Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard"

Transkript

1 Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Poul A. Larsen Bemærkninger Thorbjørn Kolbo var fraværende til punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 4. juni Orientering fra formanden - direktøren - 4. juni Orientering om status på Vordingborg Erhvervs arbejde Orientering om Frivillig Fredag Budget Erhvervsudvalget Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder Ansøgning om støtte til bog Succes Online - kursusforløb for små og mellemstore virksomheder Deltagelse i Soft Landing eksportfremmeprojekt Mødeplan Erhvervsudvalget Eventuelt - 4. juni Bilagsoversigt...19 Underskriftsside...20

3 Erhvervsudvalget Godkendelse af dagsorden - 4. juni 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Erhvervsudvalget Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Erhvervsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Fraværende: Poul A. Larsen Godkendt. Poul A. Larsen fraværende. Thorbjørn Kolbo var fraværende til punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8. 2

4 Erhvervsudvalget Orientering fra formanden - direktøren - 4. juni 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Formanden og direktøren orienterer om diverse emner: REG LAB Konference afholdt og analyse præsenteret. Erhvervshandleplan Erhvervshandleplan pkt. 3.6 Administrationen undersøger mulighederne for et advisoryboard af virksomheder, inspireret af model fra Helsingør Kommune. Markedsføring Krigers Flak Der er udarbejdet handlingsplan for markedsføring af Klintholm Havn som servicehavn til Kriegers Flak. Udviklings- og Markedsføringspuljen søges om kr. IT/Medie virksomheder Første indikation på IT/Medie virksomheder i kommunen. Liste over top ti virksomheder. 600 års jubilæet Udgivelse af brochure, og orientering om programmet. Indstilling Til orientering. Fraværende: Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen Taget til orientering. 3

5 Erhvervsudvalget Orientering om status på Vordingborg Erhvervs arbejde Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Vordingborg Erhverv A/S giver en afrapportering over arbejdet med samarbejdsaftalens indsatsområder for 1. halvår 2015, herunder igangværende udviklingsprojekter. Afrapporteringen vil tage udgangspunkt i den model, som Erhvervsudvalget godkendte på deres møde den 7. maj Modellen er skitseret nedenfor. 1. Erhvervsservice 2. Iværksætteri 3. Internationalisering/eksport 4. Tiltrækning af virksomheder 5. Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv, herunder Copenhagen Capacity og Væksthus Sjælland, nabokommuner. 6. Orientering af projekter bevilget af Erhvervsudvalget samt nye projekter og erhvervsinitiativer. Som bilag er vedlagt en skriftlig afrapportering fra Vordingborg Erhverv A/S. Erhvervsdirektør Susanne Kruse Sørensen vil være til stede på mødet for at gennemgå afrapporteringen og svare på spørgsmål. Bilag: 1 Åben Statusrapporter Vordingborg Erhverv 1. halvår /15 Indstilling Administrationen indstiller, at afrapporteringen tages til efterretning. Fraværende: Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen Taget til efterretning. 4

6 Erhvervsudvalget Orientering om Frivillig Fredag 2015 Sagsnr.: 15/ Område: skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Fredag den 25. september 2015 afholdes Frivillig Fredag for at synliggøre og anerkende alle, der yder en frivillig indsats i Vordingborg Kommune. Frivillig Fredag er et åbent arrangement, og alle er meget velkomne til at deltage. Der vil også blive sendt invitationer ud til alle kommunens frivillige foreninger, organisationer og grupper/enkeltpersoner, så de har mulighed for at tilmelde sig med en stand og til fællesspisningen. Frivillig Fredag planlægges for andet år i samarbejde med Det Frivillige Samråd og det nationale tema er i år Grokraft for Fællesskaber. Arrangementet finder sted i Præstø Multicenter fra klokken 16 til På programmet er blandt andet: Valg af to repræsentanter til Det Frivillige Samråd fra området øvrige frivillige Workshops og networking for de frivillige Frivilligmesse med stande Fællesspisning og foredrag Frivillig Fredag startede i Vordingborg i 2011 som et arrangement for og med de frivillige sociale foreninger. Da Kommunalbestyrelsen i 2013 vedtog Frivillighedspolitikken, besluttede man samtidig, at der skulle nedsættes et frivilligt samråd og afholdes en årlig dialogdag for alle frivillige i hele kommunen. Det Frivillige Samråd besluttede at dialogdagen afholdes på den nationale frivillighedsdag (den sidste fredag i september). Derfor har Frivillig Fredag siden 2014 været et arrangement for frivillige indenfor alle områder. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Taget til efterretning. Fraværende: Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen Taget til efterretning. 5

7 Erhvervsudvalget Budget Erhvervsudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Afdelingen for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Bente Ludvigsen Erhvervsudvalget Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstrategi Sagsfremstilling På dette møde skal udvalget prioritere og godkende de budgetforslag som skal videre til Kommunalbestyrelsens samlede budgetprioritering i budgetseminaret og de efterfølgende budgetforhandlinger. Udvalgets ramme i 2016 er ikke omfattet af demografiregulering. Udvalgets ramme er reduceret med kr. som følge af den reduktion på 0,5% som blev vedtaget i sidste års budget. I bilag 1 er samlet alle de forslag som er fremkommet fra administrationen, på de tidligere møder i udvalget. Udvalget skal godkende hvilke forslag der skal udmøntes i budget Som følge af den vedtagne budgetstrategi skal hvert udvalg udpege prioriteringsforslag på mindst 1,5% af rammen. Udvalget drøfter og prioriterer nye tiltag og prioritere mellem reduktionsforslagene, således at der godkendes forslag for mindst kr. og at der er en rimelig balance mellem de prioriterede reduktionsforslag og de prioriterede nye tiltag. Reduktionsforslagene fremgår af bilag 2. I udvalgets behandling af budgetforslagene kan inddrages de indledende drøftelser der foregik på temamødet i Kommunalbestyrelsen 30. april 2015, samt høringssvar fra Handicaprådet. Forslag til budgetbemærkninger forelægges på udvalgets møde i august. Bilag: 1 Åben Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5 %) /15 2 Åben Forslag til reduktioner (1,5 % puljen).pdf /15 3 Åben Høringssvar fra Handicaprådet til udvalgets budgetforslag /15 Indstilling Administrationen indstiller at udmøntningen af reduktionen på kr. fra sidste års budgetaftale godkendes at et antal reduktionsforslag og nye tiltag prioriteres og godkendes videresendt til den samlede budgetforhandling i Kommunalbestyrelsen Fraværende: Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen Godkendt. 6

8 Erhvervsudvalget Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2015 Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune Sagsfremstilling Politikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene i februar og marts På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt af administrationen (bilag). Alle lokalråd har meldt tilbage til administrationen med opfølgningsskemaer og/eller referater. En del af spørgsmålene har politisk karakter, og der er på dialogmøderne givet et politisk svar på disse spørgsmål, hvorfor de ikke fremgår af det samlede opfølgningsskema. Administrationen har bl.a. besvaret spørgsmål om og emner inden for følgende: Vej- og trafikale forhold (cykel- og stiforbindelser, trafikale problemer, skilte) Kloakering Frivilligt arbejde og forhold inden for dette Fiber- og mobilmodtageforhold Kollektiv trafik Natur- og strandprojekter Bosætning Kommunale bygninger Beredskabet Kultur og fritidsområdet Dagtilbud og åbningstider LUP er, udviklingsprojekter og økonomi i forhold til disse Placering af spørgsmål til de enkelte afdelinger og stabe beror på en vurdering af de enkelte afdelingers ekspertiser og ressortområder. Dette er meddelt ved udsendelse af opfølgningsskema, med ønske om, at der fra de enkelte afdelinger bliver gjort opmærksom på, hvis emne/spørgsmål skal omplaceres. Bilag: 1 Åben Kort bilag omkring nuværende og fremtidige renseklasser 52568/15 2 Åben Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2015.docx 44309/15 Indstilling Administrationen indstiller, at afdelingernes og stabenes opfølgning på dialogmøderne 2015 tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Godkendt. 7

9 Erhvervsudvalget Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Fraværende: Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen Anbefales. 8

10 Erhvervsudvalget Ansøgning om støtte til bog Sagsnr.: 15/ Område: Strategi & Implementering - Sagsbeh: Ole Hampenberg Andersen Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Museum Sydøstdanmark ønsker at udgive en bog i forbindelse med Vordingborg bys 600 års købstadsjubilæum. Bogen vil blive på cirka 120 sider,og fortæller om byens liv og historie gennem 600 år. Museets fagpersonale vil være redaktionskomite for at sikre, at alt historisk materiale er korrekt. Indholdet er beskrevet i bilaget til sagen og vil dække Vordingborgs historie gennem de 600 år, dog med særligt fokus de sidste 100 år. Bogen udgives på jubilæumsdagen den 12. december 2015 og vil blive trykt i eksemplarer. Den samlede udgivelse koster kr.. Museet anmoder om støtte på kr. til redaktør/forfatterhonorar. Museet bidrager selv med kr. i form af arbejdstid for historikere og grafisk opsætning. De resterende kr. til selve trykningen af bogen finansieres gennem salg af bogen. Det er administrationens vurdering, at en bogudgivelse som den skitserede vil bidrage til at markedsføre Vordingborg by i almindelighed og 600 års jubilæet i særdeleshed. Bogen kan anvendes i forbindelse med turisme-markedsføring og derfor anvises Udviklingspuljen - Turisme som finansieringskilde. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Nyt PSP-element års Jubilæums-bog Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Udviklingspuljen Turisme 60 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi & Personale kan oplyse, at der pr. 22. maj 2015 er et ikke-disponeret beløb på kr. på Udviklingspuljen Turisme. Bilag: 1 Åben VS: Ansøgning 600 års jubilæum - Bog_Købstadsjubilæum_ pdf 73615/15 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget bevilliger kr. til projektet 9

11 Erhvervsudvalget at udgiften finansieres af udviklingspuljen Turisme. Fraværende: Poul A. Larsen Godkendt. 10

12 Erhvervsudvalget Succes Online - kursusforløb for små og mellemstore virksomheder Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Erhvervsudvalget Lovgrundlag Ingen Sagsfremstilling Handelsbilledet i Danmark er i hastig forandring. De seneste tal fra Dansk e-handelanalyse viser, at nethandel i Danmark stadig udvikler sig. I 2014 omsatte dansk e-handel for 73,7 milliader kroner. Det er en vækst på 18 % i forhold til I Danmark blev der foretaget 132 millioner internethandler i Det er over handler hver eneste dag! Vordingborg Kommune har nu en enestående mulighed for at blive vært for et initiativ, der skal medvirke til at forbedre små- og mellemstor virksomheders muligheder for at begå sig bedre i forhold til service og handel via Nettet. Initiativet hedder Succes Online, og er et landsdækkende initiativ, der konkret hjælper danske små- og mellemstore virksomheder med at vokse og blive mere synlige og effektive ved hjælp af internettet. De medvirkende partnere i programmet tilbyder alle enten effektive produkter til hjælp for virksomhederne eller en række uddannelseskurser i hele landet. Initiativtagerne bag initiativet er: IVÆKST er en vækstportal for danske iværksættere og små og mellemstore virksomheder, med den mission at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigt og sikkert op ad vækstkurven, dette gøres bl.a. igennem gratis rådgivning og kurser indenfor opstart, vækst og udvikling over hele landet. IT Branchen leverer alt fra den uformelle platform, hvor medlemmerne kan mødes og lave gensidige forretninger, til politisk gennemslagskraft og gratis juridisk rådgivning af medlemmerne, og har samarbejdsaftaler med it-fora over hele Danmark. IBIZ_Center arbejder for at nedbryde barrierne for mindre virksomheders anvendelse af IT, hvor IBIZ både kan hjælpe med viden og overblik - og med at finde den rigtige rådgiver og leverandør til din virksomhed. Håndværksrådet har siden 1879 arbejdet for at sikre Danmarks SMV er de bedste betingelser for at drive virksomhed, dette eksempelvis igennem at tale SMV ers sag overfor politikere, embedsmænd og medier, for at fremme forståelsen for SMV ers betydning for jobskabelse og innovation i dansk erhvervsliv. Google tilbyder en række services og værktøjer til virksomheder af alle størrelser, eksempelvis programmer som Google Adwords, Google My Business og Google Analytics som gør det muligt at skabe vækst i deres forretning og få succes. Foreningen for Dansk Internet Handel FDIH, er en interesseorganisation for virksomheder, der forretningsmæssigt bruger internettet og andre digitale kanaler. Målet er igennem inspirerende seminarer og konferencer at tilbyde en bred vifte af services, helpdesks og rabataftaler til medlemmerne, så de kan spare penge og forbedre forretningen. Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe vækst i Danmark. Erhvervstyrelsen har derfor en lang række tilbud og værktøjer, der er relevante for mindre danske virksomheder, eksempelvis: Virk.dk, Startvækst.dk og Vækstguiden.dk. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. En stor del af Deloittes kunder er små virksomheder, for eksempel lokale iværksættere, hvor Deloitte altid bestræber sig på at levere ydelser og rådgivning af høj kvalitet tilpasset kundens specifikke behov og situation. Amino er et online mødested for iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende i Danmark. Hvor små- og mellemstore virksomheder supporteret hinanden og henter vigtig information til at flytte sin forretning fremad. 11

13 Erhvervsudvalget Administrationen har været i kontakt med henholdsvis Googles policy manager samt projektlederen bag initiativet. Disse har udtrykt interesse for at gennemføre et kursusforløb i Vordingborg Kommune, og har i den forbindelse bedt Vordingborg Kommune om at forestå værtskab og agere lokal samarbejdspartner i forbindelse med initiativets udrulning. Derfor har administrationen indledt et samarbejde med Vordingborg Erhverv om at initiere projektet. Det drejer sig om et kick off-møde af ca. 1½ - 2 timers varighed samt 5 workshops af 3-4 timers varighed, der gennemføres af partnerne bag initiativet/programmet. De 6 møder gennemføres med ca. 14 dages mellemrum, og tænkes placeret i Vordingborg Kommune i løbet af oktober-november Det er en forudsætning, at minimum virksomheder deltager i forløbet, der evt. også kan/skal markedsføres uden for Vordingborg Kommune. Succes Online vurderes at være et ekstra tiltag i forhold til erhvervshandlen, men vil kunne gennemføres i forhold til både indsatsområderne; globalisering og innovation ; virksomheder og iværksættere samt detailhandel Administrationen har udarbejdet en lokal udrulningsplan for initiativets opstart, som vedlægges i bilag, og vil såfremt initiativet igangsættes samarbejde med Vordingborg Erhverv om at rulle projektet ud. 8-6 uger før Kick Off Find egnet sted til Kick Off-arrangement (gerne utraditionelt) samt egnet sted for workshops med Netadgang 5-3 uger før Kick Off Lav en prioriteret liste over lokale/regionale medier og redaktør/journalist-kontakter 5-3 uger før Kick Off Interview med borgmester/erhvervschef i lokalavis/radio om at Succes Online kommer til kommunen og hvilke ideer og forhåbninger man gør sig til initiativet lokalt 5-3 uger før Kick Off Find ordstyrer (gerne kommunal embedsmand) til Kick Off-arrangement 2-3 uger før Kick Off Invitation af journalister til Kick Off-event: Kick Off Evt. efterfølgende Pressemeddelelse Case: hvordan er det gået med udvalgt deltager I forbindelse med arrangementet anmoder administrationen og Vordingborg Erhverv om at der reserveres midler til projektets planlægning og gennemførsel. Der er lavet følgende meget foreløbige overslagsbudget: kr. x 6 kursusdage kr. til annoncering og markedsføring Projektet foreslås finansieret fra Udviklingspuljen Erhvervsudvikling dvs. puljen afsat til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Udviklingspuljen Anlæg Afledt drift Finansiering Erhvervsudvikling 12

14 Erhvervsudvalget Drift Udviklingspuljen Erhvervsudvikling Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på udviklingspuljen til Erhvervsudvikling under Erhvervsudvalget resterer et ikke disponeret beløb på kr. pr. 21. maj Indstilling Administrationen indstiller, at initiativet godkendes og administrationen arbejder videre med Vordingborg Erhverv om forberedelse og udrulning i efteråret Fraværende: Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen Godkendt. 13

15 Erhvervsudvalget Deltagelse i Soft Landing eksportfremmeprojekt Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Region Sjælland har den laveste andel af eksportvirksomheder i Danmark. Dette er problematisk, da der er en tæt sammenhæng mellem virksomhedernes vækst og eksporten til udenlandske markeder. Derfor har Væksthus Sjælland sendt kommunerne i Region Sjælland et skitseudkast til et nyt tværnationalt eksportfremmeprojekt, der skal give regionens virksomheder den nødvendige viden til at kunne gå i gang med at eksportere. Projektet består af virksomheder og offentlige aktører fra Danmark, Norge, Sverige, Holland og Tyskland og søges medfinansieret gennem INTERREG programmet North Sea. Det forventes, at mindst 120 virksomheder vil deltage i projektet. Væksthus Sjælland arbejder på at få ansøgningen behandlet 30. juni 2015, og har derfor brug for en interessetilkendegivelse fra kommunerne. Projektet forventes igangsat den 1. november 2015, og løber frem til 30. oktober Det samlede budget for projektet er 20 millioner kroner. Indholdet i projektet er en række workshops, studieture, netværksskabelse og gensidig erfaringsudveksling, der skal resultere i en konkret eksportplan for de deltagne virksomheder. Vælger udvalget at tiltræde interessetilkendegivelsen skal Vordingborg Kommune eller Vordingborg Erhverv stille med en tovholder for projektet, der benævnes daglig leder. Daglig leder skal stå for rekrutteringen af de lokale virksomheder og være sparringspartner for virksomhederne i projektperioden. Derudover skal den daglige leder deltage i udviklingen af det endelige eksportprogram og bliver en del af det internationale netværk i projektet. Hver kommune deltager i projektet ved at medfinansiere med kr. over en 3 års periode. Hver kommune skal ligeledes lægge kr. i arbejdstimer til finansieringen af den daglige leders basale arbejdsfunktioner. Væksthus Sjælland forventer, at det vil være muligt at få refusion på op til kr. for den daglige leders samlede timeforbrug. Ifølge væksthusets oplysninger behandles interessetilkendegivelsen ligeledes i Slagelse, Roskilde, Ringsted, Faxe, Guldborgsund og Lolland kommuner. Københavns kommune har også fået tilbud om at træde ind i projektet. Administrationen vurderer, at projektet har stor relevans for virksomhederne i Vordingborg Kommune og i arbejdet med at øge de lokale virksomheders eksportandel. Projektet støtter op om Kommunalbestyrelsens vision 2030 om flere private arbejdspladser og vækst i erhvervslivet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Nyt PSP element Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Udviklingspuljen Erhvervsudvikling Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 14

16 Erhvervsudvalget Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der pr. 27. maj 2015 resterer et ikke disponeret beløb på kr. i hvert af årene 2016, 2017 og 2018 under kontoen Udviklingspuljen Erhvervsudvikling. Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse Soft Landing 74616/15 Indstilling Administrationen indstiller, at Vordingborg Kommune indtræder i projektet Soft landing og dermed tiltræder interessetilkendegivelsen fra Væksthus Sjælland. at der bevilges kr. fra Udviklingspuljen Erhvervsudvikling, til deltagelse i projektet, for delt med kr. i hvert af årene 2016, 2017 og Fraværende: Poul A. Larsen Godkendt. 15

17 Erhvervsudvalget Mødeplan Erhvervsudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Erhvervsudvalget Lovgrundlag Lov omkommunernes styrelse 20 Sagsfremstilling I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære kommunalbestyrelsesmøder skal afholdes. Kommunalbestyrelsens mødekalender skal offentliggøres i den lokale presse i begyndelsen af hvert regnskabsår. Forslag til mødeplan 2016 er udarbejdet i henhold til den struktur, der blev godkendt i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. juni 2014, således at fagudvalgsmøder som udgangspunkt afholdes i den første uge hver måned, møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i den 3. uge hver måned og at Kommunalbestyrelsens møder primært afholdes den sidste torsdag i måneden. Juli måned er mødefri. Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 30. april 2015 det udarbejdede forslag til mødeplan for 2016, for så vidt angår Kommunalbestyrelsens ordinære møder, temamøder og budgetseminar. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2015 godkendt datoer for dialogmøder i foråret Herefter skal forslag til mødeplan 2016 ligeledes behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt i fagudvalgene, der i henhold til styrelsesloven samt de godkendte forretningsordner godkende egen mødeplan. Erhvervsudvalgets møder anbefales afholdt på følgende datoer: Torsdag den 7. januar 2016 Torsdag den 4. februar 2016 Torsdag den 3. marts 2016 Torsdag den 7. april 2016 Tirsdag den 10. maj 2016 Torsdag den 9. juni 2016 Torsdag den 11. august 2016 Torsdag den 8. september 2016 Torsdag den 29. september 2016 Torsdag den 3. november 2016 Torsdag den 8. december 2016 Alle møder starter kl Møderne afholdes på Vordingborg Rådhus. Bilag: 1 Åben Mødeplan 2016 for Erhvervsudvalget.doc 70036/15 16

18 Erhvervsudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at vedlagte mødeplan 2016 for Erhvervsudvalget godkendes. Fraværende: Poul A. Larsen Godkendt. 17

19 Erhvervsudvalget Eventuelt - 4. juni 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Erhvervsudvalget Fraværende: Poul A. Larsen Intet. 18

20 Erhvervsudvalget Bilagsoversigt 3. Orientering om status på Vordingborg Erhvervs arbejde 1. Statusrapporter Vordingborg Erhverv 1. halvår 2015 (73792/15) 5. Budget Erhvervsudvalget 1. Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5 %) (76037/15) 2. Forslag til reduktioner (1,5 % puljen).pdf (74626/15) 3. Høringssvar fra Handicaprådet til udvalgets budgetforslag 2016 (74588/15) 6. Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder Kort bilag omkring nuværende og fremtidige renseklasser (52568/15) 2. Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2015.docx (44309/15) 7. Ansøgning om støtte til bog 1. VS: Ansøgning 600 års jubilæum - Bog_Købstadsjubilæum_ pdf (73615/15) 9. Deltagelse i Soft Landing eksportfremmeprojekt 1. Projektbeskrivelse Soft Landing (74616/15) 10. Mødeplan Erhvervsudvalget 1. Mødeplan 2016 for Erhvervsudvalget.doc (70036/15) 19

21 Erhvervsudvalget Underskriftsside Asger Diness Andersen Thorbjørn Kolbo Poul A. Larsen Kim Errebo Bent Maigaard 20

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 17. juni 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 30. oktober 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 18:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere