HOVEDOPLYSNINGER: ANDELSBOLIGFORENINGEN DIGTERHAVEN, 9800 HJØRRING CVR NR.: Sparekassen Vendsyssel Bredgade Pandrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDOPLYSNINGER: ANDELSBOLIGFORENINGEN DIGTERHAVEN, 9800 HJØRRING CVR NR.: 28172699. Sparekassen Vendsyssel Bredgade 7 9490 Pandrup"

Transkript

1

2 HOVEDOPLYSNINGER: ANDELSBOLIGFORENINGEN DIGTERHAVEN, 9800 HJØRRING CVR NR.: ADMINISTRATOR: Sparekassen Vendsyssel Bredgade Pandrup PENGEINSTITUT: Kontaktpersoner: Boligchef: Kim Søndergaard Tlf. direkte mail: Sparekassen Vendsyssel Lønstrup afd. Strandvejen Hjørring Andelsboligadministration Malene Dam Hjortshøj Tlf. direkte mail: rndhæsparv.dk Kunderådgiver: Kurt Bæk Henriksen Tlf. direkte mail: kbhæsparv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER M.V. Side Hovedoplysninger 1 Administrators påtegning 2 Bestyrelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis :.. 3 Værdiansættelsesprincip... 4 Bilagskontrol 4 RAPPORT Driftsregnskab. Statusopgørelse. 5 6 ANDELSVÆRDI NOTER BUDGET Beregning andelsværdi. 7 Noter 8-9 Nøgletalsskema Næste års budget. 14 1

3 ADMINISTRATORS PÅTEGNING ) Omstå nd/e'{årsrapport er opstillet i henhold til den mellem Sparekassen Vendsyssel og ande~~9~igforeningen indgået administrationsaftale. tj' Den 028; / /. /i \./J -klj I BESTYRElSESPÅ TEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet årsrapporten for andelsboligforeningen Digterhaven, Hjørring. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende regnskabsbestemmelser overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. og i Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hjørring den Formand: Jesper M. Jensen Underskrift Kasserer: Edel Lund Christensen Underskrift Menig medlem: Jesper Højer Larsen ~ Underskrift Menig medlem: Agner Pedersen Underskrift Menig medlem: Jette s. Djernæs Underskrift 2

4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 5. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. RESULTATOPGØRELSEN: Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. I resultatopgørelsen indregnes boligafgift og andre indtægter i takt med, at de indtjenes, ligesom alle omkostninger vedrørende regnskabsperioden indregnes. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. BALANCEN: Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet første indregning til kostpris. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. og værdiansættes ved Egenkapitalen Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Overført resultat, indeholder akkumuleret resultat, ændringer i dagsværdien af eventuelle finansielle sikringsinstrumenter samt resterende overførsel af årets resultat. Eventuelt reserveret beløb til fremtidig vedligeholdelse indregnes, men indgår ikke i beregning af andelsværdien. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 3

5 VÆRDIANSÆTTElSESPRINCIP: Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den Valg af værdianskaffelsesprincip jfr. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. 1. Anskaffelsessum, jf. ABL 5 stk. 2a 2. Ejendomsværdi, jf. ABL 5 stk. 2c Dirigent BILAGSKONTROL: Gennemgang af årsrapporten for andelsboligforeningen Digterhaven, Hjørring. Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med de forelagte bilag. Digterhaven, den 4

6 AB DIGTERHAVEN DRIFTSREGNSKAB 1/1-31/ BUDGET NOTE: INDTÆGTER: 1 Boligafgifter Handelsgebyr O O Renter INDTÆGTER I ALT: PRIORITETSYDElSE: Renter O Afdrag O PRIORITETSYDElSE I AL T: UDGIFTER: Ejendomsskat Renovation Stikledningsbidrag O Udendørs belysning Forsikring Kontingenter og abonnement Kontorhold Bestyrelsesmøder O Bestyrelseshonorar Vedligeholdelse Udenomsarealer Snerydning Gaver Grundejerforeningen Adm. honorar Energimærkning O O Renter / gebyrer (Nordjyske Bank) O O 993 UDGIFTER I AL T: DRIFTSRESULTAT: HENSAT TIL VEDLIGEH. FOND O OVERFØRT TIL EGENKAPITAL O O O 5

7 AB DIGTERHAVEN STATUS PR. 31/ AKTIVER: Ejendommens anskaffelsessum Anten neti lslutn i ng SparV. kt SparV. kt SparV. kt AKTIVER I AL T: PASSIVER: GÆLD: 6 RD opr GÆLD I ALT: EGENKAPITAL: Andelsindskud VEDlIGEHOLDELSESFOND: Hensat til reserve primo Årets tilgang VEDLIGEH. FOND ULTIMO: Afdrag primo Årets afdrag Indeksering primo Årets indeksering Forbedring ejendom EGENKAPITALI ALT: PASSIVER I ALT:

8 AB DIGTERHAVEN VÆRDIBEREGNINGER PR. 31/ Egenkapital iflg. balance pr. 31/ vedligeholdelsesfond Korrigeret egenkapital EJENDOMMEN OPTAGET EFTER ANSKAFFElSESSUMMEN Korrigeret egenkapital Oprindeligt indskud Type A (6 stk.) Type B (6 stk.) Værdi pr. andel pr. 31/ Type A (6 stk.) Type B (6 stk.) Værdi pr. indskudt krone pr. 31/ Procentuel stigning 2, % EJENDOMMEN OPTAGET EFTER KONTANTVÆRDI Korrigeret egenkapital Ejendomsværdi iflg seneste off. vurd. af 2013 for matr.nr. 1 DI, V. Tirup anskaffelsessum Restgæld pr. 31/ kursværdi Reguleret egenkapital Andelsindskud oprindeligt Type A (6 stk.) Type B (6 stk.) Værdi pr. 31/ Type A (6 stk.) Type B (6 stk.) Værdi pr. indskudt krone pr. 31/ Procentuel stigning 2, % 7

9 NOTER 1 BOlIGAFGIFT: Type A (6 stk.) Type B (6 stk.) BOlIGAFGIFT I ALT: FORSIKRING: Alm. Brand - arbejdsskadeforsikring. Alm. Brand - bygningsforsikring. Alm. Brand - erhvervsforsikring. FORSIKRING I ALT: MØDER, KONTORHOLD MV.: Generalforsamling Sommer brunch Porto Pandrup '" '",. 18 Julekomsammen 428 MØDER, KONTORHOLD MV. I ALT:

10 4 VEDLIGEHOLDELSE: Lås fællesskur. Mosrive. Dørgreb nr Højtryksrenser. Lås til facadedør nr Flügger Maling. Flag og vimpel. Vask tilstoppet nr Vinduespolering. Skab nr. 297 (Lützen). Trådspoler. Udskiftn. af ruder. Murer J. Fanth. VEDLIGEHOLDElSE I ALT: UDENOMSAREALER: Benzin 227 Myregift 296 Græstrimmer 600 Vingemøtrik til plæneklipper Juletræ plus lyskæde 408 UDENOMSAREALER I ALT: RD OPR Lånetype: Kursværdi: Restløbetid: Med afdrag Indekslån år 6 mdr STATENS KRAV VEDR. EVT OPLØSNING: Statens krav ved evt opløsning af foreningen er pr i alt kr ,42 9

11 NØGLETALSOPLYSNINGER FOR AB DIGTERHAVEN Nøgletalsoplysningerne er beregnet ud fra værdiansættelsesprincip: Kontantværdi princippet 1. GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER OM ANDELSBOLIGFORENINGEN Antal BBR Areal, m2 Bl Andelsboliger B2 Erhvervsandele B3 Boliglejemål B4 Erhvervslejemål BS Øvrige lejemål, kældre, garager m.v. B6 I alt Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelsen af Cl andelsværdien? x Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelsen af C2 boligafgiften? x C3 Hvis andet, beskrives fordelingsnøglen her: Boligernes areal Kontantværdi Anskaffelses (BBR) princippet princippet Andet Dl Foreningens stiftelsesår 1992 D2 Ejendommens opførelsesår 1992 Ja Nej El Hæfter den enkelte andelshaver for mere end det, der er betalt for andelen? x E2 Hvis is, beskriv hvilken hæftelse der er i foreninqen: 10

12 Anskaffelsesprisen Valuarvurdering Offentlig vurdering Anvendt vurderingsprincip til beregning F1 af andelsværdien x Ejendomsværdi (F2) divideret Anvendt værdi pr med m2 ultimo året i alt (B6) Kr. Gns. kr. pr. m2 Ejendommens værdi ved det anvendte F2 vurderingsprincip ,54 Reserver (F3) divideret med Anvendt værdi pr m2 ultimo året i alt (B6) Gns. Kr. kr. pr. m2 I F3 I Generalforsamlingsbestemte reserver ,00 548,39 Reserver (F3) divideret med ejendomsværdi (F2) ganget med 100 =% F4 I Reserver i procent af ejendomsværdi 4,56 Ja Nej Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens G1 opløsning? x Er foreningens ejendom pålagt tilskudsstemmeiser, jf. lov om frigørelse for visse G2 tilskudsbestemmelser m.v. (Lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009)? x G3 Er der tinglyst en tilbagekøbsklasul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom? x 11

13 2. ANDELSBOLIGFORENINGENS DRIFT Gns. kr. pr. andelsm2 pr. år Forklaring på udregning: H1 Boligafgift 553,45 Ultimomånedens indtægt (incl. eventuelle H2 Erhvervslejeindtægter tilgodehavender) ganget med 12 og divideret med det samlede areal for andele på balancedagen (B1 H3 Boliglejeindtægter og B2) Årets resultat eksl. afdrag divideret med det samlede areal for andele på balancedagen (B1 og B2) Årets overskud (før afdrag), gns. kr. pr. J andels-m2 (sidste 3 år) 301,3 232,17 254,81 Gns. kr. pr. andelsm2 Forklaring på udregning: Andelsværdi på balancedagen Uf. værdiberegn.) divideret med det samlede areal for andele på K1 Andelsværdi 5.049,09 balancedagen (B1 og B2) Samlet gæld minus samlet aktiver (udeholdt ejendommen) divideret med det samlede areal for K2 Gæld - omsætningsaktiver 4.292,81 andele på balancedagen (B1 og B2) K3 Teknisk andelsværdi 9.341,90 K1 plus K2 12

14 3. VEDLIGEHOLDELSE Vedligehold (hhv. løbende vedligehold og renovering) jf. resultatopgørelsen divideret med den samlede areal ultimo året (B6) Ml Vedligeholdelse, løbende (gns. kr. pr. m2) 32,88 6,SS 13,16 Vedligeholdelse, genopretning og M2 renovering (gns. kr. pr. m2) O 29,98 O M3 Vedligehold, i alt [kr. pr. m2) 32,88 36,53 13,16 4. FINANSIEllE FORHOLD Anskaffelsesværdi Uf. balancen) minus samlet gæld Uf. balancen) divideret med anskaffelsesværdi Uf. balancen) ganget med 100 Friværdi i % (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens p regnskabsmæssige værdi) 42,36 Årets afdrag divideret med det samlede areal for andele på balacedagen (Bl og B2) I R IArets afdrg pr. andels-m2 (sidste 3 år) 230,81 231,94 233,06 13

15 BUDGET FOR ÅRET AB DIGTERHAVEN INDTÆGTER: Boligafgift Fællesudgifter 1 Fællesudgifter 2 Renteindtægt INDTÆGTER I ALT: kr. kr. kr. kr. kr UDGIFTER: Prioritetsudgifter efter ydelsesstøtte Ejendomsskat Renovation Forsikring Bestyrelsesmøder og generalforsamling Snerydning Grundejerforening Kontohold, tlf, internet mm. Elforbrug Gaver Honorar administrator Kontingent Fællesudgifter 1 Vedligeholdelse m.v. Vedligeholdelse fællesanlæg Fællesudgifter 2 UDGIFTER I ALT: DRIFTSRESULTAT: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr BOlIGAFGIFT: Type 88 6 stk stk Boligydelse Fællesudg. 1 Fællesudg Boligafgift m2 i alt 1140 Fordelingsnøgle: Prioritetsydelse Fællesudgift 1 Fællesudgift / /12/ /1.140 pr. m2 kr. pr. m

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TREKRONER ' REVISION A/S

TREKRONER ' REVISION A/S TREKRONER ' REVISION A/S Andelsholigforeningen Andedammen væenrik Hjortdal Andedammen 3 346 Birkerød Årsrapport 213 29. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fgreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere