Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg- Midtfyn Kommune arbejder efter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg- Midtfyn Kommune arbejder efter."

Transkript

1 Kvalitetskontrakt for Faaborg-Midtfyn Kommune 2010 Kommunerne er ansvarlige over for hovedparten af velfærdssamfundets kerneydelser. Det betyder, at mange af Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere er i kontakt med kommunale ansatte hver dag, og det er netop i mødet med borgeren, at Faaborg-Midtfyn Kommune viser, hvilken kvalitet vi står for. Der er mange veje til at arbejde med vedligeholdelse og udvikling af kvaliteten i kerneydelsen, som Faaborg-Midtfyn Kommune allerede benytter sig af i bestræbelserne på at levere mest mulig kvalitet for pengene. Bl.a. arbejdes der i kommunen med et aftalesystem, som skal sikre en sammenhæng i udviklingen både på det overordnede fagniveau samt helt ud på den enkelte institution. Med afsæt i aftalesystemets målsætninger for det kommende år, er der udvalgt en række særlige indsatser for hvert serviceområde, som vil have ekstra bevågenhed i det kommende år. Det er disse der udgør kvalitetskontrakten. Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg- Midtfyn Kommune arbejder efter. Kvalitetskontrakten består af såkaldte kvalitetsmål, som er fastsat for alle overordnede serviceområder, og som Faaborg-Midtfyn Kommune følger op på en gang årligt. Kvalitetskontrakten er udarbejdet med baggrund i Folketingets vedtagelse af lov nr. 136 af 24. februar Kvalitetskontrakten er tilgængelig på kommunens hjemmeside samt på hvor opfølgningen ligeledes vil blive offentliggjort. Med venlig hilsen, Hans Jørgensen Borgmester 1

2 Dagtilbud Børn Motivation og sammenhæng - Sprogvurdering Med afsæt i Dagtilbudsloven tilbydes 3 årige børn med dansk som modersmål en frivillig sprogvurdering, der skal understøtte, at børn med særlige behov for sprogstimulering, opdages så tidligt som muligt. I 2009 blev 240 børn sprogvurderet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Indsats for sprogvurdering Daginstitutionen får vejledning fra talepædagog, hvorefter den selv arbejder videre med det enkelte barn. Der var 9 drenge og 4 piger, der vurderedes at have behov for fokuseret indsats. Ud af disse børn var der 3 børn, hvor institutionen ikke på forhånd var opmærksom på, at barnet havde behov for fokuseret indsats i fht. den sproglige udvikling. Ved særlig indsats tilknyttes talepædagogen det enkelte barn. Der var 9 drenge og 4 piger, der vurderedes at have behov for fokuseret indsats. Ud af disse børn var der 6 børn, hvor institutionen ikke på forhånd var opmærksom på, at barnet havde behov for en særlig indsats i fht. den sproglige udvikling. Målsætning for sprogvurdering Målet for 2010 er, at antallet af børn hvor institutionerne ikke på forhånd var opmærksom på, at barnet havde behov for fokuseret- eller særlig indsats ikke øges i forhold til Motivation og sammenhæng for Inklusion Det er en forudsætning for udvikling af en inkluderende kultur, at institutioner og dagpleje arbejder systematisk med begrebsforståelse, værdiafklaring og metodeudvikling. Målet for 2010 er derfor, at alle institutioner og dagplejeområder udarbejder en plan for, hvordan de vil implementere inklusion i 2011, og denne plan er drøftet med forældre og bestyrelse. Eksklusion til specialtilbud efter Servicelovens 32: I takt med, at almentilbuddene i kommunen bliver mere inkluderende er det tanken, at færre børn skal ekskluderes til specialtilbud efter Servicelovens 32. 2

3 Målsætning for Inklusion Målet for 2010 er, at antallet af børn, der tilbydes et specialtilbud efter Servicelovens 32 fastholdes på samme niveau som i Motivation, sammenhæng samt målsætning for Forældretilfredshed Der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud i 2010 med henblik på at måle forældrenes tilfredshed indenfor tre kategorier, hhv. kommunens serviceniveau, den pædagogiske praksis i institutionen og graden af inklusion i hverdagen. Indikatorer for Forældretilfredshed Tilfredsheden vurderes på en skala fra 1-5 hvor 1 er den laveste tilfredshed og 5 er den højeste tilfredshed. Målet er, at forældrene som et gennemsnit af de tre kategorier som minimum er tilfredse svarende til 3,5. 3

4 Undervisning Motivation og sammenhæng Fagsekretariat for Undervisning ønsker, at kvalitetskontrakten for undervisning understøtter de politiske målsætninger om, at der i Faaborg-Midtfyn Kommune skabes rammer for et læringsmiljø, hvor børn og unge trives, udfolder deres potentialer og bliver motiveret til at gennemføre en ungdomsuddannelse og gives lyst til at lære mere og med mod på livet. Målsætninger for Elevfravær Det er vigtigt at vores børn får en uddannelse og følger det undervisningsforløb folkeskolen tilbyder. Det er her grundstenene for den videre lærdom lægges. Desværre er der for mange børn og unge som bliver væk fra skole og derved mister muligheden for at lære og udvikle sig. Der vil derfor målrettet blive arbejdet med at nedsætte fraværet og målet er at nedbringe dette fravær med 5 % per år i de næste 2 år. Indsats for Elevfravær Fagsekretariat for Undervisning præsenterer lovgivning vedr. elevfravær samt retningslinjer for skolernes opgaver ved tilfælde af ulovligt elevfravær. Fagsekretariat for Undervisning udarbejder oplæg til retningslinjer for maximalt acceptabelt lovligt fravær. Fagsekretariat for Undervisning hjælper skolerne med at finde gode erfaringer/redskaber til at nedbringe elevfraværet. Skolerne skal i deres skolebestyrelser drøfte elevernes fravær og opstille konkrete handleplaner for nedbringelse af elevfravær Skolerne skal i Kvalitetsrapport oplyse, hvilke initiativer skolen har taget for at nedbringe elevfraværet. Målsætning og Indsats for Øget antal af unge i ungdomsuddannelse Vi skal sikre, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse og derved udvikler sig fagligt såvel som personligt. Skolerne skal bakke op om den enkelte elev og arbejde med at sikre, at alle elever 4

5 inkluderes i den almene eller den specialiserede undervisning. Derfor vil der blive arbejdet målrettet med at øge andelen af unge, som starter på en ungdomsuddannelse. Endelig vil Faaborg-Midtfyn Kommune deltage i et satspuljeprojekt sammen med de sydfynske kommuner. Projektet har til formål at udvikle og koordinere den tværsektorielle indsats overfor uddannelsessvage unge. Udviklingen vil blive opgjort årligt af Ungdommens Uddannelsesvejledning og herefter evalueret i såvel Centerrådet for Ungdommens Uddannelsens Uddannelsesvejledning som i børne- og undervisningsudvalget. Handleplan findes i de dialogbaserede aftaler for 2010 under overskriften Udvikling af almen- og specialundervisningen". 5

6 Børn- og unge rådgivning Motivation og sammenhæng for Underretninger Intentionerne i handleguiden efterleves. BUR s sociale opgaver er jf. trivselslinjen placeret i børnegruppen 4 og 5. Målsætning og indikatorer for Underretninger Der måles på antal underretninger. Kvartalsvist opgøres hvor underretningerne kommer fra. Opgørelsen fremlægges for Fagudvalget. Det dokumenteres, hvor mange underretninger der lukkes med baggrund i, at opgaveløsningen tilbagevises til den primære forebyggelse i normalsystemet (barnet er i kategori 2 eller 3 på trivselslinjen) eller med baggrund i et råd- og vejledningsforløb i BUR. Der måles løbende på tiden fra underretningen er modtaget til der træffes en forvaltningsretslig afgørelse om enten at lukke sagen eller starte en socialfaglig undersøgelse. Målet er, at afgørelsen træffes indenfor maks. 28 dage fra underretningen er modtaget. Målsætninger for Anbringelsesområdet. Antal anbragte børn i og udenfor kommunen er i januar 2010 fordelt således: 61% anbragt i kommunen og 39% anbragt udenfor kommunen. Det er målet at minimum 70% af de anbragte børn ved udgangen af nuværende valgperiode skal være anbragt i kommunen. 10% af de børn der er anbragt i plejefamilier skal i januar 2012 være anbragt i netværksplejefamilier. Ved valgperiodens slutning er der etableret egne kommunale pladser til anbringelse af minimum 40 børn i kommunens egne børnehuse og kommunalt ansatte plejefamilier. Målsætninger og indikatorer for Familierådslagning Der gennemføres familierådslagninger i 10% af de sociale sager. Der laves årligt (i december) brugerundersøgelse, som fremlægges for udvalget. Det er målet, at minimum 70% af de familier, der 6

7 har modtaget et familierådslagningsforløb udtrykker, at de er særdeles tilfredse eller tilfredse med familierådslagningen. Motivation og sammenhæng for Læringsmiljø og pædagogisk analyse (LP) en pædagogisk model. Fagsekretariatet Undervisning og PPR gennemfører sammen uddannelse i modellen/tænkningen (LP). I skoleåret 2012/2013 er LP-modellen implementeret på alle folkeskoler og i PPR. Der foretages en evaluering, som gennemføres af UCN (University College, Nordjylland). Motivation, sammenhæng og målsætning for Systematisk sagsarbejde. Effektivisering af sagsbehandlingen. Fokus på gennemsigtighed i sagsbehandlingen via tids- og procesplan til borgerne vedr. undersøgelsesforløbene. Indikatorer for Systematisk sagsarbejde Brugerundersøgelse: måling af borgernes oplevede kvalitet med hensyn til nyt informations- og processkema. Målsætning og indikatorer for Kvalitet i socialfaglige undersøgelser og handleplaner. Fagsekretariatet vil i slutningen af 2010 ved systematisk gennemgang af de iværksatte undersøgelsesforløb for 2010 opgøre tidsforbruget pr. undersøgelse. Målet er, at undersøgelsestiden er på maksimalt 4 mdr. Målet er ligeledes, at det kan dokumenteres, at familie og børn har været aktivt medinddraget i undersøgelsesfasen. Fagsekretariatet vil via ledelsestilsynet interviewe 20 vilkårligt valgte familier for at dokumentere den oplevede kvalitet. 7

8 Pleje og omsorg Motivation og sammenhæng Kvalitetskontrakten for Pleje og Omsorg skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder efter på ældreområdet. Kvalitetskontrakten består af såkaldte kvalitetsmål driftsmål fra Fagsekretariatets aftale Der er således med afsæt i aftalen for 2010 udvalgt en række driftsmål, som vil have ekstra bevågenhed i det kommende år. Det er disse der udgør kvalitetskontrakten jvf nedenstående. Målsætning for Bruger- og borgerresultater Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen Klagesager til klagerådet 2. Medarbejderresultater Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Sygefravær 3. Samfundsresultater Opfølgning på sager i pressen 4. Resultater af økonomi og interne arbejdsgange Budgetoverholdelse Ressourceudnyttelse 5. Resultater i forhold til produktivitet og kvalitet Tilsynsrapporter på plejecentre 8

9 Kostområdet Kvalitetsstandarder Ledelsestilsyn 6. Udmøntning af ældrepolitikken jvf nedenstående indsatsområder: A) Forebyggelse og aktivitet B) Kvalitet i ældreplejen C) Boligformer D) Demensindsatsen E) Aflastning F) Kost- og måltidskultur G) Befordring 9

10 Sundhed og handicap Motivation og sammenhæng Indenfor området Sundhed og Handicap er der valgt at sætte fokus på følgende områder i kvalitetskontakten: Individuel Patientrettet forebyggelse herunder: Kostvejledning Motionsvejledning Forløbskoordination Socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet Hjerneskaderådgivning Øvrige udviklingsmål Målsætninger for Individuel patientrettet sundhedsfremme Ved individuel kostvejledning har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende mål: o At borgeren senest 1 uge efter henvisningen bliver kontaktet af en klinisk diætist med henblik på aftale om plan og vejledning o At borgeren modtager vejledning hurtigst muligt og senest én måned efter henvisningen er modtaget. o At min. 85 % af borgerne er tilfredse med vejledningsforløbet. o At borgeren fastholder en nødvendig kostændring. o Der ydes årligt 200 vejledninger til i alt 50 borgere. Ved individuel motionsvejledning har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende mål: o At borgeren senest 1 uge efter henvisningen bliver kontaktet af en fysioterapeut med henblik på aftale om plan og vejledning o At borgeren modtager vejledning hurtigst muligt og senest 4 uger efter henvisningen er modtaget 10

11 o At min. 85 % af borgerne er tilfredse med vejledningsforløbet. o At borgeren fastholder en nødvendig motionsvane. o Der ydes årligt 200 vejledninger til i alt omkring 50 borgere. Ved individuel forløbskoordination har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende mål: o At patienten senest 1 uge efter henvisning bliver kontaktet af forløbskoordinatoren med henblik på aftale om plan og vejledning. o At patienten modtager vejledning hurtigst muligt og senest fra 2 uger efter henvisning. o At min. 85 % af patienterne er tilfredse med vejledningsforløbet. o At patienten bliver mere bevidst om sin egen evne til at mestre en situation (egenomsorgskapacitet). o At patienten bliver mere opmærksom på de faktorer/symptomer, der har en betydning for at kunne leve godt med sin kroniske lidelse. (selvmonitorering og behandling) o Faaborg-Midtfyn Kommune vil frem til medio 2010 vurdere, hvor mange patienter ordningen kan rumme. Målsætning for Socialpædagogiske støtte på psykiatriområdet Ved socialpædagogisk støtte for borgere med sindslidelser har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende mål: o En myndigheds sagsbehandler på fuld tid har sager. o Der indhentes i nødvendigt omfang lægefaglig dokumentation for den betydelige nedsatte funktionsevne. o Ansøgning om socialpædagogisk bistand behandles til afgørelse indenfor 8 uger, hvor leverandøren involveres i forløbet så tidligt som muligt. o Fra bevilling til iværksættelse af handleplan går der normalt maksimalt 2 uger. o Hvis borgeren henvises til en prioriteret venteliste må borgeren maksimalt stå på venteliste i 4 måneder. o Der udarbejdes en (myndigheds) handleplan for hver borger som bevilges socialpædagogisk bistand denne handleplan suppleres med en pædagogisk handleplan som udarbejdes af institutionen/leverandøren i samarbejde med borgeren. o Leverandøren indsender jf. handleplanskonceptet opfølgningsskema til brug for opfølgning på handleplan. Indsats 11

12 Faaborg-Midtfyn Kommune vil arbejde for, at forbedre sagsbehandlingen i kommunen for borgerne med sindslidelser. Derfor skal der i det kommende år udarbejdes planer for en organisering af området, hvor omdrejningspunktet er, at sikre en lettere tilgang til systemet for den sindslidende og dennes pårørende. Indikatorer Målet er, at der i 2011 kan etableres en organisation, som er indrettet så Faaborg-Midtfyn Kommune kan støtte borgere med sindslidelser til at leve et liv på egne præmisser Målsætning for Hjerneskaderådgivning Ved rådgivning til borgere med senhjerneskade har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende mål: o Sager behandles til afgørelse i forhold til deres akutte karakter. o Ordinære sager vurderes og videresendes til relevante samarbejdspartnere indenfor 1 måned i det omfang de kan nå at underbygges lægefagligt og neuropsykologisk. o Komplekse sager tages op i hjerneskadeteamet. o Afgørelser om botilbud / døgntilbud efter servicelovens 102, 107, 108 samt Sundhedslovens 141 besluttes på månedligt tværfagligt visitationsteam. o Indsatserne fra henholdsvis Jobcentret, Solskrænten, TAR og Job og Aktiv koordineres i nødvendigt omfang i hjerneskadeteamet. o Sagerne er underbygget af lægefaglig og neuropsykologisk dokumentation før afgørelse. Sagerne afgøres jf. gældende kvalitetsstandarder og deres kvalitetsmål indenfor hver lovparagraf. Indsats Som det fremgår af Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik tilstræbes at ydelserne gives som vidt muligt i borgerens nærmiljø. I forsøget på at give en bred vifte af effektive tilbud internt i kommunen, ligger der et udviklingspotentiale i over tid at udvikle ydelserne i de involverede aftaleområder: o Med Job og Aktiv om at yde beskæftigelses- eller aktivitets- og samværstilbud 103 og 104. Tilbudet kan etableres akut indenfor et varsel på 3 hverdage. o Med Job og Aktiv om at varetage den specialiserede specialundervisning for voksne (CSV) fremadrettet. o Med Solskrænten om at tilbyde akutophold i midlertidig bolig på Solskrænten efter Lov Om Social Service 107. Akutopholdet kan eventuelt etableres med 1 dags varsel og indtil relevant tilbud findes (maksimalt 1 måned). 12

13 Øvrige målsætninger Faaborg-Midtfyn Kommune har desuden følgende udviklingsmål på handicap og psykiatriområdet for 2011: o Faaborg-Midtfyn Kommune overtager fra 2011 ansvaret for alkoholbehandlingen fra bestående entreprenøraftale o Faaborg-Midtfyn Kommune overtager fra 2011 ansvaret for kompenserende specialundervisning for voksne fra bestående entreprenøraftale 13

14 Social- og arbejdsmarked Motivation og sammenhæng Social- og arbejdsmarkedsområdet varetager opgaver der relaterer til diverse lovbundne myndighedsopgaver, aktivering, vejledning og opkvalificering samt udbetaling af overførselsydelser og tilkendelse af førtidspension. Socialområdets primære opgave er, at udbetale overførselsydelser i henhold til gældende lovgivning og tilkende førtidspensioner. Det er arbejdsmarkedsområdets primære opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne begå sig på arbejdsmarkedet eller i det etablerede uddannelsessystem. Målsætninger Jobcenter samt Aktivering og Revacentre Hurtigere afklaring i sager vedr. sygedagpenge samt implementering af projekt Center for Forebyggelse og Bevægelse med midler fra Forebyggelsesfonden. Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at sikre, at borgerne på sygedagpenge får en hurtigere afklaring i deres sag, samtidig med at kommunen ønsker at tilbyde borgerne at deltage i et forsøg med udgangspunkt i den norske model fra Attføringscentret i Rauland med internat i sager med diffuse lidelser, der typisk bliver meget langvarige og invaliderende med den traditionelle måde at behandle disse sager på. Der vil blive iværksat 7 internatforløb a 4 gange 5 dages varighed fordelt med 3 i 2010 og 4 i Hvert forløb omfatter 20 borgere. Indsats Der skal gennemføres en borgerundersøgelse af de borgere, der har deltaget, og minimum 80% af borgerne skal have oplevet en forbedring i deres tilstand. Bla. ved at borgerne profiterer af det med at være taget ud af daglig trædemølle og giver udtryk for det. Ved at borgerne medvirker aktivt i at føre den fastlagte plan ud i livet. Samt at en stor del af borgerne afklares til det ordinære arbejdsmarked, revalidering eller uddannelse og sagernes varighed reduceres. 14

15 Indikatorer Jobcentret påregner, at etablere mindst 177 aktive forløb til sygemeldte borgere omregnet i helvårspersoner. 15

16 Plan og kultur Motivation og sammenhæng Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at understøtte kultur- og fritidslivet indenfor de mulige økonomiske rammer og med høj kvalitet i de serviceydelserne knyttet hertil. Det gælder både i forhold til tilbud indenfor biblioteker, musikskole, undervisningstilbud efter Folkeoplysningsloven, museer m.v og støttet til idrætten, herunder ikke mindst foreningernes aktiviteter. Kommunen har i 2008 vedtaget en fritidsstrategi og en friluftsstrategi, der danner grundlaget for de kommende års arbejde bl.a. med kvalitetsudvikling indenfor idræts- og friluftstilbud. Kommunen er i forlængelse heraf i blevet udpeget som Breddeidrætskommune for at styrke indsatsen for at udvikle på udbud og kvalitet i disse på idrætsområdet I 2010 arbejdes med en kulturstrategi, der tilsvarende skal fastlægge mål og handlinger for udviklingen på kulturområdet. Strategierne har fokus på ikke kun at udvikle tilbud i kommunens hovedbyer, men også at understøtte udviklingen i lokalsamfundene i muligt omfang. Målsætning I er der bl.a fokus på følgende kvalitetsmål: Udvikling og indførelse af en fritidsportal, der giver borgerne bedre oplysninger om og adgang til fritidstilbud og som samtidig giver foreninger og andre udbydere af tilbud en langt bedre administrativ service end i dag. Indførelse af en særlig aftenskoleportal som en række andre kommuner og indfører og med tilsvarende formål Indførelse af online-booking til idrætshaller og andre fritidsfacilteter i kommunen Indførelse af sund kost i kommunalt støttede fritidsfaciliteter bl.a. gennem at støtte pilotprojekter 16

17 Udarbejdelse af udviklingsplaner for kommunens idrætshaller bl.a med det mål at disse udbyder nye aktiviteter Højnelse af kvaliteten i bygningsmassen til idræt gennem en særlig renoveringsindsats frem til udgangen af 2011 samt investeringer i nye faciliteter i tilknytning til udvalgte anlæg. Forsøgsmæssig udvikling af det selvbetjente bibliotek udenfor normale åbningstider (Broby) Realisering af mål i Masterplan Faaborg om styrkelse af kvaliteten og indhold i byens kultur og fritidstilbud bl.a. gennem etablering af et nyt bibliotek/kulturhus i centrum og udvikling af tilbud på Byskolen. 17

18 Erhverv- og planlægning Motivation og sammenhæng Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe kvalitet i byudviklingen, herunder bolig, og erhvervsbyggeri samt forvaltningen af det åbne land. Det skal bl.a. ske gennem kommune- og lokalplanlægning samt særlige indsatsplaner som fx masterplaner for byer, områdeplaner m.v. Vedtagelsen af Kommuneplan 2009 danner et vigtigt fundament de kommende år. Kommunen ønsker at yde borgere og virksomheder en service af høj kvalitet i forbindelse med plansager. Kommunen har videre som mål at støtte en positiv udvikling for erhvervslivet og turismen. En vedtaget erhvervsstrategi i 2008 danner grundlag for de kommende års indsats på erhvervsområdet. I 2010 påbegyndes arbejdet med en turistrategi, der tilsvarende skal skabe fundamentet for bedre kvalitet i kommunens indsats på dette område. En vedtaget lokalsamfundspolitik fra 2008 danner sammen med en række vedtagne strategier grundlaget for mål og kvalitet i indsatsen for at understøtte kommunens lokalsamfund og herunder den løbende dialog med lokalråd m.fl. om udviklingen. Målsætning I arbejdes især med følgende kvalitetsmål: Forbedring af kvaliteten i lokalplanlægningen herunder servicen overfor involverede gennem vedtagelse af mere faste procedurer m.v. Opfølgende nøgleprojekter til realisering af Masterplan Faaborg Udarbejdelse af masterplan for Ringe Udarbejdelse af en udviklingsplan for byudvikling i Årslev /Sdr. Nærå. Udarbejdelse af en ny planstrategi som del af kommunens udviklingsstrategi. 18

19 Kompetanceudvikling af medarbejdere indenfor erhvervsservice særligt i forhold til virksomheder gennem et fælles sydfynsk projekt. Gennemførelse af erhvervsfremmeprojekter, der i særlig grad understøtter virksomheder indenfor mekatronik området og fødevarer i samarbejde med andre fynske kommuner Udarbejdelse af turiststrategi Fortsat at understøtte lokalsamfund i deres arbejde med lokale udviklingsplaner. God inddragelse af borgere/relevante interessenter i de enkelte tiltag med henblik på at sikre engagement og ejerskab hos berørte parter. 19

20 Teknik Tilfredse borgere er områdets vigtigste målsætning. Tilfredse borgere skabes bedst ved åbenhed i forvaltningen, og ved at borgerne føler de får en god behandling, når de henvender sig til fagområdet. I serviceområdet Teknik varetager vi mange opgaver som bringer os i tæt dialog med borgeren, herunder: behandling af byggesager, miljøgodkendelser, vejsager, beredskabsarbejde, klima-initiativer samt til en vis grad affaldshåndtering. Derfor er det også disse områder der er prioriteret i det kommende år. Sagsbehandlingstiden for byggesager skal ligge mellem 2 6 uger. For at forbedre klimaet i kommunens bygninger skal der ske en energimærkning af samtlige af de kommunale ejendomme over en 2-årig periode. Dette skal på sigt medføre, at de kommunale ejendomme bliver energioptimale. Vi har som mål at en samlet affaldsplan, en samlet vandforsyningsplan og en samlet spildevandsplan skal være udarbejdet i Miljøgodkendelser af husdyrproduktioner skal kunne afsluttes inden for ni måneder efter at de nødvendige oplysninger er modtaget hos kommunen. Miljøgodkendelser af andre industrivirksomheder skal kunne afsluttes et halvt år efter at de nødvendige oplysninger er modtaget. Trafiksikkerhedsplanen er nu godkendt med en prioritering af de tiltag der skal udføres i Planen vil blive lagt på kommunens hjemmeside. Samtidig er der udarbejdet en folder med trafikintensiteten på de overordnede veje. Der udarbejdes fortsat regulativer, beskrivelser, retningslinier m.v. for at lette vejadministrationen. Disse lægges efter godkendelse på kommunens hjemmeside. Der arbejdes fortsat med udbud af kommunens driftsopgaver på vejområdet. Redningsberedskab er dimensioneret således, at der er stor tryghed for borgerne i kommunen. 20

21 Med henvisning til den risikobaserede dimensionering, fokuseres der især på 3 områder med hensyn til den forebyggende indsats. 1. Institutioner for børn og unge: Tilbud om elementær brandbekæmpelse i institutioner for børn og unge. 2. Ældre og handicappede: Der uddeles røgalarmer til private hjem og der undervises i det udarbejdede informationsmateriale om brandsikkerhed. 3. Landbrug og dyrehold: Med det formål også at nedbringe antallet af brande i bygninger med dyrehold, udfører beredskabet tiltag for at øge brandsikkerheden i samarbejde med bygningsafdelingen og landbrugets organisationer. 21

22 Borgerservice Motivation og sammenhæng Faaborg-Midtfyn kommune ønsker at betjene kommunens borgere effektivt og korrekt gennem borgerservice. God service er baseret på at den enkelte borger får den korrekte ydelse til tiden. Dette indebærer samtidig at der er fokus på misbrug af sociale ydelser ved oprettelse af en kontrolgruppe. Målsætning og indsats I borgerservice er fokus i 2010 også rettet mod at optimere den service borgerne ydes når de henvender sig til kommunen. Dette sker ved analyse og udarbejdelse af kanalstrategi. Borgerservice ønsker at optimere på selvbetjeningsløsninger og vil aktivt arbejde på at flest mulige borgere får og bruger Nem-ID fra 1. juli

Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder efter.

Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder efter. UDKAST Kvalitetskontrakt for Faaborg-Midtfyn Kommune 2010 Kommunerne er ansvarlige over for hovedparten af velfærdssamfundets kerneydelser. Det betyder, at mange af Faaborg-Midtfyn kommunens borgere er

Læs mere

Målsætning: At øge andelen af unge, som starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Målsætning: At øge andelen af unge, som starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Forslag til aftale 2011 Kvalitetskontrakt: Flere unge i ungdomsuddannelse Vi skal sikre, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse og derved udvikler sig såvel fagligt som personligt. Skolerne

Læs mere

Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen

Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

Aftalestyring. Hver målsætning er motiveret og indeholder desuden en beskrivelse af indsatser, indikatorer og afrapporteringsform.

Aftalestyring. Hver målsætning er motiveret og indeholder desuden en beskrivelse af indsatser, indikatorer og afrapporteringsform. Aftalestyring Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling af de kommunale serviceydelser

Læs mere

Bilag 1 Aftalestyring

Bilag 1 Aftalestyring Bilag 1 Aftalestyring Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling af de kommunale serviceydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Landsbyordning ved Horne Skole

Landsbyordning ved Horne Skole Landsbyordning ved Horne Skole Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling af de kommunale

Læs mere

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Børne- og undervisningsudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Børne- og undervisningsudvalg BUR i Broby BUR-MED-Udvalget har ønsket en sammenlægning fra oprindelig 3 lokaliteter til nu et samlet BUR i Broby. Der er indregnet en OEI-effektiviseringsgevinst på 750.000 kr. årligt fra 2012. Det forventes

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetskontrakt 2011 Favrskov Kommune

Kvalitetskontrakt 2011 Favrskov Kommune Kvalitetskontrakt 2011 Favrskov Kommune Forord Kvalitetskontrakten synliggør kommunens service Du sidder nu med Favrskov Kommunes første kvalitetskontrakt. Meningen med kvalitetskontrakten er at give borgerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN 19. december 2014 Side 1. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommunes Handicappolitik, der blev vedtaget i februar 2012, har til formål at sikre, at borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Processerne vedrørende specialundervisning og støtteressourcer fra Fag undervisning og fag Dagtilbud fortsætter til sommer 2011.

Processerne vedrørende specialundervisning og støtteressourcer fra Fag undervisning og fag Dagtilbud fortsætter til sommer 2011. Handleguide for perioden 01-01-2010-31-07-2011 Handleguiden blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 11. juni 2007. [01-01-2011-31-07-2011] Handleguiden har således været gældende i en årrække, og der

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Strategi for psykiatriområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Strategi for psykiatriområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Strategi for psykiatriområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommunes mission på psykiatriområdet er at støtte borgerens ret til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser ved at give personkredsen

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap

Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap Udarbejdet af: Sten Dokkedahl og Jørgen Kyed Dato: 27.2.2014 Sagsid.: Version nr.: Revideret oktober 2015 Rikke Louise Nielsen, Mette Wulff og Mikael

Læs mere

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen.

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Kvalitetskontrakt Center for Plan, HR og Udvikling Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.22.10-P22-1-10 Ref.: Pernille Müller Direkte

Læs mere

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Børnehuset Fjelleruphus

Børnehuset Fjelleruphus Børnehuset Fjelleruphus type: Fagområde Med etableringen af et børnehus i Fjellerup vil børn og unge fra den øvre del af kommunen have et botilbud tæt på deres dag- og undervisningstilbud samt deres familie.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune Serviceområde: Borgerservice Fokusområde: Ny forbedret hjemmeside Bedre hjemmeside bør give færre telefoniske henvendelser Mål Antallet af opkald til omstillingen skal falde 5 % pr.

Læs mere

Forandringsteori for.kommune i Projekt Forebyggelseskommuner

Forandringsteori for.kommune i Projekt Forebyggelseskommuner Forandringsteori for.kommune i Projekt Forebyggelseskommuner Formål 1. Underretning sikre at alle indkomne underretninger bliver sagsbehandlet ens og hurtigt på et højt fagligt niveau Aktiviteter Alle

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Principper for det specialiserede børneområde

Principper for det specialiserede børneområde Principper for det specialiserede børneområde 1. Indledning Med afsæt i tidligere temadrøftelser i Undervisnings- og Børneudvalget vedrørende det specialiserede område, herunder myndighedsområdet for børn

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: SO1 Visitation af ydelser til ældre og handicappede. Tættere samarbejde mellem visitatorerne i Visitationen og hjemmeplejen / sygeplejen i Pleje og Træning.

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Kvalitetskontrakt Ishøj Kommune

Kvalitetskontrakt Ishøj Kommune Ishøj Kommune Indholdsfortegnelse Serviceområde: Borgerservice 3 Fokusområde: Digitale signaturer 3 Fokusområde: Øget digitalisering 3 Serviceområde: Sociale forhold 5 Fokusområde: Beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune.

Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune. Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune. 2014/2015 Kvalitetsrapport dagtilbud 2014/2015 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere