset fra, at Mogens Schütt dagen i forvejen er blevet fritstillet efter 20 år som tillidsrepræsentant og syv år som fællestillidsrepræsentant. Det er ikke en knækket, bitter gammel mand, der sidder på den lyserøde stol. Han har stadig overskud, livsmod og humor. Han slår ud med armene imod de lyserøde vægge: - Jeg synes, det ser hæsligt ud, men sådan vil min kone gerne bo. Det er hendes drøm. Og det har jeg så valgt at acceptere. Jeg mener, det er et af mange beviser på, at jeg er i besiddelse af gode samarbejdsevner, fortæller Mogens Schütt. Lige netop hans samarbejdsevner betvivles ellers af hans tidligere arbejdsgiver, og den historie tager fart kort før jul. Dagen før juleferien, torsdag den 20. december, deltager Mogens Schütt i en forhandling ved Vald. Birn. Sagen bliver løst tilfredsstillende, men efter forhandlingen får fæl- Fritstillet fællestillidsrepræsentant Mogens Schütt bor i, hvad han selv betegner som byens grimmeste hus. Det er både lyserødt udenpå og indeni.

7 lestillidsrepræsentanten stukket et brev i hånden: Du har i går over for en kollega optrådt truende og fortalt ham, at du kom som repræsentant for en af firmaets direktører. Undertegnede fik besked på hændelsesforløbet i dag, og firmaet har efterfølgende bedt Dansk Industri om at indlede en afskedigelsesprocedure på dig, skriver produktionsdirektøren. Mogens Schütt er målløs og rystet: Det er side ét i Anders And-bladet, er hans første tanke. Han synes, det er en svinestreg. Fire dage før jul og dagen før 400 støberiarbejdere går på juleferie, varsler Vald. Birn at fællestillidsrepræsentanten skal afskediges. Mogens Schütt går alene med sagen i julen. Han venter med at orientere familie og kolleger om afskedigelsessagen til efter nytår. Ledelsen på Birn mener ikke, at Mogens Schütt kan samarbejde, og at han mangler kollegernes opbakning og tillid. Det virker nu som en hul påstand, da 400 medarbejdere i produktionen i begyndelsen af januar går i strejke i fire dage i protest mod afskedigelsen af fællestillidsrepræsentanten trods risikoen for at blive idømt bod, da det var en overenskomststridig strejke. Rørende - Det var rørende at alle kolleger nedlagde arbejdet i januar, selv om mange mennesker ingen penge har på den tid af året, siger Mogens Schütt, der føler at han har fået enestående fin opbakning fra sine kolleger, afdeling og forbund. Mogens Schütt afviser, at han har truet en kollega, og afviser, at han har optrådt på vegne af en direktør. Han erkender, at han har talt med store bogstaver til en uorganiseret kollega, fordi denne angiveligt har snydt ham flere gange med sit organisationsforhold og nu uretmæssigt har fået tildelt bredbånd fra firmaet. Ledelsen ved Vald. Birn forsøger ikke at få fællestillidsrepræsentantens kommentar til episoden, før de indleder afskedigelsesproceduren. Set i bakspejlet undrer det ikke Mogens Schütt. Han mener, episoden kun var et påskud og ikke den egentlige årsag til at starte den usædvanlige afskedigelsesprocedure. - Ledelsen havde på forhånd besluttet, at de ville af med mig. Siden der for halvandet år siden blev ansat en ny leder i støberiet, er det tidligere gode, konstruktive og tillidsfulde samarbejde gradvist blevet forringet. Og afløst af mistro og manglende tillid. Min fornemmelse er, at den nye leder blot har ventet på et påskud til at komme af med mig, mener fællestillidsrepræsentanten. I begyndelsen af 2007 får Mogens Schütt besked på, at han ikke som praksis og kutyme ellers er skal henvende sig til ledelsen. I fremtiden skal han gå til en mester i støberiet, som så eventuelt kan gå videre med sagen opad i systemet. En klar degradering af fællestillidsrepræsentanten, mener Mogens Schütt. Han erkender at have begået to fejl: Han erkender, at han i ophidselse har råbt højt ad en kollega. Men den største fejl er, mener han, at han ikke har optrådt mere diplomatisk og underdanig i forhold til den nye ledelse. - Men jeg fortryder ingenting, siger han. Det er imod min natur at optræde diplomatisk og underdanigt. Jernstøberiet Vald. Birn har i øvrigt altid været kendt for en hård og kontant omgangstone. Mange ville sandsynligvis være præget af bitterhed og vrede, hvis de var blevet afskediget efter godt 22 år på samme arbejdsplads. Men sådan ser Mogens Schütt ikke på situationen. Den nu 60-årige tidligere fællestillidsrepræsentant mener, at fremtiden tegner lys og AFSKEDIGET lovende. Han har kun godt at sige om Vald. Birns Jernstøberi. - Det er alle tiders arbejdsplads, konstaterer han og roser sammenholdet og kammeratskabet. Høj faglig profil Den fritstillede fællestillidsrepræsentant har haft en høj faglig profil og været aktiv i mange sammenhænge. Han forventer dog ikke, at han nogensinde kan få ansættelse i en lokal industrivirksomhed. Alligevel klager han ikke. - Det var værre, hvis jeg var 30 eller 40 år. Så ville jeg stå i en meget vanskeligere situation. For jeg kan godt forestille mig, at der er mange arbejdsgivere i området, der ikke ønsker at ansætte en tidligere faglig aktiv fællestillidsrepræsentant, som oven i købet er blevet fritstillet og indstillet til afskedigelse. Mogens Schütt er som led i et forlig mellem CO-industri og Dansk Industri fritstillet med fuld løn indtil 31. juli. Han er desuden tilkendt en fratrædelsesgodtgørelse, hvis størrelse parterne har indgået forlig om at de ikke må offentliggøre. Mogens Schütt mener, at beskyttelsen af tillids- og sikkerhedsrepræsentanter ifølge Industriens Overenskomst er god. Men hvis ledelsen i en virksomhed vil af med en tillidsvalgt og er parat til at betale den pris, det koster, kan det også lade sig gøre i langt de fleste tilfælde, mener han. Mogens Schütt, der har en fortid i den grafiske branche, som pølsemand og musiker, er endnu ikke parat til at gå på efterløn. Han føler sig stadig fit for fight, men han erkender, at hans eneste fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet er at forsøge sig som selvstændig iværksætter. Så når han den 31. juli er frigjort fra sit ansættelsesforhold ved Vald. Birn A/S, har han planer om at starte på en frisk med en ny grafisk virksomhed. CO-Magasinet side 6-7

8 Af Erik Sandager TIB hverver medlemmer ved hjælp af præmie Medlemshvervning: For hvert nyt medlem du skaffer, får du en præmie på 299 kroner Bogklubber gør det. Magasiner gør det. Aviser gør det. Og Forbundet Træ-Industri- Byg (TIB) gør det: Forsøger at hverve nye medlemmer ved hjælp af engagement fra de gamle, som så til gengæld får en præmie i form af en kontant bonus for at have skaffet det nye medlem. - Indtil nu har vi fået 1486 nye medlemmer på den konto, fortæller kasserer Claus Paulsen fra TIB. Hvorvidt de 1486 nye medlemmer var kommet alligevel, vides ikke. Men projektet har under alle omstændigheder medvirket til at sætte fokus på tilgang af nye medlemmer, konstaterer kassereren. Så vidt vides er TIB, der organiserer både faglærte og ufaglærte, det første LO-forbund herhjemme, der forsøger at tiltrække nye medlemmer på denne måde. - Hvis en tillidsrepræsentant eller et andet medlem finder en kollega, der vil indmeldes i fagforeningen, udfyldes en optagelsesblanket, fortæller Claus Paulsen. Den pågældende skriver derefter under på, hvorvidt han/hun ønsker bonus på 299 kroner udbetalt personligt, til det nye medlem eller til klubkassen. medlemmer. Efter min mening har projektet vist sig at være en succes. Ifølge en undersøgelse TIB har foretaget blandt forbundets tillidsrepræsentanter sidste år, er det ikke alle, der synes, det er rimeligt at tillidsfolk og medlemmer får en kontant præmie for at skaffe de nye medlemmer. - Nogle svarer, at de synes, det er forkert at blive honoreret for at skaffe nye medlemmer, fordi det i forvejen er en væsentlig del af vores daglige arbejde, fortæller Claus Paulsen. Større afgang end tilgang Kassereren konstaterer, at der er sket ændringer i verden siden han i sin tid meldte sig i fagforening. - Medlemmerne kom næsten automatisk strømmende til fagforeningerne, mens der i dag skal gøres en mere aktiv indsats for at tiltrække nye medlemmer, siger han. Mange LO-forbund det gælder også TIB har større afgang af medlemmer til efterløn og pension end tilgang af nye unge medlemmer. Hertil kommer en nedgang i antallet af ufaglærte job også i træ- og møbelindustrien og nogle melder sig ind hos de gule. En del unge fravælger i dag fagforeningsmedlemskab i tiltro til egne evner og til at højkonjunkturen vil fortsætte til evig tid. - Det kan i nogle tilfælde være en vanskelig opgave at få overtalt en kollega til at være medlem af fagforeningen, og i de tilfælde kan jeg ikke se noget odiøst i, at vi påskønner engagementet, siger Claus Paulsen. Projektet blev startet i efteråret 2006 og fortsætter efter planen til fagforeningen TIB holder kongres i efteråret Mange nye medlemmer Claus Paulsen fremhæver, at det er en sund forretning at belønne de aktive tillidsrepræsentanter og medlemmer, der hverver nye medlemmer til TIB. Ingen bonus kommer nemlig til udbetaling, før det nye medlem har betalt fuldt kontingent i seks måneder. - Det er ikke specielt tillidsrepræsentanter, der indløser bonus det er i lige så høj grad almindelige medlemmer, fortæller kassereren og fortsætter: - Vi har fået mange nye medlemmer, og vi har udbetalt mange penge i bonus for nye

9 Af Tine Bjerre Larsen Foto Anders Bentzon Overarbejde og nye ansatte skyld i ulykker Det sidste år er antallet af arbejdsulykker i metal- og maskinindustrien steget Hurtigere tempo, mere overarbejde og mange nye medarbejdere er en giftig cocktail og nogle af forklaringerne på, at antallet af arbejdsulykker i industrien og på arbejdsmarkedet generelt har været stigende de seneste år. Det var den dårlige nyhed, da metal- og maskinindustrien for nylig holdt fyraftensmøde om arbejdsmiljøet på Hotel Scandic i Hvidovre. Den gode nyhed var til gengæld, at en forebyggende indsats hjælper, og den behøver hverken at koste særlig meget tid eller penge. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsgivere og ledere fra en række virksomheder var mødt talstærkt op, mens arrangørerne CO-industri, Ledernes Hovedorganisation og Dansk Industri gjorde status over arbejdsmiljøet på området. - Lige i øjeblikket går det den skæve vej. Når man kigger på antallet af ulykker i industrien generelt, er der en opadgående tendens, og den har været der siden I forhold til vores branche er der isoleret set tale om et svagt fald. Det er min påstand, at det kan skyldes, at man blandt andet gennem fyraftensmøder er blevet ved med at have fokus på arbejdsmiljøet, sagde Jørgen Moltzen, sekretær i Dansk Metal. Ulykker sker ved intern transport Han og de to andre oplægsholdere gjorde hvad de kunne for at få forsamlingen til at øge den forebyggende indsats og bruge værktøjerne i de tre vejledninger, som blev gennemgået på mødet. Med APV en som krumtappen i arbejdet er det vigtigt at samarbejde, for selv om det først og fremmest er arbejdsgiverens ansvar at fjerne alle risici, så er det i alles interesse at forhindre ulykker. - Vi ved, at ulykker især sker i forbindelse med intern transport. Når man flytter tunge ting, når gods vælter eller i forbindelse med arbejdet med trucks. Ulykkerne skyldes tit Både tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsgivere og ledere var godt repræsenteret på fyraftensmødet for nylig om arbejdsmiljøet i metal- og maskinindustrien. manglende planlægning, og at man ikke har en kultur og en adfærd, som gør, at man er opmærksom nok. Det er kendetegnende for ulykkerne, at de er temmelig alvorlige. Men ved hjælp af en række simple tiltag kan man reducere risikofaktorerne og dermed ulykkerne, siger Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Ledernes Landsorganisation. Man må aldrig slappe af I pauserne gik snakken og der blev samlet materiale ind, som man kunne tage med hjem. Tilbage er den fortsatte indsats og forklaringerne på det stigende antal ulykker. - Det undrer os som professionelle, at der er sket en stigning siden Vi skal have møde om det i Arbejdsmiljørådet. Mange nye medarbejdere, som ikke har fået den fornødne indsigt i procedurerne, kan få risikoen for ulykker til at stige. Det samt øget overarbejde og hurtigere tempo kan være nogle af forklaringerne på det stigende antal ulykker, sagde Lars Andersen. Måske handler det om, at man har sluppet fokus på forebyggelsen, mente Jørgen Moltzen. - Så snart man slapper af og tror problemet løser sig af sig selv, så øger man risici. Man skal have konstant fokus, og det er ikke nok bare at passe på sig selv. Man skal nå derhen, hvor man også passer på sidemanden, sagde Jørgen Moltzen. Nye vejledninger om arbejdsmiljø Vejledningen Intern transport giver gode råd om, hvordan man kan indrette den interne færdsel bedre og forebygge ulykker. Investeringskalkulen i Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø skaber overblik over, om en investering kan betale sig. De to vejledninger og den tredje, Arbejdsmiljø i små værksteder, findes alle på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside CO-Magasinet side 8-9

10 Af Tine Bjerre Larsen Foto Anders Bentzon Klejnsmed og sikkerhedsrepræsentant Jesper Lassen holder dagligt møder med mester, og her vender de blandt andet sikkerheden på værkstedet. Jeg frygter kun skiferien Et godt arbejdsmiljø og et sikkerhedsarbejde, der er sat i system, forebygger arbejdsulykker, mener smedemesteren fra Sengeløse Gnister og slibestøv står ud til siderne, men røgen trækkes op i det lange udsugningsrør og væk fra Jesper Lassens ansigt, som næsten er skjult bag den grønne svejsehjelm. Den unge klejnsmed er også sikkerhedsrepræsentant på Ebbe s Kleinsmedie i Sengeløse i nærheden af Taastrup, hvor de først og fremmest producerer dele til elevatorbranchen. For nylig var han sammen med smedemester Steen Carmel, der er søn af Ebbe og på vej til at overtage virksomheden, til fyraftensmøde om arbejdsmiljø. Det har de været flere gange før, for det er en god måde at holde sig orienteret på. - Det er godt med et årligt brush up. Vi har ikke nogle aktuelle planer om nye indsatser, men det var nok især oplægget om intern transport, vi kunne bruge til noget. Det vil vi tage op på næste sikkerhedsmøde, så vi får set på, om vi har brug for at lave en analyse og gå sikkerheden igennem, siger Steen Carmel. Hver tredje måned er der møde i sikkerhedsudvalget, og både sikkerheden og arbejdsmiljøet på værkstedet er i orden, synes sikkerhedsrepræsentant Jesper Lassen. - Hver morgen klokken ni holder vi kaffemøde, hvor vi tager aktuelle ting op. Hvis der er et problem, så går Steen og jeg videre med det i sikkerhedsudvalget, og når vi laver APV. Vi har haft nogle problemer med kulde og træk i skærerummet og fik for nylig sat en ny dør i, siger han. Vi kører ikke ræs Sikkerhedsrepræsentanten har altid sine små røde skumgummipropper i ørene, for der er fast baggrundsstøj fra maskiner, udsugninger og radioen i det store åbne værksted, hvor der hænger værktøj og de sædvanlige Rapport-piger på væggene. Maskinerne, der skærer og klipper store metalplader, er placeret ude langs siderne. Og det er helt bevidst, at arbejdspladsen er indrettet, så der er et godt udsyn. - Vi har fem trucks og løftevogne, og der foregår intern transport på kryds og tværs i værkstedet, så der er ikke afmærkninger på gulvet. Men det meste truckkørsel sker udenfor, siger Steen Carmel. På gårdspladsen ligger bunker af lange røde rør og venter på at blive transporteret hen til saven og skåret til. - Rørene er det svært at afmærke. Men de der kører trucks skal ind og ud ad den samme indgang her i værkstedet, så de kan ikke ligge og køre ræs om pallerne, siger Steen Carmel. En af klejnsmedene står og trykker på en knap, så maskinen går i gang med at hulle plader til inddækninger. Hver gang han lægger en ny plade op på maskinen, går han ud i sikkerhedszonen for at trykke start. Hvis han skulle snuble eller komme til at stå for tæt på maskinen, registreres det af fotoceller i de gule søjler, lysgitteret, som står

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10 nr. 05 maj 2005 Kort arbejdsuge - lang weekend Side 8-10 Robotter hindrer udflytning Side 3-7 Udflytning uden social dumping Side 11 Et helt liv på samme arbejdsplads Side 12-13 Udflytningens omkostninger

Læs mere

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 nr. 1 januar 2008 Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13 Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 Kapitalfondenes grådighed skal stækkes

Læs mere

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13 nr. 6 juni 2007 Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede Side 12-13 Kræftramte snydes for erstatning Side 4-5 Underrapportering af kræft Side 6-7 Til lønforhandling første gang Side 10-11 Alt for mange får

Læs mere

nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Afslører spionkamera

nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Afslører spionkamera 245770_CO-mag_okt04 10/13/04 10:27 AM Side 1 nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Side 15 Afslører spionkamera Side 24 Af Erik Sandager Foto Niels Nyholm

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Optakt til OK 2007. skudt i gang. Side 4-5

Optakt til OK 2007. skudt i gang. Side 4-5 nr. 10 oktober 2006 Optakt til OK 2007 Side 4-5 skudt i gang Mor til to tvunget på nathold Side 6-7 Vikar-bureau opkræver ublu gebyrer Side 3 Ulovligt at videregive job-oplysninger Side 14 Ballademagerne

Læs mere

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18 CO-Magasinet Nr/År 02/2012 INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER ER I HUS SIDE 4-9 ERSTATNING FOR FERIE UNDER DYNEN SIDE 10 DANSKE NOTER SIDE 11 RART AT HAV NOGET HÅNDGRIBELIGT SIDE 12-13 FÅ LAVER KØNSOPDELT

Læs mere

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13 nr. 06 juni 2005 Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser Side 12-13 LEGO flytter 110 job til Tjekkiet Side 3 Jeg gjorde alt for at skjule mit drikkeri Side 4-7 Direktør-lønstigninger på 20 procent Side 14-15

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Gør arbejdsmiljø til konfliktområde

nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Gør arbejdsmiljø til konfliktområde nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Side 16-17 Nye job til nordjyder Side 10-11 Gør arbejdsmiljø til konfliktområde Side 14 Befriende klarhed Leder Den socialdemokratiske

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O CO-Magasinet Nr/År 02/2014 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O SIDE 6-9 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

CO-Magasinet BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ? SIDE 10-11 DU KAN MERE, END DU SELV REGNER MED SIDE 12-13 ORDENTLIGE FORHOLD TIL FLEKSJOBBERE

CO-Magasinet BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ? SIDE 10-11 DU KAN MERE, END DU SELV REGNER MED SIDE 12-13 ORDENTLIGE FORHOLD TIL FLEKSJOBBERE CO-Magasinet Nr/År 07/2012 INDUSTRIENS ARBEJDSPLADSER ER I FOKUS SIDE 4-5-6 BLIV DYGTIGERE PÅ ARBEJDSFORDELING SIDE 7 UDDANNELSE UDEN GEBYR SIDE 8-9 IN GEBYR BETYDER FLERE PÅ UDDANNELSE SIDE 8-9 INDUSTRIENS

Læs mere

Familieliv - arbejdsliv

Familieliv - arbejdsliv Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen Familieliv - arbejdsliv 1 Familieliv - arbejdsliv Redaktion: Ole Larsen Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Karsten Weirup, Harry Nielsen November 2007

Læs mere

nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Udflager HK-job til Polen

nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Udflager HK-job til Polen nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Side 8-9 Slagter lønforskelle Side 12-13 Udflager HK-job til Polen Side 3 Efterløns-vildskud Leder Den radikale

Læs mere

side 12-13 Massefyringer medfører sygdom og død side 7-9

side 12-13 Massefyringer medfører sygdom og død side 7-9 nr. nr. 05 05 Maj Maj 2004 2004 LEGO LEGO fyrer fyrer nu nu funktionærer funktionærer side side 3 3 Holdt Holdt for for nar nar side side 5 5 Lukker Lukker og og slukker slukker side side 12-13 12-13 Massefyringer

Læs mere

Hjælp ved virksomhedslukning. Side 4-6

Hjælp ved virksomhedslukning. Side 4-6 nr. 11 November 2005 Hjælp ved virksomhedslukning Side 4-6 Ingen lønpres i industrien Side 3 Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter Side 12-13 22 danske virksomheder på FN s sorte liste Side 14-15 Folkestyret

Læs mere

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr.

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2004 Jeg vil ikke dø af stress Ja til ny overenskomst Taber millioner på medarbejderaktier Fyret skal genansættes Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd CO-Magasinet Nr/År 04/2014 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd DSMILJØ SIDE 6-7 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND

Læs mere

CO-Magasinet. UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR

CO-Magasinet. UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR CO-Magasinet Nr/År 02/2010 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR Side 6-7 100 ÅRS KVINDEKAMP Side 8-9 UDDANNELSE I STEDET

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK

CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK CO-Magasinet Nr/År 01/2011 FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK kal RÆKKE LÆNGERE SIDE 8-9 MØD CO-INDUSTRIS KONSULENTER

Læs mere

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 nr. 1 januar 2007 Fusion vil give mere indflydelse Side 12-13 OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 Godt Nytår Leder Ansvarlighed. Ordet er efterhånden

Læs mere

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S CO-Magasinet Nr/År 01/2013 NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S side 9 DO YOU SPEAK ECONOMIC? SIDE 10-11 EN TERRIER

Læs mere

CO-Magasinet. UDDANNELSE AFGØRENDE FOR INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 Kompas for OK2014 SIDE 6-7 DET DE UNGE VIL HA SIDE 8-9 MÆND TJEN

CO-Magasinet. UDDANNELSE AFGØRENDE FOR INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 Kompas for OK2014 SIDE 6-7 DET DE UNGE VIL HA SIDE 8-9 MÆND TJEN CO-Magasinet Nr/År 06/2013 UDDANNELSE AFGØRENDE FOR INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 Kompas for OK2014 SIDE 6-7 DET DE UNGE VIL HA SIDE 8-9 MÆND TJEN MERE END KVINDER I INDUSTRIEN SIDE 10-11 UDDANNELSE AFGØRENDE

Læs mere

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15 CO-Magasinet Nr/År 07/2011 MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRIANSATTE SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 STATEN AFVISER ERSTATNING FOR MISTET FERIE SIDE 6-7 ENGAGEME GIVER PRAKTIKPLADSPRISER SIDE 8 MILLIARDER PÅ VEJ

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere