Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser"

Transkript

1 CENTER FOR IT INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET 21. december 2012 Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser Resumé Denne selvevaluering har til formål at afdække, i hvilken grad Københavns Universitets (KU) indsats for fremme af tværfaglig it i forskning og uddannelser er lykkedes, eller vil kunne lykkes, inden den foreløbige indsatsperiode udløber 31. marts Det overordnede formål med indsatsen var, som formuleret i direktøropslaget:... to build world-class, cross-disciplinary IT capabilities to fuel innovation based on IT in all academic areas of the university. Blandt resultaterne for perioden kan fremhæves, at med i alt 292 optagne studerende på KUs it-bacheloruddannelser i 2011, er universitets andel af it-optaget på landsplan vokset fra 8 pct. i 2007 til 13,2 pct. i Dette er sket, uden at det er gået ud over optaget på datalogiuddannelsen, der er steget med 46% i perioden. Dog er der langt før universitetet når den andel af it-optaget, der modsvarer universitets totale kapacitet på ca. 28% af en universitetsårgang. Med bacheloruddannelserne er der etableret et godt grundlag for de fire tværfaglige it-kandidatuddannelser. It-certifikaterne er kommet langsomt fra start. Dog har mere end 300 studerende ved udgangen af 2011 modtaget et it-certifikat, og der er netop aftalt! en realistisk udrulningsstrategi med rektor via Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR). Endelig har der været en vækst i eksternt finansieret tværfaglig it-forskning fra 75 mio. kr. i 2009 til 92 mio. kr. i Det er dog ikke lykkedes at fortsætte denne vækst i 2011, ligesom det stadig udestår at få flere af de akademiske miljøer involveret i tværfaglig it-forskning. Meget tyder på, at det overordnede formål ikke vil blive opfyldt i tilstrækkelig grad allerede i Der er behov for: Flere it-studerende. Dette forudsætter fortsat støtte til de eksisterende tværfaglige it-bachelor- og -kandidatuddannelser i form af videreudvikling, implementering, markedsføring og synlighed, samt identificering og udvikling af nye it-uddannelser Flere studerende som vælger at lægge it til deres faglighed. Dette kræver udvikling af tilvalgspakker, specialiseringer og masteruddannelser, der supplerer monofaglige kompetencer med it-innovationskompetencer. Større udbredelse og synlighed af it-certifikater. Dette kræver fortsat faglig sparring og nytænkning ifm udrulning af it-certifikaterne på hele KU. Mere tværfaglig it-forskning. Dette forudsætter fortsat støtte til initiering af tværfaglig it-forskning, herunder etablering af forskningscentre inden for

2 prioriterede områder samt styrkelse af bottom-up forsker initiativer fx gennem en innovationspulje. Desuden viser tilbagemeldingerne fra fakulteterne, at den fremtidige indsats kan styrkes ved: At gentænke governancemodellen for at sikre størst mulig forankring og motivation på hele KU. At tydeliggøre mandat og opgaveportefølje. At der er større synlighed og udbredelse såvel internt som eksternt. I relation hertil er en mulighed at etablere en Copenhagen School for Computational Sciences (arbejdstitel), som en mere ambitiøs strategisk satsning med en bedre funderet faglig, organisatorisk og økonomisk ramme. Såvel internt som i forhold til omverdenen vil signalet være, at KU organiserer sig for at fremme en ambitiøs satsning, der imødekommer omverdenens behov for it-baseret innovation. Signalet vil være: It på KU er kommet for at blive - til mere. 2

3 Indhold Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser... 1 Resumé Indledning Baggrund Vision Mål Indsatsområder Budget Formål med evalueringen Metode for selvevalueringen It-uddannelser KUs andel vokser Baggrund Indsats CITIs oplevelse af proces og resultater Fakulteternes oplevelse af proces (ledelse, VIP, stud) It-certifikater vinder frem dog langsomt Baggrund Indsats CITIs oplevelse af resultater og proces Fakulteternes oplevelse af proces (ledelse, VIP, stud) Tværfaglig it-forskning er blevet mere udbredt Baggrund Indsats CITIs oplevelse af resultater og proces Fakulteternes oplevelse af proces (ledelse, VIP) Konklusion og forbedringsrum Oplæg til ny vision for tværfaglig it på KU Appendix Bilag 1 til selvevalueringsrapport - Idéoplæg om fremtidens IT-uddannelser på KU Bilag 2 til selvevalueringsrapport - Stillingsopslag for direktør for Center for IT Innovation Bilag 3 til selvevalueringsrapport - Program for Center for IT Innovation Bilag 4 til selvevalueringsrapport - Kommissoriet for evaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it Bilag 5 til selvevalueringsrapport - Resultater for Center for IT Innovations Key Performance Indicators Bilag 6 til selvevalueringsrapport - Oversigt over optag på universiteternes ituddannelser Bilag 7 til selvevalueringsrapport - Evaluering af pilotprojekt om it-certifikater på HUM og LIFE Bilag 8 til selvevalueringsrapport Fakulteternes svar på høring af selvevalueringsrapport okt-nov Bilag 8a KUURs svar på selvevaluering Bilag 8b HUMs svar på selvevaluering Bilag 8c SAMFs svar på selvevaluering Bilag 8d LIFEs svar på selvevaluering Bilag 8e SUNDs svar på selvevaluering Bilag 8f FARMAs svar på selvevaluering Bilag 8g NATs svar på selvevaluering

4 1. Indledning 1.1 Baggrund En af de udfordringer som Københavns Universitet stod over for i 2007 var, at universitetet havde en lav produktion af kandidater med it-kompetencer, og at dette var en vækstbarriere for det danske samfund. Mere it i uddannelser og forskning blev udpeget som et indsatsområde, og det blev fremhævet, at it skal være et stærkere element i samtlige uddannelser, og at det er vigtigt, at de studerende får mulighed for at udvikle it-kompetencer tidligt i uddannelsesforløbet Vision Visionen er, at Københavns Universitet skal:... build world-class, cross-disciplinary IT capabilities to fuel innovation based on IT in all academic areas of the university Mål Der blev opstillet følgende mål: 1 Der skal udvikles en vifte af tværfaglige it/informatik -uddannelser, som kombinerer et solidt datalogisk fundament med et eller flere andre fag. Alle studerende skal på et tidligt tidspunkt i uddannelsesforløbet tilbydes et it kursusmodul, som er tæt integreret i relation til deres faglige område. Modulet skal udvikles af det nye Center for IT Innovation i samarbejde med de enkelte fakulteter. Modulet afsluttes med udstedelse af et særligt certifikat. Der skal opbygges stærke tværfaglige forskningsmiljøer f.eks. i form af centerdannelser som det nye escience Center eller som et tæt samarbejde mellem et it-miljø (computing) og et fagligt område (core) som kan sikre at de nye uddannelser bliver forskningsbaserede, og at kvaliteten af undervisningen bliver høj. Målene blev efterfølgende konkretiseret i key performance indicators som ses i Program for Center for IT Innovation Indsatsområder Med sigte på at realisere målene blev Center for IT Innovation lanceret som en tværgående satsning i KUs strategiske handlingsplan for Centret blev oprettet i 2008 for en 5-årig periode med direkte reference til rektor og med egen styregruppe, bestående af de seks dekaner fra SAMF, HUM, SCIENCE, SUND, LIFE og FARMA (to fakulteter deltager ikke: det teologiske fakultet og det juridiske fakultet). Desuden nedsatte KU et it-advisory board, som fik til opgave at rådgive og sparre med KUs ledelse i forhold til strategiens gennemførelse samt bidrage med viden om og overblik over tendenser inden for området. Center for IT Innovation skulle operere som lille agil enhed på tværs af fakulteter og med tilknytning til universitetets linjeorganisation via styregruppen. Centret fik tilknyttet en innovationsgruppe bestående af en VIP-repræsentant fra hvert fakultet. I Bilag 1: Idéoplæg om fremtidens IT-uddannelser på KU. Dekan Nils O. Andersen, december Bilag 2: Direktøropslag for Center for IT Innovation, 2008 Bilag 3: Program for Center for IT Innovation,

5 samarbejde med fakulteterne skulle målene for KUs indsats om tværfaglig it i forskning og uddannelser realiseres. Tre indsatsområder fik hovedprioritet: 1. At initiere og støtte tværfaglige it-uddannelser 2. At designe indholdet af it-certifikater 3. At initiere og støtte tværfaglig it-forskning Som støtte til de tre indsatsområder, oprettede Center for IT Innovation en fjerde key performance indicator vedrørende aktiviteter, netværk og synlighed. Senere blev yderligere en key performance indicator for fakulteternes ejerskab oprettet. 1.5 Budget Center for IT Innovation blev etableret i april 2008 med ansættelse af direktøren. I juni 2008 blev centret indviet og efterfølgende er to konsulenter blevet ansat. Den økonomiske ramme for centres virke er: Intern bevilling 2,0 2,5 3,0 2,5 (2,5) Regnskab (udgifter) 1,1 2,5 2,6 (3,1) (3,1) Akkumuleret overførsel af midler til næste år 0,8 0,8 1,2 0,6 0 Tabel 1: Budget og regnskab for Center for IT Innovation i perioden (i mio. kr.) Note: 1) Regnskab (udgifter) for 2011 på 3,1 mio. kr. er et foreløbigt tal 2) Tallene for 2012 er Center for IT Innovations foreløbige budget indspil. Udgifter på 3,1 mio. kr. i 2012 indeholder en ompostering på 0,2 mio. kr., som tidligere fejlagtigt har været indtægtsført under CITI. 1.6 Formål med evalueringen Evalueringen har til formål at afdække, om Københavns Universitet har opnået eller vil kunne opnå de ønskede resultater frem til Evalueringen har karakter af en lidt-over-midtvejs-status, som skal indgå som beslutningsgrundlag for Københavns Universitets ledelse om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - den strategiske indsats herunder Center for IT Innovation skal videreføres, når den 5 årige periode udløber den 31. marts Det betyder, at evalueringen skal kunne bruges fremadrettet til at udvikle og forbedre indsatsen. Denne selvevalueringsrapport etablerer en intern status i form af et datagrundlag suppleret med refleksioner over processen samt identificering af forbedringsrum. Selvevalueringen indgår som bilag i den endelige evalueringsrapport, som udarbejdes at et eksternt evalueringspanel. Kommissoriet for evalueringen fremgår af bilag Metode for selvevalueringen Selvevalueringen er gennemført af Center for IT Innovation i samarbejde med de seks fakulteter: SAMF, SCIENCE, LIFE, FARMA, HUM og SUND. Center for IT Innovation har udarbejdet et første udkast til selvevaluering, som efterfølgende er sendt i høring på fakulteterne. De kvalitative input fra fakulteterne er efterfølgende blevet indarbejdet af Center for IT Innovation i nærværende selvevalueringsrapport. 5

6 2. It-uddannelser KUs andel vokser 2.1 Baggrund I december 2007 tiltrådte Københavns Universitets ledelse en plan for et sammenhængende system af it-uddannelser på KU (bilag 1). Målet var at supplere den eksisterende datalogi-uddannelse med en række tværfaglige it-bachelor og kandidatuddannelser, for at bidrage til samfundets efterspørgsel efter it-kandidater. Uddannelsesstrategien blev omsat til key performance indicators, som Center for IT Innovation (CITI) sammen med fakulteterne har arbejdet på at realisere: - udvikling af tværfaglige it-bacheloruddannelser - udvikling af tværfaglige it-kandidatuddannelser - tilgang af it-studerende - udvikling af it-innovationskurser til ikke-it-studerende Resultaterne for alle CITIs key performance indicators er opgjort i bilag 5. Da strategien blev vedtaget i 2007 var KUs andel af KOT-optaget på it-uddannelser 8,0 %, mens det i 2011 er oppe på 13,2 %. Samlet set har it-universitetsuddannelserne i DK fordoblet antallet af optagne i løbet af de sidste fem år, og i 2011 blev hver tolvte af alle nye universitetsstuderende optaget på en it-uddannelse, svarende til 8,8% af KOT-optaget mod 6,3% i KU er det universitet, der i perioden har oplevet den største procentvise vækst inden for it-optag på 343% i sammenligning med den samlede vækst på 116%. Det skal bemærkes, at særligt humanistisk orienterede it-uddannelser, på landsplan har vakt ansøgernes interesse, hvilket kan aflæses af oversigten i bilag 6. Selvom KU har oplevet den største procentvise fremgang på it-uddannelsesområdet, er der langt før universitetet når den andel af it-optaget, der modsvarer universitets totale kapacitet på ca. 28% af en universitetsårgang, hvilket dog heller ikke har været et formuleret mål for perioden. Tabel 2 viser KOToptag på it-uddannelserne pr. universitet fra Ændr. % Andel af itoptag 2011 KU % 13,2% Datalogi It og sundhed Kommunikation og it Naturvidenskab og it CBS % 7,0% ITU % 10,4% DTU % 8,1% SDU % 6,8% AU % 15,5% AAU % 39,0% It-udd. total % 100,0% VTU-optag total % It-udd. % af VTU-optag 5,3% 6,3% 7,5% 7,5% 7,9% 8,8% Tabel 2. Optag på universiteternes it-bacheloruddannelser. Kilde: Den Koordinerede Tilmelding. Optagne ekskl. standby pr. 30. juli. 6

7 2.2 Indsats Den stigende KU-andel af it-optaget kan forklares med: det øgede udbud af it-uddannelser den fælles plan på KUs ledelsesniveau, herunder organisering og rollefordeling mellem fakulteter og CITI den målrettede indsats inden for udvikling, implementering, markedsføring, netværk og synlighed for KUs it-uddannelser Øget udbud af it-uddannelser Beslutningen om at udbyde flere it-uddannelser med andre profiler end den eksisterende datalogiuddannelse, har udvidet ansøgermålgruppen til også at favne unge med interesser inden for andre grene af naturvidenskab, biovidenskab og lægemiddelvidenskab samt sundhedsvidenskab og humaniora. Samtidig har disse nye tværfaglige it-uddannelser appelleret mere til kvinder, end andre it-uddannelser. Det var bemærkelsesværdigt, at årgang 2010 bestod af 50% kvinder på alle de tre tværfaglige it-bacheloruddannelser. På uddannelserne i Naturvidenskab og it samt Datalogi er årgang 2011 nu mere domineret af mænd. De tværfaglige it-kandidatuddannelser har haft begrænset søgning. Dette skyldes dels manglende fødekæde og dels manglende intern tradition for at udbyde og markedsføre uddannelser, der alene findes på kandidatniveau. Samtidig kan den forholdsvis smalle faglighed og forskningsorienteringen på kandidatuddannelserne forklare de lave optag. Det blev i 2010 besluttet at lukke for optaget til escience. Kandidatuddannelserne i Datalogi, Bioinformatik og It og kognition har valgt at lade sig udbyde på engelsk, og har dermed øget optaget, som nu også omfatter internationale studerende (tabel 3). Datalogi (Computer Science) er tilmed akkrediteret som en Copenhagen Master of Excellence, som er KUs betegnelse for elitekandidatuddannelser KU (heraf 42 udl.) Datalogi (heraf 30 udl.) Bioinformatik (heraf 11 udl.) It og kognition (heraf 1 udl.) escience It og sundhed (heraf 0 udl.) Tabel 3. Optag på it-kandidatuddannelser på KU opgjort årligt pr. 30/9. For 2011 refereres til antal optagne pr. 1/9. De store optag på bacheloruddannelserne It og sundhed i 2010 og 2011 og dobbeltoptaget på Kommunikation og it i 2011 forventes at slå igennem på de tilhørende kandidatuddannelser i de kommende år. (En kandidatuddannelse i Kommunikation og it er under præakkreditering og forventes oprettet med studiestart i 2012) Kandidatproduktionen fra kandidatuddannelserne har været yderst begrænset og fremgår af tabel 4. Der er taget en række initiativer på Datalogi for at sikre 7

8 studieaktive studerende, og kandidatproduktionen er da også fordoblet i perioden KU Datalogi Bioinformatik It og kognition escience Tabel 4. Kandidatproduktion fra it-kandidatuddannelser på KU opgjort årligt pr. 30/9 Fælles plan på ledelsesniveau Det har været en styrke for den tværfaglige satsning på it-uddannelser, at der på øverste ledelsesniveau blev tiltrådt en fælles plan for udvidelse af ituddannelsesporteføljen. Det er i høj grad lykkedes for fakulteterne at løfte i flok, på trods af at de enkelte involverede fakulteter i forskellige perioder har været presset pga. store nedskæringer. I disse situationer har CITI lagt mildt pres på fakulteterne, så planen alligevel blev fulgt. Strategien for udvikling af det sammenhængende system af it-uddannelser er blevet fulgt med undtagelse af to uddannelser, henholdsvis kandidatuddannelsen i It og logistik, som fik tildelt et lavere taxameter end forventet og derfor ikke blev udbudt, og bacheloruddannelsen i It kombineret med samfundsvidenskab (fx digital forvaltning), som SAMF ikke ønskede at udvikle, idet fakultetet satser på de store kendte klassiske fagområder med succesfulde ansøgningsrater. Der er dog en åbning på masterniveau og specialisering på kandidatniveau inden for særligt digital forvaltning Rollefordelingen omkring udvikling af de tværfaglige it-uddannelser har været forskellig fra uddannelse til uddannelse. For de uddannelser, der var søsat inden etableringen af CITI, har CITIs rolle været at yde support gennem sparring i form af markedsføring, koncepttest, review og koordinering på tværs af fakulteterne. For bacheloruddannelsen i Naturvidenskab og it, som blev udviklet på tværs af tre fakulteter, samt kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, har CITI i høj grad været udfarende kraft mht. arbejdsgruppe, akkrediteringsansøgning, behovsafdækning, underviserseminarer, markedsføring m.m. Se tabel 5. 8

9 Indsats Datalogi It og sundhed Udvikling Tværfakultær projektgr. Akkrediteringsansøgn. Arbejdsmarkedsbehov Koncepttest Underviserseminarer Review Studietur Implementering Overgang til engelsk Styregruppe m.m. Underviserseminarer Støtte til studiemiljø Studiestartsundersøgelser Markedsføring Strategi og sparring Film om studiet Plakater/postkort Outdoorbanner Avisannoncering Annonce i gym-blade TV-reklame Cykelsaddelbetræk Google adwords Facebook Karriereprofiler Webudvikling Skole- og gym.besøg Åbent hus Netværk og synlighed Præs. for arbejdsgivere Præs. for studievalg*7 Præs. for UU-vejl. Præs. på UUG-messe Omfattet af Future People- PR : Instituttet har selv stået for indsatsen : CITI har helt eller delvist stået for indsatsen Kommunikation og it () Naturvidenskab og it Bioinformatik escience IT and Cognition Tabel 5. Målrettet indsats for initiering og støtte af it-uddannelserne på KU. Som et eksempel på underviserseminarer kan nævnes et kompetenceudviklingsforløb, hvor CITI sammen med Institut for Naturfagenes Didaktik og studielederen for Naturvidenskab og it, har arrangeret en seminarrække for uddannelsens undervisere på LIFE og NAT, der blandt andet fokuserer på, hvordan man uddanner til tværfaglighed, når man selv har et monofagligt udgangspunkt og hvordan man etablerer rød tråd og anvendelsesfokus i uddannelsen. Målrettet indsats for udvikling og synlighed Med etableringen af CITI blev der sammen med strategien for et sammenhængende system af it-uddannelser allokeret ressourcer til at udvikle it-uddannelser og synliggøre den strategiske indsats. Således blev der på CITIs initiativ taget kontakt til en lang række interessenter inden for og udenfor KU. Et eksempel er, at CITI sammen med DI-ITEK lavede en undersøgelse efterfulgt af en workshop om virksomhedernes it-kompetencebehov. Et andet eksempel er, at CITI deltager i styregruppe og følgegruppe for Copenhagen Finance IT Region, og har bidraget til modning af idé om et fælles finans-it studieforløb for it-studerende på KU, CBS og ITU. CITI er tillige KUs repræsentant i Future People-brandingnetværket, og har i den forbindelse holdt oplæg om it-uddannelser og it-arbejdsmarked for alle studievalgscentre i DK. 9

10 Synlighed omkring KUs strategiske it-uddannelsesindsats er ligeledes fremmet ved at CITI har afsat midler til koncepttest og markedsføring, som skal ses som supplement til den markedsføring fakulteterne i øvrigt laver for it-uddannelserne. Således har CITI været i tæt kontakt med studielederne og/eller fakulteternes kommunikationsafdelinger for at koordinere markedsføringstiltag, hvoraf en del tiltag er gennemført og finansieret af CITI. I tillæg hertil udgiver CITI 2-4 nyhedsbreve, som sendes til omkring 500 personer i det interne og eksterne netværk og i februar 2011 blev der trykt et dansksproget profilmagasin om it-innovation på KU, som blev distribueret til 2000 interessenter. Der er trykt en engelsksproget version af profilmagasinet med et oplag på 500 eksemplarer. 2.3 CITIs oplevelse af proces og resultater Det er CITIs oplevelse, at der i de eksterne netværk har været stor interesse for og tilslutning til KUs indsats på it-uddannelsesområdet. At afdække og argumentere for behovet for tværfaglige og innovative aspekter af it-uddannelserne, har været som at sparke åbne døre ind, og virksomheder såvel som interesseorganisationer har villigt bidraget til processen i form af oplæg på uddannelserne, input til indhold, interviews m.m. Udfordringen har været at vække de unges ansøgernes interesse for uddannelserne, hvilket i vid udstrækning er lykkedes, ikke mindst pga. en fælles indsats på tværs af universiteter og interesseorganisationer. It-uddannelsesinitiativer indgik ikke i KUs Destination 2012 og heller ikke i fakultetskontrakterne. I mangel af dette har Københavns Universitets strategi om et sammenhængende system af it-uddannelser været et stærkt kort, når der har skullet skubbes på fakulteterne, for at realisere planerne. Ligeledes har det været nemmere at sætte markedsføring i gang, når CITI har kunnet tilbyde (med)finansiering af initiativerne og bidrag i form af sparring og arbejdskraft. Omkring selve udviklingen af it-uddannelserne har fakulteterne taget yderst positivt imod tilbuddet om sekretariatsbistand fra CITI, fx til akkrediteringsansøgning, behovsafklaring og markedsføring. Den viden der er tilvejebragt gennem CITIs måde at konceptteste uddannelser på, er blevet meget positivt modtaget af institutterne, som har brugt det i studieudviklingen. Der har været stor velvillighed fra institutterne til at deltage i arbejdsgrupper, møder, skrivearbejde og studieture, og der er etableret gode samarbejdsrelationer mellem de faglige miljøer. Samarbejdet er blevet bakket op på dekanniveau. På SCIENCE har der desuden været særlig stor opbakning til markedsføring fra fakultetets kommunikationsafdeling. Kun med hensyn til udvikling af en SAMF-uddannelse samt udvikling af ittilvalgspakke til økonomistudiet, har det været svært at få en proces til at lykkes. Dette skyldes bla., at optaget til økonomiuddannelsen var vigende, hvilket betød reduktion i underviserstaben. Derudover har Institut for Psykologi på SAMF trukket sig fra kandidatuddannelsen i It og kognition, idet oplevelsen var, at arbejdet med uddannelsen ikke stod mål med det lave optag. Trods lidt stigende optag på uddannelsen i 2011 har SAMF ikke ønsket at genindtræde i samarbejdet. Den strategiske indsats inden for it-uddannelsesområdet er lykkedes, og de ønskede resultater i form af flere såvel monofaglige som tværfaglige it-kandidater er som følge af de stigende optag på vej. Det er i sig selv positivt, at porteføljeudvidelsen ikke har kannibaliseret datalogiuddannelsen, som også har oplevet fremgang. 10

11 Der kan dog stadig argumenteres for nye initiativer for at imødekomme KU s ambition om at bidrage til at... build world-class, cross-disciplinary IT capabilities to fuel innovation based on IT in all academic areas of the university.... Nye initiativer kan omfatte udvikling af valgfag/tilvalgspakker, specialiseringer og efteruddannelsesprogrammer. Disse skal supplere de it-kurser fakulteterne allerede udbyder, og som fremgår af CITIs hjemmeside Argumentet skal ikke mindst findes i lyset af offentlige it-projekters succesrate og behovet for it-innovation i såvel private som offentlige virksomheder. Med hensyn til om tværfaglig it er blevet forankret i uddannelserne, må der skelnes mellem tre niveauer: Tværfaglige it-uddannelser er nu forankret i KUs uddannelsesportefølje. Administrativt er de tværfaglige it-uddannelser godt forankret på institutterne, i studienævnene og i fakultetsadministrationerne. Det er i høj grad lykkedes at overvinde barrierer omkring fx kursusplanlægning på trods af forskellige blokog semestertraditioner på fakulteterne. Intern økonomisk udligning har i højere grad voldt kvaler, ligesom der har været mindre uklarheder om ansvar for kursusevaluering. Der er en afklaring på vej om økonomisk udligning mellem fakulteterne, som CITI har givet input til. Fagligt set er de tværfaglige aspekter forankret i studieordningerne, men der har vist sig behov for med CITIs støtte jævnligt at idéudvikle og samle grupper på tværs af de involverede fakulteter for at sikre tværfaglighed og engagement. Dette har særligt været i fokus omkring Naturvidenskab og it samt It og kognition. Flere af de tværfaglige it-uddannelser kunne tage ved lære af uddannelsen i Kommunikation og it, hvor der i stigende grad oprettes kurser, hvor undervisere fra medievidenskab og datalogi planlægger og underviser sammen. Ved at oprette flere kurser i krydsfeltet kunne flere uddannelser blive mere tværfaglige og mindre flerfaglige. Et tværfagligt itmindset kan fremmes yderligere, ved at uddannelsernes undervisere etablerer flere forskningsprojekter sammen, fx organiseret i strategiske forskningscentre. 2.4 Fakulteternes oplevelse af proces (ledelse, VIP, stud) Fakulteternes svar findes samlet i bilag 8. NAT, SUND og HUM har alle haft en strategisk målsætning om og stigende fokus på tværfaglige it-uddannelser. De tre fakulteter har erfaring med udvikling af nye tværfaglige it-uddannelser og har alle haft et godt samarbejde med CITI. Det fremhæves fx, at CITI har bidraget betydeligt både fagligt og administrativt til udvikling af de tværfaglige it-uddannelser, til formulering af rekrutteringsstrategier og til markedsføring. Både inden for bachelor- og kandidatuddannelser. Desuden fremhæver HUM, at CITI har løftet en stor opgave i relation til præakkreditering af kandidatuddannelsen i Kommunikation og it., ligesom CITIs faglige kompetencer på dette område fremhæves af Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR), bla. ifm. fødselshjælp til Naturvidenskab og it. 11

12 FARMA, SAMF og LIFE har begrænset erfaring i samarbejde med CITI om udvikling af nye tværfaglige it-uddannelser. SAMF nævner, at den kommende strategi er mere åben over for etablering af nye uddannelser, og ser positivt på at drøfte etablering af et uddannelsestilbud i it og forvaltning, fx en masteruddannelse. SAMF efterlyser desuden et it-kursus katalog med en samlet oversigt over alle it kurser på KU. Set i et fremadrettet perspektiv foreslår både LIFE og NAT, at CITI deltager i en analyse af det kommende NAT-LIFE fakultets behov for yderligere naturvidenskabelige it-uddannelser. SUND bemærker, at der er behov for en stærkere forskningsforankring af uddannelserne specielt inden for velfærdsteknologi. 12

13 3. It-certifikater vinder frem dog langsomt 3.1 Baggrund I Idéoplæg om fremtidens it-uddannelser på KU står der: Det er KU s målsætning, at alle studerende på et tidligt tidspunkt i uddannelsesforløbet skal tilbydes et IT kursusmodul, som er tæt integreret i relation til deres faglige område. Modulet skal udvikles af det nye Center for IT Innovation i samarbejde med de enkelte fakulteter. Modulet afsluttes med udstedelse af et særligt certifikat. I stillingsopslaget for direktøren for CITI omtales det som: A second task is to design and supervise the content of appropriate IT certificates to be offered to all students at the university. The vision is that the IT certificates will give all students generic insight and skills in IT relevant for their academic development. Formålet med it-certifikater er dels, at flere studerende bliver i stand til at udnytte it i deres studie, dels at flere kandidater kommer ud på arbejdsmarkedet med itkvalifikationer, der er relevante for udførelsen af deres job. I forbindelse med konkretiseringen af CITIs opgaver og formulering af tilhørende key performance indicators i foråret 2009, tiltrådte styregruppen et mål om, at alle KUstuderende har mulighed for at tage et it-certifikat som en del af deres uddannelse i Tabel 6 viser den foreløbige fordeling på studier samt udviklingen i antal udstedte itcertifikater Akkumuleret It-certifikater i alt Spansk Film og medie LIFE bacheloruddannelser (40) 0 Tabel 6. Udstedte it-certifikater fordelt på studier. I alt er der udskrevet 302 it-certifikater samt 40 itcertifikater, der afventer på LIFE. I 2012 vil yderligere ca. 150 spansk- og film- og mediestuderende samt 102 antropologistuderende (årgang 2010) få et it-certifikat, mens 235 danskstuderende (årgang 2012) og 245 farmaceutstuderende (årgang 2012) først vil få det i Indsats Arbejdet med it-certifikater har været opdelt i et pilotprojekt og et implementeringsprojekt. I forhold til pilotprojektet blev der fra efteråret 2008 til foråret 2011 nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra direktion, VIP og studerende fra HUM og LIFE samt CITI. Følgende studier valgte at indgå i pilotafprøvningen: Naturressourcer, Biologi og bioteknologi samt Fødevarevidenskab på LIFE, Spansk samt Film- og medievidenskab på HUM og senere Antropologi på SAMF. Endelig er yderligere Danskstudiet på HUM og farmaceutuddannelsen på FARMA ved at forberede implementering. Arbejdsgruppen fremlagde sit forslag til indhold og pilotafprøvning for Københavns Universitets Uddannelses Råd (KUUR) ved årsskiftet 2008/2009 på baggrund af en behovsafklaring blandt aftagere, undervisere og studerende. I foråret 2011 fik KUUR forelagt en evaluering af pilotprojektet samt en plan for implementeringsprojektet for 13

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25 årsrapport 213 INDHOLDSFORTEGNELSE indhold 2 Virksomhedsprofil 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 1 Tilfredshed med CBS 12 International akkreditering og ranking 13 Uddannelse 15 Oversigt over uddannelser

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd 1. april 2014 Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009 DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Udvikling af universitetsundervisning

Udvikling af universitetsundervisning i n s t i t u t f o r n at u r f a g e n e s d i d a k t i k kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholdt sin a rlige konference i 2011 den 30.-31. maj med

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000.

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000. Mio. kr. Årsværk 2.200 5.000 1.800 Uddannelsesindtægter 4.000 1.400 VIP årsværk 1.000 Eksterne projekter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.000 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Aalborg Universitet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere