MØDEREFERAT 8. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDEREFERAT 8. oktober 2012"

Transkript

1 MØDEREFERAT 8. oktober 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 5. oktober 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic, Udgårdsvej, Silkeborg. Viggo Thinggård, Ole V. Christiansen, John Hermansen, Thor Jensen, Henrik Gottlieb Hansen, Marianne Pedersen, Anette Ørbæk Andersen, Niels Præstkær Jørgensen, Svend Skov Jensen, Hanne Brink, Steffen Bjerregaard Holm, Niels Petterson, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen, Merete Giehm-Reese, Brian Kjær Andreasen, Stefan Knudsen, Lars Noesgaard og Annemarie Elverum Afbud Poul-Erik Clausen, Erik Krarup, Vibeke Jensen, og Karina Boldsen REFERAT Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2: Godkendelse af referater fra mødet den 25. maj 2012 Referatet blev godkendt. Pkt. 3: Orientering om Vækstforums drøftelse af Kompetencerådets kommissorium Viggo Thinggård orienterede om et statusmøde, som de fire råd, som Vækstforum har nedsat, havde afholdt. De fire råd er Energi- og miljørådet, Fødevarerådet, IT-rådet og Kompetencerådet, og de blev nedsat i forbindelse med dannelsen af Region Midtjylland i Kompetencerådet skiller sig ud ved at være et partnerskab af alle, der arbejder med kompetenceudvikling samt de politiske partnere. Vækstforum har indkaldt alle de fire råd igen i november, og Viggo ønskede derfor input til spørgsmålet om Kompetencerådets kommissorium er dækkende fremadrettet eller om der er behov for en justering med nye fokusområder. Følgende bullits blev nævnt i den efterfølgende diskussion, som mulige nye fokuspunkter: Dobbelt kompetenceløft Snitflader til det offentlige Akutpakken Pilotprojekter - vidensopsamling Kompetencestrategier Udfordring af AMU-systemets fleksibilitet Viggo holder møde med Bent Mikkelsen m.fl. fra Region Midtjylland og KOMPETENCEmidts sekretariat den 1. november, således et udkast til et nyt kommissorium kan drøftes. Et udkast sendes til Kompetencerådets medlemmer inden næste møde med Vækstforum. Pkt. 4: Indgået aftale om evaluering oplæg ved New Insight Martin Liebing fra New Insight gennemgik hovedlinjerne (oplæg vedlægges) i den evaluering, som Væksthus Midtjylland og New Insight har indgået aftale om efter et offentligt udbud før sommerferien. 1/2

2 Hovedvægten i den aftalte evaluering er en såkaldt virkningsevaluering, således, at der bliver mindre fokus på kvantitative resultater frem for, hvad der virker dvs. læring til fremadrettet brug. Denne vinkel er bl.a. valgt efter drøftelser i Kompetencerådet den 2. marts og den 25. maj Det blev besluttet, at Kompetencerådet gerne vil følge arbejdet og resultaterne. New Insight kommer derfor igen på et møde i Kompetencerådet i foråret Pkt. 5: Orientering om indsatserne vedr. RKV v. forskellige oplægsholdere Lars Bylow Frandsen orienterede om de initiativer (oplæg vedlægges), som er igangsat vedr. real kompetence vurdering (RKV) i KOMPETENCEmidt- regi og i regi af udviklingsmidler fra Undervisningsministeriet til VEU-centrene (de såkaldte TUP-midler). Disse midler supplerer hinanden og tænkes i høj grad sammen. Kirsten Aagaard fra Nationalt Videncenter for Realkompetence og Center for Livslang Læring (NVR) fortsatte orienteringen om RKV og det regionale og nationale arbejde, som NVR deltager i sammen med Region Midtjylland. Kompetencerådet blev inviteret til at deltage i arbejdet vedr. en regional handlingsplan om det, som Kirsten Aagaard foretrækker at kalde anerkendelse af realkompetencer. Det blev aftalt, at Kirsten Aagaard kommer med et oplæg til drøftelse på Kompetencerådets næste møde den 30. november 2012, hvor der afsættes et par timer til dette formål. Pkt. 6: Orientering om proces indtil videre for KOMPETENCEmidt 2.0 v. Annemarie Annemarie orienterede om de igangsatte tiltag i KOMPETENCEmidt 2.0 (oplæg vedlægges). Arbejdet er så småt kommet i gang primært vedr. bevillingen på Prioritet 1. Det halter desværre af flere årsager med at igangsætte aktiviteter på Prioritet 2. Køb af kurser mellem jobcentrene og erhvervsskolerne skal foregå efter Betalingsloven, som fastsætter et takstkatalog. Takstkataloget er ifølge EU-lovgivningen ikke at betragte som kostpriser, som alle EU-aktiviteter i et partnerskab skal opgøres til. Da erhvervsskolerne og jobcentrene er del af det samme partnerskab i KOMPETENCEmidt kan der derfor ikke komme rigtig gang i aktiviteterne i form af kurser til ledige. Kurserne er vigtige redskaber til at give konkrete virksomheder de efterspurgte kompetencer til evt. jobåbninger, men også vigtige i form af at give medfinansiering i form af deltagerunderhold til andre aktiviteter. Problemstillingen har været drøftet med Erhvervsstyrelsen, som foreslår at ophæve partnerskabet i Prioritet 2 og lukke denne bevilling ned, for så at ansøge (en formssag) om en ny bevilling til Prioritet 2 og med et nyt partnerskab. Her kunne jobcentrene være de nye leadpartnere og erhvervsskolerne (VEU-centrene) stå helt udenfor, hvorved køb og salg af kurser kan foregå efter faktura og efter taksterne i Betalingsloven. Jobcentrene vil skulle indgive ansøgninger til KOMPETENCEmidts sekretariat, som sørger for at de forslåede aktiviteter bl.a. er additionelle og lever op til formålet med KOMPETENCEmidt. Desværre er der en hel del udfordringer med at få denne løsning på plads af praktisk og økonomisk karakter, og den næste måneds tid vil vise om det kan lade sig gøre at få nye budgetter til at hænge sammen med de nuværende midler og medfinansiering. Pkt. 7: Næste møde Næste møde er fredag den 30. november i Herning på Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20. Her skal et forslag til mødeplan for 2013 drøftes, og møderne vil i 2013 komme til at foregå rundt omkring hos div. partnere. Pkt. 8: Eventuelt Intet at bemærke. 2/2

3 Status vedr. KOMPETENCEmidt 2.0 Møde i Kompetencerådet den 5. oktober 2012

4 Status for måltal i perioden 30. april - 1. oktober 2012 KOMPETENCEmidt 2.0 Måltal 30. juni september 2012 Virksomhedsbesøg TOTAL (hele projektperioden) 321 Uddannelsesforløb for beskæftigede Uddannelsesforløb for ledige (antal jobrotationsrapporter) 480 (231) Forventet antal vikarer på jobrotation fra 1/

5 Prioritet 1 Finansieringskilde Aktiviteter Udmøntes som følger 17,5 mio. kr. 29 mio. kr. Udmøntes i leadpartnernes Til aktiviteter hos de 3 leadpartnere resultatkontrakter- Heraf 3,75 mio. kr. til administration 7 mio. kr. (Region Midtjylland) (opsøgende virksomhedsbesøg, uddannelsesplanlægning, kompetenceafklaring, særlige indsats- og 11,5 mio. kr. Efter ansøgning. Frie midler udviklingsopgaver) Pulje til særligt prioriterede udviklingsopgaver for ansatte 3 mio. kr. 3 mio. kr. 25 mio. kr. (EU-Socialfondsmidler) Administreres af projektsekretariatet, Væksthus Midtjylland. Projektledelse, administration, Administreres af projektsekretariatet. Væksthus Midtjylland, jf. opgaver beskrevet i resultatkontrakt med evaluering, aktiviteter overfor aktørkredsen Region Midtjylland 18 mio. kr. 18 mio. kr. 18 mio. kr. (Statslige midler) (Statslige midler) (Statslige midler) 50 mio. kr. fordelt på 2 år

6 Prioritet 2 Finansieringskilde Aktiviteter Udmøntes som følger 10,1 mio. kr. Efter ansøgning til ledige, heraf er 2 mio. kr. reserveret til opkvalificering af medarbejdere i jobcentrene Frie midler, men.. 14,1 mio. kr. (EU-Socialfondsmidler) 28,3 mio. kr. Til aktiviteter for ledige og medarbejdere i Jobcenterne (Kompetenceudvikling, jobrotation, virksomhedspraktik) 2 mio. kr. Udmøntes i leadpartnernes resultatkontrakter til administration vedr. Prioritet 2 2 mio. kr. Administreres af projektsekretariatet, Væksthus Midtjylland. jf. opgaver beskrevet i resultatkontrakt med Region Midtjylland 7,1 mio. kr. Kommunal medfinansiering 7,1 mio. kr. (Kommunal medfinansiering) 7,1 mio. kr. Statslig medfinansiering 7,1 mio. kr. (Kontanthjælp/dagpenge) 28,3 mio. kr. fordelt på 2 år

7 Status for tilsagn 5. oktober 2012 Antal bevilgede aktiviteter på Prioritet 1 er 10 Der nu kr ledige på Prioritet 1 Antal bevilgede aktiviteter på Prioritet 2 er 2 Der er nu kr ledige på Prioritet 2

8 Prioritet 1 bevilgede aktiviteter Leadpartner Navn og indhold Kontaktperson ØST (alle) ØST MØ MV Virkmidt.dk Virksomhedsdatabase til registrering og som et analyseværktøj Kompetenceløft på Samsø Opsøgende arbejde i virksomhederne Jobrotation i fire kommuner Jobrotationsprojekter i Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov Strategisk kompetenceudvikling Dialog med TR og ledelse om kompetenceudvikling Aage Krogsdal, VEU-center Østjylland Hans Schmidt, 3F Samsø Helle Bonde, Randers Kommune Helge Albertsen, LO Ringkøbing Fjord

9 Prioritet 1 bevilgede aktiviteter fortsat Leadpartner Navn og indhold Kontaktperson MV (alle) MØ ØST ØST (alle) ØST MØ RKV Realkompetencevurdering Virksomhedsrettet opkvalificering Flyverkorpset Opkvalificering af unge mænd i Gellerup-området Uddannelse i øjenhøjde Fortsættelse af Pølsevognen Opkvalificering i metalindustrien Virksomhedsdrevet kompetenceudvikling Lars Bylow, VEU-centerMidtVest Lars Harder, Skive Kommune Vibeke Jensen, Aarhus Kommune Gregers Hartmann, Netværkslokomotivet Maria Barnung, Learnmark Horsens Steffen Bjerregaard, VEU-center MidtØst

10 Problemstillinger vedr. Prioritet 2 Nedskåret bevilling fra 50 mio. kr. til 28,3 mio. kr. Takstkatalog vs. kostpriser, når det drejer sig om køb mellem partnere Takstkataloget bliver ikke anerkendt som kostpriser og takstkataloget skal anvendes

11 Problemstillinger vedr. Prioritet 2 mulig løsning? Nedlukning af det oprindelige projekt på Prioritet 2 med VEU-centrene som leadpartnere Udfordringer: De allerede forbrugte midler opgøres og tilsagn overflyttes. Nye budgetter og projektlukning. Ansøgning om nyt projekt på Prioritet 2 med Jobcentrene som leadpartnere Udfordringer: Ny ansøgning/tilsagn, nye budgetter og relativt få midler?

12 Prioritet 2 eksempler på aktiviteter Leadpartner Navn Kontaktperson MØ ØST MØ MV Opkvalificering af ledige til Svejse- og CNC området 2012 Flyverkorpset Opkvalificering af unge mænd i Gellerup-området Virksomhedsrettet opkvalificering Jobrotation og virksomhedsopsøgende arbejde Samarbejde mellem systemerne Flemming Christensen, Tradium, Randers Vibeke Jensen, Aarhus Kommune Lars Harder, Skive Kommune Leif Vinther Christensen, UCH På vegne af jobcentrene i Midt-Vest

13 7. oktober 2012 Evaluering af KOMPETENCEmidt 2.0 Præsentation af evalueringstilgang

14 Introduktion Evalueringstilgang: Virkningsevaluering hvad er det? Programteori og fokusområder Hvad fortæller evalueringen noget om? 2

15 Overordnede kendetegn Grundlag for videre politikudvikling Dagsordensættende for debatten om voksenuddannelse i Danmark Specifikation af hvad uddannelsesplanlægning er Hvordan og hvorfor virker forskellige tilgange til uddannelsesplanlægning Fokus på proces og læring 3

16 Virkningsevaluering er kendetegnet ved at: Tage udgangspunkt i en programteori. Undersøge de virksomme mekanismer i indsatsen hvad får indsatsen til at virke? Fokusere på forklaring og forståelse af hvad virker Være særlig anvendelig, når det skal indkredses, hvorfor noget virker, og på hvilken måde det virker Kan anvendes til at realitetsteste forestillinger om, hvordan en indsats og metoder virker Kilde: New Insight med udgangspunkt i Peter Dahler-Larsen og Hanne Kathrine Kroghstrup: Nye veje i Evaluering,

17 At virke Virkning Proces, vejen til målet Resultat, effekt, målopfyldelse Målgruppe Aktiviteter Moderatorer Virksomme mekanismer Resultater - kort sigt Resultater - mellemlang sigt Resultater - lang sigt 5

18 Programteori Målgruppe Aktiviteter Moderatorer Virksomme mekanismer Resultater - kort sigt Resultater - mellemlang sigt Resultater - lang sigt Beskæftige de i små og mellemstor e virksomhed er Virksomhedsbesøg. Rådgivning og vejledning RKV indsatsen Uddannelse?????????????????? Virksomheden får en (opdateret/ forbedret) strategisk uddannelsesplan Øget bestillerkompetence Udbygget relation med den enkelte virksomhed, tillid Øget motivation for VEU hos virksomheder og medarbejdere Positive erfaringer med brug af VEU Medarbejdere opnår nye kompetencer Virksomhederne benytter fremover VEU til at sikre sig efterspurgte kompetencer Virksomhederne opfatter VEU systemet som uddannelsespartner og oplever at der er én indgang En kvalificeret arbejdsstyr ke - bedre job (Prioritet 1) 5 Særligt betydende kontekstfaktor: partnerskaber 4 6

19 Målgruppe Aktiviteter Moderatorer Virksomme mekanismer Resultater - kort sigt Resultater - mellemlang sigt Resultater - lang sigt Ledige. 1. Ledige unge 2. Ledige på kanten af arbejdsmar kedet 3. Ledige med anden etnisk baggrund Uddannelse Praktik/mentorer Jobrotation?????????????????? Oparbejder nye kompetencer Træning af relevante kompetencer, arbejdserfaring, relevante jobmål Kontakt mellem arbejdsgiver og ledig Ledige: relevant arbejdserfaring Kontakt mellem arbejdsgiver og ledig Øget kvalificeret arbejdsudbud Ledige mere arbejdsmarkedsparate Gennemfører uddannelse Udvidelse af arbejdsstyr ken - flere job (Prioritet 2) 7

20 Fokusområder 1 Tabel 3.1: Fokusområder i evalueringen og primære datakilder (prioritet 1) Nr. Beskrivelse Primære datakilder 1 Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med virksomhedsbesøg. Rådgivning og vejledning. - Interviews med VEU-konsulenter - Fokusgrupper med VEU-konsulenter - Virksomhedsinterviews 2 Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med RKV indsatsen - Interviews med VEU-konsulenter - Fokusgrupper med VEU-konsulenter - Virksomhedsinterviews 3 Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med uddannelse (prioritet 1) - Interviews med VEU-konsulenter - Fokusgrupper med VEU-konsulenter - Virksomhedsinterviews 4 5 Særligt betydende kontekstfaktor: partnerskaber Resultater på længere sigt: En kvalificeret arbejdsstyrke, bedre job (prioritet 1) - Interviews med VEU-konsulenter - Fokusgrupper med VEU-konsulenter - Virksomhedsinterviews - Kvantitative opgørelser fra VirkMidt og Væksthuset Kilde: New Insight A/S 8

21 Fokusområder 2 Tabel 3.1: Fokusområder i evalueringen og primære datakilder (prioritet 2) Nr. Beskrivelse Primære datakilder 6 Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med uddannelse (prioritet 2) - Fokusgruppe med VEU-konsulenter og beskæftigelsesmedarbejdere 7 8 Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med praktik/mentorer Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med Jobrotation Fokusgruppe med VEU-konsulenter og beskæftigelsesmedarbejdere - Telefoninterview med virksomheder Fokusgruppe med VEU-konsulenter og beskæftigelsesmedarbejdere - Telefoninterview med virksomheder Kilde: New Insight A/S 9

22 Tilgang - virkningsevaluering Hvis påvirkning hvad virkede? Hvilke barrierer er der? Hvem/hvorfor vil ikke? Pas på sproget Hvad er strategisk uddannelsesplanlægning? Hypoteser til moderatorer og virksomme mekanismer Bliver den strategiske uddannelsesplanlægning ført ud i livet og hvorfor ikke? Kan kompetencer komme ind i virksomhedens strategi? Og kan det måles? Hvordan er virksomhederne forberedt på mødet? Er virksomheden parat? Opleves det at konsulenten kender noget til virksomheden og gør det en forskel for resten af forløbet? Opfatter virksomheden besøgene som merværdi eller sælgersnak? TR og ledelse skal hjælpes til gøre uddannelsesplanlægning til et fælles projekt. Hvor langt når virksomheden i kompetencehjulet? Hvor mange trin? Hvor stopper de henne? Andet Føler medarbejderne også, at der er sket en ændring? 10

23 Tilgang - virkningsevaluering Best Practice organisatorisk effektivitet Identifikation af barrierer Identifikation af barrierer på det private område Hypoteser til moderatorer og virksomme mekanismer Anvendes jobrotation strategisk eller kompensatorisk? Andet Er potentialet udnyttet? Er jobrotation for snævert i forhold til KOMPETENCEmidt? Ikke med i denne tilgang Hvor stort er det kvantitativt? Penge og antal forløb? 11

24 Belyses i forhold til indsatsen Hvad er et partnerskab? Hvad er forventningen til partnerskaber? Kommer der nok ud af partnerskabet identificer barrierer, styrker og svagheder. Se på barrierer for partnerskabet f.eks. start-stop skemaer Partnerskabsmodeller, der indeholder de tre politikområder Fungerer partnerskabet i mellem de tre systemer? Hvad er fællesmængden for partnerskabet? Hvad er opmærksomhedspunkterne kan vi få en Best Case eller en Show Case? 12

25 Overordnede kendetegn Grundlag for videre politikudvikling Dagsordensættende for debatten om voksenuddannelse i Danmark Specifikation af hvad uddannelsesplanlægning er Hvordan og hvorfor virker forskellige tilgange til uddannelsesplanlægning Fokus på proces og læring 13

26 VEU-centrenes RKV-indsats i region Midtjylland Lars Bylow Frandsen Projekt- og udviklingsleder VEU-CENTER MIDTVEST

27 VEU-centrenes udviklingskontrakt med MBU har i 2012 og 2013 væsentlig fokus på RKV/IKV: Resultatmål: Indsatsområde 5 Flere brugere gennemfører en realkompetencevurdering og opnår formel anerkendelse ift. (AMU, AVU og GVU). Koordineret rådgivning og vejledning om RKV/IKV Koordineret kvalitetssikring Udarbejdelse og implementering af kvalitetskodeks

28 3 konkrete aktiviteter 1. National RKV-kampagne 2. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært (MBU) 3. RKV i region Midtjylland (KOMPETENCEmidt)

29 National RKV-kampagne Igangsættes 2. oktober Titel: Fra det du kan - til det, du vil Målgruppen er virksomheder og borgere samt ledelser og uddannelses- og undervisningsansvarlige på VEU-området Alle uddannelsesinstitutioner i VEU-centrene i DK og e-vejledningen deltager i kampagnen Formål: Kendskab til RKV = kompetencevurdering Relevante billeder af hvem vurderingen gør en forskel for og hvordan Forståelse af værdien og udbyttet Involvering af VEU-centrene, referencegruppe og parterne bag kampagnen Lokalt forankrede værktøjer og indsigter, som kan bruges efterfølgende Informationsmateriale, der kan bruges på egne platforme under og efter Kampagnen består i følgende elementer: Video Webbanner Annoncer Google Adwords Folder (on-line og tryk)

30 Kvalitetssikret IKV- et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Et samarbejde mellem de 3 VEU-centre i region Midtjylland New Insight er ekstern videnleverandør Periode: September 2012 til juni 2014 Økonomisk ramme 1,95 mio. kr. finansiering MBU Organisering: Styregruppe (3 VEU-centre), Referencegrupper (HAKL, BAI, Industriens Uddannelser) Målgrupper: Ledere fra erhvervsskoler VEU-konsulenter Praktikere Administrativt personale Virksomheder Brugere (Enkeltpersoner) Ledige (i mindre grad)

31 Kvalitetssikret IKV- et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Projektindhold: Opbygning af organisatorisk setup for RKV/IKV: Kortlægning af hvem, hvad, hvor Udvikling og implementering af fleksibel forretningsmodel/kvalitetsstandarder/kvalitetskodeks for RKV/IKV: Fokus på hvordan (fælles/lokal) Udvikling af uddannelsespakker, der er relevante i region Midtjylland (kombination af AMU-kurser) Udvikling og afprøvning af metoder til IKV i AMU (Ift. uddannelsespakker) Udvikling og afprøvning af metoder til markedsføring af IKV ift. uddannelsespakker Kompetenceudvikling af IKV-praktikere og VEU-konsulenter Etablering af netværk for praktikere

32 RKV i region Midtjylland Et samarbejde mellem de 3 VEU-centre i Region Midtjylland NVR er ekstern videnleverandør Periode: September 2012 til december 2013 Økonomisk ramme 3,2 mio. kr. Finansieret af KOMPETENCEmidt (medfinansieres af TUP 2012 med 50%) Organisering: Styregruppe (3 VEU-centre samt KOMPETENCEmidt ad hoc) Målgrupper: Ledere fra erhvervsskoler VEU-konsulenter Praktikere Administrativt personale Virksomheder Brugere (Enkeltpersoner)

33 RKV i region Midtjylland Projektindhold: Opbygning af organisatorisk setup for RKV/IKV: Kortlægning af hvem, hvad, hvor (decentralt i de enkelte VEU-centre) Udvikling og implementering af fleksibel forretningsmodel/kvalitetsstandarder/kvalitetskodeks for RKV/IKV: Fokus på hvordan (fælles/lokal) Udvikling og afprøvning af 9 nye initiativer ift. at få RKV på dagsordenen i virksomhederne (før-fasen) Afprøvning af ovenstående samt IKV-uddannelsespakker i 150 virksomheder (50 i hvert VEU-center område) Etablering af fælles share-point (VEU-centrenes hjemmesider) Kompetenceudvikling af IKV-praktikere og VEU-konsulenter Etablering af netværk for praktikere

34 Sammenhængskraft RKV i region Midtjylland understøtter og supplerer Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Understøtter ved fælles gennemførelse af centrale aktiviteter i form af udvikling af før-fasen og jobprofiler, samlinger af personalegrupperne i projektet, beskrivelser af kodeks, standarder mv. Supplerer ved at have fokus på dels decentrale aktiviteter ift. implementering og udvidet fokus på praksisafprøvning særligt ift. virksomheder Samlet en eksemplarisk tilgang til opgaveløsningen samtidig med at projekterne samlet set giver en ressourcemæssig mulighed for at udvikle og implementere løsninger, der er bæredygtige.

MØDEREFERAT 3. december 2012

MØDEREFERAT 3. december 2012 MØDEREFERAT 3. december 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 30. november 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, Herning. Viggo Thinggård, Erik Krarup,

Læs mere

Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen.

Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen. MØDEREFERAT 27. maj 2013 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 24. maj 2013 kl. 9:00-11:30 Sted Deltagere HK Østjylland, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand Viggo Thinggård, Henrik Gottlieb Hansen, Niels

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Projektfaser/-aktiviteter

Projektfaser/-aktiviteter Projektfaser/-aktiviteter (1) Fase 1 Fase 2 Fase 3 - Opsøgende virksomhedsbesøg - Uddannelsesplanlægning - Planlægning/igangsættelse af uddannelsesforløb Konsortiernes resultatkontrakt ---------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Dagsorden Centerrådet

Dagsorden Centerrådet AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret.

Læs mere

Endeligt referat Centerrådsmøde

Endeligt referat Centerrådsmøde Endeligt referat Centerrådsmøde Mødedato: Mandag den 4. marts 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Mødelokale 1 Mødeleder: Jens Chr. Sørensen

Læs mere

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 Styregruppen - KOMPETENCEmidt 8 Uddannelsesinstitutioner 3 Erhvervsråd 4 Jobcentre 2 repræs. fra hver af de fire lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Jette Christensen, Vibeke Ranch

Jette Christensen, Vibeke Ranch REFERAT Emne Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Torsdag den 28. februar 2008 Sted Deltagere Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning Viggo Thinggaard, Svend Skov Jensen, Birgit Otkjær, Ole V.

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Hør nu far du kan, hvad du vil. Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012

Hør nu far du kan, hvad du vil. Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012 Hør nu far du kan, hvad du vil Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012 Dagens præsentation Mål og målgrupper Koncept og budskaber Mediaplan Elementer

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Dagens program 9.50 - Velkomst v/ Dorthe Jensen, VEU-center Østjylland, Repræsentant for Vidennet 10.00 - Hvordan får vi væksthjulet til at køre hurtigere?

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse VEU-Center MidtØst Én indgang til voksen- og efteruddannelse Vi hjælper dig bl.a. med : Uddannelsesplanlægning Grundlæggende Voksenuddannelse ( GVU ) Almene uddannelser Jobrotation Realkompetencevurdering

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes,

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes, Referat Mødeforum: Efter og videreuddannelsesråd Dato: 02.04.09 TID Kl. 13.15 16.00 Sted: VIA University College, Skejbyvej 1 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Bjarne Wahlgren Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen,

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med fokus på samarbejde gennem styrket dialog og klyngesamarbejde

Strategisk kompetenceudvikling med fokus på samarbejde gennem styrket dialog og klyngesamarbejde Strategisk kompetenceudvikling med fokus på samarbejde gennem styrket dialog og klyngesamarbejde Evaluering: Showcase og nyhedsbreve De ansøgte midler skal primært bruges til fortsat udvikling af dialog

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Forslag om udvidelse af indsatsområderne, særlige puljemidler - Bilag til Kompetencerådsmødet 28. august 2009, dagsordenens pkt. 4

Forslag om udvidelse af indsatsområderne, særlige puljemidler - Bilag til Kompetencerådsmødet 28. august 2009, dagsordenens pkt. 4 Forslag om udvidelse af indsatsområderne, særlige puljemidler - Bilag til Kompetencerådsmødet 28. august 2009, dagsordenens pkt. 4 Baggrund I KOMPETENCEmidt er der af det samlede projektbudget på i alt

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 30.05.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 30.05.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 30.05.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Til stede Deltagende styregruppemedlemmer: Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Brian Kjær Andreasen, Region Midtjylland Trine Vester-Sørensen,

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Effektevaluering af Kvalificering til nye job. Maj 2014

Effektevaluering af Kvalificering til nye job. Maj 2014 Effektevaluering af Kvalificering til nye job Maj 2014 Introduktion og læsevejledning Projektet Kvalificering til nye job er medfinansieret af Den Europæiske Socialfond og har overordnet til formål at

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Uddannelsescenter Holstebro

Uddannelsescenter Holstebro Partner Aktivitet 1.1 1.1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Antal 1 Handelsskolen Kursuscenteret 1 1 1 3 2 Holstebro 1 1 1 1 1 1 1 7 3 Learnmark (VIA Erhverv) 1 1 1 1 1 1 6 4 Tradium 1 1 1 1 1 1 6 5

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Efteruddannelsens rolle i forhold til arbejdskraft Eksempelvis byggeriet - Gødstrup

Efteruddannelsens rolle i forhold til arbejdskraft Eksempelvis byggeriet - Gødstrup Efteruddannelsens rolle i forhold til arbejdskraft Eksempelvis byggeriet - Gødstrup Efteruddannelseschef Leif Kloster Herningsholm Erhvervsskole LK 140515 1 Hvad kan virksomhederne bruge erhvervsskolen

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere