Forsøgsansøgning. Forsøgsansøgning. Byrådet 31. oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøgsansøgning. Forsøgsansøgning. Byrådet 31. oktober 2011"

Transkript

1 Fredensborg Fredensborg Frikommune Frikommune Forsøgsansøgning Forsøgsansøgning Byrådet 31. oktober 2011 Byrådet 31. oktober 2011

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice... 6 Lige vilkår for handicappede og ikke-handicappede i forhold til betaling af transport...8 Kommunal levering af tilkøbsydelser...9 Lægehenvisning til yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling...11 Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug...13 Anmeldte embedslægetilsyn på plejehjem hvert andet år...16 Kontaktlister over praktisk hjælp til de ældre...18 Anførelse af indholdsstof frem for handelsnavn på medicin...20 Fritagelse for samtykke til at indhente medicinoplysninger i PEM...22 Delvis fritagelse for samtykke til behandling...24 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger...26 En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden Klimarabat på byggesagsgebyr...33 Fra Energimærker til energibesparelser...36 Opkrævning af dagrenovationsgebyr for erhverv...39 Nedre grænse for VVM-screening af anlæg til indvinding af grundvand...43 Forenklet procedure for sagsbehandling på husdyrbrug op til 50 DE...45 Fremtidens fleksible folkeskole Kvalitetsrapport hvert andet år og større frihed til indhold...50 Flere i beskæftigelse Udvidet mulighed for løntilskud...54 Befordringsgodtgørelse...56 Rimelighedskrav ved etablering af virksomhedspraktik...58 Samtaler for sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere når det giver mening...60 Samling og specialisering af opgaverne med rådighedsvurderinger m.m...63 Et fleksibelt og individuelt kontaktforløb...65 Smart og smidig administration af transportbevillinger og udbetalinger...68 Fælles opstart af sygedagpengesager...70 Modernisering af den politiske struktur Honorering af næstformænd i de stående udvalg...73 Politisk repræsentation i Børn- og Ungeudvalget...75 Ingen unødige regler Informeret samtykke til tandlægebehandlinger...77 Tandplejen med i SSD-samarbejdet...79 Uanmeldt tilsyn med plejefamilier...81 Fritagelse for opdatering af oplysninger på brugerinformation.dk...83 Indkøb af bleer til forældre med børn i dagtilbud...85 Smidiggørelse af tilbudslovens 6 stk Mindre bureaukrati ved tilbudsindhentning på mindre ydelser...88 Udpantning for ejendomsskat...90

3 Side 3 Fredensborg Frikommune Fredensborg Kommunes vision er tilfredse borgere. Det er ambitiøst i en tid med færre ressourcer, færre hænder og fortsatte forventninger til den offentlige service. Samtidig står landet som helhed og kommunerne i særdeleshed med en opgave om at sikre fremtidens velfærd og offentlige service inden for overkommelige økonomiske rammer. I en sådan situation må vi i fællesskab; politikere, medarbejdere og borgere forsøge at finde mulige bud på alternative løsninger til at opretholde et tilfredsstillende serviceniveau. Vi må udfordre os selv og hinanden. Her er frikommune en kærkommen lejlighed til at rydde ud i unødige regler, der ikke giver bedre service til borgerne eller bare er overflødige, forældede og bureaukratiske. Med frikommune har Fredensborg Kommune og de andre frikommuner en enestående chance for at bane vejen for nye og mere holdbare veje i den kommunale opgaveløsning. At være frikommune er en oplagt mulighed, som Fredensborg Kommune ønsker at gribe. En mulighed for at afprøve forsøg på en række forskellige områder. Nogle mere vidtgående end andre, men alle med det fællestræk, at de har et landsdækkende perspektiv og sigter mod at opnå en bedre ressourceanvendelse. Fredensborg Frikommune er et fælles projekt for hele kommunen. Et projekt hvor borgere, medarbejdere, ledere og politikere er i dialog om, hvilke frikommuneforsøg der skal igangsættes. Dels for at sikre en bred forankring og opbakning, som på den lange bane er en forudsætning for veltilrettelagte og velgennemførte forsøg og dels for at få igangsat forsøg der har deres udspring såvel oppefra som nedefra. Samlet set vil det sikre det bedst mulige grundlag for et frikommuneforsøg, der nyder bred opbakning. En forudsætning der er nok så vigtig, når man som Fredensborg Kommune har ambitioner om at udfordre det bestående og de gængse sandheder og antagelser om, hvordan kommunerne skal løse velfærdsopgaverne. Frihed under ansvar Frikommune er det første af sin slags i mange år, og har derfor karakter af en slags pionérarbejde. Eller sagt med andre ord, så belægger vi frikommunevejen, mens vi går på den. Vision for frikommune Fredensborg Kommune ønsker med frikommune at bidrage til at få skabt en mere frisat offentlig sektor i Danmark, hvis borgere og ansatte oplever, at der er fokus på ydelser og resultater. Forsøgene skal derfor være ambitiøse, have perspektiv og give nogle brugbare landspolitiske erfaringer. For Fredensborg Kommune er det målsætningen, at der lægges en vej så bred, at der er mulighed for at folde sig ud, men samtidig en vej, der ikke er bredere, end at den kan

4 Side 4 overskues. Med andre ord: Frihed under ansvar. Det afspejles i visionen for frikommune, nemlig et ønske om frihed til metode og ansvar i forhold til resultater. 2. runde af forsøgsansøgninger Fredensborg Kommune indsender i anden ansøgningsrunde med frist den 1. november 2011 forsøgsønsker på følgende forsøgsområder: Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden Flere i beskæftigelse Fremtidens fleksible folkeskole Modernisering af den politiske struktur Ingen unødige regler På forsøgsområdet Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Lige vilkår for handicappede og ikke-handicappede i forhold til transport Kommunal levering af tilkøbsydelser Lægehenvisning til yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol- og stofmisbrug Anmeldte embedslægetilsyn på plejehjem Kontaktlister over praktisk hjælp til de ældre Anførelse af indholdsstof frem for navn på medicin Fritagelse for samtykke til at indhente medicinoplysninger i PEM Delvis fritagelse for samtykke til behandling Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger På forsøgsområdet En klima-, miljø-, og energilovgivning af tiden ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Klimarabat på byggesagsgebyrer Fra energimærker til energibesparelser Opkrævning af dagrenovation for erhverv Nedre grænse for VVM-screening af anlæg til indvending af grundvand Forenklet sagsbehandling på husdyrbrug op til 50 DE På forsøgsområdet Fremtidens fleksible folkeskole ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Kvalitetsrapport hvert andet år og større frihed til indhold På forsøgsområdet Flere i beskæftigelse ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Udvidet mulighed for løntilskud Befordringsgodtgørelse Rimelighedskrav ved etablering af virksomhedspraktik Samtaler for sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere når det giver mening Samling og specialisering af opgaverne med rådighedsvurdering Et fleksibelt og individuelt kontaktforløb Smart og smidig administration af transportbevillinger og udbetalinger

5 Side 5 Fælles opstart af sygedagpengesager På forsøgsområdet Modernisering af den politiske struktur ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Honorering af næstformænd i de stående udvalg Politisk repræsentation i Børn- og Ungeudvalget På forsøgsområdet Ingen unødige regler ansøges i 2. runde om følgende forsøg: Informeret samtykke til tandlægebehandlinger Tandplejen med i SSD-samarbejdet Uanmeldt tilsyn med plejefamilier Fritagelse for opdatering af oplysninger på brugerinformation.dk Indkøb af bleer til forældre med børn i dagtilbud Smidiggørelse af tilbudslovens 6 stk. 3 Mindre bureaukrati ved tilbudsindhentning på mindre ydelser Udpantning for ejendomsskat På forsøgsområdet Digital borgerbetjening hele livet er der i 2. runde ingen nye forsøg Perspektiver og konkrete forsøg er beskrevet nærmere inden for hvert område. Fælles for forsøgsbeskrivelserne er et fokus på nytænkning, tidssvarende løsninger og afbureaukratisering. Fokus på resultater frem for regler og proces er ligeledes et centralt omdrejningspunkt for flere af ansøgningerne. Udover de enkelte forsøgsbeskrivelser indeholder den samlede ansøgning en visionsforside for hvert område, der beskriver de bredere perspektiver og visioner bag forsøgene. Visionsforsiderne til de enkelte forsøg vil imidlertid være gældende for hele perioden. På vegne af Fredensborg Kommunes Byråd Thomas Lykke Pedersen Borgmester Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør

6 Side 6 Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice Fredensborg Kommune står i de kommende år over for en række udfordringer i forbindelse med befolkningsudviklingen, og en samtidig forventes stor afgang af medarbejdere alene på grund af alder. Prognosen for befolkningsudviklingen viser, at der vil ske en stigning på 27% for de + 80 årige frem til Dermed vil gruppen af ældre med behov for personlig hjælp og pleje stige, og antallet af kronisk syge borgere øges. Presset på kommunens udgifter - både i eget regi og til regionens ydelser - vil derfor stige de kommende år. Hertil skal lægges, at borgernes forventninger vil være et uændret serviceniveau også i fremtiden. Udvikling af kommunens ældrepleje gennem ny teknologi vil være én af flere vigtige veje til at imødekomme disse udfordringer. Der er allerede igangsat en række velfærdsteknologiske projekter på ældre/handicapområdet, men der er behov for at løfte indsatsen op på et højere niveau med investering i ressourcer og udvikling af innovative indsatser. Her vil frikommune give Fredensborg Kommune nye muligheder for at tænke velfærdsteknologi og frisætning af den offentlige sektor i en sammenhæng. På ældre/handicapområdet er Fredensborg Kommune optaget af at støtte borgeren i at holde sig rask og selvhjulpen længst muligt og så godt som muligt. Ligeledes ønsker vi at støtte de ældre og handicappede i at leve bedst muligt med sygdom, svækkelse og handicap. For at nå dette mål skal der udvikles nye måder at organisere ældreplejen og handicapområdet på. Fokus skal lægges på læring for borgere og medarbejdere samt kvalitetsudvikling af kommunens service frem for kontrol og stram regelstyring, hvor denne er uhensigtsmæssig. Vi vil med frikommune understøtte mulighederne for udvikling af organisationen i retning af læring og frihed under ansvar for medarbejdere og borgere. Fredensborg Kommune ønsker at fokusere ældrepleje til de svageste borgere. Kommunen har et højt serviceniveau til personlig pleje til denne målgruppe det ønsker vi at fastholde. Fredensborg Kommune lægger vægt på samarbejde og samspil med borgerne, frivillige organisationer, idrætsorganisationer, erhvervslivet, øvrige kommuner, regionerne mv.. Dette gælder også på ældreområdet, hvor vi med frikommune vil søge yderligere at understøtte denne udvikling. Det handler bl.a. om samarbejde med privat praktiserende sundhedsprofessionelle og samspil med borgerne om forventningerne til serviceniveauet, vores fælles udfordringer og løsninger herpå samt udvikling af velfærdsteknologi både nu og fremover. På ældre og handicapområdet ansøges der i denne omgang om følgende forsøg: Lige vilkår for handicappede og ikke-handicappede i forhold til transport Kommunal levering af tilkøbsydelser Lægehenvisning til yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol- og stofmisbrug Anmeldte embedslægetilsyn på plejehjem Kontaktlister over praktisk hjælp til de ældre Anførelse af indholdsstof frem for navn på medicin Fritagelse for samtykke til at indhente medicinoplysninger i PEM Delvis fritagelse for samtykke til behandling Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger

7 Side 7 I løbet af frikommuneperioden vil kommunen fremsende yderligere forsøgsbeskrivelser på ældre/handicapområdet. Forsøgene vil blive udarbejdet med baggrund i input fra medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere, der hver især kan give deres bud på, hvorledes fremtidens ældrepleje og handicapområdet udvikles med kvalitet, kompetenceudvikling og innovation i højsædet.

8 Side 8 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Lige vilkår for handicappede og ikke-handicappede i forhold til betaling af transport Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af 2. Mål og forventede resultater Problemstilling Handicappede borgere har efter serviceloven i flere tilfælde ret til gratis befordring til undervisning, beskæftigelse og aktivitetstilbud. Dette forhold gælder ikke for andre borgere. Der er således tale om en overkompensering til handicappede. Formål Der ønskes indført forsøg med mulighed for at give borgerne lige vilkår i forhold til transportudgifter, således at der ved bevilling af transport beregnes en egenbetaling, der svarer til omkostningen ved offentlig transport Mål At ligestille handicappedes og ikke-handicappedes rammer for transport til arbejde, uddannelse og fritidstilbud. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forventede resultater - At der kan indhentes en besparelse ved indførelse af egenbetaling på handicapkørsel Ved indførelse af brugerbetaling på handicappedes kørsel svarende til omkostningen ved den billigste offentlige transport. 4. Forsøgshjemler Serviceloven 103, 104 og lov om specialundervisning for voksne 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parametre indgår: - Den økonomiske omkostning for handicappede - Kommunens besparelse

9 Side 9 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Kommunal levering af tilkøbsydelser Start- og Startdato: Medio 2012 Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældrechef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. November Beskrivelse af Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker i lighed med Vejle og Odsherred Kommuner at ansøge om mulighed for, at borgere i Fredensborg Kommune, herunder borgere i kommunens plejeboliger, får mulighed for at tilkøbe ydelser indenfor praktisk hjælp og personlig pleje m.m.. Ydelser som ellers ikke er inddækket i de ydelser, som borgeren allerede modtager i forhold til funktionsniveau og behov. De borgere, der vil blive inkluderet i ordningen, er således borgere, der allerede modtager hjælp efter en eller flere af Servicelovens 79, 83, 84 og 87. Private leverandører af hjemmepleje har allerede muligheden for at tilbyde tilkøbsydelser. Forsøget vil således sidestille kommunale og private leverandører. Den kommunale leverandør er kapacitetsmæssigt udfordret af, at de fleste plejekrævende borgere vælger den kommunale leverandør, mens halvdelen af modtagere af praktisk hjælp vælger en privat leverandør. Det medfører, at der er stort pres på den kommunale leverandør i tidsrummet 8-12, hvor de fleste plejeopgaver udføres. Derimod har den kommunale leverandør kun få opgaver om eftermiddagen, hvor de praktiske opgaver udføres. Det vanskeliggør den kommunale leverandørs mulighed for at kunne tilbyde attraktive fuldtidsstillinger til social- og sundhedspersonale. Eksempler på kommunale tilkøbsydelser på plejecentre og i private hjem: Rengøring eks. hver uge Bad udover en gang om ugen Ledsagelse ved indkøb Afløsning i hjemmet Såfremt der er positiv tilkendegivelse i forhold til at Fredensborg Kommune kan tilbyde deres borgere tilkøbsydelser, vil der blive udarbejdet et katalog indeholdende de tilkøbsydelser, som borgeren kan tilkøbe samt en prisliste. Formål Formålet med er at kunne levere en mere fleksibel

10 Side Mål og forventede resultater kommunal service som matcher de ældres borgeres behov. Mål At fleksibel velfærd, med mulighed for tilvalg af ydelser, vil bidrage til større brugertilfredshed hos de ældre borgere, der modtager ydelser fra den kommunale leverandør Forventede resultater - At borgere, der allerede modtager ydelser fra den kommunale leverandør, ønsker at tilkøbe yderligere ydelser 3. Hvordan nås de Ved implementering af ovenstående tilkøbsydelser. opstillede mål? 4. Forsøgshjemler 79, 83, 84 og Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parametre indgår: Årlig registrering af antal og type tilkøbsydelser Årlig registrering af borgernes tilfredshed med tilkøbsydelserne - Tilfredsheden måles via stikprøveinterview blandt 10 % af borgere, der modtager ekstraydelser. Konklusioner og erfaringer samles i en slutevaluering.

11 Side 11 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Lægehenvisning til yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling Borgere, som henvises til vederlagsfri fysioterapi, er enten svært fysisk handicappede eller borgere med funktionsnedsættelse som følge af en progredierende kronisk sygdom. Borgerne kan som udgangspunkt modtage 20 behandlinger hos fysioterapeut årligt. Vurderer fysioterapeuten, at borgeren har behov for yderligere behandlinger, skal fysioterapeuten udarbejde en undtagelsesredegørelse. Undtagelsesredegørelsen skal derefter underskrives ag borgerens praktiserende læge. På dette område er der ikke sammenhæng mellem beslutningskompetencen hos fysioterapeut og læge på den ene side og kommunens finansieringsansvar på den anden side. Udfordringen for kommunen er, at det er den praktiserende læge, der visiterer til yderligere behandlinger på baggrund af undtagelsesredegørelsen fra den praktiserende fysioterapeut. Kommunen kan ikke regulere på serviceniveauet på trods af, at kommunen har det fulde finansieringsansvar. Det har været en problemstilling, at undtagelsesredegørelserne ikke er korrekt udfyldt, og ikke indeholder en individuelt faglig og fyldestgørende begrundelse. Ifølge en stikprøveanalyse, foretaget af samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Nordjylland, var der i 50 % af undtagelsesredegørelserne ikke anført en faglig begrundelse af fysioterapeuten. Derudover indeholdt ingen af stikprøvens i alt 99 undtagelsesredegørelser en bemærkning fra den praktiserende læge. På den baggrund ønsker Fredensborg Kommune at indlede følgende forsøg for at sikre, at kommunens myndighedsansvar styrkes: Fredensborg Kommune foreslår et forsøg, hvor kommunen foretager en vurdering af undtagelsesredegørelserne til yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling.

12 Side Mål og forventede resultater Formål Formålet med er at sikre, at der er et dokumenteret behov for yderligere fysioterapeutisk behandling udover de 20 gange samt at sikre bedre sammenhæng mellem finansieringsansvar og beslutningskompetence. Desuden vil ordningen styrke den direkte dialog mellem de praktiserende læger og kommunen. Mål At det kommunale myndighedsansvar styrkes At undtagelsesredegørelserne bruges som et effektivt redskab At omfanget af vederlagsfri fysioterapi som ikke er faglig begrundet på denne baggrund reduceres At holdtræningstilbud bliver benyttet, når der ikke er en faglig begrundelse for at give individuel træning At Kommunen får mulighed for at foreslå andre tilbud til borgeren Forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? - At styrke de praktiserende lægers visitationsansvar - At sikre, at der er en faglig begrundelse bag undtagelsesredegørelserne. - At ovenstående resulterer i et mere optimalt ressourceforbrug De praktiserende læger skal sende undtagelsesredegørelsen til kommunen samtidig med, at borgeren modtager den. Kommunen vil herefter foretage en lægefaglig vurdering af, om undtagelsesredegørelsen er korrekt udfyldt og fyldestgørende. Herefter vil kommunen evt. indgå i en dialog med den praktiserende læge, om vederlagsfri fysioterapi er det rigtige tilbud til borgeren. 4. Forsøgshjemler Forslaget vedrører: Sundhedsloven 140 a og 140 b Bekendtgørelse nr. 710 af 27. juni 2008 om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren i kommunen Landsoverenskomst for vederlagsfri fysioterapi. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parameter indgår: Har en effekt på omfanget af det gennemsnitlige antal ydelser pr. visiteret borger

13 Side 13 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at sikre ensartede vilkår og bevillingsgrundlag for borgere, der ønsker ambulant behandling for alkoholmisbrug og stofmisbrug. Borgere med alkoholmisbrug, der ønsker behandling, kan i dag rette henvendelse til behandlingssteder efter eget ønske, og borgeren kan vælge at være anonym. Kommunen har betalingsforpligtelsen, men har ikke indflydelse på borgerens valg og længde af behandling (SUL 141). For stofmisbrugere gælder, at der altid foreligger en bevilling af ambulant behandling, inden den kan iværksættes af en ekstern leverandør(sel 101). Alle borgere, der henvender sig til en kommune eller leverandør, er omfattet af lov og regler om tavshedspligt. Fredensborg Kommune har oplevet, at kun få borgere, der ønsker ambulant behandling for alkoholmisbrug, vælger at være anonyme. Mange borgere har problemer med blandingsmisbrug, hvilket giver leverandøren mulighed for selv at vælge, hvilken lovgivning borgeren er målgruppe indenfor. Forsøget ønsker at ligestille borgere med misbrugsproblemer, således at kommunen har indflydelse på valg og bevilling af ambulante behandlingstilbud, og derved har mulighed for at følge borgeren i forhold til behandlingens effekt, samt sikre at leverandøren leverer den ønskede kvalitet. Derfor ønsker Fredensborg Kommune, at borgere med alkoholmisbrug skal kunne vælge at være anonyme i forhold til råd og vejledning. Dette kan lade sig gøre ved, at Borgeren udredes af kommunens rusmiddelkonsulent,

14 Side 14 hvis borgeren ønsker ambulant behandling, og der udarbejdes på denne baggrund forslag til behandlingsplan. Eller, at Behandlingsplanen udarbejdet af en leverandør, men skal godkendes og bevilges af kommunen, inden den ambulante behandling iværksættes. 2. Mål og forventede resultater Formål Formålet med er at sikre borgerne ensartede vilkår og bevillingsgrundlag. Mål At borgere der har problemer med rusmidler, og som ønsker behandling vurderes og behandles lige, hvad enten der er tale om misbrug af alkohol og/eller stoffer 3. Hvordan nås de opstillede mål? At Kommunen har indflydelse på bevilling af ambulant behandling af alkoholmisbrugere på lige fod med bevilling af ambulant behandling til stofmisbrugere. Forventede resultater - At der med sikres en ensartet vurdering af borgerens behandlingsbehov - At behandlingstilbud fra leverandører kvalificeres - At der er mulighed for en mere helhedsorienteret indsats for borgere med særlige komplekse problemstillinger - At der er mulighed for effektmåling på behandlingsindsatsen Interne og eksterne samarbejdsparter orienteres om og om, at alle borgere, der henvender sig vedrørende ambulant behandling, skal henvises til kommunens rusmiddelskonsulent, eller anmode om godkendelse på baggrund af behandlingsplan, inden behandlingen iværksættes. 4. Forsøgshjemler Behandling for alkoholmisbrug SUL 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf.

15 Side 15 stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Behandling SEL 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parametre indgår: Tælling af alkoholmisbrugere, der deltager i opmærksomhed på stigning/fald i henvendelser i forhold til tidligere år Stikprøver i forhold til bevilling og regninger Opfølgningsinterview med borgere, der har deltaget, med fokus på effekt og kvalitet af behandlingen.

16 Side 16 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Anmeldte embedslægetilsyn på plejehjem hvert andet år Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling Sundhedsstyrelsen ved embedslægeinstitutionen fører tilsyn med de sundhedsmæssige forhold for ældre på plejehjem m.v. Der gennemføres i dag én gang årligt et uanmeldt tilsynsbesøg vedrørende de sundhedsmæssige forhold på plejehjem m.v. Fredensborg kommune ønsker fremover at veksle mellem et anmeldt og et uanmeldt tilsyn hvert andet år. Begrundelsen er, at det læringsmæssige aspekt, og dermed kvalitetsudvikling på længere sigt, har langt bedre kår ved et struktureret planlang tilsyn end ved et uanmeldt tilsyn. Forslaget har været drøftet med Embedslægeinstitutionen for Hovedstaden, der finder, at der er ikke tvivl om, at kvaliteten af et veltilrettelagt tilsyn er større end kvaliteten af et ikke tilrettelagt tilsyn. Embedslægen fremfører bl.a. følgende argumenter: - Lederen kan planlægge at være til stede på tilsynsdagen, hvilket de fleste ledere foretrækker. - Det er vigtigt, at Tilsynet har mulighed for en dialog med lederen både før, under og efter tilsynet. Der er oplysninger, som har betydning for tilsynet, som kun lederen kan give. - Det er væsentligt, at lederen ved tilsynets afslutning bliver orienteret om resultatet af tilsynet, således at lederen umiddelbart kan tage en dialog med medarbejderne herom. - Lederen af plejehjemmet kan tilrettelægge sine opgaver den pågældende dag, således at der ikke er behov for at aflyse møder mv. - Lederen og medarbejderne kan planlægge, hvem af medarbejderne, der skal deltage i tilsynet, og kan tilrette de patientrettede opgaver herefter.

17 Side 17 - Lederen og medarbejderne har mulighed for at drøfte eventuelle spørgsmål til de tilsynsførende umiddelbart før tilsynet. Der kan selvfølgelig altid stilles spørgsmål ved tilsynet, men erfaringen viser, at det er vanskeligere at samle problemområder op til et møde, som ingen ved, hvornår kommer. 2. Mål og forventede resultater Formål Formålet med er derfor, at kvalitetsudviklingen ved tilsynet at bl.a. embedslægen vurderes at være bedre ved et anmeldt tilsyn frem for et uanmeldt. Mål At der ved anmeldte tilsyn sikres øget kvalitetsudvikling på plejehjem og dermed færre fejl, der medfører patientmæssige risici 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forventede resultater - At kvalitetsudviklingen forbedres jf. embedslægens argumenter I dialog med Embedslægeinstitutionen fastlægges rammer og proces for et anmeldt tilsyn på plejecentre. Tilsynsresultater i Fredensborg Kommune sammenlignes med landets øvrige plejecentre. 4. Forsøgshjemler Reglerne vedrørende sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem m.v. fremgår af: 219 i sundhedsloven Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parameter indgår: Måling af kvalitetsudviklingen målt ud fra antallet af fejl, der medfører patientmæssige risici

18 Side 18 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Kontaktlister over praktisk hjælp til de ældre Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling Mange svage ældre, der bor i ejerbolig anmoder ofte hjemmeplejen om hjælp til at kontakte private firmaer, der leverer praktisk hjælp, som ikke er omfattet af hjemmeplejens ydelser. Det kan f.eks. omhandle hjælpe til snerydning eller havehjælp. Da kommunen af konkurrencehensyn ikke må henvise til bestemte private leverandører, må hjemmeplejen afvise at yde denne service. Det foreslås, at kommunen på dens hjemmeside opretter et katalog over denne type leverandører. Leverandørerne skal selv ajourføre oplysningerne inden for bestemte kategorier, og kommunen er uden ansvar for disse oplysningers validitet, ligesom kommunen ikke indestår for borgeres anvendelse eller aftaler med firmaerne. For svage ældre uden IT adgang, gives der mulighed for, at hjemmeplejen kan udlevere en papirkopi af oplysningerne. 2. Mål og forventede resultater Formål Formålet med er at gøre det let og overskueligt for de ældre at få kontakt til private firmaer, der udfører praktiske opgaver i hjemmet. Mål At svage ældre støttes i at opretholde tilværelsen i egen bolig Forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? - At leverandørservicen gør det lettere og mere overskueligt for de svage ældre at få kontakt til private firmaer, der udfører praktiske opgaver i hjemmet Ved at Fredensborg Kommune opretter en leverandørservice på hjemmesiden 4. Forsøgshjemler Konkurrenceloven og kommunalfuldmagten

19 Side Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parameter indgår: Brugertilfredshed med leverandørservicen

20 Side 20 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Anførelse af indholdsstof frem for handelsnavn på medicin Start- og Startdato Slutdato sluttidspunkt for Kontaktperson Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling Apotekerne er forpligtet til at udlevere det billigste medicinpræparat til patienterne. Det betyder, at medicinens handelsnavn ofte skifter afhængig af medicinalindustriens prispolitik. Som et eksempel kan nævnes et smertestillende præparat: paracetamol, som aktuelt findes forhandlet med mindst fem forskellige handelsnavne (Pinex, Panodil, Paracetamol, Pamol, Arax). Tilsynet fra Embedslægeinstitutionen kræver, at der i sygeplejens medicinoptegnelser altid er anført det aktuelle handelsnavn på borgerens medicin. Dette kræver et stort administrativt arbejde for sygeplejen, som skal ændre alle medicinoptegnelserne i det elektroniske omsorgssystem, samt medbringe en ny liste med ud til borgeren, hver gang borgeren får udleveret medicin med et nyt handelsnavn. 2. Mål og forventede resultater Det foreslås ændret til, at sygeplejen altid anfører det aktive indholdsstof (i ovennævnte tilfælde: paracetamol) og dermed ikke skal ændre optegnelserne i takt med medicinalindustriens prispolitik. Mål At sygeplejens administrative opgaver forenkles til gavn for patienterne Forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? - At de ændrede medicinoptegnelser fører til en forenkling af sygeplejens arbejdsopgaver. Medicinoptegnelserne på alle sygeplejens patienter ændres til at omfatte medicinens aktive indholdstoft. 4. Forsøgshjemler Reglerne vedrørende sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem m.v. fremgår af:

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt i Byrådet 29. oktober 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 4. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

Til: Økonomi og Inderigsministeriet. Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget

Til: Økonomi og Inderigsministeriet. Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget Til: Økonomi og Inderigsministeriet Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget 01.november 2012 Hermed fremsendes fjerde omgang konkrete frikommuneansøgninger fra Vejle Kommune. Ansøgningerne

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere