Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg- Midtfyn Kommune arbejder efter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg- Midtfyn Kommune arbejder efter."

Transkript

1 Kvalitetskontrakt for Faaborg-Midtfyn Kommune 2010 Kommunerne er ansvarlige over for hovedparten af velfærdssamfundets kerneydelser. Det betyder, at mange af Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere er i kontakt med kommunale ansatte hver dag, og det er netop i mødet med borgeren, at Faaborg-Midtfyn Kommune viser, hvilken kvalitet vi står for. Der er mange veje til at arbejde med vedligeholdelse og udvikling af kvaliteten i kerneydelsen, som Faaborg-Midtfyn Kommune allerede benytter sig af i bestræbelserne på at levere mest mulig kvalitet for pengene. Bl.a. arbejdes der i kommunen med et aftalesystem, som skal sikre en sammenhæng i udviklingen både på det overordnede fagniveau samt helt ud på den enkelte institution. Med afsæt i aftalesystemets målsætninger for det kommende år, er der udvalgt en række særlige indsatser for hvert serviceområde, som vil have ekstra bevågenhed i det kommende år. Det er disse der udgør kvalitetskontrakten. Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg- Midtfyn Kommune arbejder efter. Kvalitetskontrakten består af såkaldte kvalitetsmål, som er fastsat for alle overordnede serviceområder, og som Faaborg-Midtfyn Kommune følger op på en gang årligt. Kvalitetskontrakten er udarbejdet med baggrund i Folketingets vedtagelse af lov nr. 136 af 24. februar Kvalitetskontrakten er tilgængelig på kommunens hjemmeside samt på hvor opfølgningen ligeledes vil blive offentliggjort. Med venlig hilsen, Hans Jørgensen Borgmester 1

2 Dagtilbud Børn Motivation og sammenhæng - Sprogvurdering Med afsæt i Dagtilbudsloven tilbydes 3 årige børn med dansk som modersmål en frivillig sprogvurdering, der skal understøtte, at børn med særlige behov for sprogstimulering, opdages så tidligt som muligt. I 2009 blev 240 børn sprogvurderet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Indsats for sprogvurdering Daginstitutionen får vejledning fra talepædagog, hvorefter den selv arbejder videre med det enkelte barn. Der var 9 drenge og 4 piger, der vurderedes at have behov for fokuseret indsats. Ud af disse børn var der 3 børn, hvor institutionen ikke på forhånd var opmærksom på, at barnet havde behov for fokuseret indsats i fht. den sproglige udvikling. Ved særlig indsats tilknyttes talepædagogen det enkelte barn. Der var 9 drenge og 4 piger, der vurderedes at have behov for fokuseret indsats. Ud af disse børn var der 6 børn, hvor institutionen ikke på forhånd var opmærksom på, at barnet havde behov for en særlig indsats i fht. den sproglige udvikling. Målsætning for sprogvurdering Målet for 2010 er, at antallet af børn hvor institutionerne ikke på forhånd var opmærksom på, at barnet havde behov for fokuseret- eller særlig indsats ikke øges i forhold til Motivation og sammenhæng for Inklusion Det er en forudsætning for udvikling af en inkluderende kultur, at institutioner og dagpleje arbejder systematisk med begrebsforståelse, værdiafklaring og metodeudvikling. Målet for 2010 er derfor, at alle institutioner og dagplejeområder udarbejder en plan for, hvordan de vil implementere inklusion i 2011, og denne plan er drøftet med forældre og bestyrelse. Eksklusion til specialtilbud efter Servicelovens 32: I takt med, at almentilbuddene i kommunen bliver mere inkluderende er det tanken, at færre børn skal ekskluderes til specialtilbud efter Servicelovens 32. 2

3 Målsætning for Inklusion Målet for 2010 er, at antallet af børn, der tilbydes et specialtilbud efter Servicelovens 32 fastholdes på samme niveau som i Motivation, sammenhæng samt målsætning for Forældretilfredshed Der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud i 2010 med henblik på at måle forældrenes tilfredshed indenfor tre kategorier, hhv. kommunens serviceniveau, den pædagogiske praksis i institutionen og graden af inklusion i hverdagen. Indikatorer for Forældretilfredshed Tilfredsheden vurderes på en skala fra 1-5 hvor 1 er den laveste tilfredshed og 5 er den højeste tilfredshed. Målet er, at forældrene som et gennemsnit af de tre kategorier som minimum er tilfredse svarende til 3,5. 3

4 Undervisning Motivation og sammenhæng Fagsekretariat for Undervisning ønsker, at kvalitetskontrakten for undervisning understøtter de politiske målsætninger om, at der i Faaborg-Midtfyn Kommune skabes rammer for et læringsmiljø, hvor børn og unge trives, udfolder deres potentialer og bliver motiveret til at gennemføre en ungdomsuddannelse og gives lyst til at lære mere og med mod på livet. Målsætninger for Elevfravær Det er vigtigt at vores børn får en uddannelse og følger det undervisningsforløb folkeskolen tilbyder. Det er her grundstenene for den videre lærdom lægges. Desværre er der for mange børn og unge som bliver væk fra skole og derved mister muligheden for at lære og udvikle sig. Der vil derfor målrettet blive arbejdet med at nedsætte fraværet og målet er at nedbringe dette fravær med 5 % per år i de næste 2 år. Indsats for Elevfravær Fagsekretariat for Undervisning præsenterer lovgivning vedr. elevfravær samt retningslinjer for skolernes opgaver ved tilfælde af ulovligt elevfravær. Fagsekretariat for Undervisning udarbejder oplæg til retningslinjer for maximalt acceptabelt lovligt fravær. Fagsekretariat for Undervisning hjælper skolerne med at finde gode erfaringer/redskaber til at nedbringe elevfraværet. Skolerne skal i deres skolebestyrelser drøfte elevernes fravær og opstille konkrete handleplaner for nedbringelse af elevfravær Skolerne skal i Kvalitetsrapport oplyse, hvilke initiativer skolen har taget for at nedbringe elevfraværet. Målsætning og Indsats for Øget antal af unge i ungdomsuddannelse Vi skal sikre, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse og derved udvikler sig fagligt såvel som personligt. Skolerne skal bakke op om den enkelte elev og arbejde med at sikre, at alle elever 4

5 inkluderes i den almene eller den specialiserede undervisning. Derfor vil der blive arbejdet målrettet med at øge andelen af unge, som starter på en ungdomsuddannelse. Endelig vil Faaborg-Midtfyn Kommune deltage i et satspuljeprojekt sammen med de sydfynske kommuner. Projektet har til formål at udvikle og koordinere den tværsektorielle indsats overfor uddannelsessvage unge. Udviklingen vil blive opgjort årligt af Ungdommens Uddannelsesvejledning og herefter evalueret i såvel Centerrådet for Ungdommens Uddannelsens Uddannelsesvejledning som i børne- og undervisningsudvalget. Handleplan findes i de dialogbaserede aftaler for 2010 under overskriften Udvikling af almen- og specialundervisningen". 5

6 Børn- og unge rådgivning Motivation og sammenhæng for Underretninger Intentionerne i handleguiden efterleves. BUR s sociale opgaver er jf. trivselslinjen placeret i børnegruppen 4 og 5. Målsætning og indikatorer for Underretninger Der måles på antal underretninger. Kvartalsvist opgøres hvor underretningerne kommer fra. Opgørelsen fremlægges for Fagudvalget. Det dokumenteres, hvor mange underretninger der lukkes med baggrund i, at opgaveløsningen tilbagevises til den primære forebyggelse i normalsystemet (barnet er i kategori 2 eller 3 på trivselslinjen) eller med baggrund i et råd- og vejledningsforløb i BUR. Der måles løbende på tiden fra underretningen er modtaget til der træffes en forvaltningsretslig afgørelse om enten at lukke sagen eller starte en socialfaglig undersøgelse. Målet er, at afgørelsen træffes indenfor maks. 28 dage fra underretningen er modtaget. Målsætninger for Anbringelsesområdet. Antal anbragte børn i og udenfor kommunen er i januar 2010 fordelt således: 61% anbragt i kommunen og 39% anbragt udenfor kommunen. Det er målet at minimum 70% af de anbragte børn ved udgangen af nuværende valgperiode skal være anbragt i kommunen. 10% af de børn der er anbragt i plejefamilier skal i januar 2012 være anbragt i netværksplejefamilier. Ved valgperiodens slutning er der etableret egne kommunale pladser til anbringelse af minimum 40 børn i kommunens egne børnehuse og kommunalt ansatte plejefamilier. Målsætninger og indikatorer for Familierådslagning Der gennemføres familierådslagninger i 10% af de sociale sager. Der laves årligt (i december) brugerundersøgelse, som fremlægges for udvalget. Det er målet, at minimum 70% af de familier, der 6

7 har modtaget et familierådslagningsforløb udtrykker, at de er særdeles tilfredse eller tilfredse med familierådslagningen. Motivation og sammenhæng for Læringsmiljø og pædagogisk analyse (LP) en pædagogisk model. Fagsekretariatet Undervisning og PPR gennemfører sammen uddannelse i modellen/tænkningen (LP). I skoleåret 2012/2013 er LP-modellen implementeret på alle folkeskoler og i PPR. Der foretages en evaluering, som gennemføres af UCN (University College, Nordjylland). Motivation, sammenhæng og målsætning for Systematisk sagsarbejde. Effektivisering af sagsbehandlingen. Fokus på gennemsigtighed i sagsbehandlingen via tids- og procesplan til borgerne vedr. undersøgelsesforløbene. Indikatorer for Systematisk sagsarbejde Brugerundersøgelse: måling af borgernes oplevede kvalitet med hensyn til nyt informations- og processkema. Målsætning og indikatorer for Kvalitet i socialfaglige undersøgelser og handleplaner. Fagsekretariatet vil i slutningen af 2010 ved systematisk gennemgang af de iværksatte undersøgelsesforløb for 2010 opgøre tidsforbruget pr. undersøgelse. Målet er, at undersøgelsestiden er på maksimalt 4 mdr. Målet er ligeledes, at det kan dokumenteres, at familie og børn har været aktivt medinddraget i undersøgelsesfasen. Fagsekretariatet vil via ledelsestilsynet interviewe 20 vilkårligt valgte familier for at dokumentere den oplevede kvalitet. 7

8 Pleje og omsorg Motivation og sammenhæng Kvalitetskontrakten for Pleje og Omsorg skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder efter på ældreområdet. Kvalitetskontrakten består af såkaldte kvalitetsmål driftsmål fra Fagsekretariatets aftale Der er således med afsæt i aftalen for 2010 udvalgt en række driftsmål, som vil have ekstra bevågenhed i det kommende år. Det er disse der udgør kvalitetskontrakten jvf nedenstående. Målsætning for Bruger- og borgerresultater Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen Klagesager til klagerådet 2. Medarbejderresultater Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Sygefravær 3. Samfundsresultater Opfølgning på sager i pressen 4. Resultater af økonomi og interne arbejdsgange Budgetoverholdelse Ressourceudnyttelse 5. Resultater i forhold til produktivitet og kvalitet Tilsynsrapporter på plejecentre 8

9 Kostområdet Kvalitetsstandarder Ledelsestilsyn 6. Udmøntning af ældrepolitikken jvf nedenstående indsatsområder: A) Forebyggelse og aktivitet B) Kvalitet i ældreplejen C) Boligformer D) Demensindsatsen E) Aflastning F) Kost- og måltidskultur G) Befordring 9

10 Sundhed og handicap Motivation og sammenhæng Indenfor området Sundhed og Handicap er der valgt at sætte fokus på følgende områder i kvalitetskontakten: Individuel Patientrettet forebyggelse herunder: Kostvejledning Motionsvejledning Forløbskoordination Socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet Hjerneskaderådgivning Øvrige udviklingsmål Målsætninger for Individuel patientrettet sundhedsfremme Ved individuel kostvejledning har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende mål: o At borgeren senest 1 uge efter henvisningen bliver kontaktet af en klinisk diætist med henblik på aftale om plan og vejledning o At borgeren modtager vejledning hurtigst muligt og senest én måned efter henvisningen er modtaget. o At min. 85 % af borgerne er tilfredse med vejledningsforløbet. o At borgeren fastholder en nødvendig kostændring. o Der ydes årligt 200 vejledninger til i alt 50 borgere. Ved individuel motionsvejledning har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende mål: o At borgeren senest 1 uge efter henvisningen bliver kontaktet af en fysioterapeut med henblik på aftale om plan og vejledning o At borgeren modtager vejledning hurtigst muligt og senest 4 uger efter henvisningen er modtaget 10

11 o At min. 85 % af borgerne er tilfredse med vejledningsforløbet. o At borgeren fastholder en nødvendig motionsvane. o Der ydes årligt 200 vejledninger til i alt omkring 50 borgere. Ved individuel forløbskoordination har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende mål: o At patienten senest 1 uge efter henvisning bliver kontaktet af forløbskoordinatoren med henblik på aftale om plan og vejledning. o At patienten modtager vejledning hurtigst muligt og senest fra 2 uger efter henvisning. o At min. 85 % af patienterne er tilfredse med vejledningsforløbet. o At patienten bliver mere bevidst om sin egen evne til at mestre en situation (egenomsorgskapacitet). o At patienten bliver mere opmærksom på de faktorer/symptomer, der har en betydning for at kunne leve godt med sin kroniske lidelse. (selvmonitorering og behandling) o Faaborg-Midtfyn Kommune vil frem til medio 2010 vurdere, hvor mange patienter ordningen kan rumme. Målsætning for Socialpædagogiske støtte på psykiatriområdet Ved socialpædagogisk støtte for borgere med sindslidelser har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende mål: o En myndigheds sagsbehandler på fuld tid har sager. o Der indhentes i nødvendigt omfang lægefaglig dokumentation for den betydelige nedsatte funktionsevne. o Ansøgning om socialpædagogisk bistand behandles til afgørelse indenfor 8 uger, hvor leverandøren involveres i forløbet så tidligt som muligt. o Fra bevilling til iværksættelse af handleplan går der normalt maksimalt 2 uger. o Hvis borgeren henvises til en prioriteret venteliste må borgeren maksimalt stå på venteliste i 4 måneder. o Der udarbejdes en (myndigheds) handleplan for hver borger som bevilges socialpædagogisk bistand denne handleplan suppleres med en pædagogisk handleplan som udarbejdes af institutionen/leverandøren i samarbejde med borgeren. o Leverandøren indsender jf. handleplanskonceptet opfølgningsskema til brug for opfølgning på handleplan. Indsats 11

12 Faaborg-Midtfyn Kommune vil arbejde for, at forbedre sagsbehandlingen i kommunen for borgerne med sindslidelser. Derfor skal der i det kommende år udarbejdes planer for en organisering af området, hvor omdrejningspunktet er, at sikre en lettere tilgang til systemet for den sindslidende og dennes pårørende. Indikatorer Målet er, at der i 2011 kan etableres en organisation, som er indrettet så Faaborg-Midtfyn Kommune kan støtte borgere med sindslidelser til at leve et liv på egne præmisser Målsætning for Hjerneskaderådgivning Ved rådgivning til borgere med senhjerneskade har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende mål: o Sager behandles til afgørelse i forhold til deres akutte karakter. o Ordinære sager vurderes og videresendes til relevante samarbejdspartnere indenfor 1 måned i det omfang de kan nå at underbygges lægefagligt og neuropsykologisk. o Komplekse sager tages op i hjerneskadeteamet. o Afgørelser om botilbud / døgntilbud efter servicelovens 102, 107, 108 samt Sundhedslovens 141 besluttes på månedligt tværfagligt visitationsteam. o Indsatserne fra henholdsvis Jobcentret, Solskrænten, TAR og Job og Aktiv koordineres i nødvendigt omfang i hjerneskadeteamet. o Sagerne er underbygget af lægefaglig og neuropsykologisk dokumentation før afgørelse. Sagerne afgøres jf. gældende kvalitetsstandarder og deres kvalitetsmål indenfor hver lovparagraf. Indsats Som det fremgår af Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik tilstræbes at ydelserne gives som vidt muligt i borgerens nærmiljø. I forsøget på at give en bred vifte af effektive tilbud internt i kommunen, ligger der et udviklingspotentiale i over tid at udvikle ydelserne i de involverede aftaleområder: o Med Job og Aktiv om at yde beskæftigelses- eller aktivitets- og samværstilbud 103 og 104. Tilbudet kan etableres akut indenfor et varsel på 3 hverdage. o Med Job og Aktiv om at varetage den specialiserede specialundervisning for voksne (CSV) fremadrettet. o Med Solskrænten om at tilbyde akutophold i midlertidig bolig på Solskrænten efter Lov Om Social Service 107. Akutopholdet kan eventuelt etableres med 1 dags varsel og indtil relevant tilbud findes (maksimalt 1 måned). 12

13 Øvrige målsætninger Faaborg-Midtfyn Kommune har desuden følgende udviklingsmål på handicap og psykiatriområdet for 2011: o Faaborg-Midtfyn Kommune overtager fra 2011 ansvaret for alkoholbehandlingen fra bestående entreprenøraftale o Faaborg-Midtfyn Kommune overtager fra 2011 ansvaret for kompenserende specialundervisning for voksne fra bestående entreprenøraftale 13

14 Social- og arbejdsmarked Motivation og sammenhæng Social- og arbejdsmarkedsområdet varetager opgaver der relaterer til diverse lovbundne myndighedsopgaver, aktivering, vejledning og opkvalificering samt udbetaling af overførselsydelser og tilkendelse af førtidspension. Socialområdets primære opgave er, at udbetale overførselsydelser i henhold til gældende lovgivning og tilkende førtidspensioner. Det er arbejdsmarkedsområdets primære opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne begå sig på arbejdsmarkedet eller i det etablerede uddannelsessystem. Målsætninger Jobcenter samt Aktivering og Revacentre Hurtigere afklaring i sager vedr. sygedagpenge samt implementering af projekt Center for Forebyggelse og Bevægelse med midler fra Forebyggelsesfonden. Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at sikre, at borgerne på sygedagpenge får en hurtigere afklaring i deres sag, samtidig med at kommunen ønsker at tilbyde borgerne at deltage i et forsøg med udgangspunkt i den norske model fra Attføringscentret i Rauland med internat i sager med diffuse lidelser, der typisk bliver meget langvarige og invaliderende med den traditionelle måde at behandle disse sager på. Der vil blive iværksat 7 internatforløb a 4 gange 5 dages varighed fordelt med 3 i 2010 og 4 i Hvert forløb omfatter 20 borgere. Indsats Der skal gennemføres en borgerundersøgelse af de borgere, der har deltaget, og minimum 80% af borgerne skal have oplevet en forbedring i deres tilstand. Bla. ved at borgerne profiterer af det med at være taget ud af daglig trædemølle og giver udtryk for det. Ved at borgerne medvirker aktivt i at føre den fastlagte plan ud i livet. Samt at en stor del af borgerne afklares til det ordinære arbejdsmarked, revalidering eller uddannelse og sagernes varighed reduceres. 14

15 Indikatorer Jobcentret påregner, at etablere mindst 177 aktive forløb til sygemeldte borgere omregnet i helvårspersoner. 15

16 Plan og kultur Motivation og sammenhæng Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at understøtte kultur- og fritidslivet indenfor de mulige økonomiske rammer og med høj kvalitet i de serviceydelserne knyttet hertil. Det gælder både i forhold til tilbud indenfor biblioteker, musikskole, undervisningstilbud efter Folkeoplysningsloven, museer m.v og støttet til idrætten, herunder ikke mindst foreningernes aktiviteter. Kommunen har i 2008 vedtaget en fritidsstrategi og en friluftsstrategi, der danner grundlaget for de kommende års arbejde bl.a. med kvalitetsudvikling indenfor idræts- og friluftstilbud. Kommunen er i forlængelse heraf i blevet udpeget som Breddeidrætskommune for at styrke indsatsen for at udvikle på udbud og kvalitet i disse på idrætsområdet I 2010 arbejdes med en kulturstrategi, der tilsvarende skal fastlægge mål og handlinger for udviklingen på kulturområdet. Strategierne har fokus på ikke kun at udvikle tilbud i kommunens hovedbyer, men også at understøtte udviklingen i lokalsamfundene i muligt omfang. Målsætning I er der bl.a fokus på følgende kvalitetsmål: Udvikling og indførelse af en fritidsportal, der giver borgerne bedre oplysninger om og adgang til fritidstilbud og som samtidig giver foreninger og andre udbydere af tilbud en langt bedre administrativ service end i dag. Indførelse af en særlig aftenskoleportal som en række andre kommuner og indfører og med tilsvarende formål Indførelse af online-booking til idrætshaller og andre fritidsfacilteter i kommunen Indførelse af sund kost i kommunalt støttede fritidsfaciliteter bl.a. gennem at støtte pilotprojekter 16

17 Udarbejdelse af udviklingsplaner for kommunens idrætshaller bl.a med det mål at disse udbyder nye aktiviteter Højnelse af kvaliteten i bygningsmassen til idræt gennem en særlig renoveringsindsats frem til udgangen af 2011 samt investeringer i nye faciliteter i tilknytning til udvalgte anlæg. Forsøgsmæssig udvikling af det selvbetjente bibliotek udenfor normale åbningstider (Broby) Realisering af mål i Masterplan Faaborg om styrkelse af kvaliteten og indhold i byens kultur og fritidstilbud bl.a. gennem etablering af et nyt bibliotek/kulturhus i centrum og udvikling af tilbud på Byskolen. 17

18 Erhverv- og planlægning Motivation og sammenhæng Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe kvalitet i byudviklingen, herunder bolig, og erhvervsbyggeri samt forvaltningen af det åbne land. Det skal bl.a. ske gennem kommune- og lokalplanlægning samt særlige indsatsplaner som fx masterplaner for byer, områdeplaner m.v. Vedtagelsen af Kommuneplan 2009 danner et vigtigt fundament de kommende år. Kommunen ønsker at yde borgere og virksomheder en service af høj kvalitet i forbindelse med plansager. Kommunen har videre som mål at støtte en positiv udvikling for erhvervslivet og turismen. En vedtaget erhvervsstrategi i 2008 danner grundlag for de kommende års indsats på erhvervsområdet. I 2010 påbegyndes arbejdet med en turistrategi, der tilsvarende skal skabe fundamentet for bedre kvalitet i kommunens indsats på dette område. En vedtaget lokalsamfundspolitik fra 2008 danner sammen med en række vedtagne strategier grundlaget for mål og kvalitet i indsatsen for at understøtte kommunens lokalsamfund og herunder den løbende dialog med lokalråd m.fl. om udviklingen. Målsætning I arbejdes især med følgende kvalitetsmål: Forbedring af kvaliteten i lokalplanlægningen herunder servicen overfor involverede gennem vedtagelse af mere faste procedurer m.v. Opfølgende nøgleprojekter til realisering af Masterplan Faaborg Udarbejdelse af masterplan for Ringe Udarbejdelse af en udviklingsplan for byudvikling i Årslev /Sdr. Nærå. Udarbejdelse af en ny planstrategi som del af kommunens udviklingsstrategi. 18

19 Kompetanceudvikling af medarbejdere indenfor erhvervsservice særligt i forhold til virksomheder gennem et fælles sydfynsk projekt. Gennemførelse af erhvervsfremmeprojekter, der i særlig grad understøtter virksomheder indenfor mekatronik området og fødevarer i samarbejde med andre fynske kommuner Udarbejdelse af turiststrategi Fortsat at understøtte lokalsamfund i deres arbejde med lokale udviklingsplaner. God inddragelse af borgere/relevante interessenter i de enkelte tiltag med henblik på at sikre engagement og ejerskab hos berørte parter. 19

20 Teknik Tilfredse borgere er områdets vigtigste målsætning. Tilfredse borgere skabes bedst ved åbenhed i forvaltningen, og ved at borgerne føler de får en god behandling, når de henvender sig til fagområdet. I serviceområdet Teknik varetager vi mange opgaver som bringer os i tæt dialog med borgeren, herunder: behandling af byggesager, miljøgodkendelser, vejsager, beredskabsarbejde, klima-initiativer samt til en vis grad affaldshåndtering. Derfor er det også disse områder der er prioriteret i det kommende år. Sagsbehandlingstiden for byggesager skal ligge mellem 2 6 uger. For at forbedre klimaet i kommunens bygninger skal der ske en energimærkning af samtlige af de kommunale ejendomme over en 2-årig periode. Dette skal på sigt medføre, at de kommunale ejendomme bliver energioptimale. Vi har som mål at en samlet affaldsplan, en samlet vandforsyningsplan og en samlet spildevandsplan skal være udarbejdet i Miljøgodkendelser af husdyrproduktioner skal kunne afsluttes inden for ni måneder efter at de nødvendige oplysninger er modtaget hos kommunen. Miljøgodkendelser af andre industrivirksomheder skal kunne afsluttes et halvt år efter at de nødvendige oplysninger er modtaget. Trafiksikkerhedsplanen er nu godkendt med en prioritering af de tiltag der skal udføres i Planen vil blive lagt på kommunens hjemmeside. Samtidig er der udarbejdet en folder med trafikintensiteten på de overordnede veje. Der udarbejdes fortsat regulativer, beskrivelser, retningslinier m.v. for at lette vejadministrationen. Disse lægges efter godkendelse på kommunens hjemmeside. Der arbejdes fortsat med udbud af kommunens driftsopgaver på vejområdet. Redningsberedskab er dimensioneret således, at der er stor tryghed for borgerne i kommunen. 20

21 Med henvisning til den risikobaserede dimensionering, fokuseres der især på 3 områder med hensyn til den forebyggende indsats. 1. Institutioner for børn og unge: Tilbud om elementær brandbekæmpelse i institutioner for børn og unge. 2. Ældre og handicappede: Der uddeles røgalarmer til private hjem og der undervises i det udarbejdede informationsmateriale om brandsikkerhed. 3. Landbrug og dyrehold: Med det formål også at nedbringe antallet af brande i bygninger med dyrehold, udfører beredskabet tiltag for at øge brandsikkerheden i samarbejde med bygningsafdelingen og landbrugets organisationer. 21

22 Borgerservice Motivation og sammenhæng Faaborg-Midtfyn kommune ønsker at betjene kommunens borgere effektivt og korrekt gennem borgerservice. God service er baseret på at den enkelte borger får den korrekte ydelse til tiden. Dette indebærer samtidig at der er fokus på misbrug af sociale ydelser ved oprettelse af en kontrolgruppe. Målsætning og indsats I borgerservice er fokus i 2010 også rettet mod at optimere den service borgerne ydes når de henvender sig til kommunen. Dette sker ved analyse og udarbejdelse af kanalstrategi. Borgerservice ønsker at optimere på selvbetjeningsløsninger og vil aktivt arbejde på at flest mulige borgere får og bruger Nem-ID fra 1. juli

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Regnskabspraksis...3. Investeringsoversigt... 51

Regnskabspraksis...3. Investeringsoversigt... 51 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis...3 Målopfølgning...9 Center for Borgerservice... 11 Jobcenteret... 16 Center for Social Service... 19 Center for Sundhed og Omsorg... 25 Center

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune

Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09 Struer Kommune Vedtaget af Struer Byråd d. 24/11 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSPLANER... 3 2.1. MADPRODUKTION

Læs mere

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for 2014. Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Værebro Å Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis... 3 Målopfølgning... 9 Miljøcenteret... 11 Bygge- og plancenteret... 13 Center for Borgerservice...

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9 BUDGET 2014 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 17 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere