MØDEREFERAT 8. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDEREFERAT 8. oktober 2012"

Transkript

1 MØDEREFERAT 8. oktober 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 5. oktober 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic, Udgårdsvej, Silkeborg. Viggo Thinggård, Ole V. Christiansen, John Hermansen, Thor Jensen, Henrik Gottlieb Hansen, Marianne Pedersen, Anette Ørbæk Andersen, Niels Præstkær Jørgensen, Svend Skov Jensen, Hanne Brink, Steffen Bjerregaard Holm, Niels Petterson, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen, Merete Giehm-Reese, Brian Kjær Andreasen, Stefan Knudsen, Lars Noesgaard og Annemarie Elverum Afbud Poul-Erik Clausen, Erik Krarup, Vibeke Jensen, og Karina Boldsen REFERAT Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2: Godkendelse af referater fra mødet den 25. maj 2012 Referatet blev godkendt. Pkt. 3: Orientering om Vækstforums drøftelse af Kompetencerådets kommissorium Viggo Thinggård orienterede om et statusmøde, som de fire råd, som Vækstforum har nedsat, havde afholdt. De fire råd er Energi- og miljørådet, Fødevarerådet, IT-rådet og Kompetencerådet, og de blev nedsat i forbindelse med dannelsen af Region Midtjylland i Kompetencerådet skiller sig ud ved at være et partnerskab af alle, der arbejder med kompetenceudvikling samt de politiske partnere. Vækstforum har indkaldt alle de fire råd igen i november, og Viggo ønskede derfor input til spørgsmålet om Kompetencerådets kommissorium er dækkende fremadrettet eller om der er behov for en justering med nye fokusområder. Følgende bullits blev nævnt i den efterfølgende diskussion, som mulige nye fokuspunkter: Dobbelt kompetenceløft Snitflader til det offentlige Akutpakken Pilotprojekter - vidensopsamling Kompetencestrategier Udfordring af AMU-systemets fleksibilitet Viggo holder møde med Bent Mikkelsen m.fl. fra Region Midtjylland og KOMPETENCEmidts sekretariat den 1. november, således et udkast til et nyt kommissorium kan drøftes. Et udkast sendes til Kompetencerådets medlemmer inden næste møde med Vækstforum. Pkt. 4: Indgået aftale om evaluering oplæg ved New Insight Martin Liebing fra New Insight gennemgik hovedlinjerne (oplæg vedlægges) i den evaluering, som Væksthus Midtjylland og New Insight har indgået aftale om efter et offentligt udbud før sommerferien. 1/2

2 Hovedvægten i den aftalte evaluering er en såkaldt virkningsevaluering, således, at der bliver mindre fokus på kvantitative resultater frem for, hvad der virker dvs. læring til fremadrettet brug. Denne vinkel er bl.a. valgt efter drøftelser i Kompetencerådet den 2. marts og den 25. maj Det blev besluttet, at Kompetencerådet gerne vil følge arbejdet og resultaterne. New Insight kommer derfor igen på et møde i Kompetencerådet i foråret Pkt. 5: Orientering om indsatserne vedr. RKV v. forskellige oplægsholdere Lars Bylow Frandsen orienterede om de initiativer (oplæg vedlægges), som er igangsat vedr. real kompetence vurdering (RKV) i KOMPETENCEmidt- regi og i regi af udviklingsmidler fra Undervisningsministeriet til VEU-centrene (de såkaldte TUP-midler). Disse midler supplerer hinanden og tænkes i høj grad sammen. Kirsten Aagaard fra Nationalt Videncenter for Realkompetence og Center for Livslang Læring (NVR) fortsatte orienteringen om RKV og det regionale og nationale arbejde, som NVR deltager i sammen med Region Midtjylland. Kompetencerådet blev inviteret til at deltage i arbejdet vedr. en regional handlingsplan om det, som Kirsten Aagaard foretrækker at kalde anerkendelse af realkompetencer. Det blev aftalt, at Kirsten Aagaard kommer med et oplæg til drøftelse på Kompetencerådets næste møde den 30. november 2012, hvor der afsættes et par timer til dette formål. Pkt. 6: Orientering om proces indtil videre for KOMPETENCEmidt 2.0 v. Annemarie Annemarie orienterede om de igangsatte tiltag i KOMPETENCEmidt 2.0 (oplæg vedlægges). Arbejdet er så småt kommet i gang primært vedr. bevillingen på Prioritet 1. Det halter desværre af flere årsager med at igangsætte aktiviteter på Prioritet 2. Køb af kurser mellem jobcentrene og erhvervsskolerne skal foregå efter Betalingsloven, som fastsætter et takstkatalog. Takstkataloget er ifølge EU-lovgivningen ikke at betragte som kostpriser, som alle EU-aktiviteter i et partnerskab skal opgøres til. Da erhvervsskolerne og jobcentrene er del af det samme partnerskab i KOMPETENCEmidt kan der derfor ikke komme rigtig gang i aktiviteterne i form af kurser til ledige. Kurserne er vigtige redskaber til at give konkrete virksomheder de efterspurgte kompetencer til evt. jobåbninger, men også vigtige i form af at give medfinansiering i form af deltagerunderhold til andre aktiviteter. Problemstillingen har været drøftet med Erhvervsstyrelsen, som foreslår at ophæve partnerskabet i Prioritet 2 og lukke denne bevilling ned, for så at ansøge (en formssag) om en ny bevilling til Prioritet 2 og med et nyt partnerskab. Her kunne jobcentrene være de nye leadpartnere og erhvervsskolerne (VEU-centrene) stå helt udenfor, hvorved køb og salg af kurser kan foregå efter faktura og efter taksterne i Betalingsloven. Jobcentrene vil skulle indgive ansøgninger til KOMPETENCEmidts sekretariat, som sørger for at de forslåede aktiviteter bl.a. er additionelle og lever op til formålet med KOMPETENCEmidt. Desværre er der en hel del udfordringer med at få denne løsning på plads af praktisk og økonomisk karakter, og den næste måneds tid vil vise om det kan lade sig gøre at få nye budgetter til at hænge sammen med de nuværende midler og medfinansiering. Pkt. 7: Næste møde Næste møde er fredag den 30. november i Herning på Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20. Her skal et forslag til mødeplan for 2013 drøftes, og møderne vil i 2013 komme til at foregå rundt omkring hos div. partnere. Pkt. 8: Eventuelt Intet at bemærke. 2/2

3 Status vedr. KOMPETENCEmidt 2.0 Møde i Kompetencerådet den 5. oktober 2012

4 Status for måltal i perioden 30. april - 1. oktober 2012 KOMPETENCEmidt 2.0 Måltal 30. juni september 2012 Virksomhedsbesøg TOTAL (hele projektperioden) 321 Uddannelsesforløb for beskæftigede Uddannelsesforløb for ledige (antal jobrotationsrapporter) 480 (231) Forventet antal vikarer på jobrotation fra 1/

5 Prioritet 1 Finansieringskilde Aktiviteter Udmøntes som følger 17,5 mio. kr. 29 mio. kr. Udmøntes i leadpartnernes Til aktiviteter hos de 3 leadpartnere resultatkontrakter- Heraf 3,75 mio. kr. til administration 7 mio. kr. (Region Midtjylland) (opsøgende virksomhedsbesøg, uddannelsesplanlægning, kompetenceafklaring, særlige indsats- og 11,5 mio. kr. Efter ansøgning. Frie midler udviklingsopgaver) Pulje til særligt prioriterede udviklingsopgaver for ansatte 3 mio. kr. 3 mio. kr. 25 mio. kr. (EU-Socialfondsmidler) Administreres af projektsekretariatet, Væksthus Midtjylland. Projektledelse, administration, Administreres af projektsekretariatet. Væksthus Midtjylland, jf. opgaver beskrevet i resultatkontrakt med evaluering, aktiviteter overfor aktørkredsen Region Midtjylland 18 mio. kr. 18 mio. kr. 18 mio. kr. (Statslige midler) (Statslige midler) (Statslige midler) 50 mio. kr. fordelt på 2 år

6 Prioritet 2 Finansieringskilde Aktiviteter Udmøntes som følger 10,1 mio. kr. Efter ansøgning til ledige, heraf er 2 mio. kr. reserveret til opkvalificering af medarbejdere i jobcentrene Frie midler, men.. 14,1 mio. kr. (EU-Socialfondsmidler) 28,3 mio. kr. Til aktiviteter for ledige og medarbejdere i Jobcenterne (Kompetenceudvikling, jobrotation, virksomhedspraktik) 2 mio. kr. Udmøntes i leadpartnernes resultatkontrakter til administration vedr. Prioritet 2 2 mio. kr. Administreres af projektsekretariatet, Væksthus Midtjylland. jf. opgaver beskrevet i resultatkontrakt med Region Midtjylland 7,1 mio. kr. Kommunal medfinansiering 7,1 mio. kr. (Kommunal medfinansiering) 7,1 mio. kr. Statslig medfinansiering 7,1 mio. kr. (Kontanthjælp/dagpenge) 28,3 mio. kr. fordelt på 2 år

7 Status for tilsagn 5. oktober 2012 Antal bevilgede aktiviteter på Prioritet 1 er 10 Der nu kr ledige på Prioritet 1 Antal bevilgede aktiviteter på Prioritet 2 er 2 Der er nu kr ledige på Prioritet 2

8 Prioritet 1 bevilgede aktiviteter Leadpartner Navn og indhold Kontaktperson ØST (alle) ØST MØ MV Virkmidt.dk Virksomhedsdatabase til registrering og som et analyseværktøj Kompetenceløft på Samsø Opsøgende arbejde i virksomhederne Jobrotation i fire kommuner Jobrotationsprojekter i Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov Strategisk kompetenceudvikling Dialog med TR og ledelse om kompetenceudvikling Aage Krogsdal, VEU-center Østjylland Hans Schmidt, 3F Samsø Helle Bonde, Randers Kommune Helge Albertsen, LO Ringkøbing Fjord

9 Prioritet 1 bevilgede aktiviteter fortsat Leadpartner Navn og indhold Kontaktperson MV (alle) MØ ØST ØST (alle) ØST MØ RKV Realkompetencevurdering Virksomhedsrettet opkvalificering Flyverkorpset Opkvalificering af unge mænd i Gellerup-området Uddannelse i øjenhøjde Fortsættelse af Pølsevognen Opkvalificering i metalindustrien Virksomhedsdrevet kompetenceudvikling Lars Bylow, VEU-centerMidtVest Lars Harder, Skive Kommune Vibeke Jensen, Aarhus Kommune Gregers Hartmann, Netværkslokomotivet Maria Barnung, Learnmark Horsens Steffen Bjerregaard, VEU-center MidtØst

10 Problemstillinger vedr. Prioritet 2 Nedskåret bevilling fra 50 mio. kr. til 28,3 mio. kr. Takstkatalog vs. kostpriser, når det drejer sig om køb mellem partnere Takstkataloget bliver ikke anerkendt som kostpriser og takstkataloget skal anvendes

11 Problemstillinger vedr. Prioritet 2 mulig løsning? Nedlukning af det oprindelige projekt på Prioritet 2 med VEU-centrene som leadpartnere Udfordringer: De allerede forbrugte midler opgøres og tilsagn overflyttes. Nye budgetter og projektlukning. Ansøgning om nyt projekt på Prioritet 2 med Jobcentrene som leadpartnere Udfordringer: Ny ansøgning/tilsagn, nye budgetter og relativt få midler?

12 Prioritet 2 eksempler på aktiviteter Leadpartner Navn Kontaktperson MØ ØST MØ MV Opkvalificering af ledige til Svejse- og CNC området 2012 Flyverkorpset Opkvalificering af unge mænd i Gellerup-området Virksomhedsrettet opkvalificering Jobrotation og virksomhedsopsøgende arbejde Samarbejde mellem systemerne Flemming Christensen, Tradium, Randers Vibeke Jensen, Aarhus Kommune Lars Harder, Skive Kommune Leif Vinther Christensen, UCH På vegne af jobcentrene i Midt-Vest

13 7. oktober 2012 Evaluering af KOMPETENCEmidt 2.0 Præsentation af evalueringstilgang

14 Introduktion Evalueringstilgang: Virkningsevaluering hvad er det? Programteori og fokusområder Hvad fortæller evalueringen noget om? 2

15 Overordnede kendetegn Grundlag for videre politikudvikling Dagsordensættende for debatten om voksenuddannelse i Danmark Specifikation af hvad uddannelsesplanlægning er Hvordan og hvorfor virker forskellige tilgange til uddannelsesplanlægning Fokus på proces og læring 3

16 Virkningsevaluering er kendetegnet ved at: Tage udgangspunkt i en programteori. Undersøge de virksomme mekanismer i indsatsen hvad får indsatsen til at virke? Fokusere på forklaring og forståelse af hvad virker Være særlig anvendelig, når det skal indkredses, hvorfor noget virker, og på hvilken måde det virker Kan anvendes til at realitetsteste forestillinger om, hvordan en indsats og metoder virker Kilde: New Insight med udgangspunkt i Peter Dahler-Larsen og Hanne Kathrine Kroghstrup: Nye veje i Evaluering,

17 At virke Virkning Proces, vejen til målet Resultat, effekt, målopfyldelse Målgruppe Aktiviteter Moderatorer Virksomme mekanismer Resultater - kort sigt Resultater - mellemlang sigt Resultater - lang sigt 5

18 Programteori Målgruppe Aktiviteter Moderatorer Virksomme mekanismer Resultater - kort sigt Resultater - mellemlang sigt Resultater - lang sigt Beskæftige de i små og mellemstor e virksomhed er Virksomhedsbesøg. Rådgivning og vejledning RKV indsatsen Uddannelse?????????????????? Virksomheden får en (opdateret/ forbedret) strategisk uddannelsesplan Øget bestillerkompetence Udbygget relation med den enkelte virksomhed, tillid Øget motivation for VEU hos virksomheder og medarbejdere Positive erfaringer med brug af VEU Medarbejdere opnår nye kompetencer Virksomhederne benytter fremover VEU til at sikre sig efterspurgte kompetencer Virksomhederne opfatter VEU systemet som uddannelsespartner og oplever at der er én indgang En kvalificeret arbejdsstyr ke - bedre job (Prioritet 1) 5 Særligt betydende kontekstfaktor: partnerskaber 4 6

19 Målgruppe Aktiviteter Moderatorer Virksomme mekanismer Resultater - kort sigt Resultater - mellemlang sigt Resultater - lang sigt Ledige. 1. Ledige unge 2. Ledige på kanten af arbejdsmar kedet 3. Ledige med anden etnisk baggrund Uddannelse Praktik/mentorer Jobrotation?????????????????? Oparbejder nye kompetencer Træning af relevante kompetencer, arbejdserfaring, relevante jobmål Kontakt mellem arbejdsgiver og ledig Ledige: relevant arbejdserfaring Kontakt mellem arbejdsgiver og ledig Øget kvalificeret arbejdsudbud Ledige mere arbejdsmarkedsparate Gennemfører uddannelse Udvidelse af arbejdsstyr ken - flere job (Prioritet 2) 7

20 Fokusområder 1 Tabel 3.1: Fokusområder i evalueringen og primære datakilder (prioritet 1) Nr. Beskrivelse Primære datakilder 1 Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med virksomhedsbesøg. Rådgivning og vejledning. - Interviews med VEU-konsulenter - Fokusgrupper med VEU-konsulenter - Virksomhedsinterviews 2 Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med RKV indsatsen - Interviews med VEU-konsulenter - Fokusgrupper med VEU-konsulenter - Virksomhedsinterviews 3 Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med uddannelse (prioritet 1) - Interviews med VEU-konsulenter - Fokusgrupper med VEU-konsulenter - Virksomhedsinterviews 4 5 Særligt betydende kontekstfaktor: partnerskaber Resultater på længere sigt: En kvalificeret arbejdsstyrke, bedre job (prioritet 1) - Interviews med VEU-konsulenter - Fokusgrupper med VEU-konsulenter - Virksomhedsinterviews - Kvantitative opgørelser fra VirkMidt og Væksthuset Kilde: New Insight A/S 8

21 Fokusområder 2 Tabel 3.1: Fokusområder i evalueringen og primære datakilder (prioritet 2) Nr. Beskrivelse Primære datakilder 6 Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med uddannelse (prioritet 2) - Fokusgruppe med VEU-konsulenter og beskæftigelsesmedarbejdere 7 8 Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med praktik/mentorer Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med Jobrotation Fokusgruppe med VEU-konsulenter og beskæftigelsesmedarbejdere - Telefoninterview med virksomheder Fokusgruppe med VEU-konsulenter og beskæftigelsesmedarbejdere - Telefoninterview med virksomheder Kilde: New Insight A/S 9

22 Tilgang - virkningsevaluering Hvis påvirkning hvad virkede? Hvilke barrierer er der? Hvem/hvorfor vil ikke? Pas på sproget Hvad er strategisk uddannelsesplanlægning? Hypoteser til moderatorer og virksomme mekanismer Bliver den strategiske uddannelsesplanlægning ført ud i livet og hvorfor ikke? Kan kompetencer komme ind i virksomhedens strategi? Og kan det måles? Hvordan er virksomhederne forberedt på mødet? Er virksomheden parat? Opleves det at konsulenten kender noget til virksomheden og gør det en forskel for resten af forløbet? Opfatter virksomheden besøgene som merværdi eller sælgersnak? TR og ledelse skal hjælpes til gøre uddannelsesplanlægning til et fælles projekt. Hvor langt når virksomheden i kompetencehjulet? Hvor mange trin? Hvor stopper de henne? Andet Føler medarbejderne også, at der er sket en ændring? 10

23 Tilgang - virkningsevaluering Best Practice organisatorisk effektivitet Identifikation af barrierer Identifikation af barrierer på det private område Hypoteser til moderatorer og virksomme mekanismer Anvendes jobrotation strategisk eller kompensatorisk? Andet Er potentialet udnyttet? Er jobrotation for snævert i forhold til KOMPETENCEmidt? Ikke med i denne tilgang Hvor stort er det kvantitativt? Penge og antal forløb? 11

24 Belyses i forhold til indsatsen Hvad er et partnerskab? Hvad er forventningen til partnerskaber? Kommer der nok ud af partnerskabet identificer barrierer, styrker og svagheder. Se på barrierer for partnerskabet f.eks. start-stop skemaer Partnerskabsmodeller, der indeholder de tre politikområder Fungerer partnerskabet i mellem de tre systemer? Hvad er fællesmængden for partnerskabet? Hvad er opmærksomhedspunkterne kan vi få en Best Case eller en Show Case? 12

25 Overordnede kendetegn Grundlag for videre politikudvikling Dagsordensættende for debatten om voksenuddannelse i Danmark Specifikation af hvad uddannelsesplanlægning er Hvordan og hvorfor virker forskellige tilgange til uddannelsesplanlægning Fokus på proces og læring 13

26 VEU-centrenes RKV-indsats i region Midtjylland Lars Bylow Frandsen Projekt- og udviklingsleder VEU-CENTER MIDTVEST

27 VEU-centrenes udviklingskontrakt med MBU har i 2012 og 2013 væsentlig fokus på RKV/IKV: Resultatmål: Indsatsområde 5 Flere brugere gennemfører en realkompetencevurdering og opnår formel anerkendelse ift. (AMU, AVU og GVU). Koordineret rådgivning og vejledning om RKV/IKV Koordineret kvalitetssikring Udarbejdelse og implementering af kvalitetskodeks

28 3 konkrete aktiviteter 1. National RKV-kampagne 2. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært (MBU) 3. RKV i region Midtjylland (KOMPETENCEmidt)

29 National RKV-kampagne Igangsættes 2. oktober Titel: Fra det du kan - til det, du vil Målgruppen er virksomheder og borgere samt ledelser og uddannelses- og undervisningsansvarlige på VEU-området Alle uddannelsesinstitutioner i VEU-centrene i DK og e-vejledningen deltager i kampagnen Formål: Kendskab til RKV = kompetencevurdering Relevante billeder af hvem vurderingen gør en forskel for og hvordan Forståelse af værdien og udbyttet Involvering af VEU-centrene, referencegruppe og parterne bag kampagnen Lokalt forankrede værktøjer og indsigter, som kan bruges efterfølgende Informationsmateriale, der kan bruges på egne platforme under og efter Kampagnen består i følgende elementer: Video Webbanner Annoncer Google Adwords Folder (on-line og tryk)

30 Kvalitetssikret IKV- et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Et samarbejde mellem de 3 VEU-centre i region Midtjylland New Insight er ekstern videnleverandør Periode: September 2012 til juni 2014 Økonomisk ramme 1,95 mio. kr. finansiering MBU Organisering: Styregruppe (3 VEU-centre), Referencegrupper (HAKL, BAI, Industriens Uddannelser) Målgrupper: Ledere fra erhvervsskoler VEU-konsulenter Praktikere Administrativt personale Virksomheder Brugere (Enkeltpersoner) Ledige (i mindre grad)

31 Kvalitetssikret IKV- et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Projektindhold: Opbygning af organisatorisk setup for RKV/IKV: Kortlægning af hvem, hvad, hvor Udvikling og implementering af fleksibel forretningsmodel/kvalitetsstandarder/kvalitetskodeks for RKV/IKV: Fokus på hvordan (fælles/lokal) Udvikling af uddannelsespakker, der er relevante i region Midtjylland (kombination af AMU-kurser) Udvikling og afprøvning af metoder til IKV i AMU (Ift. uddannelsespakker) Udvikling og afprøvning af metoder til markedsføring af IKV ift. uddannelsespakker Kompetenceudvikling af IKV-praktikere og VEU-konsulenter Etablering af netværk for praktikere

32 RKV i region Midtjylland Et samarbejde mellem de 3 VEU-centre i Region Midtjylland NVR er ekstern videnleverandør Periode: September 2012 til december 2013 Økonomisk ramme 3,2 mio. kr. Finansieret af KOMPETENCEmidt (medfinansieres af TUP 2012 med 50%) Organisering: Styregruppe (3 VEU-centre samt KOMPETENCEmidt ad hoc) Målgrupper: Ledere fra erhvervsskoler VEU-konsulenter Praktikere Administrativt personale Virksomheder Brugere (Enkeltpersoner)

33 RKV i region Midtjylland Projektindhold: Opbygning af organisatorisk setup for RKV/IKV: Kortlægning af hvem, hvad, hvor (decentralt i de enkelte VEU-centre) Udvikling og implementering af fleksibel forretningsmodel/kvalitetsstandarder/kvalitetskodeks for RKV/IKV: Fokus på hvordan (fælles/lokal) Udvikling og afprøvning af 9 nye initiativer ift. at få RKV på dagsordenen i virksomhederne (før-fasen) Afprøvning af ovenstående samt IKV-uddannelsespakker i 150 virksomheder (50 i hvert VEU-center område) Etablering af fælles share-point (VEU-centrenes hjemmesider) Kompetenceudvikling af IKV-praktikere og VEU-konsulenter Etablering af netværk for praktikere

34 Sammenhængskraft RKV i region Midtjylland understøtter og supplerer Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Understøtter ved fælles gennemførelse af centrale aktiviteter i form af udvikling af før-fasen og jobprofiler, samlinger af personalegrupperne i projektet, beskrivelser af kodeks, standarder mv. Supplerer ved at have fokus på dels decentrale aktiviteter ift. implementering og udvidet fokus på praksisafprøvning særligt ift. virksomheder Samlet en eksemplarisk tilgang til opgaveløsningen samtidig med at projekterne samlet set giver en ressourcemæssig mulighed for at udvikle og implementere løsninger, der er bæredygtige.

MØDEREFERAT 3. december 2012

MØDEREFERAT 3. december 2012 MØDEREFERAT 3. december 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 30. november 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, Herning. Viggo Thinggård, Erik Krarup,

Læs mere

Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen.

Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen. MØDEREFERAT 27. maj 2013 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 24. maj 2013 kl. 9:00-11:30 Sted Deltagere HK Østjylland, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand Viggo Thinggård, Henrik Gottlieb Hansen, Niels

Læs mere

MØDEREFERAT 29. maj 2012

MØDEREFERAT 29. maj 2012 MØDEREFERAT 29. maj 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 25. maj 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Afbud REFERAT HK Østjylland, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand Viggo Thinggaard, Ole V. Christiansen,

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver v/ Fællesformand Viggo Thinggård, HK Østjylland, Formand for Kompetencerådet og medlem af Vækstforum. Det siger partnerskabsaftalen Aftale mellem Regeringen

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Et par fakta om kamelen :

Et par fakta om kamelen : Et par fakta om kamelen : Cand. scient. pol. Annemarie Elverum Ansat som projektleder i Væksthus Midtjylland siden oktober 2011 Bl.a. tidligere ansat i Århus Amt 1992-2006 - heraf ansvarlig for strukturfondsadministrationen

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst 7. maj 2012 14-05-2012/boch 1/13 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Afbud Søren Sørensen, næstformand

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Mødedato: 7. juni 2010 Tidspunkt: 12:00 15:00 Sted: AARHUS TECH Referent/dato: Niels Petterson/11. juni 2010 Journalnr.: - Deltagere: Afbud: Dokumentnavn: Svend

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt marts 2013

Opfølgning på resultatkontrakt marts 2013 Opfølgning på resultatkontrakt marts 2013 Vedrørende KOMPETENCEmidt 2.0 2.12.2011-31.12.2014 Journalnummer: 1-33-76-22-9-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

REFERAT. Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Fredag den 30. maj 2008 Sted Deltagere

REFERAT. Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Fredag den 30. maj 2008 Sted Deltagere REFERAT Emne Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Fredag den 30. maj 2008 Sted Deltagere Afbud Erhvervsakademiet MidtVest, Valdemar Poulsensvej 4, 7500 Holstebro Viggo Thinggaard, Svend Skov Jensen, Birgit

Læs mere

MØDEREFERAT 10. marts 2013 REFERAT

MØDEREFERAT 10. marts 2013 REFERAT MØDEREFERAT 10. marts 2013 Emne Mødedato Sted Deltagere Kompetencerådsmøde Fredag den 8. marts 2013 kl. 9:00-12:00 med efterfølgende frokost Randers Kommune, Laksetorvet, lokale E.3.16 Viggo Thinggård,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. april 2012 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Søren Salvig substitut for Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering:

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering: Statusnotat - bilag til Kompetencerådsmøde 27. februar, dagsordenens pkt. 3 Dette er et kortfattet statusnotat for Vækstforums projekt KOMPETENCEmidt. Notatet skitserer kort projektets progression og dets

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning

Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning REFERAT Emne Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Torsdag den 4. december 2008 Sted Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning Deltagere Afbud Viggo Thinggaard, Aage Krogsdal, Henning Gjellerod, Aage

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet Godkendt

Læs mere

Projektfaser/-aktiviteter

Projektfaser/-aktiviteter Projektfaser/-aktiviteter (1) Fase 1 Fase 2 Fase 3 - Opsøgende virksomhedsbesøg - Uddannelsesplanlægning - Planlægning/igangsættelse af uddannelsesforløb Konsortiernes resultatkontrakt ---------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 8. december 2010 Oversigt Baggrund og formål Overblik over indsatsen Uddannelsesplaner Samarbejde Virksomhedernes betingelser for brug af VEU Anbefalinger

Læs mere

Forlængelse af KOMPETENCEmidt

Forlængelse af KOMPETENCEmidt Forlængelse af KOMPETENCEmidt Fortsat kvalificering og kompetenceudvikling af arbejdsstyrken i Region Midtjylland er en højt prioriteret indsat for Vækstforum. I erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 hedder

Læs mere

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori... 3 2. Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel... 4 3. Skabelon

Læs mere

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer Louise Lee Leth Chefkonsulent Malene Christophersen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 Styregruppen - KOMPETENCEmidt 8 Uddannelsesinstitutioner 3 Erhvervsråd 4 Jobcentre 2 repræs. fra hver af de fire lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand David Møller, næstformand Mercantec Randers HF og VUC Søren Sørensen, næstformand Tradium Afbud Kirsten Holmgaard Direktør, Mercantec Bodil Otto Den Kommunale Højskole

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. juni 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Frank Tonsberg, EUC NVS

Læs mere

Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby. Herning den 22. oktober 2008

Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby. Herning den 22. oktober 2008 Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby Herning den 22. oktober 2008 KOMPETENCEmidt Hvis man vil investere i noget, der virkelig er stabilt, skal man efteruddanne eller opkvalificere

Læs mere

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Jævnfør udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet for perioden 2014-2015 skal

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Hør nu far du kan, hvad du vil. Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012

Hør nu far du kan, hvad du vil. Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012 Hør nu far du kan, hvad du vil Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012 Dagens præsentation Mål og målgrupper Koncept og budskaber Mediaplan Elementer

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 26. august 2015 kl. 08.30 til 10.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Endeligt referat Centerrådsmøde

Endeligt referat Centerrådsmøde Endeligt referat Centerrådsmøde Mødedato: Mandag den 4. marts 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Mødelokale 1 Mødeleder: Jens Chr. Sørensen

Læs mere

Dagsorden Centerrådet

Dagsorden Centerrådet AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Centerrådet i VEU-Center Østjylland

Centerrådet i VEU-Center Østjylland Centerrådet i VEU-Center Østjylland Referat fra møde med Centerrådet i VEU-Center Østjylland Mødedato: Mandag den 4. oktober 2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Beder)

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland

Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland Mødedato: Mandag den 7. marts 2011 Tidspunkt: Kl. 14-16 Sted: Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2. 8270 Højbjerg Mødeleder: Peter Bæk

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde KOMPETENCEmidt. Herning den 16. september 2008 Århus den 17. september 2008

Velkommen til Informationsmøde KOMPETENCEmidt. Herning den 16. september 2008 Århus den 17. september 2008 Velkommen til Informationsmøde KOMPETENCEmidt Herning den 16. september 2008 Århus den 17. september 2008 Spørgsmål!! Generelle spørgsmål og/eller spørgsmål, der har almen interesse, tager vi undervejs!

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. august 2014 kl. 16.00 til 18.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Søren Clausen, SOSU Sjælland Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Fælles Tværgående Dag

Fælles Tværgående Dag VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet Fælles Tværgående Dag VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Task Force Fælles Tværgående dag 10. september 2014 Tidsrum Indhold Hvem

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Jette Christensen, Vibeke Ranch

Jette Christensen, Vibeke Ranch REFERAT Emne Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Torsdag den 28. februar 2008 Sted Deltagere Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning Viggo Thinggaard, Svend Skov Jensen, Birgit Otkjær, Ole V.

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1 Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1 ORGANISATION ØSTJYSK ØSTJYSK KOMPETENCECENTER STYREGRUPPE STYREGRUPPE (de 6 direktører fra

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Indledning Udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Konsortium: KompetenceVækst Horsens Hedensted Udfyldt af Lead-Partner: VIA Erhvervsuddannelser Dato: 25-11-2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Hvordan kommer virksomhederne i gang med at efteruddanne medarbejderne hvad kan VEU Centrene hjælpe med?

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 28. februar 2017 kl. 14.00-16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS / HK

Læs mere

Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Slutrapport Januar 2015

Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Slutrapport Januar 2015 Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Slutrapport Januar 2015 Projekttitel Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Tema Tema 2 Styrkelse af AMU-udbydernes

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Referat. Møde i Det midtjyske Kompetenceråd. Fredag den 8.5 kl Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødelokale F1

Referat. Møde i Det midtjyske Kompetenceråd. Fredag den 8.5 kl Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødelokale F1 Referat Møde i Det midtjyske Kompetenceråd Fredag den 8.5 kl. 9.00-12.00 Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødelokale F1 1. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Præsentation af det midtjyske

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 6. januar 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/nwxmi Ved mangel på parkeringspladser

Læs mere

Virksomheder i vækst

Virksomheder i vækst Seminar for uddannelses-, jobcenterog erhvervsservicekonsulenter Virksomheder i vækst 16. september 2015 Kl. 8.30 til 15.15 PARK 13, Danmarks Japanske Have, Randersvej 395, 8200 Aarhus N Virksomheder i

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 17. november 2010 kl. 15.00 til 17.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Henrik

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere