Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper [ ] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen Afdelingschef Afdeling for Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Operatør: Midtjysk Turisme Vejlsøvej Silkeborg Frans Bjørn-Thygesen CVR. Nr Bankoplysninger Dansk Bank Reg.nr Kontonr Resumè og formål Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper er en indsats, som skal sikre profilering og international gennemslagskraft af de turismemæssige styrkepositioner og midtjyske destinationer, og dermed imødegå den stigende globale konkurrence samt vende den negative udvikling på turismemarkedet. Initiativet skal udvikle og udmønte en international kommunikationsplatform og tilhørende aktiviteter for turisme i Midtjylland, og ligeledes sikre, at de regionale turismeudviklingsselskaber i Nord- og Sydjylland kan indgå som strategiske partnere på sigt. Indsatsen skal ligeledes sikre en forøgelse af kompetenceniveauet for turismeaktørerne i relation til brugen af online medier. Endvidere skal indsatsen medvirke til udvikling af nye finansierings- og forretningsmodeller med det formål at skabe øget medfinansiering i online markedsføringsaktiviteter. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Slutrapportering Beskrivelse af delaktiviteter Projektet er sammensat af tre delprojekter: Delprojekt 1: En forretnings- og organisationsudvikling i turismefremmesystemet via afdækning og udvikling af forretnings- og finansieringsmodeller for online turismemarkedsføring og turismeinformation. Denne indsats ligger bl.a. i forlængelse af Midtjysk Turismes indsatser omkring fremtidens turismeinformation. Her er der bl.a. foretaget en kortlægning af de midtjyske turismeaktørers brug af online medier. Der er udarbejdet et værktøj, Forretningsmodel fra offline til online kommunikation i form af en tre-trins-model, der med de midtjyske destinationer som initiativtager og drivkraft, har til formål at udvikle online initiativer, der kan få destinationernes samarbejdspartnere til at engagere sig og stå sammen på kort og på lang sigt om fælles finansiering af online fremstød. Der er i forlængelse af dette projekt igangsat et forløb omkring implementeringen af modellen hos de midtjyske lead-destinationer, og denne proces forventes afsluttet i 2. halvår Indsatsen finansieres af Midtjysk Turismes procesmidler. Delprojekt 2: En online kommunikationsindsats, der på kort sigt skal medvirke til at påvirke den negative markedsudvikling og på lang sigt virke som en erfaringsplatform for prioritering af potentielle marketingindsatser. Dette er bl.a. udmøntet i en række testforløb i forskellige online medier (Facebook, Adwords, bannere, digitale guides etc.), hvor disse medier testes gennem nye koncepter. Der er i den forbindelse udarbejdet beskrivelser af i alt 24 målgrupper fordelt på 4 lande (Tyskland, Norge, Sverige og Holland), og målgruppebeskrivelserne er udarbejdet med henblik på at beskrive målgruppernes online adfærd. Det er tanken, at disse beskrivelser skal fungere som inspiration for specielt de midtjyske destinationer m.h.p. den fremadrettede online markedsføring. Der er i den forbindelse planlagt et forløb for de midtjyske destinationer omkring arbejde med og implementering af udvalgte målgrupper med afsæt i målgruppebeskrivelserne. I relation til udarbejdelse af kampagnekoncepter og temabaserede miniplatforme til eksekvering på de prioriterede markeder (Tyskland, Norge, Sverige og Holland) viste det sig i processen, at det, grundet det svenske markeds daværende finansielle situation med en svag svensk krone, ikke var sandsynligt, at de midtjyske turismeaktører med potentiel interesse i det svenske marked ville støtte op om en testkampagne på dette marked på daværende tidspunkt. Der blev i den forbindelse sendt en anmodning til Region Midtjylland, Regional Udvikling om, at det svenske marked ikke tages i betragtning for så vidt angår udmøntningen af testkampagner. Anmodningen, er vedhæftet som bilag, blev imødekommet pr. mail I forhold til eksekveringen af seks miniplatformene/ kampagnekoncepter, der jfr. planen skulle realiseres senest , blev det i samråd med styregruppen besluttet at udvikle og klargøre disse i to faser med følgende forløb:

3 To miniplatforme (et Facebook-initiativ målrettet Århus og et Google Adwords initiativ målrettet ferieudlejning på Vestkysten) er udviklet og eksekveret i hhv. sensommeren 2010 og januar To miniplatforme er udviklet og eksekveret med henblik på sæsonen Dette blev begrundet med, at det dels ikke har været tidsmæssigt muligt at udvikle seks koncepter indenfor den fastsatte tidsramme, dels at en kampagneeksekvering i efteråret 2010 formentlig ikke vil udløse medfinansiering fra relevante turismeaktører samt heller ikke give mening i forhold til en reel turismemæssig effekt. Dette førte derfor til en anmodning den til Region Midtjylland om udsættelse af projektet indtil , således at de konkrete resultater og effektmålinger på de sidste platforme kan indgå i en samlet afrapportering af projektet. Anmodningen blev imødekommet af Region Midtjylland (se vedhæftede mail). Der er i efteråret 2010 udviklet to miniplatforme: En digitalisérbar turistguide målrettet målgruppen De grå bybestigere på det norske marked, samt en miniplatform på Visitdjursland.com målrettet målgruppen Børnefamilier på eventyr ligeledes på det norske marked. Der er i foråret 2011 gennemført en kommunikationsindsats som testforløb for de to platforme. I relation til de øvrige to øvrige miniplatforme har der i ultimo 2010 og primo 2011 været sat fokus på at få den ene af platformene (Visitgudenaaen) medfinansieret via private midler. Dette har vist sig ikke at være muligt, idet der har været tilbageholdenhed fra de private aktørers side i relation til at investere i et testforløb. Det blev derfor besluttet at afvente resultaterne fra de øvrige testforløb, inden der igangsættes yderligere tiltag omkring dette koncept. Dette gælder ligeledes den anden platform, som var tiltænkt den nye og mere købestærke målgruppe Det gode liv, men som ligeledes er afhængig af investerings- og risikovillige aktører i relation til et testforløb. Der arbejdes videre med disse to platforme i regi af Midtjysk Turismes nye PR-enhed. Der foreligger fire særskilte rapporter omkring resultaterne af ovenstående testforløb (vedlagt som bilag). Delprojekt 3: Et kompetenceudviklingsforløb, der kobler sig til allerede opnåede erfaringer og resultater i andre midtjyske projekter, bl.a. kommunikationskonceptet Den digitale værkstøjskasse som i udstrakt grad er implementeret i og udenfor det midtjyske turismeerhverv samt projektet Ny IT i turismen digitalisering af turismeinformation. I denne indsats blev der i efteråret 2010 gennemført en kursusrække under det Det digitale turistakademi, som er en kursusrække omkring online kommunikation med ti kurser fordelt i hhv. Øst- og Vestjylland: Video på nettet 10 gode råd der gør din hjemmeside interessant og mere sælgende Fra offline til online digitale forretningstrategier Salg på nettet Facebook Side 3

4 På foranledning af en henvendelse fra VisitAarhus er der endvidere gennemført et særskilt og egenfinansieret kursus i Fra offline til online digitale forretningsstrategier målrettet organisationens medarbejdere. I relation til gennemførelse af testprojekter, er der defineret 6 temaer, og disse er gennemført hos såvel udvalgte destinationer som turismeaktører i løbet af efteråret Følgende emner har været taget op i testprojekterne, hvor der tiltog i alt 20 aktører: Afsætning af overnatningsprodukter online Indirekte salg og brugergenereret indhold Facebook for destinationer Annoncering via Google Adwords Online medieovervågning Herudover er der gennemført et FAQ-forløb specielt tilrettelagt for De digitale informationspiloter. Der foreligger en særskilt afrapportering for dette delprojekt (vedlagt som bilag). Formidling Med henblik på at skabe en overordnet synergi og indhold blev resultaterne fra de enkelte delprojekter præsenteret på en fælles konference den 28. oktober På konferencen deltog i størrelsesordenen 125 deltagere fra det danske turisterhverv. Dette betyder, at det skitserede seminar under resultatkrav 1.2 ikke er gennemført. Dog er der gennemført en række delpræsentationer for destinationschefkredsen i forbindelse med fælles møder med disse. 2. Indfrielse af mål og resultatkrav Mål 1 Udvikling af model for finansiering og forretning Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Kortlægning af eksisterende finansieringsformer og forretningsmodeller Der foretages en kortlægning de eksisterende finansieringsformer og forretningsmodeller for de midtjyske destinationer. Resultaterne præsenteres i en samlet rapport Der er i foråret / sommeren 2010 foretaget en kortlægning af markedsføringsaktiviteter blandt Midtjyllands turismevirksomheder og destinationer, herunder bl.a. disses prioritering af ressourcer i forhold til såvel offline som online markedsføring. Kortlægningen er udmøntet i en 50 siders rapport. Side 4

5 Resultatkrav 1.2 Der udvikles 1-2 modeller for finansiering og forretning for medfinansiering af online markedsføringskampagner 1. Der udarbejdes en intern manual til turismeudbydere med guidelines for samfinansiering af online marketingkampagner og råd om opbygning af forretningsmodeller 2. Der udarbejdes et dialogværktøj, som turismeaktørerne umiddelbart kan anvende i deres samarbejde med mulige finansieringspartnere. Modellerne præsenteres i såvel skriftlig form som ved et afsluttende seminar. Med afsæt i ovenstående kortlægning er der udviklet en forretningsudviklingsmodel, der gennem et tretrins-forløb fungerer som et værktøj for at gå fra offline til online finansiering og forretning. Udviklingen af modellen er foregået i et samspil og dialog med turismeaktørerne, bl.a. i form af workshops og individuelle samtaler. I modellen indgår en fasebeskrivelse i forhold til gennemførelse af en forretningsudviklingsproces, herunder dialog. Resultaterne er præsenteret ved en konference den samt ved fælles destinationschefmøder i efteråret Mål 2 Udvikling af en online kommunikationsindsats Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Konceptudvikling og identifikation og valg af markedsføringsplatforme og kommunikationsværktøjer. Resultatkrav 2.2 Præsentation af kampagneindholdet for midtjyske turismeaktører. Med udgangspunkt i de valgte målgrupper og budskaber udarbejdes et eller flere kampagnekoncepter. Med afsæt i de valgte budskaber og koncepter samt markedsføringsværktøjer udarbejdes pakkeløsninger / tilbud til de midtjyske turismeaktører med henblik på deltagelse i og medfinansiering af kampagnen. Pakkeløsningerne formidles til såvel To koncepter (Facebook og Google Adwords) er udviklet i foråret/sommeren 2010, og i løbet af efteråret 2010 og primo 2011 er der udarbejdet yderligere to koncepter en personalisérbar turistguide og en miniplatform med fokus på oplevelser. Der er udarbejdet fire tilbud med afsæt i Facebook, Google Adwords samt bannerannoncering. Der er endvidere udarbejdet og sendt et tilbud i relation til konceptet omkring Gudenåen. Side 5

6 Resultatkrav 2.3 Kampagneeksekvering 17 destinationer/turistbureauer som relevante erhvervsaktører. Der udvælges 4 temabaserede miniplatforme, der med afsæt i kampagneplanen testes og justeres løbende ved behov. Kampagneeksekveringen skal fokusere på markederne Tyskland, Norge, Sverige og Holland, og være afsluttet senest Der er udviklet fire miniplatforme: Et Facebook-koncept med et kommunikationstestforløb over for målgruppen Turtelduer på urbane eventyr (Norge), et Google Adwords søgeordssite målrettet Scrabblefamilien (Tyskland), en personalisérbar turistguide, der testes i forhold til målgruppen De grå bybestigere (Norge) samt et oplevelseskoncept med fokus på målgruppen børnefamilier på eventyr (Norge). De to førstnævnte er eksekveret og testet i hhv. sommeren 2010 og primo De to sidstnævnte testes i et kampagneforløb i foråret Der foreligger en særskilt rapport på resultaterne af testforløbene. Resultatkrav 2.4 Effektmåling af kampagne Der gennemføres en løbende effektmåling på kampagnen og de anvendte online værktøjer med henblik på evaluering og videre anbefaling af de valgte værktøjer. Effektmålingen skal være af såvel kvalitativ som kvantitativ karakter. Der udarbejdes en samlet rapport med guidelines for, hvilke værktøjer, der har været effektive samt hvilke værktøjer, der evt. ikke virkede efter hensigten. Der er udarbejdet en samlet rapport (bilag 1) over hele forløbet i kommunikationsindsatsen samt fire særskilte rapporter (bilag 2-5) omkring effektmåling af de fire testforløb bl.a. i form af statistikker. Rapporten er afrundet med en anbefaling af et videre forløb i forhold til de enkelte værktøjer. Rapporten er vedlagt som bilag. Mål 3 Udvikling af en kompetenceudviklingsindsats Side 6

7 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Servicetjek af digitale basisaktiviteter Resultatkrav 3.2 Testprojekter Resultatkrav 3.3 Workshop og kurser Der udarbejdes et koncept for tjek af turismeaktørernes digitale basisaktiviteter, der som minimum skal indeholde: Tjekliste af hjemmeside for: Struktur og navigation Indhold i forhold til målgruppe Design Konverteringselementer (booking, nyhedsbreve, kontakt) Mulighed for integration af gratis online værktøjer Mulighed for integration af sociale medier Der inddrages 10 aktører som testpiloter, og indsatsen udmøntes i en lettilgængelig guide til brug for aktørerne. Der gennemføres 20 testprojekter for deltagere fra netværket De digitale informationspiloter samt udvalgte midtjyske turismeaktører (inden for feriehusudlejning, hotel, camping og attraktioner) omkring inddragelse af gratis online marketingværktøjer. Der udbydes 10 workshops med fokus på brugen af konkrete on- Der er via en kortlægning gennemført en analyse af de midtjyske turismeaktørers digitale parathed, og resultaterne fra analysen anvendes som grundlag for tilrettelægning af workshopsene jfr. resultatkrav 3.3 samt et koncept for en virtuel guide til tjek af hjemmesider. Deltagerne i workshoppen fungerer som testpiloter til kvalificering af konceptet. Det har i projektforløbet imidlertid vist sig, at produktionen af en virtuel guide og det beskrevne omfang lå udenfor projektets økonomiske ramme, hvorfor det ikke har været muligt at opfylde dette resultatkrav 100%. Følgende emner har været taget op i testprojekterne, hvor der tiltog i alt 20 aktører: Afsætning af overnatningsprodukter online Indirekte salg og brugergenereret indhold Facebook for destinationer Annoncering via Google Adwords Online medieovervågning Herudover er der gennemført et FAQ-forløb specielt tilrettelagt for De digitale informationspiloter, hvor der deltog i alt 15 medarbejdere. Der er udviklet og udbudt Side 7

8 line værktøjer (f.eks. Google Maps, Youtube, Facebook, Twitter etc.). Workshopsene afholdes i efteråret 2010 med forventet 20 deltagere pr. workshop, i alt 200 deltagere. følgende kursustemaer, som afviklet i løbet af efteråret 2010: Video på nettet 10 gode råd der gør din hjemmeside interessant og mere sælgende Fra offline til online digitale forretningstrategier Salg på nettet Facebook Resultatkrav 3.4 Platform for vidensopsamling og erfaringsudveksling Resultaterne præsenteres gennem en skriftlig og evalueringsrapport. Med henblik på at give deltagerne mest mulig udbytte af kurserne blev det besluttet at sætte en begrænsning på maks. 13 deltagere pr. kursus. I alt 99 medarbejdere har deltaget i kurserne. Udover den afsluttende rapport blev de foreløbige resultater præsenteret ved en konference Rapporten er vedlagt som bilag (bilag 6). 3. Effekt De overordnede effekter af projektet er følgende: Delprojekt 1 forretnings- og organisationsudvikling Der er udarbejdet en kortlægningsanalyse omkring de midtjyske turismeaktørers markedsføringsaktiviteter, som har dannet grundlag dels for aktiviteterne i delprojekt 3 (kompetenceudvikling), dels som baggrundsviden i relation til socialfondsansøgningen Den professionelle turistorganisation. Der er i projektet udarbejdet en forretningsudviklingsmodel i form af et værktøj, der fungerer som et tre-trinsforløb til særligt de 18 midtjyske destinationer i at gå fra offline til online kommunikation og finansiering. Værktøjet har dannet grundlag for et efterfølgende implementeringsforløb i 2011for i alt 5 midtjyske destinationer (se også afsnittet Anbefalinger og fremtidsperspektiver ). Side 8

9 Delprojekt 2 kommunikationsplatform Der er udarbejdet i alt 24 målgruppebeskrivelser fordelt på markederne Tyskland, Norge, Holland og Sverige. Det videre arbejde med og implementering af udvalgte målgrupper er planlagt til efteråret 2011 i tæt samarbejde med de midtjyske destinationer. De enkelte testforløb har genereret følgende overordnede resultater: Facebook Aarhus: Facebook-siden blev lanceret og fik i løbet af det første døgn 200 fans. Siden da er siden vokset jævnt og har nu pr i alt fans. Siden opdateres dagligt af medarbejdere ved VisitAarhus med nyheder og tiltag, f.eks. konkurrencer, m.h.p. at tiltrække flere besøgende. Siden genererer ikke umiddelbart bookinger, men fungerer som en supplerende platform til branding og synliggørelse af Aarhus som besøgsby. Yderligere information om konceptet, lanceringen og kampagnen, herunder resultaterne af selve Facebook-annonceringen i Norge, fremgår af vedlagte bilag. Google Adwords Ringkøbing: Testprojektet tog afsæt i en fælles hjemmeside (minisite) for i alt fem feriehusudlejere med henblik på at tiltrække trafik til disse respektive hjemmesider. Tiltaget var målrettet børnefamilier på det tyske marked, og fungerede som et avanceret tiltag i forhold til søgemaskineoptimering med en kombination af Google Adwords og organisk søgning. Forud for etableringen af sitet blev der udvalgt en række søgeord, som skulle indgå i kampagnen. I perioden har der være følgende trafik til siden: 9000 besøg fra AdWords 100 besøg fra organisk/naturlig søgemaskinetrafik 200 besøg fra andre sider på nettet 230 besøg fra brugere, der har indtastet adressen i adresselinjen (formentlig involverede i projektet) Ovenstående trafik har udløst i alt ca. 38 bookinger i samme periode svarende til en omsætning på ca. kr Yderligere information om konceptet, lanceringen og kampagnen, herunder resultaterne af selve Google Adwords-annonceringen i Tyskland og hvilke søgeord, der generede mest trafik for kampagnen, fremgår af vedlagte bilag. Interaktivt kort Djursland: Med afsæt i målgruppen Familier på eventyr målrettet det norske marked er der udarbejdet et oplevelseskort med fokus på Djursland samt Aarhus/Randers. Siden består af såvel en oplevelses- som en overnatningsdel. Siden er lanceret gennem målrettet og segmenteret bannerannoncering til målgruppen år på hhv. sol.no og finn.no og kampagnen blev gennemført i uge 18 og 19. Samlet set har kampagne ramt ca unikke brugere med besøg, hvoraf 93% er nye besøgende. Side 9

10 Yderligere information om konceptet, lanceringen og kampagnen, herunder resultaterne af selve display-annonceringen i Norge, fremgår af vedlagte bilag. Personaliserbar turistguide Århus Med afsæt i målgruppen De grå bybestigere målrettet det norske marked er der udarbejdet en personaliserbar turistguide, hvor turisten gennem et digitalt værktøj kan sammensætte sin egen personlige turistguide i forhold til et tre-dages ophold i Aarhus og herefter gemme eller printe guiden i en tekstudgave inden opholdet. Siden er lanceret gennem målrettet og segmenteret bannerannoncering i til målgruppen 50+ på hhv. aftenposten.no og finn.no. Kampagnen blev gennemført i uge 20 og 21, og samlet set har kampagnen ramt unikke brugere. Der har i kampagneperioden været besøg fra Norge, hvoraf 84% af disse er nye besøgende. De besøgende har i gennemsnit brugt 2,7 min. på sitet. Yderligere information om konceptet, lanceringen og kampagnen, herunder resultaterne af selve display-annonceringen i Norge, fremgår af vedlagte bilag. Delprojekt 3 - kompetenceudvikling 104 aktører har deltaget i servicetjek af digitale basisaktiviteter. 10 aktører har deltaget i integration af brugerskabt indhold. 40 aktører fra såvel attraktioner, overnatning som destinationer har deltaget i testforløb med afsæt i deres respektive virksomheder, og har efterfølgende implementeret og arbejdet videre med resultaterne fra testforløbene. 15 digitale informationspiloter deltog i et FAQ-forløb med afsæt i deltagernes egne problemstillinger omkring sociale medier og online synlighed generelt. 99 midtjyske aktører har deltaget 5 hands-on kurser indenfor forskellige online emner og værktøjer, og jfr. rapporten har flere af deltagerne arbejdet videre med værktøjerne efter kurserne. Den Digitale Værktøjskasse, der tidligere er distribueret i op mod 1500 eksemplarer til turismeaktører, blev revideret og er i skrivende stund distribueret til ca. 500 turismeaktører. Hen ved 150 aktører deltog i konferencen, hvor resultaterne af de forskellige projekter blev præsenteret. Resultaterne i kortlægningsanalysen har endvidere givet Midtjysk Turisme et vidensmæssigt fundament, der kan anvendes fremadrettet i relation til nye tilbud til aktørerne om kompetenceudvikling omkring online markedsføring og kommunikation. Disse resultater er bl.a. anvendt som baggrund i den kommende socialfondsansøgning i relation til indsatsen Digitale kompetencer. 4. Anbefalinger og fremtidsperspektiver Som udgangspunkt har den samlede indsats medvirket til et forøget fokus hos de midtjyske turismeaktører, herunder i særlig grad de midtjyske turismedestinationer, på at gå fra offline til online kommunikation, og der ses da også en opprioritering blandt turismeaktørerne i forhold til deres digitale satsninger. Dette styrkes endvidere af, at specielt de midtjyske destinationer har fået skærpet deres digitale kompetenceniveau gennem netværket af de digitale informationspiloter, der har været en væsentlig del af indsatserne specielt omkring delpro- Side 10

11 jekt 3 kompetenceudvikling. Særligt blandt de mindre private turismeaktører opleves en stærk motivation til at blive klædt endnu bedre på til at kunne navigere i den nye digitale virkelighed, idet de erkender den indflydelse prioriteringen af online tilstedeværelse kan have i forhold til deres forretning. Imidlertid er det kun ganske få fra de store midtjyske overnatnings- og oplevelsesaktører, der har involveret sig i processen, ligesom at det er sjældent at virksomhedernes ledelser prioriterer at deltage i de udbudte aktiviteter, specielt i relation til indsatsområdet omkring kompetenceudvikling. Når man ser på de positive resultater, hvor det digitale kompetenceniveau i netværket de digitale informationspiloter er hævet betydeligt, kan det anbefales, at der fremadrettet fokuseres på digital kompetenceudvikling, der tager afsæt i en model à la de digitale informationspiloter, men som inddrager en bredere kreds af turismeaktører. Det anbefales ligeledes at sætte yderligere fokus på den ledelsesmæssige del omkring digital tilstedeværelse, herunder også med fokus på de større turismeaktører. Dette indgår således også som et delprojekt i Socialfondsprojektet ( Digitale kompetencer ). I relation til kommunikationsindsatsen har den helt store udfordring været, at der ikke har været en fælles midtjysk kommunikationsplatform at arbejde ud fra. Dette har betydet, at der i stedet for én stor kampagneindsats med en fælles platform og forskellige testforløb for denne platform har været fokuseret på en række delindsatser med afsæt i de større destinationer. Der er udarbejdet en række konceptuelt stærke tiltag, hvilket omvendt har medført, at ressourcerne er anvendt relativt mere til disse frem for til stærkere kampagneeksekveringer. Det har samtidig i processen været en stor udfordring at få overbevist de private turismeaktører om at gå ind de forskellige tiltag, dog har der specielt hvad angår kampagnerne De grå bybestigere og børnefamilier på eventyr været en tilfredsstillende erhvervsmæssig opbakning. Jfr. afrapporteringen omkring kommunikationsindsatsen (vedlagt som bilag 1) har en af de mest afgørende problematikker i forbindelse med udviklingen og eksekveringen af konceptoplæggene være den flydende overgang mellem markedsføring og indhold, når det kommer til digital kommunikation. Det har på den ene side været nødvendigt at udvikle egnede kommunikationsplatforme, idet de eksisterende digitale løsninger ikke blev vurderet som egnede til at bygge videre på. På den anden side har der været et overordnet mål om at fokusere på trafikskabende markedsføring, som har været vanskelig at gennemføre qua de forhånden værende ressourcer. Fremadrettet må det således anbefales, at der arbejdes videre med de udviklede platforme med et skarpere fokus på produktsalg samt en vedvarende push markedsføring / støttekommunikation. Det anbefales endvidere, at der tages afsæt i de udarbejdede målgrupper med henblik på, at der arbejdes operationelt med disse i de enkelte destinationer, samt at disse indgår som mulige segmenter i fremtidige udviklingsindsatser i destinationerne. Det vurderes ligeledes, at der vil være perspektiver i en fælles vestdansk indsats med udgangspunkt i de beskrevne målgrupper. Der er således også medio 2011 igangsat et samarbejde mellem de tre vestdanske turismeudviklingsselskaber, hvor der i første omgang (efteråret 2011) gennemføres en kampagne på det tyske marked målrettet målgruppen Guldhornene. Udover de tre udviklingsselskaber deltager 10 aktører fra Danske Kroer og Hoteller samt VisitDenmark. Det Side 11

12 er herefter tanken at bygge videre på dette samarbejde med henblik på yderligere fælles markedsføringstiltag i Hvad angår indsatsområdet forretnings- og organisationsudvikling og destinationernes ibrugtagen og anvendelse af modellen, står det klart, at det kræver målrettet arbejde med en forandringsproces. For realistisk set at kickstarte og accelerere denne forandringsproces, mens der eksisterer et videns- og kompetencemæssigt forspring samt momentum, har det været konsulentens anbefaling snarest muligt at i gang en sådan proces. I regionen er der identificeret fire leadpartnere (Stærke feriesteder øst og vest, Erhvervsturisme Herning og Aarhus) samt tre temasamarbejder (Gudenåen, Limfjorden og Hærvejen), som er udpeget som styrkepositioner, og som har et online og produktstrategisk beredskab. Det betyder, at man i disse partnerskaber vil kunne få hurtig gavn af at indarbejde forretningsudviklingsmodellen mhp. tilvejebringelse af en strategi og en handlingsplan partnerne imellem på online området. Herudover må det antages, at der også er destinationer, hvor partnerskabsdelen endnu ikke er moden, men hvor det vil kunne have relevans at skabe fortrolighed med og et beslutningsgrundlag for, hvad man kan og vil på online området. Midtjysk Turisme har på baggrund af dette således også indenfor de nye rammer i den fremtidige strategi for turismen i Midtjylland tilbudt ovennævnte partnere at deltage i en sådan proces. Dette har 5 af de 8 samarbejder (Djursland, Aarhus, Herning, Ringkøbing og Limfjords-samarbejdet) taget i mod og har således i 1. halvdel af 2011 arbejdet med implementeringen af denne model. 5. Regnskab Udgifter - udvikling af forretningsmodeller År 2010 År 2011 Total Projektledelse / interne ressourcer hos ekstern partner Analysefase Udvikling af nye forretningsmodeller for finansiering af online tiltag Total Side 12

13 Udgifter - kommunikationsplatform År 2010 År 2011 Total Projektledelse / interne ressourcer hos mediepartner Kommunikationsplatform / pilottests af online marketing- og afsætningsplatforme incl. effektmåling Total Udgifter - kompetenceudvikling Projektledelse / interne ressourcer hos ekstern partner Kompetenceudvikling omkring forståelse og brug af online marketingværktøjer Vidensopbygning- og deling på baggrund af indhentede erfaringer og eksempelprojekter År 2010 År 2011 Total Total Udgifter - fælles År 2010 År 2011 Total Vidensopsamling, rapportering, mødeudgifter samt intern projektledelse Udbud/annoncering Total Udgifter total Side 13

14 Finansiering År 2010 År 2011 Total Region Midtjylland Medfinansiering fra andre aktører (kon Total Forbrugte timer i projektet (aktører og Midtjysk Turisme) i alt timer. Side 14

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Resultatkontrakt Vedrørende Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper [1.2.2010 31.12.2010] UDSAT TIL 30.06.2011 Journalnummer: 1-33-76-23-23-09 Kontraktens parter

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme [Kontrakten løber fra 1. januar 2011 31. december 2011] Kontrakten forventes revideret i maj 2011. Journalnummer:

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster

Resultatkontrakt. Vedrørende. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster Resultatkontrakt Vedrørende Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster [1.5.2008 31.12.2009] UDSAT TIL 30.06.2011 Journalnummer: 1-33-76-23-31-08 Kontraktens

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Vedrørende Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1 2008-31.12.2010] Bevilling af procesmidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1. 2008-31.12.2008]

Læs mere

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning:

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: En revidering af målgruppebeskrivelse på basis af eksisterende materiale (del 1) En definition

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Vedrørende Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel og vandreturisme] [1. januar 2013 31. oktober 2014] Journalnummer: 13376231411 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Regional Udvikling Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. [01.01.08 31.12.09] Journalnummer: 1-33-76-23-30-08 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Projektets titel Djursland - vækst gennem oplevelser 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Regional Udvikling Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Vedrørende Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. [01.01.08 31.12.09] Journalnummer: 1-33-76-23-30-08

Læs mere

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumé. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2015. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumé. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2015. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2015 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07 Kontraktens parter Region: Regional Udvikling Skottenborg 26 Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] [1 marts 2013 30. november 2014] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer

Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer Ledelsesudviklingsforløbets strategiske resultater skal forankres i hele organisationen.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Årsrapport vedr. resultatkontrakt

Årsrapport vedr. resultatkontrakt Årsrapport vedr. resultatkontrakt Vedrørende Procesmidler 2009 Fonden Midtjysk Turisme Tillæg til resultatkontrakt - Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme (1.1.2008-31.12.2010) [Kontrakten

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster

Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster Resultatkontrakt Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster [1.5.2008 31.12.2009] Journalnummer: 1-33-76-23-31-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Baggrund Turismen i de vestdanske regioner, herunder Midtjylland, er kendetegnet ved en række styrkepositioner,

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-2-15 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 30. juni 2012] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens parter

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld. 1. maj december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld. 1. maj december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld 1. maj 2011 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-14-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende PLANET RANDERS [ ] Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé

Resultatkontrakt. Vedrørende PLANET RANDERS [ ] Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé Resultatkontrakt Vedrørende PLANET RANDERS [01.08.2010 01.08.2013] Journalnummer: 1-33-76-23-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme [Kontrakten løber fra 1. januar 2011 31. december 2011] Kontrakten forventes revideret i maj 2011. Journalnummer:

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Handlingsplan for oplevelses- og markedsudvikling for Fyn 2012

Handlingsplan for oplevelses- og markedsudvikling for Fyn 2012 Bilag 3: Handlingsplan for oplevelses- og markedsudvikling for Fyn 2012 Handlingsplan for oplevelses- og markedsudvikling for Fyn 2012 15. september 2011 1 Baggrund Siden nedlæggelsen af Fyntour har Koordineringsgruppen

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Kampagnen har udelukkende været digital med et miks af mediekanalerne: Adwords (50%) Search og bannerannoncering Facebook (10%) RTB (40%) - bannerannoncering

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016 Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus Skanderborg 13. april 2016 Agenda Baggrund Status Gæsteservice i Aarhus Baggrund Kommunerne iværksatte i 2014 en proces i regi af Business Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 13376221208 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

Møn aktivitetsplan vurdering og anbefaling

Møn aktivitetsplan vurdering og anbefaling Møn aktivitetsplan vurdering og anbefaling Juni 2014 Sammenfatning af og vurdering af de genererede aktiviteter Oversigt vurderinger af ideer Effekt point fra 1 til 5-5 er størst effekt Implementering

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af midler 2015 til den regionale operatør Midtjysk Turisme til udmøntning af Handlingsplan 2015 under Ny VÆKST i Turismen i Region Midtjylland Kontrakten løber fra

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere