Call centre i Danmark Ledelse, samarbejde og teknologi. December Nadia El-Salanti, Inger-Marie Wiegman, CASA og Ole H. Sørensen, DTU CASA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Call centre i Danmark 2004. Ledelse, samarbejde og teknologi. December 2004. Nadia El-Salanti, Inger-Marie Wiegman, CASA og Ole H. Sørensen, DTU CASA"

Transkript

1 Call centre i Danmark 2004 Ledelse, samarbejde og teknologi December 2004 Nadia El-Salanti, Inger-Marie Wiegman, CASA og Ole H. Sørensen, DTU CASA

2 Call centre i Danmark 2004 Ledelse, samarbejde og teknologi December 2004 Nadia El-Salanti, Inger-Marie Wiegman, CASA og Ole H. Sørensen, DTU Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet Center for Alternativ Samfundsanalyse

3 Call centre i Danmark 2004 Ledelse, samarbejde og teknologi CASA, December 2004 ISBN Elektronisk udgave: ISBN CASA Linnésgade 25, København K. Tlf

4 Forord Cornell University i staten New York, USA har igangsat en international benchmarking-undersøgelse af Human Ressource (HR) management (personaleledelse) og performance i call centre. Undersøgelsen finder sted via et samarbejde mellem uafhængige forskere i og omkring universitetsmiljøerne i en række lande i EU, Nordamerika, Afrika, Sydøstasien og Australien. I Danmark er det Danmarks Tekniske Universitet, der er ansvarlig for undersøgelsen. CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) har gennemført undersøgelsen og har analyseret og afrapporteret undersøgelsens resultater. Den danske del af undersøgelsen er gennemført i perioden marts 2004-oktober Rapporten er udarbejdet af cand.psyk. Nadia El-Salanti, CASA. Civilingeniør Inger-Marie Wiegmann fra CASA og adjunkt, ph.d. Ole H. Sørensen fra DTU, IPL har medvirket til oversættelse af spørgeskema, etablering af databasen, udarbejdelse af sammenfatning samt diskussion og gennemlæsning af rapport. Vi vil gerne rette en stor tak til de call centre, der har medvirket i undersøgelsen. Uden dem, var det ikke blevet. Derudover vil vi gerne takke Russell Sage Foundation for at gøre denne undersøgelse mulig, og vi ser frem til at kunne sammenligne de danske tal med de andre landes tal i undersøgelsen. God læselyst!

5 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Indledning Formål Metode Etablering af undersøgelsespopulation Vurdering af databasen Spørgeskemaundersøgelsen herunder svarprocent Om undersøgelsen og rapporten Om rapporten Baggrundsoplysninger Om svarpersonerne og deres virksomheder Svarpersonerne Call centret Kunderne Call centrets strategi Call centrets størrelse Call centrets åbningstider Call centrets teknologi Faglig organisering og overenskomster Medarbejderne Kønsfordelingen i call centrene Uddannelse Fravær Personaleflow Medarbejdernes anciennitet Brug af midlertidigt ansatte og studerende Studerende Human Ressource (HR) praksis Løn Gennemsnitlig årsløn for fuldtidsansatte kernemedarbejdere og ledere Præstationsløn Præstationsvurderinger Udvikling i call centrets indtægter Oplæring og efteruddannelse Midlertidig ansatte Rekruttering Forholdet mellem ledelse og medarbejdere...38

6 5 Præstationsmålinger Medlytning og feedback Indflydelse Indflydelse i arbejdet Indsamling af forslag og ideer Selvstyrende grupper Fleksible arbejdsforhold Performance Mål og målopfyldelse Håndteringer: varighed og mængde Opkald Arbejdsrelaterede s fra ledelsen Kundetilfredshed og kundekontakt Behandling af kundeklager Kernemedarbejdernes kontakt med kunderne Gentagen kontakt med samme kunde Institutionel sammenhæng Årsager til call centrets placering i lokalområdet Andre call centre i lokalområdet Brug af lokale eller regionale offentlige tilbud Eksterne faktorer, der påvirker HR-praksis i call centret...57 Bilag...59 Bilag 1 Udvælgelse af virksomheder på internettet Bilag 2 Spørgeskema 4

7 Sammenfatning Den danske del af den internationale call center-undersøgelse har følgende hovedresultater baseret på svar fra 128 centre (svarprocent 65%): Call centrene Hvert call center har i gennemsnit 60 arbejdsstationer. Der er stor variationen, idet det største center har 526 arbejdsstationer og de mindste mindre end 10. Halvdelen af centrene har 5-28 arbejdsstationer. It/telekommunikations- og finansområdet optræder hyppigst med mange arbejdsstationer. 75% af centrene er in-house centre. Disse findes især inden for finansområdet. Andelen af call centre, der fungerer som underleverandører, er størst inden for it/telekommunikationsområdet. Mere end 80% af centrene har primært indgående opkald (inbound). Andelen af call centre, hvis primære aktivitet er udgående opkald, er størst inden for telemarketing, analyse, kontakt,... (I denne undersøgelse under kategorien: Andet). Undersøgelsen omfatter i alt fuldtids- og deltidsansatte frontliniemedarbejdere, 500 teamledere og 223 chefer. Samlet er der medarbejdere i undersøgelsens 128 centre. Undersøgelsen viser, at branchen er i kraftig vækst, idet antallet af kernemedarbejdere siden 2001 er vokset med 30%. 40% af centrene planlægger at udvide næste år. 50% af centrene har stigende indtægter, mens kun 5% har faldende indtægter. Call centrene i undersøgelsen har i gennemsnit åbent 11½ time på hverdage. Åbningstiderne er længst inden for områderne distribution, transport og ferie/fritid. Det er især de store centre på over 50 arbejdsstationer, der har weekend- og døgnåbent. De mest benyttede teknologier er , fax, CRM-systemer og IP-telefoni. Den største kundeaktivitet i call centrene er kundeservice og salg med en let overvægt af private kunder. De mest udbredte strategier er kundeloyalitet og servicedifferentiering. Der er dog en del variation brancherne imellem. Halvdelen (50%) af call centrene i undersøgelsen forhandler løn- og arbejdsvilkår med én eller flere fagforeninger. Overenskomster er mest udbredt inden for finansområdet, i de største centre, i in-house- og inboundcentre. Undersøgelsen viser, at de gennemsnitlige årslønninger for kernemedarbejdere er højest i centre med kollektive overenskomster. Resultatet er uafhængigt af lønforskelle i brancherne. Medarbejderne Call center-arbejde er tilsyneladende et kvindejob. I gennemsnit er 68% af kernemedarbejderne kvinder. Andelen er større, jo mindre virksomheden er. 5

8 Størstedelen af medarbejderne i call centrene har en gymnasieuddannelse som højeste uddannelse. Der er en del variation brancherne imellem. Finansområdet har flest medarbejdere med videregående uddannelser. Medarbejderne har i gennemsnit 8,6 fraværsdage om året, hvilket er nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet for private virksomheder. Der er nogen variation mellem brancherne. It/telekommunikationsområdets gennemsnit ligger noget over landsgennemsnittet. 8,9% af medarbejderne har sagt op inden for det sidste år, og 5% er blevet fyret. Også her ligger it/telekommunikationsområdet højest med 12,5% opsigelser. Markant flere siger op eller forlader call centre, hvis primære aktiviteter er outbound sammenlignet med dem, hvis primære aktiviteter er inbound. Kernemedarbejderne er i gennemsnit ansat omkring 5 år. 28% af centrene angiver, at de benytter midlertidigt ansatte. I gennemsnit svarer disse centre, at 20% af medarbejderne er midlertidigt ansatte. I det center med flest midlertidigt ansatte udgør denne personalegruppe 65%. Den vigtigste årsag til at gøre brug af midlertidigt ansatte er, at de bruges som buffer og afløsere, når der er spidsbelastninger. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for midlertidigt ansatte er 22,5 timer. 16% overgår årligt til fastansættelse i call centre. 43% af centrene angiver, at de bruger studerende. HR-praksis Kernemedarbejderne får i gennemsnit omkring kr. i løn. De lavest lønnede får kr. og de højest kr. Lønnen er størst i finansog mindst i it/telekommunikationsområdet. Tilsvarende gælder for lederne, der i gennemsnit tjener ca kr. om året. Omkring 30% af centrene gør brug af individuel provision, gruppeprovision og overarbejdsbetaling. Typisk sker dette i kombination. Der går typisk 17 uger, før en kernemedarbejder er fuldt kompetent. De får i gennemsnit 22 dages oplæring, mens midlertidigt ansatte gennemsnitligt får 12 dages oplæring. Der er stor variation fra 1 til 150 dages oplæring. Medarbejdere i call centre, hvis primære aktiviteter er inbound, får væsentlig mere oplæring end medarbejdere i centre, hvis primære aktiviteter er outbound. Kernemedarbejdere får i gennemsnit 6 dages efteruddannelse pr. år, mens midlertidigt ansatte får 3 dage pr. år. Det koster i gennemsnit kr. at rekruttere en ny kernemedarbejder. Halvdelen af centrene bruger dog under kr. Finansområdet bruger mest, mens områderne fremstilling, detail, fødevare og forsyning bruger mindst. Call centre, hvis primære aktiviteter er inbound, bruger væsentligt mere end dem, hvis primære aktiviteter er outbound, og tilsvarende gælder for in-house centre i forhold til dem, der fungerer som underleverandører. 45% benytter en form for test ved ansættelser. Dette er mest hyppigt inden for finansområdet. 6

9 74% af centrene gennemfører jævnligt en eller anden form for præstationsvurdering af alle medarbejdere. 18% har ingen vurdering. Samtlige outbound centre gennemfører præstationsvurderinger. Finansområdet benytter typisk vurderinger. Jo større centrene er, jo flere medarbejdere vurderes. Præstationsmålinger, indflydelse og performance 70% af medarbejdernes aktiviteter måles løbende. Kun 13% af centrene måler aldrig medarbejderne. I over halvdelen af centrene måles mere end 75% af kernemedarbejdernes arbejdsaktiviteter. Jo større centrene er, jo mere måles aktiviteterne. Ca. halvdelen af medarbejderne modtager statistisk information om deres præstationer en eller flere gange om ugen. I 30% af centrene lytter ledere/supervisere jævnligt til de erfarne kernemedarbejderes samtaler. Dette foregår hyppigst inden for it/telekommunikation og distribution, transport og ferie/fritidsområdet. Medlytning foregår oftest i call centre, der fungerer som underleverandører og i centre, hvis primære aktiviteter er outbound. 50% af de erfarne kernemedarbejdere får feedback og coaching vedrørende telefonteknik og serviceydelser en til flere gange om måneden. Feedback forekommer markant oftere i call centre, hvis primære aktiviteter er outbound. Kun et mindretal bruger medlytning til at foretage disciplinære tiltag. Undersøgelsen viser, at det medarbejderne generelt har størst indflydelse på er, hvad de siger til kunderne, mens det de har mindst indflydelse på er arbejdstempo og indførelse/brug af ny teknologi. Medarbejderne har større indflydelse i in-house centre sammenlignet med centre, der fungerer som underleverandører, i call centre,hvis primære aktiviteter er inbound end i dem, hvis primære aktiviteter er outbound. Jo større call centret er, des mindre indflydelse synes medarbejderne at have på de oplistede forhold. Der er visse forskelle på graden af indflydelse brancherne imellem. 30% af medarbejderne arbejder i selvstyrende grupper, der har indflydelse på valg af arbejdsopgaver, metoder og arbejdstempo. I gennemsnit deltager 23% i udviklingsgrupper til forbedring af kvalitet, proces eller produkt. Omkring halvdelen af centrene oplyser, at medarbejderne har en form for fleksible arbejdsforhold. I 20% af disse gælder dette for alle medarbejderne. Fleksibiliteten er mest udbredt inden for finansområdet og mindst inden for it/telekommunikationsområdet. 72% af centrene har mål for, hvor hurtigt indgående opkald skal besvares. Gennemsnitligt 84% af opkaldene skal være besvaret inden for gennemsnitligt 36 sekunder. Der tabes i gennemsnit 6% af opkaldene. Flest inden for distribution, transport og ferie/fritid (12,7%). Kernemedarbejderne håndterer i gennemsnit 81 opkald om dagen med en varighed på omkring 3 min. Der er nogen variation brancherne imellem. 7

10 Lidt over halvdelen af call centrene har et formelt system til at opsamle klager fra kunderne. I en tredjedel af centrene får medarbejderne aldrig oplysninger om kundetilfredshed. De fleste kernemedarbejdere er rustet til at tage sig af klager, til de er afsluttet. I 29% af centrene har medarbejderne kun sjældent kontakt til samme kunde mere end en gang. Institutionel sammenhæng Call centrene vælger primært lokalisering efter tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft og ud fra historiske årsager. Tilstedeværelsen af andre centre i lokalområdet har stort set ingen betydning. Centrene benytter sig i nogen grad af jobformidling og uddannelsestilbud/programmer. HR-praksis i centrene er forholdsvis upåvirket af eksterne faktorer. Koncernledelsens personalepolitikker, myndighederne/lovgivningen og fagforeninger/samarbejdsudvalg har størst indflydelse. 8

11 1 Indledning I denne rapport analyseres og afrapporteres den danske del af den internationale benchmarking-undersøgelse af strategi, HR-management og performance i call centre. 1.1 Formål Formålet med undersøgelsen er at få kortlagt branchen og nå frem til en forståelse af, hvilke forskellige former for ledelsespraksis, der finder sted i call centrene, og hvordan disse praksisser påvirker økonomisk performance og medarbejdernes trivsel. 1.2 Metode Den danske del af undersøgelsen har fundet sted i 2 faser: 1. Etablering af undersøgelsespopulation 2. Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse Etablering af undersøgelsespopulation Første fase bestod i at få etableret en population af egnede og relevante virksomheder/call centre. I modsætning til nogle af de andre lande, der indgår i den internationale del af undersøgelsen, eksisterer der ikke i Danmark nogen brancheorganisation for call centre og dermed ikke en samlet fortegnelse af virksomheder, der er deciderede call centre eller har underafdelinger, der fungerer som et call center. Der skulle således indledningsvis etableres en database over call centre i Danmark. Dette fandt sted via en række forskellige kilder og indfaldsvinkler. I første omgang blev de call centre (afdelinger og virksomheder), som CASA og DTU i forvejen havde kendskab til via andre projekter inden for branchen, skrevet ind i databasen. Derudover blev relevante arbejdsgiverog arbejdstagerorganisationer kontaktet. Disse kontakter fungerede som ringe i vandet i forhold til at få oparbejdet databasen. Dels fik vi navne på konkrete virksomheder, som de havde kendskab til fungerede som call centre, dels fik vi anbefalet yderligere kontakter til relevante brancheforeninger, interesseorganisationer og ressourcepersoner. Disse kontakter blev forfulgt og afstedkom nye virksomheder til listen. En anden strategi, som blev forfulgt, var at foretage søgninger på internettet. Der blev overvejende søgt på søgemaskinerne google.dk og eniro.dk. Søgeordene fremgår af bilag 1. Derudover blev der foretaget søgninger på jobzonen.dk og jobindex.dk, hvor der blev set på virksomheder, der søgte medarbejdere inden for kategorierne telesalg og call center (se bilag 1). 9

12 Alle virksomheder på listen blev ringet op og spurgt, om de var et call center eller ej ud fra følgende definition på et call center: en organisatorisk enhed, hvor minimum 5 1 medarbejdere som deres primære arbejdsfunktion betjener kunder, potentielle kunder eller borgere ved hjælp af integreret telefon- og computerteknologi. Derudover blev virksomhederne spurgt, hvor mange ansatte der var i call centret, og endelig bad vi om navn og adresse på den person, der var ansvarlig for call centret. En del af de fundne virksomheder faldt fra på baggrund af den indledende kontakt. Det var ikke alle, vi kom i kontakt med, der kunne oplyse, om der var tale om et call center, og efter at spørgeskemaet var blevet sendt ud, var der nogle, der meldte tilbage, at de ikke syntes, deres virksomhed levede op til vores definition af et call center. Alt i alt endte vi med en database på 226 virksomheder, der alle indgik i undersøgelsen Vurdering af databasen Det er meget vanskeligt at vurdere præcist, hvor repræsentativ for branchen vores undersøgelsespopulation er. Der foreligger ingen præcise opgørelser af, hvor mange call centre, der er i Danmark. Der er én kilde, der nævner et tal på ca. 900 call centre i Danmark omfattende ca medarbejdere 2, men dette tal omfatter enheder på helt ned til ganske få (2-3) personer, og som derfor ikke falder inden for vores definition. Vi skønner, at der maksimalt er virksomheder, der opfylder vores krav om minimum 5 personer i call center-enheden. Den database, der ligger til grund for nærværende undersøgelse, vurderes således at udgøre mellem halvdelen og tre fjerdedele af relevante call center-enheder i Danmark. I tabel 1.1 (næste afsnit) illustreres call centrenes fordeling på brancher. Med de metoder, vi har brugt til at få etableret databasen, har vi primært fået fat i den etablerede del af call centrene på arbejdsmarkedet. Den del af branchen, der ikke findes velrepræsenteret i denne undersøgelse, er de knap så veletablerede telemarketingfirmaer, der karakteriseres ved en kort livscyklus (mange popper op og lukker hurtigt ned igen) og ved, at de primært beskæftiger midlertidigt ansatte og/eller studerende på deltid. 1 I den internationale del af undersøgelsen opereres der med en minimumsgrænse på 15 medarbejdere. For at være sikker på at få nok virksomheder med i den danske del af undersøgelsen, valgte vi at sætte grænsen ved 5 medarbejdere. 2 DataMonitor, refereret i Computerworld d. 30. april

13 1.2.3 Spørgeskemaundersøgelsen herunder svarprocent Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, der er udviklet af forskergruppen på Cornell University i USA og anvendt i alle de lande, der indgår i den globale undersøgelse. Spørgeskemaet er oversat til dansk og kan ses i bilag 2. Den danske spørgeskemaundersøgelse fandt sted i perioden medio maj 2004-ultimo august Indledningsvis blev der sendt et brev ud til svarpersonen (den call center-ansvarlige), hvor der blev informeret om undersøgelsen og om, at der inden for de nærmeste dage vil blive fremsendt et personligt link til elektronisk besvarelse af spørgeskemaet. De, der ønskede at besvare skemaet i papirformat, havde mulighed for at udskrive skemaet via linket og efterfølgende sende det med post til CASA. Der var ingen svarpersoner, der valgte denne mulighed. For at sikre en høj svarprocent blev der rykket op til 4 gange for besvarelse. Da der blev lukket for dataindsamlingen omkring den 1. september havde i alt 118 personer besvaret spørgeskemaet svarende til en effektiv svarprocent på 52%. 30 svarpersoner (svarende til 13%) meldte tilbage, at de enten ikke havde tid eller ikke ønskede at deltage i undersøgelsen. I alt har vi således hørt fra 65% af undersøgelsespopulationen. Taget i betragtning, at det er et vanskeligt og tidskrævende spørgeskema at udfylde, er vi tilfredse med svarprocenten og vurderer, at datagrundlaget er fyldestgørende nok til, at resultaterne kan præsenteres som gældende for branchen som sådan. En frafaldsanalyse baseret på virksomhedernes branchetilhørsforhold viser, at der er god overensstemmelse mellem de virksomheder, der deltager i undersøgelsen og dem, der ikke har ønsket at svare. 11

14 Tabel 1.1 Undersøgelsesgruppe, n=118 Procent Frafaldsgruppe, n=108 Bank og forsikring... 17,8 18,5 Fremstillings- og fødevareindustri, detailhandel og forsyning... 17,8 16,7 It og telekommunikationsvirksomhed... 16,6 15,7 Distribution/transport og ferie/fritid (herunder rejsebureauer)... 16,9 15,7 Andet... 30,5 33,3 Sum På baggrund heraf skønnes vores respondentgruppe at være repræsentativ for virksomhederne i databasen. 1.3 Om undersøgelsen og rapporten Undersøgelsen er den første internationale undersøgelse, der er lavet på området, og den danske del af undersøgelsen er den første forskningsbaserede undersøgelse, der er lavet af call center-branchen i Danmark. Der er imidlertid både fordele og ulemper ved på denne måde at være led i en større, international undersøgelse. En af ulemperne er, at vi for sammenlignelighedens skyld har været nødt til at bruge det spørgeskema, der er udviklet i USA. Det betyder, at spørgeskemaet har haft en lidt anden karakter end, hvis vi selv havde udviklet det. For eksempel synes nogle af spørgsmålene således ikke helt relevante efter danske forhold, og andre kan være svære at svare på. Som tidligere nævnt henvender spørgeskemaerne i undersøgelsen sig til de call center-ansvarlige det være sig direktøren, call center-chefen, personalechefen, HR-chefen eller lignende. Der er således tale om et leder survey, hvilket der har været lagt op til fra den amerikanske opdragsgivers side. Vi synes, det kunne have været relevant at lave en sideløbende undersøgelse, hvor også medarbejderne er blevet spurgt om deres oplevelse af HRpraksissen i call centret. Det har der ikke været mulighed for i denne sammenhæng, men om muligt vil vi på et senere tidspunkt iværksætte en sådan undersøgelse. En af de helt store fordele ved at være del af en international undersøgelse er, at der bliver udarbejdet en fælles rapport, hvor de danske data indgår, og hvor der således er mulighed for at sammenligne sig eller benchmarke med call centre af samme slags i andre lande. Det forventes, at den internationale 12

15 rapport bliver færdig i 2005, og de virksomheder, der har medvirket i undersøgelsen, får tilsendt et eksemplar af rapporten. Endelig skal det siges, at den internationale del af undersøgelsen også omfatter nogle kvalitative casestudier, hvor der gås tættere på udvalgte call centre. I Danmark er det DTU, Institut for produktion og ledelse, der står for denne del af undersøgelsen, og resultaterne herfra vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt Om rapporten Denne rapport består primært af deskriptive analyser af datamaterialet. Det vil sige, at vi, rapporten igennem, præsenterer resultaterne sådan, som respondenterne har svaret, og at resultaterne præsenteres uden egentlige konklusioner og vurderinger. Dette overlades til læseren. Alle resultater er blevet analyseret for forskelle i relation til følgende faste variable: Om call centret er et in-house center eller primært fungerer som underleverandør Om hovedparten af call centrets aktiviteter består af indgående eller udgående opkald (inbound eller outbound) Om der er tegnet overenskomst eller ej Branche Størrelse. Ligeledes er alle analyserne blevet tjekket for statistisk signifikans. Når vi i teksten refererer til, at der er klare, sikre eller markante forskelle, så er det fordi de statistiske test har vist, at forskellen er statistisk signifikant med p<0,05. Når der i teksten ikke er angivet forskelle i forhold til de faste analysevariable, betyder det, at der ingen signifikante forskelle er fundet. Det er ikke alle svarpersoner, der har besvaret alle spørgsmål. Derfor oplyser vi i alle tabeller og figurer, hvor mange svarpersoner resultatet er baseret på. Dette gør vi med symbolet n. 13

16 2 Baggrundsoplysninger I dette kapitel redegøres der for baggrundsoplysninger om undersøgelsens svarpersoner, deres virksomheder og medarbejdere. 2.1 Om svarpersonerne og deres virksomheder Svarpersonerne 37% af svarpersonerne er kvinder, og de resterende 63% er mænd (n=118). Knap hver anden svarperson (49%) er direktør eller chef for call centret, mens 38% svarede, at de var afdelingschef eller seniormanager i virksomheden. Kun 3% havde titel af personalechef, mens 9% angav, at de havde en anden titel end den, der var angivet. Typisk er der her tale om teamledere, supervisorer og lignende. Svarpersonernes gennemsnitlige anciennitet i call center-branchen er 6,7 år, hvor den med kortest anciennitet har været ansat i 3 måneder på svartidspunktet, mens den med længst anciennitet har arbejdet i call centerbranchen i knap 24 år. Tabel 2.1: Svarpersonernes anciennitet Pct. (n=116) Til og med 3 år ,1-5 år ,1-10 år Mere end 10 år Call centret I undersøgelsen blev svarpersonerne spurgt om, call centret er del af en større organisation eller virksomhed. Hertil svarer 86% ja, og 14% svarer nej (n=118). Efterfølgende blev der spurgt, hvor mange andre call centre der er i organisationen eller virksomheden. Hovedparten (59%) svarer, at der ikke er andre call centre i virksomheden, mens 18% svarer, at der er et andet call center i virksomheden. De resterende 19% svarer, at der er mellem 2 og 41 andre call centre i virksomheden (n=116). Som det fremgår af nedenstående tabel er flertallet af call center-virksomhederne relativt nyetablerede. Når der er nogle virksomheder, der svarer, at call centret blev etableret før 1985 (en virksomhed svarer 1889), skyldes det 14

17 formodentlig, at de har svaret på, hvornår den organisation, som call centerenheden er en del af, blev etableret. Tabel 2.2: Hvornår blev dette call center etableret? Pct. (n=116) 1985 eller tidligere eller senere Sum Kunderne I undersøgelsen blev deltagerne bedt om at angive, hvilke sektorer eller brancher de tilhører, eller som udgør størstedelen af deres kunder. Fordelingen af virksomheder på de forskellige brancher fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2.3: Branche/sektorer, der udgør størstedelen af kunderne Pct. (n=118) Forsikring... 8,6 Finansiel sektor... 9,5 Fremstillingsindustri... 2,6 Forsyningsvirksomhed... 7,8 Detailhandelsområdet (handel, detail og forbrugsvarer)... 6,0 Telekommunikation... 11,2 Medievirksomhed... 6,9 It-branchen... 6,0 Kommune/amt... 3,4 Stat... 3,4 Sundhedssektoren... 1,7 Distribution og transport... 8,6 Fødevarebranchen... 1,7 Ferie og fritid (herunder rejsebureauer)... 8,6 Trykkerier og forlag... 3,4 Andet... 10,0 Sum For at lette analyserne er nogle af brancherne slået sammen således, at en central analysevariabel fremover ser således ud 3 : 3 Spørgsmålet har ikke været præcist nok formuleret, hvorfor mange har haft svært ved at besvare det. For eksempel har taxiselskaberne svært ved at svare på, hvilken sektor der udgør størstedelen af deres kunder, siden de servicerer alle brancher såvel som enkeltpersoner. Vi har derfor manuelt gået alle virksomhederne igennem og placeret dem i den branche, hvor de hørte hjemme. 15

18 Tabel 2.4: Brancher Pct. (n=118) Bank og forsikring... 17,8 Fremstillings- og fødevareindustri, detailhandel og forsyning... 17,8 It- og telekommunikationsvirksomhed... 16,6 Distribution/transport og ferie/fritid ,9 Andet... 30,5 Sum In-house vs. underleverandør og inbound vs. outbound i relation til brancher Tabel 2.5 viser, at knap tre ud af fire call centre i undersøgelsen fungerer som et in-house center, der yder service for resten af firmaet, mens kun godt hver fjerde fungerer som underleverandør, der leverer service for andre firmaer (se kolonne yderst til højre i tabel 2.5). Derudover viser tabellen, at underleverandørvirksomhederne primært findes inden for brancherne it og telekommunikation og under den kategori, der hedder andet. Tabel 2.5: In-house center eller underleverandør og inbound vs. outbound fordelt efter brancher (andele i pct.) Bank og forsikring Hvordan vil du beskrive dette center? Fremst. detail, fødevarer og forsyning It og telekom. Distribution, transport og ferie/fritid Andet Total In-house center Underleverandør Hvilken type opkald udgør størstedelen af aktiviteterne i jeres call center? Indgående opkald Udgående opkald Tabellen viser også, at flertallet af de call centre, der deltager i undersøgelsen oplyser, at indgående opkald udgør størstedelen af aktiviteterne i call centret. Kun 17% svarer, at de udgående opkald udgør størstedelen af aktiviteterne. Kundeaktiviteter Svarpersonerne blev ud fra en liste bedt om at angive, hvilken type kundeaktivitet der udgør størstedelen af call centrets forretningsaktiviteter. 4 Vi har valgt at slå de to brancher distribution og transport og ferie og fritid sammen, da jobfunktionerne her ligner hinanden. Under distribution og transport er der fx flere taxiselskaber samt offentlige transportselskaber, hvor privatkunder ringer ind for at foretage bestillinger og reservationer. Under ferie- og fritidsområdet er der flere rejsebureauer samt forskellige former for billetbestilling til kulturelle arrangementer. Også her er der tale om, at privatkunder ringer ind for at foretage bestillinger og reservationer. 16

19 Figur 2.1: Hvilken type kundeaktiviteter udgør størstedelen af call centrets forretningsaktiviteter? 24% 36% 11% 29% Kundeservice alene Salg og kundeservice Salg og marketing Andet Som det fremgår af figuren, udgør kundeservice samt salg og kundeservice den største del af aktiviteterne i de virksomheder, der indgår i undersøgelsen. Endelig blev svarpersonerne bedt om at angive, i hvilket segment størstedelen af deres kunder ligger. Her viser resultaterne, at 18% af virksomhederne kun har forretningskunder, 39% har kun private kunder, og 43% har både forretningskunder og private kunder Call centrets strategi Svarpersonerne fik mulighed for ud fra en liste at afkrydse, hvad der er call centrets vigtigste strategi. Figur 2.2 Hvad er call centrets vigtigste strategi? (n=115) Kundeloyalitet Service differentiering Price Leadership One stop shopping Brand identification 17

20 Som det fremgår af figur 2.2, angiver flest call centre (3 ud af 10), at kundeloyalitet er den vigtigste strategi for call centret, mens knap hvert fjerde call center angiver servicedifferentiering som den vigtigste strategi. Vi har set nærmere på, om der er forskelle i call centrenes strategi på tværs af brancher. Det er der jævnfør figur 2.3. Inden for bank og forsikring samt fremstillingsindustri, detailhandel, fødevarer og forsyning er kundeloyalitet og one stop shopping de vigtigste strategier. Inden for it og telekommunikation er det kundeloyalitet i kombination med Price Leadership. Inden for distribution, transport og ferie/fritidsområdet er kundeloyalitet den dominerende strategi, og i restgruppen er det servicedifferentiering, der er den vigtigste strategi. Figur 2.3: Vigtigste strategi fordelt efter brancher (andele i pct., n=115) Finans Fremstilling mm IT og telekomm Distribution mm. Andet Price leadership One stop shopping Service differentiering Brand id. Kundeloyalitet Andet Call centrets størrelse For at få et indtryk af, hvor store call centrene i undersøgelsen er, blev svarpersonerne bedt om at svare på en række spørgsmål om bl.a. antallet af arbejdsstationer i call centret samt antal medarbejdere i forskellige kategorier. I gennemsnit er der 59,7 arbejdsstationer i de medvirkende call centre. Dette tal dækker over stor varians, idet den mindste virksomhed, der indgår i undersøgelsen, kun har 3 arbejdsstationer, mens det call center med flest arbejdsstationer har i alt 526 arbejdsstationer. Medianen er 28, dvs. at halvdelen af virksomhederne har mindre end 28 arbejdsstationer, og den anden halvdel har mere end 28 arbejdsstationer. Opgjort på en anden måde ser de deltagende virksomheder således ud: 18

Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre. Ole H. Sørensen, Forsker

Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre. Ole H. Sørensen, Forsker Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre, Forsker Resultater fra GCC projektet: DK Verden Ens: Kønsfordeling, in/outbound, in-house/underleverandør, samtaletid Bedre: - løn, også relativt - indflydelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Overenskomstanalyse OK 2011. Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder

Overenskomstanalyse OK 2011. Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder Overenskomstanalyse OK 2011 Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder November 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 1. 1 Vurderinger

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Struktur 1 2 3 4 5 6 7 Indledning og hovedresultater

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere