ØDC Økonomistyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØDC Økonomistyring 27-08-2015"

Transkript

1 NOTAT ØDC Økonomistyring Arbejdsmarkedsudvalget 2016 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden for arbejdsmarkedet eller har en nedsat arbejdsevne. Det gælder borgere, der modtager a- dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse mm. Udvalget har også ansvar for opgaver i relation til virksomhederne, f.eks. placering af borgere i virksomhedspraktik, løntilskud samt samarbejde med virksomheder om at bringe sygemeldte medarbejdere tilbage til arbejde. Derudover har Arbejdsmarkedsudvalget ansvaret for etablering af fleksjob, revalidering, førtidspension og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Sidst indgår ydelser på integrationsområdet, hvor flygtninge og indvandrere tilbydes et treårigt introduktionsprogram, hvor bl.a. danskundervisning på kommunens sprogcenter indgår. Økonomisk oversigt Tabel 1: Økonomisk oversigt for Arbejdsmarkedsudvalget Udvalg Opr. budget (Netto mio. kr.) Arbejdsmarked og beskæftigelse 591,5 660,2 662,4 664,1 665,8 Serviceudgifter 6,2 7,2 6,6 6,6 6,6 Overførsler 457,4 531,9 535,4 538,3 541,2 - Forsikrede ledige 127,9 121,0 120,4 119,2 118,0 Anm.: er angivet i -priser og budget er angivet i 2016-prisniveau. Udvalgets økonomi er nærmere beskrevet under hvert politikområde. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. klausfi /95

2 Udfordringer og aktuelle problemstillinger Der vedtages og gennemføres i disse år flere store reformer på arbejdsmarkedsområdet. I er der vedtaget en beskæftigelsesreform for forsikrede ledige, der trådte i kraft den. 1. januar og som påvirker indsatsen i Derudover er en stor reform af finansieringssiden af arbejdsmarkedsområdet under vedtagelse i Folketinget, hvor der sker ændringer på området for statsrefusion. Derudover er der forhold omkring initiativet nedbringelse af ledigheden og sygedagpengereformen der påvirker budget Beskæftigelsesreform for forsikrede ledige medfører en række ændringer i de lediges kontakt med jobcenteret og a-kassen. Derudover reducerer reformen omfanget af aktivering, hvor bl.a. perioder i offentligt løntilskud forkortes. Derudover ændres der på finansiering af aktiveringsområdet, hvor der ikke længere yders statsrefusion på aktiveringstypen Vejledning og opkvalificering, statsrefusionen på Jobrotation reduceres fra 100 pct. til 60 pct. og der indføres en række afgrænsede puljer, som kommunerne skal søge for at opnå finansiering til aktivering af bestemte målgrupper. Reform af området for statsrefusion er under vedtagelse i Folketinget og forventes at træde i kraft 1. januar Reformen ændrer det komplicerede område for statsrefusion, hvor der i dag ydes en række forskellige refusionsprocenter afhængig af borgertype, aktivitet og tid. I stedet etableres der en refusionstrappe, hvor der ydes 80 pct. statsrefusion af forsørgelsesydelsen de første 4 ugers ledighed, 40 pct. fra 5-26 uger, 30 pct. fra 27 til 52 uger og 20 pct. herefter. Reformen medfører for alle kommuner færre indtægter i statsrefusioner, men til gengæld øges kommunernes indtægter via tilskud og udligning. Reformen flytter for Høje-Taastrup Kommune i 2016 ca. 50 mio. kr. fra statsrefusioner under Arbejdsmarkedsudvalget til tilskud og udligning under Økonomiudvalget. Konsekvenser af sygedagpengereform. Hovedparten af sygedagpengereformen trådte i kraft den 1. juli 2014, hvor der blev lempet på en række regler omkring varighed af sygedagpenge og mulighed for at modtage jobafklaringsydelse i op til 5 år. Status for reformen medio er, at antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsydelse stiger. Det er et opmærksomhedspunkt i 2016, at der skabes en stabil faglig ramme omkring området, herunder at Høje-Taastrup Kommune koncentrerer kræfter omkring at afdække at borgere kan vende tilbage i job eller alternativt afklares til at varetage et fleksjob eller vurderes at være i personkredsen for førtidspension. Nedbringelse af ledigheden. Initiativet Nedbringelse af ledigheden blev iværksat d. 1. januar i Høje-Taastrup Kommune i forlængelse af budgetvedtagelsen for Der er blevet ansat 5 medarbejdere til området som følge af Byrådets tilførsel af 2,5 mio. kr. til området. Der er i projektet fokus på at kontanthjælpsmodtageres varighed på ydelse skal nedbringes. har været et opstartsår med ansættelse af medarbejdere, fastlæggelse af faglig praksis mm. Fra 2016 vil der for alvor kunne måles de første resultater af indsatsen og der skal udarbejdes de første vurderinger af effekten i projektet. Mål Der forventes for 2016 fastsat flere mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016 med tilhørende konkrete målsætninger. Status medio august er, at der er fastsat nogle fokusområder omkring: Den borgerrettede indsats Den virksomhedsvendte indsats Målene kommer til at fremgå af Høje-Taastrup Kommunes Beskæftigelsesplan 2016, der forventes godkendt af Byrådet i december. Heri indgå en beskrivelse af hvordan målene forventes opnået samt en beskrivelse af de konkrete måleniveauer. Den løbende opfølgning på målene behandles af Arbejdsmarkedsudvalget, som hvert kvartal får en status på målopfyldelsen. 2

3 Økonomisk oversigt på Arbejdsmarkedsudvalgets område er primært baseret på prognoser om udvikling i ledighed og lign. tet er aktivitetsbaseret og udarbejdet på baggrund af en gennemsnitspris på de forskellige forsørgelsesydelser og et forventet antal borgere. En mindre del af budgettet er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget tillagt pris- og lønudvikling mm. Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse Aktivitetsområde (Netto mio. kr.) Opr. budget Forsørgelsesydelser 536,2 591,3 593,9 595,6 597,4 Aktivering og indsats 48,1 61,1 61,3 61,2 61,1 Øvrige områder 7,3 7,8 7,2 7,2 7,2 I alt 591,5 660,2 662,4 664,1 665,8 Heraf Serviceudgifter 6,2 7,2 6,6 6,6 6,6 Overførsler 457,4 531,9 535,4 538,3 541,2 Forsikrede ledige 127,9 121,0 120,4 119,2 118,0 Anm.: er angivet i -prisniveau, mens budgetforslag er angivet i 2016-prisniveau. Forsørgelsesydelser Aktivitetsområdet Forsørgelsesydelser omfatter alle forsørgelsesydelser inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område. De største områder er førtidspension, kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge. Nettobudgettet for forsørgelsesydelser for 2016 udgør 591,3 mio. kr., heraf udgør udgifter 712,1 mio. kr. og indtægterne -120,8 mio. kr. Der forventes 68 færre borgere på forsørgelsesydelser i 2016 end i, men på trods af faldet i antal fuldtidspersoner, så er budgettet øget med 55,1 mio. kr., jf. tabel 2. Det skyldes for det første reform af statsrefusionssystemet, hvor indtægterne via statsrefusion reduceres med 50,0 mio. kr. i Tilsvarende øges Høje-Taastrup Kommunes indtægter via tilskud og udligning, der er placeret under Økonomiudvalget. For det andet, så medfører ændringer i finansiering merudgifter i forhold til budget 2016 på ca. 5 mio. kr. Det vedrører konkret: Der er tidligere regnet med en gennemsnitspris på kr. pr. fuldtidsperson på kontanthjælp, mens prisen i budget 2016 er tilrettet til kr., som svarer til statens anbefaling. Det medfører merudgifter på ca. 9,0 mio. kr. Sygedagpengereformen, der trådte i kraft d , har ikke tidligere været indeholdt i budget Reformen medfører, at sygedagpengebudgettet er øget med ca. 2,7 mio. kr. i forhold til budget. Samtidig er der nu budgetteret med jobafklaringsforløb for ca. 9,4 mio. kr. Det betyder at sygedagpengereformen medfører merudgifter på ca. 12,1 mio. kr. i forhold til budget. Det trækker i den modsatte retning, at der forventes 68 fuldtidspersoner færre end i budget, jf. tabel 3. Det reducerer udgifterne med ca. 16 mio. kr. Det er særligt på førtidspension og a-dagpenge, at der forventes færre borgere. Reform af statsrefusionssystemet medfører, at budgettet øges fra 2016 til. Det skyldes en særlig overgangsordning, hvor det kun er førtidspensioner og fleksjob tilkendt efter der tæller med i den nye lavere refusionsordning. Det vil sige, at jo flere fleksjob og førtidspensioner, der tilkendes efter denne dato, jo højere bliver udgifterne til området. På den baggrund forventes udgifterne til forsørgelse øget gradvis fra 591,3 mio. kr. i 2016 til 597,4 i, svarende til en stigning på 6,1 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode. Det dækker primært over, at der årligt forventes bevilget 65 nye førtidspensioner og fleksjob fra 2016 til. Aktivering og indsats Aktivitetsområdet Aktivering og indsats omfatter udgifter til aktivering for de største grupper af ydelsesmodtagere under Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det vedrører udgifter til den mest udbredte aktiveringstype vejledning og opkvalificering. Derudover omfatter området udgifter til 3

4 ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og løntilskud til a-dagpengemodtagere. Under området hører udgifter til Høje-Taastrup Kommunes eget aktiveringsprojekt Job og Fremtid samt kommunens eksterne leverandører på aktiveringsområdet. Sidst omfatter området også Høje-Taastrup Kommunes Sprogcenter, hvor der gennemføres danskuddannelse for voksne udlændinge. Nettobudgettet på aktiveringsområdet udgør 61,1 mio. kr. i 2016-, heraf er 114,0 mio. kr. udgifter og 52,9 mio. kr. indtægter via statsrefusioner og tilskud på integrationsområdet. tet øges med 13,0 mio. kr. fra til 2016, hvilket dels skyldes, at der er strammet op på hvornår aktivering er refusionsberettiget, dels at refusion på aktivering i forbindelse med kontanthjælpsreform og beskæftigelsesreform er blevet gjort afhængig af typen af aktivering og ledighedslængde. Det betyder f.eks., at når en borger aktiveres tidligt i ledighedsforløbet, så skal kommunen betale den fulde udgift selv. Først efter en periode (typisk 9 eller 24 måneders ledighed) kan kommunen få 50 statsrefusion på udgifter til aktivering. Derudover medfører beskæftigelsesreformen bl.a., at statsrefusion på vejledning og opkvalificering for a-dagpengemodtagere er reduceret til 0 pct. fra tidligere 50 pct. Disse ændringer betyder for det første, at det er blevet dyrere at sende borgere i aktivering, og for det andet, at det er blevet langt mere kompliceret at styre området. Generelt kan det siges, at det er finansieringsomlægning, der øger budgettet på området. Der forventes stort set aktiveret det samme antal personer i 2016 sammenlignet med, jf. tabel 4. Øvrige områder Øvrige områder omfatter primært udgifterne til lægeerklæringer, tolkebistand og Uddannelse til alle (UTA). Nettobudgettet udgør 7,8 mio. kr. i 2016, som består af udgifter på 7,9 mio. kr. og indtægter på 0,1 mio. kr. Øvrige områder er det eneste aktivitetsområde under Arbejdsmarkedsudvalget med serviceudgifter. tet er øget med 1,0 mio. kr. fra til 2016, hvilket primært skyldes højere udgifter til lægeerklæringer som følge af en ny dyrere lægeaftale med Region Hovedstaden samt etablering af et nyt rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet godkender ressourceforløb og iværksætter indsatsen i tilknytning hertil. Mængder og forudsætninger Tabel 3: Antal fuldtidspersoner på forsørgelse i budget Mængde/forudsætning Regnskab 2014 Opr Arbejdsmarkedsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Forsikrede ledige Førtidspension Integration kontanthjælp Jobafklaringsforløb Kontanthjælp Ressourceforløbsydelse Revalidering Sygedagpenge Uddannelseshjælp Uddannelsesydelse I alt Alle personer i ovenstående tabel 3 er opgjort som fuldtidspersoner, dvs. en person der har været ledig i en fuld opgørelsesperiode. F.eks. vil 3 ledige personer, der hver har en ledighedsperiode på 4 måneder, samlet set udgøre 1 fuldtidsperson set hen over ét år. Der forventes i alt fuldtidspersoner i 2016 som forventes at falde til fuldtidspersoner i. Faldet skyldes primært det vedtagne prioriteringsbidrag Nedbringelse af ledigheden, hvor området til- 4

5 føres flere sagsbehandlere, men hvor der også forventes en reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Arbejdsmarkedsydelse (antal fuldtidspersoner) Arbejdsmarkedsydelse er for forsikrede ledige, der mister deres dagpengeret. Borgerne har mulighed for op til 2 år på arbejdsmarkedsydelse, der svarer til kontanthjælpsniveau. Der forventes 99 fuldtidspersoner i Regnskabet for 2014 viste 93 fuldtidspersoner. Arbejdsmarkedsydelse er en midlertidig ydelse, der er indført for at afbøde konsekvenserne af dagpengereformen. Fleksjob og ledighedsydelse (antal fuldtidspersoner) Fleksjob er for personer, der har en varig nedsættelse af arbejdsevnen, og som ansættes på nedsat timetal og med skånebehov hos en arbejdsgiver. Ledighedsydelse er for personer, der også har en varig nedsættelse af arbejdsevnen, men hvor personen er ledig, dvs. ikke er i et ansættelsesforhold med en arbejdsgiver. Der forventes 416 personer i fleksjob og på ledighedsydelse i 2016-, hvilket er lidt lavere end 2014, hvor der var 423 personer på området. Forsikrede ledige (antal fuldtidspersoner) Forsikrede ledige er personer der er ledige og medlem af en a-kasse. Antallet af forsikrede ledige forventes at udgøre 777 fuldtidspersoner i Det er fald i forhold til 2014, hvor der var 867 fuldtidspersoner. Førtidspension (antal fuldtidspersoner) Førtidspension er for personer, der har en ubetydelig arbejdsevne som er varig nedsat, og som ikke forventes genvundet. I 2014 var der fuldtidspersoner og antallet af førtidspensionister forventes at falde til i og i Integration kontanthjælp (antal fuldtidspersoner) Integration kontanthjælp tildeles efter samme principper som den almindelige kontanthjælp. Denne type er blot afgrænset til at være for personer, der er omfattet af et introduktionsforløb efter integrationsloven. Der forventes 14 personer på denne ydelse i Jobafklaringsforløb (antal fuldtidspersoner) Jobafklaringsforløb er opstået som en del af sygedagpengereformen, der trådte i kraft d , og bevilges, når borgere ikke længere er berettiget til sygedagpenge og det er usikkert hvornår de kan vende tilbage til job. Der forventes 95 fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb i Regnskabet for 2014 viste kun 7 fuldtidspersoner, hvilket skyldes at ordningen først blev etableret Kontanthjælp (antal fuldtidspersoner) Kontanthjælpsmodtagere er personer, der ikke er medlem af en a-kasse og som på grund af begrænset formue, er berettiget til kontanthjælp. Kontanthjælp er målrettet personer under 30 år med en uddannelse og personer over 30 år. Antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes at falde fra fuldtidspersoner i 2016 til i. Faldet skyldes indsatsen Nedbringelse af ledigheden, som forventes at medføre færre borgere på kontanthjælp. Ressourceforløbsydelse (antal fuldtidspersoner) Ressourceforløbsydelse er for personer, der har haft en længere periode på offentlig forsørgelse og hvor det vurderes at arbejdsevnen er truet. Når borgeren bevilges et ressourceforløb, der kan have op til 5 års varighed, så skal kommunen afprøve alle relevante tilbud for at vurdere om borgeren kan træde ind på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet igen. Ressourceforløb blev introduceret med fleksjob- og førtidspensionsreformen i Der forventes 150 ressourceforløb i Det er en markant stigning fra 2014, hvor der var 43 fuldtidspersoner. Stigningen skyldes at ordningen blev etableret d og at indfasningen af ressourceforløb har taget længere tid end forventet. Revalidering (antal fuldtidspersoner) Revalidering er for personer, der har en nedsat arbejdsevne og hvor det vurderes at de kan genindtræde på arbejdsmarkedet ved at gennemføre en form for kompetencegivende uddannelse. Der forventes 20 personer på revalidering i Sygedagpenge (antal fuldtidspersoner) 5

6 Sygedagpenge er for sygemeldte personer, der er medlem af en a-kasse. Der forventes 531 modtagere af sygedagpenge i 2016-, hvilket er lidt flere end antallet for Uddannelseshjælp (antal fuldtidspersoner) Uddannelseshjælpsmodtagere er personer, der ikke er medlem af en a-kasse og som på grund af begrænset formue, er berettiget til uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp er målrettet unge under 30 år uden uddannelse. Antallet af personer på uddannelseshjælp forventes at ligge på 434 personer i perioden 2016-, hvilket er på niveau med antallet for Uddannelsesydelse (antal fuldtidspersoner) Uddannelsesydelse er for forsikrede ledige, der i 2013 og 2014 har mistet deres dagpengeret. De har mulighed for op til 6 måneder på uddannelsesydelse, der svarer til kontanthjælp. Der var 67 fuldtidspersoner på denne ordning i 2014, hvor ordningen også bortfalder. Derfor forventes der ingen personer omfattet af denne ordning i Tabel 4: Aktivering: Mængder og forudsætninger Mængde/forudsætning Regnskab 2014 Opr Forsikrede ledige Kontanthjælp Uddannelseshjælp I alt Arbejdsmarkedsudvalget har for 2016 fastlagt, at borgerne på bestemte områder skal være i aktivering en vis andel af tiden. Aktivering - Forsikrede ledige (antal fuldtidspersoner) Der forudsættes 186 forsikrede ledige i aktivering i 2016, hvilket svarer til 22 pct. af målgruppen. Aktivering - Kontanthjælp (antal fuldtidspersoner) Der forudsættes 232 kontanthjælpsmodtagere i aktivering i 2016, hvilket svarer til 18 pct. af målgruppen. Aktivering Uddannelseshjælp (antal fuldtidspersoner) Der forudsættes 135 modtagere af uddannelseshjælp i aktivering i 2016, hvilket svarer til 31 pct. af målgruppen. 6

7 Økonomisk oversigt fordelt på udgift og indtægt Tabel 5: Økonomisk oversigt for politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse Aktivitetsområde 2016 (Netto) 2016 (Udgift) 2016 (Indtægt) (Mio. kr.) Forsørgelsesydelser 591,3 712,1-120,8 Serviceudgifter Overførsler 482,1 602,9-120,8 Forsikrede ledige 109,2 109,2 - Aktivering og indsats 61,1 114,0-52,9 Serviceudgifter Overførsler 49,2 92,3-43,1 Forsikrede ledige 11,9 21,6-9,8 Øvrige områder 7,8 7,9-0,1 Serviceudgifter 7,2 7,2 - Overførsler 0,6 0,7-0,1 Forsikrede ledige I alt for politikområdet 660,2 834,0-173,8 Serviceudgifter 7,2 7,2 - Overførsler 531,9 696,0-164,0 Forsikrede ledige 121,0 130,8-9,8 7

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument NOTAT ØDC Økonomistyring 21-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 11 Arbejdsmarkedsudvalget Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område udrulles en stor refusionsreform, der implementeres den 1. januar 2016. Refusionsreformen

Læs mere

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr. Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: 15/000777-001 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor

Læs mere

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet ØDF Sjælland, marts 2015 Et enkelt refusionssystem - med fokus på resultater Skærpet fokus på at få ledige i job Samme statsrefusion uanset forsørgelsesydelse

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Beskæftigelsesindsats 315.660

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold: Demografi, nationalitet, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstruktur A- Dagpenge Kontanthjælp Aktivering Rettidighed

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

I det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2008 2011 og grundlaget for det tekniske budget for 2013-2016.

I det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2008 2011 og grundlaget for det tekniske budget for 2013-2016. Teknisk budget 2013 2016: Førtidspensioner Der er behov for en teknisk opretning af budgettet til førtidspensioner. Budgettet for 2012 er i lighed med de foregående år videreført uændret i budgetoverslagsårene.

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Syddanmark. Notat

Økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Syddanmark. Notat 214 Økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Syddanmark Notat Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTRODUKTION TIL PERSONTYPEBEREGNINGER... 4 3. RESULTATER... 6 3.1. RESULTATER: UNG ÅBENLYST UDDANNELSESPARAT

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Refusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet

Refusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet Refusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet Ulrik Petersen KL ulp@kl.dk 1 Styring via refusion Historisk udgangspunkt 50 % Over tid øget kommunalt finansieringsansvar Differentieret

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Overordnede strategiske mål Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune.

Overordnede strategiske mål Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune. 1 Indhold Overordnede strategiske mål. Effekt af indsatsen på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Effekten af kommunale tilbud. Varighed og forsørgelseshistorik på de kommunale tilbud Effekten af eksternt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for fleksjob

Kvalitetsstandard for fleksjob Kvalitetsstandard for fleksjob Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Ud fra en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune tilbyde fleksjob til borgere,

Læs mere

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

AMK-Syd 15-09-2015. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd 15-09-2015. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 15-09-2015 Status på reformer og indsats September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo december 2014 for Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo december 2014 for Arbejdsmarkedsudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo december 2014 for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 483,4 479,3-4,1

Læs mere

6. Normering på integrationsområdet

6. Normering på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 6. Normering på integrationsområdet 15-006526 Sagsfremstilling Tilstrømningen af nye flygtninge til Ringkøbing-Skjern Kommune, har været kraftigt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Refusionsreformen 2016

Refusionsreformen 2016 Refusionsreformen 2016 Agenda Hvad går reformen ud på? Sammenligning med andre kommuner Effekter på beskæftigelsesindsatsen Reformen indeholder en trappemodel Refusionen på borgerens ydelse afhænger af

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2011 20,9 19,8 22,2 21,4 19,6 20,2 20,0

Budget 2011 20,9 19,8 22,2 21,4 19,6 20,2 20,0 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 2,9 19,8 22,2 21,4 19,6 2,2 2, Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 2,9 19,8 22,2 21,4 19,6 2,2 2,, 5, 1, 15, 2,

Læs mere

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 1. Forord Jobcenter Skanderborgs primære opgave er dels at hjælpe ledige og sygemeldte borgere med at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet og dels at tilgodese virksomhedernes

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

Forslag til prioritering af beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune i 2011

Forslag til prioritering af beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune i 2011 Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 25. januar 2011 Udfærdiget af: Ole Andersen Vedrørende: Prioritering af beskæftigelsesindsatsen Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har

Læs mere

Økonomisk analyse: Revalideringsordningen. August 2016

Økonomisk analyse: Revalideringsordningen. August 2016 Økonomisk analyse: Revalideringsordningen August 2016 Økonomisk analyse: Revalideringsordningen August 2016 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 1 Beskæftigelsesplan 2016 INDLEDNING Beskæftigelsesplan 2016 er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik. Beskæftigelsesplanen beskriver, hvordan kommunen

Læs mere

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Refusionsreform TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET 1) Kommunerne betaler en større del af overførselsudgifter (ca. 71 pct.

Læs mere

SKØN BUDGET 2013-2016

SKØN BUDGET 2013-2016 Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 12 1. Indledning Jobcentret skal hvert år udarbejde en resultatrevision, der redegør for resultaterne i det foregående år. Jobcentrets

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1559 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0035293

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

Færre fleksjobbere gennem revalidering

Færre fleksjobbere gennem revalidering 09-0379 - Mela - 21.09.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Færre fleksjobbere gennem revalidering En ny FTF-undersøgelse viser, at antallet af fleksjobbere er steget med ca. 46.000

Læs mere

Pct. 100. = Erhvervsfrekvens, pct. x JPN OECD

Pct. 100. = Erhvervsfrekvens, pct. x JPN OECD Et højt og effektivt arbejdsudbud er vigtig for at skabe vækst og velstand i Danmark. Det samlede præsterede arbejdsudbud afhænger af, hvor mange personer der er til rådighed på arbejdsmarkedet, og hvor

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folke- og førtidspensionister, 9-13 Det samlede antal personer i Aarhus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er pr. 1.

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN INDHOLD BORGERFORLØB HOVEDPOINTER FRA ANALYSEN OM UDSATTE BORGERE HOVEDPOINTER FRA MENTORANALYSEN

Læs mere

Økonomien forbundet med førtidspensionsreform

Økonomien forbundet med førtidspensionsreform Click here to enter text. Økonomien forbundet med førtidspensionsreform Til Kopi til Fra Arne Lund Kristensen Indtast Kopi til Jobcenter Sekretariatet 13. august 2012 Init.: joa/njk Sagsnr./Dok.nr. 2012-30409

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 01. september 2015 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb I notatet beskrives ressource- og jobafklaringsforløb formålet med

Læs mere

Kommunenotat Mariagerfjord Kommune 2015

Kommunenotat Mariagerfjord Kommune 2015 Kommunenotat Mariagerfjord Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Mariagerfjord Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Væsentligt fald i aktiveringsomfanget i 2015

Væsentligt fald i aktiveringsomfanget i 2015 Aktiveringsgrad Januar 216 Væsentligt fald i aktiveringsomfanget i 215 Aktiveringsgraden er faldet væsentligt mellem 214 og 215. Der er sket betydelige regelændringer som følge af beskæftigelsesreformen

Læs mere

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR.

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. 6. februar 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 3355 7712 JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. Resumé: Fra 2003, hvor konjunkturerne bundede, til 2006 er antallet af modtagere på overførselsindkomst

Læs mere

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 4. Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2015-037353 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Svarfristerne i Familie-

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport december (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Unge Virksomhedssamarbejde Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som andel af

Læs mere

De unge i kontanthjælpsreformen. Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen

De unge i kontanthjælpsreformen. Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen De unge i kontanthjælpsreformen Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for reformen Intentionerne med reformen Indholdet i reformen

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Rød skrift = Opdatering Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. lov nr. 1482 af 23/12 2014 Emne : Opdeling

Læs mere