Resultatkontrakt Vedrørende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt Vedrørende"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Procesmidler 2010 Fonden Midtjysk Turisme Tillæg til resultatkontrakt - Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme ( ) [Kontrakten løber fra 20. januar december 2010] Journalnummer: V Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen Afdelingschef for oplevelsesøkonomi og landdistrikter Operatør: Fonden Midtjysk Turisme Vejlsøvej Silkeborg Frans Bjørn-Thygesen CVR. Nr Danske Bank Reg. nr Kontonr Resumè Som led i udviklingen af den regionale turismeudviklingsorganisation - Fonden Midtjysk Turisme skal der årligt afsættes en ramme for procesmidler til udførelse af konkrete og særlige turismeindsatser i henhold til Vækstforums handlingsplan. Bevillingen af procesmidler i 2010 er en forlængelse af resultatkontrakten for 2009 og tager afsæt i fire overordnede erhvervspolitiske indsatser: kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling, organisationsudvikling og videnplatform. Resultatkontrakten for 2010 vil løbende blive evalueret, idet Region Midtjylland og Midtjysk Turisme i 2009 igangsatte en analyse af Turismens Vækstpotentiale i Region Midtjylland. Analysen skal danne grundlag for den videre udvikling af turismen og således være et grundlag for udviklingen af Vækstforums nye Erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan som forventes vedtaget i september Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Afslutning pr. 31. december Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Der er i projektperioden igangsat og gennemført de initiativer, der var forventet ved aftalens indgåelse og der er pr. 1. marts 2011 gennemført de ønskede processer, således at projektet er gennemført i overensstemmelse med resultatkontrakten. Som i de foregående års handlingsplaner relateret til procesmidler, er en lang række af MT s aktiviteter gennemført gennem eksterne tovholdere med underleverandørkontrakter. Dette forhold betyder, at de konkrete udviklingsprojekter tidsmæssigt har tendens til mindre tidsforskydninger ved lidt længere igangsætningsfaser, men med efterfølgende komprimering ved effektiv fremdrift i den konkrete projekt-fase. I et samlet årsperspektiv betyder det, at de igangsatte processer - og specielt de effekter, der opnås ved indsatsernes igangsættelse - fortsat opsamles udover det kalenderår, hvor aktiviteterne er igangsat. I forhold til handlingsplanens konkrete mål og resultater betyder dette i praksis, at initiativerne lever op til de opstillede krav og mål dog forventes det, at formidling og udbredelse af de gennemførte udviklingsaktiviteter kontinuerligt vil ske også udover den aftalte projektperiode i Aktiviteterne afvikles således i det aftalte omfang og den forudsatte kvalitet, ligesom budgettet er fulgt som planlagt. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Kompetenceudvikling - at tiltrække flere værdiskabende gæster, samt at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere i turisterhvervet. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Sikre en professionalisering Via etablering af et koncept af turisterhvervet gennem for Winter School udvikler øget fokus på udvikling af MT en kompetenceplatform forretningsmæssige potentialer og serviceudvikling Udvikling af platformen skal for turisterhvervets aktører. ske i samarbejde med udvalgte erhvervsskoler og afdelinger ved Århus Universitet. Projekt- og praktikbørser er understøttende indsatser til platformen. Midtjysk Turisme har etableret samarbejde med Kursuscentret Silkeborg Handelsskole i regi af uddannelsen på AU i oplevelsesøkonomi. Interessen for dette tiltaget omkring Winter School har været positiv og der er pt. flere end de målsatte tilmeldinger på 25 til uddannelsen dette efterår. Gennem en

3 Minimum 25 turismevirksomheder eller aktører skal deltage i Winter School, når de første aktiviteter igangsættes i 4. kvartal 2010 fælles infofolder omkring uddannelsen i oplevelsesøkonomi og tilbuddene i regi af Det Digitale Turistakademi er der opnået synergi mellem de to uddannelsestilbud. I efteråret 2010 er etableret kontakt for fremtidigt samarbejde med Tradium Erhverv i Randers, som har landsdelcenter rettigheder og taxsameterordning indenfor Turist og Rejse, for igangsættelse af en afdækning af kompetenceniveauet blandt det midtjyske turismeerhverv med fokus på tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere i erhvervet. Der er i denne forbindelse forberedende knyttet kontakter bl.a. til handelsskoler og kommunerne i Silkeborg og Ringkøbing-Skjern for den videre kortlægning, idet udbredelsen forventes gennemført via de regionale kompetencecentre på tværs af regionen i decentrale udbud af uddannelse på de forskellige niveauer for uddannelse. Endvidere er der etableret positiv dialog med Studievejledningen på Oplevelsesøkonomiuddannelsen på Århus Universitet omkring et fremtidigt samarbejde. Ligeledes er der ved årsskiftet af 2010 startet dialog med AU- HIH s Center for Innovation og Forretningsudvikling, som allerede udbyder delstudier indenfor turisme og oplevelsesøkonomi på eksisterende videregående uddannelser, for et struktureret samarbejde om virksomhedstilknytning via mentorordning med projekt- og praktik for studerende som understøttende indsatser til ud- Side 3

4 dannelsesplatformens øverste trin. Konceptudvikling og etablering af den endelige og fremtidige form på et Winter School - koncept eller samlet uddannelsestrappe for turisterhvervet planlægges endeligt gennemført i den kommende væksthandlingsplan, Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Mål 2 Kvalitetsudvikling - at tiltrække flere værdiskabende gæster og skabe international synlighed Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Sikre produkt- og oplevelsesudvikling med fokus på torielt erhvervsturismepro- Der igangsættes et tværsek- kvalitet, der kan måle sig i jekt, hvis mål er at skabe en international konkurrence øget international opmærksomhed og udvikle den oplevelsesmæssige kvalitet indenfor en af regionens generelle erhvervsmæssige styrkepositioner. Projektet skal have en partnerkreds på min. 20 interessenter indenfor offentlige aktører, primære turismevirksomheder og andre erhvervsaktører fra styrkepositionen. Som et særligt indsatsområde indenfor KVALITET blev der i vinteren og starten af 2010 igangsat nedenstående projekter med fokus på bæredygtige turismeprodukter: 1) Byens grønne møde med markedet 2) Grønne møder mødet med gæsten (2 underprojekter) 3) Køb en bæredygtig Skive af DK 4) CO2 neutral sejlads Samtlige aktiviteter har opnået stor mediebevågenhed i landsdækkende medier og initiativerne er videreudviklet og forankret efter endt projektafslutning bl.a. gennem samarbejde med Energi Midt og Teknologisk Institut. Side 4

5 Der er hertil påbegyndt yderligere aktivitet ifm. tværsektoriel erhvervsturisme i efteråret 2010 ifmn. afslutningskonference mellem de i projektet deltagende parter for samarbejde og netværk omkring clean-tech aktiviteter. Projektets aktører, produkterne, netværket og dets erfaringer og resultater vil naturligt kunne bæres videre som en ressource og clean-tech oplevelsesplatform i den nye turismesatsnings forretningsområde for Erhvervsturisme. Mål 3 Organisationsudvikling - at skabe større og mere bæredygtige destinationer samt øge sammenhængen og samarbejdet mellem dem. Resultatkrav 3.1 Øge samarbejdet mellem aktørerne i turismen og den brede oplevelsesøkonomi herunder udvikling af målrettede forretningsmodeller på tværs af aktører. At der er igangsat minimum 2 DMO-etableringsprojekter, hvor destinationerne kan relateres til vækst-analysen. Ved udgangen af 4. kvatal skal der foreligge en dokumenteret handlingsplan for destinationernes forretningsudvikling i samarbejdet mellem private og offentlige aktører Der er arbejdet indgående med DMO-etablering i Ringkøbing hhv. Djursland. På Djursland har fokus i 2010-aktiviteterne i projektet DjurslandMOdellen været på strategisk kvalitetsudvikling og på udvikling af partner/forretningsmodellen omkring bookingplatformen. I Ringkøbing er der i projektet Fremtidens Feriehus udviklet et konkret kvalitetsmålingsredskab, som skaber dialog og fælles ansvar feriehusejere, feriehusudlejere og kommune for hovedproduktet feriehusene. Ligeledes er der arbejdet med lokalt ejerskab i forhold til udvikling af mikrodestination Bork Havn. I forlængelse og relation til vækst-analysen er der i efteråret 2010 og ved udgangen af 4. kvartal i samarbejde med Side 5

6 turismeaktørerne og kommunerne bag Destination Djursland og TurismeCentret i Ringkøbing udarbejdet såvel overordnet strategi som udkast til dokumenteret væksthandlingsplan for destinationernes forretningsudvikling i tæt samarbejde mellem de relevante private og offentlige aktører. Mål 4 Videnplatform - at omsætte teoretisk viden om markeder og trends til praktisk og handlingsorienteret viden med henblik på at skabe nye forretningsmuligheder indenfor turisme- og oplevelsesøkonomien. Resultatkrav 4.1 Afdække og opbygge viden til brug for udvikling af turisme- og oplevelsesøkonomien. Herunder opsamling og formidling af viden fra igangsatte aktiviteter / projekter Der afholdes minimum 2 konferencer/seminarer i 2010 med et samlet deltagerantal på minimum 200 personer. Konferencetemaerne skal indholdsmæssigt rumme emner med fokus på en eller flere af de regionale vækstdrivere. Dokumenteres via program og deltagerliste Fagkonferencen Fra offline til online fra print til digital. Nye digitale kommunikationsplatforme og forretningsmodeller er gennemført 28. oktober 2010 i forbindelse med afholdelse af Midtjysk Turismes repræsentantskabsmøde. Konferencen indeholdt udover præsentation af resultaterne i projektet Fra offline til online flere indlæg fra eksterne foredragsholdere med fokus på emnet, herunder VisitBritain, TripAdvisor, InnovationLab, EnVision, Seismonaut og Pluss Leadership. Konferencen afholdtes Vedlagt dokumentation i form af program og deltagerliste. På konferencen deltog i størrelsesordenen 125 deltagere, idet der udover de forhåndstilmeldte var ekstra fremmøde. Konceptet for den digitale værktøjskasse, blev etableret i 2008, og i 2010 har der fortsat været fokus på at sikre udbredelsen til de midtjyske turismeaktører. Der er distribue- Side 6

7 Resultatkrav 4.2 Opbygge viden til brug for udvikling af turisme- og oplevelsesøkonomien. Herunder opsamling og formidling af viden fra igangsatte aktiviteter / projekter i turismens aktører. Der udarbejdes minimum to analyser af emner relateret til de regionale turismeværdikæder (jf. analyse af Turismes vækstpotentiale). Resultater formidles via Midtjysk Turismes digitale videnplatformen. ret hen ved 1500 bøger. Aktiviteten er endvidere formidlet gennem lokale arrangementer og der har i 2010 deltaget i størrelsesordenen 150 aktører i sådanne seminarer. Den digitale værktøjskasse og konceptet, er meget populær såvel indenfor som udenfor regionsgrænserne, hvorfor MT også efter 2010 i 2011 har opdatereet værktøjet og fortsætter succesen med udbredelsen til de midtjyske turismeaktører via lokale arrangementer og distribution af værktøjet. Med henblik på at skabe synergi og sammenhæng mellem procesmidlerne og projektet Fra offline til online er der udarbejdet ekstra 14 målgruppebeskrivelser udover de 10 målgruppebeskrivelser i projektet. Målgruppebeskrivelserne dækker markederne Tyskland, Norge, Holland og Sverige og er udarbejdet med afsæt i styrkepositionerne Ved kysten, Byferie og Natur og oplevelser. Beskrivelserne indeholder målgruppens: Digitale profil Sociale adfærd Rejseadfærd og motiver Online adfærd og kompetencer (internetforbrug, brug af sociale medier, digital profil) Basis info (bl.a. kilder til rejsemønster, ferietype, planlægning, bookingsites) Digitale guidelines Beskrivelserne er gjort gængelige via Midtjysk Turismes digitale videnplatform og blev endvidere præsenteret ved konfe- Side 7

8 rencen Nøgletal for destinationer: MT har i samarbejde med destinationerne gennemført destinationsanalyse med kortlægning af nøgletal for destinationer i Region Midtjylland. Nøgletallene er gennemført til brug for vækstarbejde fremadrettet, og vil indgå i grundlaget for satsningen Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Mødemarkedets betydning i DK tværnational analyse: Midtjysk Turisme har siddet med i styregruppen for erhvervsturismeanalyse i samarbejde med Center for Regional Turismeforskning og VisitDenmark, hvor der i 2010 er igangsat analysen: Den økonomiske betydning af mødesektoren. Resultaterne af analysen vil blive formidlet via Midtjysk Turismes videnplatform og indgå i udvikling af forretningsområdet Erhvervsturisme i de nye igangsatte aktiviteter og projekter i samarbejde med de relevante aktører. Side 8

9 Gennemgang af de gennemførte aktiviteter Midtjysk Turisme har indenfor rammerne af procesmidlerne i 2010 arbejdet med 5 turismefaglige indsatsområder i samspil med de 4 erhvervspolitiske indsatsområder: Kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling, organisationsudvikling og videnplatform. Nedenstående gennemgang af hovedaktiviteterne tager udgangspunkt i initiativets turismetilgang og opregner de forventede erhvervsøkonomiske effekter: Strategisk destinationsudvikling Indsatsen har været koncentreret omkring 4 hovedinitiativer: 1) Fremtidens feriehus Kort beskrivelse/status: Det samlede projekt har til mål at fremtidssikre det turismebaserede indtægtsgrundlag i Destination Ringkøbing Fjord via feriehusene. Projektet arbejder med flere niveauer og delindsatser. Projektet er flerårigt, og delindsatserne i 2010 har primært fokuseret på kvalitetssikring og -udvikling og fælles ejerskab mellem feriehusejere, feriehusudlejere og kommune i forhold til udviklingen af feriehusproduktet. Primære Partnere: Ringkøbing Fjord Handels- og Turismecentret, Ringkøbing-Skjern Kommune, en række lokale feriehusudlejerne, lokale aktører i Bork og MT. Tovholder er Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing Fjord Handels- og Turismecentret. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling og vidensplatform, og det forventes at projektet på langt sigt vil medvirke til et samlet løft i basiskvaliteten for feriehusene på vestkysten og i resten af Midtjylland 2) DjurslandMOdellen/kvalitetsudvikling Kort beskrivelse/status: I forlængelse af arbejdet med at udvikle en ny model for finansiering af destinationsudviklingsarbejdet på Djursland, er der i 2010 arbejdet med udmøntning af fællesgodeindsatsen omkring kvalitetsudvikling samt med en udvidelse af forretningsmodellen og partnerskabet omkring arbejdet med online booking. Primære Partnere: Destination Djursland, Syddjurs og Norddjurs Kommuner og MT. Desuden deltager repræsentanter for Djurslands 3 væsentligste internationalt profilerede turismeaktører i styregruppen. Destination Djursland er tovholder. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling og organisationsudvikling. Initiativerne er alle elementer i implementeringen af DjurslandMOdellen et arbejde med at tilpasse og omstrukturere destinationssamarbejdet på Djursland i tråd med en værdibaseret vision om at opbygge og finansiere en moderne DMO struktur på Djursland. 3) Destinationschefnetværk Kort beskrivelse/status: Netværk af lokale turismeansvarlige, repræsenterende alle kommuner og destinationer i Midtjylland. Der har i 2010 været afholdt i alt 5 møder og et seminar, 2 møder i foråret 2010, hvoraf det seneste møde havde fokus på projektet Fra offline til online, og 3 møder i efteråret. Herudover har 5 destinationchefer deltaget i en følgegruppe omkring kravspecifikation og indhold omkring CRM-systemet. Primære Partnere: Ledere af lokale turismeorganisationer og destinationer i Midtjylland. Effekt: Fokus er kompetenceudvikling og vidensdeling. Side 9

10 4) Sekretariatsfunktion for foreningen Danske Destinationer Kort beskrivelse/status: Midtjysk Turisme har fortsat i 2010 fungeret som sekretariat for foreningen Danske Destinationer. Primære Partnere: Medlemmerne af Danske Destinationer Ringkøbing Fjord (formandspost), Destination Djursland, Toppen af Danmark, Sydvestjysk Udviklingsforum, Destination Bornholm, VisitNordsjælland, VisitAalborg samt VisitOdsherred Effekt: Foreningen er stiftet med det formål at styrke dansk destinationsudvikling og herved understøtte, at der udvikles en række stærke, danske destinationer med international appel. Foreningen arbejder på en række udviklingsprojekter af gavn og relevans for de (største/stærkeste) midtjyske destinationer. Det vurderes ydermere, at der sker en vidensdeling og erfaringsudveksling i regi af foreningens arbejde, der har stor værdi for de to midtjyske medlemmer. Midtjysk Turisme i samarbejde med destinationerne gennemført destinationsanalyse med detaljeret kortlægning af nøgletal for destinationer i Region Midtjylland til brug i det videre vækstarbejde med destinationsudvikling. Afsætning/markedsudvikling Indsatsen har i 2009 og 2010 t.d. bestået af en række mindre indsatser, hvor MT s mål især har været at virke katalyserende, samt at sikre at nyudviklede produkter bliver gjort markedstilgængelige. Det erhvervsøkonomiske fokus under dette felt er kompetenceudvikling (udvikling af markedskompetencer). Kort beskrivelse af større initiativer: 1) Afsætning af sjovt, sundt feriehus. Der er udarbejdet et samlet koncept for et temaferiehus med tilhørende beskrivelsesfolder og hjemmeside: Konceptet ejes af Midtjysk Turisme, men stilles gratis til rådighed for alle interesserede feriehusudlejere, der ønsker at implementere konceptet i deres forretning. I forbindelse med udbredelsen af konceptet tager Midtjysk Turisme i efteråret 2010 direkte kontakt med forskellige feriehusudlejere i regionen. Feriehusudlejning I/S har med succes udbredt konceptet lokalt til sine feriehusejere. 2) Mødemarkedets betydning i DK Midtjysk Turisme har i styregruppen for erhvervsturismeanalyse i samarbejde med Center for Regional Turismeforskning og VisitDenmark er i 2010 igangsat analysen: Den økonomiske betydning af mødesektoren. Resultater som bliver formidlet vis Midtjysk Turismes videnplatform vil omhandle eksempelvis: Antal møder i Danmark Samlet antal mødedeltagere. Omsætning fra direkte mødedeltagere Mødedeltagernes gennemsnitlige forbrug. Antal beskæftigede genereret af mødesektoren fordelt på branche Den ekstra omsætning der bliver skabt i økonomien som resultat af mødesektoren udover mødedeltagernes eget forbrug. Værditilvækst skabt af aktiviteten i mødesektoren. Side 10

11 Skatteprovenuet skabt af aktiviteten i mødesektoren. Pulje til afsætningskanalprojekter Grundet en række andre aktiviteter i løbet af året er denne pulje aktiveret i 2. halvår 2010, og der er p.t. dialog med aktørerne i konceptet Salling Sport med henblik på afdækning af online salgskanaler til afsætning af konceptet på det norske marked. Turismekommunikation 1) Digitale informationspiloter Kort beskrivelse/status: Netværksmøder og digital kompetence udvikling for ITansvarlige i de midtjyske destinationer. Der har i løbet af 2010 været afholdt 4 møder for de digitale informationspiloter, og heraf to møder i foråret og to i efteråret. Herudover har de deltaget i et par testprojekter under offline/online samt i konferencen i oktober af piloterne har endvidere medvirket i en arbejdsgruppe omkring CRMsystemet. Netværket har deltaget i kursusrækken under delprojektet Kompetenceudvikling i projektet Fra offline til online Primære Partnere: Lokale turismeorganisationer i Midtjylland. MT er tovholder. Effekt: Fokus er kompetenceudvikling, vidensdeling og lokal brug af online medier og værktøjer. 2)Udvikling af online kommunikationskoncepter Med henblik på at styrke og skabet synergi til projektet Fra offline til online udvikles der yderligere to tematiserede koncepter med fokus på udvalgte målgrupper på hhv. det hollandske og norske og tyske marked. Primære partnere: Envision og lokale turismeorganisationer i Midtjylland. MT er tovholder. Effekt: Fokus på viden om udvalgte målgruppers online adfærd og nye online kommunikationsplatforme. Oplevelsesrum Hovedaktiviteterne for dette indsatsfelt har haft fokus på dels at forankre indsatser, der blev igangsat i 2008 og 2009, men også på igangsættelse af nye aktiviteter. 1) Gudenåen oplevelsesrum som vækstskaber Kort beskrivelse/status: Projektet blev startet i 2008 idet turismeorganisationerne i kommunerne omkring Gudenåen ser en række fælles potentialer i at udvikle et stærkt brand og en fælles kommunikation omkring Gudenåen, at skabe en samlet udviklingsplan for oplevelsesrummet omkring Gudenåen og i at bruge den stærke identitet i et videre produkt- og afsætningssamarbejde med fokus på mersalg. Der er nu udviklet en fælles hjemmeside: en fælles kommunikationsredskaber samt et samlet oplæg til en vækstplan for potentialer i oplevelser ved Gudenåen præsenteret og diskuteret for kommuner og interessenter på en stor konference i forsommeren I efteråret 2010 udarbejdes handlingsplan og strategi for det videre arbejde og den videre udvikling af Gudenåen. Side 11

12 Projektet er flerårigt. Primære Partnere: Turismeorganisationer for alle 7 Gudenå-kommuner: Randers, Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Hedensted, Ikast-Brande, Horsens. VisitRanders er tovholder for initiativet. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling, produktudvikling og organisationsudvikling (tværkommunalt samarbejde), men det forventes også at projektet kan bidrage til oplevelsesbaseret forretningsudvikling med fokus på mersalg (herunder eftersalg og krydssalg mellem værdikæder). 2) Nationalparker i Midtjylland Kort beskrivelse/status: Initiativet har fokus på at afdække og realisere potentialer i nationalparker som vækstkilde. Der er i særlig grad fokuseret på det turismemæssige potentiale samt særlige muligheder i nationalparkernes samspil med deres omgivelser. I vinteren og foråret 2010 er den udarbejdede rapport blevet præsenteret for de 4 nationalparkkommuner og i efteråret 2010 afholdt bestyrelsen i Nationalpark Mols Bjerge en heldagskonference med afsæt i den indsamlede viden, anbefalinger og de præsenterede best practise cases. I efteråret 2010 igangsættes et fælles udviklingsprojekt mellem Mols Bjerge og Skjern Å med fokus på kvalitets- og kompetenceudvikling. Initiativet er flerårigt. Primære Partnere: Gennemført af MT i dialog med nationalpark-kommunerne, turismeerhvervet og region Midtjylland. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling og vidensplatform, og det forventes at projektet på langt sigt vil medvirke til en forøget potentialerealisering i de to midtjyske nationalparker 3) Den gode cykeloplevelse MT deltager i et nationalt cykelturismeprojekt indenfor rammerne af indsatsområdet oplevelsesrum. Andre deltagere i projektet er de øvrige regionale turismeudviklingsselskaber, VisitDenmark, Dansk Cyklistforbund, Horesta, Friluftsrådet, Århus Universitet m.fl.. I sommeren og efteråret 2010 gennemføres to regionale testprojekter i henholdsvis Ry/Søhøjlandet og på Viborgegnen. Begge aktiviteter har fokus på nye forretningsmodeller for cykelturisme. 4) Det store vandskel Dette efterår indledtes et samarbejde omkring udvikling og etablering af et oplevelsesrum i området omkring Det store vandskel. Primære partnere: Midtjysk Turisme, SNS Midtjylland, Hedensted Kommune, Juelsminde Turistbureau samt Vejle Kommune, Vejle Turistbureau, Ikast-Brande Kommune og Ikast-Brande Turistbureau. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling, produktudvikling og fælles organisering (tværkommunalt/tværregionalt samarbejde), og det forventes endvidere, at projektet kan bidrage til oplevelsesbaseret forretningsudvikling med særligt fokus på mersalg. Oplevelsesværdikæder den hele ferieoplevelse Arbejdet med værdikæder har i 2010 været koncentreret omkring to initiativer, et sammenhængende kompleks af hovedinitiativer indenfor bæredygtig grøn turisme, samt Midtjysk Turismes igangsættelse af et nationalt grønt forprojekt omkring oplevelsesværdikæder i samarbejde med Djursland og Ringkøbing-Skjern og Danske Destinationer. Side 12

13 1) Bæredygtig grøn turisme Kort beskrivelse/status: Under den samlede overskrift bæredygtig grøn turisme har MT udbudt og igangsat 5 lokale delprojekter, afholdt 2 fælles fagdage med fokus på bæredygtighed og vidensdeling samt lavet en best practise analyse af grønne kommunikationsbudskaber i ind- og udland. 1a) Analyse gennemført af Envision om grønne budskaber i turismekommunikation 1b) Det grønne møde med markedet: Fællesprojekt mellem Ferskvandscentret og Sinatur Skarrildhus 1c) GoGreenÅrhus: VisitAarhus i samarbejde med RadissonBLU, Scandic Aarhus og Worldperfect 1d) Grønne guider Køb en bæredygtig Skive af Danmark. Skiveegenens Erhvervs- og Turismecenter i samarbejde med EnergibySkive 1e) CO2 neutral sejlads på åer og søer. Destination Skanderborg i samarbejde med Skanderborg Kommune, Oplev Søhøjlandet og Hjejleselskabet. Effekt: Det samlede fokus for indsatserne er kvalitetsudvikling og viden, idet projekterne hver især ser indsatsen som en del af deres samlede forretningsudvikling indenfor området. Samtlige aktiviteter har opnået stor mediebevågenhed og alle aktiviteter videreudvikles og implementeres efter endt projektperiode. Indsatsområdet vurderes at have betydelig vægt i fremtidige initiativer på turismeområdet. MT skal på sigt arbejde med flere nationale partnere indenfor området. 2) Energisafari Skive-Samsø I forlængelse af initiativet Grønne guider køb en bæredygtig Skive af Danmark er der igangsat et fælles initiativ med fokus på at lave fælles besøgs- og læringsprogrampakker, der præsenterer og kobler besøgsstederne Skive of Samsø på utraditionelle måder. Indeholdt i turene vil være workshops tilrettelagt ud fra deltagernes baggrund og interesser, lokal overnatning, oplevelser og bespisning samt guidet besøg på forskellige besøgssteder. Primære partnere: Samsø Energiakademi, Samsø Turistbureau, Energibyen Skive, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter samt Midtjysk Turisme. Samsø Energiakademi er tovholder på projektet. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling og forretningsudvikling gennem produktsammenkobling og krydssalg på tværs af værdikæder. Vidensplatform og kompetenceudvikling Arbejdet med videnplatform og kompetencer har til formå at omsætte teoretisk viden om markeder og trends til praktisk og handlingsorienteret viden med henblik på at skabe nye forretningsmuligheder indenfor turisme- og oplevelsesøkonomien. Kort beskrivelse/status: Fagkonferencen Fra offline til online fra print til digital. Nye digitale kommunikationsplatforme og forretningsmodeller blev gennemført den 28. oktober 2010 i forbindelse med afholdelse af Midtjysk Turismes repræsentantskabsmøde. Konferencen indeholdt udover præsentation af resultaterne i projektet Fra offline til online flere indlæg fra eksterne foredragsholdere med fokus på emnet, herunder Visit- Britain, TripAdvisor, InnovationLab, EnVision, Seismonaut og Pluss Leadership. På konferencen deltog i størrelsesordenen 125 deltagere, idet der udover de forhåndstilmeldte var ekstra fremmøde. Side 13

14 Konceptet for den digitale værktøjskasse, blev etableret i 2008, og i 2010 har der fortsat været fokus på at sikre udbredelsen til de midtjyske turismeaktører. Der er distribueret hen ved 1500 bøger. Aktiviteten er endvidere formidlet gennem lokale arrangementer og der har i 2010 deltaget i størrelsesordenen 150 aktører i sådanne seminarer. Den digitale værktøjskasse og konceptet, er meget populær såvel indenfor som udenfor regionsgrænserne, hvorfor MT også efter 2010 i 2011 har opdatereet værktøjet og fortsætter succesen med udbredelsen til de midtjyske turismeaktører via lokale arrangementer og distribution af værktøjet. Kompetenceudvikling: Hos Midtjysk Turisme har vi store interesse i opbygning af en regional og for forretningsområderne tværgående kompetenceindsats, så der kan ske en hurtig og optimal opkvalificering af kompetenceniveauet på alle niveauer i turismeerhvervet. Midtjysk Turisme og Region Midtjylland har i 2010 holdt opstarts- og opfølgningsmøder med Tradium, Randers, og Kursuscentret, Silkeborg Handelsskole om den igangværende akamiuddannelse, AU i Oplevelsesøkonomi, for koordinering med et nyt koncept for uddannelsestrappe i regionen. På møderne drøftedes nuværende og fremtidige samarbejdsmuligheder iht. den regionale kompetenceafdækning og -udviklingsindsats på turismeområdet. Samarbejdet med Silkeborg omkring AU i Oplevelsesøkonomi, som naturligvis fortsætter, og være en del af grundlaget for en udbredelse til resten af regionen i det kommende samlede koncept for kompetenceudvikling. Konkret er der igangsat en proces for afdækning af regionens uddannelsestilbud- og udbydere inden for turisme og oplevelsesøkonomi såvel som af fremtidens uddannelses- og kompetencebehov. En opgave, det er oplagt at løse på tværs af regionen, f.eks. via kompetencecentrene - og hvor igennem uddannelsesinstitutionerne i forvejen samarbejder. Tradium har mulighederne for finansiering via deres udbudsrettigheder i regionen på AMU-efteruddannelse inden for Turist og Rejse. Med hensyn til tidsperspektiverne for det videre arbejde, er der, i forlængelse af Vækstforums indstilling og Regionsrådets vedtagelse af Strategi for Ny vækst i turismen i regionen, vedtaget Handlingsplan for Ny vækst i turismen i Region Midtjylland, hvorefter Midtjysk Turisme som operatør i regionen vil igangsætte samarbejdet om implementeringen af handlingsplanen med alle involverede og relevante aktører. Side 14

15 6.1 Opfølgning på Økonomi Projektet er gennemført som planlagt i det aktuelle budget og i henhold til kontraktindgåelsens samlede totalbudget jf. nedenstående opgørelse pr. 31. december senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Udgiftsbudget Projektet har følgende totalbudget: Total Prioriterende turismefaglige indsatser Strategisk destinationsudvikling Afsætning / markedsudvikling Turismeinformation Oplevelsesrum Oplevelsesværdikæder den hele ferieoplevelse 0,70 mio. kr. 0,25 mio. kr. 0,45 mio. kr. 0,30 mio. kr. 0,50 mio. kr. Særlige tværgående indsatsfelter Kompetenceudvikling/brobygning Videnplatform/formidling Total 0,15 mio. kr. 0,35 mio. kr. 2,70 mio. kr. Finansieringsbudget Finansiering Region Total Resultatkontrakten er baseret på følgende finansiering: Total 2,70 mio. kr. 2,70 mio. kr. Side 15

16 Afregnet forbrug pr. 31. december Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Projektet har følgende afregnet forbrug pr. 31. december 2010: Projektet har følgende godkendte totalbudget i hele 2010: Udbetalinger (i 1000Kr.) Total Total Prioriterende turismefaglige indsatser Strategisk destinationsudvikling 0,707 mio. kr. 0,700 mio. kr. Afsætning / markedsudvikling 0,253 mio. kr. 0,250 mio. kr. Turismeinformation 0,453 mio. kr. 0,450 mio. kr. Oplevelsesrum 0,330 mio. kr. 0,300 mio. kr. Oplevelsesværdikæder den hele ferieoplevelse 0,515 mio. kr. 0,500 mio. kr. Særlige tværgående indsatsfelter Kompetenceudvikling/brobygning 0,129 mio. kr. 0,150 mio. kr. Videnplatform/formidling 0,376 mio. kr. 0,350 mio. kr. Total 2,763 mio. kr. 2,700 mio. kr. Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 31. december 2010 Indbetalinger (i 1000 kr.) Pr. 31. december 2010: Total 2010 Region Midtjylland 2,400 mio. kr. 2,700 mio. kr. Total 2,400 mio. kr 2,700 mio. kr. Afrapportering udført af Midtjysk Turisme, pr. den 1. marts 2010 Ansvarlig: Frans Bjørn-Thygesen, direktør Side 16

17 Fra offline til online fra print til digital Turismens nye digitale kommunikationsplatforme og forretningsmodeller 28. oktober _MT_programA4.indd 1 26/10/

18 Fra offline til online fra print til digital Turismens nye digitale kommunikationsplatforme og forretningsmodeller Program Ankomst, registrering og morgenkaffe Velkomst Direktør Frans Bjørn-Thygesen, Midtjysk Turisme Fremtidens digitale muligheder for den midtjyske turisme Morten Povlsen, Chief Analyst, Innovation Lab The importance of social media and an on line approach in general in tourism (indlægget foregår på engelsk) Pleasance Coddington - Online & Social Media Content Manager, VisitBritain Pause Målgrupper og online adfærd Lars Bøge Eskildsen, Communication Planning Director, Carat Kommunikationsplatforme og online initiativer Ronni Madsen, Digital direktør, envision Cecilie Venndt, Digital producer, envision Frokost Digitale strategier, der fører til vækst Anders Mogensen, direktør, Seismonaut Travellers take control The power of positive opinion (indlægget foregår på engelsk) Guillaume Thevenot, Business Development EMEA at TripAdvisor Pause Finansierings- og forretningsmodeleksempler online marketing i den midtjyske turisme Ole Bisleth, Chefkonsulent, Pluss Leadership Opsamling og afrunding Repræsentantskabsmøde Konferencested DanParcs Lille Amerika Gjern _MT_programA4.indd 2 26/10/

19 Deltagere Konferencen Fra offline til online fra print til digital Torsdag 28. oktober 2010 Michael Allermann Århus Kommune Michael Andersen Silkeborg Turistbureau Mia Bay Destination Skanderborg Ole Bisleth Pluss Leadership Pia Strandbygaard Bittner Glasmusseet Ebeltoft Marianne Bjørn VisitHerning Frans Bjørn-Thygesen Midtjysk Turisme Sandra Blach Glasmusseet Ebeltoft Benno Blæsild Fregatten Jylland Anne Sofie Bouert Viborg Turistbureau Dennis Vesti Brorsen Syddanske Medier Ole Tormod Bøndergaard Ringkøbing Fjord Handels- og TurismeCentret Niels Baarvig Juelsminde Turistbureau Kristina Ceravolo Hotel Julsø Anne Grethe Christensen Odder Strand Camping Maria Haugaard Christensen VisitDenmark Lene Christiansen Bovbjerg Fyr Alice Bank Danielsen Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Edith Derdau VisitOdder Lars Bøge Eskildsen Carat Christian Estrup Kabelpark DK Aps. Dorthe Frydendahl Holmsland Klit Turistforening Karina Frydensbjerg VisitHerning Jytte Gottlieb Brande Turistbureau Andreas Oue Hansen Djurs Sommerland Jens Hausted VisitAarhus Jens Kristian Hedegaard Camilla Herman-Petersen VisitDenmark Helle Hugger Lemvig-Thyborøn Turistínformation Birthe Høst Feriepartner Bork Havn Jørgen Iversen Iversen Advokatfirma Britta Jakobsen VisitAalborg Christina Jozefa Jensen Midtjysk Turisme Kim Mikael Jensen VisitAalborg Tina Jensen VisitAarhus Søren Johansen Red River CMSHouse Anne-Mette Juhl Silkeborg Kommune Gitta Jørgensen Frisørstuen Marianne Jørgensen Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland Ulla Hjorth Jørgensen Midtjysk Turisme Helle Kaspersen Ringkøbing Fjord Handels- og TurismeCentret

20 Susanne Kirkfeldt Steno Museet Line Møller Kjeldsen Business Kolding Anne-Mette Knattrup VisitRanders Flemming Knudsen Regionsrådet i Region Midtjylland Karin Nygaard Kristensen Region Midtjylland Malene Nørby Kristensen Lemvig-Thyborøn Turistínformation Peer Kristensen VisitHerning Henning E. Kristiansen Silkeborg Sø-camping Annemarie Kruuse SVUF Johan Laubjerg Laubjergs Planteskole Rikke Leed Struer-Egnens Turistforening Helle Leisgaard Silkeborg Turistbureau Britta Leth Viborg Turistbureau Lene Lind Destination Djursland Mathilde Lundgreen Silkeborg Turistbureau Trine Graae Lundorf Midtjysk Turisme Holger Lyst Ringkøbing Fjord Handels-& TurismeCentret Johanne Daugaard Løkke KunstCentret Silkeborg Bad Lars Mølgaard Madsen Syddanske Medier Ronni Madsen envision Sonja Madsen VisitAarhus Anders Mogensen Seismonaut Nadia Mogensen Viborg Turistbureau Brita Mosdal Djurslands Museum Carsten Juul Nielsen Par No 1 A/S Gunhild Øeby Nielsen Viborg Turistbureau Henrik B. Nielsen Djurs Sommerland Stine Nybo Ringkøbing Fjord Handels- og TurismeCentret Ove Nørholm Regionsrådet i Region Midtjylland Kathy Petersen Trust Camping Silkeborg Lars Vejs Petersen VisitHorsens Morten Povlsen Innovation Lab Daniel Ord Rasmussen Seismonaut Flemming Rasmussen Destination Djursland Pleasance Coddington VisitBritain Anna Hagemann Ribold Seismonaut Mette Rohde Destination Djursland Kim Rosenberg Varde Erhvervs- og Turistråd Dorte Rowan Ikraft Jens Rysgaard Struer Grand Hotel Kristian Rødbro VisitAarhus Tone Rønne Silkeborg Turistbureau Pia Schmidt Struer-Egnens Turistforening Malene Stub Selmer PrimusMotor Hanne Sloth Ebeltoft Handelsstandsforening Karin Buhl Slæggerup Midtjysk Turisme Line Stald Steno Museet Michael Steensgaard DGI Huset Herning Guillaume Thevenot TripAdvisor

Årsrapport vedr. resultatkontrakt

Årsrapport vedr. resultatkontrakt Årsrapport vedr. resultatkontrakt Vedrørende Procesmidler 2009 Fonden Midtjysk Turisme Tillæg til resultatkontrakt - Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme (1.1.2008-31.12.2010) [Kontrakten

Læs mere

Vedrørende. [Kontrakten løber fra 20. januar december 2010] Journalnummer: V. Kontraktens parter. Resumè

Vedrørende. [Kontrakten løber fra 20. januar december 2010] Journalnummer: V. Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Procesmidler 2010 Fonden Midtjysk Turisme Tillæg til resultatkontrakt - Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme (1.1.2008-31.12.2010) [Kontrakten løber fra 20.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme [Kontrakten løber fra 1. januar 2011 31. december 2011] Kontrakten forventes revideret i maj 2011. Journalnummer:

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Vedrørende Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1 2008-31.12.2010] Bevilling af procesmidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1. 2008-31.12.2008]

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Resultatkontrakt Vedrørende Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper [1.2.2010 31.12.2010] UDSAT TIL 30.06.2011 Journalnummer: 1-33-76-23-23-09 Kontraktens parter

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Regional Udvikling Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Vedrørende Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. [01.01.08 31.12.09] Journalnummer: 1-33-76-23-30-08

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Vedrørende Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme [Kontrakten løber fra 1. januar 2011 31. december 2011] Kontrakten forventes revideret i maj 2011. Journalnummer:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Regional Udvikling Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. [01.01.08 31.12.09] Journalnummer: 1-33-76-23-30-08 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-2-15 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Fonden Midtjysk Turisme. Indledning.

Fonden Midtjysk Turisme. Indledning. Regionshuset Viborg Fonden Midtjysk Turisme Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Indledning. Regional Udvikling, Afdelingen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Projektets titel Djursland - vækst gennem oplevelser 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Opstart af Danish Food Cluster 1.1.2014 31.12.2015 Journalnummer: 1151761813 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. RETHINK 2017 Kultur, begivenheder og oplevelser. 27. februar 2013 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-14-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. RETHINK 2017 Kultur, begivenheder og oplevelser. 27. februar 2013 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-14-12 Resultatkontrakt Vedrørende RETHINK 2017 Kultur, begivenheder og oplevelser 27. februar 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-14-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel og vandreturisme] [1. januar 2013 31. oktober 2014] Journalnummer: 13376231411 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 Journalnummer: 1-33-76-24-4-09 Kontraktens

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september 2013 30. juni 2015] Journalnummer: 1-33-76-23-7-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Konceptudvikling Food Universe 1.1.2013 31.12.2014 Journalnummer: 1-33-76-23-15-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 30. juni 2012] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster

Resultatkontrakt. Vedrørende. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster Resultatkontrakt Vedrørende Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster [1.5.2008 31.12.2009] UDSAT TIL 30.06.2011 Journalnummer: 1-33-76-23-31-08 Kontraktens

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumé. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2015. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumé. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2015. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2015 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07 Kontraktens parter Region: Regional Udvikling Skottenborg 26 Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07 Kontraktens parter

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 13376221208 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AUHIH) Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Ny veje til Vækst Oplevelsesbaseret forretningsudvikling [01.03.08 01.03.11] 1-33-76-23-6-08: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional

Læs mere

Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Opfølgning pr. 31. marts 2015 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet udvikler sig fortsat positivt. Klyngen har netop

Læs mere

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk 09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Gudenåen en strøm af oplevelser (Grøn Vækst VisitGudenaa)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Gudenåen en strøm af oplevelser (Grøn Vækst VisitGudenaa) Resultatkontrakt Vedrørende Gudenåen en strøm af oplevelser (Grøn Vækst VisitGudenaa) Projektperiode: 1. juni 2012 31. maj 2014 Journalnummer: 1 33 76 23 13 11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse

Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse Ansøgning til Region Midtjylland 1. Baggrund Gennem de seneste 5 år har der været arbejdet målrettet og strategisk på at udvikle turismen

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [1. maj 2009 30. april 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Værtskab i verdensklasse] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-1-15. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Værtskab i verdensklasse] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-1-15. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Værtskab i verdensklasse] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-1-15 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode Kulturturisme 2.017 Politisk bevågenhed Region Midtjylland har ønsket en regional kulturturismeindsats med igangsættelse af et større kulturturismeprojekt i perioden 2015-2018 Annoncering efter projektforslag

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] [1 marts 2013 30. november 2014] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder - delaktivitet under projekt Markedsplads

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere