Call centre i Danmark Ledelse, samarbejde og teknologi. December Nadia El-Salanti, Inger-Marie Wiegman, CASA og Ole H. Sørensen, DTU CASA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Call centre i Danmark 2004. Ledelse, samarbejde og teknologi. December 2004. Nadia El-Salanti, Inger-Marie Wiegman, CASA og Ole H. Sørensen, DTU CASA"

Transkript

1 Call centre i Danmark 2004 Ledelse, samarbejde og teknologi December 2004 Nadia El-Salanti, Inger-Marie Wiegman, CASA og Ole H. Sørensen, DTU CASA

2 Call centre i Danmark 2004 Ledelse, samarbejde og teknologi December 2004 Nadia El-Salanti, Inger-Marie Wiegman, CASA og Ole H. Sørensen, DTU Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet Center for Alternativ Samfundsanalyse

3 Call centre i Danmark 2004 Ledelse, samarbejde og teknologi CASA, December 2004 ISBN Elektronisk udgave: ISBN CASA Linnésgade 25, København K. Tlf

4 Forord Cornell University i staten New York, USA har igangsat en international benchmarking-undersøgelse af Human Ressource (HR) management (personaleledelse) og performance i call centre. Undersøgelsen finder sted via et samarbejde mellem uafhængige forskere i og omkring universitetsmiljøerne i en række lande i EU, Nordamerika, Afrika, Sydøstasien og Australien. I Danmark er det Danmarks Tekniske Universitet, der er ansvarlig for undersøgelsen. CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) har gennemført undersøgelsen og har analyseret og afrapporteret undersøgelsens resultater. Den danske del af undersøgelsen er gennemført i perioden marts 2004-oktober Rapporten er udarbejdet af cand.psyk. Nadia El-Salanti, CASA. Civilingeniør Inger-Marie Wiegmann fra CASA og adjunkt, ph.d. Ole H. Sørensen fra DTU, IPL har medvirket til oversættelse af spørgeskema, etablering af databasen, udarbejdelse af sammenfatning samt diskussion og gennemlæsning af rapport. Vi vil gerne rette en stor tak til de call centre, der har medvirket i undersøgelsen. Uden dem, var det ikke blevet. Derudover vil vi gerne takke Russell Sage Foundation for at gøre denne undersøgelse mulig, og vi ser frem til at kunne sammenligne de danske tal med de andre landes tal i undersøgelsen. God læselyst!

5 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Indledning Formål Metode Etablering af undersøgelsespopulation Vurdering af databasen Spørgeskemaundersøgelsen herunder svarprocent Om undersøgelsen og rapporten Om rapporten Baggrundsoplysninger Om svarpersonerne og deres virksomheder Svarpersonerne Call centret Kunderne Call centrets strategi Call centrets størrelse Call centrets åbningstider Call centrets teknologi Faglig organisering og overenskomster Medarbejderne Kønsfordelingen i call centrene Uddannelse Fravær Personaleflow Medarbejdernes anciennitet Brug af midlertidigt ansatte og studerende Studerende Human Ressource (HR) praksis Løn Gennemsnitlig årsløn for fuldtidsansatte kernemedarbejdere og ledere Præstationsløn Præstationsvurderinger Udvikling i call centrets indtægter Oplæring og efteruddannelse Midlertidig ansatte Rekruttering Forholdet mellem ledelse og medarbejdere...38

6 5 Præstationsmålinger Medlytning og feedback Indflydelse Indflydelse i arbejdet Indsamling af forslag og ideer Selvstyrende grupper Fleksible arbejdsforhold Performance Mål og målopfyldelse Håndteringer: varighed og mængde Opkald Arbejdsrelaterede s fra ledelsen Kundetilfredshed og kundekontakt Behandling af kundeklager Kernemedarbejdernes kontakt med kunderne Gentagen kontakt med samme kunde Institutionel sammenhæng Årsager til call centrets placering i lokalområdet Andre call centre i lokalområdet Brug af lokale eller regionale offentlige tilbud Eksterne faktorer, der påvirker HR-praksis i call centret...57 Bilag...59 Bilag 1 Udvælgelse af virksomheder på internettet Bilag 2 Spørgeskema 4

7 Sammenfatning Den danske del af den internationale call center-undersøgelse har følgende hovedresultater baseret på svar fra 128 centre (svarprocent 65%): Call centrene Hvert call center har i gennemsnit 60 arbejdsstationer. Der er stor variationen, idet det største center har 526 arbejdsstationer og de mindste mindre end 10. Halvdelen af centrene har 5-28 arbejdsstationer. It/telekommunikations- og finansområdet optræder hyppigst med mange arbejdsstationer. 75% af centrene er in-house centre. Disse findes især inden for finansområdet. Andelen af call centre, der fungerer som underleverandører, er størst inden for it/telekommunikationsområdet. Mere end 80% af centrene har primært indgående opkald (inbound). Andelen af call centre, hvis primære aktivitet er udgående opkald, er størst inden for telemarketing, analyse, kontakt,... (I denne undersøgelse under kategorien: Andet). Undersøgelsen omfatter i alt fuldtids- og deltidsansatte frontliniemedarbejdere, 500 teamledere og 223 chefer. Samlet er der medarbejdere i undersøgelsens 128 centre. Undersøgelsen viser, at branchen er i kraftig vækst, idet antallet af kernemedarbejdere siden 2001 er vokset med 30%. 40% af centrene planlægger at udvide næste år. 50% af centrene har stigende indtægter, mens kun 5% har faldende indtægter. Call centrene i undersøgelsen har i gennemsnit åbent 11½ time på hverdage. Åbningstiderne er længst inden for områderne distribution, transport og ferie/fritid. Det er især de store centre på over 50 arbejdsstationer, der har weekend- og døgnåbent. De mest benyttede teknologier er , fax, CRM-systemer og IP-telefoni. Den største kundeaktivitet i call centrene er kundeservice og salg med en let overvægt af private kunder. De mest udbredte strategier er kundeloyalitet og servicedifferentiering. Der er dog en del variation brancherne imellem. Halvdelen (50%) af call centrene i undersøgelsen forhandler løn- og arbejdsvilkår med én eller flere fagforeninger. Overenskomster er mest udbredt inden for finansområdet, i de største centre, i in-house- og inboundcentre. Undersøgelsen viser, at de gennemsnitlige årslønninger for kernemedarbejdere er højest i centre med kollektive overenskomster. Resultatet er uafhængigt af lønforskelle i brancherne. Medarbejderne Call center-arbejde er tilsyneladende et kvindejob. I gennemsnit er 68% af kernemedarbejderne kvinder. Andelen er større, jo mindre virksomheden er. 5

8 Størstedelen af medarbejderne i call centrene har en gymnasieuddannelse som højeste uddannelse. Der er en del variation brancherne imellem. Finansområdet har flest medarbejdere med videregående uddannelser. Medarbejderne har i gennemsnit 8,6 fraværsdage om året, hvilket er nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet for private virksomheder. Der er nogen variation mellem brancherne. It/telekommunikationsområdets gennemsnit ligger noget over landsgennemsnittet. 8,9% af medarbejderne har sagt op inden for det sidste år, og 5% er blevet fyret. Også her ligger it/telekommunikationsområdet højest med 12,5% opsigelser. Markant flere siger op eller forlader call centre, hvis primære aktiviteter er outbound sammenlignet med dem, hvis primære aktiviteter er inbound. Kernemedarbejderne er i gennemsnit ansat omkring 5 år. 28% af centrene angiver, at de benytter midlertidigt ansatte. I gennemsnit svarer disse centre, at 20% af medarbejderne er midlertidigt ansatte. I det center med flest midlertidigt ansatte udgør denne personalegruppe 65%. Den vigtigste årsag til at gøre brug af midlertidigt ansatte er, at de bruges som buffer og afløsere, når der er spidsbelastninger. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for midlertidigt ansatte er 22,5 timer. 16% overgår årligt til fastansættelse i call centre. 43% af centrene angiver, at de bruger studerende. HR-praksis Kernemedarbejderne får i gennemsnit omkring kr. i løn. De lavest lønnede får kr. og de højest kr. Lønnen er størst i finansog mindst i it/telekommunikationsområdet. Tilsvarende gælder for lederne, der i gennemsnit tjener ca kr. om året. Omkring 30% af centrene gør brug af individuel provision, gruppeprovision og overarbejdsbetaling. Typisk sker dette i kombination. Der går typisk 17 uger, før en kernemedarbejder er fuldt kompetent. De får i gennemsnit 22 dages oplæring, mens midlertidigt ansatte gennemsnitligt får 12 dages oplæring. Der er stor variation fra 1 til 150 dages oplæring. Medarbejdere i call centre, hvis primære aktiviteter er inbound, får væsentlig mere oplæring end medarbejdere i centre, hvis primære aktiviteter er outbound. Kernemedarbejdere får i gennemsnit 6 dages efteruddannelse pr. år, mens midlertidigt ansatte får 3 dage pr. år. Det koster i gennemsnit kr. at rekruttere en ny kernemedarbejder. Halvdelen af centrene bruger dog under kr. Finansområdet bruger mest, mens områderne fremstilling, detail, fødevare og forsyning bruger mindst. Call centre, hvis primære aktiviteter er inbound, bruger væsentligt mere end dem, hvis primære aktiviteter er outbound, og tilsvarende gælder for in-house centre i forhold til dem, der fungerer som underleverandører. 45% benytter en form for test ved ansættelser. Dette er mest hyppigt inden for finansområdet. 6

9 74% af centrene gennemfører jævnligt en eller anden form for præstationsvurdering af alle medarbejdere. 18% har ingen vurdering. Samtlige outbound centre gennemfører præstationsvurderinger. Finansområdet benytter typisk vurderinger. Jo større centrene er, jo flere medarbejdere vurderes. Præstationsmålinger, indflydelse og performance 70% af medarbejdernes aktiviteter måles løbende. Kun 13% af centrene måler aldrig medarbejderne. I over halvdelen af centrene måles mere end 75% af kernemedarbejdernes arbejdsaktiviteter. Jo større centrene er, jo mere måles aktiviteterne. Ca. halvdelen af medarbejderne modtager statistisk information om deres præstationer en eller flere gange om ugen. I 30% af centrene lytter ledere/supervisere jævnligt til de erfarne kernemedarbejderes samtaler. Dette foregår hyppigst inden for it/telekommunikation og distribution, transport og ferie/fritidsområdet. Medlytning foregår oftest i call centre, der fungerer som underleverandører og i centre, hvis primære aktiviteter er outbound. 50% af de erfarne kernemedarbejdere får feedback og coaching vedrørende telefonteknik og serviceydelser en til flere gange om måneden. Feedback forekommer markant oftere i call centre, hvis primære aktiviteter er outbound. Kun et mindretal bruger medlytning til at foretage disciplinære tiltag. Undersøgelsen viser, at det medarbejderne generelt har størst indflydelse på er, hvad de siger til kunderne, mens det de har mindst indflydelse på er arbejdstempo og indførelse/brug af ny teknologi. Medarbejderne har større indflydelse i in-house centre sammenlignet med centre, der fungerer som underleverandører, i call centre,hvis primære aktiviteter er inbound end i dem, hvis primære aktiviteter er outbound. Jo større call centret er, des mindre indflydelse synes medarbejderne at have på de oplistede forhold. Der er visse forskelle på graden af indflydelse brancherne imellem. 30% af medarbejderne arbejder i selvstyrende grupper, der har indflydelse på valg af arbejdsopgaver, metoder og arbejdstempo. I gennemsnit deltager 23% i udviklingsgrupper til forbedring af kvalitet, proces eller produkt. Omkring halvdelen af centrene oplyser, at medarbejderne har en form for fleksible arbejdsforhold. I 20% af disse gælder dette for alle medarbejderne. Fleksibiliteten er mest udbredt inden for finansområdet og mindst inden for it/telekommunikationsområdet. 72% af centrene har mål for, hvor hurtigt indgående opkald skal besvares. Gennemsnitligt 84% af opkaldene skal være besvaret inden for gennemsnitligt 36 sekunder. Der tabes i gennemsnit 6% af opkaldene. Flest inden for distribution, transport og ferie/fritid (12,7%). Kernemedarbejderne håndterer i gennemsnit 81 opkald om dagen med en varighed på omkring 3 min. Der er nogen variation brancherne imellem. 7

10 Lidt over halvdelen af call centrene har et formelt system til at opsamle klager fra kunderne. I en tredjedel af centrene får medarbejderne aldrig oplysninger om kundetilfredshed. De fleste kernemedarbejdere er rustet til at tage sig af klager, til de er afsluttet. I 29% af centrene har medarbejderne kun sjældent kontakt til samme kunde mere end en gang. Institutionel sammenhæng Call centrene vælger primært lokalisering efter tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft og ud fra historiske årsager. Tilstedeværelsen af andre centre i lokalområdet har stort set ingen betydning. Centrene benytter sig i nogen grad af jobformidling og uddannelsestilbud/programmer. HR-praksis i centrene er forholdsvis upåvirket af eksterne faktorer. Koncernledelsens personalepolitikker, myndighederne/lovgivningen og fagforeninger/samarbejdsudvalg har størst indflydelse. 8

11 1 Indledning I denne rapport analyseres og afrapporteres den danske del af den internationale benchmarking-undersøgelse af strategi, HR-management og performance i call centre. 1.1 Formål Formålet med undersøgelsen er at få kortlagt branchen og nå frem til en forståelse af, hvilke forskellige former for ledelsespraksis, der finder sted i call centrene, og hvordan disse praksisser påvirker økonomisk performance og medarbejdernes trivsel. 1.2 Metode Den danske del af undersøgelsen har fundet sted i 2 faser: 1. Etablering af undersøgelsespopulation 2. Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse Etablering af undersøgelsespopulation Første fase bestod i at få etableret en population af egnede og relevante virksomheder/call centre. I modsætning til nogle af de andre lande, der indgår i den internationale del af undersøgelsen, eksisterer der ikke i Danmark nogen brancheorganisation for call centre og dermed ikke en samlet fortegnelse af virksomheder, der er deciderede call centre eller har underafdelinger, der fungerer som et call center. Der skulle således indledningsvis etableres en database over call centre i Danmark. Dette fandt sted via en række forskellige kilder og indfaldsvinkler. I første omgang blev de call centre (afdelinger og virksomheder), som CASA og DTU i forvejen havde kendskab til via andre projekter inden for branchen, skrevet ind i databasen. Derudover blev relevante arbejdsgiverog arbejdstagerorganisationer kontaktet. Disse kontakter fungerede som ringe i vandet i forhold til at få oparbejdet databasen. Dels fik vi navne på konkrete virksomheder, som de havde kendskab til fungerede som call centre, dels fik vi anbefalet yderligere kontakter til relevante brancheforeninger, interesseorganisationer og ressourcepersoner. Disse kontakter blev forfulgt og afstedkom nye virksomheder til listen. En anden strategi, som blev forfulgt, var at foretage søgninger på internettet. Der blev overvejende søgt på søgemaskinerne google.dk og eniro.dk. Søgeordene fremgår af bilag 1. Derudover blev der foretaget søgninger på jobzonen.dk og jobindex.dk, hvor der blev set på virksomheder, der søgte medarbejdere inden for kategorierne telesalg og call center (se bilag 1). 9

12 Alle virksomheder på listen blev ringet op og spurgt, om de var et call center eller ej ud fra følgende definition på et call center: en organisatorisk enhed, hvor minimum 5 1 medarbejdere som deres primære arbejdsfunktion betjener kunder, potentielle kunder eller borgere ved hjælp af integreret telefon- og computerteknologi. Derudover blev virksomhederne spurgt, hvor mange ansatte der var i call centret, og endelig bad vi om navn og adresse på den person, der var ansvarlig for call centret. En del af de fundne virksomheder faldt fra på baggrund af den indledende kontakt. Det var ikke alle, vi kom i kontakt med, der kunne oplyse, om der var tale om et call center, og efter at spørgeskemaet var blevet sendt ud, var der nogle, der meldte tilbage, at de ikke syntes, deres virksomhed levede op til vores definition af et call center. Alt i alt endte vi med en database på 226 virksomheder, der alle indgik i undersøgelsen Vurdering af databasen Det er meget vanskeligt at vurdere præcist, hvor repræsentativ for branchen vores undersøgelsespopulation er. Der foreligger ingen præcise opgørelser af, hvor mange call centre, der er i Danmark. Der er én kilde, der nævner et tal på ca. 900 call centre i Danmark omfattende ca medarbejdere 2, men dette tal omfatter enheder på helt ned til ganske få (2-3) personer, og som derfor ikke falder inden for vores definition. Vi skønner, at der maksimalt er virksomheder, der opfylder vores krav om minimum 5 personer i call center-enheden. Den database, der ligger til grund for nærværende undersøgelse, vurderes således at udgøre mellem halvdelen og tre fjerdedele af relevante call center-enheder i Danmark. I tabel 1.1 (næste afsnit) illustreres call centrenes fordeling på brancher. Med de metoder, vi har brugt til at få etableret databasen, har vi primært fået fat i den etablerede del af call centrene på arbejdsmarkedet. Den del af branchen, der ikke findes velrepræsenteret i denne undersøgelse, er de knap så veletablerede telemarketingfirmaer, der karakteriseres ved en kort livscyklus (mange popper op og lukker hurtigt ned igen) og ved, at de primært beskæftiger midlertidigt ansatte og/eller studerende på deltid. 1 I den internationale del af undersøgelsen opereres der med en minimumsgrænse på 15 medarbejdere. For at være sikker på at få nok virksomheder med i den danske del af undersøgelsen, valgte vi at sætte grænsen ved 5 medarbejdere. 2 DataMonitor, refereret i Computerworld d. 30. april

13 1.2.3 Spørgeskemaundersøgelsen herunder svarprocent Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, der er udviklet af forskergruppen på Cornell University i USA og anvendt i alle de lande, der indgår i den globale undersøgelse. Spørgeskemaet er oversat til dansk og kan ses i bilag 2. Den danske spørgeskemaundersøgelse fandt sted i perioden medio maj 2004-ultimo august Indledningsvis blev der sendt et brev ud til svarpersonen (den call center-ansvarlige), hvor der blev informeret om undersøgelsen og om, at der inden for de nærmeste dage vil blive fremsendt et personligt link til elektronisk besvarelse af spørgeskemaet. De, der ønskede at besvare skemaet i papirformat, havde mulighed for at udskrive skemaet via linket og efterfølgende sende det med post til CASA. Der var ingen svarpersoner, der valgte denne mulighed. For at sikre en høj svarprocent blev der rykket op til 4 gange for besvarelse. Da der blev lukket for dataindsamlingen omkring den 1. september havde i alt 118 personer besvaret spørgeskemaet svarende til en effektiv svarprocent på 52%. 30 svarpersoner (svarende til 13%) meldte tilbage, at de enten ikke havde tid eller ikke ønskede at deltage i undersøgelsen. I alt har vi således hørt fra 65% af undersøgelsespopulationen. Taget i betragtning, at det er et vanskeligt og tidskrævende spørgeskema at udfylde, er vi tilfredse med svarprocenten og vurderer, at datagrundlaget er fyldestgørende nok til, at resultaterne kan præsenteres som gældende for branchen som sådan. En frafaldsanalyse baseret på virksomhedernes branchetilhørsforhold viser, at der er god overensstemmelse mellem de virksomheder, der deltager i undersøgelsen og dem, der ikke har ønsket at svare. 11

14 Tabel 1.1 Undersøgelsesgruppe, n=118 Procent Frafaldsgruppe, n=108 Bank og forsikring... 17,8 18,5 Fremstillings- og fødevareindustri, detailhandel og forsyning... 17,8 16,7 It og telekommunikationsvirksomhed... 16,6 15,7 Distribution/transport og ferie/fritid (herunder rejsebureauer)... 16,9 15,7 Andet... 30,5 33,3 Sum På baggrund heraf skønnes vores respondentgruppe at være repræsentativ for virksomhederne i databasen. 1.3 Om undersøgelsen og rapporten Undersøgelsen er den første internationale undersøgelse, der er lavet på området, og den danske del af undersøgelsen er den første forskningsbaserede undersøgelse, der er lavet af call center-branchen i Danmark. Der er imidlertid både fordele og ulemper ved på denne måde at være led i en større, international undersøgelse. En af ulemperne er, at vi for sammenlignelighedens skyld har været nødt til at bruge det spørgeskema, der er udviklet i USA. Det betyder, at spørgeskemaet har haft en lidt anden karakter end, hvis vi selv havde udviklet det. For eksempel synes nogle af spørgsmålene således ikke helt relevante efter danske forhold, og andre kan være svære at svare på. Som tidligere nævnt henvender spørgeskemaerne i undersøgelsen sig til de call center-ansvarlige det være sig direktøren, call center-chefen, personalechefen, HR-chefen eller lignende. Der er således tale om et leder survey, hvilket der har været lagt op til fra den amerikanske opdragsgivers side. Vi synes, det kunne have været relevant at lave en sideløbende undersøgelse, hvor også medarbejderne er blevet spurgt om deres oplevelse af HRpraksissen i call centret. Det har der ikke været mulighed for i denne sammenhæng, men om muligt vil vi på et senere tidspunkt iværksætte en sådan undersøgelse. En af de helt store fordele ved at være del af en international undersøgelse er, at der bliver udarbejdet en fælles rapport, hvor de danske data indgår, og hvor der således er mulighed for at sammenligne sig eller benchmarke med call centre af samme slags i andre lande. Det forventes, at den internationale 12

15 rapport bliver færdig i 2005, og de virksomheder, der har medvirket i undersøgelsen, får tilsendt et eksemplar af rapporten. Endelig skal det siges, at den internationale del af undersøgelsen også omfatter nogle kvalitative casestudier, hvor der gås tættere på udvalgte call centre. I Danmark er det DTU, Institut for produktion og ledelse, der står for denne del af undersøgelsen, og resultaterne herfra vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt Om rapporten Denne rapport består primært af deskriptive analyser af datamaterialet. Det vil sige, at vi, rapporten igennem, præsenterer resultaterne sådan, som respondenterne har svaret, og at resultaterne præsenteres uden egentlige konklusioner og vurderinger. Dette overlades til læseren. Alle resultater er blevet analyseret for forskelle i relation til følgende faste variable: Om call centret er et in-house center eller primært fungerer som underleverandør Om hovedparten af call centrets aktiviteter består af indgående eller udgående opkald (inbound eller outbound) Om der er tegnet overenskomst eller ej Branche Størrelse. Ligeledes er alle analyserne blevet tjekket for statistisk signifikans. Når vi i teksten refererer til, at der er klare, sikre eller markante forskelle, så er det fordi de statistiske test har vist, at forskellen er statistisk signifikant med p<0,05. Når der i teksten ikke er angivet forskelle i forhold til de faste analysevariable, betyder det, at der ingen signifikante forskelle er fundet. Det er ikke alle svarpersoner, der har besvaret alle spørgsmål. Derfor oplyser vi i alle tabeller og figurer, hvor mange svarpersoner resultatet er baseret på. Dette gør vi med symbolet n. 13

16 2 Baggrundsoplysninger I dette kapitel redegøres der for baggrundsoplysninger om undersøgelsens svarpersoner, deres virksomheder og medarbejdere. 2.1 Om svarpersonerne og deres virksomheder Svarpersonerne 37% af svarpersonerne er kvinder, og de resterende 63% er mænd (n=118). Knap hver anden svarperson (49%) er direktør eller chef for call centret, mens 38% svarede, at de var afdelingschef eller seniormanager i virksomheden. Kun 3% havde titel af personalechef, mens 9% angav, at de havde en anden titel end den, der var angivet. Typisk er der her tale om teamledere, supervisorer og lignende. Svarpersonernes gennemsnitlige anciennitet i call center-branchen er 6,7 år, hvor den med kortest anciennitet har været ansat i 3 måneder på svartidspunktet, mens den med længst anciennitet har arbejdet i call centerbranchen i knap 24 år. Tabel 2.1: Svarpersonernes anciennitet Pct. (n=116) Til og med 3 år ,1-5 år ,1-10 år Mere end 10 år Call centret I undersøgelsen blev svarpersonerne spurgt om, call centret er del af en større organisation eller virksomhed. Hertil svarer 86% ja, og 14% svarer nej (n=118). Efterfølgende blev der spurgt, hvor mange andre call centre der er i organisationen eller virksomheden. Hovedparten (59%) svarer, at der ikke er andre call centre i virksomheden, mens 18% svarer, at der er et andet call center i virksomheden. De resterende 19% svarer, at der er mellem 2 og 41 andre call centre i virksomheden (n=116). Som det fremgår af nedenstående tabel er flertallet af call center-virksomhederne relativt nyetablerede. Når der er nogle virksomheder, der svarer, at call centret blev etableret før 1985 (en virksomhed svarer 1889), skyldes det 14

17 formodentlig, at de har svaret på, hvornår den organisation, som call centerenheden er en del af, blev etableret. Tabel 2.2: Hvornår blev dette call center etableret? Pct. (n=116) 1985 eller tidligere eller senere Sum Kunderne I undersøgelsen blev deltagerne bedt om at angive, hvilke sektorer eller brancher de tilhører, eller som udgør størstedelen af deres kunder. Fordelingen af virksomheder på de forskellige brancher fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2.3: Branche/sektorer, der udgør størstedelen af kunderne Pct. (n=118) Forsikring... 8,6 Finansiel sektor... 9,5 Fremstillingsindustri... 2,6 Forsyningsvirksomhed... 7,8 Detailhandelsområdet (handel, detail og forbrugsvarer)... 6,0 Telekommunikation... 11,2 Medievirksomhed... 6,9 It-branchen... 6,0 Kommune/amt... 3,4 Stat... 3,4 Sundhedssektoren... 1,7 Distribution og transport... 8,6 Fødevarebranchen... 1,7 Ferie og fritid (herunder rejsebureauer)... 8,6 Trykkerier og forlag... 3,4 Andet... 10,0 Sum For at lette analyserne er nogle af brancherne slået sammen således, at en central analysevariabel fremover ser således ud 3 : 3 Spørgsmålet har ikke været præcist nok formuleret, hvorfor mange har haft svært ved at besvare det. For eksempel har taxiselskaberne svært ved at svare på, hvilken sektor der udgør størstedelen af deres kunder, siden de servicerer alle brancher såvel som enkeltpersoner. Vi har derfor manuelt gået alle virksomhederne igennem og placeret dem i den branche, hvor de hørte hjemme. 15

18 Tabel 2.4: Brancher Pct. (n=118) Bank og forsikring... 17,8 Fremstillings- og fødevareindustri, detailhandel og forsyning... 17,8 It- og telekommunikationsvirksomhed... 16,6 Distribution/transport og ferie/fritid ,9 Andet... 30,5 Sum In-house vs. underleverandør og inbound vs. outbound i relation til brancher Tabel 2.5 viser, at knap tre ud af fire call centre i undersøgelsen fungerer som et in-house center, der yder service for resten af firmaet, mens kun godt hver fjerde fungerer som underleverandør, der leverer service for andre firmaer (se kolonne yderst til højre i tabel 2.5). Derudover viser tabellen, at underleverandørvirksomhederne primært findes inden for brancherne it og telekommunikation og under den kategori, der hedder andet. Tabel 2.5: In-house center eller underleverandør og inbound vs. outbound fordelt efter brancher (andele i pct.) Bank og forsikring Hvordan vil du beskrive dette center? Fremst. detail, fødevarer og forsyning It og telekom. Distribution, transport og ferie/fritid Andet Total In-house center Underleverandør Hvilken type opkald udgør størstedelen af aktiviteterne i jeres call center? Indgående opkald Udgående opkald Tabellen viser også, at flertallet af de call centre, der deltager i undersøgelsen oplyser, at indgående opkald udgør størstedelen af aktiviteterne i call centret. Kun 17% svarer, at de udgående opkald udgør størstedelen af aktiviteterne. Kundeaktiviteter Svarpersonerne blev ud fra en liste bedt om at angive, hvilken type kundeaktivitet der udgør størstedelen af call centrets forretningsaktiviteter. 4 Vi har valgt at slå de to brancher distribution og transport og ferie og fritid sammen, da jobfunktionerne her ligner hinanden. Under distribution og transport er der fx flere taxiselskaber samt offentlige transportselskaber, hvor privatkunder ringer ind for at foretage bestillinger og reservationer. Under ferie- og fritidsområdet er der flere rejsebureauer samt forskellige former for billetbestilling til kulturelle arrangementer. Også her er der tale om, at privatkunder ringer ind for at foretage bestillinger og reservationer. 16

19 Figur 2.1: Hvilken type kundeaktiviteter udgør størstedelen af call centrets forretningsaktiviteter? 24% 36% 11% 29% Kundeservice alene Salg og kundeservice Salg og marketing Andet Som det fremgår af figuren, udgør kundeservice samt salg og kundeservice den største del af aktiviteterne i de virksomheder, der indgår i undersøgelsen. Endelig blev svarpersonerne bedt om at angive, i hvilket segment størstedelen af deres kunder ligger. Her viser resultaterne, at 18% af virksomhederne kun har forretningskunder, 39% har kun private kunder, og 43% har både forretningskunder og private kunder Call centrets strategi Svarpersonerne fik mulighed for ud fra en liste at afkrydse, hvad der er call centrets vigtigste strategi. Figur 2.2 Hvad er call centrets vigtigste strategi? (n=115) Kundeloyalitet Service differentiering Price Leadership One stop shopping Brand identification 17

20 Som det fremgår af figur 2.2, angiver flest call centre (3 ud af 10), at kundeloyalitet er den vigtigste strategi for call centret, mens knap hvert fjerde call center angiver servicedifferentiering som den vigtigste strategi. Vi har set nærmere på, om der er forskelle i call centrenes strategi på tværs af brancher. Det er der jævnfør figur 2.3. Inden for bank og forsikring samt fremstillingsindustri, detailhandel, fødevarer og forsyning er kundeloyalitet og one stop shopping de vigtigste strategier. Inden for it og telekommunikation er det kundeloyalitet i kombination med Price Leadership. Inden for distribution, transport og ferie/fritidsområdet er kundeloyalitet den dominerende strategi, og i restgruppen er det servicedifferentiering, der er den vigtigste strategi. Figur 2.3: Vigtigste strategi fordelt efter brancher (andele i pct., n=115) Finans Fremstilling mm IT og telekomm Distribution mm. Andet Price leadership One stop shopping Service differentiering Brand id. Kundeloyalitet Andet Call centrets størrelse For at få et indtryk af, hvor store call centrene i undersøgelsen er, blev svarpersonerne bedt om at svare på en række spørgsmål om bl.a. antallet af arbejdsstationer i call centret samt antal medarbejdere i forskellige kategorier. I gennemsnit er der 59,7 arbejdsstationer i de medvirkende call centre. Dette tal dækker over stor varians, idet den mindste virksomhed, der indgår i undersøgelsen, kun har 3 arbejdsstationer, mens det call center med flest arbejdsstationer har i alt 526 arbejdsstationer. Medianen er 28, dvs. at halvdelen af virksomhederne har mindre end 28 arbejdsstationer, og den anden halvdel har mere end 28 arbejdsstationer. Opgjort på en anden måde ser de deltagende virksomheder således ud: 18

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Har nye arbejdsorganisationer og aflønningsformer fundet plads i danske virksomheder?

Har nye arbejdsorganisationer og aflønningsformer fundet plads i danske virksomheder? Har nye arbejdsorganisationer og aflønningsformer fundet plads i danske virksomheder? Tor Eriksson, Christoffer Ø. Poulsen og Niels Westergård-Nielsen Rapport 00-01 Marts 2000 Published by Centre for Labour

Læs mere

Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø

Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø Oktober 2006 Jørgen Møller Christiansen og Nadia El-Salanti CASA Jordemødre på

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Matilde Høybye-Mortensen, Kenneth Lykke Sørensen og Lotte Bøgh Andersen Døgnarbejde i kommuner En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Døgnarbejde

Læs mere

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Karin Mathiesen og Hans Hvenegaard August 2007 Indhold Indhold...

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Jens Hoff Bella Marckmann Indholdsfortegnelse: Sammenfatning...3 Undersøgelsens baggrund og sammenhæng...5

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere