ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen"

Transkript

1 ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

2 Skagen skolekommission: (d. n / a ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r n u m, n æ s t fo r m a n d. S k o le b e t je n t F r. O s.c a r. M a s k in a r b e jd e r H a n s B. P e d e r s e n. B e s t y r e r H. T h a is e n. Skagen byråds skoleudvalg: B e s t y r e r T h a i s e n, fo r m a n d V ic e s k o le in s p e k t ø r V. L y k k e g a a r d N ie l s e n M a s k in a r b e jd e r H a n s B. P e d e r s e n. Lærerrådets formand: O v e r læ r e r J. C li r i s t i a n s e n S t a d s s k o le in s p e k t ø r A a g e S ø r e n s e n t r æ ffe s p å s k o le n s k o n t o r p å 1. s a l i t ilb y g n in g e n t il b o r g e r s k o le n h v e r s k o le d a g k l. 13,10 14 p å lø r d a g e m e d w e e k - e n d k l. 1 0,3 0 11,15 t e le fo n 401 Skagen kommunale skolevæsen: 1. G r u n d s k o le n, d e r h a r 5 k la s s e t r in 2. M e lle m s k o le n s to a fd e lin g e r : a. E k s a m e n s fr i m e lle m s k o le m e d 3 k la s s e t r in b. E k s a m e n s m e lle m s k o le n m e d 4 k la s s e t r in 3. Re a lk la s s e n

3 Elevantal og klassekvotient 31/ E k s a m e n s m e lle m s k o le n e le ve r, i 10 k la s s e r, k v o t ie n t 2 7,2 E k s a m e n s fr i m e lle m s k ,3 U n d e r s k o le n ,2 I a l t e le ve r i 5 2 k la s s e r. K la s s e k v o t ie n t i s k o le n 2 8,4. Ia lt G e n n e m s n it Oversigt over forsømmelser. F o r s ø m m e ls e r p å g r u n d a f: sygdom lovlig ulovlig i alt , ,1 1,4 0, ,7 1,1 0,6 15, ,7 1, , ,2 0,2 12,7 p r. e le v ,7 1, ,7 1,1 0,1 13, ,7 0,8 0,09 13, ,8 0, F o r u d e n s y g d o m r e gne s s o m lo v lig g r u n d t il fo r s ø m m e ls e fo r e k o m s t a f vis s e s m it s o m m e s y g d o m m e i h je m m e t, n e m lig d if t e r it is, s k a r la g e n s fe b e r, og b ø r n e la m m e ls e, m e n b ø r n e n e m å g å i s k o le, s e lv o m d e r i h je m m e t e r t ilfæ ld e a f m æ s lin g e r, r ø d e h u n d e, s k o ld k o p p e r, får e s y g e og k ig h o s t e. E n d v id e r e e r d å r lig t v e jr o g u fr e m k o m m e lig e v e je (s n e ) lo v lig e g r u n d e, s å fr e m t b a r n e t h a r e t s t y k k e v e j t il s k o le. Udskrivning, indskrivning, optagelse i eksamensskolen 3 1. m a r t s u d s k r e v e s a f S k a g e n s k o le : F r a r e a lk la s s e r n e e le ve r F r a IV e ks : k la s s e e le ve r F r a I I I e k s.fr i k la s s e ( 8 ) e le ve r F r a II e k s.fr i k la s s e ( 7 ) e le ve r F r a la v e r e k la s s e r i f. m. og e. m e le ve r e le ve r I n o v e m b e r in d s k r e v e s t il de n y e 1. k la s s e r 122 d r e n g e og 10 7 p ig e r, i a lt e le ve r, d e r fo r d e lt e s i 8 k la s e r. S k o le n s e le v a n t a l b le v v e d d e t n y e år s b e g y n d e ls e fo r øg e t m e d t il Kla s s e r n e s a n t a l fo r øg e d e s m e d 4 t il 5 6, id e t d e r i d e t n y e s k o le å r e r e e n 7., e e n 6., e e n I e. m. og e e n 1. k l. m e r e e n d i fjo r. T il o p t a g e ls e s p r ø v e n t il e k s a m e n s s k o le n m e ld t e s ig e le v e r. E ft e r 2 fo r p r ø v e r og d e n e g e n t lig e o p t a g e ls e s p r øv e o p to g e s 9 5 e le v e r t il 3 I m e lle m s k o le k la s s e r (8 9 e l. f r a '5 k l. =

4 Skagen skoles lærerpersonale pr. 31. marts 1955 D im it. T il S k a g e n F a s t a n s a t h e r A n c i e n n it e t S k o le in s p e k t ø r Aa g e S ø r e n s e n /4-46 V ic e in s p e k t ø r V. L y k k e g a a r d N ie ls e n / A. Mv g 'in d S ø r e n s e n / /1-47 O v e r læ r e r.1: C h r is t ia n s e n /4-43 L. H e s s e lh o lt fr k: K: C h r is t e n s e n / fr k: Id a N ie ls e n A: V: M o lt z e n : / /1-47 Kr : R a s m u s s e n /4-47 H o lg e r C h r : V e s t e r g a a r d : /9-47 1/4-48 1/4-48 L v d ia Je n s e n /4-41 1/7-42 1/4-49 E r ik N ie ls e n /4-47 1/4-47 1/4-50 F a s t læ r e r F r : Le e r P e d e r s e n /9-41 1/2-44 1/ A: V. M e ld g a a r d /4-43 1/1-45 1/1-45 K n u d O v e r g a a r d /1-46 1/1-47 1/1-47 A r n e H je lm N ie ls e n /4-50 1/4-50 1/2-42 Ge o r g B o r r e g a a r d /4-50 1/6-51 1/6-51 K n u d K r is t e n s e n / /9-52 1/9-52 N ie ls P o u ls e n /1-51 1/1-53 1/1-53 J ø r g e n R a s m u s s e n /8-51 1/8-54 1/8-53 A n t o n M. P e d e r s e n /5-52 1/7-52 1/7-52 Aa g e W i n t h e r /8-52 1/8-54 1/8-54 C a r s t e n P o u ls e n /8-52 1/7-53 1/7-53 H a r r v P o u ls e n /4-53 1/8-53 1/8-53 S v e n d E r ik V in d b e r g /4-53 1/1-55 1/1-55 A s p ir a n t A n k e r B ø g h o l m /8-52 C a r l E r ik H jo r t h * ) /1-53 Ak s e l K n u d s e n * ) ,1-53 L a r s B u s k S ø r e n s e n * ) 53 1/8-53 K: G: B r e d g a a r d Je n s e n.: 54 1/8-54 T im e læ r e r Ov e V e d e l /8-52 K n u d O le s e n * ) /8-53 A: A s b jø r n A n d e r s e n /4-54 F a s t læ r e r in d e fr k : K la r a H a n s e n :: 44 1/6-46 1/3-48 1/11-46 fr u E ls e P e d e r s e n /4-49 1/4-49 1/10-40 fr u Aa s e H j: N ie ls e n /4-50 1/4-50 1/5-48 fr u M a r ie K r is t e n s e n /8-50 1/8-51 1/8-51 fr k : Lis e A lb e r t s e n /1-51 1/2-51 1/2-51 fr k : K: M. C l a u s e n /8-51 1/8-51 1/9-45 fr k : A: E: K o r n H a n s e n :. 52 1/8-52 1/8-54 1/8-54 fr u N a n n a V i n d b e r g /4-53 1/1-55 1/1-55 A s p ir a n t fr u E ls e M: ( B r e d g ) Je n s e n 54 1/ fr k : V iv ia E : P e d e r s e n 54 1/1-55 T im e læ r e r in d e fr u M. H e s s e lh o lt.. : 17 1/10-50 ) In d k a ld t t il m ilit æ r t je n e s t e. 1 t im e læ r e r in d e e m b e d e le d ig t. 3

5 Forandringer i årets løb, vikarer m. v. De t le d ig e t im e Iæ r e r in d e e m b e d e e r å r e t ig e n n e m b le v e t b e s ør g e t a f g y m n a s t ik læ r e r in d e fr k. E d it h N ie ls e n. D e t fa s te p e r s o n a le h a r b e s ør g e t 3 e m b e d e r s o m o v e r t im e r ( in d k a ld t e v æ r n e p lig t ig e s ). E n d v id e r e h a r fø lg e n d e v ik a r ie r e t v e d s k o le n : L æ r e r in d e r n e fr u K ir s t in e C h r is t ia n s e n, fr u E ls e M y g in d S ø r e n s e n, fr u G r e t h e L in å S ør e n s e n o g fr k. G e r d a K r u s e N ie ls e n ; fr u E ls e b e t h P o u ls e n, fr u Ag n e s M. Je n s e n, H jø r r in g ; fr k. Agne te W a a g e B e c k, fr k. In g a L o c h t M ic h e ls e n, Jø r g e n L a r s e n ; fr k. Lis e W in t h e r S ø r e n s e n, F r h.; s e m in a r ie e le v e r n e Jø r g e n L in d, Ha d e r s - Ie v, V a g n N ie ls e n, S ilk e b o r g, H a n n e - L is e B ja r n ø og E ls e M a r ie N ie ls e n, J o n s t r u p s e m., Je n s M ø lle r C h r is t e n s e n og P o u l Går d- s te d, S k iv e. P å g r u n d a f lo k a le m a n g e l h a r t im e r n e i s lø jd og g y m n a s t ik m å t t e t n e d s k æ r e s i e t o m fa n g s v a r e n d e t il n o g e t m e r e e n d 1 e m b e d e. F o r ø g e ls e r n e i k la s s e a n t a l p r. 1/ m e d fø r t e o p r e t t e ls e a f 5 n y e e m b e d e r, h e r i in d b e fa t t e t e t s k o le in s p e k t ø r e m b e d e og et v ic e in s p e k t ø r e m b e d e v e d d e n n y e s k o le. F ø lg e n d e læ r e r e h a r h a ft fe r ie k u r s u s p å læ r e r h ø js k o le n : F r k. K. C h r is t e n s e n og I.. Alb e r t s e n i e n g e ls k ; fr k. Id a N ie l s e n i s v e n s k ; fr k. K o r n H a n s e n i h u s g e r n in g ; fr u V in d b e r g i h å n d g e r n in g ; Jø r g e n R a s m u s s e n h a r h a ft fe r ie k u r s u s og d e r e ft e r a fs lu t t e n d e k u r s u s t il u d d a n n e ls e a f te g n e læ r e r e ; G. B o r r e g å r d og S v. E. V in d b e r g h a r v æ r e t p å s lø jd læ r e s k o le ; G. B. s lu t t e d e m e d s lø jd læ r e r e k s a m e n d. 25/ 9. F r k. L y d ia Je n s e n v a r p å k u r s u s fo r s k o le b ib lio t e k a r e r m a r t s 5 5. E r ik N ie ls e n, fr u K r is t e n s e n, fr k. Alb e r t s e n, fr k. C la u s e n, O. Ve d e l og B r e d g å r d Je n s e n h a r fr a l l / i 5 5 d e lt a g e t i e t 3 m d r. k u r s u s fo r u n d e r v is n in g a f t a le lid e n d e, o r d b lin d e og p å a n d e n v is r e ta r d e r e d e e le v e r (lo v e n a f ). 4

6 Af skolens dagbog Ar b e jd e t m e d o p før e ls e n a f d e n n v e s k o le, A n k e r m e d e t s s k o le, e r å r e t ig e n n e m s k r e d e t p la n m æ s s ig t fr a h å n d e n, s å a t k la s s e lo k a le r n e i g o d t id s t o d fæ r d ig e t il a t m o d t a g e I (5 k la s s e r ve d d e t n v e s k o le å r s b e g y n d e ls e. T il s k o le in s p e k t o r b le v få d a g e fø r s k o le å r e t s u d g a n g u d n æ v n t v ic e s k o le in s p e k t ø r L y k k e g a a r d N ie ls e n. S k o le p la n e n e r b le v e t r e v id e r e t og t ilp a s s e t de n y e fo r h o ld o g i næ s te å r s b e r e t n in g v il d e r b liv e g jo r t u d fø r lig t r e d e fo r An k e r m e d e t s s k o le s in d r e t n in g, in d v ie ls e s h ø jt id e lig h e d m. m. Af s t o r t og s m å t fr a S k a g e n s k o le s h v e r d a g m å n æ v n e s : 5. m a j: Ve ti fla g h e js n in g e n i s k o le g å r d e n m in d e d e s D a n m a r k s b e fr ie ls e m a j fo r t a lt e a fr ik a n e r e n, r e k t o r R ic h a r d M u t e m b e i, fo r a lle s k o le n s e le v e r og læ r e r e i s k o le g å r d e n o m liv e t p å e n k r i s te n k o s t s k o le i T a n g a n v ik a. D e t v a r e t in s t r u k t iv t og fæ n g s le n d e fo r e d r a g, s o m b e t o g s to r e o g s m å t ilh ø r e r e m a j: In s t r u k t io n s k u r s u s i r e g n in g v e d s e m in a r ie fo r s t a n d e r K a m p m a n n, K b h j u n i: S k o le s k o v t u r ; k la s s e r n e t il M ø lle h u s e t, øv r ig e t il T o ln e ju n i: F o d b o ld k a m p m e lle m læ r e r e og e le v e r ; 3-2 t il e le v e r n e og n æ s te n k r. t il N o r g e s r e js e n! 3 0. j u n i 6. ju li v a r 21 e le v e r fr a I I I f. m., og ju li 3 5 fr a IV e. m. p å d e n t r a d it io n e lle s k o le r e js e t il N o r g e : L a r v ik - S k ie n - D a le n - R ju k a n - K o n g s b e r g. S o m t id lig e r e e n b e g iv e n h e d s r ig o p le v e ls e fo r v o r e s to r e e le ve r a u g u s t v a r 5 2 e le v e r II f. m. i K ø b e n h a v n. O g s å d e n n e r e js e e r e n b e g iv e n h e d, d e r s e s h e n t il m e d s to r e fo r v e n t n in g e r, d e r e n d n u a ld r ig e r b le v e t s k u ffe d e. Me n u d e n» F o r e n in g e n t il p r o v in s b ø r n s fe r ie o p h o ld i K ø b e n h a v n «lo d d e n s ig ik k e g e n n e m fø r e, i h v e r t fa ld ik k e fo r de m in im a le u d g ift e r, d e n k o s t e r b ø r n e n e, og m e d d e n g e n n e m fø r t e o r d e n og p r æ c is io n, d e r k e n d e t e g n e r fo r e n in g e n s le d e ls e d e r fo r s ig e r v i fo r e n in ge n t a k! 11. s e p t e m b e r s a m le d e s s k o le in s p e k t ø r e r n e fr a V e n d s y s s e l (1 5 ia lt ) t il de r e s år lig e s a m m e n k o m s t d e n n e g a n g p å S k a ge n s k o le, h v o r b la n d t a n d e t p r o b le m e t»f o r æ ld r e n e og s k o le n s d a g lig e a r b e jd e «v a r g e n s t a n d fo r e n in d g å e n d e d r øft e ls e s e p t e m b e r : In s t r u k t io n s k u r s u s i s m å b ø r n s u n d e r v is n in g v e d s k o le in s p e k t ø r S ig r id K o c h, R a n d e r s. 5. o k t o b e r d e lt o g c a. 1()0 e le ve r, fo r t r in s v is fr a a fg a n g s k la s

7 s e r ne, i id r æ t s s t æ v n e s a m m e n m e d fr e d e r ik s h a v n s k e s k o le r p å Ør n e v e je n s s k o le, F r h. 3. n o v e m b e r : M ø d e p å s k o le n m e d fo r æ ld r e m e d b ø r n i II f. m. og IV e. m. E m n e : F o r t s a t s k o le g a n g. E r h v e r v s v e jle d e r K o fo d, H jø r r in g, g jo r d e r e d e fo r de fo r s k e llig e m u lig h e d e r, og d e r e ft e r v a r d e r s a m t a le m e lle m de e n k e lt e fo r æ ld r e o g b ø r n e ne s læ r e r e. Me g e t s t o r t fo r æ ld r e fr e m m ø d e, n a v n lig fo r IV e. m.s v e d k o m m e n d e. 4. n o v e m b e r : F o r a n le d ig e t a f lo v e n a f 11/e- 5 4 o m s æ r u n d e r v is n in g a f t a le lid e n d e m. v. s a m le d e s s k o le n s le d e ls e, s o c ia lu d v a lg e t s fo r m a n d, s o c ia lin s p e k t ø r e n, s k o le læ g e n o g a m t s k o n s u le n t e n fo r s æ r u n d e r v is n in g s a m t t a le p æ d a g o g fr u G u n v o r K r a b b e, F r h., fo r a t d r ø ft e e n k e lt h e d e r o m lo v e n s g e n n e m fø r e ls e v e d S k a g e n s k o le. 12. n o v e m b e r o v e r v æ r e d e c a a f s k o le n s æ ld s t e e le ve r o p før e ls e n a f s k o le s c e n e n s t e a t e r fo r e s t illin g» H ig h T o r «, a r r a n ge r e t a f S k a g e n M u s ik - og T e a t e r fo r e n in g. 15. n o v e m b e r : F o r e d r a g fo r læ r e r k r e d s e n a f s t a d s s k o le in s p e k t ø r B o n d e, N æ s t v e d, o m d e n e k s a m e n s fr ie m e lle m s k o le n o v e m b e r : F o r æ ld r e d a g e p å s k o le n n o v e m b e r : F o r e d r a g fo r fo r æ ld r e k r e d s e n a f s t a d s s k o le in s p e k t ø r T h. A n d e r s e n, F r h. E m n e : D e b a t t e n o m s t r u k t u r æ n d r in g. 6. d e c e m b e r fo r e v is t e ja g t k o n s u le n t Jø r g e n s e n, A a lb o r g, film e n» E t r å la m s h is t o r ie «. 18. d e c e m b e r : E le v fo r e n in g e n s ju le fe s t : E le v e r fr a I I I e. m, o p fø r t e» E t ju le s p il«a f H. P. S k å r u p, e n d v id e r e v a r d e r s a n g o g a n d e n u n d e r h o ld n in g d e c e m b e r o p før t e s p r o g r a m m e t s o m o ffe n t lig fo r e s t illin g t il fo r d e l fo r N o r g e s r e js e n d e c e m b e r : J u le a f s lu t n in g i k ir k e n i 2 a fd e lin g e r. 8. ja n u a r v a r a lle e le v e r, d e r s k u lle fo r la d e s k o le n, t il fo t o g r a fe r in g i r ø n t g e n v o g n e n ja n u a r v is t e Jø r g e n B it s c h s in film»ø r k e n fæ r d e n «v e d 3 fo r e s t illin g e r. 9. fe b r u a r : S k o le s c e n e n s t e a t e r fo r e s t illin g - H o lb e r g s»ma - s c a r a d e «, a r r a n g e r e t a f m u s ik - og t e a t e r fo r e n in g e n fe b r u a r g a v A a lb o r g o r k e s t e r fo r e n in g s s k o le o r k e s t e r e n k o n c e r t fo r de s t ør r e e le v e r ; be gge g y m n a s t ik s a le b e s a t. 12. fe b r u a r : G y m n a s t ik o p v is n in g a f s k o le n s a fg a n g s k la s s e r fo r æ ld r e n e in d b u d t. P å s k o le n s p o k a l fo r d y g t ig e id r æ t s u d øv e r e b le v fø lg e n d e fir e n a v n e in d g r a v e r e t : O s v a ld Ole s e n, R. a., 6

8 K ir s t e n T o g h ø j Jø r g e n s e n, IV b, F lla A n d e r s e n, 8. a, og J o h n B r u n C h r is t e n s e n, 7. a. 18 d r e n g e og 17 p ig e r h a r ta g e t idr æ ts - m æ r k e i b r o n c e, 8 d r e n g e og 18 p ig e r i s ø lv, o g 4 d r e n g e og 2 2 p ig e r i g u ld m a r t s : S k o le a fs lu t n in g i d e n s to r e g y m n a s t ik s a l m e d u d d e lin g a f a fg a n g s - og e k s a m e n s b e v is e r s a m t flid s p r æ m ie r. B o r g m e s t e r A. M. N ie ls e n og p r o v s t W a a g e B e c k t a lt e t il d e u n g e. B o r g m e s t e r e n s flid s p r æ m ie r t ild e lt e s : M a r t h a P e d e r s e n, 8 a, H a n s E r ik P e d e r s e n, 8 b, J ø r n M a r ia g e r, R a, o g B e n t O v e W e ile - P e d e r s e n, R b. B a n k e n s flid s p r æ m ie r fik V illy Dig e t J e n s e n, 8 a, K a r e n Aa e n 8 b, S o lv e ig N ie ls e n, R a, og H e n n y C a r l s e n, R b. S p a r e k a s s e n s : B e n t e C a r s t e n s e n, 8 a, B ir t h e Jø r g e n s e n, 8 b, O s v a ld O le s e n, R a, og S o lv e ig K r is t e n s e n, R b. Børnebiblioteket. le de s a f o v e r læ r e r fr k. L y d ia Je n s e n o g h r. A. V. M e ld g a a r d A n t a l lå n e r e Faglitteratur Skønlitteratur Udenl. litteratur Bind Bind Bind 1 a lt b in d C a b e s øg p å s k o le læ s e s t u e n. Skolesparekassen. v. overlærer L. Hesselholt S a ld o p r. V k r ,1 4 In d s a t 1/ / ,8 3 T ils k r e v n e r e n t e r i å r e t ,5 3 k r ,5 0 I år e t s lø b u d b e t a lt s p a r e r n e ,2 2 I s k o Ie s p a r e k. in d e s t å r p r. 3l/3 5 5 kr : ,2 8

9 Timeplaner A. G r u n d s k o le n B. E k s a m e n s fr i m e lle m s k o le F a g i I f. m. II f. m. III f. m. R e lig io n D a n s k ( 8 ) O ) S k r iv n in g d.2 - i):l R e g n i n g H is t o r ie... Vs ( 2 ) (D G e o g r a f i... Vs ( 2 ) (D N a t u r h is t o r ie O) 0 ) F y s ik E m n e u n d e r v is n in g A n s k u e ls e... Vs S a n g... Vs B o g f ø r i n g T e g n in g S lø jd o g h å n d g e r n in g E n g e l s k... 4 G y m n a s t ik H u s g e r n in g I a lt t im e r S å fr e m t e t t ils t r æ k k e lig t s t o r t a n t a l d r e n g e m å t t e ø n s k e d e t, k a n d e r i s te d e t fo r b o g fø r in g giv e s u n d e r v is n in g i h u s g e r n in g fo r d r e n g e. De t t e e r t ilfæ ld e t i in d e v æ r e n d e s k o le å r. I h jæ lp e k la s s e n (- k la s s e r n e ) u n d e r v is e s e fte r d e n tim e - og fa g p la n, d e r g æ ld e r fo r d e t a ld e r s t r in, s tør s te p a r t e n a f k la s s e n s e le ve r t ilh ø r e r. M e n s åv e l u n d e r v is n in g s fo r m s o m e m n e r le m p e s e fte r e le v e r n e s s t a n d p u n k t og m o d t a g e lig h e d. I de p r a k t is k e fa g s k a l h j.k l.s e le ve r s å v id t m u lig t h a v e s a m m e a n t a l t im e r s o m de r e s jæ v n a ld r e n d e k a m m e r a t e r. 8

10 C. Eks ame ns s kole n Fag I e. m. 11 e. m. III e. m. Iv e. m. Re a lkl. R e lig io n D a n s k... I 6 5 O 5 4 E n g e ls k T y s k H is t o r ie G e o g r a f i N a t u r h is t o r ie F y s i k R e g n in g, m a t e m a t ik S k r iv n in g... d.2 - p:l T e g n in g L a t i n... (4 ) F r a n s k... 4 H å n d g e r n in g G y m n a s t ik S lø jd H u s g e r n in g S a n g Ia lt t im e r F r a n s k i r e a lk la s s e n e r e t v a lg fr it fa g. E le v e r, d e r e fte r a ft a le m e lle m fo r æ ld r e n e o g s k o le n e r fr it a g e t fo r d e tt e fa g, b e s k æ ft i ge s i de p å g æ ld e n d e t im e r i k la s s e n m e d u d a r b e jd e ls e n a f t v s k e og e n g e ls k e s tile s a m t s k r ift lig e o p g a v e r i r e g n in g og m a t e m a t ik. L a t in læ s e n d e e le ve r i IV fr it a g e s fo r 1 t im e r e g n in g, 1 t im e e n g e ls k s a m t 1 t im e s lø jd og 1 t im e t e g n in g (d r e n g e ) e lle r 2 t i m e r h å n d g e r n in g (p ig e r ). 9

11 Skolelægens beretning. Kla s s e I m I I m I I I m IV m Re a l H e n v is n in g e r t il læ g e M e d s a r t u d s e e n d e Me r e e n d 1 5 % v e r id e a lv æ g t (i u n d e r N e r v øs e b ø r n Ø je n lid e ls e r Ø r e lid e ls e r I O v e n s t å e n d e s k e m a in d e h o ld e r k u n e t lille u d p lu k a f de fo r s k e llig e m e r e e lle r m in d r e a lv o r lig e lid e ls e r, d e r b liv e r k o n s t a t e r e t lio s s k o le læ g e n. D e t fa ld e r s t r a k s i ø jn e n e, a t de to t a lm æ s s ig t d o m in e r e n d e g r u p p e r e r ø je n s y g d o m m e og n e r v øs e lid e ls e r. U n d e r øje n lid e ls e r e r m e d r e g n e t ik k e a le n e n e d s a t s y n s s t y r k e, m e n o g s å a lle a n d r e til ø je t k n y t t e d e s y g d o m m e, s o m f. e ks. b in d e - h in d e b e t æ n d e ls e, b y g k o r n os v. H e r v e d fo r øg e s g r u p p e n s s t ør r e ls e n a t u r lig v is e n d e l, m e n s t ør s t e d e le n a f t a lle n e r e p r æ s e n t e r e r d o g l)ør n m e d n e d s a t s y n s e v n e. At g r u p p e n»n e r v øs e «b ø r n e r n æ s t s t ø r s t v il ve l fo r u n d r e m a n g e. I d e n n e g r u p p e e r m e d r e g n e t b ø r n m e d n e r v ø s e m a n ife s t a t io n e r s o m f. e k s. fin g e r s u t t e r e, n e g le b id e r e, u fr iv illig v a n d la d n in g o s v., m e n s b ø r n m e d s v æ r e r e a d fæ r d s fo r s t y r r e ls e r o g la v in t e llig e n s k v o t ie n t ik k e e r m e d t a g n e. S t ø r r e ls e n a f g r u p p e n v ir k e lig t o v e r v æ g t ig e m a n e r t il e ft e r t a n k e. K a g e r og s lik b ø r n y d e s m e d m å d e, ik k e b lo t a f lie n s y n til t æ n d e r n e. G r u p p e n u n d e r v æ g t ig og s a r t u d s e e n d e g r ib e r in d ly s e n d e n o k in d i h in a n d e n, id e t lie r e a f b ø r n e n e g å r ig e n i be gge g r u p p e r. De s v æ r r e lig g e r v i p å S k a g e n h ø jt m e d a n t a lle t a f ik k e - d ift e r iv a c c in e r e d e b ø r n. Je g b e d e r fo r æ ld r e n e h jæ lp e m e d t il, a t d e tt e fo r h o ld r e tte s. K N U D J E N S E N, s k o le læ g e.

12 Skagen skoletandpleje Ov e r s ig t o v e r v ir k s o m h e d e n i år e t fr a de n 1. a p r il 1954 t il de n 31. m a r t s 1955 A n t a l b ø r n D e f o r s k e llig e b e h a n d lin g e r s a n t a l S y s t e m a t is k b e h a n d l in g In d m e ld te t il b e h a n d lin g F u nd n e fri ; for K a r ie s Af anden grund ikke behandlede B e h a n d le d e F y ld n in g Blivende tænder E x t r a k t io n Mælketænder Blivende tænder Mælketænder R e n s n in g R o d b e h a n d lin g! In je k t io n Andre b e h a n d lin g e r I a lt 1. å r s b e h a n d lin g S e n e r e å r I T ils a m m e n H e lg a D y h r e og V. S. 1) y h r e, t a n d læ g e r 1. å r s b e h a n d lin g 123 _ u J S e n e r e å r ! 77 T ils a m m e n j Ka y M u n s t e r, t a n d læ g e

13 O versigt over Skagen kommunes udgifter til det kommunale skolevæsen i regnskabsåret samt overslag for regnskabsårene og Regnskab overslag overslag L æ r e r lø n n in g e r, h e r u n d e r u d g ift e r t il v ik a r e r ,072,87 F r a g å r t ils k u d fr a s t a t e n o g fr a s k o le fo n d e n ,353,24 216,719,(53 238, , B id r a g t il s k o le fo n d e n :.. 40,530,46 40, ,000 3: L ø n t il s k o le b e t je n t e n.:. 11,912,06 11,048 23, De fa s t e e je n d o m m e ; a. V e d lig e h o ld e ls e a f b y g n in g e r o g h a v e : : : ,092,16 1): F o r r e n t n in g ,423,79 c. A f s k r iv n in g ,328,65 92,844,60 F r a g å r in d t æ g t e r ,227,50 90,617,10 88, ,749 o. U d g ift t il s k o le læ g e o r d n in g e n 10,333, t ils k u d fr a s t a t e n ,104,75 5,228,60 7,700 6, S k o le t a n d p le je... 30,938,64 32,500 40,000 7: In v e n t a r o g m a t e r ie l: a. V e d lig e h o ld e ls e ,210,73 b. N v a n s k a f f e ls e r ,421,60 c. F o r r e n t n in g ,823,00 d. A f s k r iv n in g ,166,75 14,622,08 18,748 30, B r æ n d s e l, b e lv s n in g o g v a n d fo r s y n in g 26,853,96 30,000 43, U n d e r v is n in g s m id le r, k o n t o r h o ld o g r e n g ø r in g... 63,551,03 78,000 90, B e fo r d r in g a f s k o le b ø r n l'ra H ø je n ,140,00 H- t ils k u d fr a s t a t e n....,.. 3,570,00 3,570,00 3,500 3, T ils k u d t il læ r e r - o g b ø r n e b o g s a m lin g e r 500, F o r s ik r in g s u d g if t e r... 1,484,57 1,500 2, D iv e r s e u d g if t e r... 8,353,44 6,282 19, ,881,57 557, , F r a g å r in d t æ g t e r ,00 1, ,007,57 556, ,678 K o m m u n e n s u d g ift p r. e le v h a r fo r r e g n s k a b s å r e t / 5 4 v æ r e t k r ,1 4. F r a d r a g e s t ils k u d fr a d e n fæ lle s k o m m u n a le u d lig n in g s fo n d, k r. 9 9,9 6 0, s a m t u d g ift e r t il fo r r e n t n in g og a fs k r iv n in g, k r. 7 4,7 4 2,1 9, b liv e r u d g ift e n p r. e le v k r ,

14 Skagen kommunale Ungdomsskole. E ft e r i n o g le å r a t h a v e lig g e t s t ille p å g r u n d a f m a n g le n d e t ils lu t n in g, k o m u n g d o m s s k o le n i g a n g ig e n i a fv ig t e e ft e r å r m e d e n k la s s e p ig e r. V e d in d s k r iv n in g e n t ilm e ld t e s k u n 7 p ig e r og 1 d r e n g. Me n p ig e r n e v a r o p s a t p a a, a t de ville h a v e e n v in t e r s fo r t s a t s k o le g a n g, s å de g ik u d og a g it e r e d e fo r s a g e n, o g i lø b e t a f e n uge v a r t a lle t o p p e p å 1 5! K la s s e n k o m i g a n g s lu t t e d e m e d 2 3 e le ve r og d e r v a r m e g e t få fo r s ø m m e ls e r. M å t t e d is s e p io n e r e r s in d s a t s b liv e e t e k s e m p e l til e ft e r følg e ls e, s å u n g d o m s s k o le n fo r t s a t og i e n d n u s t ør r e o m fa n g k a n u d ø v e s it g a v n lig e v ir k e b la n d t d e n u fa g læ r t e u n g d o m i S k a g e n. A r b e jd e t b le v t ilr e t t e la g t a f s t a d s s k o le in s p e k t ø r e n. F r k. K o r n H a n s e n u n d e r v is t e i a lt 6 3 t im e r i h u s g e r n in g og 10 t im e r i b a r n e p le je, o g fr k. L y d ia Je n s e n 2 2 t im e r i g y m n a s t ik o g 12 t im e r i s a m fu n d s læ r e. T illig e h o ld t e s d e r k lu b a ft e n e r, o r g a n is e r e de a f e le v e r n e s e lv og m e d læ r e r in d e r n e s o m in v it e r e d e gæ s te r. D e n s a m le d e u d g ift t il u n g d o m s s k o le n v a r 2,2 8 9,0 8 k r. 1 3

15 R e a l a : Jø r n - O v e B a s t h o lm Je n s e n, is e n k r æ m m e r... m g + 14,42 P e r M a r in u s Ju s t e s e n, f is k e s k ip p e r... mg- f- 13,22 J ø r n M a r ia g e r, k o m m u n e b u d... m g - 13,53 Ole C h r. N ie ls e n, v o d b in d e r... m g 14,02 O s v a ld O le s e n, e n k e fr u 0... m g + 14,38 E r ik R a s m u s s e n, e n k e fr u R... m g - r 13,45 B ir g it D ig e t, fis k e r... m g + 14,28 In g e L ø t h F r e d e r ik s e n, s k i p p e r... m g 13,84 E lle n M a r ie F a g e M a d s e n, f is k e r... mg- r- 13,21 S o lv e ig L y k k e N ie ls e n, m u r e r m e s t e r... m g - r 13,42 Aa s e G u n h ild P e t e r s e n, a r b e jd s m a n d... mg- s- 13,60 L a ila S y n ø v e T h o m s e n, a r b e jd s m a n d... m g 13,76 E d n a U g g e r h o lt, a r b e jd s m a n d... ug- H 14,56 K ir s t e n W e lle, fis k e s k ip p e r... mg- f- 13,38 R e a l b. T h o m a s U g g e r h o lt A n d r e a s e n, o v e r t o ld b e t je n t.. m g - r 13,12 F in n Ole Be r g, k u n s t h a n d le r... m g - r 13,24 P e t e r C h r. D a m g a a r d, a u k t io n s m e d h jæ lp e r... mg- *- 13,63 K n u d F ic k, fr u A. F ic k... m g 14,14 Je n s B a g h Je p s e n, fis k e s k ip p e r... g 12,28 K u r t L v k k e K ir k e d a l, fis k e s k ip p e r... m g 13,90 L a r s K o n g e r s le v, g r o s s e r e r... mg- r- 13,53 Ib M ø lle r, b a n k d ir e k t ø r... m g 13,87 P r e b e n R u t h, fr u R... m g 13,67 B e n t Ov e W e ile - P e d e r s e n, k r im in a lo v e r b e t je n t.. m g + 14,38 H e n n y C a r ls e n, m a s k in m e s t e r... mg- f- 14,30 B ir t h e F r e d b o r g, a v ls b r u g e r... mg- f- 13,19 M a r ie Ja c o b s e n, f is k e s k ip p e r... 12,68 R u t h Ja c o b s e n, f is k e s k ip p e r... m g 13,71 S o lv e ig K a r e n K r is t e n s e n, k o r d e g n... m g 13,78 B ir t h e M ø lle r, lis k e s k ip p e r... m g 14,07 B e n t e N o r d m a n n, fis k e r g~ r 12,71 K ir s t e n O t t e s e n, s k ip p e r... m g 13,73 IV a : Mellemskoleeksamen. P o u l E r ik A n d e r s e n, v o g n m a n d... m g 13,84 L e if C h r is t e n s e n, f is k e s k ip p e r... m g 14,04 S ø r e n F e d d e r H e n r ik s e n, v o d b in d e r... u g - h 14,57 Je n s Ole Je n s e n, s k ib s t ø m r e r... m g 14,14 B r u n o B r in c h Jø r g e n s e n, t is k e s k ip p e r... m g 13,85 F in n K r a r u p, b o g h a n d le r... m g - r 13,45 K n u d E r ik Le d e t, a u k t io n s m e d h jæ lp e r... m g - r 13,52 L e if R ic h a r d s e n, a u k t io n s m e d h jæ lp e r... m g 13,87 N ie ls B ø d k e r T h o m s e n, f is k e s k ip p e r... ug- f- 14,51 P o u l W in t h e r, d is p o n e n t... m g 13,78 Je n s V o lh ø j, f is k e s k ip p e r... m g 13,67 E lin A m a n d u s s o n, f is k e s k ip p e r... m g - f 13,59 14

16 L ilia n B e r t h e ls e n, f is k e s k ip p e r... B ir t h e C h r is t e n s e n, fis k e s k ip p e r B ir t h e C h r is t e n s e n, a r b e jd s m a n d... K ir s t e n F a g e - La r s e n, fis k e r... A m y Lis e Je n s e n, t is k e r... In g e r H o u Je n s e n, b u n d g a r n s fis k e r... In g e r M a r ie L u n d, fis k e r... E ls e P e d e r s e n Mo s e, b u n d g a r n s fis k e r... In g e r K r u s e M u n c h, s la g t e r m e s t e r... H a n n e K r u s e N ie ls e n, fis k e e k s p o r t ø r... A n n a M a r ie P e d e r s e n, f i s k e r... E ls e E h r e n r e ic h S ø r e n s e n, m a n u f a k t u r h a n d le r : E ls e E lis a b e t h N ie ls e n Ør t o ft, s t a t io n s a r b e jd e r IV b : Ov e M ø lle r C h r is t e n s e n, o r g a n is t... K a i C h r is t ia n s e n, b a n k d ir e k t ø r... A lfr e d H a n s e n, s n e d k e r m e s t e r... E r la n d Je p p e s e n, f is k e r... H e lfr e d L a r s e n, m a s k in f a b r ik a n t... N ie ls Jø r g e n N ie ls e n, t o g f ø r e r... Knud K ie l R a s m u s s e n, fis k e r... Knud E r ik S ø r e n s e n fis k e r... O le L in a a S ø r e n s e n, s k o le in s p e k t ø r... Aa g e J u u l W in t h e r, k a p t a jn... In g e lis e A a v a n g, fis k e o p k ø b e r... A n n e B ir t h e A lb r e c h t s e n, a r k it e k t... K ir s t e n S y b e r g C h r is t e n s e n, s t y r m a n d... A n n i C h r is t e n s e n, f is k e s k ip p e r... G r e t h e K r u s e C h r is t ia n s e n, fis k e e k s p o r t ø r... B ir t h e G r o u le ff, f r is ø r m e s t e r... R ig m o r G r ø n b e c h, s k o r s t e n s fe je r m e s t e r... Aa s e G u ll, t ø ffe lm a g e r... In g e G a d e Je n s e n, s la g t e r m e s t e r... K ir s t e n T o g h ø j Jø r g e n s e n, f i s k e r... H a n n e K r is t e n s e n, a r b e jd s m a n d... E ls e P e d e r s e n Mo s e, fis k e r... In g e r L is M ø lle r, f i s k e r... N in a R u d, h o t e le je r... Je t t e S a x b e r g, k ø b m a n d... S in e N ie ls e n, f is k e e k s p o r t ø r... g- f- 12,98 m g - r 13,50 mg- r- 13,52 m g 14,13 m g - 13,35 m g - f 13,64 m g + 13,61 m g v 13,29 mg- f- 13,62 g + 12,94 m g + 13,52 m g - 13,46 mg- T- 13,24 mg- f- 13,13 mg- f- 13,14 m g - 13,05 mg- s- 13,46 m g + 13,65 mg- H 13,39 m g + 14,22 m g - f 13,01 m g + 14,17 g- h 12,51 m g - r 13,44»ng4-14,28 m g 14,16 g + 12,78 nig- r- 13,05 m g + 14,42 u g ^ m g 13,67 Ug"T- 14,68 Ug- h 14,57 ri CS 12,32 m g 14,11 ffigt 14,24 mg- *- 13,59 m g + 14,22 mg+ 14,27 Skagen, i juni Aage Sørensen. 15

17 ( yffe. (øaik T ik rfk e/ i i / w ' - 1 o i i c fa a. a ~ o ~3T Ind i skolen her må vandre alle Skagens mange børn, tage hensyn til hverandre rede til en fælles tørn. Men når klassens arbejd5 ender, mangen idrætskamp skal stå, og når vi til fest os vender, skal ved fælles hjælp det gå. Der er lektier, der må læses, mange ting vi skal forstå, der er pligter, der må bæres af de store, af de små. Her i skolens lille verden vil vi tro på livets værd, så vi siden i vør færden mindes skolen, vi fik kær. L. A.

18

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER 19 1 GENEREL INDFØRING Velkommen ordlæsekursus. Her skal I lære nogle strategier til at læse ord, I ikke kender forhånd. I skal være smarte og bruge strategier, når I ser

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline S i d e : 1D a t o : 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 5Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2015 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Ca. 230 medarbejdere Ca. 3400 fødsler Ca. 25.000 ambulante obstetriske besøg Ca. 12.000 besøg i gynækologisk amb. Ca. 8000 udskrivninger

Ca. 230 medarbejdere Ca. 3400 fødsler Ca. 25.000 ambulante obstetriske besøg Ca. 12.000 besøg i gynækologisk amb. Ca. 8000 udskrivninger Den gode gynækologisk obstetriske afdeling med det gode arbejdsmiljø - hvad kan vi lære? Professionel adfærd mellem kolleger og i det tværfaglige samarbejde - hvordan skaber vi det rette miljø? Kurt Klünder

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i dansk

Resultatet af den kommunale test i dansk Resultatet af den kommunale test i dansk Egedal Kommune Skoleåret 2011-12 Udarbejdet af Anne Marie Brimnes Damholt Pædagogisk medarbejder i dansk Egedal Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 De

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Alvorlig konflikt med skole

Alvorlig konflikt med skole Alvorlig konflikt med skole Om samarbejdsproblemer S p ø r g s m å l : He j Je g ha r e t s æt tvilling e r på 8 å r, s o m g å r i 1. kla s s e på e n fo lke s ko le. De t he dde r s ig, a t s ko le n

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 1 Guø. Du. Læ o på. B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: hå. H h å u på u j. øhå. H u å u, o u v. oå hå. H u h ø o å. h u hå. H u o å v. h ø u på. T p på h. Foæ, hv h! Ev ho. 1 1 Guø. Hvo? Du æ. 1 Guø. Hv? S

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Læringsmiljøer i daginstitutioner

AARHUS UNIVERSITET. Læringsmiljøer i daginstitutioner AARHUS UNIVERSITET Læringsmiljøer i daginstitutioner Disa dva nta ge d e a rly e nvironments a re powe rful pre dictors of a dult fa ilure...a child who falls behind may never catch up (Heckmann) Børn

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Hjælp til min datter med dyspraksi

Hjælp til min datter med dyspraksi Hjælp til min datter med dyspraksi Om støtte til elev med dyspraksi S p ø r g s m å l : Je g hå be r virke lig, a t I ka n g ive m ig e t g o dt rå d ve dr. m in da tte rs s ko le g a ng, da je g e r s

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Diktat 1. . Og så er den med at gå tur. Vi går lange ture langs. Navn: Klasse: Dato:

Diktat 1. . Og så er den med at gå tur. Vi går lange ture langs. Navn: Klasse: Dato: Diktat 1 Hjemme hos mig har vi fået en u e va. Min søster og jeg jæ e med at passe den. Den er stærk som en lille b ø. Og så har den helt hvide n r. D er skarpe som et s æ. Når den er sulten, ab den med

Læs mere

Solen er blå. Solen er gul. Hus rimer på mus. Hus rimer på mus. En nød er blød. En kanin er blød. Sandt eller falsk? Svar: falsk. Sandt eller falsk?

Solen er blå. Solen er gul. Hus rimer på mus. Hus rimer på mus. En nød er blød. En kanin er blød. Sandt eller falsk? Svar: falsk. Sandt eller falsk? Solen er blå. Solen er gul. 12 1 12 1 Hus rimer på mus. Hus rimer på mus. 12 2 12 2 En nød er blød. En kanin er blød. 12 3 12 3 En kanin har fire poter. En kanin har fire poter. 12 4 12 4 En mus spiser

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 21. ÅRGANG NR. 14 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LINDEVANGS ALLÉ 4. 2000 KØBENHAVN F. TLF.

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere