MØDEREFERAT 8. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDEREFERAT 8. oktober 2012"

Transkript

1 MØDEREFERAT 8. oktober 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 5. oktober 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic, Udgårdsvej, Silkeborg. Viggo Thinggård, Ole V. Christiansen, John Hermansen, Thor Jensen, Henrik Gottlieb Hansen, Marianne Pedersen, Anette Ørbæk Andersen, Niels Præstkær Jørgensen, Svend Skov Jensen, Hanne Brink, Steffen Bjerregaard Holm, Niels Petterson, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen, Merete Giehm-Reese, Brian Kjær Andreasen, Stefan Knudsen, Lars Noesgaard og Annemarie Elverum Afbud Poul-Erik Clausen, Erik Krarup, Vibeke Jensen, og Karina Boldsen REFERAT Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2: Godkendelse af referater fra mødet den 25. maj 2012 Referatet blev godkendt. Pkt. 3: Orientering om Vækstforums drøftelse af Kompetencerådets kommissorium Viggo Thinggård orienterede om et statusmøde, som de fire råd, som Vækstforum har nedsat, havde afholdt. De fire råd er Energi- og miljørådet, Fødevarerådet, IT-rådet og Kompetencerådet, og de blev nedsat i forbindelse med dannelsen af Region Midtjylland i Kompetencerådet skiller sig ud ved at være et partnerskab af alle, der arbejder med kompetenceudvikling samt de politiske partnere. Vækstforum har indkaldt alle de fire råd igen i november, og Viggo ønskede derfor input til spørgsmålet om Kompetencerådets kommissorium er dækkende fremadrettet eller om der er behov for en justering med nye fokusområder. Følgende bullits blev nævnt i den efterfølgende diskussion, som mulige nye fokuspunkter: Dobbelt kompetenceløft Snitflader til det offentlige Akutpakken Pilotprojekter - vidensopsamling Kompetencestrategier Udfordring af AMU-systemets fleksibilitet Viggo holder møde med Bent Mikkelsen m.fl. fra Region Midtjylland og KOMPETENCEmidts sekretariat den 1. november, således et udkast til et nyt kommissorium kan drøftes. Et udkast sendes til Kompetencerådets medlemmer inden næste møde med Vækstforum. Pkt. 4: Indgået aftale om evaluering oplæg ved New Insight Martin Liebing fra New Insight gennemgik hovedlinjerne (oplæg vedlægges) i den evaluering, som Væksthus Midtjylland og New Insight har indgået aftale om efter et offentligt udbud før sommerferien. 1/2

2 Hovedvægten i den aftalte evaluering er en såkaldt virkningsevaluering, således, at der bliver mindre fokus på kvantitative resultater frem for, hvad der virker dvs. læring til fremadrettet brug. Denne vinkel er bl.a. valgt efter drøftelser i Kompetencerådet den 2. marts og den 25. maj Det blev besluttet, at Kompetencerådet gerne vil følge arbejdet og resultaterne. New Insight kommer derfor igen på et møde i Kompetencerådet i foråret Pkt. 5: Orientering om indsatserne vedr. RKV v. forskellige oplægsholdere Lars Bylow Frandsen orienterede om de initiativer (oplæg vedlægges), som er igangsat vedr. real kompetence vurdering (RKV) i KOMPETENCEmidt- regi og i regi af udviklingsmidler fra Undervisningsministeriet til VEU-centrene (de såkaldte TUP-midler). Disse midler supplerer hinanden og tænkes i høj grad sammen. Kirsten Aagaard fra Nationalt Videncenter for Realkompetence og Center for Livslang Læring (NVR) fortsatte orienteringen om RKV og det regionale og nationale arbejde, som NVR deltager i sammen med Region Midtjylland. Kompetencerådet blev inviteret til at deltage i arbejdet vedr. en regional handlingsplan om det, som Kirsten Aagaard foretrækker at kalde anerkendelse af realkompetencer. Det blev aftalt, at Kirsten Aagaard kommer med et oplæg til drøftelse på Kompetencerådets næste møde den 30. november 2012, hvor der afsættes et par timer til dette formål. Pkt. 6: Orientering om proces indtil videre for KOMPETENCEmidt 2.0 v. Annemarie Annemarie orienterede om de igangsatte tiltag i KOMPETENCEmidt 2.0 (oplæg vedlægges). Arbejdet er så småt kommet i gang primært vedr. bevillingen på Prioritet 1. Det halter desværre af flere årsager med at igangsætte aktiviteter på Prioritet 2. Køb af kurser mellem jobcentrene og erhvervsskolerne skal foregå efter Betalingsloven, som fastsætter et takstkatalog. Takstkataloget er ifølge EU-lovgivningen ikke at betragte som kostpriser, som alle EU-aktiviteter i et partnerskab skal opgøres til. Da erhvervsskolerne og jobcentrene er del af det samme partnerskab i KOMPETENCEmidt kan der derfor ikke komme rigtig gang i aktiviteterne i form af kurser til ledige. Kurserne er vigtige redskaber til at give konkrete virksomheder de efterspurgte kompetencer til evt. jobåbninger, men også vigtige i form af at give medfinansiering i form af deltagerunderhold til andre aktiviteter. Problemstillingen har været drøftet med Erhvervsstyrelsen, som foreslår at ophæve partnerskabet i Prioritet 2 og lukke denne bevilling ned, for så at ansøge (en formssag) om en ny bevilling til Prioritet 2 og med et nyt partnerskab. Her kunne jobcentrene være de nye leadpartnere og erhvervsskolerne (VEU-centrene) stå helt udenfor, hvorved køb og salg af kurser kan foregå efter faktura og efter taksterne i Betalingsloven. Jobcentrene vil skulle indgive ansøgninger til KOMPETENCEmidts sekretariat, som sørger for at de forslåede aktiviteter bl.a. er additionelle og lever op til formålet med KOMPETENCEmidt. Desværre er der en hel del udfordringer med at få denne løsning på plads af praktisk og økonomisk karakter, og den næste måneds tid vil vise om det kan lade sig gøre at få nye budgetter til at hænge sammen med de nuværende midler og medfinansiering. Pkt. 7: Næste møde Næste møde er fredag den 30. november i Herning på Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20. Her skal et forslag til mødeplan for 2013 drøftes, og møderne vil i 2013 komme til at foregå rundt omkring hos div. partnere. Pkt. 8: Eventuelt Intet at bemærke. 2/2

3 Status vedr. KOMPETENCEmidt 2.0 Møde i Kompetencerådet den 5. oktober 2012

4 Status for måltal i perioden 30. april - 1. oktober 2012 KOMPETENCEmidt 2.0 Måltal 30. juni september 2012 Virksomhedsbesøg TOTAL (hele projektperioden) 321 Uddannelsesforløb for beskæftigede Uddannelsesforløb for ledige (antal jobrotationsrapporter) 480 (231) Forventet antal vikarer på jobrotation fra 1/

5 Prioritet 1 Finansieringskilde Aktiviteter Udmøntes som følger 17,5 mio. kr. 29 mio. kr. Udmøntes i leadpartnernes Til aktiviteter hos de 3 leadpartnere resultatkontrakter- Heraf 3,75 mio. kr. til administration 7 mio. kr. (Region Midtjylland) (opsøgende virksomhedsbesøg, uddannelsesplanlægning, kompetenceafklaring, særlige indsats- og 11,5 mio. kr. Efter ansøgning. Frie midler udviklingsopgaver) Pulje til særligt prioriterede udviklingsopgaver for ansatte 3 mio. kr. 3 mio. kr. 25 mio. kr. (EU-Socialfondsmidler) Administreres af projektsekretariatet, Væksthus Midtjylland. Projektledelse, administration, Administreres af projektsekretariatet. Væksthus Midtjylland, jf. opgaver beskrevet i resultatkontrakt med evaluering, aktiviteter overfor aktørkredsen Region Midtjylland 18 mio. kr. 18 mio. kr. 18 mio. kr. (Statslige midler) (Statslige midler) (Statslige midler) 50 mio. kr. fordelt på 2 år

6 Prioritet 2 Finansieringskilde Aktiviteter Udmøntes som følger 10,1 mio. kr. Efter ansøgning til ledige, heraf er 2 mio. kr. reserveret til opkvalificering af medarbejdere i jobcentrene Frie midler, men.. 14,1 mio. kr. (EU-Socialfondsmidler) 28,3 mio. kr. Til aktiviteter for ledige og medarbejdere i Jobcenterne (Kompetenceudvikling, jobrotation, virksomhedspraktik) 2 mio. kr. Udmøntes i leadpartnernes resultatkontrakter til administration vedr. Prioritet 2 2 mio. kr. Administreres af projektsekretariatet, Væksthus Midtjylland. jf. opgaver beskrevet i resultatkontrakt med Region Midtjylland 7,1 mio. kr. Kommunal medfinansiering 7,1 mio. kr. (Kommunal medfinansiering) 7,1 mio. kr. Statslig medfinansiering 7,1 mio. kr. (Kontanthjælp/dagpenge) 28,3 mio. kr. fordelt på 2 år

7 Status for tilsagn 5. oktober 2012 Antal bevilgede aktiviteter på Prioritet 1 er 10 Der nu kr ledige på Prioritet 1 Antal bevilgede aktiviteter på Prioritet 2 er 2 Der er nu kr ledige på Prioritet 2

8 Prioritet 1 bevilgede aktiviteter Leadpartner Navn og indhold Kontaktperson ØST (alle) ØST MØ MV Virkmidt.dk Virksomhedsdatabase til registrering og som et analyseværktøj Kompetenceløft på Samsø Opsøgende arbejde i virksomhederne Jobrotation i fire kommuner Jobrotationsprojekter i Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov Strategisk kompetenceudvikling Dialog med TR og ledelse om kompetenceudvikling Aage Krogsdal, VEU-center Østjylland Hans Schmidt, 3F Samsø Helle Bonde, Randers Kommune Helge Albertsen, LO Ringkøbing Fjord

9 Prioritet 1 bevilgede aktiviteter fortsat Leadpartner Navn og indhold Kontaktperson MV (alle) MØ ØST ØST (alle) ØST MØ RKV Realkompetencevurdering Virksomhedsrettet opkvalificering Flyverkorpset Opkvalificering af unge mænd i Gellerup-området Uddannelse i øjenhøjde Fortsættelse af Pølsevognen Opkvalificering i metalindustrien Virksomhedsdrevet kompetenceudvikling Lars Bylow, VEU-centerMidtVest Lars Harder, Skive Kommune Vibeke Jensen, Aarhus Kommune Gregers Hartmann, Netværkslokomotivet Maria Barnung, Learnmark Horsens Steffen Bjerregaard, VEU-center MidtØst

10 Problemstillinger vedr. Prioritet 2 Nedskåret bevilling fra 50 mio. kr. til 28,3 mio. kr. Takstkatalog vs. kostpriser, når det drejer sig om køb mellem partnere Takstkataloget bliver ikke anerkendt som kostpriser og takstkataloget skal anvendes

11 Problemstillinger vedr. Prioritet 2 mulig løsning? Nedlukning af det oprindelige projekt på Prioritet 2 med VEU-centrene som leadpartnere Udfordringer: De allerede forbrugte midler opgøres og tilsagn overflyttes. Nye budgetter og projektlukning. Ansøgning om nyt projekt på Prioritet 2 med Jobcentrene som leadpartnere Udfordringer: Ny ansøgning/tilsagn, nye budgetter og relativt få midler?

12 Prioritet 2 eksempler på aktiviteter Leadpartner Navn Kontaktperson MØ ØST MØ MV Opkvalificering af ledige til Svejse- og CNC området 2012 Flyverkorpset Opkvalificering af unge mænd i Gellerup-området Virksomhedsrettet opkvalificering Jobrotation og virksomhedsopsøgende arbejde Samarbejde mellem systemerne Flemming Christensen, Tradium, Randers Vibeke Jensen, Aarhus Kommune Lars Harder, Skive Kommune Leif Vinther Christensen, UCH På vegne af jobcentrene i Midt-Vest

13 7. oktober 2012 Evaluering af KOMPETENCEmidt 2.0 Præsentation af evalueringstilgang

14 Introduktion Evalueringstilgang: Virkningsevaluering hvad er det? Programteori og fokusområder Hvad fortæller evalueringen noget om? 2

15 Overordnede kendetegn Grundlag for videre politikudvikling Dagsordensættende for debatten om voksenuddannelse i Danmark Specifikation af hvad uddannelsesplanlægning er Hvordan og hvorfor virker forskellige tilgange til uddannelsesplanlægning Fokus på proces og læring 3

16 Virkningsevaluering er kendetegnet ved at: Tage udgangspunkt i en programteori. Undersøge de virksomme mekanismer i indsatsen hvad får indsatsen til at virke? Fokusere på forklaring og forståelse af hvad virker Være særlig anvendelig, når det skal indkredses, hvorfor noget virker, og på hvilken måde det virker Kan anvendes til at realitetsteste forestillinger om, hvordan en indsats og metoder virker Kilde: New Insight med udgangspunkt i Peter Dahler-Larsen og Hanne Kathrine Kroghstrup: Nye veje i Evaluering,

17 At virke Virkning Proces, vejen til målet Resultat, effekt, målopfyldelse Målgruppe Aktiviteter Moderatorer Virksomme mekanismer Resultater - kort sigt Resultater - mellemlang sigt Resultater - lang sigt 5

18 Programteori Målgruppe Aktiviteter Moderatorer Virksomme mekanismer Resultater - kort sigt Resultater - mellemlang sigt Resultater - lang sigt Beskæftige de i små og mellemstor e virksomhed er Virksomhedsbesøg. Rådgivning og vejledning RKV indsatsen Uddannelse?????????????????? Virksomheden får en (opdateret/ forbedret) strategisk uddannelsesplan Øget bestillerkompetence Udbygget relation med den enkelte virksomhed, tillid Øget motivation for VEU hos virksomheder og medarbejdere Positive erfaringer med brug af VEU Medarbejdere opnår nye kompetencer Virksomhederne benytter fremover VEU til at sikre sig efterspurgte kompetencer Virksomhederne opfatter VEU systemet som uddannelsespartner og oplever at der er én indgang En kvalificeret arbejdsstyr ke - bedre job (Prioritet 1) 5 Særligt betydende kontekstfaktor: partnerskaber 4 6

19 Målgruppe Aktiviteter Moderatorer Virksomme mekanismer Resultater - kort sigt Resultater - mellemlang sigt Resultater - lang sigt Ledige. 1. Ledige unge 2. Ledige på kanten af arbejdsmar kedet 3. Ledige med anden etnisk baggrund Uddannelse Praktik/mentorer Jobrotation?????????????????? Oparbejder nye kompetencer Træning af relevante kompetencer, arbejdserfaring, relevante jobmål Kontakt mellem arbejdsgiver og ledig Ledige: relevant arbejdserfaring Kontakt mellem arbejdsgiver og ledig Øget kvalificeret arbejdsudbud Ledige mere arbejdsmarkedsparate Gennemfører uddannelse Udvidelse af arbejdsstyr ken - flere job (Prioritet 2) 7

20 Fokusområder 1 Tabel 3.1: Fokusområder i evalueringen og primære datakilder (prioritet 1) Nr. Beskrivelse Primære datakilder 1 Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med virksomhedsbesøg. Rådgivning og vejledning. - Interviews med VEU-konsulenter - Fokusgrupper med VEU-konsulenter - Virksomhedsinterviews 2 Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med RKV indsatsen - Interviews med VEU-konsulenter - Fokusgrupper med VEU-konsulenter - Virksomhedsinterviews 3 Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med uddannelse (prioritet 1) - Interviews med VEU-konsulenter - Fokusgrupper med VEU-konsulenter - Virksomhedsinterviews 4 5 Særligt betydende kontekstfaktor: partnerskaber Resultater på længere sigt: En kvalificeret arbejdsstyrke, bedre job (prioritet 1) - Interviews med VEU-konsulenter - Fokusgrupper med VEU-konsulenter - Virksomhedsinterviews - Kvantitative opgørelser fra VirkMidt og Væksthuset Kilde: New Insight A/S 8

21 Fokusområder 2 Tabel 3.1: Fokusområder i evalueringen og primære datakilder (prioritet 2) Nr. Beskrivelse Primære datakilder 6 Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med uddannelse (prioritet 2) - Fokusgruppe med VEU-konsulenter og beskæftigelsesmedarbejdere 7 8 Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med praktik/mentorer Moderatorer og virksomme mekanismer I forbindelse med Jobrotation Fokusgruppe med VEU-konsulenter og beskæftigelsesmedarbejdere - Telefoninterview med virksomheder Fokusgruppe med VEU-konsulenter og beskæftigelsesmedarbejdere - Telefoninterview med virksomheder Kilde: New Insight A/S 9

22 Tilgang - virkningsevaluering Hvis påvirkning hvad virkede? Hvilke barrierer er der? Hvem/hvorfor vil ikke? Pas på sproget Hvad er strategisk uddannelsesplanlægning? Hypoteser til moderatorer og virksomme mekanismer Bliver den strategiske uddannelsesplanlægning ført ud i livet og hvorfor ikke? Kan kompetencer komme ind i virksomhedens strategi? Og kan det måles? Hvordan er virksomhederne forberedt på mødet? Er virksomheden parat? Opleves det at konsulenten kender noget til virksomheden og gør det en forskel for resten af forløbet? Opfatter virksomheden besøgene som merværdi eller sælgersnak? TR og ledelse skal hjælpes til gøre uddannelsesplanlægning til et fælles projekt. Hvor langt når virksomheden i kompetencehjulet? Hvor mange trin? Hvor stopper de henne? Andet Føler medarbejderne også, at der er sket en ændring? 10

23 Tilgang - virkningsevaluering Best Practice organisatorisk effektivitet Identifikation af barrierer Identifikation af barrierer på det private område Hypoteser til moderatorer og virksomme mekanismer Anvendes jobrotation strategisk eller kompensatorisk? Andet Er potentialet udnyttet? Er jobrotation for snævert i forhold til KOMPETENCEmidt? Ikke med i denne tilgang Hvor stort er det kvantitativt? Penge og antal forløb? 11

24 Belyses i forhold til indsatsen Hvad er et partnerskab? Hvad er forventningen til partnerskaber? Kommer der nok ud af partnerskabet identificer barrierer, styrker og svagheder. Se på barrierer for partnerskabet f.eks. start-stop skemaer Partnerskabsmodeller, der indeholder de tre politikområder Fungerer partnerskabet i mellem de tre systemer? Hvad er fællesmængden for partnerskabet? Hvad er opmærksomhedspunkterne kan vi få en Best Case eller en Show Case? 12

25 Overordnede kendetegn Grundlag for videre politikudvikling Dagsordensættende for debatten om voksenuddannelse i Danmark Specifikation af hvad uddannelsesplanlægning er Hvordan og hvorfor virker forskellige tilgange til uddannelsesplanlægning Fokus på proces og læring 13

26 VEU-centrenes RKV-indsats i region Midtjylland Lars Bylow Frandsen Projekt- og udviklingsleder VEU-CENTER MIDTVEST

27 VEU-centrenes udviklingskontrakt med MBU har i 2012 og 2013 væsentlig fokus på RKV/IKV: Resultatmål: Indsatsområde 5 Flere brugere gennemfører en realkompetencevurdering og opnår formel anerkendelse ift. (AMU, AVU og GVU). Koordineret rådgivning og vejledning om RKV/IKV Koordineret kvalitetssikring Udarbejdelse og implementering af kvalitetskodeks

28 3 konkrete aktiviteter 1. National RKV-kampagne 2. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært (MBU) 3. RKV i region Midtjylland (KOMPETENCEmidt)

29 National RKV-kampagne Igangsættes 2. oktober Titel: Fra det du kan - til det, du vil Målgruppen er virksomheder og borgere samt ledelser og uddannelses- og undervisningsansvarlige på VEU-området Alle uddannelsesinstitutioner i VEU-centrene i DK og e-vejledningen deltager i kampagnen Formål: Kendskab til RKV = kompetencevurdering Relevante billeder af hvem vurderingen gør en forskel for og hvordan Forståelse af værdien og udbyttet Involvering af VEU-centrene, referencegruppe og parterne bag kampagnen Lokalt forankrede værktøjer og indsigter, som kan bruges efterfølgende Informationsmateriale, der kan bruges på egne platforme under og efter Kampagnen består i følgende elementer: Video Webbanner Annoncer Google Adwords Folder (on-line og tryk)

30 Kvalitetssikret IKV- et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Et samarbejde mellem de 3 VEU-centre i region Midtjylland New Insight er ekstern videnleverandør Periode: September 2012 til juni 2014 Økonomisk ramme 1,95 mio. kr. finansiering MBU Organisering: Styregruppe (3 VEU-centre), Referencegrupper (HAKL, BAI, Industriens Uddannelser) Målgrupper: Ledere fra erhvervsskoler VEU-konsulenter Praktikere Administrativt personale Virksomheder Brugere (Enkeltpersoner) Ledige (i mindre grad)

31 Kvalitetssikret IKV- et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Projektindhold: Opbygning af organisatorisk setup for RKV/IKV: Kortlægning af hvem, hvad, hvor Udvikling og implementering af fleksibel forretningsmodel/kvalitetsstandarder/kvalitetskodeks for RKV/IKV: Fokus på hvordan (fælles/lokal) Udvikling af uddannelsespakker, der er relevante i region Midtjylland (kombination af AMU-kurser) Udvikling og afprøvning af metoder til IKV i AMU (Ift. uddannelsespakker) Udvikling og afprøvning af metoder til markedsføring af IKV ift. uddannelsespakker Kompetenceudvikling af IKV-praktikere og VEU-konsulenter Etablering af netværk for praktikere

32 RKV i region Midtjylland Et samarbejde mellem de 3 VEU-centre i Region Midtjylland NVR er ekstern videnleverandør Periode: September 2012 til december 2013 Økonomisk ramme 3,2 mio. kr. Finansieret af KOMPETENCEmidt (medfinansieres af TUP 2012 med 50%) Organisering: Styregruppe (3 VEU-centre samt KOMPETENCEmidt ad hoc) Målgrupper: Ledere fra erhvervsskoler VEU-konsulenter Praktikere Administrativt personale Virksomheder Brugere (Enkeltpersoner)

33 RKV i region Midtjylland Projektindhold: Opbygning af organisatorisk setup for RKV/IKV: Kortlægning af hvem, hvad, hvor (decentralt i de enkelte VEU-centre) Udvikling og implementering af fleksibel forretningsmodel/kvalitetsstandarder/kvalitetskodeks for RKV/IKV: Fokus på hvordan (fælles/lokal) Udvikling og afprøvning af 9 nye initiativer ift. at få RKV på dagsordenen i virksomhederne (før-fasen) Afprøvning af ovenstående samt IKV-uddannelsespakker i 150 virksomheder (50 i hvert VEU-center område) Etablering af fælles share-point (VEU-centrenes hjemmesider) Kompetenceudvikling af IKV-praktikere og VEU-konsulenter Etablering af netværk for praktikere

34 Sammenhængskraft RKV i region Midtjylland understøtter og supplerer Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Understøtter ved fælles gennemførelse af centrale aktiviteter i form af udvikling af før-fasen og jobprofiler, samlinger af personalegrupperne i projektet, beskrivelser af kodeks, standarder mv. Supplerer ved at have fokus på dels decentrale aktiviteter ift. implementering og udvidet fokus på praksisafprøvning særligt ift. virksomheder Samlet en eksemplarisk tilgang til opgaveløsningen samtidig med at projekterne samlet set giver en ressourcemæssig mulighed for at udvikle og implementere løsninger, der er bæredygtige.

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens

Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens Dagens program i kort form Klokkeslæt Programindhold 09:00-09:30 Morgenbuffet og indskrivning Hvem 09:30-09:40 Velkomst Formand for Kompetencerådet Viggo

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder

Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder Evaluering af 22 voksenvejledningsnetværk Foreløbig evalueringsrapport Oktober 2009 Side 1 Forord Den foreløbige evaluering af de 22 voksenvejledningsnetværk

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenfatning... 5 Indledning... 8 KLAR projektets baggrund... 8 KLAR projektets organisering... 8 KLAR Projektets mål... 9 Sammenhængsforståelsen i KLAR... 9 Evalueringens

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

sssss NOTAT Erfaringer fra Projekt FleksPilot

sssss NOTAT Erfaringer fra Projekt FleksPilot sssss NOTAT Cabi, 16. september 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Notatets opbygning... 3 2. Resumé af de vigtigste erfaringer i FleksPilot... 5 3. Baggrund... 7 4. Præsentation af FleksPilot... 8 5.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere