Resultatkontrakt Vedrørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt Vedrørende"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Procesmidler 2010 Fonden Midtjysk Turisme Tillæg til resultatkontrakt - Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme ( ) [Kontrakten løber fra 20. januar december 2010] Journalnummer: V Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen Afdelingschef for oplevelsesøkonomi og landdistrikter Operatør: Fonden Midtjysk Turisme Vejlsøvej Silkeborg Frans Bjørn-Thygesen CVR. Nr Danske Bank Reg. nr Kontonr Resumè Som led i udviklingen af den regionale turismeudviklingsorganisation - Fonden Midtjysk Turisme skal der årligt afsættes en ramme for procesmidler til udførelse af konkrete og særlige turismeindsatser i henhold til Vækstforums handlingsplan. Bevillingen af procesmidler i 2010 er en forlængelse af resultatkontrakten for 2009 og tager afsæt i fire overordnede erhvervspolitiske indsatser: kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling, organisationsudvikling og videnplatform. Resultatkontrakten for 2010 vil løbende blive evalueret, idet Region Midtjylland og Midtjysk Turisme i 2009 igangsatte en analyse af Turismens Vækstpotentiale i Region Midtjylland. Analysen skal danne grundlag for den videre udvikling af turismen og således være et grundlag for udviklingen af Vækstforums nye Erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan som forventes vedtaget i september Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Afslutning pr. 31. december Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Der er i projektperioden igangsat og gennemført de initiativer, der var forventet ved aftalens indgåelse og der er pr. 1. marts 2011 gennemført de ønskede processer, således at projektet er gennemført i overensstemmelse med resultatkontrakten. Som i de foregående års handlingsplaner relateret til procesmidler, er en lang række af MT s aktiviteter gennemført gennem eksterne tovholdere med underleverandørkontrakter. Dette forhold betyder, at de konkrete udviklingsprojekter tidsmæssigt har tendens til mindre tidsforskydninger ved lidt længere igangsætningsfaser, men med efterfølgende komprimering ved effektiv fremdrift i den konkrete projekt-fase. I et samlet årsperspektiv betyder det, at de igangsatte processer - og specielt de effekter, der opnås ved indsatsernes igangsættelse - fortsat opsamles udover det kalenderår, hvor aktiviteterne er igangsat. I forhold til handlingsplanens konkrete mål og resultater betyder dette i praksis, at initiativerne lever op til de opstillede krav og mål dog forventes det, at formidling og udbredelse af de gennemførte udviklingsaktiviteter kontinuerligt vil ske også udover den aftalte projektperiode i Aktiviteterne afvikles således i det aftalte omfang og den forudsatte kvalitet, ligesom budgettet er fulgt som planlagt. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Kompetenceudvikling - at tiltrække flere værdiskabende gæster, samt at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere i turisterhvervet. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Sikre en professionalisering Via etablering af et koncept af turisterhvervet gennem for Winter School udvikler øget fokus på udvikling af MT en kompetenceplatform forretningsmæssige potentialer og serviceudvikling Udvikling af platformen skal for turisterhvervets aktører. ske i samarbejde med udvalgte erhvervsskoler og afdelinger ved Århus Universitet. Projekt- og praktikbørser er understøttende indsatser til platformen. Midtjysk Turisme har etableret samarbejde med Kursuscentret Silkeborg Handelsskole i regi af uddannelsen på AU i oplevelsesøkonomi. Interessen for dette tiltaget omkring Winter School har været positiv og der er pt. flere end de målsatte tilmeldinger på 25 til uddannelsen dette efterår. Gennem en

3 Minimum 25 turismevirksomheder eller aktører skal deltage i Winter School, når de første aktiviteter igangsættes i 4. kvartal 2010 fælles infofolder omkring uddannelsen i oplevelsesøkonomi og tilbuddene i regi af Det Digitale Turistakademi er der opnået synergi mellem de to uddannelsestilbud. I efteråret 2010 er etableret kontakt for fremtidigt samarbejde med Tradium Erhverv i Randers, som har landsdelcenter rettigheder og taxsameterordning indenfor Turist og Rejse, for igangsættelse af en afdækning af kompetenceniveauet blandt det midtjyske turismeerhverv med fokus på tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere i erhvervet. Der er i denne forbindelse forberedende knyttet kontakter bl.a. til handelsskoler og kommunerne i Silkeborg og Ringkøbing-Skjern for den videre kortlægning, idet udbredelsen forventes gennemført via de regionale kompetencecentre på tværs af regionen i decentrale udbud af uddannelse på de forskellige niveauer for uddannelse. Endvidere er der etableret positiv dialog med Studievejledningen på Oplevelsesøkonomiuddannelsen på Århus Universitet omkring et fremtidigt samarbejde. Ligeledes er der ved årsskiftet af 2010 startet dialog med AU- HIH s Center for Innovation og Forretningsudvikling, som allerede udbyder delstudier indenfor turisme og oplevelsesøkonomi på eksisterende videregående uddannelser, for et struktureret samarbejde om virksomhedstilknytning via mentorordning med projekt- og praktik for studerende som understøttende indsatser til ud- Side 3

4 dannelsesplatformens øverste trin. Konceptudvikling og etablering af den endelige og fremtidige form på et Winter School - koncept eller samlet uddannelsestrappe for turisterhvervet planlægges endeligt gennemført i den kommende væksthandlingsplan, Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Mål 2 Kvalitetsudvikling - at tiltrække flere værdiskabende gæster og skabe international synlighed Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Sikre produkt- og oplevelsesudvikling med fokus på torielt erhvervsturismepro- Der igangsættes et tværsek- kvalitet, der kan måle sig i jekt, hvis mål er at skabe en international konkurrence øget international opmærksomhed og udvikle den oplevelsesmæssige kvalitet indenfor en af regionens generelle erhvervsmæssige styrkepositioner. Projektet skal have en partnerkreds på min. 20 interessenter indenfor offentlige aktører, primære turismevirksomheder og andre erhvervsaktører fra styrkepositionen. Som et særligt indsatsområde indenfor KVALITET blev der i vinteren og starten af 2010 igangsat nedenstående projekter med fokus på bæredygtige turismeprodukter: 1) Byens grønne møde med markedet 2) Grønne møder mødet med gæsten (2 underprojekter) 3) Køb en bæredygtig Skive af DK 4) CO2 neutral sejlads Samtlige aktiviteter har opnået stor mediebevågenhed i landsdækkende medier og initiativerne er videreudviklet og forankret efter endt projektafslutning bl.a. gennem samarbejde med Energi Midt og Teknologisk Institut. Side 4

5 Der er hertil påbegyndt yderligere aktivitet ifm. tværsektoriel erhvervsturisme i efteråret 2010 ifmn. afslutningskonference mellem de i projektet deltagende parter for samarbejde og netværk omkring clean-tech aktiviteter. Projektets aktører, produkterne, netværket og dets erfaringer og resultater vil naturligt kunne bæres videre som en ressource og clean-tech oplevelsesplatform i den nye turismesatsnings forretningsområde for Erhvervsturisme. Mål 3 Organisationsudvikling - at skabe større og mere bæredygtige destinationer samt øge sammenhængen og samarbejdet mellem dem. Resultatkrav 3.1 Øge samarbejdet mellem aktørerne i turismen og den brede oplevelsesøkonomi herunder udvikling af målrettede forretningsmodeller på tværs af aktører. At der er igangsat minimum 2 DMO-etableringsprojekter, hvor destinationerne kan relateres til vækst-analysen. Ved udgangen af 4. kvatal skal der foreligge en dokumenteret handlingsplan for destinationernes forretningsudvikling i samarbejdet mellem private og offentlige aktører Der er arbejdet indgående med DMO-etablering i Ringkøbing hhv. Djursland. På Djursland har fokus i 2010-aktiviteterne i projektet DjurslandMOdellen været på strategisk kvalitetsudvikling og på udvikling af partner/forretningsmodellen omkring bookingplatformen. I Ringkøbing er der i projektet Fremtidens Feriehus udviklet et konkret kvalitetsmålingsredskab, som skaber dialog og fælles ansvar feriehusejere, feriehusudlejere og kommune for hovedproduktet feriehusene. Ligeledes er der arbejdet med lokalt ejerskab i forhold til udvikling af mikrodestination Bork Havn. I forlængelse og relation til vækst-analysen er der i efteråret 2010 og ved udgangen af 4. kvartal i samarbejde med Side 5

6 turismeaktørerne og kommunerne bag Destination Djursland og TurismeCentret i Ringkøbing udarbejdet såvel overordnet strategi som udkast til dokumenteret væksthandlingsplan for destinationernes forretningsudvikling i tæt samarbejde mellem de relevante private og offentlige aktører. Mål 4 Videnplatform - at omsætte teoretisk viden om markeder og trends til praktisk og handlingsorienteret viden med henblik på at skabe nye forretningsmuligheder indenfor turisme- og oplevelsesøkonomien. Resultatkrav 4.1 Afdække og opbygge viden til brug for udvikling af turisme- og oplevelsesøkonomien. Herunder opsamling og formidling af viden fra igangsatte aktiviteter / projekter Der afholdes minimum 2 konferencer/seminarer i 2010 med et samlet deltagerantal på minimum 200 personer. Konferencetemaerne skal indholdsmæssigt rumme emner med fokus på en eller flere af de regionale vækstdrivere. Dokumenteres via program og deltagerliste Fagkonferencen Fra offline til online fra print til digital. Nye digitale kommunikationsplatforme og forretningsmodeller er gennemført 28. oktober 2010 i forbindelse med afholdelse af Midtjysk Turismes repræsentantskabsmøde. Konferencen indeholdt udover præsentation af resultaterne i projektet Fra offline til online flere indlæg fra eksterne foredragsholdere med fokus på emnet, herunder VisitBritain, TripAdvisor, InnovationLab, EnVision, Seismonaut og Pluss Leadership. Konferencen afholdtes Vedlagt dokumentation i form af program og deltagerliste. På konferencen deltog i størrelsesordenen 125 deltagere, idet der udover de forhåndstilmeldte var ekstra fremmøde. Konceptet for den digitale værktøjskasse, blev etableret i 2008, og i 2010 har der fortsat været fokus på at sikre udbredelsen til de midtjyske turismeaktører. Der er distribue- Side 6

7 Resultatkrav 4.2 Opbygge viden til brug for udvikling af turisme- og oplevelsesøkonomien. Herunder opsamling og formidling af viden fra igangsatte aktiviteter / projekter i turismens aktører. Der udarbejdes minimum to analyser af emner relateret til de regionale turismeværdikæder (jf. analyse af Turismes vækstpotentiale). Resultater formidles via Midtjysk Turismes digitale videnplatformen. ret hen ved 1500 bøger. Aktiviteten er endvidere formidlet gennem lokale arrangementer og der har i 2010 deltaget i størrelsesordenen 150 aktører i sådanne seminarer. Den digitale værktøjskasse og konceptet, er meget populær såvel indenfor som udenfor regionsgrænserne, hvorfor MT også efter 2010 i 2011 har opdatereet værktøjet og fortsætter succesen med udbredelsen til de midtjyske turismeaktører via lokale arrangementer og distribution af værktøjet. Med henblik på at skabe synergi og sammenhæng mellem procesmidlerne og projektet Fra offline til online er der udarbejdet ekstra 14 målgruppebeskrivelser udover de 10 målgruppebeskrivelser i projektet. Målgruppebeskrivelserne dækker markederne Tyskland, Norge, Holland og Sverige og er udarbejdet med afsæt i styrkepositionerne Ved kysten, Byferie og Natur og oplevelser. Beskrivelserne indeholder målgruppens: Digitale profil Sociale adfærd Rejseadfærd og motiver Online adfærd og kompetencer (internetforbrug, brug af sociale medier, digital profil) Basis info (bl.a. kilder til rejsemønster, ferietype, planlægning, bookingsites) Digitale guidelines Beskrivelserne er gjort gængelige via Midtjysk Turismes digitale videnplatform og blev endvidere præsenteret ved konfe- Side 7

8 rencen Nøgletal for destinationer: MT har i samarbejde med destinationerne gennemført destinationsanalyse med kortlægning af nøgletal for destinationer i Region Midtjylland. Nøgletallene er gennemført til brug for vækstarbejde fremadrettet, og vil indgå i grundlaget for satsningen Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Mødemarkedets betydning i DK tværnational analyse: Midtjysk Turisme har siddet med i styregruppen for erhvervsturismeanalyse i samarbejde med Center for Regional Turismeforskning og VisitDenmark, hvor der i 2010 er igangsat analysen: Den økonomiske betydning af mødesektoren. Resultaterne af analysen vil blive formidlet via Midtjysk Turismes videnplatform og indgå i udvikling af forretningsområdet Erhvervsturisme i de nye igangsatte aktiviteter og projekter i samarbejde med de relevante aktører. Side 8

9 Gennemgang af de gennemførte aktiviteter Midtjysk Turisme har indenfor rammerne af procesmidlerne i 2010 arbejdet med 5 turismefaglige indsatsområder i samspil med de 4 erhvervspolitiske indsatsområder: Kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling, organisationsudvikling og videnplatform. Nedenstående gennemgang af hovedaktiviteterne tager udgangspunkt i initiativets turismetilgang og opregner de forventede erhvervsøkonomiske effekter: Strategisk destinationsudvikling Indsatsen har været koncentreret omkring 4 hovedinitiativer: 1) Fremtidens feriehus Kort beskrivelse/status: Det samlede projekt har til mål at fremtidssikre det turismebaserede indtægtsgrundlag i Destination Ringkøbing Fjord via feriehusene. Projektet arbejder med flere niveauer og delindsatser. Projektet er flerårigt, og delindsatserne i 2010 har primært fokuseret på kvalitetssikring og -udvikling og fælles ejerskab mellem feriehusejere, feriehusudlejere og kommune i forhold til udviklingen af feriehusproduktet. Primære Partnere: Ringkøbing Fjord Handels- og Turismecentret, Ringkøbing-Skjern Kommune, en række lokale feriehusudlejerne, lokale aktører i Bork og MT. Tovholder er Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing Fjord Handels- og Turismecentret. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling og vidensplatform, og det forventes at projektet på langt sigt vil medvirke til et samlet løft i basiskvaliteten for feriehusene på vestkysten og i resten af Midtjylland 2) DjurslandMOdellen/kvalitetsudvikling Kort beskrivelse/status: I forlængelse af arbejdet med at udvikle en ny model for finansiering af destinationsudviklingsarbejdet på Djursland, er der i 2010 arbejdet med udmøntning af fællesgodeindsatsen omkring kvalitetsudvikling samt med en udvidelse af forretningsmodellen og partnerskabet omkring arbejdet med online booking. Primære Partnere: Destination Djursland, Syddjurs og Norddjurs Kommuner og MT. Desuden deltager repræsentanter for Djurslands 3 væsentligste internationalt profilerede turismeaktører i styregruppen. Destination Djursland er tovholder. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling og organisationsudvikling. Initiativerne er alle elementer i implementeringen af DjurslandMOdellen et arbejde med at tilpasse og omstrukturere destinationssamarbejdet på Djursland i tråd med en værdibaseret vision om at opbygge og finansiere en moderne DMO struktur på Djursland. 3) Destinationschefnetværk Kort beskrivelse/status: Netværk af lokale turismeansvarlige, repræsenterende alle kommuner og destinationer i Midtjylland. Der har i 2010 været afholdt i alt 5 møder og et seminar, 2 møder i foråret 2010, hvoraf det seneste møde havde fokus på projektet Fra offline til online, og 3 møder i efteråret. Herudover har 5 destinationchefer deltaget i en følgegruppe omkring kravspecifikation og indhold omkring CRM-systemet. Primære Partnere: Ledere af lokale turismeorganisationer og destinationer i Midtjylland. Effekt: Fokus er kompetenceudvikling og vidensdeling. Side 9

10 4) Sekretariatsfunktion for foreningen Danske Destinationer Kort beskrivelse/status: Midtjysk Turisme har fortsat i 2010 fungeret som sekretariat for foreningen Danske Destinationer. Primære Partnere: Medlemmerne af Danske Destinationer Ringkøbing Fjord (formandspost), Destination Djursland, Toppen af Danmark, Sydvestjysk Udviklingsforum, Destination Bornholm, VisitNordsjælland, VisitAalborg samt VisitOdsherred Effekt: Foreningen er stiftet med det formål at styrke dansk destinationsudvikling og herved understøtte, at der udvikles en række stærke, danske destinationer med international appel. Foreningen arbejder på en række udviklingsprojekter af gavn og relevans for de (største/stærkeste) midtjyske destinationer. Det vurderes ydermere, at der sker en vidensdeling og erfaringsudveksling i regi af foreningens arbejde, der har stor værdi for de to midtjyske medlemmer. Midtjysk Turisme i samarbejde med destinationerne gennemført destinationsanalyse med detaljeret kortlægning af nøgletal for destinationer i Region Midtjylland til brug i det videre vækstarbejde med destinationsudvikling. Afsætning/markedsudvikling Indsatsen har i 2009 og 2010 t.d. bestået af en række mindre indsatser, hvor MT s mål især har været at virke katalyserende, samt at sikre at nyudviklede produkter bliver gjort markedstilgængelige. Det erhvervsøkonomiske fokus under dette felt er kompetenceudvikling (udvikling af markedskompetencer). Kort beskrivelse af større initiativer: 1) Afsætning af sjovt, sundt feriehus. Der er udarbejdet et samlet koncept for et temaferiehus med tilhørende beskrivelsesfolder og hjemmeside: Konceptet ejes af Midtjysk Turisme, men stilles gratis til rådighed for alle interesserede feriehusudlejere, der ønsker at implementere konceptet i deres forretning. I forbindelse med udbredelsen af konceptet tager Midtjysk Turisme i efteråret 2010 direkte kontakt med forskellige feriehusudlejere i regionen. Feriehusudlejning I/S har med succes udbredt konceptet lokalt til sine feriehusejere. 2) Mødemarkedets betydning i DK Midtjysk Turisme har i styregruppen for erhvervsturismeanalyse i samarbejde med Center for Regional Turismeforskning og VisitDenmark er i 2010 igangsat analysen: Den økonomiske betydning af mødesektoren. Resultater som bliver formidlet vis Midtjysk Turismes videnplatform vil omhandle eksempelvis: Antal møder i Danmark Samlet antal mødedeltagere. Omsætning fra direkte mødedeltagere Mødedeltagernes gennemsnitlige forbrug. Antal beskæftigede genereret af mødesektoren fordelt på branche Den ekstra omsætning der bliver skabt i økonomien som resultat af mødesektoren udover mødedeltagernes eget forbrug. Værditilvækst skabt af aktiviteten i mødesektoren. Side 10

11 Skatteprovenuet skabt af aktiviteten i mødesektoren. Pulje til afsætningskanalprojekter Grundet en række andre aktiviteter i løbet af året er denne pulje aktiveret i 2. halvår 2010, og der er p.t. dialog med aktørerne i konceptet Salling Sport med henblik på afdækning af online salgskanaler til afsætning af konceptet på det norske marked. Turismekommunikation 1) Digitale informationspiloter Kort beskrivelse/status: Netværksmøder og digital kompetence udvikling for ITansvarlige i de midtjyske destinationer. Der har i løbet af 2010 været afholdt 4 møder for de digitale informationspiloter, og heraf to møder i foråret og to i efteråret. Herudover har de deltaget i et par testprojekter under offline/online samt i konferencen i oktober af piloterne har endvidere medvirket i en arbejdsgruppe omkring CRMsystemet. Netværket har deltaget i kursusrækken under delprojektet Kompetenceudvikling i projektet Fra offline til online Primære Partnere: Lokale turismeorganisationer i Midtjylland. MT er tovholder. Effekt: Fokus er kompetenceudvikling, vidensdeling og lokal brug af online medier og værktøjer. 2)Udvikling af online kommunikationskoncepter Med henblik på at styrke og skabet synergi til projektet Fra offline til online udvikles der yderligere to tematiserede koncepter med fokus på udvalgte målgrupper på hhv. det hollandske og norske og tyske marked. Primære partnere: Envision og lokale turismeorganisationer i Midtjylland. MT er tovholder. Effekt: Fokus på viden om udvalgte målgruppers online adfærd og nye online kommunikationsplatforme. Oplevelsesrum Hovedaktiviteterne for dette indsatsfelt har haft fokus på dels at forankre indsatser, der blev igangsat i 2008 og 2009, men også på igangsættelse af nye aktiviteter. 1) Gudenåen oplevelsesrum som vækstskaber Kort beskrivelse/status: Projektet blev startet i 2008 idet turismeorganisationerne i kommunerne omkring Gudenåen ser en række fælles potentialer i at udvikle et stærkt brand og en fælles kommunikation omkring Gudenåen, at skabe en samlet udviklingsplan for oplevelsesrummet omkring Gudenåen og i at bruge den stærke identitet i et videre produkt- og afsætningssamarbejde med fokus på mersalg. Der er nu udviklet en fælles hjemmeside: en fælles kommunikationsredskaber samt et samlet oplæg til en vækstplan for potentialer i oplevelser ved Gudenåen præsenteret og diskuteret for kommuner og interessenter på en stor konference i forsommeren I efteråret 2010 udarbejdes handlingsplan og strategi for det videre arbejde og den videre udvikling af Gudenåen. Side 11

12 Projektet er flerårigt. Primære Partnere: Turismeorganisationer for alle 7 Gudenå-kommuner: Randers, Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Hedensted, Ikast-Brande, Horsens. VisitRanders er tovholder for initiativet. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling, produktudvikling og organisationsudvikling (tværkommunalt samarbejde), men det forventes også at projektet kan bidrage til oplevelsesbaseret forretningsudvikling med fokus på mersalg (herunder eftersalg og krydssalg mellem værdikæder). 2) Nationalparker i Midtjylland Kort beskrivelse/status: Initiativet har fokus på at afdække og realisere potentialer i nationalparker som vækstkilde. Der er i særlig grad fokuseret på det turismemæssige potentiale samt særlige muligheder i nationalparkernes samspil med deres omgivelser. I vinteren og foråret 2010 er den udarbejdede rapport blevet præsenteret for de 4 nationalparkkommuner og i efteråret 2010 afholdt bestyrelsen i Nationalpark Mols Bjerge en heldagskonference med afsæt i den indsamlede viden, anbefalinger og de præsenterede best practise cases. I efteråret 2010 igangsættes et fælles udviklingsprojekt mellem Mols Bjerge og Skjern Å med fokus på kvalitets- og kompetenceudvikling. Initiativet er flerårigt. Primære Partnere: Gennemført af MT i dialog med nationalpark-kommunerne, turismeerhvervet og region Midtjylland. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling og vidensplatform, og det forventes at projektet på langt sigt vil medvirke til en forøget potentialerealisering i de to midtjyske nationalparker 3) Den gode cykeloplevelse MT deltager i et nationalt cykelturismeprojekt indenfor rammerne af indsatsområdet oplevelsesrum. Andre deltagere i projektet er de øvrige regionale turismeudviklingsselskaber, VisitDenmark, Dansk Cyklistforbund, Horesta, Friluftsrådet, Århus Universitet m.fl.. I sommeren og efteråret 2010 gennemføres to regionale testprojekter i henholdsvis Ry/Søhøjlandet og på Viborgegnen. Begge aktiviteter har fokus på nye forretningsmodeller for cykelturisme. 4) Det store vandskel Dette efterår indledtes et samarbejde omkring udvikling og etablering af et oplevelsesrum i området omkring Det store vandskel. Primære partnere: Midtjysk Turisme, SNS Midtjylland, Hedensted Kommune, Juelsminde Turistbureau samt Vejle Kommune, Vejle Turistbureau, Ikast-Brande Kommune og Ikast-Brande Turistbureau. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling, produktudvikling og fælles organisering (tværkommunalt/tværregionalt samarbejde), og det forventes endvidere, at projektet kan bidrage til oplevelsesbaseret forretningsudvikling med særligt fokus på mersalg. Oplevelsesværdikæder den hele ferieoplevelse Arbejdet med værdikæder har i 2010 været koncentreret omkring to initiativer, et sammenhængende kompleks af hovedinitiativer indenfor bæredygtig grøn turisme, samt Midtjysk Turismes igangsættelse af et nationalt grønt forprojekt omkring oplevelsesværdikæder i samarbejde med Djursland og Ringkøbing-Skjern og Danske Destinationer. Side 12

13 1) Bæredygtig grøn turisme Kort beskrivelse/status: Under den samlede overskrift bæredygtig grøn turisme har MT udbudt og igangsat 5 lokale delprojekter, afholdt 2 fælles fagdage med fokus på bæredygtighed og vidensdeling samt lavet en best practise analyse af grønne kommunikationsbudskaber i ind- og udland. 1a) Analyse gennemført af Envision om grønne budskaber i turismekommunikation 1b) Det grønne møde med markedet: Fællesprojekt mellem Ferskvandscentret og Sinatur Skarrildhus 1c) GoGreenÅrhus: VisitAarhus i samarbejde med RadissonBLU, Scandic Aarhus og Worldperfect 1d) Grønne guider Køb en bæredygtig Skive af Danmark. Skiveegenens Erhvervs- og Turismecenter i samarbejde med EnergibySkive 1e) CO2 neutral sejlads på åer og søer. Destination Skanderborg i samarbejde med Skanderborg Kommune, Oplev Søhøjlandet og Hjejleselskabet. Effekt: Det samlede fokus for indsatserne er kvalitetsudvikling og viden, idet projekterne hver især ser indsatsen som en del af deres samlede forretningsudvikling indenfor området. Samtlige aktiviteter har opnået stor mediebevågenhed og alle aktiviteter videreudvikles og implementeres efter endt projektperiode. Indsatsområdet vurderes at have betydelig vægt i fremtidige initiativer på turismeområdet. MT skal på sigt arbejde med flere nationale partnere indenfor området. 2) Energisafari Skive-Samsø I forlængelse af initiativet Grønne guider køb en bæredygtig Skive af Danmark er der igangsat et fælles initiativ med fokus på at lave fælles besøgs- og læringsprogrampakker, der præsenterer og kobler besøgsstederne Skive of Samsø på utraditionelle måder. Indeholdt i turene vil være workshops tilrettelagt ud fra deltagernes baggrund og interesser, lokal overnatning, oplevelser og bespisning samt guidet besøg på forskellige besøgssteder. Primære partnere: Samsø Energiakademi, Samsø Turistbureau, Energibyen Skive, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter samt Midtjysk Turisme. Samsø Energiakademi er tovholder på projektet. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling og forretningsudvikling gennem produktsammenkobling og krydssalg på tværs af værdikæder. Vidensplatform og kompetenceudvikling Arbejdet med videnplatform og kompetencer har til formå at omsætte teoretisk viden om markeder og trends til praktisk og handlingsorienteret viden med henblik på at skabe nye forretningsmuligheder indenfor turisme- og oplevelsesøkonomien. Kort beskrivelse/status: Fagkonferencen Fra offline til online fra print til digital. Nye digitale kommunikationsplatforme og forretningsmodeller blev gennemført den 28. oktober 2010 i forbindelse med afholdelse af Midtjysk Turismes repræsentantskabsmøde. Konferencen indeholdt udover præsentation af resultaterne i projektet Fra offline til online flere indlæg fra eksterne foredragsholdere med fokus på emnet, herunder Visit- Britain, TripAdvisor, InnovationLab, EnVision, Seismonaut og Pluss Leadership. På konferencen deltog i størrelsesordenen 125 deltagere, idet der udover de forhåndstilmeldte var ekstra fremmøde. Side 13

14 Konceptet for den digitale værktøjskasse, blev etableret i 2008, og i 2010 har der fortsat været fokus på at sikre udbredelsen til de midtjyske turismeaktører. Der er distribueret hen ved 1500 bøger. Aktiviteten er endvidere formidlet gennem lokale arrangementer og der har i 2010 deltaget i størrelsesordenen 150 aktører i sådanne seminarer. Den digitale værktøjskasse og konceptet, er meget populær såvel indenfor som udenfor regionsgrænserne, hvorfor MT også efter 2010 i 2011 har opdatereet værktøjet og fortsætter succesen med udbredelsen til de midtjyske turismeaktører via lokale arrangementer og distribution af værktøjet. Kompetenceudvikling: Hos Midtjysk Turisme har vi store interesse i opbygning af en regional og for forretningsområderne tværgående kompetenceindsats, så der kan ske en hurtig og optimal opkvalificering af kompetenceniveauet på alle niveauer i turismeerhvervet. Midtjysk Turisme og Region Midtjylland har i 2010 holdt opstarts- og opfølgningsmøder med Tradium, Randers, og Kursuscentret, Silkeborg Handelsskole om den igangværende akamiuddannelse, AU i Oplevelsesøkonomi, for koordinering med et nyt koncept for uddannelsestrappe i regionen. På møderne drøftedes nuværende og fremtidige samarbejdsmuligheder iht. den regionale kompetenceafdækning og -udviklingsindsats på turismeområdet. Samarbejdet med Silkeborg omkring AU i Oplevelsesøkonomi, som naturligvis fortsætter, og være en del af grundlaget for en udbredelse til resten af regionen i det kommende samlede koncept for kompetenceudvikling. Konkret er der igangsat en proces for afdækning af regionens uddannelsestilbud- og udbydere inden for turisme og oplevelsesøkonomi såvel som af fremtidens uddannelses- og kompetencebehov. En opgave, det er oplagt at løse på tværs af regionen, f.eks. via kompetencecentrene - og hvor igennem uddannelsesinstitutionerne i forvejen samarbejder. Tradium har mulighederne for finansiering via deres udbudsrettigheder i regionen på AMU-efteruddannelse inden for Turist og Rejse. Med hensyn til tidsperspektiverne for det videre arbejde, er der, i forlængelse af Vækstforums indstilling og Regionsrådets vedtagelse af Strategi for Ny vækst i turismen i regionen, vedtaget Handlingsplan for Ny vækst i turismen i Region Midtjylland, hvorefter Midtjysk Turisme som operatør i regionen vil igangsætte samarbejdet om implementeringen af handlingsplanen med alle involverede og relevante aktører. Side 14

15 6.1 Opfølgning på Økonomi Projektet er gennemført som planlagt i det aktuelle budget og i henhold til kontraktindgåelsens samlede totalbudget jf. nedenstående opgørelse pr. 31. december senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Udgiftsbudget Projektet har følgende totalbudget: Total Prioriterende turismefaglige indsatser Strategisk destinationsudvikling Afsætning / markedsudvikling Turismeinformation Oplevelsesrum Oplevelsesværdikæder den hele ferieoplevelse 0,70 mio. kr. 0,25 mio. kr. 0,45 mio. kr. 0,30 mio. kr. 0,50 mio. kr. Særlige tværgående indsatsfelter Kompetenceudvikling/brobygning Videnplatform/formidling Total 0,15 mio. kr. 0,35 mio. kr. 2,70 mio. kr. Finansieringsbudget Finansiering Region Total Resultatkontrakten er baseret på følgende finansiering: Total 2,70 mio. kr. 2,70 mio. kr. Side 15

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold:

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold: Afsluttende Projektrapport RETHINK Kulturturisme Indhold: 1. Baggrund 2 2. Overordnede målsætninger 3 3. Målgruppe. 4 4. Hovedaktiviteter.... 4 4.1 Opstartskonference. 6 4.2 Netværksseminarer.. 6 4.3 Masterclass

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster

Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster Resultatkontrakt Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster [1.5.2008 31.12.2009] Journalnummer: 1-33-76-23-31-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Job i landdistrikterne Udgivet af Region Midtjylland Regional Udvikling August 2013 Layout og print: Grafisk Service Fotos: Side 16: Niels Åge Skovbo Side 17:

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale

Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale Det Lokale Beskæftigelsesråd i Herning Kommune Att.: Herning Kommune Torvet 7400 Herning Herning, den 29-10-2012 Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Vækstforum mødesager

Vækstforum mødesager DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Mødetidspunkt 06-01-2015 12:30 Mødested Konferencesalen i kælderetagen i bygning 'Arkaden', Herlev Hospital Indholdsliste 2. Beslutningssag: Resultatkontrakt

Læs mere

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber. Indledning 1

PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber. Indledning 1 PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber Indledning 1 Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 1 Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 Nedenfor har vi givet en kort status på de enkelte delprojekter i forbindelse med Demonstrationsprojekt nr. 1. Delprojekt 1 Maritime historier giver oplevelser:

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR MINISTERIER / Kulturministeriet / Miljøministeriet NATIONALE ORGANISATIONER / Campingrådet / Danmarks Rejsebureau Forening / Danmarks Vækstråd / Dansk

Læs mere

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Baggrund Turismen i de vestdanske regioner, herunder Midtjylland, er kendetegnet ved en række styrkepositioner,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE I PRAKSIS DESTINATIONSUDVIKLING Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POT ENT IALE DIGITALE BILAG Dette ikon viser, at der er links til digitale bilag

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere