Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg- Midtfyn Kommune arbejder efter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg- Midtfyn Kommune arbejder efter."

Transkript

1 Kvalitetskontrakt for Faaborg-Midtfyn Kommune 2010 Kommunerne er ansvarlige over for hovedparten af velfærdssamfundets kerneydelser. Det betyder, at mange af Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere er i kontakt med kommunale ansatte hver dag, og det er netop i mødet med borgeren, at Faaborg-Midtfyn Kommune viser, hvilken kvalitet vi står for. Der er mange veje til at arbejde med vedligeholdelse og udvikling af kvaliteten i kerneydelsen, som Faaborg-Midtfyn Kommune allerede benytter sig af i bestræbelserne på at levere mest mulig kvalitet for pengene. Bl.a. arbejdes der i kommunen med et aftalesystem, som skal sikre en sammenhæng i udviklingen både på det overordnede fagniveau samt helt ud på den enkelte institution. Med afsæt i aftalesystemets målsætninger for det kommende år, er der udvalgt en række særlige indsatser for hvert serviceområde, som vil have ekstra bevågenhed i det kommende år. Det er disse der udgør kvalitetskontrakten. Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg- Midtfyn Kommune arbejder efter. Kvalitetskontrakten består af såkaldte kvalitetsmål, som er fastsat for alle overordnede serviceområder, og som Faaborg-Midtfyn Kommune følger op på en gang årligt. Kvalitetskontrakten er udarbejdet med baggrund i Folketingets vedtagelse af lov nr. 136 af 24. februar Kvalitetskontrakten er tilgængelig på kommunens hjemmeside samt på hvor opfølgningen ligeledes vil blive offentliggjort. Med venlig hilsen, Hans Jørgensen Borgmester 1

2 Dagtilbud Børn Motivation og sammenhæng - Sprogvurdering Med afsæt i Dagtilbudsloven tilbydes 3 årige børn med dansk som modersmål en frivillig sprogvurdering, der skal understøtte, at børn med særlige behov for sprogstimulering, opdages så tidligt som muligt. I 2009 blev 240 børn sprogvurderet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Indsats for sprogvurdering Daginstitutionen får vejledning fra talepædagog, hvorefter den selv arbejder videre med det enkelte barn. Der var 9 drenge og 4 piger, der vurderedes at have behov for fokuseret indsats. Ud af disse børn var der 3 børn, hvor institutionen ikke på forhånd var opmærksom på, at barnet havde behov for fokuseret indsats i fht. den sproglige udvikling. Ved særlig indsats tilknyttes talepædagogen det enkelte barn. Der var 9 drenge og 4 piger, der vurderedes at have behov for fokuseret indsats. Ud af disse børn var der 6 børn, hvor institutionen ikke på forhånd var opmærksom på, at barnet havde behov for en særlig indsats i fht. den sproglige udvikling. Målsætning for sprogvurdering Målet for 2010 er, at antallet af børn hvor institutionerne ikke på forhånd var opmærksom på, at barnet havde behov for fokuseret- eller særlig indsats ikke øges i forhold til Motivation og sammenhæng for Inklusion Det er en forudsætning for udvikling af en inkluderende kultur, at institutioner og dagpleje arbejder systematisk med begrebsforståelse, værdiafklaring og metodeudvikling. Målet for 2010 er derfor, at alle institutioner og dagplejeområder udarbejder en plan for, hvordan de vil implementere inklusion i 2011, og denne plan er drøftet med forældre og bestyrelse. Eksklusion til specialtilbud efter Servicelovens 32: I takt med, at almentilbuddene i kommunen bliver mere inkluderende er det tanken, at færre børn skal ekskluderes til specialtilbud efter Servicelovens 32. 2

3 Målsætning for Inklusion Målet for 2010 er, at antallet af børn, der tilbydes et specialtilbud efter Servicelovens 32 fastholdes på samme niveau som i Motivation, sammenhæng samt målsætning for Forældretilfredshed Der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud i 2010 med henblik på at måle forældrenes tilfredshed indenfor tre kategorier, hhv. kommunens serviceniveau, den pædagogiske praksis i institutionen og graden af inklusion i hverdagen. Indikatorer for Forældretilfredshed Tilfredsheden vurderes på en skala fra 1-5 hvor 1 er den laveste tilfredshed og 5 er den højeste tilfredshed. Målet er, at forældrene som et gennemsnit af de tre kategorier som minimum er tilfredse svarende til 3,5. 3

4 Undervisning Motivation og sammenhæng Fagsekretariat for Undervisning ønsker, at kvalitetskontrakten for undervisning understøtter de politiske målsætninger om, at der i Faaborg-Midtfyn Kommune skabes rammer for et læringsmiljø, hvor børn og unge trives, udfolder deres potentialer og bliver motiveret til at gennemføre en ungdomsuddannelse og gives lyst til at lære mere og med mod på livet. Målsætninger for Elevfravær Det er vigtigt at vores børn får en uddannelse og følger det undervisningsforløb folkeskolen tilbyder. Det er her grundstenene for den videre lærdom lægges. Desværre er der for mange børn og unge som bliver væk fra skole og derved mister muligheden for at lære og udvikle sig. Der vil derfor målrettet blive arbejdet med at nedsætte fraværet og målet er at nedbringe dette fravær med 5 % per år i de næste 2 år. Indsats for Elevfravær Fagsekretariat for Undervisning præsenterer lovgivning vedr. elevfravær samt retningslinjer for skolernes opgaver ved tilfælde af ulovligt elevfravær. Fagsekretariat for Undervisning udarbejder oplæg til retningslinjer for maximalt acceptabelt lovligt fravær. Fagsekretariat for Undervisning hjælper skolerne med at finde gode erfaringer/redskaber til at nedbringe elevfraværet. Skolerne skal i deres skolebestyrelser drøfte elevernes fravær og opstille konkrete handleplaner for nedbringelse af elevfravær Skolerne skal i Kvalitetsrapport oplyse, hvilke initiativer skolen har taget for at nedbringe elevfraværet. Målsætning og Indsats for Øget antal af unge i ungdomsuddannelse Vi skal sikre, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse og derved udvikler sig fagligt såvel som personligt. Skolerne skal bakke op om den enkelte elev og arbejde med at sikre, at alle elever 4

5 inkluderes i den almene eller den specialiserede undervisning. Derfor vil der blive arbejdet målrettet med at øge andelen af unge, som starter på en ungdomsuddannelse. Endelig vil Faaborg-Midtfyn Kommune deltage i et satspuljeprojekt sammen med de sydfynske kommuner. Projektet har til formål at udvikle og koordinere den tværsektorielle indsats overfor uddannelsessvage unge. Udviklingen vil blive opgjort årligt af Ungdommens Uddannelsesvejledning og herefter evalueret i såvel Centerrådet for Ungdommens Uddannelsens Uddannelsesvejledning som i børne- og undervisningsudvalget. Handleplan findes i de dialogbaserede aftaler for 2010 under overskriften Udvikling af almen- og specialundervisningen". 5

6 Børn- og unge rådgivning Motivation og sammenhæng for Underretninger Intentionerne i handleguiden efterleves. BUR s sociale opgaver er jf. trivselslinjen placeret i børnegruppen 4 og 5. Målsætning og indikatorer for Underretninger Der måles på antal underretninger. Kvartalsvist opgøres hvor underretningerne kommer fra. Opgørelsen fremlægges for Fagudvalget. Det dokumenteres, hvor mange underretninger der lukkes med baggrund i, at opgaveløsningen tilbagevises til den primære forebyggelse i normalsystemet (barnet er i kategori 2 eller 3 på trivselslinjen) eller med baggrund i et råd- og vejledningsforløb i BUR. Der måles løbende på tiden fra underretningen er modtaget til der træffes en forvaltningsretslig afgørelse om enten at lukke sagen eller starte en socialfaglig undersøgelse. Målet er, at afgørelsen træffes indenfor maks. 28 dage fra underretningen er modtaget. Målsætninger for Anbringelsesområdet. Antal anbragte børn i og udenfor kommunen er i januar 2010 fordelt således: 61% anbragt i kommunen og 39% anbragt udenfor kommunen. Det er målet at minimum 70% af de anbragte børn ved udgangen af nuværende valgperiode skal være anbragt i kommunen. 10% af de børn der er anbragt i plejefamilier skal i januar 2012 være anbragt i netværksplejefamilier. Ved valgperiodens slutning er der etableret egne kommunale pladser til anbringelse af minimum 40 børn i kommunens egne børnehuse og kommunalt ansatte plejefamilier. Målsætninger og indikatorer for Familierådslagning Der gennemføres familierådslagninger i 10% af de sociale sager. Der laves årligt (i december) brugerundersøgelse, som fremlægges for udvalget. Det er målet, at minimum 70% af de familier, der 6

7 har modtaget et familierådslagningsforløb udtrykker, at de er særdeles tilfredse eller tilfredse med familierådslagningen. Motivation og sammenhæng for Læringsmiljø og pædagogisk analyse (LP) en pædagogisk model. Fagsekretariatet Undervisning og PPR gennemfører sammen uddannelse i modellen/tænkningen (LP). I skoleåret 2012/2013 er LP-modellen implementeret på alle folkeskoler og i PPR. Der foretages en evaluering, som gennemføres af UCN (University College, Nordjylland). Motivation, sammenhæng og målsætning for Systematisk sagsarbejde. Effektivisering af sagsbehandlingen. Fokus på gennemsigtighed i sagsbehandlingen via tids- og procesplan til borgerne vedr. undersøgelsesforløbene. Indikatorer for Systematisk sagsarbejde Brugerundersøgelse: måling af borgernes oplevede kvalitet med hensyn til nyt informations- og processkema. Målsætning og indikatorer for Kvalitet i socialfaglige undersøgelser og handleplaner. Fagsekretariatet vil i slutningen af 2010 ved systematisk gennemgang af de iværksatte undersøgelsesforløb for 2010 opgøre tidsforbruget pr. undersøgelse. Målet er, at undersøgelsestiden er på maksimalt 4 mdr. Målet er ligeledes, at det kan dokumenteres, at familie og børn har været aktivt medinddraget i undersøgelsesfasen. Fagsekretariatet vil via ledelsestilsynet interviewe 20 vilkårligt valgte familier for at dokumentere den oplevede kvalitet. 7

8 Pleje og omsorg Motivation og sammenhæng Kvalitetskontrakten for Pleje og Omsorg skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder efter på ældreområdet. Kvalitetskontrakten består af såkaldte kvalitetsmål driftsmål fra Fagsekretariatets aftale Der er således med afsæt i aftalen for 2010 udvalgt en række driftsmål, som vil have ekstra bevågenhed i det kommende år. Det er disse der udgør kvalitetskontrakten jvf nedenstående. Målsætning for Bruger- og borgerresultater Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen Klagesager til klagerådet 2. Medarbejderresultater Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Sygefravær 3. Samfundsresultater Opfølgning på sager i pressen 4. Resultater af økonomi og interne arbejdsgange Budgetoverholdelse Ressourceudnyttelse 5. Resultater i forhold til produktivitet og kvalitet Tilsynsrapporter på plejecentre 8

9 Kostområdet Kvalitetsstandarder Ledelsestilsyn 6. Udmøntning af ældrepolitikken jvf nedenstående indsatsområder: A) Forebyggelse og aktivitet B) Kvalitet i ældreplejen C) Boligformer D) Demensindsatsen E) Aflastning F) Kost- og måltidskultur G) Befordring 9

10 Sundhed og handicap Motivation og sammenhæng Indenfor området Sundhed og Handicap er der valgt at sætte fokus på følgende områder i kvalitetskontakten: Individuel Patientrettet forebyggelse herunder: Kostvejledning Motionsvejledning Forløbskoordination Socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet Hjerneskaderådgivning Øvrige udviklingsmål Målsætninger for Individuel patientrettet sundhedsfremme Ved individuel kostvejledning har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende mål: o At borgeren senest 1 uge efter henvisningen bliver kontaktet af en klinisk diætist med henblik på aftale om plan og vejledning o At borgeren modtager vejledning hurtigst muligt og senest én måned efter henvisningen er modtaget. o At min. 85 % af borgerne er tilfredse med vejledningsforløbet. o At borgeren fastholder en nødvendig kostændring. o Der ydes årligt 200 vejledninger til i alt 50 borgere. Ved individuel motionsvejledning har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende mål: o At borgeren senest 1 uge efter henvisningen bliver kontaktet af en fysioterapeut med henblik på aftale om plan og vejledning o At borgeren modtager vejledning hurtigst muligt og senest 4 uger efter henvisningen er modtaget 10

11 o At min. 85 % af borgerne er tilfredse med vejledningsforløbet. o At borgeren fastholder en nødvendig motionsvane. o Der ydes årligt 200 vejledninger til i alt omkring 50 borgere. Ved individuel forløbskoordination har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende mål: o At patienten senest 1 uge efter henvisning bliver kontaktet af forløbskoordinatoren med henblik på aftale om plan og vejledning. o At patienten modtager vejledning hurtigst muligt og senest fra 2 uger efter henvisning. o At min. 85 % af patienterne er tilfredse med vejledningsforløbet. o At patienten bliver mere bevidst om sin egen evne til at mestre en situation (egenomsorgskapacitet). o At patienten bliver mere opmærksom på de faktorer/symptomer, der har en betydning for at kunne leve godt med sin kroniske lidelse. (selvmonitorering og behandling) o Faaborg-Midtfyn Kommune vil frem til medio 2010 vurdere, hvor mange patienter ordningen kan rumme. Målsætning for Socialpædagogiske støtte på psykiatriområdet Ved socialpædagogisk støtte for borgere med sindslidelser har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende mål: o En myndigheds sagsbehandler på fuld tid har sager. o Der indhentes i nødvendigt omfang lægefaglig dokumentation for den betydelige nedsatte funktionsevne. o Ansøgning om socialpædagogisk bistand behandles til afgørelse indenfor 8 uger, hvor leverandøren involveres i forløbet så tidligt som muligt. o Fra bevilling til iværksættelse af handleplan går der normalt maksimalt 2 uger. o Hvis borgeren henvises til en prioriteret venteliste må borgeren maksimalt stå på venteliste i 4 måneder. o Der udarbejdes en (myndigheds) handleplan for hver borger som bevilges socialpædagogisk bistand denne handleplan suppleres med en pædagogisk handleplan som udarbejdes af institutionen/leverandøren i samarbejde med borgeren. o Leverandøren indsender jf. handleplanskonceptet opfølgningsskema til brug for opfølgning på handleplan. Indsats 11

12 Faaborg-Midtfyn Kommune vil arbejde for, at forbedre sagsbehandlingen i kommunen for borgerne med sindslidelser. Derfor skal der i det kommende år udarbejdes planer for en organisering af området, hvor omdrejningspunktet er, at sikre en lettere tilgang til systemet for den sindslidende og dennes pårørende. Indikatorer Målet er, at der i 2011 kan etableres en organisation, som er indrettet så Faaborg-Midtfyn Kommune kan støtte borgere med sindslidelser til at leve et liv på egne præmisser Målsætning for Hjerneskaderådgivning Ved rådgivning til borgere med senhjerneskade har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende mål: o Sager behandles til afgørelse i forhold til deres akutte karakter. o Ordinære sager vurderes og videresendes til relevante samarbejdspartnere indenfor 1 måned i det omfang de kan nå at underbygges lægefagligt og neuropsykologisk. o Komplekse sager tages op i hjerneskadeteamet. o Afgørelser om botilbud / døgntilbud efter servicelovens 102, 107, 108 samt Sundhedslovens 141 besluttes på månedligt tværfagligt visitationsteam. o Indsatserne fra henholdsvis Jobcentret, Solskrænten, TAR og Job og Aktiv koordineres i nødvendigt omfang i hjerneskadeteamet. o Sagerne er underbygget af lægefaglig og neuropsykologisk dokumentation før afgørelse. Sagerne afgøres jf. gældende kvalitetsstandarder og deres kvalitetsmål indenfor hver lovparagraf. Indsats Som det fremgår af Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik tilstræbes at ydelserne gives som vidt muligt i borgerens nærmiljø. I forsøget på at give en bred vifte af effektive tilbud internt i kommunen, ligger der et udviklingspotentiale i over tid at udvikle ydelserne i de involverede aftaleområder: o Med Job og Aktiv om at yde beskæftigelses- eller aktivitets- og samværstilbud 103 og 104. Tilbudet kan etableres akut indenfor et varsel på 3 hverdage. o Med Job og Aktiv om at varetage den specialiserede specialundervisning for voksne (CSV) fremadrettet. o Med Solskrænten om at tilbyde akutophold i midlertidig bolig på Solskrænten efter Lov Om Social Service 107. Akutopholdet kan eventuelt etableres med 1 dags varsel og indtil relevant tilbud findes (maksimalt 1 måned). 12

13 Øvrige målsætninger Faaborg-Midtfyn Kommune har desuden følgende udviklingsmål på handicap og psykiatriområdet for 2011: o Faaborg-Midtfyn Kommune overtager fra 2011 ansvaret for alkoholbehandlingen fra bestående entreprenøraftale o Faaborg-Midtfyn Kommune overtager fra 2011 ansvaret for kompenserende specialundervisning for voksne fra bestående entreprenøraftale 13

14 Social- og arbejdsmarked Motivation og sammenhæng Social- og arbejdsmarkedsområdet varetager opgaver der relaterer til diverse lovbundne myndighedsopgaver, aktivering, vejledning og opkvalificering samt udbetaling af overførselsydelser og tilkendelse af førtidspension. Socialområdets primære opgave er, at udbetale overførselsydelser i henhold til gældende lovgivning og tilkende førtidspensioner. Det er arbejdsmarkedsområdets primære opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne begå sig på arbejdsmarkedet eller i det etablerede uddannelsessystem. Målsætninger Jobcenter samt Aktivering og Revacentre Hurtigere afklaring i sager vedr. sygedagpenge samt implementering af projekt Center for Forebyggelse og Bevægelse med midler fra Forebyggelsesfonden. Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at sikre, at borgerne på sygedagpenge får en hurtigere afklaring i deres sag, samtidig med at kommunen ønsker at tilbyde borgerne at deltage i et forsøg med udgangspunkt i den norske model fra Attføringscentret i Rauland med internat i sager med diffuse lidelser, der typisk bliver meget langvarige og invaliderende med den traditionelle måde at behandle disse sager på. Der vil blive iværksat 7 internatforløb a 4 gange 5 dages varighed fordelt med 3 i 2010 og 4 i Hvert forløb omfatter 20 borgere. Indsats Der skal gennemføres en borgerundersøgelse af de borgere, der har deltaget, og minimum 80% af borgerne skal have oplevet en forbedring i deres tilstand. Bla. ved at borgerne profiterer af det med at være taget ud af daglig trædemølle og giver udtryk for det. Ved at borgerne medvirker aktivt i at føre den fastlagte plan ud i livet. Samt at en stor del af borgerne afklares til det ordinære arbejdsmarked, revalidering eller uddannelse og sagernes varighed reduceres. 14

15 Indikatorer Jobcentret påregner, at etablere mindst 177 aktive forløb til sygemeldte borgere omregnet i helvårspersoner. 15

16 Plan og kultur Motivation og sammenhæng Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at understøtte kultur- og fritidslivet indenfor de mulige økonomiske rammer og med høj kvalitet i de serviceydelserne knyttet hertil. Det gælder både i forhold til tilbud indenfor biblioteker, musikskole, undervisningstilbud efter Folkeoplysningsloven, museer m.v og støttet til idrætten, herunder ikke mindst foreningernes aktiviteter. Kommunen har i 2008 vedtaget en fritidsstrategi og en friluftsstrategi, der danner grundlaget for de kommende års arbejde bl.a. med kvalitetsudvikling indenfor idræts- og friluftstilbud. Kommunen er i forlængelse heraf i blevet udpeget som Breddeidrætskommune for at styrke indsatsen for at udvikle på udbud og kvalitet i disse på idrætsområdet I 2010 arbejdes med en kulturstrategi, der tilsvarende skal fastlægge mål og handlinger for udviklingen på kulturområdet. Strategierne har fokus på ikke kun at udvikle tilbud i kommunens hovedbyer, men også at understøtte udviklingen i lokalsamfundene i muligt omfang. Målsætning I er der bl.a fokus på følgende kvalitetsmål: Udvikling og indførelse af en fritidsportal, der giver borgerne bedre oplysninger om og adgang til fritidstilbud og som samtidig giver foreninger og andre udbydere af tilbud en langt bedre administrativ service end i dag. Indførelse af en særlig aftenskoleportal som en række andre kommuner og indfører og med tilsvarende formål Indførelse af online-booking til idrætshaller og andre fritidsfacilteter i kommunen Indførelse af sund kost i kommunalt støttede fritidsfaciliteter bl.a. gennem at støtte pilotprojekter 16

17 Udarbejdelse af udviklingsplaner for kommunens idrætshaller bl.a med det mål at disse udbyder nye aktiviteter Højnelse af kvaliteten i bygningsmassen til idræt gennem en særlig renoveringsindsats frem til udgangen af 2011 samt investeringer i nye faciliteter i tilknytning til udvalgte anlæg. Forsøgsmæssig udvikling af det selvbetjente bibliotek udenfor normale åbningstider (Broby) Realisering af mål i Masterplan Faaborg om styrkelse af kvaliteten og indhold i byens kultur og fritidstilbud bl.a. gennem etablering af et nyt bibliotek/kulturhus i centrum og udvikling af tilbud på Byskolen. 17

18 Erhverv- og planlægning Motivation og sammenhæng Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe kvalitet i byudviklingen, herunder bolig, og erhvervsbyggeri samt forvaltningen af det åbne land. Det skal bl.a. ske gennem kommune- og lokalplanlægning samt særlige indsatsplaner som fx masterplaner for byer, områdeplaner m.v. Vedtagelsen af Kommuneplan 2009 danner et vigtigt fundament de kommende år. Kommunen ønsker at yde borgere og virksomheder en service af høj kvalitet i forbindelse med plansager. Kommunen har videre som mål at støtte en positiv udvikling for erhvervslivet og turismen. En vedtaget erhvervsstrategi i 2008 danner grundlag for de kommende års indsats på erhvervsområdet. I 2010 påbegyndes arbejdet med en turistrategi, der tilsvarende skal skabe fundamentet for bedre kvalitet i kommunens indsats på dette område. En vedtaget lokalsamfundspolitik fra 2008 danner sammen med en række vedtagne strategier grundlaget for mål og kvalitet i indsatsen for at understøtte kommunens lokalsamfund og herunder den løbende dialog med lokalråd m.fl. om udviklingen. Målsætning I arbejdes især med følgende kvalitetsmål: Forbedring af kvaliteten i lokalplanlægningen herunder servicen overfor involverede gennem vedtagelse af mere faste procedurer m.v. Opfølgende nøgleprojekter til realisering af Masterplan Faaborg Udarbejdelse af masterplan for Ringe Udarbejdelse af en udviklingsplan for byudvikling i Årslev /Sdr. Nærå. Udarbejdelse af en ny planstrategi som del af kommunens udviklingsstrategi. 18

19 Kompetanceudvikling af medarbejdere indenfor erhvervsservice særligt i forhold til virksomheder gennem et fælles sydfynsk projekt. Gennemførelse af erhvervsfremmeprojekter, der i særlig grad understøtter virksomheder indenfor mekatronik området og fødevarer i samarbejde med andre fynske kommuner Udarbejdelse af turiststrategi Fortsat at understøtte lokalsamfund i deres arbejde med lokale udviklingsplaner. God inddragelse af borgere/relevante interessenter i de enkelte tiltag med henblik på at sikre engagement og ejerskab hos berørte parter. 19

20 Teknik Tilfredse borgere er områdets vigtigste målsætning. Tilfredse borgere skabes bedst ved åbenhed i forvaltningen, og ved at borgerne føler de får en god behandling, når de henvender sig til fagområdet. I serviceområdet Teknik varetager vi mange opgaver som bringer os i tæt dialog med borgeren, herunder: behandling af byggesager, miljøgodkendelser, vejsager, beredskabsarbejde, klima-initiativer samt til en vis grad affaldshåndtering. Derfor er det også disse områder der er prioriteret i det kommende år. Sagsbehandlingstiden for byggesager skal ligge mellem 2 6 uger. For at forbedre klimaet i kommunens bygninger skal der ske en energimærkning af samtlige af de kommunale ejendomme over en 2-årig periode. Dette skal på sigt medføre, at de kommunale ejendomme bliver energioptimale. Vi har som mål at en samlet affaldsplan, en samlet vandforsyningsplan og en samlet spildevandsplan skal være udarbejdet i Miljøgodkendelser af husdyrproduktioner skal kunne afsluttes inden for ni måneder efter at de nødvendige oplysninger er modtaget hos kommunen. Miljøgodkendelser af andre industrivirksomheder skal kunne afsluttes et halvt år efter at de nødvendige oplysninger er modtaget. Trafiksikkerhedsplanen er nu godkendt med en prioritering af de tiltag der skal udføres i Planen vil blive lagt på kommunens hjemmeside. Samtidig er der udarbejdet en folder med trafikintensiteten på de overordnede veje. Der udarbejdes fortsat regulativer, beskrivelser, retningslinier m.v. for at lette vejadministrationen. Disse lægges efter godkendelse på kommunens hjemmeside. Der arbejdes fortsat med udbud af kommunens driftsopgaver på vejområdet. Redningsberedskab er dimensioneret således, at der er stor tryghed for borgerne i kommunen. 20

21 Med henvisning til den risikobaserede dimensionering, fokuseres der især på 3 områder med hensyn til den forebyggende indsats. 1. Institutioner for børn og unge: Tilbud om elementær brandbekæmpelse i institutioner for børn og unge. 2. Ældre og handicappede: Der uddeles røgalarmer til private hjem og der undervises i det udarbejdede informationsmateriale om brandsikkerhed. 3. Landbrug og dyrehold: Med det formål også at nedbringe antallet af brande i bygninger med dyrehold, udfører beredskabet tiltag for at øge brandsikkerheden i samarbejde med bygningsafdelingen og landbrugets organisationer. 21

22 Borgerservice Motivation og sammenhæng Faaborg-Midtfyn kommune ønsker at betjene kommunens borgere effektivt og korrekt gennem borgerservice. God service er baseret på at den enkelte borger får den korrekte ydelse til tiden. Dette indebærer samtidig at der er fokus på misbrug af sociale ydelser ved oprettelse af en kontrolgruppe. Målsætning og indsats I borgerservice er fokus i 2010 også rettet mod at optimere den service borgerne ydes når de henvender sig til kommunen. Dette sker ved analyse og udarbejdelse af kanalstrategi. Borgerservice ønsker at optimere på selvbetjeningsløsninger og vil aktivt arbejde på at flest mulige borgere får og bruger Nem-ID fra 1. juli

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Dok. nr. 306-2010-143947 Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Indhold Kvalitetskontrakt... 3 Udfordringer... 3 Odsherred Kommune - en udviklingskommune... 4 Udviklingsmål i kvalitetskontakten...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

DAGTILBUD. børnehaveklassen

DAGTILBUD. børnehaveklassen 10 Dagtilbud DAGTILBUD I Herning Kommune ligger vi på landsgennemsnittet af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er under regeringens mål om 95% af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse

Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse Forord Det er vigtigt konstant at have fokus på udvikling af service og kvalitet i den offentlige sektor. De nye kommunale kvalitetskontrakter

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Udkast til notat Missions- og visionsmøder Sundhed og Handicap

Udkast til notat Missions- og visionsmøder Sundhed og Handicap Udkast til notat Missions- og visionsmøder Sundhed og Handicap 1. Indledning Psykiatriområdet har siden slutningen af 2012 arbejdet med at skabe et fælles grundlag gennem formuleringen af en mission og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den 26.02.2008 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning.... 4 Familieliv

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Notat. Status på inklusionsarbejdet i. Faaborg-Midtfyn kommunes. skolevæsen. Sagsnummer.:

Notat. Status på inklusionsarbejdet i. Faaborg-Midtfyn kommunes. skolevæsen. Sagsnummer.: Notat Status på inklusionsarbejdet i Faaborg-Midtfyn kommunes skolevæsen Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning Sagsnummer.: Dato: 11. marts 2014 Status på inklusionsarbejdet i Faaborg-Midtfyn kommunes

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere