Call centre i Danmark Ledelse, samarbejde og teknologi. December Nadia El-Salanti, Inger-Marie Wiegman, CASA og Ole H. Sørensen, DTU CASA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Call centre i Danmark 2004. Ledelse, samarbejde og teknologi. December 2004. Nadia El-Salanti, Inger-Marie Wiegman, CASA og Ole H. Sørensen, DTU CASA"

Transkript

1 Call centre i Danmark 2004 Ledelse, samarbejde og teknologi December 2004 Nadia El-Salanti, Inger-Marie Wiegman, CASA og Ole H. Sørensen, DTU CASA

2 Call centre i Danmark 2004 Ledelse, samarbejde og teknologi December 2004 Nadia El-Salanti, Inger-Marie Wiegman, CASA og Ole H. Sørensen, DTU Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet Center for Alternativ Samfundsanalyse

3 Call centre i Danmark 2004 Ledelse, samarbejde og teknologi CASA, December 2004 ISBN Elektronisk udgave: ISBN CASA Linnésgade 25, København K. Tlf

4 Forord Cornell University i staten New York, USA har igangsat en international benchmarking-undersøgelse af Human Ressource (HR) management (personaleledelse) og performance i call centre. Undersøgelsen finder sted via et samarbejde mellem uafhængige forskere i og omkring universitetsmiljøerne i en række lande i EU, Nordamerika, Afrika, Sydøstasien og Australien. I Danmark er det Danmarks Tekniske Universitet, der er ansvarlig for undersøgelsen. CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) har gennemført undersøgelsen og har analyseret og afrapporteret undersøgelsens resultater. Den danske del af undersøgelsen er gennemført i perioden marts 2004-oktober Rapporten er udarbejdet af cand.psyk. Nadia El-Salanti, CASA. Civilingeniør Inger-Marie Wiegmann fra CASA og adjunkt, ph.d. Ole H. Sørensen fra DTU, IPL har medvirket til oversættelse af spørgeskema, etablering af databasen, udarbejdelse af sammenfatning samt diskussion og gennemlæsning af rapport. Vi vil gerne rette en stor tak til de call centre, der har medvirket i undersøgelsen. Uden dem, var det ikke blevet. Derudover vil vi gerne takke Russell Sage Foundation for at gøre denne undersøgelse mulig, og vi ser frem til at kunne sammenligne de danske tal med de andre landes tal i undersøgelsen. God læselyst!

5 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Indledning Formål Metode Etablering af undersøgelsespopulation Vurdering af databasen Spørgeskemaundersøgelsen herunder svarprocent Om undersøgelsen og rapporten Om rapporten Baggrundsoplysninger Om svarpersonerne og deres virksomheder Svarpersonerne Call centret Kunderne Call centrets strategi Call centrets størrelse Call centrets åbningstider Call centrets teknologi Faglig organisering og overenskomster Medarbejderne Kønsfordelingen i call centrene Uddannelse Fravær Personaleflow Medarbejdernes anciennitet Brug af midlertidigt ansatte og studerende Studerende Human Ressource (HR) praksis Løn Gennemsnitlig årsløn for fuldtidsansatte kernemedarbejdere og ledere Præstationsløn Præstationsvurderinger Udvikling i call centrets indtægter Oplæring og efteruddannelse Midlertidig ansatte Rekruttering Forholdet mellem ledelse og medarbejdere...38

6 5 Præstationsmålinger Medlytning og feedback Indflydelse Indflydelse i arbejdet Indsamling af forslag og ideer Selvstyrende grupper Fleksible arbejdsforhold Performance Mål og målopfyldelse Håndteringer: varighed og mængde Opkald Arbejdsrelaterede s fra ledelsen Kundetilfredshed og kundekontakt Behandling af kundeklager Kernemedarbejdernes kontakt med kunderne Gentagen kontakt med samme kunde Institutionel sammenhæng Årsager til call centrets placering i lokalområdet Andre call centre i lokalområdet Brug af lokale eller regionale offentlige tilbud Eksterne faktorer, der påvirker HR-praksis i call centret...57 Bilag...59 Bilag 1 Udvælgelse af virksomheder på internettet Bilag 2 Spørgeskema 4

7 Sammenfatning Den danske del af den internationale call center-undersøgelse har følgende hovedresultater baseret på svar fra 128 centre (svarprocent 65%): Call centrene Hvert call center har i gennemsnit 60 arbejdsstationer. Der er stor variationen, idet det største center har 526 arbejdsstationer og de mindste mindre end 10. Halvdelen af centrene har 5-28 arbejdsstationer. It/telekommunikations- og finansområdet optræder hyppigst med mange arbejdsstationer. 75% af centrene er in-house centre. Disse findes især inden for finansområdet. Andelen af call centre, der fungerer som underleverandører, er størst inden for it/telekommunikationsområdet. Mere end 80% af centrene har primært indgående opkald (inbound). Andelen af call centre, hvis primære aktivitet er udgående opkald, er størst inden for telemarketing, analyse, kontakt,... (I denne undersøgelse under kategorien: Andet). Undersøgelsen omfatter i alt fuldtids- og deltidsansatte frontliniemedarbejdere, 500 teamledere og 223 chefer. Samlet er der medarbejdere i undersøgelsens 128 centre. Undersøgelsen viser, at branchen er i kraftig vækst, idet antallet af kernemedarbejdere siden 2001 er vokset med 30%. 40% af centrene planlægger at udvide næste år. 50% af centrene har stigende indtægter, mens kun 5% har faldende indtægter. Call centrene i undersøgelsen har i gennemsnit åbent 11½ time på hverdage. Åbningstiderne er længst inden for områderne distribution, transport og ferie/fritid. Det er især de store centre på over 50 arbejdsstationer, der har weekend- og døgnåbent. De mest benyttede teknologier er , fax, CRM-systemer og IP-telefoni. Den største kundeaktivitet i call centrene er kundeservice og salg med en let overvægt af private kunder. De mest udbredte strategier er kundeloyalitet og servicedifferentiering. Der er dog en del variation brancherne imellem. Halvdelen (50%) af call centrene i undersøgelsen forhandler løn- og arbejdsvilkår med én eller flere fagforeninger. Overenskomster er mest udbredt inden for finansområdet, i de største centre, i in-house- og inboundcentre. Undersøgelsen viser, at de gennemsnitlige årslønninger for kernemedarbejdere er højest i centre med kollektive overenskomster. Resultatet er uafhængigt af lønforskelle i brancherne. Medarbejderne Call center-arbejde er tilsyneladende et kvindejob. I gennemsnit er 68% af kernemedarbejderne kvinder. Andelen er større, jo mindre virksomheden er. 5

8 Størstedelen af medarbejderne i call centrene har en gymnasieuddannelse som højeste uddannelse. Der er en del variation brancherne imellem. Finansområdet har flest medarbejdere med videregående uddannelser. Medarbejderne har i gennemsnit 8,6 fraværsdage om året, hvilket er nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet for private virksomheder. Der er nogen variation mellem brancherne. It/telekommunikationsområdets gennemsnit ligger noget over landsgennemsnittet. 8,9% af medarbejderne har sagt op inden for det sidste år, og 5% er blevet fyret. Også her ligger it/telekommunikationsområdet højest med 12,5% opsigelser. Markant flere siger op eller forlader call centre, hvis primære aktiviteter er outbound sammenlignet med dem, hvis primære aktiviteter er inbound. Kernemedarbejderne er i gennemsnit ansat omkring 5 år. 28% af centrene angiver, at de benytter midlertidigt ansatte. I gennemsnit svarer disse centre, at 20% af medarbejderne er midlertidigt ansatte. I det center med flest midlertidigt ansatte udgør denne personalegruppe 65%. Den vigtigste årsag til at gøre brug af midlertidigt ansatte er, at de bruges som buffer og afløsere, når der er spidsbelastninger. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for midlertidigt ansatte er 22,5 timer. 16% overgår årligt til fastansættelse i call centre. 43% af centrene angiver, at de bruger studerende. HR-praksis Kernemedarbejderne får i gennemsnit omkring kr. i løn. De lavest lønnede får kr. og de højest kr. Lønnen er størst i finansog mindst i it/telekommunikationsområdet. Tilsvarende gælder for lederne, der i gennemsnit tjener ca kr. om året. Omkring 30% af centrene gør brug af individuel provision, gruppeprovision og overarbejdsbetaling. Typisk sker dette i kombination. Der går typisk 17 uger, før en kernemedarbejder er fuldt kompetent. De får i gennemsnit 22 dages oplæring, mens midlertidigt ansatte gennemsnitligt får 12 dages oplæring. Der er stor variation fra 1 til 150 dages oplæring. Medarbejdere i call centre, hvis primære aktiviteter er inbound, får væsentlig mere oplæring end medarbejdere i centre, hvis primære aktiviteter er outbound. Kernemedarbejdere får i gennemsnit 6 dages efteruddannelse pr. år, mens midlertidigt ansatte får 3 dage pr. år. Det koster i gennemsnit kr. at rekruttere en ny kernemedarbejder. Halvdelen af centrene bruger dog under kr. Finansområdet bruger mest, mens områderne fremstilling, detail, fødevare og forsyning bruger mindst. Call centre, hvis primære aktiviteter er inbound, bruger væsentligt mere end dem, hvis primære aktiviteter er outbound, og tilsvarende gælder for in-house centre i forhold til dem, der fungerer som underleverandører. 45% benytter en form for test ved ansættelser. Dette er mest hyppigt inden for finansområdet. 6

9 74% af centrene gennemfører jævnligt en eller anden form for præstationsvurdering af alle medarbejdere. 18% har ingen vurdering. Samtlige outbound centre gennemfører præstationsvurderinger. Finansområdet benytter typisk vurderinger. Jo større centrene er, jo flere medarbejdere vurderes. Præstationsmålinger, indflydelse og performance 70% af medarbejdernes aktiviteter måles løbende. Kun 13% af centrene måler aldrig medarbejderne. I over halvdelen af centrene måles mere end 75% af kernemedarbejdernes arbejdsaktiviteter. Jo større centrene er, jo mere måles aktiviteterne. Ca. halvdelen af medarbejderne modtager statistisk information om deres præstationer en eller flere gange om ugen. I 30% af centrene lytter ledere/supervisere jævnligt til de erfarne kernemedarbejderes samtaler. Dette foregår hyppigst inden for it/telekommunikation og distribution, transport og ferie/fritidsområdet. Medlytning foregår oftest i call centre, der fungerer som underleverandører og i centre, hvis primære aktiviteter er outbound. 50% af de erfarne kernemedarbejdere får feedback og coaching vedrørende telefonteknik og serviceydelser en til flere gange om måneden. Feedback forekommer markant oftere i call centre, hvis primære aktiviteter er outbound. Kun et mindretal bruger medlytning til at foretage disciplinære tiltag. Undersøgelsen viser, at det medarbejderne generelt har størst indflydelse på er, hvad de siger til kunderne, mens det de har mindst indflydelse på er arbejdstempo og indførelse/brug af ny teknologi. Medarbejderne har større indflydelse i in-house centre sammenlignet med centre, der fungerer som underleverandører, i call centre,hvis primære aktiviteter er inbound end i dem, hvis primære aktiviteter er outbound. Jo større call centret er, des mindre indflydelse synes medarbejderne at have på de oplistede forhold. Der er visse forskelle på graden af indflydelse brancherne imellem. 30% af medarbejderne arbejder i selvstyrende grupper, der har indflydelse på valg af arbejdsopgaver, metoder og arbejdstempo. I gennemsnit deltager 23% i udviklingsgrupper til forbedring af kvalitet, proces eller produkt. Omkring halvdelen af centrene oplyser, at medarbejderne har en form for fleksible arbejdsforhold. I 20% af disse gælder dette for alle medarbejderne. Fleksibiliteten er mest udbredt inden for finansområdet og mindst inden for it/telekommunikationsområdet. 72% af centrene har mål for, hvor hurtigt indgående opkald skal besvares. Gennemsnitligt 84% af opkaldene skal være besvaret inden for gennemsnitligt 36 sekunder. Der tabes i gennemsnit 6% af opkaldene. Flest inden for distribution, transport og ferie/fritid (12,7%). Kernemedarbejderne håndterer i gennemsnit 81 opkald om dagen med en varighed på omkring 3 min. Der er nogen variation brancherne imellem. 7

10 Lidt over halvdelen af call centrene har et formelt system til at opsamle klager fra kunderne. I en tredjedel af centrene får medarbejderne aldrig oplysninger om kundetilfredshed. De fleste kernemedarbejdere er rustet til at tage sig af klager, til de er afsluttet. I 29% af centrene har medarbejderne kun sjældent kontakt til samme kunde mere end en gang. Institutionel sammenhæng Call centrene vælger primært lokalisering efter tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft og ud fra historiske årsager. Tilstedeværelsen af andre centre i lokalområdet har stort set ingen betydning. Centrene benytter sig i nogen grad af jobformidling og uddannelsestilbud/programmer. HR-praksis i centrene er forholdsvis upåvirket af eksterne faktorer. Koncernledelsens personalepolitikker, myndighederne/lovgivningen og fagforeninger/samarbejdsudvalg har størst indflydelse. 8

11 1 Indledning I denne rapport analyseres og afrapporteres den danske del af den internationale benchmarking-undersøgelse af strategi, HR-management og performance i call centre. 1.1 Formål Formålet med undersøgelsen er at få kortlagt branchen og nå frem til en forståelse af, hvilke forskellige former for ledelsespraksis, der finder sted i call centrene, og hvordan disse praksisser påvirker økonomisk performance og medarbejdernes trivsel. 1.2 Metode Den danske del af undersøgelsen har fundet sted i 2 faser: 1. Etablering af undersøgelsespopulation 2. Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse Etablering af undersøgelsespopulation Første fase bestod i at få etableret en population af egnede og relevante virksomheder/call centre. I modsætning til nogle af de andre lande, der indgår i den internationale del af undersøgelsen, eksisterer der ikke i Danmark nogen brancheorganisation for call centre og dermed ikke en samlet fortegnelse af virksomheder, der er deciderede call centre eller har underafdelinger, der fungerer som et call center. Der skulle således indledningsvis etableres en database over call centre i Danmark. Dette fandt sted via en række forskellige kilder og indfaldsvinkler. I første omgang blev de call centre (afdelinger og virksomheder), som CASA og DTU i forvejen havde kendskab til via andre projekter inden for branchen, skrevet ind i databasen. Derudover blev relevante arbejdsgiverog arbejdstagerorganisationer kontaktet. Disse kontakter fungerede som ringe i vandet i forhold til at få oparbejdet databasen. Dels fik vi navne på konkrete virksomheder, som de havde kendskab til fungerede som call centre, dels fik vi anbefalet yderligere kontakter til relevante brancheforeninger, interesseorganisationer og ressourcepersoner. Disse kontakter blev forfulgt og afstedkom nye virksomheder til listen. En anden strategi, som blev forfulgt, var at foretage søgninger på internettet. Der blev overvejende søgt på søgemaskinerne google.dk og eniro.dk. Søgeordene fremgår af bilag 1. Derudover blev der foretaget søgninger på jobzonen.dk og jobindex.dk, hvor der blev set på virksomheder, der søgte medarbejdere inden for kategorierne telesalg og call center (se bilag 1). 9

12 Alle virksomheder på listen blev ringet op og spurgt, om de var et call center eller ej ud fra følgende definition på et call center: en organisatorisk enhed, hvor minimum 5 1 medarbejdere som deres primære arbejdsfunktion betjener kunder, potentielle kunder eller borgere ved hjælp af integreret telefon- og computerteknologi. Derudover blev virksomhederne spurgt, hvor mange ansatte der var i call centret, og endelig bad vi om navn og adresse på den person, der var ansvarlig for call centret. En del af de fundne virksomheder faldt fra på baggrund af den indledende kontakt. Det var ikke alle, vi kom i kontakt med, der kunne oplyse, om der var tale om et call center, og efter at spørgeskemaet var blevet sendt ud, var der nogle, der meldte tilbage, at de ikke syntes, deres virksomhed levede op til vores definition af et call center. Alt i alt endte vi med en database på 226 virksomheder, der alle indgik i undersøgelsen Vurdering af databasen Det er meget vanskeligt at vurdere præcist, hvor repræsentativ for branchen vores undersøgelsespopulation er. Der foreligger ingen præcise opgørelser af, hvor mange call centre, der er i Danmark. Der er én kilde, der nævner et tal på ca. 900 call centre i Danmark omfattende ca medarbejdere 2, men dette tal omfatter enheder på helt ned til ganske få (2-3) personer, og som derfor ikke falder inden for vores definition. Vi skønner, at der maksimalt er virksomheder, der opfylder vores krav om minimum 5 personer i call center-enheden. Den database, der ligger til grund for nærværende undersøgelse, vurderes således at udgøre mellem halvdelen og tre fjerdedele af relevante call center-enheder i Danmark. I tabel 1.1 (næste afsnit) illustreres call centrenes fordeling på brancher. Med de metoder, vi har brugt til at få etableret databasen, har vi primært fået fat i den etablerede del af call centrene på arbejdsmarkedet. Den del af branchen, der ikke findes velrepræsenteret i denne undersøgelse, er de knap så veletablerede telemarketingfirmaer, der karakteriseres ved en kort livscyklus (mange popper op og lukker hurtigt ned igen) og ved, at de primært beskæftiger midlertidigt ansatte og/eller studerende på deltid. 1 I den internationale del af undersøgelsen opereres der med en minimumsgrænse på 15 medarbejdere. For at være sikker på at få nok virksomheder med i den danske del af undersøgelsen, valgte vi at sætte grænsen ved 5 medarbejdere. 2 DataMonitor, refereret i Computerworld d. 30. april

13 1.2.3 Spørgeskemaundersøgelsen herunder svarprocent Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, der er udviklet af forskergruppen på Cornell University i USA og anvendt i alle de lande, der indgår i den globale undersøgelse. Spørgeskemaet er oversat til dansk og kan ses i bilag 2. Den danske spørgeskemaundersøgelse fandt sted i perioden medio maj 2004-ultimo august Indledningsvis blev der sendt et brev ud til svarpersonen (den call center-ansvarlige), hvor der blev informeret om undersøgelsen og om, at der inden for de nærmeste dage vil blive fremsendt et personligt link til elektronisk besvarelse af spørgeskemaet. De, der ønskede at besvare skemaet i papirformat, havde mulighed for at udskrive skemaet via linket og efterfølgende sende det med post til CASA. Der var ingen svarpersoner, der valgte denne mulighed. For at sikre en høj svarprocent blev der rykket op til 4 gange for besvarelse. Da der blev lukket for dataindsamlingen omkring den 1. september havde i alt 118 personer besvaret spørgeskemaet svarende til en effektiv svarprocent på 52%. 30 svarpersoner (svarende til 13%) meldte tilbage, at de enten ikke havde tid eller ikke ønskede at deltage i undersøgelsen. I alt har vi således hørt fra 65% af undersøgelsespopulationen. Taget i betragtning, at det er et vanskeligt og tidskrævende spørgeskema at udfylde, er vi tilfredse med svarprocenten og vurderer, at datagrundlaget er fyldestgørende nok til, at resultaterne kan præsenteres som gældende for branchen som sådan. En frafaldsanalyse baseret på virksomhedernes branchetilhørsforhold viser, at der er god overensstemmelse mellem de virksomheder, der deltager i undersøgelsen og dem, der ikke har ønsket at svare. 11

14 Tabel 1.1 Undersøgelsesgruppe, n=118 Procent Frafaldsgruppe, n=108 Bank og forsikring... 17,8 18,5 Fremstillings- og fødevareindustri, detailhandel og forsyning... 17,8 16,7 It og telekommunikationsvirksomhed... 16,6 15,7 Distribution/transport og ferie/fritid (herunder rejsebureauer)... 16,9 15,7 Andet... 30,5 33,3 Sum På baggrund heraf skønnes vores respondentgruppe at være repræsentativ for virksomhederne i databasen. 1.3 Om undersøgelsen og rapporten Undersøgelsen er den første internationale undersøgelse, der er lavet på området, og den danske del af undersøgelsen er den første forskningsbaserede undersøgelse, der er lavet af call center-branchen i Danmark. Der er imidlertid både fordele og ulemper ved på denne måde at være led i en større, international undersøgelse. En af ulemperne er, at vi for sammenlignelighedens skyld har været nødt til at bruge det spørgeskema, der er udviklet i USA. Det betyder, at spørgeskemaet har haft en lidt anden karakter end, hvis vi selv havde udviklet det. For eksempel synes nogle af spørgsmålene således ikke helt relevante efter danske forhold, og andre kan være svære at svare på. Som tidligere nævnt henvender spørgeskemaerne i undersøgelsen sig til de call center-ansvarlige det være sig direktøren, call center-chefen, personalechefen, HR-chefen eller lignende. Der er således tale om et leder survey, hvilket der har været lagt op til fra den amerikanske opdragsgivers side. Vi synes, det kunne have været relevant at lave en sideløbende undersøgelse, hvor også medarbejderne er blevet spurgt om deres oplevelse af HRpraksissen i call centret. Det har der ikke været mulighed for i denne sammenhæng, men om muligt vil vi på et senere tidspunkt iværksætte en sådan undersøgelse. En af de helt store fordele ved at være del af en international undersøgelse er, at der bliver udarbejdet en fælles rapport, hvor de danske data indgår, og hvor der således er mulighed for at sammenligne sig eller benchmarke med call centre af samme slags i andre lande. Det forventes, at den internationale 12

15 rapport bliver færdig i 2005, og de virksomheder, der har medvirket i undersøgelsen, får tilsendt et eksemplar af rapporten. Endelig skal det siges, at den internationale del af undersøgelsen også omfatter nogle kvalitative casestudier, hvor der gås tættere på udvalgte call centre. I Danmark er det DTU, Institut for produktion og ledelse, der står for denne del af undersøgelsen, og resultaterne herfra vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt Om rapporten Denne rapport består primært af deskriptive analyser af datamaterialet. Det vil sige, at vi, rapporten igennem, præsenterer resultaterne sådan, som respondenterne har svaret, og at resultaterne præsenteres uden egentlige konklusioner og vurderinger. Dette overlades til læseren. Alle resultater er blevet analyseret for forskelle i relation til følgende faste variable: Om call centret er et in-house center eller primært fungerer som underleverandør Om hovedparten af call centrets aktiviteter består af indgående eller udgående opkald (inbound eller outbound) Om der er tegnet overenskomst eller ej Branche Størrelse. Ligeledes er alle analyserne blevet tjekket for statistisk signifikans. Når vi i teksten refererer til, at der er klare, sikre eller markante forskelle, så er det fordi de statistiske test har vist, at forskellen er statistisk signifikant med p<0,05. Når der i teksten ikke er angivet forskelle i forhold til de faste analysevariable, betyder det, at der ingen signifikante forskelle er fundet. Det er ikke alle svarpersoner, der har besvaret alle spørgsmål. Derfor oplyser vi i alle tabeller og figurer, hvor mange svarpersoner resultatet er baseret på. Dette gør vi med symbolet n. 13

16 2 Baggrundsoplysninger I dette kapitel redegøres der for baggrundsoplysninger om undersøgelsens svarpersoner, deres virksomheder og medarbejdere. 2.1 Om svarpersonerne og deres virksomheder Svarpersonerne 37% af svarpersonerne er kvinder, og de resterende 63% er mænd (n=118). Knap hver anden svarperson (49%) er direktør eller chef for call centret, mens 38% svarede, at de var afdelingschef eller seniormanager i virksomheden. Kun 3% havde titel af personalechef, mens 9% angav, at de havde en anden titel end den, der var angivet. Typisk er der her tale om teamledere, supervisorer og lignende. Svarpersonernes gennemsnitlige anciennitet i call center-branchen er 6,7 år, hvor den med kortest anciennitet har været ansat i 3 måneder på svartidspunktet, mens den med længst anciennitet har arbejdet i call centerbranchen i knap 24 år. Tabel 2.1: Svarpersonernes anciennitet Pct. (n=116) Til og med 3 år ,1-5 år ,1-10 år Mere end 10 år Call centret I undersøgelsen blev svarpersonerne spurgt om, call centret er del af en større organisation eller virksomhed. Hertil svarer 86% ja, og 14% svarer nej (n=118). Efterfølgende blev der spurgt, hvor mange andre call centre der er i organisationen eller virksomheden. Hovedparten (59%) svarer, at der ikke er andre call centre i virksomheden, mens 18% svarer, at der er et andet call center i virksomheden. De resterende 19% svarer, at der er mellem 2 og 41 andre call centre i virksomheden (n=116). Som det fremgår af nedenstående tabel er flertallet af call center-virksomhederne relativt nyetablerede. Når der er nogle virksomheder, der svarer, at call centret blev etableret før 1985 (en virksomhed svarer 1889), skyldes det 14

17 formodentlig, at de har svaret på, hvornår den organisation, som call centerenheden er en del af, blev etableret. Tabel 2.2: Hvornår blev dette call center etableret? Pct. (n=116) 1985 eller tidligere eller senere Sum Kunderne I undersøgelsen blev deltagerne bedt om at angive, hvilke sektorer eller brancher de tilhører, eller som udgør størstedelen af deres kunder. Fordelingen af virksomheder på de forskellige brancher fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2.3: Branche/sektorer, der udgør størstedelen af kunderne Pct. (n=118) Forsikring... 8,6 Finansiel sektor... 9,5 Fremstillingsindustri... 2,6 Forsyningsvirksomhed... 7,8 Detailhandelsområdet (handel, detail og forbrugsvarer)... 6,0 Telekommunikation... 11,2 Medievirksomhed... 6,9 It-branchen... 6,0 Kommune/amt... 3,4 Stat... 3,4 Sundhedssektoren... 1,7 Distribution og transport... 8,6 Fødevarebranchen... 1,7 Ferie og fritid (herunder rejsebureauer)... 8,6 Trykkerier og forlag... 3,4 Andet... 10,0 Sum For at lette analyserne er nogle af brancherne slået sammen således, at en central analysevariabel fremover ser således ud 3 : 3 Spørgsmålet har ikke været præcist nok formuleret, hvorfor mange har haft svært ved at besvare det. For eksempel har taxiselskaberne svært ved at svare på, hvilken sektor der udgør størstedelen af deres kunder, siden de servicerer alle brancher såvel som enkeltpersoner. Vi har derfor manuelt gået alle virksomhederne igennem og placeret dem i den branche, hvor de hørte hjemme. 15

18 Tabel 2.4: Brancher Pct. (n=118) Bank og forsikring... 17,8 Fremstillings- og fødevareindustri, detailhandel og forsyning... 17,8 It- og telekommunikationsvirksomhed... 16,6 Distribution/transport og ferie/fritid ,9 Andet... 30,5 Sum In-house vs. underleverandør og inbound vs. outbound i relation til brancher Tabel 2.5 viser, at knap tre ud af fire call centre i undersøgelsen fungerer som et in-house center, der yder service for resten af firmaet, mens kun godt hver fjerde fungerer som underleverandør, der leverer service for andre firmaer (se kolonne yderst til højre i tabel 2.5). Derudover viser tabellen, at underleverandørvirksomhederne primært findes inden for brancherne it og telekommunikation og under den kategori, der hedder andet. Tabel 2.5: In-house center eller underleverandør og inbound vs. outbound fordelt efter brancher (andele i pct.) Bank og forsikring Hvordan vil du beskrive dette center? Fremst. detail, fødevarer og forsyning It og telekom. Distribution, transport og ferie/fritid Andet Total In-house center Underleverandør Hvilken type opkald udgør størstedelen af aktiviteterne i jeres call center? Indgående opkald Udgående opkald Tabellen viser også, at flertallet af de call centre, der deltager i undersøgelsen oplyser, at indgående opkald udgør størstedelen af aktiviteterne i call centret. Kun 17% svarer, at de udgående opkald udgør størstedelen af aktiviteterne. Kundeaktiviteter Svarpersonerne blev ud fra en liste bedt om at angive, hvilken type kundeaktivitet der udgør størstedelen af call centrets forretningsaktiviteter. 4 Vi har valgt at slå de to brancher distribution og transport og ferie og fritid sammen, da jobfunktionerne her ligner hinanden. Under distribution og transport er der fx flere taxiselskaber samt offentlige transportselskaber, hvor privatkunder ringer ind for at foretage bestillinger og reservationer. Under ferie- og fritidsområdet er der flere rejsebureauer samt forskellige former for billetbestilling til kulturelle arrangementer. Også her er der tale om, at privatkunder ringer ind for at foretage bestillinger og reservationer. 16

19 Figur 2.1: Hvilken type kundeaktiviteter udgør størstedelen af call centrets forretningsaktiviteter? 24% 36% 11% 29% Kundeservice alene Salg og kundeservice Salg og marketing Andet Som det fremgår af figuren, udgør kundeservice samt salg og kundeservice den største del af aktiviteterne i de virksomheder, der indgår i undersøgelsen. Endelig blev svarpersonerne bedt om at angive, i hvilket segment størstedelen af deres kunder ligger. Her viser resultaterne, at 18% af virksomhederne kun har forretningskunder, 39% har kun private kunder, og 43% har både forretningskunder og private kunder Call centrets strategi Svarpersonerne fik mulighed for ud fra en liste at afkrydse, hvad der er call centrets vigtigste strategi. Figur 2.2 Hvad er call centrets vigtigste strategi? (n=115) Kundeloyalitet Service differentiering Price Leadership One stop shopping Brand identification 17

20 Som det fremgår af figur 2.2, angiver flest call centre (3 ud af 10), at kundeloyalitet er den vigtigste strategi for call centret, mens knap hvert fjerde call center angiver servicedifferentiering som den vigtigste strategi. Vi har set nærmere på, om der er forskelle i call centrenes strategi på tværs af brancher. Det er der jævnfør figur 2.3. Inden for bank og forsikring samt fremstillingsindustri, detailhandel, fødevarer og forsyning er kundeloyalitet og one stop shopping de vigtigste strategier. Inden for it og telekommunikation er det kundeloyalitet i kombination med Price Leadership. Inden for distribution, transport og ferie/fritidsområdet er kundeloyalitet den dominerende strategi, og i restgruppen er det servicedifferentiering, der er den vigtigste strategi. Figur 2.3: Vigtigste strategi fordelt efter brancher (andele i pct., n=115) Finans Fremstilling mm IT og telekomm Distribution mm. Andet Price leadership One stop shopping Service differentiering Brand id. Kundeloyalitet Andet Call centrets størrelse For at få et indtryk af, hvor store call centrene i undersøgelsen er, blev svarpersonerne bedt om at svare på en række spørgsmål om bl.a. antallet af arbejdsstationer i call centret samt antal medarbejdere i forskellige kategorier. I gennemsnit er der 59,7 arbejdsstationer i de medvirkende call centre. Dette tal dækker over stor varians, idet den mindste virksomhed, der indgår i undersøgelsen, kun har 3 arbejdsstationer, mens det call center med flest arbejdsstationer har i alt 526 arbejdsstationer. Medianen er 28, dvs. at halvdelen af virksomhederne har mindre end 28 arbejdsstationer, og den anden halvdel har mere end 28 arbejdsstationer. Opgjort på en anden måde ser de deltagende virksomheder således ud: 18

Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre. Ole H. Sørensen, Forsker

Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre. Ole H. Sørensen, Forsker Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre, Forsker Resultater fra GCC projektet: DK Verden Ens: Kønsfordeling, in/outbound, in-house/underleverandør, samtaletid Bedre: - løn, også relativt - indflydelse

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv.

Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv. SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET august 18, 1999 Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv. Hanne Weise 1. Indledning I dette notat vil det blive belyst, hvad der kendetegner virksomheder, som ansætter

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår Socialudvalget B 129 - Bilag 12 Offentligt Dokument oprettet: 8. maj 2007 Denne version: 9. maj 2007 Sag 07/455 Dok. 2036/07 /KP Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn-

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

atypisk ansat

atypisk ansat 1 Midlertidige stillinger og deltidsstillinger kan give frihed og mulighed for en anden balance mellem familie og arbejdsliv end regulære fuldtidsstillinger. Men de kan også være forbundet med en stor

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Førtidspensionister i job med løntilskud

Førtidspensionister i job med løntilskud Ankestyrelsens undersøgelse af Førtidspensionister i job med løntilskud Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Kommunernes politik om førtidspensionister i job med løntilskud

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere