ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. august Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. august 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. august 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Niels Ole D. Nielsen, Anders Bøge, Ole Priess, Ditte Staun Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetforslag 2016 på Økonomiudvalgets eget område Budget Anlægsønsker - Teknisk Forvaltning Budgetstatus Kommuneplan - Revision af Kommuneplan Status på campus Indsats omkring nedrivning af sundhedsfarlige boliger - bevillingssag Områdefornyelse i Hald - bevillingssag Områdefornyelse i Durup - bevillingssag Pulje til cykelstier Bevillingssag Opstilling af pyloner på Branden og Fur - Bevillingssag Furvej - Skillerabatter - Anlægsbevilling Jordbro Å - Vådområdeprojekt, naturgenopretning, Sønder Ørum, Tårup, Strandet, Borup pumpelag ANLÆGSREGNSKAB 2014 OMBYGNING PÅ CKU ANLÆGSREGNSKAB 2014 ELEKTRONISK NØGLESYSTEM I ÆLDREPLEJEN ANLÆGSREGNSKAB 2014 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE AF SERVICEAREALER Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nyt indgangsparti ved Højslev Ældrecenter Servicetjek af hjemmesygeplejen i Skive Kommune Istandsættelse af 1. salen - Poppelhuset - anlæg Regler for optagelse i dagtilbud Anvendelse af Skovhuset, Lyngdalen 1, Glyngøre VSD-Birkely - Indretning af lokaler på VSD-Lem Undervisningsafdeling - ANLÆG Vækstpuljen - Ansøgning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) - Etablering af lokale erhvervsnetværk Vækstpuljen - Ansøgning Erhvervsakademi Dania - Udvikling af kurser og konference om e-handel KFUM Spejderne Skivehus Gruppe - Ansøgning om anlægsbevilling til Multihuset i Resen Multipark Kulturpolitikken - til godkendelse Fremtidens Borgerservice Kriterier for indgåelse af markedsføringsaftale med elitesportudøvere Ansøgning om optagelse af lån med 100% kommunal garantistillelse - AAB afd Ågade 6, Ramsing - udbud af grund (efter usund bolig) Viborgvej - Cykelstier fra Dommerby til Skive Resultatløn Underskriftsark Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 SIDE 2

4 1. BUDGETFORSLAG 2016 PÅ ØKONOMIUDVALGETS EGET OMRÅDE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At de prioriterede forslag på Økonomiudvalgets område til driftsudvidelser og anlæg fremsendes til budgetseminariet. SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren for 2016 skal fagudvalgene udarbejde beredskabskatalog, forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægsforslag med henblik på prioritering ved budgetseminaret d. 31. august Driftsudgifter. Budgetforslaget udgør 244,6 mio. kr. svarende til budgetrammen, idet der kun er en enkelt mindre teknisk ændring med en mindreudgift til lovændring på økonomiudvalgets område. Beredskabsforslag. Økonomiudvalget besluttede i mødet d. 17. februar 2015, at der udmeldes beredskabsblokke for 2016 på 1% og at der ikke skal udarbejdes beredskabsforslag for administrationen, idet der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er indgået en flerårig aftale om en rammebesparelse på administrationen på 1% årligt stigende fra 2,4 mio. kr. i 2015 til 9,5 mio. kr. i Der er således ikke udarbejdet beredskabsforslag på økonomiudvalgets eget område. Driftsønsker. Der er udarbejdet følgende forslag til driftsønsker: 1,0 mio. kr. til driftspulje til Landsbyudvalget, anlægsforslaget er tilsvarende reduceret fra 3,0 til 2,0 mio. kr. Reservation af 0,5 mio. kr. af Rent Liv puljen til pulje til flerårige projekter. Anlægsforslag. Der er udarbejdet følgende forslag til anlæg: 0,5 mio. kr. til bydelspuljen årligt. 4,0 mio. kr. i 2016 til opsætning af mobilmaster, finansieret af låneoptagelse. 2,0 mio. kr. til landsbypuljen årligt. 10,0 mio. kr. i 2016 og 2017 til erhvervsudvikling. 1,0 mio. kr. i 2016 til nedrivning af kommunale ejendomme. 5,0 mio. kr. i 2016 og 2017 til nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Økonomiudvalgets driftsudvidelser Økonomiudvalgets anlægsønsker SIDE 3

5 2. BUDGET ANLÆGSØNSKER - TEKNISK FORVALTNING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Finn Dissing BESLUTNING ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 10. AUGUST 2015 Fraværende: Godkendt FORVENTET SAGSGANG Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller til godkendelse. ÅBENT SAGSFREMSTILLING Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte 3 budgetoplæg vedrørende GreenLab Skive, der forelægges Teknik- og Miljøudvalget på møde den 11. august Det er aftalt, at budgetoplæggene sideløbende forelægges Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til udtalelse, hvilket hermed sker. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG Budgetoplæg 2016 GreenLab Skive docx SIDE 4

6 3. BUDGETSTATUS 2016 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At de tekniske ændringer godkendes. At vedlagte budgetoplæg godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren skal økonomiudvalget i mødet d. 18. august 2015 behandle udvalgenes samlede budgetforslag for 2016 tillige med en opgørelse af indtægter fra skatter og tilskud/udligning i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for budget Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 11. august 2015 en status for budget I forhold til budgetoplægget til mødet d. 11. august er samtlige tekniske ændringer nu indarbejdet i budgetforslaget, idet bl.a. arbejdsmarkedsområdets budgetterede udgifter er gjort op. Endvidere har KL foretaget beregninger over samtlige indtægter fra skatter og tilskud/udligning i overslagsårene. Skive Kommune følger altid KL s forudsætninger for overslagsårene. Der er således forudsat at kommunernes engangstilskud til styrkelse af likviditeten på 3,5 mia. kr. i 2016 ikke er indarbejdet i overslagsårene. Endvidere er det forudsat at der ikke tilbageføres noget af omprioriteringsbidraget på 1% årligt til kommunerne. Det ordinære driftsresultat udgør 68,0 mio. kr. i budgetoplægget 2016 mod 75,4 mio. kr. i mødet d. 11. august Reduktionen af det ordinære driftsresultat med 7,4 mio. kr. kan primært henføres til at der på arbejdsmarkedsområdet er merudgifter på 69,6 mio. kr., mens det ekstra bloktilskud mv. til formålet kun udgør 59,6 mio. kr. Den økonomiske politik forudsætter et ordinært driftsresultat på mio. kr. I forhold til budgetstatus forelagt økonomiudvalget d. 11. august 2015 er der i overslagsårene betydelige ændringer i negativ retning i det ordinære driftsresultat og likviditetsforbruget i forlængelse af KL s udmelding af indtægter fra skatter og tilskud/udligning samt udgifterne til arbejdsmarkedsområdet for , der først er kommet nu p.g.a. folketingsvalget. Skive Kommune anvender altid KL s forudsætninger for fremskrivningen af indtægterne. I budgetoverslagsårene er der således i overensstemmelse med KL s udmelding indregnet en reduktion i bloktilskuddet som følge af omprioriteringsbidraget på 1% årligt. Det svarer til 20, 40 og 60 mio. kr. i mindreindtægt i I KL s opgørelse er der ikke indlagt en forudsætning om, at en del af omprioriteringsbidraget bliver tilbageført til kommunerne. Omprioriteringsbidraget for er ikke en del af aftalen for Endvidere er det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten i 2016 på 3,5 mia. kr. til kommunerne ikke indregnet i overslagsårene, da det ikke indgår i aftalen om kommunernes økonomi for I 2019 ændres det ordinære driftsresultat fra et overskud på 20,5 mio. kr. til et underskud på 72,6 mio. kr., en forringelse på godt 93 mio. kr., der primært kan henføres til en manko som følge af bloktilskudsreduktionen vedr. omprioriteringsbidraget på 60 mio. kr. SIDE 5

7 og merudgifter på arbejdsmarkedsområdet med 22 mio. kr. ud over kompensationen fra bloktilskuddet. I budget er det ordinære driftsresultat således væsentligt under den økonomiske politiks mål om mio. kr. i overskud. Endvidere er der et betydeligt likviditetstræk i årene. Det aktuelle budgetforslag vil være udgangspunktet for budgetseminaret d. 31. august I henhold til budgetproceduren deltager Hoved-MED i Økonomiudvalgets møde, således at der er mulighed for drøftelse af budget 2016 med medarbejdersiden. Fagudvalgene har i perioden august 2015 foretaget prioritering af drift og anlæg med henblik på forelæggelse på budgetseminaret. Budgetsimuleringsmodellen til den politiske prioritering vil blive udsendt d. 19. august Materiale til budgetseminaret udsendes d. 21. august Skattefinansieret drift. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en merudgift på 75,5 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.797,4 mio. kr. Ændringerne vedrører primært følgende områder: En merudgift på skoleområdet på 1,0 mio. kr. som følge af at den gennemsnitlige klassekvotient falder til under 14 på 2 skoler, hvilket udløser en ekstra tildeling pr. elev i henhold til tildelingsmodellen. En mindreudgift på 1,0 mio. kr. til specialskoler som følge af et fald på 4 elever fra Skive Kommune. I henhold til budgetproceduren forelægges ændringer i udgifter som følge af ændringer i elevtal for økonomiudvalget med henblik på vurdering. En merudgift på 1,7 mio. kr. som følge af 50 flere elever i almenundervisningen, jf. tildelingsmodellen, i folkeskolen end hidtil forudsat. Elevtallet er således faldet mindre fra 2015 til 2016 end hidtil forventet. En merudgift på i alt 4,0 mio. kr. til modtagerklasserne, heraf 3,6 mio. kr. som følge af 36 flere elever i modtagerklasserne, jf. tildelingsmodellen og 0,4 mio. kr. som følge af drift af pavilloner på Skivehus Skole. Finansieringen af udgifterne indgår i aftalen om kommunernes økonomi. En mindreudgift til dagpasning på 2,5 mio. kr. i henhold til tildelingsmodellen som følge af en ny prognose for antallet af børn i dagpasning. Merudgift på 7,5 mio. kr. som følge af folkeskolereform, hvortil der er afsat bloktilskud. Mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter på 14,5 mio. kr. på baggrund af opgørelse af udgifterne fra KL. Merudgift til overførsler på arbejdsmarkedsområdet med 71,0 mio. kr. hvoraf der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet med 62,0 mio. kr. Mindreudgift til forsikrede ledige med 5,1 mio. kr., hvor beskæftigelsestilskuddet, der finansierer udgifterne til forsikrede ledige, er reduceret med 6,1 mio. kr. Merudgift til ældreområdet, idet Skive Kommune hidtil har fået et driftstilskud fra staten til øremærkede projekter på ældreområdet på 9,6 mio. kr. Merudgiften er udgiftsneutral, idet tilskuddet er omlagt til et bloktilskud fra Merudgift til integrationsområdet på 3,7 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til bl.a. bolig, forsørgelse, sprogundervisning, beskæftigelsesindsats og administration mm. Merudgiften er tillige med merudgiften på 4,0 mio. kr. til modtagerklasserne delvist kompenseret via 3,7 mio. kr. i forventet ekstraordinært tilskud på flygtningeområdet. De tekniske ændringer er i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for tekniske ændringer. SIDE 6

8 Indtægter. Der er i opgørelsen af indtægter indtil videre forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti afhænger af 2 grundlæggende forhold. For det første hvordan væksten i skatteindtægterne for forventes at udvikle sig i forhold til udviklingen på landsplan. For det andet hvordan indbyggertallet forventes at være pr. 1. januar 2016 i forhold til statsgarantien, idet ændringer i den kommunale udligning udgør kr. pr. indbygger. Der forventes mellem 1. og 2. behandlingen at kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet der på dette tidspunkt er slutlignet over 99% af skatteyderne for indkomståret 2014 og indbyggertallet efter fraflytningen af de unge til de store uddannelsesbyer er kendt. Der forventes valg af statsgaranti, som følge af en forventning om lavere vækst i skatteindtægterne i Skive Kommune end på landsplan. I forbindelse med den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2016 er der forudsat følgende om kommunernes indtægter. Bloktilskud. Der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1% årligt for kommunerne fra svarende til 2,4 mia. kr. årligt. Der tilbageføres 1,9 mia. kr. heraf i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Servicerammen og bloktilskuddet reduceres med 0,5 mia. kr. som følge heraf. Skive Kommunes andel af reduktionen er på 4,0 mio. kr. Kommunerne får i 2016 et ekstraordinært finasieringstilskud på 3,5 mia. kroner, hvoraf 2,0 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Det samlede beløb er 0,5 mia. kr. mere end i Skive Kommunens andel heraf udgør 45,1 mio. kr. I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i Skive Kommunes andel udgør 24,4 mio. kr. og er indarbejdet i budgettet. Kommunerne kan i 2016 investere i nye anlæg og bygninger for 16,6 mia. kr. Det svarer til det KL hidtil har forudsat for Regeringen anerkender, at kommunerne fortsat står over for en stor opgave med at modtage og integrere et betydeligt antal flygtninge. Både det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. og investeringstilskuddet på 125 mio. kr. videreføres derfor i Skive Kommunes andel heraf forventes at udgøre 3,5 mio. kr. og forventes at blive modsvaret af udgifter til integration ud over de anførte udgifter til modtagerklasser. Kommunernes udgifter til arbejdsmarkedsområdet finansieres af bloktilskud. Den konkrete budgettering af udgifterne på beskæftigelsesområdet for Skive Kommune kan foretages i forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi. Herunder skal der budgetteres med konsekvenserne af beskæftigelsesreformen, der betyder at statens refusion af kommunernes udgifter ændres og kommunerne samlet set forventes at modtage 5,8 mia. kr. mindre i statsrefusion, der overflyttes til de kommunale tilskuds- og udligningsordninger. Det forudsættes at folketinget vedtager lovforslaget. Ansøgninger til lånepuljer, særtilskudspuljer og skatteændringer. Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr., som vanskeligt stillede kommuner kan få adgang til for at styrke likviditeten. Skive Kommune søger i lighed med foregående år ikke om låneadgang. Der afsættes lånepuljer på 1,0 mia. kr. efter ansøgning til anlæg på bl.a. borgernære områder og investeringer med effektiviseringspotentiale. Skive Kommune søger om låneadgang fra puljen. Der afsættes en særtilskudspulje, der fordeles efter ansøgning, til vanskeligt stillede kommuner på 300 mio. kr., hvoraf 50 mio. kr. vedr. reformen af refusion og udlig- SIDE 7

9 ning. Skive Kommune søger som i de foregående år om tilskud fra puljen. Skive Kommune har i denne forbindelse foretræde for Social- og Indenrigsministeriet d. 17. august Det kan formodes, at der vil være en tilbagemelding fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo august Der afsættes 420 mio. kr. til den sociale særtilskudspulje efter ansøgning. Skive Kommune søger som i de foregående år om tilskud fra puljen. Det kan formodes, at der vil være en tilbagemelding fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo august Kommunerne vil kunne søge om skatteforhøjelser indenfor en ramme på 200 mio. kr. Der er ansøgningsfrist d. 3. september Skatteforhøjelserne forudsætter at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Skive Kommune søger ikke med henvisning til den økonomiske politik om at holde skatterne i ro. Forsyningsvirksomheder. På forsyningsvirksomheder er der fra bestyrelsen i Nomi4s godkendt et budgetoplæg for affaldsområdet, der giver anledning til en netto merudgift på 4,8 mio. kr. i Det videre forløb. Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget Måned Aktivitet August Udvalgene afleverer budgetoplæg primo/medio måneden udskudt fra juni Status budget 2016 i Økonomiudvalget incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 11. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, med forudgående drøftelse i MED systemet Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved MED, 18. august Budgetsimuleringsmodel udsendes 19. august Materiale til budgetseminar udsendes d. 21. august Byrådets temamøde om budget 2016 med deltagelse af Hoved MED, 25. august Budgetseminar, 31. august September 1. behandling af budget 2016, 15. september Oktober 2. behandling af budget 2016, 6. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved MED og TR er 7. oktober JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Budget Tekniske ændringer v.2 SIDE 8

10 4. KOMMUNEPLAN - REVISION AF KOMMUNEPLAN STATUS PÅ CAMPUS Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jørgen Christensen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, at begrebet Campus revurderes/nytænkes således: ÅBENT At den ret omfattende arealreservation mellem Sdr. Boulevard, Jægervej, Dalgas Alle og Egerisvej opgives eller væsentligt indskrænkes. At Campus fremadrettet defineres som Campus, perler på en snor. At den endelige definition og afgrænsning af Campus afventer revisionen af Kommuneplanen, der for Skive Bys vedkommende foregår hen over efteråret. SAGSFREMSTILLING De første tanker om Campus fremkom i forbindelse med kommunesammenlægningen i I Planstrategi og kommuneplan fra 2009 er der peget på muligheden for at skabe et Campus område for de mange undervisningsinstitutioner og idrætsfaciliteter, der er i Egeris området. Tanken var bl.a. også at udarbejde en bydelsplan for en omstrukturering af erhvervsområdet ved Bilstrupvej H.C. Ørstedsvej. Alle disse gode tanker om Campus og samarbejde og synergieffekt mellem de enkelte institutioner i området har endnu ikke resulteret i en samlet, konkret fysisk plan for området. Der har gennem årene været kontakt til de enkelte uddannelsesinstitutioner med henblik på at skabe udvikling og samarbejde. Det har af forskellige årsager givet anledning til nogen usikkerhed, måske fordi det har været vanskeligt på de givne forudsætninger at skabe interesse for arbejdet, eller fordi man fra starten ikke i tilstrækkeligt omfang har fået formuleret en strategi for samarbejdet, og hvad det indebærer. Reservationen af det større erhvervsområde ved H.C. Ørstedsvej og Bilstrupvej til Campus har medført nogen usikkerhed hos nogle virksomhedsejere vedrørende reservation af deres ejendomme, idet Campus måske ikke har været entydigt defineret i forhold til, hvad det kunne indebære af muligheder/begrænsninger for de pågældende private ejendomme i området. Man har formentlig forventet, at der blev udarbejdet en bydelsplan og efterfølgende lokalplan, som fastlagde en nærmere anvendelse og udformning af området. Planmæssigt er det svært at udarbejde en bydelsplan med mulighed for at etablere en lang række ikke nærmere definerede funktioner, som der tilsyneladende ikke er den store efterspørgsel efter. Er det realistisk at fastholde en reservation af omhandlende størrelse til nye uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger m.v.? Behøver nuværende og fremtidige uddannelsesinstitutioner(campus) at ligge tæt på hinanden? Hvad har f.eks. Gymnasiet og Teknisk Skole tilfælles, ud over selvfølgelig undervisning af unge mennesker? SIDE 9

11 Opstår behovet for at etablere nye større uddannelsesinstitutioner i Skive, kan det godt være, der kunne peges på andre, mere velbeliggende og attraktive arealer, f.eks. ved Åen eller Fjorden. I Teknisk forvaltnings notat, Vigtige navigationsmål for Kommuneplanrevision 2015, som er tiltrådt af Byrådet, anbefales, at hele Campusområdet revideres og reduceres til kun at omfatte ejendomme der i dag benyttes til uddannelsesinstitutioner. De øvrige ejendomme udlagt til Campus udlægges til andre og mere relevante formål. Med baggrund i ovennævnte anbefales, at Campus fremadrettet defineres, ikke som en stor samlet bydel, men enkelte Campusområder, som ligger som Perler på en snor. Begrebet Perler på en snor går igen i Skive kommunes Turistpolitik i forhold til lokale turistattraktioner. Vi har måske ikke 1-2 meget store attraktioner, men vi har lang række gode og spændende attraktioner, som ligger som perler på en snor. Som det fremgår af vedlagte kortbilag, er Campus i et bredere perspektiv meget mere end idrætsanlæg og uddannelsesinstitutioner i Egeris, så Campus er f.eks. også Krabbesholm Højskole og Produktionsskolen ved Marienlyst. Campus kunne måske også være et eventuelt fremtidigt Klima og Energi Center i Skive By i forbindelse med Å-planen. Dette koncept har tidligere været bragt i spil i forbindelse med tidligere planlægning og formuleringen af den første Klima og Energistrategi fra 2010 (se denne), hvor begrebet Energy Valley blev italesat som et bredt spektrum af forskellige energitiltag og klimatilpasning m.m. Det kan bl.a. oplyses at Krabbesholm Højskole, i internationale medier og tryksager, omtales som Krabbesholm Campus. Der bør selvfølgelig fortsat arbejdes med at etablere samarbejde og skabe synergieffekt mellem de enkelte Campus. Skive skal selvfølgelig fortsat holde fast i begrebet Campus, som så bør udvikles og udbygges efter en lidt anden strategi. I forbindelse med det videre arbejde med revisionen af Kommuneplanen vil der blive taget stilling til, hvad de arealer der ikke fremover reserveres til Campus, skal udlægges til og, hvorvidt der skal ske ændringer i forhold til allerede gældende lokalplaner for de enkelte områder. I mellemtiden er igangsat forskellige omfattende aktiviteter, der vil kunne give bud på fremadrettede aktiviteter og udvikling i Skive By. Konkret afventer man resultatet af foroffentligheden omkring Big Blue Skive, der igangsættes et projekt med titlen RENT LIV mellem husene med Gehl Architects som idémager, og den forestående udviklingsmesse september med deltagelse af borgere og erhvervsvirksomheder forventes også at give ideer og forslag til den fremtidige udvikling af Skive. Alle disse forhold forventes at blive indarbejdet i den nye Kommuneplan. Ud over den generelle offentlighed, der etableres i forbindelse med projekter og løbende aktiviteter, foreslås det, at URIS løbende orienteres om udviklingen på de jævnlige møder, der afholdes i dette regi. Næstkommende møde afholdes 2. oktober. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG SIDE 10

12 Kortbilag vedr. nuværende Campus Campus oversigtskort SIDE 11

13 5. INDSATS OMKRING NEDRIVNING AF SUNDHEDSFARLIGE BOLIGER - BE- VILLINGSSAG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwartz BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 11. AUGUST 2015 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Skive byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, ÅBENT at der til konto meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 1,150 mio. kr. til at gennemføre indsatsen omkring sundhedsfarlige boliger - i overensstemmelse med den udarbejdede handlingsplan af oktober 2009, tillæg til anlægsindtægtsbevilling på kr. 0,815 mio.kr. til at oppebære indtægten/statsrefusionen, tillæg til rådighedsbeløb i 2015: udgifter indtægter 1,150 mio.kr. 0,815 mio.kr. nettomerudgifter i 2015 på kr finansieres fra konto Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i møde den at godkende handlingsplan af oktober 2009 vedrørende sundhedsfarlige boliger m.v. Skive kommune fik ved brev af fra ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter et tilsagn om tilskud fra 2011-indsatspuljen på 3,115 mio.kr. til opkøb, nedrivning m.v. af faldefærdige ejendomme. Med henblik på at fortsætte indsatsen efter handlingsplanen af oktober 2009 omkring nedrivning af sundhedsfarlige boliger, meddelte byrådet den en ny anlægsbevilling på 2,3 mio.kr. Anlægsbevillingen søges forhøjet, dels fordi der er ejendomme, som efter aftale med ejere vil være klar til nedrivning og dels med henblik på at opbruge det statslige tilsagn på 3,115 mio.kr. fuldt ud. Bevillingen søges forhøjet med kr. 1,15 mio.kr. til i alt 4,45 mio.kr. Den statslige refusion af udgifterne på 4,45 mio.kr. er i 2011-puljen på 70% - svarende til 3,115 mio.kr. SIDE 12

14 På nuværende tidspunkt er der under denne bevilling nedrevet 61 ejendomme. Der forventes yderligere nedrevet ejendomme inden udgangen af 2015, så der i alt vil være nedrevet omkring 80 ejendomme under denne bevilling. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om byfornyelse og udvikling af byer SIDE 13

15 ØKONOMI Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Indsats omkring sundhedsfarlige boliger konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2015 Overslagsår 2016 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget nedrivning af huse i landdistrikter Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Afledt drift Teknik & miljøudvalget Politikområde Bygninger 0 0 Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Anlægsbevilling: Der er herefter bevilget i alt 4,45 mio.kr. til at fortsætte gennemførelsen af handleplanen af oktober 2009 vedrørende sundhedsfarlige boliger m.v. Af de 4,45 mio.kr. betaler staten 3,155 mio. kr. Det bemærkes, at det statslige tilskud er indbetalt til Skive kommune i 2011, og såfremt Skive kommune ikke fuldt ud afholder udgifter for 4,45 mio.kr. vil der skulle ske tilbagebetaling til staten på 70% af et eventuelt mindreforbrug. BILAG Rev forslag til handlingsplan, Skive efter møde.docx SIDE 14

16 6. OMRÅDEFORNYELSE I HALD - BEVILLINGSSAG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwartz ÅBENT BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 11. AUGUST 2015 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at der til konto meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 2,85 mio. kr. til at gennemføre områdefornyelsen i Hald i overensstemmelse med det godkendte program, tillæg til anlægsindtægtsbevilling på 0,95 mio.kr. til at oppebære indtægten fra statsrefusionen at der i 2015 meddeles rådighedsbeløb på, o udgifter kr o indtægter kr at at nettorådighedsbeløbet på kr i 2015 finansieres fra konto områdefornyelsesprojekter i by/landbyer de årlige afledte driftsudgifter på kr indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget politikområde Park & Vej, som anført under afsnittet Økonomi SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møde den en bevilling på kr til at udarbejde et program for områdefornyelse i Hald. I løbet af efteråret 2014/vinteren 2014/15 blev der i samarbejde med repræsentanter for borgerne i Hald udarbejdet et program og byrådet besluttede i møde den at ansøge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tilsagn til gennemførelse af områdefornyelsen i Hald. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte den tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelsen af projekterne i programmet. Tilsagnet fra ministeriet er på 1,0 mio.kr. Skive kommune bidrager med 2,0 mio.kr. til projektet, så den samlede investering vil blive på 3,0 mio.kr. På baggrund af det godkendte program og den opnåede statsstøtte ansøges der om anlægsbevilling til projektets gennemførelse og, at de årlige afledte driftsudgifter på kr indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget politikområde Park & Vej. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om byfornyelse og udvikling af byer SIDE 15

17 SIDE 16

18 ØKONOMI Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Områdefornyelse i Hald konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2015 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget OF-projekter i by/landsbyer Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Afledt drift Teknik & miljøudvalget Politikområde Park & vej Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Den samlede bevilling til at gennemføre områdefornyelsen i Hald er på kr. 3,0 mio.kr. Staten refunderer kommunen 1/3 af udgifterne, svarende til 1,0 mio.kr. Rådighedsbeløb Områdefornyelsesprojektet i Hald forventes gennemført i perioden Udgifter og indtægter i de enkelte år forventes at være som følger: (Hele kr) I alt Udgifter Indtægter Rådighedsbeløbene i de enkelte år finansieres fra konto , hvor der i budgettet for er afsat rådighedsbeløb til finansiering af områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer. Afledte driftsudgifter Gennemførelsen af områdefornyelsen vurderes at medføre fremtidige årlige kommunale driftsudgifter, således: drift/vedligehold, hovedgaden / hastighedsdæmpende tiltag kr drift/vedligeholdelse plads/torv kr vedligeholdelse stier kr I alt kr De årlige meromkostninger til afledte driftsudgifter søges indarbejdet i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget politikområde Park & Vej for i takt med at investeringerne tages i brug - således: SIDE 17

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. februar 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere