Forsikringsvilkår Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. E juni 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. E32 16. juni 2016."

Transkript

1 Forsikringsvilkår Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. E juni Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager (køber). 2. Hvad er omfattet af forsikringen Forsikringen omfatter alle bygninger på ejendommen, medmindre det fremgår af tilstandsrapporten, at bygningerne og vvs-installationerne ikke er undersøgt af den bygningssagkyndige, eller det fremgår af el-installationsrapporten, at el-installationerne ikke er gennemgået af en sagkyndig. Forsikringen dækker endvidere ikke forhold, som der er taget forbehold for på policen. Hvidevarer er omfattet af forsikringen, hvis de er en del af en undersøgt bygning. 3. Hvad er ikke omfattet af forsikringen Forsikringen omfatter ikke udendørs svømmebassiner og dertil hørende pumper og installationer, markiser, baldakiner, antenner eller andre forhold, som ikke er omfattet af huseftersynet, fx forhold uden for selve bygningen. 4. Hvilke skader dækker forsikringen A Skader/skaderisici, som var til stede ved tilstandsrapportens og el-installationsrapportens udarbejdelse, eller er opstået efter disse rapporters udarbejdelse, men inden forsikringstager overtog ejendommen, og som konstateres og anmeldes i forsikringstiden. B Udbedring af aktuelle bygningsskader samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele. Ved bygningsskade forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygninger, der nedsætter bygningernes værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Manglende bygningsdele kan være en skade. C Forsikringen dækker også, når der ud fra en byggeteknisk vurdering er nærliggende risiko for, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en skade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. D Udbedring af manglende eller nedsat funktion af el-installationer i og på de forsikrede bygninger samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer. Forsikringsdækning efter punkt 4, litra D, forudsætter, at det ulovlige forhold forelå både på opførelses-og udførelsestidspunktet og på tidspunktet for anmeldelse af forholdet til FRIDA Forsikring. E Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af varme-, ventilations- og sanitetsinstallationer (vvs-installationer) i og under de forsikrede bygninger (til ydersiden af bygningens fundament) samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer. Forsikringsdækning efter punkt 4, litra E, forudsætter, at det ulovlige forhold forelå både på opførelses-og udførelsestidspunktet og på tidspunktet for anmeldelse af forholdet til FRIDA Forsikring. F Forøgede byggeudgifter i forbindelse med udbedring af et dækningsberettigende forhold, når udbedringen nødvendiggør en væsentlig forandring af bygningen eller bygningsdelen. Side_1_af_14

2 Forsikringstager skal dokumentere, at vedkommende har fået afslag fra myndighederne på en ansøgning om dispensation fra de relevante krav i henhold til byggelovgivningen, bygningsreglementet eller stærkstrømsbekendtgørelsen. Erstatning for forøgede byggeudgifter kan i alt udgøre indtil 20 % af den beskadigede bygnings nyværdi, dog maksimalt 1,3 mio. kroner. G Rimelige og nødvendige udgifter til teknisk bistand i forbindelse med konstatering og afdækning af et dækningsberettigende forhold. Dækningen forudsætter, at udgifterne afholdes efter forudgående aftale med forsikringsselskabet. Udgifterne dækkes ud over forsikringssummen. 5. Hvilke forhold dækkes ikke A Forhold under kroner. B Forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet i rapporten. Et forhold anses for klart forkert beskrevet, hvis beskrivelsen er misvisende eller klart ufyldestgørende, således at forsikringstager ikke på grundlag af rapporten har haft mulighed for at tage forholdets reelle karakter, omfang eller betydning i betragtning. C Forhold, der er dækket af en anden forsikring, fx bygningsforsikring. Ejerskifteforsikringen behandler ikke forholdet, før der er en afklaring af dækningsspørgsmålet fra anden relevant forsikring. Med bygningsforsikring mener vi enten købers eller sælgers bygningsforsikring. D Bygningens funktionsforhold (planløsning, indretning m.v. og almindelig brugbarhed i øvrigt), forhold om bygningens overensstemmelse med servitutter eller lovlighed i henhold til offentligretlige forskrifter, medmindre der er tale om dækningsberettiget el- eller vvs, samt æstetiske eller arkitektoniske forhold. Er der som følge af det pågældende forhold sket en skade på bygningen, eller er der nærliggende risiko for skade i henhold til forsikringsvilkårenes punkt 4, dækkes skaden. E Forhold, som det godtgøres, at forsikringstager havde kendskab til, før forsikringsaftalens indgåelse. Det gælder dog ikke i forhold til skader, der ikke er omtalt i tilstandsrapporten, men som afdækkes ved teknisk revision, og som inden forsikringsaftalens indgåelse kommer til forsikringstagers kundskab ved dennes modtagelse af teknisk revisors rapport. F Forhold og nærliggende risiko for skader i en bygningsdel eller installation, hvis det er anført i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten, at den pågældende bygningsdel eller installation skønnes at være gjort utilgængelig for den bygningssagkyndige i forbindelse med bygningsgennemgangen, fx tillukkede lemme og placering af møbler over kryberumslemme. G Forhold, som forsikringstager enten har fået dækket i henhold til en garanti eller har undladt at kræve dækket i henhold til tredjemands garanti, fx i forhold til sælger eller i henhold til de entrepriseretlige regler. H Forhold, der alene består i sædvanligt slid eller bygningens manglende vedligeholdelse. Er der som følge af det pågældende forhold sket en skade på bygningen, eller er der nærliggende risiko for skade på bygningen, dækkes følgeskaden. Side_2_af_14

3 I Forhold, der alene består i udløb af konstruktioners eller materialers samt bygningsdeles sædvanlige levetid. J Skader, der er forårsaget af forhold, som forsikringstager på grundlag af oplysninger i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten burde have udbedret, hvis skaden i så fald ikke var opstået. K Skader/følgeskader, der er opstået efter at udbedring af en tilsvarende skade er blevet dækket, hvis forsikringstager i forbindelse hermed blev gjort opmærksom på, at en tilsvarende skade kunne opstå igen, hvis årsagen til skaden ikke blev udbedret eller fjernet. L Fejlagtig angivelse i tilstandsrapporten af den forventede restlevetid for bygningens tag. M Forsikringstagers individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen, eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Sådanne forhold er ikke omfattet af formuleringen fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt, se vilkårenes punkt 4 B. 6. Anmeldelse af skade Forhold skal være konstateret og anmeldt til FRIDA Forsikring i forsikringstiden. Forsikringstager skal anmelde Forholdet hurtigst muligt efter, at de får kendskab til det. Forsikringstager skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden. Udbedring af forholdet må ikke finde sted, før FRIDA Forsikring skriftligt har accepteret det, ligesom FRIDA Forsikring skal godkende udbedringsmetoden. 7. Erstatningsopgørelse En erstatning i henhold til ejerskifteforsikringen skal som udgangspunkt beregnes som en nyværdierstatning, medmindre der er tale om en bygningsdel, der er omfattet af tabel 1 på side 7-8. Beregning af erstatning for bygningsdele og installationer sker efter afskrivningstabellerne på side Består en bygningsdel af et byggemateriale, der ikke er indeholdt i tabel 1, side 7-8, skal erstatningen for bygningsdelen beregnes som nyværdierstatning. Erstatningen opgøres til det beløb, som det vil koste at reparere eller genoprette det beskadigede som nyt med samme byggemetode og på samme sted. Ved erstatningens fastsættelse betales der ikke for dyrere byggematerialer end det beskadigede og højst med et beløb for byggematerialer og byggemetoder, der er almindeligt anvendt på anmeldelsestidspunktet. Hvis det skaderamte ikke kan genanskaffes, opgøres erstatningen til, hvad det koster at udskifte det med tilsvarende i samme standard, og som er almindeligt anvendt på anmeldelsestidspunktet. FRIDA Forsikring betaler ikke erstatning for eventuelt tab som følge af farveforskelle eller andre forskelle mellem erstattede genstande/bygningsdele og det ubeskadigede. Side_3_af_14

4 FRIDA Forsikring har kun pligt til at udbetale erstatning, hvis det pågældende forhold udbedres, eventuelt ved genanskaffelse eller udskiftning med noget tilsvarende. 8. Udgifter til redning, oprydning samt ud- og indflytning I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales rimelige og nødvendige merudgifter ved: A. Redning, bevaring og oprydning, herunder fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan anvendes. B. Ud- og indflytning og opmagasinering af indbo som følge af, at huset må fraflyttes i indtil 1 år. C. Fraflytning af egen privatbolig samt genhusning i indtil 1 år. D. Øvrige indirekte tab er ikke dækket. 9. Forsikringssum Det samlede erstatningsbeløb som udbetales, kan ikke overstige den kontante købesum for ejendommen med fradrag af den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens ikrafttræden, uanset antallet af forsikringsbegivenheder i forsikringens samlede løbetid. Dog vil det samlede erstatningsbeløb som udbetales, som minimum kunne udgøre den offentligt fastsatte ejendomsværdi ved forsikringens ikrafttræden fratrukket den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens ikrafttræden. 10. Selvrisiko Ejerskifteforsikringen har den selvrisiko, der er oplyst i policen. Selvrisikoen fratrækkes i erstatningsudbetalingen efter fradrag af eventuel afskrivning. I den 5-årige eller 10-årige forsikringsperiode kan den samlede selvrisiko ikke overstige det beløb, der står i policen. 11. Regres I det omfang FRIDA Forsikring udbetaler erstatning, indtræder FRIDA Forsikring i forsikringstagers ret. 12. Forsikringens ikrafttræden og ophør Forsikringen gælder i 5 eller 10 år fra den i policen nævnte ikrafttrædelsesdato. Perioden afhænger af dit valg. Du kan se hvilken periode du har valgt på policen. Har du valgt en dækningsperiode på 5 år, kan forsikringen forlænges med yderligere 5 år fra forsikringens oprindelige udløb. Forlængelsen forudsætter: A. at ejendommen er forsvarligt vedligeholdt, B. at FRIDA Forsikring modtager en skriftlig anmodning om forlængelsen inden udløb af den oprindelige 5-årige dækningsperiode. 13. Ejerskifte Ejerskifteforsikringen ophører ved ejerskifte og dækker ikke i forhold til den nye ejer, panthaver eller andre tredjemænd efter ejerskiftet. Ønsker den nye ejer at tegne en ejerskifteforsikring hos FRIDA Forsikring, skal nye ejer kontakte os for at få et tilbud. I tilfælde af ejerskifte, der sker før forsikringens ophørstidspunkt, tilbagebetaler FRIDA Forsikring præmien for den resterende del af forsikringsperioden efter disse regler: Side_4_af_14

5 Inden for 1 år efter forsikringens ikrafttræden, tilbagebetales 40% af den betalte præmie Inden for 2 år efter forsikringens ikrafttræden, tilbagebetales 30% af den betalte præmie Inden for 3 år efter forsikringens ikrafttræden, tilbagebetales 15% af den betalte præmie Inden for 4 år efter forsikringens ikrafttræden, tilbagebetales 10% af den betalte præmie Herefter tilbagebetales ikke præmie. 14. Forsikringens betaling Præmien fastsættes efter FRIDA Forsikrings gældende tarif og forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden. Forsikringen træder i kraft på den i policen nævnte ikrafttrædelsesdato. Sammen med præmien opkræves skadesforsikringsafgift (SFA) til staten. Betales beløbet ikke senest på ikrafttrædelsesdagen, træder forsikringen ikke i kraft. Du kan se hvornår forsikringen træder i kraft på din police. 15. Klagevejledning Er der opstået uenighed med FRIDA Forsikring om forsikringsforholdet, og fører en fornyet skriftlig henvendelse til FRIDA Forsikring ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til den Klageansvarlige i FRIDA Forsikring. Fører en klage til FRIDA Forsikrings klageansvarlige ikke til et tilfredsstillende resultat, har du også mulighed for at klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefonnummer: Telefontid på hverdage: Hjemmeside: Klager til Ankenævnet skal altid ske via et særligt klageskema. Det koster et mindre gebyr at få en klage behandlet ved Ankenævnet. Klageskema og girokort til brug for en klage, kan fås hos FRIDA Forsikring eller direkte hos Ankenævnet. 16. Lovgivning Dansk lov, herunder lov om forsikringsvirksomhed og lov om forsikringsaftaler, danner grundlag for forsikringsaftalen og reguleringen af forholdet mellem parterne. Ejerskifteforsikringens standarddækning er udfærdiget i henhold til bekendtgørelse nr. 13 af 12. januar 2012 om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, som udfærdiget i medfør af lovbekendtgørelse nr af 28. september Provision Vi kan oplyse, at der kan være samarbejdspartnere, der får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. Du kan altid for oplyst om der er provision og provisionens størrelse ved at kontakte FRIDA Forsikring Agentur A/S. 18. Forsikringsagentur og garantiordning FRIDA Forsikring er et forsikringsagentur. Vi henviser til oplysningerne på vores hjemmeside. FRIDA Forsikring indtegner forsikringen til vores risikobærer Qudos Insurance A/S, Kongevejen 371, 2840 Holte. Qudos er et dansk forsikringsselskab og FRIDA Forsikrings ejerskifteforsikringer er derfor omfattet af Garantiordningen for Skadeforsikringsselskaber i Danmark. Enhver henvendelse om forsikringen skal ske direkte til FRIDA Forsikring Agentur A/S. Side_5_af_14

6 19. Levetidstabeller En erstatning i henhold til ejerskifteforsikringen skal som udgangspunkt beregnes som en nyværdierstatning, medmindre der er tale om en bygningsdel, der er omfattet af Forsikringsvilkårenes tabeller i henhold til Forsikringsvilkårenes punkt 7. De bygningsdele der er omfattet af afskrivningstabellerne på side 9-12, kan du finde i tabel 1 på side 7-8. Det drejer sig om tagdækning og inddækning, undertagkonstruktion, vinduer og yderdøre, vægkonstruktion, gulvkonstruktion og vandsystem. I tabel 1 er der i første kolonne angivet en række forskellige byggematerialer. I højre kolonne kan du se hvilken af de efterfølgende afskrivningstabeller (A-M) der finder anvendelse for den enkelte bygningsdel. Består en tagdækning f.eks. af naturskifer, skal afskrivningstabel A anvendes, mens afskrivningstabel E skal anvendes, hvis et vindue består af plast. Det er den samlede udgift til udbedring af den beskadigede bygningsdel, herunder udgifter til arbejdsløn og materialer mv., som afskrivningen foretages på. Består en bygningsdel af et byggemateriale, der ikke er indeholdt i tabel 1, skal erstatningen for skade på den pågældende bygningsdel beregnes som en nyværdierstatning. Forsikringsvilkårenes tabeller finder alene anvendelse ved beregning af erstatning, når der foreligger et dækningsberettigende forhold. Tabel 1 Bygningsdel/-materiale Afskrivningstabel Tagdækning og inddækning - aftrækshætter, inddækninger samt skot- og tagrender (stål) Tabel F - aftrækshætter, inddækninger samt tagrender (plast) Tabel F - betontagsten Tabel D - betontagsten med fugesystem Tabel F - eternitbølgeplader med asbest Tabel D - eternitbølgeplader uden asbest Tabel I - eternitskifer med asbest (ved taghældning på mere end 35 grader) Tabel D - eternitskifer med asbest (ved taghældning under 35 grader) Tabel G - eternitskifer uden asbest Tabel I - kobbertag Tabel C - naturskifer Tabel A - plastplader, 1 lag (UV-stabiliseret) Tabel L - plastplader, flere lag (UV-stabiliseret) Tabel J - stråtag Tabel G - stål- og aluminiumtag, belagt (ved taghældning på mere end 10 Tabel F grader) - stål- og aluminiumtag, belagt (ved taghældning under 10 grader) Tabel H - tagdækning med stenlag Tabel H - tagpap (ved taghældning over 10 grader) Tabel H - tagpap (ved taghældning under 10 grader) Tabel I - tegl, falstagsten Tabel B Side_6_af_14

7 - tegl, glaserede teglsten Tabel B - tegl, vingetagsten, gule og brune Tabel F - tegl, vingetagsten, røde Tabel B - tegltagsten med fugesystem Tabel F - træspån (ubehandlet) Tabel G - zinktag Tabel F Undertagkonstruktion - fast undertag af brædder/krydsfinér med belægning (lukket Tabel D tagdækning) - fast undertag af brædder/krydsfinér med belægning (åben Tabel F tagdækning) - frithængende banevarer af bitumen og oliebehandlede træfiberplader Tabel F (lukket tagdækning) - frithængende banevarer af bitumen og oliebehandlede træfiberplader Tabel H (åben tagdækning) - frithængende lette banevarer af filt eller film (lukket tagdækning) Tabel H - frithængende lette banevarer af filt eller film (åben tagdækning) Tabel K Vinduer og yderdøre - blødt træ og metal Tabel D - blødt træ, ikke vakuum-imprægneret Tabel H - blødt træ, vakuum-imprægneret Tabel F - hårdt træ (løvtræ, tropiske træarter og kernetræ af fyr) Tabel A - metal Tabel A - plast Tabel E - tagvinduer, blødt træ, metalinddækninger Tabel F Vægkonstruktion - beton Tabel C - bindingsværk inklusive tavler Tabel A - brædder og konstruktionstræ (høvlet, behandlet) Tabel A - eternit med asbest Tabel D - eternit uden asbest Tabel I - facadeglas Tabel D - konstruktionstræ, savskåret (ubehandlet) Tabel G - metal Tabel D - murkroner og læmure (metal- og steninddækning) Tabel D - murkroner og læmure (rulleskifte) Tabel I - murværk (tegl) Tabel A - naturstensfacader (granit) Tabel A - naturstensfacader (marmor, sandsten) Tabel D - porebeton (med overfladebehandling) Tabel B - porebeton (uden overfladebehandling) Tabel F - puds på mineraluld Tabel H - puds på tegl Tabel G - puds på træ Tabel J - træpladebeklædning (behandlet) Tabel E - vindskeder og sternbrædder (behandlede) Tabel F - vindskeder og sternbrædder (med metalinddækning) Tabel E - vindskeder og sternbrædder (trykimprægneret) Tabel H - vindskeder og sternbrædder (ubehandlet) Tabel J Gulvkonstruktion Side_7_af_14

8 - gulvmaling og lakering Tabel M - lameltrægulve Tabel E - linoleum Tabel G - massive trægulve Tabel B - tæpper og nålefilt Tabel J - vinyl, laminat og kork Tabel I Vandsystem - afløbsinstallationer (støbejern og plast) Tabel D - kedler, kondenserende (olie) Tabel J - kedler, pladejern (olie/brænde) Tabel H - kedler, støbejern (olie/brænde) Tabel G - kedler, væghængte (gas) Tabel J - radiatorer, pladejern Tabel H - radiatorer, støbejern Tabel E - rørinstallationer, brugsvand (kobber, rustfrit stål og plast) Tabel D - rørinstallationer, brugsvand (varmforzinket stål) Tabel G - rørinstallationer, varme (stål og plast) Tabel E - solfangere (vakuum) Tabel J - solfangere, plade Tabel H - vandvarmere (el) Tabel I - varmepumper Tabel J - varmevekslere (opvarmning) Tabel H - varmtvandsbeholdere (forråd) Tabel H - varmtvandsbeholdere (gennemstrømning) Tabel I Tabel A 30 år 100 pct. 60 år 93 pct. 90 år 78 pct. 120 år 63 pct. 150 år 48 pct. 180 år 38 pct. 210 år 34 pct. 240 år 30 pct. 270 år 26 pct. 300 år 22 pct. Mere end 300 år 20 pct. Tabel B 30 år 100 pct. 45 år 94 pct. 60 år 82 pct. 75 år 70 pct. 90 år 58 pct. 105 år 46 pct. 120 år 37 pct. 135 år 30 pct. 150 år 23 pct. Side_8_af_14

9 Mere end 150 år 20 pct. Tabel C 30 år 100 pct. 40 år 93 pct. 50 år 78 pct. 60 år 63 pct. 70 år 48 pct. 80 år 37 pct. 90 år 30 pct. 100 år 23 pct. Mere end 100 år 20 pct. Tabel D 24 år 100 pct. 32 år 93 pct. 40 år 78 pct. 48 år 63 pct. 56 år 48 pct. 64 år 37 pct. 72 år 30 pct. 80 år 23 pct. Mere end 80 år 20 pct. Tabel E 21 år 100 pct. 28 år 93 pct. 35 år 78 pct. 42 år 63 pct. 49 år 48 pct. 56 år 37 pct. 63 år 30 pct. 70 år 23 pct. Mere end 70 år 20 pct. (lameltrægulve dog 0 pct.) Tabel F 18 år 100 pct. 24 år 93 pct. 30 år 78 pct. 36 år 63 pct. 42 år 48 pct. 48 år 37 pct. 54 år 30 pct. 60 år 23 pct. Mere end 60 år 20 pct. (aftrækshætter, inddækninger samt tagrender (plast) dog 0 pct.) Side_9_af_14

10 Tabel G 15 år 100 pct. 20 år 93 pct. 25 år 78 pct. 30 år 63 pct. 35 år 48 pct. 40 år 37 pct. 45 år 30 pct. 50 år 23 pct. Mere end 50 år 20 pct. (linoleum dog 0 pct.) Tabel H 12 år 100 pct. 16 år 93 pct. 20 år 78 pct. 24 år 63 pct. 28 år 48 pct. 32 år 37 pct. 36 år 30 pct. 40 år 23 pct. Mere end 40 år 20 pct. Tabel I 9 år 100 pct. 12 år 93 pct. 15 år 78 pct. 18 år 63 pct. 21 år 48 pct. 24 år 37 pct. 27 år 30 pct. 30 år 23 pct. Mere end 30 år 20 pct. (vinyl, laminat og kork dog 0 pct.) Tabel J 7,5 år 100 pct. 10 år 93 pct. 12,5 år 78 pct. 15 år 63 pct. 17,5 år 48 pct. 20 år 37 pct. 22,5 år 30 pct. 25 år 23 pct. Mere end 25 år 20 pct. Side_10_af_14

11 Tabel K 6 år 100 pct. 8 år 93 pct. 10 år 78 pct. 12 år 63 pct. 14 år 48 pct. 16 år 37 pct. 18 år 30 pct. 20 år 23 pct. Mere end 20 år 20 pct. (tæpper og nålefilt dog 0 pct.) Tabel L 4,5 år 100 pct. 6 år 93 pct. 7.5 år 78 pct. 9 år 63 pct. 10,5 år 48 pct. 12 år 37 pct. 13,5 år 30 pct. 15 år 23 pct. Mere end 15 år 0 pct. Tabel M 3 år 100 pct. 4 år 93 pct. 5 år 78 pct. 6 år 63 pct. 7 år 48 pct. 8 år 37 pct. 9 år 30 pct. 10 år 23 pct. Mere end 10 år 0 pct. Side_11_af_14

12 20. Udvidede dækning Alle Ejerskifteforsikringens øvrige punkter gælder også for den udvidede dækning, der er tilknyttet Ejerskifteforsikringen. Dækningen er en udvidelse af forsikringsdækningen i forhold til Lov om Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Du kan se, om du har valgt den udvidede dækning på din police. Der gælder en maksimumdækning på den udvidede dækning i hele forsikringens løbetid på kroner før fradrag af selvrisiko, dog undtaget dækningen for udslip (punkt I). Maksimumbeløb bliver løbende nedskrevet efter en anmeldt skade, som er dækket af de udvidede dækninger. Den udvidede dækning dækker følgende: A Ulovlige bygningsindretninger i beboelsen Forsikringen dækker ulovlige bygningsindretninger i beboelsen, som er i strid med bygningslovgivningen (byggelov og dertil hørende offentlige og retlige forskrifter, som for eksempel det til enhver tid gældende bygningsreglement), hvis ulovligheden var til stede på opførelses- /udførelsestidspunktet. Manglende overholdelse af producentanvisninger, vejledninger, SBI-anvisninger, Byg-Erfa blade osv. er ikke en ulovlig bygningsindretning, medmindre overholdelse af sådanne anvisninger er et krav i medfør af den til enhver tid gældende bygningslovgivning. Det er en betingelse for dækning, at du giver FRIDA Forsikring fuldmagt til at søge dispensation hos myndighederne og at dispensationen ikke kan opnås. Undtagelser: A. Forhold vedrørende manglende lofthøjde. B. Forhold vedrørende terrændækskonstruktioner (herunder kapillarbrydende lag og etageadskillelser). B Forsikringen dækker forhold ved grunden, herunder kloak- og stikledninger, hvis disse påvirker husets fundering og terrændæk og medfører en skade på bygningerne. Eventuelle forbedringer, der sker i forbindelse med udbedring af skaden, herunder fx manglende omfangsdræn, er ikke dækket af forsikringen. C Forsikringen dækker skimmelafrensning af indbo i godkendte beboelsesrum, efter en dækningsberettiget skade på ejerskifteforsikringen. Dækningen gælder kun i nævnte beboelsesrum og forudsætter, at et anerkendt specialistfirma med viden inden for området, har målt massiv forekomst af sundhedsskadelig skimmel på indbo i disse rum. Dækningen udgør afrensning og eventuel flytning/transport af indboet. D Forsikringen dækker, at få rejst anmeldt skade/krav over for Husforsikring, Byggeskadeforsikring eller garantistiller, som har været anmeldt til Ejerskifteforsikringen. Vi hjælper sikrede med at få anmeldt en skade til anden forsikring, eller at rejse et rimeligt krav over for en anden relevant forsikring eller garantistiller. Dækningen omfatter, at vi ringer eller skriver til forsikringen eller garantistilleren og gør opmærksom på sagen. Vi følger op med en enkelt rykker om nødvendigt. Garanti kan foreligge, når sælger har fået foretaget reparationer og garantiperioden ikke er udløbet. Garantiperioden er i nogle tilfælde længere end 5 år. Side_12_af_14

13 E Forsikringen dækker 50% af udgiften til at udbedre væsentlige kosmetiske forskelle på fliser/ klinker i forbindelse med en dækket skade i badeværelse og toilet. Det er forskelle mellem beskadigede og ubeskadigede fliser og klinker i badeværelse og toilet, som vi dækker. I samarbejde med os kan du vælge at få udskiftet ubeskadigede fliser og klinker på et afgrænset areal svarende til gulv eller vægge afhængig af, hvor skaden er mod en egenbetaling på 50% af udgifterne. Vælger du ikke denne løsning, erstatter forsikringen kun, at hele den skaderamte flade, for eksempel gulv eller væg bliver udskiftet, selv om det ikke er muligt at skaffe fliser eller klinker, der er magen til de andre fliser og klinker i rummet. Skaderamte flader i den her forbindelse bruseniches gulvbelægning, gulvbelægningen uden for brusenichen, vægfladen i brusenichen og vægfladen uden for brusenichen. En kosmetisk forskel på en skaderamt overflade udløser erstatning i forhold til tilhørende overflade inden for naturligt skel, for eksempel en kosmetisk forskel på en væg i bruseniche, udløser alene erstatning på andre vægge i brusenichen. Det er naturligvis en forudsætning for dækningen, at det rent faktisk ikke er muligt at skaffe fliser eller klinker, der er magen til det beskadigede. F Forsikringen dækker 50% af udgiften til at udbedre væsentlige kosmetiske forskelle sanitet i forbindelse med en dækket skade i badeværelse og toilet. Det er forskelle mellem beskadigede og ubeskadigede sanitet i badeværelse og toilet, som vi dækker. I samarbejde med os kan du vælge at få udskiftet ubeskadiget sanitet, hvor skaden er, mod en egenbetaling på 50% af udgifterne. Vælger du ikke denne løsning, erstatter forsikringen kun, at skadesramt sanitet bliver udskiftet, selv om det ikke er muligt at skaffe sanitet, der er magen til andet sanitet i rummet. Det er naturligvis en forudsætning for dækningen, at det rent faktisk ikke er muligt at skaffe sanitet, der er magen til det beskadigede. G Forsikringen dækker forurening af grunden med op til kroner i forsikringsperioden, hvis myndighederne har givet dig påbud om oprensning eller afværgeforanstaltninger, når du ikke kan få erstatning for disse følger fra anden forsikring, fx en miljøforsikring eller en bygningsforsikring. Hvis erstatning fra anden side ikke når op på kravet, dækker vi differencen, dog højst kroner i forsikringstiden. Dette beløb er indehold i forsikringssummen for den udvidede forsikring. Eventuelt værditab er ikke dækket. H Forsikringen dækker ulovlige kloakledninger og stikledninger uden for en forsikret bygning, hvis du i forbindelse med en rørskade på disse ledninger konstaterer, at de ikke opfylder lovkravene på opførelses-/ udførelsestidspunktet. Dækningen er betinget af, at du giver FRIDA Forsikring fuldmagt til at søge dispensation hos myndighederne og dispensationen ikke kan opnås. Der afskrives i erstatningssummen for slid og ælde efter tabel E for hele reparationen. Side_13_af_14

14 I Forsikringen dækker med op til kroner og indenfor summen for den udvidet forsikring ( kroner), udslip af vand, olie og naturgas. Ved en dækningsberettiget skade på ejendommen, der beviseligt afstedkommer udslip af vand, olie eller naturgas, dækker forsikringen kompensation herfor. Med kompensation menes forskellen på det faktuelle forbrug som følge af skaden fratrukket et normalt forbrug. Det er en betingelse for dækningen, at skaden konstateres og anmeldes inden for de første 3 måneder efter overtagelsen. Forsikringen dækker ikke udgifter som er dækket af leverandør eller anden forsikring. J Forsikringen dækker udgifterne til lækagesporing, når vi har igangsat sporingen. Udgifterne er dækket, uanset om resultatet af sporingen påviser en dækningsberettiget skade. Dækningen er betinget af: 1. At vi konkret har bedt om sporingen 2. At sporingen ikke kan kræves betalt af anden forsikring eller er omfattet af garanti. K Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifterne til ud- og indflytning og opmagasinering af indbo som følge af, at huset må fraflyttes udover de 12 måneder som er dækket af basisdækningen. (punkt 8 B). L Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifterne til genhusning udover de 12 måneder som er dækket af basisdækningen (punkt 8 C). Side_14_af_14

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager

Læs mere

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen?

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for private ejendomme. I henhold til bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Forsikrings betingelser Nr. EF-03 Gældende fra 1. marts 2009 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager (køber). 2. Hvad er

Læs mere

EJERSKIFTE 10 ÅRIG 01-05-2012

EJERSKIFTE 10 ÅRIG 01-05-2012 EJERSKIFTE 10 ÅRIG 01-05-2012 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Forsikringsbetingelser 2535001

Ejerskifteforsikring. Forsikringsbetingelser 2535001 Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser 2535001 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Dækningsomfang for ejerskifte - forsikringen afsnit 14-25 Side 6 3.

Læs mere

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen?

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for private ejendomme. I henhold til bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Industrivej 2, DK-4683 Rønnede, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.13 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

6618-3 Januar 2016 VILKÅR FOR UDVIDET EJERSKIFTE- FORSIKRING

6618-3 Januar 2016 VILKÅR FOR UDVIDET EJERSKIFTE- FORSIKRING 6618-3 Januar 2016 VILKÅR FOR UDVIDET EJERSKIFTE- FORSIKRING Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring 6618-3 Januar 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Industrivej 2, DK-4683 Rønnede, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.ejerskifteforsikringdanmark.dk Fortrydelsesret I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008 Nr. 29-M Januar 2008 Forsikring for ejendomme, der er omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 og Lov nr. 437 af 31. maj 2000. Side 1 af 6 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring.

Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring. Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring. 1. Hvem er sikret på policen Sikret er den eller de personer, som ejer den forsikrede bolig- eller erhvervsenhed

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 05-03-2013 Svalehaven 20, 7430 Ikast Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

Produkttype Basis Udvidet type 1 Udvidet type 2

Produkttype Basis Udvidet type 1 Udvidet type 2 Findforsikring.dk Vesterbrogade 39, 1 sal 1620 København V Holbæk, den 27. oktober 2017 Sagsbehandler: DBF\SHJ Tilbud på ejerskifteforsikring Tilbuddet er udarbejdet på grundlag af: Tilstandsrapport nr.:

Læs mere

DF20160-1 December 2013. Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring

DF20160-1 December 2013. Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring DF20160-1 December 2013 Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 04-05-2015 P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi du/i har valgt at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger, man kan træffe som

Læs mere

Patientforsikring. Forsikringsbetingelser R350141

Patientforsikring. Forsikringsbetingelser R350141 Patientforsikring Forsikringsbetingelser R350141 Gælder fra august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Patient afsnit 13-14 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit 15-16 Side

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 3 Alm. Brand Ejerskifteforsikring Betingelser Nr. ES 1501 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ejerskifteforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Ejerskifteforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Ejerskifteforsikring 2 25.04.2011 Indholdsfortegnelse for Ejerskifteforsikring 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket? 4. Undtagelser fra dækningen

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1205

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1205 Ejerskifteforsikring orsikringsbetingelser nr. 1205 ftalegrundlag orsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne. or forsikringen

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr. 600110

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr. 600110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Industrivej 2, DK-4683 Rønnede, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Udgifter i forbindelse med forureningsuheld

Forsikringsbetingelser. for. Udgifter i forbindelse med forureningsuheld Betingelser nr. 502702 Forsikringsbetingelser for Udgifter i forbindelse med forureningsuheld KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

6620-2 Januar 2015. vilkår for ejerskifteforsikring ejerlejlighed

6620-2 Januar 2015. vilkår for ejerskifteforsikring ejerlejlighed 6620-2 Januar 2015 vilkår for ejerskifteforsikring ejerlejlighed Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Ejerskifteforsikring ejerlejlighed 6620-2 Januar 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Pensionister - helbredstillæg

Pensionister - helbredstillæg Pensionister - helbredstillæg Pensionister, som opfylder betingelserne for helbredstillæg har ret til at få betalt op til 85 % af udgiften til briller. Kommunerne kan indgå prisaftaler og på baggrund af

Læs mere

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e :

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e : 648/02 Den 24. juni 2002 blev i sag nr. 56.756: xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx mod Lærerstandens Brandforsikring G/S Farvergade 17 1463 København K afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FOR MODEL A NORMALT-VEDLIGEHOLDESESREGLEMENT

FOR MODEL A NORMALT-VEDLIGEHOLDESESREGLEMENT FOR MODEL A NORMALT-VEDLIGEHOLDESESREGLEMENT -MED ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING l. Generelt NORMAL-VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening efter reglerne i lov nr. 930

Læs mere

Bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. BEK nr 13 af 12/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7005-0004 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1091 af 07/10/2014

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

11-12-2015. Stubbevangen 11, 5700 Svendborg. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-12-2015. Stubbevangen 11, 5700 Svendborg. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 11-12-2015 Stubbevangen

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

EJERSKIFTE 10 ÅRIG

EJERSKIFTE 10 ÅRIG EJERSKIFTE 10 ÅRIG 01-01-2016 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 22-11-2016 Skolevej 17, 8654 Bryrup Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Lundevej 2, 5935 Bagenkop Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal. Lillevangspark Råderetskatalog. Administreret af

Boligselskabet Farumsødal. Lillevangspark Råderetskatalog. Administreret af Boligselskabet Farumsødal Lillevangspark Råderetskatalog Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 13-10-2014 Ullerup Skovvej 31, 3390 Hundested Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb)

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren)

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) Aftale om Sundhedssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 12-09-2017 Trørødvej 37, 2950 Vedbæk Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

Nedenstående er en vejledning. Gældende lovgivning og praksis på området skal altid overholdes.

Nedenstående er en vejledning. Gældende lovgivning og praksis på området skal altid overholdes. Vedligeholdelse, forbedringer og forandringer for lejere i Hellerup Strandpalæ Hvad må du som lejer i andelsboligforeningen Hellerup Strandpalæ gøre ved den lejede bolig? Hvis du ønsker at udføre arbejder

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen 1)

Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen 1) BEK nr 1598 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14304 Senere ændringer

Læs mere

KOMBI KØBERFORSIKRING

KOMBI KØBERFORSIKRING KOMBI KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.4.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket

Læs mere

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du, som følge af et varigt handicap, ikke kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved brug

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for SKOLEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Februar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for SKOLEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Februar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for SKOLEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Februar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Afd. 122 Kløverholm 1-4, 16-38, 41-43, 45, 47, 49, 51A, 51B, 53A, 53B Kløverholm 40-78 og Kløverlykke 1-29. Råderetten

Afd. 122 Kløverholm 1-4, 16-38, 41-43, 45, 47, 49, 51A, 51B, 53A, 53B Kløverholm 40-78 og Kløverlykke 1-29. Råderetten Afd. 122 Kløverholm 1-4, 16-38, 41-43, 45, 47, 49, 51A, 51B, 53A, 53B Kløverholm 40-78 og Kløverlykke 1-29 Råderetten Den 1. juli 2005 blev der vedtaget en lov om råderet i den almene boligsektor. Boligindretning

Læs mere

Bygningsforsikring Generelle betingelser

Bygningsforsikring Generelle betingelser Bygningsforsikring Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7218 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Sokkel har kun fået K1 i forhold til K2 i ny rapport. 2. Østgavlens træbeklædning er ikke nævnt og har fået K3 i ny rapport. 3. Læmur er ikke nævnt

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af mangelfuld telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglerne inden for rimelig tid.

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Stormrådet. Tilsyn af stormflodssager sager om totalskade

Stormrådet. Tilsyn af stormflodssager sager om totalskade Tilsyn af stormflodssager sager om totalskade Et stort antal sager har været udtrukket til tilsyn, fordi skadelidte er blevet tilkendt totalskadeerstatning, eller det har været nævnt i sagens forløb. Tilsynet

Læs mere

LØNSIKRING. Forsikringsvilkår LØN - 010110

LØNSIKRING. Forsikringsvilkår LØN - 010110 LØNSIKRING Forsikringsvilkår LØN - 010110 Indholdsfortegnelse Vilkår nr.: LØN 010110 Emner Side Din forsikring omfatter 3-4 Undtagelser situationer, der ikke er omfattet af forsikringen 5 Sådan behandler

Læs mere

TJUR- OG TEJSTGÅRDEN. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

TJUR- OG TEJSTGÅRDEN. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Torvegade 74, 6700 Esbjerg Ofte stillede spørgsmål Kan jeg reservere en byggegrund? Jeg ønsker at købe en grund hvad gør jeg? Hvornår skal jeg betale for grunden? Skal jeg have en advokat? Kan jeg fortryde?

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 25. Bredahlsgade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 25. Bredahlsgade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 25. Bredahlsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Siesbye Kapsch 04-10-2016 Kærskiftevej 41,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1) BEK nr 196 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Januar vilkår for udvidet ejerskifteforsikring

Januar vilkår for udvidet ejerskifteforsikring 6618-2 Januar 2015 vilkår for udvidet ejerskifteforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring 6618-2 Januar 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 15-09-2012 Treldevej 136, 7000 Fredericia Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Siesbye Kapsch 21-04-2016 Fredericiagade 38,

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1601

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1601 Ejerskifteforsikring orsikringsbetingelser nr. 1601 ftalegrundlag orsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne. or forsikringen

Læs mere

Borgm.Schneiders Vej 107, 2840 Holte. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

Borgm.Schneiders Vej 107, 2840 Holte. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Rudersdal Mæglerne 12-04-2017 Borgm.Schneiders

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

VILKÅR FOR SHITSTORMFORSIKRING

VILKÅR FOR SHITSTORMFORSIKRING DF20453-1 Januar 2016 VILKÅR FOR SHITSTORMFORSIKRING - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Shitstormforsikring DF20453-1 Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Sikrede...3 2. Dækningsomfang...3

Læs mere

Peder Godskes Vej 13, 2830 Virum. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

Peder Godskes Vej 13, 2830 Virum. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, DanBolig Virum 03-01-2017

Læs mere