BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september Senere ændringer til forskriften Ingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen"

Transkript

1 BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) I medfør af 15, nr. 4, og 36, stk. 2, i lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for personer, der er statsborgere i et EU- land, i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som agter at udøve eller udøver erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet i Danmark. Stk finder tilsvarende anvendelse for personer, der er statsborgere i et tredjeland, og som søger om at blive godkendt som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer. Stk. 3. Der kan gives delvis adgang til erhvervet i forbindelse med midlertidig og lejlighedsvis erhvervsudøvelse og ved etablering, jf. 10 i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer. Stk. 4. For udøvelse af erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet gælder i øvrigt kapitel 4 i bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. 2. I denne bekendtgørelse gælder definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«). 3. Personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer kan i Danmark udøve erhverv som fagligt ansvarlig i 1) en elinstallatørvirksomhed, 2) en boliginstallatørvirksomhed på elinstallationsområdet, og 3) en solcelleinstallatørvirksomhed. Stk. 2. Udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig i en af de i stk. 1 nævnte virksomheder er betinget af virksomhedsautorisation, jf. lovens 9, stk. 1 eller 10, stk. 1. 1

2 Kapitel 2 Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed 4. Den, der midlertidigt eller lejlighedsvist agter at udøve erhverv i Danmark som fagligt ansvarlig i en af de virksomheder, der er nævnt i 3, stk. 1, skal, inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang, indgive skriftlig anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen. Stk. 2. Med anmeldelse efter stk. 1 skal følgende dokumentation vedlægges: 1) Oplysning om en eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar. 2) Dokumentation for anmelderens statsborgerskab i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande. 3) En attestation for, at anmelderen lovligt er etableret i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande, for dér at udøve virksomhed som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv, og at det på tidspunktet for attestationen ikke forbydes anmelderen at udøve dette erhverv, heller ikke midlertidigt. 4) Bevis for anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer. 5) Hvis erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller uddannelsen til erhvervet ikke er lovreguleret i etableringslandet og anmelderen ikke opfylder et af kravene i 15, stk. 1, bevis for, at anmelderen har udøvet virksomhed som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv i mindst 1 år på fuldtidsbasis eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de sidste 10 år forud for anmeldelsen efter stk. 1, jf. artikel 13, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Stk. 3. Tjenesteydere, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, kan via kvikskranken fremsende anmeldelse og dokumentation elektronisk. 5. En anmelder, for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter 4, stk. 2, registreres af Sikkerhedsstyrelsen som godkendt fagligt ansvarlig med angivelse af personens fagområde med henblik på tilknytning til en udenlandsk virksomhed, der søger om eller har opnået virksomhedsautorisation, jf. dog 6, stk. 1-2, og 7, stk. 2. Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen underretter anmelderen om registrering, jf. stk. 1, og bekræfter, at anmelderen midlertidigt og lejlighedsvist kan udøve erhverv i Danmark som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed som nævnt i stk. 1 i indtil 1 år fra indgivelse af anmeldelsen, jf. 4, jf. dog 6, stk. 1-2, og 7, stk. 2. Stk. 3. Hvis titlen som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv er lovreguleret i det land, som nævnt i 1, stk. 1, hvor anmelderen er etableret, skal midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af erhvervet i Danmark foregå under den titel, der anvendes i etableringslandet, jf. dog 7, stk. 2. Stk. 4. Hvis titlen som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv ikke er lovreguleret i etableringslandet, skal det i forbindelse med udøvelse af erhvervet som fagligt ansvarlig i Danmark anføres, hvilket uddannelsesbevis anmelderen har, jf. dog 7, stk. 2. Stk. 5. Titlen, jf. stk. 3, eller angivelsen af uddannelsesbeviset, jf. stk. 4, skal anføres på etableringslandets officielle sprog eller et af etableringslandets officielle sprog, jf. dog 7, stk Med henblik på at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagernes sundhed eller sikkerhed kan Sikkerhedsstyrelsen kontrollere anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer, inden den pågældende første gang midlertidigt eller lejlighedsvist udøver erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet i Danmark. Stk. 2. Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet mv., skal den pågældende, der midlertidigt eller lejlighedsvist agter at udøve er- 2

3 hverv som fagligt ansvarlig i Danmark, over for Sikkerhedsstyrelsen bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller kompetence. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve, at anmelderen består en egnethedsprøve, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen skal forud for beslutning om egnethedsprøve kontrollere, om anmelderen over for Sikkerhedsstyrelsen kan bevise, at vedkommende gennem den relevante erhvervserfaring eller livslang læring, som er formelt attesteret af et relevant organ, har erhvervet den manglende viden og kompetence. Kontrollen udføres ikke, hvis anmelderen opfylder kravene som angivet i 15. Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen sikrer, at anmelderen har mulighed for at aflægge egnethedsprøven senest 6 måneder efter afgørelsen om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes af Sikkerhedsstyrelsen. Stk. 5. Anmelderen kan pålægges et gebyr, jf. 12 i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, for afholdelse af udgifter til gennemførelse af egnethedsprøve, jf. stk. 2, eller for deltagelse i supplerende uddannelse. 7. En anmelder, for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter 4, stk. 2, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer kan bekræftes af Sikkerhedsstyrelsen på baggrund af gennemført kontrol eller egnethedsprøve efter 6, stk. 1 eller 2, meddeles godkendelse som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet, jf. 14, stk. 1, jf. stk. 3, i lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Stk. 2 En anmelder, der er meddelt godkendelse som fagligt ansvarlig person, jf. stk. 1, udøver erhvervet i Danmark under titlen»fagligt ansvarlig«og registreres af Sikkerhedsstyrelsen som godkendt fagligt ansvarlig med angivelse af personens fagområde med henblik på tilknytning til en autoriseret virksomhed. 8. Sikkerhedsstyrelsen bekræfter modtagelse af anmeldelse og dokumentation, jf. 4, inden 1 måned fra modtagelsen og underretter inden for samme frist anmelderen om, hvorvidt styrelsen agter at kontrollere vedkommendes erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. 6, stk. 1, eller om resultatet af kontrollen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelser, meddeler Sikkerhedsstyrelsen inden 1 måned efter modtagelse af anmeldelse og dokumentation grunden til forsinkelsen, og hvornår en afgørelse kan forventes. Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse på baggrund af kontrol inden 2 måneder efter modtagelse af anmeldelse og fuldstændig dokumentation, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Medfører resultatet af kontrollen krav om egnethedsprøve, jf. 6, stk. 2, træffes afgørelse på baggrund af egnethedsprøven inden 1 måned efter, at krav om egnethedsprøve er meddelt anmelderen. Stk. 5. Hvis Sikkerhedsstyrelsen ikke har givet svar inden for de i stk. 1-4 fastsatte frister, kan anmelderen udøve erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet i Danmark midlertidigt og lejlighedsvist. 9. Sikkerhedsstyrelsen kan indhente nødvendige oplysninger om de i 4, stk. 2, nr. 3, nævnte forhold samt om, hvorvidt anmelderen i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive udøvet på forsvarlig måde. Sikkerhedsstyrelsen kan endvidere indhente oplysninger vedrørende anmelderens uddannelsesforløb i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om der er væsentlige forskelle, som kan skade den offentlige sikkerhed eller sundhed. Stk. 2. Oplysningerne kan i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger indhentes hos de kompetente myndigheder i det land, hvor anmelderen er etableret. I de tilfælde, hvor der er tale om en væsentlig ændring af situationen, som er godtgjort i dokumenterne, kan oplysningerne indhentes for hver gang, den pågældende udfører tjenesteydelser som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet i Danmark. Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger videregive oplysninger til de kompetente myndigheder i de i 1, stk. 1, nævnte lande til brug for behandling 3

4 af klager over anmelderens udøvelse af erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv. 10. Anmelderen skal forny anmeldelsen en gang om året senest 1 år efter indgivelsen eller den seneste fornyelse, hvis personen ønsker at udøve erhverv som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed midlertidigt eller lejlighedsvist i løbet af det kommende år. Stk. 2. Personen skal indgive fornyet dokumentation i forbindelse med fornyet anmeldelse, jf. 4, stk. 2, i det omfang, der er sket væsentlige ændringer i forhold til den allerede fremlagte dokumentation. Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen bekræfter fornyelse af anmeldelsen efter stk. 1, hvis betingelserne som anført i 5, stk. 1, fortsat er opfyldt. 11. Hvis anmelderen ikke har kunnet dokumentere de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer for udøvelse af erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet i Danmark efter at have fået lejlighed hertil, jf. 6, stk. 1 eller 2, kan Sikkerhedsstyrelsen forbyde anmelderen at udøve erhvervet, indtil anmelderen har bevist, at den pågældende har erhvervet de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer. Stk. 2. Hvis det på baggrund af nye oplysninger om de i 9, stk. 1, eller 10, stk. 2, omhandlede forhold konstateres, at betingelserne, jf. 5, stk. 1, for udøvelse af erhvervet som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed, ikke længere er opfyldt, kan Sikkerhedsstyrelsen forbyde anmelderen at udøve erhvervet i Danmark, indtil betingelserne igen er opfyldt. Kapitel 3 Etablering som fagligt ansvarlig 12. Den, der ønsker at etablere sig som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet i Danmark, skal vedlægge følgende dokumentation ved indgivelse af ansøgning til Sikkerhedsstyrelsen om at blive godkendt som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet: 1) Bevis for ansøgerens nationalitet. 2) Kopi af eventuelle kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet, eller andre relevante kursus- eller uddannelsesbeviser. 3) Attestation for ansøgerens eventuelle erhvervserfaring som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv, herunder hvis ansøgeren har udøvet et sådant erhverv i mindst 1 år på fuldtidsbasis eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de forudgående 10 år i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande, hvor erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller uddannelsen til erhvervet ikke er lovreguleret, jf. dog 15, stk. 1, som følger af artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, bevis for erhvervsudøvelsen. 4) Attestation for, at det ikke forbydes ansøgeren at udøve erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv i hjemlandet eller i det land, hvorfra ansøgeren kommer, heller ikke midlertidigt. 5) Attestation for, at ansøgeren ikke i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive udøvet på forsvarlig måde. 6) Attestation for, at ansøgeren er myndig, ikke er under værgemål og har rådighed over sit bo. Stk. 2 Dokumentation omfattet af stk. 1, nr. 4-6, skal ved fremlæggelsen være udstedt inden for de seneste 3 måneder. Stk. 3 Ansøgning og dokumentation efter stk. 1 kan fremsendes elektronisk via kvikskranken. Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen opkræver et gebyr på kr. i forbindelse med ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig person, jf. stk. 1. 4

5 13. Sikkerhedsstyrelsen bekræfter modtagelse af ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet inden for 1 måned fra modtagelsen og oplyser ansøgeren om eventuelt manglende dokumentation. Stk. 2. Ansøgeren kan fremsende dokumentation elektronisk via kvikskranken. 14. Sikkerhedsstyrelsen kan i tilfælde af begrundet tvivl kræve en bekræftelse af ægtheden af certifikater og uddannelsesbeviser, jf. 12, stk. 1, nr. 2, hos de kompetente myndigheder i det land, hvor certifikaterne eller uddannelsesbeviserne er udstedt. Stk. 2. Hvis et uddannelsesbevis, som er udstedt af en kompetent myndighed i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande, omfatter uddannelse, der helt eller delvist er taget på en uddannelsesinstitution, der er lovligt etableret i et andet land, kan Sikkerhedsstyrelsen i tilfælde af begrundet tvivl sammen med den kompetente myndighed i udstedelseslandet kontrollere: 1) Om uddannelsesforløbet ved den pågældende uddannelsesinstitution er formelt attesteret af den uddannelsesinstitution, der er etableret i udstedelseslandet. 2) Om det udstedte uddannelsesbevis er det samme som det, der ville være udstedt, hvis uddannelsesforløbet var fulgt i sin helhed i udstedelseslandet. 3) Om uddannelsesbeviset giver samme erhvervsrettigheder i udstedelseslandet. 15. Sikkerhedsstyrelsen meddeler godkendelse som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet, jf. lovens 14, stk. 1, jf. stk. 3, til en ansøger, der ønsker at etablere sig i Danmark som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed, jf. 3, og for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter 12, stk. 1, som herunder dokumenterer, at den pågældende har udøvet virksomhed som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande 1) i 6 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, jf. dog stk. 2, 2) i 3 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, efter forudgående uddannelse inden for det pågældende erhverv på mindst 3 år, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende, 3) i 4 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, efter forudgående erhvervsuddannelse inden for det pågældende erhverv på mindst 2 år, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende, 4) i 3 på hinanden følgende år som selvstændig og i mindst 5 år som arbejdstager inden for det pågældende erhverv, jf. dog stk. 2, eller 5) i 5 på hinanden følgende år i en ledende stilling, heraf mindst 3 år med tekniske opgaver og med ansvar for mindst en afdeling af virksomheden, hvis den pågældende har gennemgået en erhvervsuddannelse på mindst 3 år inden for det pågældende erhverv, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende. Stk. 2. Udøvelse af virksomheden, som omhandlet i stk. 1, nr. 1 og 4, må ikke være ophørt mere end 10 år forud for den dato, hvor ansøgning og fuldstændig dokumentation er indgivet, jf Sikkerhedsstyrelsen meddeler godkendelse som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet, jf. lovens 14, stk. 1, jf. stk. 3, til en ansøger, der uden at opfylde betingelserne i 15 ønsker at etablere sig i Danmark som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet, og for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter 12, som herunder dokumenterer, at den pågældende har: 1) et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, som i et land, som anført i 1, stk. 1, er foreskrevet som betingelse for at få adgang til udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv, jf. stk. 2, 2) udøvet det pågældende erhverv i mindst 1 år på fuldtidsbasis eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de forudgående 10 år i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande, hvor erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller uddannelsen til erhvervet ikke er lovreguleret, 5

6 og hvis ansøgeren er i besiddelse af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser inden for erhvervet, jf. stk. 2, eller 3) et eller flere uddannelsesbeviser udstedt som bevis for lovreguleret uddannelse rettet mod udøvelse af det pågældende erhverv, jf. stk. 2, jf. dog 17. Stk. 2. Kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. stk. 1, skal opfylde betingelserne i 20, jf. 21, 22, stk. 1-2, eller 23, stk Sikkerhedsstyrelsen kan kræve, at en ansøger, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet ønskes anerkendt på baggrund af de i 16 nævnte forhold, som betingelse for at opnå godkendelse som fagligt ansvarlig i Danmark enten gennemgår en prøvetid på op til 3 år eller består en egnethedsprøve, som anført i 6, stk. 2 og stk. 4-5, efter eget valg, jf. dog stk. 2 og 4. Stk. 2. Stk. 1 anvendes under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Stk. 3. Der kan kun kræves prøvetid eller egnethedsprøve hvis: 1) den uddannelse, ansøgeren har fået, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det uddannelsesbevis, som kræves i Danmark, eller 2) erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet i Danmark omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, som ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens hjemland, og dermed ikke kan anses for sammenlignelig virksomhed, og hvis forskellen er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves i Danmark, og som omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller uddannelsesbevis. Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen skal forud for beslutning om egnethedsprøve kontrollere, om anmelderen over for Sikkerhedsstyrelsen kan bevise, at vedkommende gennem den relevante erhvervserfaring eller livslang læring, som er formelt attesteret af et relevant organ, har erhvervet den manglende viden og kompetence. Kontrollen udføres ikke, hvis anmelderen opfylder kravene som angivet i 15. Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen sikrer, at ansøgeren har mulighed for at aflægge egnethedsprøven senest 6 måneder efter afgørelsen om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve. 18. Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse, jf. 15 eller 16, senest 3 måneder efter modtagelse af ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig og fuldstændig dokumentation, jf. dog stk. 2. Stk. 2. I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelser, kan fristen i stk. 1 forlænges med 1 måned. Stk. 3. Den, der er meddelt godkendelse som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet, jf. stk. 1, udøver erhvervet under titlen»fagligt ansvarlig«med henblik på tilknytning til en autoriseret virksomhed, jf Sikkerhedsstyrelsen kan i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger indhente de nødvendige oplysninger hos de kompetente myndigheder i hjemlandet, vedrørende de i 12, stk. 1, nr. 4-6, nævnte forhold om den, der er meddelt godkendelse som fagligt ansvarlig i Danmark i medfør af 15 eller 16, eller som har ansøgt om en sådan godkendelse. Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger videregive oplysninger til de kompetente myndigheder i hjemlandet om samme forhold, som nævnt i stk Ansøgerens kursus- og uddannelsesbeviser, jf. 16, skal være udstedt af en kompetent myndighed udpeget i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande i overensstemmelse med landets love eller administrative bestemmelser, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. 16, skal attestere, at ansøgeren er forberedt til at udøve erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv. Stk. 3. Kursus- og uddannelsesbeviser, som er udstedt i et tredjeland, sidestilles med uddannelsesbeviser, som nævnt i stk. 1, hvis ansøgeren har erhvervserfaring af 3 års varighed med udøvelse af erhverv 6

7 som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande, som har anerkendt det pågældende bevis som forudsætning for udøvelse af et af de nævnte erhverv. Kapitel 4 Erhvervsmæssige kvalifikationer 21. Ved ansøgning om etablering som fagligt ansvarlig i en virksomhed, der søger om eller har opnået autorisation som elinstallatørvirksomhed, jf. 3, stk. 1, nr. 1, skal ansøgerens kursus- og uddannelsesbeviser, jf. 12, stk. 1, nr. 2, og 15, stk. 1, nr. 5, attestere, at ansøgeren har modtaget undervisning på videregående niveau, som omfatter følgende fag eller discipliner: 1) Elinstallationsteknik. 2) Dimensionering af elektriske installationer, herunder tavleanlæg. 3) Højspænding. 4) Forsyningsteori. 5) Kvalitetsledelse. 6) Standardserien for elektriske installationer HD Stk. 2. Kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. 16, skal attestere, at ansøgeren er forberedt til at udøve erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv. Delautorisationsområdet elinstallationer i boliger 22. Ved ansøgning om etablering som fagligt ansvarlig i en virksomhed, der søger om eller har opnået autorisation som boliginstallatørvirksomhed på elinstallationsområdet, jf. 3, stk. 1, nr. 2, skal ansøgerens kursus- og uddannelsesbeviser, jf. 12, stk. 1, nr. 2, og 15, stk. 1, nr. 5, attestere, at ansøgeren har modtaget undervisning på videregående niveau, som omfatter følgende fag eller discipliner relateret til delautorisationsområdet: 1) Standardserien for elektriske installationer HD ) Installationsmateriel og komponenter. 3) Dimensionering af elektriske installationer. 4) Nettilslutning. 5) Kvalitetsledelse. 6) Sikker drift af samt arbejde på, med eller i nærheden af elektriske anlæg og installationer. Stk. 2. Der henvises til 8 og bilag 1, pkt. I, i bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. Stk. 3. Kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. 16, skal attestere, at ansøgeren er forberedt til at udøve erhverv som fagligt ansvarlig i en autoriseret boliginstallatørvirksomhed på elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv. Delautorisationsområdet solcelleinstallationer 23. Ved ansøgning om etablering som fagligt ansvarlig i en virksomhed, der søger om eller har opnået autorisation som solcelleinstallatør, jf. 3, stk. 1, nr. 3, skal ansøgerens kursus- og uddannelsesbeviser, jf. 12, stk. 1, nr. 2, og 15, stk. 1, nr. 5, attestere, at ansøgeren har modtaget undervisning på videregående niveau, som omfatter følgende fag eller discipliner relateret til delautorisationsområdet: 1) Standardserien for elektriske installationer HD ) Installationsmateriel og komponenter. 3) Dimensionering af elektriske installationer. 4) Nettilslutning. 5) Kvalitetsledelse. 6) Sikker drift af samt arbejde på, med eller i nærheden af elektriske anlæg og installationer. 7

8 Stk. 2. Der henvises til 9 og bilag 1, pkt. II, i bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. Stk. 3. Kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. 16, skal attestere, at ansøgeren er forberedt til at udøve erhverv som fagligt ansvarlig i en autoriseret solcelleinstallatørvirksomhed eller tilsvarende erhverv. Kapitel 5 Klage 24. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Afslag på godkendelse som fagligt ansvarlig begrundet i, at ansøgeren i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den autoriserede virksomhed, som den pågældende er tilknyttet, ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, kan dog indbringes for Erhvervsankenævnet, jf. lovens 35, stk. 2. Kapitel 6 Straf 25. Med bøde straffes den, der 1) udøver erhverv som fagligt ansvarlig midlertidigt eller lejlighedsvist uden forudgående anmeldelse efter 4, stk. 1-2, 2) udøver erhverv som fagligt ansvarlig midlertidigt eller lejlighedsvist, uden at Sikkerhedsstyrelsen har bekræftet anmeldelsen, jf. 5, stk. 2, eller har meddelt godkendelse, jf. 7, stk. 1, og inden udløbet af de i 9 fastsatte frister, 3) i forbindelse med udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig anvender titler eller betegnelser i strid med 5, stk. 3, 4 eller 5, 7, stk. 2, eller 18, stk. 3, 4) i strid med 10, stk. 1, undlader at forny sin anmeldelse, 5) i strid med 10, stk. 2, undlader at indgive fornyet dokumentation i tilfælde af væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation, eller 6) overtræder forbud meddelt efter 11. Kapitel 7 Ikrafttræden 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 17. oktober 2007 om personlig autorisation og udøvelse af erhverv som elinstallatør på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer ophæves. Erhvervs- og Vækstministeriet, den 13. januar 2016 TROELS LUND POULSEN / Lizzi Krarup Jakobsen 8

9 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-Tidende 2013, nr. L 354, side

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Givið út 22. apríl 2016 18. april 2016. Nr. 360. Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19, stk. 1, i lov om psykologer m.v., som sat i kraft

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. 1) BEK nr 53 af 14/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1902 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 020-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 547 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

investeringsfonde m.v.

investeringsfonde m.v. BEK nr 819 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed BEK nr 1045 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-113-0147 Senere ændringer til forskriften BEK nr 88 af 27/01/2016

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1) BEK nr 196 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 748 af 16/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 15/012282 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) BEK nr 371 af 28/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 30. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00606 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed

Bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed BEK nr 1522 af 13/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet Accession B20070152205 Entydig dokumentidentifikation AU003097 Dato for førstegangsindlæggelse 21-12-2007

Læs mere

Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen 1)

Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen 1) BEK nr 1598 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14304 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1) LBK nr 1068 af 15/09/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2504/1224-0032 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser BEK nr 831 af 05/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 2011-4522-1 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer BEK nr 1132 af 25/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013009851 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne BEK nr 1862 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v.

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. LBK nr 440 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0006087 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11) Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11) I medfør af 7, stk. 3, nr. 1-3 og 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) (Uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør af 7, stk. 3, nr. 1-3, 67, 80, stk. 1 og 2, og 92, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 Udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 I medfør af 47, stk. 1, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som senest ændret ved lov nr. af maj

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1)

Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) BEK nr 331 af 07/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j. nr. 1912-0029 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau

Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau BEK nr 837 af 06/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) BEK nr 718 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-720-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Der oprettes en pulje til finansiering af støtteordninger, der har til formål at støtte

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anmeldelse, registrering og offentliggørelse m.v. hos den færøske registreringsmyndighed (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Færøerne om anmeldelse, registrering og offentliggørelse m.v. hos den færøske registreringsmyndighed (Anmeldelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1382 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014838

Læs mere

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015 BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012000118 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1817 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v.

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v. BEK nr 911 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-5064-0794 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) BEK nr 1153 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-15-209-00019 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer LBK nr 748 af 01/07/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 12. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-14320-235 Senere

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

UDKAST Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) UDKAST Bekendtgørelse 1) I medfør af 4, stk. 2, 35 og 38, stk. 4, i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger, som ændret ved lov nr. 401 af 21. april 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7,

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. BEK nr 26 af 13/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Sikkerhedsrådgiverens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 112 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-19203-0658 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge

Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge BEK nr 180 af 26/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-961-0011 Senere ændringer til forskriften BEK nr 112 af 29/01/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 132 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen 9. maj 2011 3 Vejledning om ikke Forord Forord Generelt Bekendtgørelsen kan ses under Lovstof på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Læs mere

Bestemmelser om rundflyvning 1)

Bestemmelser om rundflyvning 1) BEK nr 10094 af 16/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 09-3011-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om register over godkendte revisionsvirksomheder og over godkendte revisorer (Revireg)

Bekendtgørelse om register over godkendte revisionsvirksomheder og over godkendte revisorer (Revireg) BEK nr 1407 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, sagsnr. 2013-0036089 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m.

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m. BEK nr 1315 af 21/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 120354/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 783 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.64M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel BEK nr 1859 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang Generelle bemærkninger Skemaet til begæring om overgang stilles til rådighed

Læs mere

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet EBA/GL/2015/19 19.10. 2015 Retningslinjer for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet 1 1. Efterlevelse og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

UDKAST af 16. december 2014

UDKAST af 16. december 2014 UDKAST af 16. december 2014 Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) I medfør af 27 i lov om medie- og

Læs mere

LOV nr 1362 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016. Kulturministeriet

LOV nr 1362 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016. Kulturministeriet LOV nr 1362 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-001153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 59 af 26/01/2015

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (j.nr. 2013-0036197) Ikke part og anmodning

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1) BEK nr 928 af 29/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-8044-000003 Senere

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Ansøgningsblanket Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Du kan ansøge om en vejledende udtalelse ved hjælp af denne blanket, hvis du har gennemført en udenlandsk uddannelse, men ikke kan fremskaffe

Læs mere

Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver

Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver SIDE 17 DET ELEKTRONISKE ESPD Kapitel 2 Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver 2.1 Start Xml-filen virker udelukkende sammen eespd et og kan kun åbnes herfra ved hjælp af funktionerne heri,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding LBK nr 906 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 62458/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Lov om net- og informationssikkerhed 1)

Lov om net- og informationssikkerhed 1) LOV nr 1567 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/005940 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om net-

Læs mere

Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi

Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi BEK nr 832 af 18/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2014-5142-001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte

Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte I medfør af 5 i lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

Kendelse af 7. august 1996. 96-21.868. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37.

Kendelse af 7. august 1996. 96-21.868. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37. Kendelse af 7. august 1996. 96-21.868. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37. (Christen Sørensen, Claus Vastrup og Niels Larsen) Advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 674 af 30/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-22-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. LBK nr 229 af 08/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere