Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper [ ] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen Afdelingschef Afdeling for Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Operatør: Midtjysk Turisme Vejlsøvej Silkeborg Frans Bjørn-Thygesen CVR. Nr Bankoplysninger Dansk Bank Reg.nr Kontonr Resumè og formål Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper er en indsats, som skal sikre profilering og international gennemslagskraft af de turismemæssige styrkepositioner og midtjyske destinationer, og dermed imødegå den stigende globale konkurrence samt vende den negative udvikling på turismemarkedet. Initiativet skal udvikle og udmønte en international kommunikationsplatform og tilhørende aktiviteter for turisme i Midtjylland, og ligeledes sikre, at de regionale turismeudviklingsselskaber i Nord- og Sydjylland kan indgå som strategiske partnere på sigt. Indsatsen skal ligeledes sikre en forøgelse af kompetenceniveauet for turismeaktørerne i relation til brugen af online medier. Endvidere skal indsatsen medvirke til udvikling af nye finansierings- og forretningsmodeller med det formål at skabe øget medfinansiering i online markedsføringsaktiviteter. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Slutrapportering Beskrivelse af delaktiviteter Projektet er sammensat af tre delprojekter: Delprojekt 1: En forretnings- og organisationsudvikling i turismefremmesystemet via afdækning og udvikling af forretnings- og finansieringsmodeller for online turismemarkedsføring og turismeinformation. Denne indsats ligger bl.a. i forlængelse af Midtjysk Turismes indsatser omkring fremtidens turismeinformation. Her er der bl.a. foretaget en kortlægning af de midtjyske turismeaktørers brug af online medier. Der er udarbejdet et værktøj, Forretningsmodel fra offline til online kommunikation i form af en tre-trins-model, der med de midtjyske destinationer som initiativtager og drivkraft, har til formål at udvikle online initiativer, der kan få destinationernes samarbejdspartnere til at engagere sig og stå sammen på kort og på lang sigt om fælles finansiering af online fremstød. Der er i forlængelse af dette projekt igangsat et forløb omkring implementeringen af modellen hos de midtjyske lead-destinationer, og denne proces forventes afsluttet i 2. halvår Indsatsen finansieres af Midtjysk Turismes procesmidler. Delprojekt 2: En online kommunikationsindsats, der på kort sigt skal medvirke til at påvirke den negative markedsudvikling og på lang sigt virke som en erfaringsplatform for prioritering af potentielle marketingindsatser. Dette er bl.a. udmøntet i en række testforløb i forskellige online medier (Facebook, Adwords, bannere, digitale guides etc.), hvor disse medier testes gennem nye koncepter. Der er i den forbindelse udarbejdet beskrivelser af i alt 24 målgrupper fordelt på 4 lande (Tyskland, Norge, Sverige og Holland), og målgruppebeskrivelserne er udarbejdet med henblik på at beskrive målgruppernes online adfærd. Det er tanken, at disse beskrivelser skal fungere som inspiration for specielt de midtjyske destinationer m.h.p. den fremadrettede online markedsføring. Der er i den forbindelse planlagt et forløb for de midtjyske destinationer omkring arbejde med og implementering af udvalgte målgrupper med afsæt i målgruppebeskrivelserne. I relation til udarbejdelse af kampagnekoncepter og temabaserede miniplatforme til eksekvering på de prioriterede markeder (Tyskland, Norge, Sverige og Holland) viste det sig i processen, at det, grundet det svenske markeds daværende finansielle situation med en svag svensk krone, ikke var sandsynligt, at de midtjyske turismeaktører med potentiel interesse i det svenske marked ville støtte op om en testkampagne på dette marked på daværende tidspunkt. Der blev i den forbindelse sendt en anmodning til Region Midtjylland, Regional Udvikling om, at det svenske marked ikke tages i betragtning for så vidt angår udmøntningen af testkampagner. Anmodningen, er vedhæftet som bilag, blev imødekommet pr. mail I forhold til eksekveringen af seks miniplatformene/ kampagnekoncepter, der jfr. planen skulle realiseres senest , blev det i samråd med styregruppen besluttet at udvikle og klargøre disse i to faser med følgende forløb:

3 To miniplatforme (et Facebook-initiativ målrettet Århus og et Google Adwords initiativ målrettet ferieudlejning på Vestkysten) er udviklet og eksekveret i hhv. sensommeren 2010 og januar To miniplatforme er udviklet og eksekveret med henblik på sæsonen Dette blev begrundet med, at det dels ikke har været tidsmæssigt muligt at udvikle seks koncepter indenfor den fastsatte tidsramme, dels at en kampagneeksekvering i efteråret 2010 formentlig ikke vil udløse medfinansiering fra relevante turismeaktører samt heller ikke give mening i forhold til en reel turismemæssig effekt. Dette førte derfor til en anmodning den til Region Midtjylland om udsættelse af projektet indtil , således at de konkrete resultater og effektmålinger på de sidste platforme kan indgå i en samlet afrapportering af projektet. Anmodningen blev imødekommet af Region Midtjylland (se vedhæftede mail). Der er i efteråret 2010 udviklet to miniplatforme: En digitalisérbar turistguide målrettet målgruppen De grå bybestigere på det norske marked, samt en miniplatform på Visitdjursland.com målrettet målgruppen Børnefamilier på eventyr ligeledes på det norske marked. Der er i foråret 2011 gennemført en kommunikationsindsats som testforløb for de to platforme. I relation til de øvrige to øvrige miniplatforme har der i ultimo 2010 og primo 2011 været sat fokus på at få den ene af platformene (Visitgudenaaen) medfinansieret via private midler. Dette har vist sig ikke at være muligt, idet der har været tilbageholdenhed fra de private aktørers side i relation til at investere i et testforløb. Det blev derfor besluttet at afvente resultaterne fra de øvrige testforløb, inden der igangsættes yderligere tiltag omkring dette koncept. Dette gælder ligeledes den anden platform, som var tiltænkt den nye og mere købestærke målgruppe Det gode liv, men som ligeledes er afhængig af investerings- og risikovillige aktører i relation til et testforløb. Der arbejdes videre med disse to platforme i regi af Midtjysk Turismes nye PR-enhed. Der foreligger fire særskilte rapporter omkring resultaterne af ovenstående testforløb (vedlagt som bilag). Delprojekt 3: Et kompetenceudviklingsforløb, der kobler sig til allerede opnåede erfaringer og resultater i andre midtjyske projekter, bl.a. kommunikationskonceptet Den digitale værkstøjskasse som i udstrakt grad er implementeret i og udenfor det midtjyske turismeerhverv samt projektet Ny IT i turismen digitalisering af turismeinformation. I denne indsats blev der i efteråret 2010 gennemført en kursusrække under det Det digitale turistakademi, som er en kursusrække omkring online kommunikation med ti kurser fordelt i hhv. Øst- og Vestjylland: Video på nettet 10 gode råd der gør din hjemmeside interessant og mere sælgende Fra offline til online digitale forretningstrategier Salg på nettet Facebook Side 3

4 På foranledning af en henvendelse fra VisitAarhus er der endvidere gennemført et særskilt og egenfinansieret kursus i Fra offline til online digitale forretningsstrategier målrettet organisationens medarbejdere. I relation til gennemførelse af testprojekter, er der defineret 6 temaer, og disse er gennemført hos såvel udvalgte destinationer som turismeaktører i løbet af efteråret Følgende emner har været taget op i testprojekterne, hvor der tiltog i alt 20 aktører: Afsætning af overnatningsprodukter online Indirekte salg og brugergenereret indhold Facebook for destinationer Annoncering via Google Adwords Online medieovervågning Herudover er der gennemført et FAQ-forløb specielt tilrettelagt for De digitale informationspiloter. Der foreligger en særskilt afrapportering for dette delprojekt (vedlagt som bilag). Formidling Med henblik på at skabe en overordnet synergi og indhold blev resultaterne fra de enkelte delprojekter præsenteret på en fælles konference den 28. oktober På konferencen deltog i størrelsesordenen 125 deltagere fra det danske turisterhverv. Dette betyder, at det skitserede seminar under resultatkrav 1.2 ikke er gennemført. Dog er der gennemført en række delpræsentationer for destinationschefkredsen i forbindelse med fælles møder med disse. 2. Indfrielse af mål og resultatkrav Mål 1 Udvikling af model for finansiering og forretning Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Kortlægning af eksisterende finansieringsformer og forretningsmodeller Der foretages en kortlægning de eksisterende finansieringsformer og forretningsmodeller for de midtjyske destinationer. Resultaterne præsenteres i en samlet rapport Der er i foråret / sommeren 2010 foretaget en kortlægning af markedsføringsaktiviteter blandt Midtjyllands turismevirksomheder og destinationer, herunder bl.a. disses prioritering af ressourcer i forhold til såvel offline som online markedsføring. Kortlægningen er udmøntet i en 50 siders rapport. Side 4

5 Resultatkrav 1.2 Der udvikles 1-2 modeller for finansiering og forretning for medfinansiering af online markedsføringskampagner 1. Der udarbejdes en intern manual til turismeudbydere med guidelines for samfinansiering af online marketingkampagner og råd om opbygning af forretningsmodeller 2. Der udarbejdes et dialogværktøj, som turismeaktørerne umiddelbart kan anvende i deres samarbejde med mulige finansieringspartnere. Modellerne præsenteres i såvel skriftlig form som ved et afsluttende seminar. Med afsæt i ovenstående kortlægning er der udviklet en forretningsudviklingsmodel, der gennem et tretrins-forløb fungerer som et værktøj for at gå fra offline til online finansiering og forretning. Udviklingen af modellen er foregået i et samspil og dialog med turismeaktørerne, bl.a. i form af workshops og individuelle samtaler. I modellen indgår en fasebeskrivelse i forhold til gennemførelse af en forretningsudviklingsproces, herunder dialog. Resultaterne er præsenteret ved en konference den samt ved fælles destinationschefmøder i efteråret Mål 2 Udvikling af en online kommunikationsindsats Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Konceptudvikling og identifikation og valg af markedsføringsplatforme og kommunikationsværktøjer. Resultatkrav 2.2 Præsentation af kampagneindholdet for midtjyske turismeaktører. Med udgangspunkt i de valgte målgrupper og budskaber udarbejdes et eller flere kampagnekoncepter. Med afsæt i de valgte budskaber og koncepter samt markedsføringsværktøjer udarbejdes pakkeløsninger / tilbud til de midtjyske turismeaktører med henblik på deltagelse i og medfinansiering af kampagnen. Pakkeløsningerne formidles til såvel To koncepter (Facebook og Google Adwords) er udviklet i foråret/sommeren 2010, og i løbet af efteråret 2010 og primo 2011 er der udarbejdet yderligere to koncepter en personalisérbar turistguide og en miniplatform med fokus på oplevelser. Der er udarbejdet fire tilbud med afsæt i Facebook, Google Adwords samt bannerannoncering. Der er endvidere udarbejdet og sendt et tilbud i relation til konceptet omkring Gudenåen. Side 5

6 Resultatkrav 2.3 Kampagneeksekvering 17 destinationer/turistbureauer som relevante erhvervsaktører. Der udvælges 4 temabaserede miniplatforme, der med afsæt i kampagneplanen testes og justeres løbende ved behov. Kampagneeksekveringen skal fokusere på markederne Tyskland, Norge, Sverige og Holland, og være afsluttet senest Der er udviklet fire miniplatforme: Et Facebook-koncept med et kommunikationstestforløb over for målgruppen Turtelduer på urbane eventyr (Norge), et Google Adwords søgeordssite målrettet Scrabblefamilien (Tyskland), en personalisérbar turistguide, der testes i forhold til målgruppen De grå bybestigere (Norge) samt et oplevelseskoncept med fokus på målgruppen børnefamilier på eventyr (Norge). De to førstnævnte er eksekveret og testet i hhv. sommeren 2010 og primo De to sidstnævnte testes i et kampagneforløb i foråret Der foreligger en særskilt rapport på resultaterne af testforløbene. Resultatkrav 2.4 Effektmåling af kampagne Der gennemføres en løbende effektmåling på kampagnen og de anvendte online værktøjer med henblik på evaluering og videre anbefaling af de valgte værktøjer. Effektmålingen skal være af såvel kvalitativ som kvantitativ karakter. Der udarbejdes en samlet rapport med guidelines for, hvilke værktøjer, der har været effektive samt hvilke værktøjer, der evt. ikke virkede efter hensigten. Der er udarbejdet en samlet rapport (bilag 1) over hele forløbet i kommunikationsindsatsen samt fire særskilte rapporter (bilag 2-5) omkring effektmåling af de fire testforløb bl.a. i form af statistikker. Rapporten er afrundet med en anbefaling af et videre forløb i forhold til de enkelte værktøjer. Rapporten er vedlagt som bilag. Mål 3 Udvikling af en kompetenceudviklingsindsats Side 6

7 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Servicetjek af digitale basisaktiviteter Resultatkrav 3.2 Testprojekter Resultatkrav 3.3 Workshop og kurser Der udarbejdes et koncept for tjek af turismeaktørernes digitale basisaktiviteter, der som minimum skal indeholde: Tjekliste af hjemmeside for: Struktur og navigation Indhold i forhold til målgruppe Design Konverteringselementer (booking, nyhedsbreve, kontakt) Mulighed for integration af gratis online værktøjer Mulighed for integration af sociale medier Der inddrages 10 aktører som testpiloter, og indsatsen udmøntes i en lettilgængelig guide til brug for aktørerne. Der gennemføres 20 testprojekter for deltagere fra netværket De digitale informationspiloter samt udvalgte midtjyske turismeaktører (inden for feriehusudlejning, hotel, camping og attraktioner) omkring inddragelse af gratis online marketingværktøjer. Der udbydes 10 workshops med fokus på brugen af konkrete on- Der er via en kortlægning gennemført en analyse af de midtjyske turismeaktørers digitale parathed, og resultaterne fra analysen anvendes som grundlag for tilrettelægning af workshopsene jfr. resultatkrav 3.3 samt et koncept for en virtuel guide til tjek af hjemmesider. Deltagerne i workshoppen fungerer som testpiloter til kvalificering af konceptet. Det har i projektforløbet imidlertid vist sig, at produktionen af en virtuel guide og det beskrevne omfang lå udenfor projektets økonomiske ramme, hvorfor det ikke har været muligt at opfylde dette resultatkrav 100%. Følgende emner har været taget op i testprojekterne, hvor der tiltog i alt 20 aktører: Afsætning af overnatningsprodukter online Indirekte salg og brugergenereret indhold Facebook for destinationer Annoncering via Google Adwords Online medieovervågning Herudover er der gennemført et FAQ-forløb specielt tilrettelagt for De digitale informationspiloter, hvor der deltog i alt 15 medarbejdere. Der er udviklet og udbudt Side 7

8 line værktøjer (f.eks. Google Maps, Youtube, Facebook, Twitter etc.). Workshopsene afholdes i efteråret 2010 med forventet 20 deltagere pr. workshop, i alt 200 deltagere. følgende kursustemaer, som afviklet i løbet af efteråret 2010: Video på nettet 10 gode råd der gør din hjemmeside interessant og mere sælgende Fra offline til online digitale forretningstrategier Salg på nettet Facebook Resultatkrav 3.4 Platform for vidensopsamling og erfaringsudveksling Resultaterne præsenteres gennem en skriftlig og evalueringsrapport. Med henblik på at give deltagerne mest mulig udbytte af kurserne blev det besluttet at sætte en begrænsning på maks. 13 deltagere pr. kursus. I alt 99 medarbejdere har deltaget i kurserne. Udover den afsluttende rapport blev de foreløbige resultater præsenteret ved en konference Rapporten er vedlagt som bilag (bilag 6). 3. Effekt De overordnede effekter af projektet er følgende: Delprojekt 1 forretnings- og organisationsudvikling Der er udarbejdet en kortlægningsanalyse omkring de midtjyske turismeaktørers markedsføringsaktiviteter, som har dannet grundlag dels for aktiviteterne i delprojekt 3 (kompetenceudvikling), dels som baggrundsviden i relation til socialfondsansøgningen Den professionelle turistorganisation. Der er i projektet udarbejdet en forretningsudviklingsmodel i form af et værktøj, der fungerer som et tre-trinsforløb til særligt de 18 midtjyske destinationer i at gå fra offline til online kommunikation og finansiering. Værktøjet har dannet grundlag for et efterfølgende implementeringsforløb i 2011for i alt 5 midtjyske destinationer (se også afsnittet Anbefalinger og fremtidsperspektiver ). Side 8

9 Delprojekt 2 kommunikationsplatform Der er udarbejdet i alt 24 målgruppebeskrivelser fordelt på markederne Tyskland, Norge, Holland og Sverige. Det videre arbejde med og implementering af udvalgte målgrupper er planlagt til efteråret 2011 i tæt samarbejde med de midtjyske destinationer. De enkelte testforløb har genereret følgende overordnede resultater: Facebook Aarhus: Facebook-siden blev lanceret og fik i løbet af det første døgn 200 fans. Siden da er siden vokset jævnt og har nu pr i alt fans. Siden opdateres dagligt af medarbejdere ved VisitAarhus med nyheder og tiltag, f.eks. konkurrencer, m.h.p. at tiltrække flere besøgende. Siden genererer ikke umiddelbart bookinger, men fungerer som en supplerende platform til branding og synliggørelse af Aarhus som besøgsby. Yderligere information om konceptet, lanceringen og kampagnen, herunder resultaterne af selve Facebook-annonceringen i Norge, fremgår af vedlagte bilag. Google Adwords Ringkøbing: Testprojektet tog afsæt i en fælles hjemmeside (minisite) for i alt fem feriehusudlejere med henblik på at tiltrække trafik til disse respektive hjemmesider. Tiltaget var målrettet børnefamilier på det tyske marked, og fungerede som et avanceret tiltag i forhold til søgemaskineoptimering med en kombination af Google Adwords og organisk søgning. Forud for etableringen af sitet blev der udvalgt en række søgeord, som skulle indgå i kampagnen. I perioden har der være følgende trafik til siden: 9000 besøg fra AdWords 100 besøg fra organisk/naturlig søgemaskinetrafik 200 besøg fra andre sider på nettet 230 besøg fra brugere, der har indtastet adressen i adresselinjen (formentlig involverede i projektet) Ovenstående trafik har udløst i alt ca. 38 bookinger i samme periode svarende til en omsætning på ca. kr Yderligere information om konceptet, lanceringen og kampagnen, herunder resultaterne af selve Google Adwords-annonceringen i Tyskland og hvilke søgeord, der generede mest trafik for kampagnen, fremgår af vedlagte bilag. Interaktivt kort Djursland: Med afsæt i målgruppen Familier på eventyr målrettet det norske marked er der udarbejdet et oplevelseskort med fokus på Djursland samt Aarhus/Randers. Siden består af såvel en oplevelses- som en overnatningsdel. Siden er lanceret gennem målrettet og segmenteret bannerannoncering til målgruppen år på hhv. sol.no og finn.no og kampagnen blev gennemført i uge 18 og 19. Samlet set har kampagne ramt ca unikke brugere med besøg, hvoraf 93% er nye besøgende. Side 9

10 Yderligere information om konceptet, lanceringen og kampagnen, herunder resultaterne af selve display-annonceringen i Norge, fremgår af vedlagte bilag. Personaliserbar turistguide Århus Med afsæt i målgruppen De grå bybestigere målrettet det norske marked er der udarbejdet en personaliserbar turistguide, hvor turisten gennem et digitalt værktøj kan sammensætte sin egen personlige turistguide i forhold til et tre-dages ophold i Aarhus og herefter gemme eller printe guiden i en tekstudgave inden opholdet. Siden er lanceret gennem målrettet og segmenteret bannerannoncering i til målgruppen 50+ på hhv. aftenposten.no og finn.no. Kampagnen blev gennemført i uge 20 og 21, og samlet set har kampagnen ramt unikke brugere. Der har i kampagneperioden været besøg fra Norge, hvoraf 84% af disse er nye besøgende. De besøgende har i gennemsnit brugt 2,7 min. på sitet. Yderligere information om konceptet, lanceringen og kampagnen, herunder resultaterne af selve display-annonceringen i Norge, fremgår af vedlagte bilag. Delprojekt 3 - kompetenceudvikling 104 aktører har deltaget i servicetjek af digitale basisaktiviteter. 10 aktører har deltaget i integration af brugerskabt indhold. 40 aktører fra såvel attraktioner, overnatning som destinationer har deltaget i testforløb med afsæt i deres respektive virksomheder, og har efterfølgende implementeret og arbejdet videre med resultaterne fra testforløbene. 15 digitale informationspiloter deltog i et FAQ-forløb med afsæt i deltagernes egne problemstillinger omkring sociale medier og online synlighed generelt. 99 midtjyske aktører har deltaget 5 hands-on kurser indenfor forskellige online emner og værktøjer, og jfr. rapporten har flere af deltagerne arbejdet videre med værktøjerne efter kurserne. Den Digitale Værktøjskasse, der tidligere er distribueret i op mod 1500 eksemplarer til turismeaktører, blev revideret og er i skrivende stund distribueret til ca. 500 turismeaktører. Hen ved 150 aktører deltog i konferencen, hvor resultaterne af de forskellige projekter blev præsenteret. Resultaterne i kortlægningsanalysen har endvidere givet Midtjysk Turisme et vidensmæssigt fundament, der kan anvendes fremadrettet i relation til nye tilbud til aktørerne om kompetenceudvikling omkring online markedsføring og kommunikation. Disse resultater er bl.a. anvendt som baggrund i den kommende socialfondsansøgning i relation til indsatsen Digitale kompetencer. 4. Anbefalinger og fremtidsperspektiver Som udgangspunkt har den samlede indsats medvirket til et forøget fokus hos de midtjyske turismeaktører, herunder i særlig grad de midtjyske turismedestinationer, på at gå fra offline til online kommunikation, og der ses da også en opprioritering blandt turismeaktørerne i forhold til deres digitale satsninger. Dette styrkes endvidere af, at specielt de midtjyske destinationer har fået skærpet deres digitale kompetenceniveau gennem netværket af de digitale informationspiloter, der har været en væsentlig del af indsatserne specielt omkring delpro- Side 10

11 jekt 3 kompetenceudvikling. Særligt blandt de mindre private turismeaktører opleves en stærk motivation til at blive klædt endnu bedre på til at kunne navigere i den nye digitale virkelighed, idet de erkender den indflydelse prioriteringen af online tilstedeværelse kan have i forhold til deres forretning. Imidlertid er det kun ganske få fra de store midtjyske overnatnings- og oplevelsesaktører, der har involveret sig i processen, ligesom at det er sjældent at virksomhedernes ledelser prioriterer at deltage i de udbudte aktiviteter, specielt i relation til indsatsområdet omkring kompetenceudvikling. Når man ser på de positive resultater, hvor det digitale kompetenceniveau i netværket de digitale informationspiloter er hævet betydeligt, kan det anbefales, at der fremadrettet fokuseres på digital kompetenceudvikling, der tager afsæt i en model à la de digitale informationspiloter, men som inddrager en bredere kreds af turismeaktører. Det anbefales ligeledes at sætte yderligere fokus på den ledelsesmæssige del omkring digital tilstedeværelse, herunder også med fokus på de større turismeaktører. Dette indgår således også som et delprojekt i Socialfondsprojektet ( Digitale kompetencer ). I relation til kommunikationsindsatsen har den helt store udfordring været, at der ikke har været en fælles midtjysk kommunikationsplatform at arbejde ud fra. Dette har betydet, at der i stedet for én stor kampagneindsats med en fælles platform og forskellige testforløb for denne platform har været fokuseret på en række delindsatser med afsæt i de større destinationer. Der er udarbejdet en række konceptuelt stærke tiltag, hvilket omvendt har medført, at ressourcerne er anvendt relativt mere til disse frem for til stærkere kampagneeksekveringer. Det har samtidig i processen været en stor udfordring at få overbevist de private turismeaktører om at gå ind de forskellige tiltag, dog har der specielt hvad angår kampagnerne De grå bybestigere og børnefamilier på eventyr været en tilfredsstillende erhvervsmæssig opbakning. Jfr. afrapporteringen omkring kommunikationsindsatsen (vedlagt som bilag 1) har en af de mest afgørende problematikker i forbindelse med udviklingen og eksekveringen af konceptoplæggene være den flydende overgang mellem markedsføring og indhold, når det kommer til digital kommunikation. Det har på den ene side været nødvendigt at udvikle egnede kommunikationsplatforme, idet de eksisterende digitale løsninger ikke blev vurderet som egnede til at bygge videre på. På den anden side har der været et overordnet mål om at fokusere på trafikskabende markedsføring, som har været vanskelig at gennemføre qua de forhånden værende ressourcer. Fremadrettet må det således anbefales, at der arbejdes videre med de udviklede platforme med et skarpere fokus på produktsalg samt en vedvarende push markedsføring / støttekommunikation. Det anbefales endvidere, at der tages afsæt i de udarbejdede målgrupper med henblik på, at der arbejdes operationelt med disse i de enkelte destinationer, samt at disse indgår som mulige segmenter i fremtidige udviklingsindsatser i destinationerne. Det vurderes ligeledes, at der vil være perspektiver i en fælles vestdansk indsats med udgangspunkt i de beskrevne målgrupper. Der er således også medio 2011 igangsat et samarbejde mellem de tre vestdanske turismeudviklingsselskaber, hvor der i første omgang (efteråret 2011) gennemføres en kampagne på det tyske marked målrettet målgruppen Guldhornene. Udover de tre udviklingsselskaber deltager 10 aktører fra Danske Kroer og Hoteller samt VisitDenmark. Det Side 11

12 er herefter tanken at bygge videre på dette samarbejde med henblik på yderligere fælles markedsføringstiltag i Hvad angår indsatsområdet forretnings- og organisationsudvikling og destinationernes ibrugtagen og anvendelse af modellen, står det klart, at det kræver målrettet arbejde med en forandringsproces. For realistisk set at kickstarte og accelerere denne forandringsproces, mens der eksisterer et videns- og kompetencemæssigt forspring samt momentum, har det været konsulentens anbefaling snarest muligt at i gang en sådan proces. I regionen er der identificeret fire leadpartnere (Stærke feriesteder øst og vest, Erhvervsturisme Herning og Aarhus) samt tre temasamarbejder (Gudenåen, Limfjorden og Hærvejen), som er udpeget som styrkepositioner, og som har et online og produktstrategisk beredskab. Det betyder, at man i disse partnerskaber vil kunne få hurtig gavn af at indarbejde forretningsudviklingsmodellen mhp. tilvejebringelse af en strategi og en handlingsplan partnerne imellem på online området. Herudover må det antages, at der også er destinationer, hvor partnerskabsdelen endnu ikke er moden, men hvor det vil kunne have relevans at skabe fortrolighed med og et beslutningsgrundlag for, hvad man kan og vil på online området. Midtjysk Turisme har på baggrund af dette således også indenfor de nye rammer i den fremtidige strategi for turismen i Midtjylland tilbudt ovennævnte partnere at deltage i en sådan proces. Dette har 5 af de 8 samarbejder (Djursland, Aarhus, Herning, Ringkøbing og Limfjords-samarbejdet) taget i mod og har således i 1. halvdel af 2011 arbejdet med implementeringen af denne model. 5. Regnskab Udgifter - udvikling af forretningsmodeller År 2010 År 2011 Total Projektledelse / interne ressourcer hos ekstern partner Analysefase Udvikling af nye forretningsmodeller for finansiering af online tiltag Total Side 12

13 Udgifter - kommunikationsplatform År 2010 År 2011 Total Projektledelse / interne ressourcer hos mediepartner Kommunikationsplatform / pilottests af online marketing- og afsætningsplatforme incl. effektmåling Total Udgifter - kompetenceudvikling Projektledelse / interne ressourcer hos ekstern partner Kompetenceudvikling omkring forståelse og brug af online marketingværktøjer Vidensopbygning- og deling på baggrund af indhentede erfaringer og eksempelprojekter År 2010 År 2011 Total Total Udgifter - fælles År 2010 År 2011 Total Vidensopsamling, rapportering, mødeudgifter samt intern projektledelse Udbud/annoncering Total Udgifter total Side 13

14 Finansiering År 2010 År 2011 Total Region Midtjylland Medfinansiering fra andre aktører (kon Total Forbrugte timer i projektet (aktører og Midtjysk Turisme) i alt timer. Side 14

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster

Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster Resultatkontrakt Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster [1.5.2008 31.12.2009] Journalnummer: 1-33-76-23-31-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Baggrund Turismen i de vestdanske regioner, herunder Midtjylland, er kendetegnet ved en række styrkepositioner,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Det er blevet vigtigere end nogensinde at være tilstede på de digitale platforme. Derfor har Esbjerg Erhvervsudvikling, i samarbejde med FET, Sydvestjysk Udviklingsforum

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelseskoncept for World of Energy 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 13376231511 Start og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

BtB markedsføring: Skab resultater online

BtB markedsføring: Skab resultater online BtB markedsføring: Skab resultater online 1 Om mig Morten Longgaard Knudsen HD afsætning, IAA Diploma Arbejdet med BtB markedsføring siden 1995 TDC, Atea, Novicell Projektleder, marketingchef, marketing

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere