Side 1. OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "55.35.1 Side 1. OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere"

Transkript

1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af senest ændret ved aftale af 18. juni 2010

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL Overenskomstens formål... 5 KAPITEL 2. OPGAVEN FOR TANDPLEJERPRAKSIS... 6 GENERELT OM OPGAVEN FOR TANDPLEJERPRAKSIS Tandplejens omfang Personkreds... 6 KAPITEL 3. VILKÅR FOR PRAKSISDRIFT Honorarer og tilskud... 7 VEJLEDNING OM YDELSESBESKRIVELSER OG HONORAR- BEREGNING... 9 Ydelsesbeskrivelser... 9 OPLYSNINGER OG AFTALER OM PRISER M.V Oplysninger om priser m.m ORGANISERING, DELEGATION OG TANDPLJERENS PLIGTER Tandplejerens til- og fratrædelse af overenskomsten Tandplejeklinikken som virksomhed Stedfortrædende tandplejer Praksisadresser Flytning Tilkaldeordning for patienter Omkostning og indtjeningsundersøgelse HENVISNINGSMULIGHEDER OG SAMARBEJDE MED ANDRE SUNDHEDSPERSONER Henvisning til og fra tandlæge KAPITEL 4 OPLYSNINGER OM SERVICE OG TILGÆNGELIGHED... 26

3 Side Oplysningspligt Adgangsforhold til kliniklokalerne Valg af tandplejer PATIENTENS PLIGTER Legitimation Udeblivelse og afbrydelse af behandling KAPITEL 5 KVALITET Kvalitetsudviklingen på tandplejeområdet Registrering af oplysninger til belysning af udviklingen i tandsundheden KAPITEL 6 - IT Elektroniske journaler Digital dokumentboks og elektronisk tidsbestilling Tandplejeres adgang til og brug af Fælles Medicinkort KAPITEL 7 ØKONOMI OG AFREGNING Regulering af honorarerne Elektronisk afregning Generelle afregningsbestemmelser Ydelsesstatistik KAPITEL 8 - EFTERUDDANNELSE Midler til efteruddannelse KAPITEL 9 SAMARBEJDSBESTEMMELSER OG VEDLIGEHOLDELSE AF AFTALEN Øvrige aftaler om tandpleje Samarbejdsudvalg LandsSamarbejdsudvalg Landssamarbejdsudvalgets opgaver og beføjelser Landssamarbejdsudvalgets sanktionsmuligheder Voldgiftsråd... 37

4 Side Voldgiftsrådets opgaver KAPITEL 10 - KLAGEREGLER Klagereglernes omfang Fremsættelse af klager KAPITEL 11 IKRAFTTRÆDELSE OG OPSIGELSE Adgang til ændringer i overenskomsten Ikrafttræden og opsigelse BILAG 1 AFTALE OM OVERENSKOMSTENS ØKONOMI BILAG 2 OMKOSTNINGS- OG INDTJENINGSUNDERSØGELSE BILAG 3 TILRETTELÆGGELSE AF TANDPLEJERPRAKSIS BILAG 4 VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER I TILSLUTNING TIL OVERENSKOMST OM TANDPLEJE VED PRAKTISERENDE TANDPLEJERE BILAG 5 DEN FREMTIDIGE STRUKTUR PÅ TANDPLEJEOMRÅDET BILAG 6 PARODONTALBEHANDLING... 49

5 Side 5 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL **NYT** 1. OVERENSKOMSTENS FORMÅL Formålet med overenskomsten er at fastsætte rammer for tilbuddene i voksentandplejen i privat praksis, der skal give alle borgere adgang til forebyggelse og vejledning om tandpleje, samt diagnostik og behandling indenfor tandplejernes arbejdsområde. Overenskomsten har endvidere til formål at understøtte faglig refleksion og fornyelse af tilbuddene til patienterne i overensstemmelse med ny, forskningsbaseret viden. Tandplejerpraksis tilbyder regelmæssige diagnostiske undersøgelse med henblik på at forebygge udvikling af sygdomme i tænder og mund. Tandplejeren planlægger et individuelt undersøgelses- og behandlingsforløb. Tilbuddet varierer afhængig af patienternes behov. For gruppen af patienter med god tandsundhed og dermed lav risiko for sygdomsudvikling er formålet først og fremmest at fastholde gode vaner. Tandplejeren yder en forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved at informere, instruere og motivere patienterne til egenomsorg. For andre patienter er formålet at diagnosticere tandsygdomme og gennem tilbud om rettidig behandling at forhindre disse i at udvikle sig. Det er væsentligt både ud fra faglige og økonomiske hensyn, at undersøgelses- og behandlingstilbuddet tilpasses den enkelte patients individuelle behov. Dette indebærer blandt andet, at patienterne indkaldes til undersøgelse med forskellig hyppighed. For de patienter, som har et odontologisk behandlingsbehov uden for tandplejernes virksomhedsområde, skal tandplejeren henvise til tandlæge eller en anden relevant behandler. Regionerne informerer borgerne om værdien af gode tandplejevaner, herunder regelmæssige eftersyn. Tandplejeren informerer patienten om tandstatus, prognoser, behandlingsmuligheder og priser, samt anerkender patientens ret og pligt til at vælge mellem alternative løsninger ud fra egne præferencer og muligheder, så længe det er fagligt forsvarligt.

6 Side 6 Overenskomsten understøtter, at tandplejerpraksis løbende evaluerer og udvikler organiseringen af arbejdet, anvendelse af ny teknologi m.v. med henblik på at opnå stadig mere effektive arbejdsgange. Det understøttes endvidere, at der sker en opgaveglidning på området så de faglige kompetencer udnyttes bedst muligt, således at tandplejerpraksis gøres til et attraktivt valg for borgeren. KAPITEL 2. OPGAVEN FOR TANDPLEJERPRAKSIS GENERELT OM OPGAVEN FOR TANDPLEJERPRAKSIS 2. TANDPLEJENS OMFANG Denne overenskomst omfatter følgende former for tandpleje: Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, tandrensning, individuel forebyggende behandling, udvidet forbyggende behandling, røntgenoptagelse og bitewing, kontrol efter forebyggelse/diagnostik/marginal parodontal behandling, undersøgelse ved henvisning fra tandlæge, konsultation uden behandling, samt henvisning til undersøgelse hos tandlæge. Endvidere omfatter overenskomsten almindelig parodontalbehandling, udvidet parodontalbehandling, udvidet tandrensning og tandrodsrensning. Ydelsesbeskrivelser for de af overenskomsten omfattede former for tandpleje findes under vejledende bemærkninger. 3. PERSONKREDS Stk. 1. Overenskomsten omfatter hjælp til tandpleje til personer, som ifølge sundhedsloven er omfattet af sikringsgruppe 1 og gruppe 2. Stk. 2. Overenskomsten omfatter personer, der ifølge internationale aftaler er sidestillet med gruppe 1-sikrede, samt disse personers børn under 18 år. Stk. 3. De af stk. 1 og stk. 2 omfattede personer betegnes i det følgende som patienten/patient.

7 Side 7 Stk. 4. Overenskomsten omfatter ikke børn og unge under 18 år, jf. dog stk. 2, samt personer, som har valgt at modtage et kommunalt tilbud om omsorgstandpleje eller specialtandpleje, jf. kapitel 2 og 3 i bekendtgørelsen om tandpleje (bekg. nr. 285 af ). KAPITEL 3. VILKÅR FOR PRAKSISDRIFT 4. HONORARER OG TILSKUD **NYT** Stk. 1 Regionerne yder tilskud til de i stk. 2 fastsatte maksimale grundhonorarer i henhold til den til en hver tid gældende bekendtgørelse om tandpleje (nuværende BEK nr. 272 af 15/06/2007). Stk. 2. For følgende former for tandpleje er fastsat følgende maksimale grundhonorarer (niveau ) Ydelse 1. Undersøgelser m.m. a. Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år b. Regelmæssig diagnostisk undersøgelse år Ydelse s-nr Maks. grundhonorar, kr. Maks. honorar, kr ,57 237, ,57 237,59 c. Individuel forebyggende behandling ,96 235,83 d. Udvidet forebyggende behandling ,32 533,25 e. Undersøgelse af patient henvist fra ,41 183,90 tandlæge 2. Kontrolydelser a. Kontrol af diagnostiske fund ved ,43 194,85 diagnostisk undersøgelse fra 26 år. b. Kontrol af diagnostiske fund ved ,43 194,85 diagnostisk undersøgelse år c. Kontrol efter forebyggende behandling ,43 194,85

8 Side 8 d. Kontrol efter almindelig PA-behandling ,43 194,85 e. Kontrol efter udvidet PA-behandling ,43 194,85 3. Tandrensning a. Patienten har flere end 14 tænder ,28 297,33 b. Patienten har færre end 15 tænder ,77 213,78 4. Parodontalydelser a. Almindelig parodontalbehandling ,04 717,49 b. Udvidet parodontalbehandling , ,09 c. Udvidet tandrensning ,01 407,33 d. Tandrodsrensning ,90 153,86 8. Røntgenoptagelse/bitewing a. Røntgenoptagelse ,20 130,17 b. Bitewings ifm. regelmæssig diagnostisk ,14 260,05 us. c. Bitewings ifm. kontrol af diagnostisk us ,14 260,05 9. Konsultationer a. Konsultation uden behandling ,35 225,33 b. Henvisning til undersøgelse hos tandlæge ,41 183,90 Stk. 3. Anmoder patienten om behandling uden for tandplejerens klinik tillægges pr. besøg et honorar, der maksimalt 371,00 kr. (maksimal grundhonorar pr. 1. oktober ,87 kr.). Til nævnte grundtakst lægges et afstandstillæg på 12,00 kr. (grundhonorar pr. 1. oktober ,05 kr.) pr. påbegyndt kilometer regnet fra tandplejerens klinik til patienten, dog maksimalt for en afstand af 20 kilometer. Endvidere påhviler det patienten at yde tandplejeren kørselsgodtgørelse efter statens regler.

9 Side 9 VEJLEDNING OM YDELSESBESKRIVELSER OG HONORAR-BEREGNING YDELSESBESKRIVELSER ad pkt. 1.a. og 1.b. Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (ydelsesnummer ) Indikation Ydelsen anvendes over for regelmæssige patienter og danner grundlag for tilrettelæggelsen af den nødvendige profylaktiske og behandlingsmæssige indsats indtil næste regelmæssige diagnostiske undersøgelse. Ydelsen anvendes efter en individuel vurdering af den enkelte patients tandsundhedsmæssige status. Heri indgår en hensyntagen til de eventuelle forudgående udførte kontroller og behandlinger. Ydelsen anvendes med et interval på 12 måneder eller mere. Ydelsen kan i særlige tilfælde, begrundet i forhold hos patienten, foretages efter 11 måneder. Ydelsesbeskrivelse Ydelsen indeholder: Anamnese (eller ajourføring af anamnese), herunder afdækning af rygevaner. Afpudsning og fjernelse af bløde belægninger (i det for diagnostikken nødvendige omfang). Undersøgelse af tænder, parodontium, mund, slimhinder, tunge og kæber. Vurdering af sygdomsprogression. Initial bidfunktionsundersøgelse. Diagnostik. Ajourføring af registrering af status af tandrestaureringer og tanderstatninger i nødvendigt omfang. Behandlingsplanlægning herunder forelæggelse af behandlingsmuligheder og tilrettelæggelse af behandlingsforløb og kontroller. Generel opfølgning af den almene profylakse og instruktion. Bemærkninger Der kan ikke beregnes honorar for regelmæssig diagnostisk undersøgelse til en patient, som henvender sig til tandplejer for at få udført en af patienten nærmere angiven konkret behandling og kun får udført denne, se konsultation uden behandling, pkt. 6 a.

10 Side 10 Undersøgelsen følges op gennem relevant behandling, kontrol og forebyggende aktiviteter i relation til tilstanden på behandlingstidspunktet og den tidligere sygdomserfaring, dvs. efter patientens individuelle behov for behandling og forebyggelse. Den tidligere anvendte grænse på 18 måneder er fjernet. I stedet er det alene den individuelle faglige vurdering, der indikerer, om ydelsen kan anvendes. Forløbsdiagram for regelmæssige patienter: Regelmæssig diagnostisk undersøgelse Ingen sygdomsaktivitet eller andet behandlingskrævende Sygdomsaktivitet eller andet behandlingskrævende Behov for kontrol af tidligere behandling eller af sygdomsprogression Behandling Relevante kontroller Regelmæssig diagnostisk undersøgelse ad pkt. 1.c. Individuel forebyggende behandling (ydelsesnummer 2920)

11 Side 11 Indikation Ydelsen kan anvendes ved forekomst af gingivitis og/eller ved aktiv caries og ved forekomst af patologiske pocher på højst 2 tænder. Ydelsen kan desuden finde anvendelse ved forekomst af andre behandlingskrævende orale lidelser. Den behandlingskrævende tilstand skal anføres i journalen Ydelsesbeskrivelse Ydelsen indeholder: Påvisning af grad og omfang af den konstaterede sygdomsforekomst. Det påpeges over for patienten, hvorledes lidelsen kan erkendes ved forandringer på tandoverfladerne, i tandkødet og/eller på slimhinder. Individuel instruktion i forebyggende foranstaltninger over for den påviste sygelige tilstand samt forelæggelse af eventuelle behandlingsmuligheder. Påvisning af sygdomsfremkaldende belægninger og belægningsfremkaldende faktorer generelt og lokalt. Instruktion i hjemmetandpleje. Er der påvist individuelle belægningsfremkaldende faktorer, instrueres i særlige foranstaltninger over for disse (anvendelse af specielle mundhygiejnemidler og eventuel speciel tandbørsteteknik). Patienterne bør aktivt udføre tandbørstning/rengøring af protese og eventuel supplerende rensning i forbindelse med instruktionen. Der informeres om hensigtsmæssige kostvaner samt tobakkens skadelige virkninger i mundhulen. Der instrueres i hensigtsmæssige kostvaner. Der foretages fluorbehandling af initial caries i nødvendigt omfang. Tilgængelige carieslæsioner pudses, såfremt læsionen i sig selv er belægningsfremmende, og der foretages lokal fluorbehandling. Fjernelse af bløde belægninger (afpudsning) - såfremt ydelsen ikke udføres i samme seance som evt. tandrensning eller andre ydelser, der indeholder en afpudsning - med henblik på at give patienten en opfattelse af helt rene tænder, idet patienten bør erfare forskellen mellem en god og dårlig mundhygiejne. Bemærkninger Der kan kun beregnes honorar for én individuel forebyggende behandling, uanset om behandlingen strækker sig over flere seancer eller vedrører en kombination af indikationer i samme behandlingsforløb.

12 Side 12 ad pkt. 1.d. Udvidet forebyggende behandling (UFB) (ydelsesnummer 2921) Indikation Ydelsen kan finde anvendelse i følgende situationer: Ved forekomst af flere aktive kariesangreb, især kariesangreb på approksimal- og glatflader, og/eller alvorlig parodontal tilstand. Personer med generelle helbredsproblemer eller personer i behandling for generelle helbredsproblemer, der giver anledning til øget kariesaktivitet og/eller alvorlig parodontal tilstand. Herudover personer hvor forsøg på at opnå sundhedsfremmende tandplejeadfærd er mislykket, og hvor sygdomsaktiviteten er uændret. Tillige personer som er eksponeret for sygdomsfremkaldende miljø, eksempelvis gennem arbejde i sukkervareindustrien, møllerier og bagerier. Den udvidede forebyggende behandling anvendes normalt efter henvisning fra tandlægen, der eventuelt har foretaget en grundlæggende sygdomsbehandling, og hvor sundhedsfremmende tandplejeadfærd trods instruktion ikke er opnået. Tandplejere er i øvrigt forpligtet til at henvise patienter til behandling hos tandlæge i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Ydelsesbeskrivelse Indledningsvis beskrives den individuelle risikoprofil og konsekvenserne heraf synliggøres over for patienten. Der foretages en individuelt tilpasset instruktion, som sigter mod at ændre risikosituationen under hensyntagen til den enkelte patients kapacitet for egenomsorg. Ydelsen indeholder endvidere de elementer, der ligger i ydelsen individuel forebyggende behandling (se denne). Bemærkninger Der kan kun beregnes honorar for én UFB, uanset om behandlingen strækker sig over flere seancer eller vedrører en kombination af indikationer i samme behandlingsforløb. Ydelsen kan højst gives én gang pr. år. ad pkt. 1.e. Undersøgelse af henvist patient fra tandlæge (ydelsesnummer 1181).

13 Side 13 Indikation Ydelsen kan anvendes over for patienter, der af en privatpraktiserende tandlæge er blevet henvist til tandplejer med et konkret behandlingsbehov. Ydelsesbeskrivelse Ydelsen indeholder: Anamnese. Undersøgelse af det henviste forhold samt orientering af patienten om behandlingsmuligheder samt aftale med patient om endelig behandling. Oprettelse af journal. Journalføring. Udfyldelse og tilbagesendelse af henvisningsblanket. Bemærkninger Der kan ikke beregnes honorar for undersøgelse af henvist patient, hvis der af tandplejeren beregnes honorar for andre undersøgelses- og kontrolydelser i henhold til overenskomsten. ad pkt. 2.a., 2.b. Kontrol af diagnostisk fund ved diagnostisk undersøgelser (ydelsesnummer ) Indikation Ydelsen kan anvendes efter den regelmæssige diagnostiske undersøgelse med henblik på ajourføring og kontrol af tidligere foretaget diagnostik. Ydelsesbeskrivelse Ydelsen indeholder: ajourføring af anamnese generel og specifik plakkontrol fjernelse af bløde belægninger (i det for diagnostikken nødvendige omfang). ajourføring af klinisk undersøgelse af mund, kæber, slimhinder, tunge, tænder og parodontium ajourføring af diagnostik vurdering af sygdomsprogression reinstruktion i hjemmetandpleje Ajourføring af behandlingsplanlægning, herunder behandlingsforløb og kontroller.

14 Side 14 ad pkt. 2.c. Kontrol efter forebyggende behandling (ydelsesnummer 2930) Indikation Ydelsen kan anvendes efter individuel forebyggende behandling og udvidet forebyggende behandling Ydelsesbeskrivelse Ydelsen indeholder: ajourføring af anamnese, herunder ændringer i kost og rygning generel og specifik plakkontrol / ændringer i plaqueforekomsten fjernelse af bløde belægninger (i det for diagnostikken nødvendige omfang). ajourføring af klinisk undersøgelse af mund, kæber, slimhinder, tunge, tænder og parodontium ajourføring af diagnostik vurdering af sygdomsprogression for caries, gingivitis, pocher, stomatitis prothetica eller andre orale lidelser genbehandling med fluor af initial caries reinstruktion i hjemmetandpleje Ajourføring af behandlingsplanlægning, herunder behandlingsforløb og kontroller. ad pkt. 2.d., 2.e. Kontrol efter parodontalbehandling (ydelsesnummer 1452 og 1453) Indikation Ydelsen kan forekomme efter en almindelig parodontalbehandling og efter en udvidet parodontalbehandling. Ydelsesbeskrivelse Ydelsen omfatter kontrol og eventuel reinstruktion m.v. efter tidligere foretaget afsluttet forebyggelse eller behandling. Der foretages: undersøgelse af gingivas/parodontiets sundhedstilstand, vurdering af pocher/blødning i relation til afsluttet behandlingsresultat, påvisning og fjernelse af eventuelle belægninger, eventuel reinstruktion og korrektion af hjemmetandplejen.

15 Side 15 Bemærkninger Kontrolydelsen kan kun ydes efter en almindelig parodontalbehandling eller en udvidet parodontalbehandling, der er foretaget af tandplejeren. ad pkt. 3. Tandrensning (ydelsesnummer ) Indikation Tandrensning anvendes som forebyggende foranstaltning eller kurativ behandling af caries og gingivitis/parodontitis, når patienten har hårde belægninger. Ydelsesbeskrivelse Ydelsen indeholder: Tandrensningen omfatter fjernelse af alle hårde og eventuelt bløde belægninger på tændernes kliniske kroner og i normale pocher. Tillige foretages korrektion af fyldninger i nødvendigt omfang. Bemærkninger Der kan kun beregnes honorar for én tandrensning for hver behandlingsperiode, uanset om tandrensningen måtte strække sig over flere seancer. Der kan ikke afregnes for en tandrensning sammen med en almindelig parodontalbehandling, en udvidet parodontalbehandling og en udvidet tandrensning. Ydelsen kan ikke anvendes ved tandrensning af udelukkende kosmetisk art. ad pkt. 4. Parodontalbehandlinger generelt Der er enighed mellem parterne om, at nedenstående ydelsesbeskrivelse om paradontalbehandling revideres i overenskomst perioden, som forventes afsluttet i efteråret Forebyggelse og behandling af gingivitis og parodontose gennemføres på baggrund af den ved den regelmæssige diagnostiske undersøgelse - eller efter henvisning til behandling fra en tandlæge - stillede diagnose. Neden for fremgår indikationsområdet m.m. for de enkelte ydelser. Der kan kun beregnes honorar for én almindelig parodontalbehandling eller udvidet parodontalbehandling for hver behandlingsperiode, uanset om behandlingen udstrækker sig over flere seancer.

16 Side 16 I en periode på 6 måneder efter afslutningen af en almindelig eller udvidet parodontalbehandling kan den foretagne behandling og tungere parodontalydelser ikke gentages, henholdsvis foretages. Viser en kontrolundersøgelse, at der er indikation herfor, kan en lettere parodontalydelse eller en tandrensning sammen med individuel forebyggende behandling af caries og gingivitis eller en udvidet tandrensning og/eller tandrodsrensning dog ydes inden for denne 6 måneders periode. Ved tandrensning sammen med individuel forebyggende behandling af caries og gingivitis som første ydelse, kan enten en almindelig eller en udvidet parodontalbehandling undtagelsesvis foretages inden for 6 månedersperioden, såfremt indikation herfor foreligger. ad pkt. 4.a. Almindelig parodontalbehandling (ydelsesnummer 1420) Indikation Almindelig parodontalbehandling foretages, når der ved den regelmæssige diagnostiske undersøgelse - eller efter henvisning til behandling fra en tandlæge - er konstateret fæstetab med patologisk fordybede pocher ved 3 tænder eller derover. Ydelsesbeskrivelse Almindelig parodontalbehandling omfatter i) almen forebyggende behandling, ii) udvidet tandrensning samt iii) korrektion og polering af tidligere lagt fyldning i nødvendigt omfang. i. Almen forebyggende behandling Påvisning af grad og omfang af den konstaterede parodontale lidelse. Det påvises for patienten, at lidelsen kan erkendes ved forøget blødningstendens, volumenforøgelse og farveforandringer. Påvisning af sygdomsfremkaldende belægninger og belægningsfremkaldende faktorer generelt og individuelt. De sygdomsfremkaldende belægninger påvises f.eks. ved indfarvning af belægningerne, ved påvisning af udbredelsen af eventuelle hårde belægninger (tandsten). Der påvises særlige forhold, hvor tændernes stilling og/eller opbygning kan virke belægningsfremkaldende. Der udspørges om kostvaner til påvisning af eventuelle kostmæssige belægningsfremkaldende faktorer, og der informeres om rygnings negative indflydelse for prognose ved parodontale sygdomme.

17 Side 17 Individuel instruktion i forebyggende foranstaltninger over for den påviste tilstand samt forelæggelse af eventuelle terapeutiske muligheder, herunder opfordring til at ophøre med rygning. Der foretages instruktion i hjemmetandpleje. Er der påvist individuelle belægningsfremkaldende faktorer, instrueres i særlige foranstaltninger over for disse (anvendelse af specielle mundhygiejnehjælpemidler og eventuel speciel tandbørsteteknik). Patienten bør aktivt udføre tandbørstning og eventuel supplerende rensning i forbindelse med instruktionen. Der instrueres i hensigtsmæssige kostvaner. Der informeres om hensigtsmæssige kostvaner samt om tobakkens skadelige virkninger i mundhulen. ii. Udvidet tandrensning Se denne, pkt. 4.iii. iii. Korrektion og polering af tidligere lagt tandfyldning Der foretages korrektion og polering af tidligere lagt fyldning, hvor en tandfyldning ved korrektion kan få reetableret en acceptabel overflade og kanttilslutning, det vil sige, hvor der ikke foretages reparation eller udskiftning. Der foretages korrektion af forekommende defekter ved tandfyldning samt polering af denne. Bemærkninger Ydelsen omfatter honorarmæssigt hele tandsættet. I en behandlingsperiode, hvor der afregnes for almindelig parodontalbehandling, kan der ikke afregnes for en udvidet tandrensning, der er inkluderet i denne ydelse. Ydelsen kan suppleres med det nødvendige antal tandrodsrensninger. ad pkt. 4.b. Udvidet parodontalbehandling (ydelsesnummer 1430) Indikation Udvidet parodontalbehandling foretages kun i tilfælde, hvor der ved en kontrol eller ved den regelmæssige diagnostiske undersøgelse - eller efter henvisning til behandling fra en tandlæge - er konstateret en behandlingskrævende parodontallidelse med fæstetab og patologisk fordybede pocher på 5 mm eller derover. Der kan herforuden ses et eller flere af følgende symptomer: Blødning ved pochemåling Pusflod/exudation fra pochen Løsning Vandring.

18 Side 18 Ydelsesbeskrivelse Udvidet parodontalbehandling består af i) parodontalundersøgelse, i) udvidet tandrensning, iii) forebyggende parodontalbehandling samt iiii) korrektion og pudsning af tidligere lagt fyldning i nødvendigt omfang. i. Parodontalundersøgelse Registrering af gingivas og øvrige parodontiums sygdomstilstand. Registrering af plak, tandsten, restaureringsdefekter og andre faktorer, der kan hindre/vanskeliggøre en god mundhygiejne, såsom trangsstilling og eventuelle fysiske handicap. Registrering af gingivas niveau, pochedybder, pusflod, løsningsgrader, vandringer og furkaturinvolveringer. Udfærdigelse af diagnoser, orientering af patienten om lidelsens årsag (herunder rygning), lokalisation og udbredelsesgrad, og behandlingsplan(er) samt prognoser. ii. Udvidet tandrensning Se denne, pkt. 4.iii. Endvidere skal der foretages tandrodsrensning, hvor der er konstateret pochedybder på 5 mm og derover, se denne. iii. Forebyggende parodontalbehandling Generel orientering om de parodontale sygdommes årsag, symptomer og udvikling. Påvisning af de ved parodontalundersøgelsen konstaterede patologiske processers art, udbredelse og lokalisation. Påvisning af de konstaterede symptomer som f.eks. blødning, pusflod, pochedybder, løsninger, vandringer samt de direkte og medvirkende årsagsfaktorer: plak, tandsten, plakretinerende restaureringer og tandstillingsfejl samt rygning. Instruktion og indlæring i brug af de hjemmetandplejemidler, der er nødvendige i det givne tilfælde. iiii. Korrektion og polering af tidligere lagt tandfyldning Der foretages korrektion og polering af tidligere lagt fyldning, hvor en tandfyldning ved korrektion kan få reetableret en acceptabel overflade og kanttilslutning, det vil sige, hvor der ikke foretages reparation eller udskiftning. Der foretages korrektion af de forekommende defekter ved tandfyldning samt polering af denne.

19 Side 19 Bemærkninger Parodontalundersøgelsen foretages før iværksættelse af forebyggende parodontalbehandling, udvidet tandrensning og eventuel kirurgisk parodontalbehandling. Forebyggende parodontalbehandling udføres, når der efter parodontalundersøgelsen er foretaget en registrering af de parodontale skaders udbredelse, grad og lokalisation. Ydelsen omfatter honorarmæssigt hele tandsættet. I en behandlingsperiode, hvor der afregnes for udvidet parodontalbehandling, kan der ikke afregnes for en udvidet tandrensning, der er inkluderet i denne ydelse. ad pkt. 4.c. Udvidet tandrensning (ydelsesnummer 1425) Indikation Ydelsen omfatter honorarmæssigt hele tandsættet og kan kun anvendes, såfremt der i et tidligere behandlingsforløb har været foretaget almindelig eller udvidet parodontalbehandling. Ydelsen kan anvendes som selvstændig ydelse eller sammen med individuel forebyggende behandling eller en kontrolydelse, hvor der konstateres patologiske pocher. Ydelsen kan suppleres med de nødvendige tandrodsrensninger. Ydelsen indgår honorarmæssigt i en almindelig parodontalbehandling og en udvidet parodontalbehandling. Ydelsesbeskrivelse Ydelsen indeholder: Fjernelse af bløde, hårde og farvede belægninger på kliniske kroner, restaureringer og tandrødder i patologiske pocher mindre end 5 mm. Afglatning af rodoverflader og afpudsning. ad pkt. 4.d. Tandrodsrensning (ydelsesnummer 1431) Indikation Ved anvendelse af tandrodsrensning skal der være konstateret patologisk fordybede pocher på 5 mm eller derover. Ydelsen skal anvendes i forbindelse med udvidet parodontalbehandling. Ydelsen kan endvidere anvendes i det nødvendige antal sammen med almindelig parodontalbehandling eller den individuelt forebyggende behandling. Endvidere kan den anvendes i en senere seance i det nødvendige antal alene eller sammen med kontrol efter forebyggelse, kontrol efter parodontalbehandling eller udvidet tandrensning. Ydelsesbeskrivelse

20 Side 20 Ydelsen omfatter fjernelse af bløde, hårde og farvede belægninger på tandrødder med afglatning af rodoverflader, herunder information om rygnings forsinkende virkning på sårheling. Bemærkninger Ydelsen er honorarmæssigt opdelt efter antal behandlede tænder. ad pkt. 5. Røntgenoptagelse/bitewing Røntgenoptagelse (ydelsesnummer 1300) Indikation Røntgenundersøgelse af tænder og kæber med dentalrøntgenapparat og intraorale dentalfilm finder i tandplejerpraksis anvendelse til følgende formål: Diagnostik Observation Behandlingsplanlægning Prognosevurdering Støtte til udøvelse af behandling Kontrol af udført behandling. Bitewing (ydelsesnummer 1150 og 1152) Indikation Bitewing-undersøgelse af tænder og kæber med dentalrøntgenapparat og intraorale dentalfilm finder i tandplejerpraksis anvendelse til følgende formål: Diagnostik af caries og marginal parodontopati. Observation af cariesprogression og det marginale knogleniveau. Behandlingsplanlægning i forbindelse med behandling af caries og marginal parodontitis. Prognosevurdering i forbindelse med behandling af caries og marginal parodontitis. Støtte til udøvelse af behandling i forbindelse med caries og marginal parodontitis. Kontrol af udført behandling i forbindelse med caries og marginal parodontitis. Ydelsesbeskrivelse Røntgenundersøgelse og bitewing omfatter: Optagelse Fremkaldelse Diagnose

21 Side 21 Journalføring af fundene Arkivering af det brugbare røntgenbillede/bitewing. Bemærkninger Røntgenundersøgelse og bitewing-undersøgelse indebærer udsættelse af patienterne for ioniserende stråling, og ved valg af denne undersøgelsesmetode skal der foreligge en konkret motivering for undersøgelsen. Det er derfor et grundkrav ved ordination af røntgen- og bitewing-undersøgelser, at der er foretaget en konkret vurdering af, hvilke oplysninger til gavn for diagnostik og behandling, der kan forventes af undersøgelsen. Herunder skal der være taget hensyn til tidligere røntgen- og bitewing-fund, tidligere behandlinger og patientens indplacering i risikogruppe mv. Bitewings i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse og kontrol af diagnostiske fund ved diagnostisk undersøgelse indeholder honorarmæssigt 2 bitewings, uanset at der i enkelte tilfælde kan være behov for 3 eller 4 optagelser på grund af tandbuernes form/længde. ad pkt. 6.a. Konsultation uden behandling (ydelsesnummer 3020) Indikation Ydelsen anvendes ved patienthenvendelse, hvor patienten har et spørgsmål eller problem af tandmæssig art, men hvor tandplejer ikke konstaterer nogen sygdomsaktivitet, der udløser en ydelse i henhold til denne overenskomst ud over eventuel(le) røntgenbillede(r) og ikke nogen behandling, ud over den for diagnostikken nødvendige afpudsning. ad pkt. 6.b. Henvisning til undersøgelse hos en tandlæge (ydelsesnummer 1182) Indikation Ydelsen anvendes, hvor en tandplejer ved en konsultation konstaterer, at tandplejeren som følge af afgrænsning af tandplejeres virksomhedsområde ikke må udføre undersøgelse og behandling af patienten, men alene foretage henvisning til tandlæge. Ydelsen anvendes selv om tandplejeren har ydet tandrensning. Ydelsesbeskrivelse Ydelsen omfatter: Anamnese.

22 Side 22 Konstatering eller diagnosticering af en tilstand hos patienten, der gør at undersøgelse og behandling ikke kan udføres af tandplejer. Oprettelse af journal. Journalføring. Udfyldelse og fremsendelse af henvisningsblanket. Bemærkninger Ydelsen kan ikke anvendes samtidig med anden ydelse efter denne overenskomst, dog bortset fra tandrensning, hvis tandrensning har været nødvendigt for at konstatere, at undersøgelse og behandling af patienten falder uden for tandplejeren virksomhedsområde.

23 Side 23 OPLYSNINGER OG AFTALER OM PRISER M.V. 5. OPLYSNINGER OM PRISER M.M. Stk. 1. Behandling af anden art end i 4, stk. 2, angivet, betales af patienten efter forud truffet aftale med tandplejeren, herunder også aftale om prisen. Stk. 2. I klinikkens venteværelse skal der være en synlig prisliste på ydelser, som udføres på klinikken. Klinikkens prisliste skal endvidere være tilgængelig på Den fælles offentlige sundhedsportal, sundhed.dk. Prislisten skal som minimum omfatte ydelser omfattet af 4, stk. 2 og 3, samt betaling efter 18. Hvis prisen for den enkelte ydelse varierer, skal prisen være angivet med et fra/til-interval, der angiver reelt forekommende priser. ORGANISERING, DELEGATION OG TANDPLJERENS PLIGTER 6. TANDPLEJERENS TIL- OG FRATRÆDELSE AF OVERENSKOMSTEN Stk. 1. Overenskomsten kan tiltrædes af tandplejere. Stk. 2. En tandplejer, der tiltræder overenskomsten, er forpligtet til regelmæssigt at udøve tandplejervirksomhed fra praksisadressen og har pligt til at holde sig orienteret om overenskomstens bestemmelser og administrationen heraf. Tandplejere, der udfører tandplejearbejde efter denne overenskomst, har pligt til at tegne en erhvervsansvarsforsikring. Stk. 3. Tiltrædelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Stk. 4. Erklæring om tiltrædelse indsendes til Dansk Tandplejerforening på blanketter, godkendt af overenskomstens parter. Dansk Tandplejerforening videresender erklæringen til regionen, hvor tandplejerens klinik er beliggende.

24 Side 24 Stk. 5. Tiltrædelse til overenskomsten får virkning, når regionen skriftligt over for tandplejeren og Dansk Tandplejerforening har meddelt sin godkendelse. Et afslag kan af tandplejeren indbringes for Landssamarbejdsudvalget, jf. 30. Stk. 6. Ophør med praksis over for de patienter efter denne overenskomst kan fra den enkelte tandplejers side ske ved skriftlig meddelelse til Dansk Tandplejerforening med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Meddelelse herom videresendes som angivet i stk. 4, 2. pkt. 7. TANDPLEJEKLINIKKEN SOM VIRKSOMHED **NYT** Etablering af tandplejerklinik skal ske i overensstemmelse med overenskomstens bilag 3 om tilrettelæggelse af tandplejerpraksis. 8. STEDFORTRÆDENDE TANDPLEJER Stk. 1. En tandplejer skal ved længerevarende midlertidigt fravær (sygdom, ulandsfrivillighed m.v.) overdrage ansvaret for klinikkens drift til en stedfortrædende tandplejer. Den stedfortrædende tandplejer kan fungere på de i stk. 2 anførte vilkår. Stk. 2. Inden overdragelsen til en stedfortrædende tandplejer skal dette meddeles skriftligt til Dansk Tandplejerforening med angivelse af den forventede periodes længde. Dansk Tandplejerforening skal skriftligt videregive meddelelsen til regionen. 9. PRAKSISADRESSER **NYT** En tandplejer kan praktisere efter overenskomsten fra to praksisadresser. Tandplejeren er kun forpligtet til, jf. 6, stk. 2, selv at udøve tandplejervirksomhed på den ene praksisadresse. Samarbejdsudvalget kan efter ansøgning give tilladelse til, at en

25 Side 25 tandplejer praktiserer fra flere end to praksisadresser. Tandplejeren er personlig forpligtet efter overenskomstens almindelige bestemmelser på alle praksisadresser. 10. FLYTNING Stk. 1. Såfremt en tandplejer ændrer praksisadresse inden for samme region, skal dette skriftligt meddeles regionen og Dansk Tandplejerforening senest 8 dage efter, at ændringen har fundet sted. Stk. 2. Såfremt en tandplejer i øvrigt ændrer praksisadresse, skal dette skriftligt meddeles til den region, hvor den pågældende hidtil har været tilmeldt. Samtidig foretages tilmelding i overensstemmelse med 6, stk TILKALDEORDNING FOR PATIENTER Stk. 1. Tandplejeren er forpligtet til at etablere en tilkaldeordning for alle patienter tilknyttet praksis, der skal sikre, at der etableres kontakt mellem patient og praksis f.eks. ved skriftligt tilkald, telefonisk tilkald, eller at der ved tidligere behandlingers slutning aftales en ny tid. Tandplejerens indkaldelse skal baseres på patientens individuelle behov vurderet på baggrund af tandplejerens faglige skøn. Stk. 2 Hvis tilkaldekortet returneres, fordi sikrede er flyttet til en for tandplejeren ukendt adresse, oplyser regionen, om muligt, på tandplejerens anmodning om sikredes nye adresse. **NYT** 12. OMKOSTNING OG INDTJENINGSUNDERSØGELSE Den enkelte tandplejer er forpligtiget til at deltage i undersøgelser af indtjening og omkostninger i tandplejerpraksis.

26 Side 26 HENVISNINGSMULIGHEDER OG SAMARBEJDE MED ANDRE SUNDHEDSPERSONER 13. HENVISNING TIL OG FRA TANDLÆGE Stk.1. Tandplejere skal henvise patienter til behandling hos tandlæge i det omfang at behandlingen ligger uden for dennes virksomhedsområde i henhold til de til enhver tid gældende regler om afgrænsning af tandplejeres virksomhedsområde. Denne henvisning skal foretages skriftligt. Stk.2. Den i stk. 1 omtalte henvisning skal foregå på en mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening udarbejdet blanket. Tilbagevisning på det henviste skal ligeledes foretages på en mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening udarbejdet blanket. KAPITEL 4 OPLYSNINGER OM SERVICE OG TILGÆNGELIGHED 14. OPLYSNINGSPLIGT Tandplejeren har pligt til at oplyse regionen, om der ved tidsbestilling eller fast åbningstid er konsultation efter kl , samt om klinikken kan modtage bevægelseshæmmede patienter. 15. ADGANGSFORHOLD TIL KLINIKLOKALERNE Ved etablering af kliniklokaler i forbindelse med tiltrædelse af overenskomsten, ved flytning af klinik samt i forbindelse med nyindretning af eksisterende kliniklokaler bør der, under hensyntagen til de økonomiske forhold i forbindelse hermed, i videst muligt omfang etableres hensigtsmæssige forhold for bevægelseshæmmede såvel med hensyn til adgangsforhold til kliniklokalerne som med hensyn til indretningen af disse. 16. VALG AF TANDPLEJER Stk. 1. Patienterne har frit valg mellem samtlige tandplejere, der har tiltrådt overenskomsten. Regionen skal på forespørgsel give patienterne oplysning

27 Side 27 om, hvilke tandplejere, der har tiltrådt overenskomsten. Herudover må der ikke under nogen form ske påvirkning af patienterne ved valg af tandplejer. ANMÆRKNING TIL 16: Parterne er enige om, at overgangen til voksentandplejen styrkes ved at regionerne sikrer, at tandplejere på lige fod med tandlæger bliver profileret for overfor de unge, når de overgår til voksentandplejen. Stk. 2. Regionen meddeler på grundlag af en af regionen udarbejdet tandplejerfortegnelse kommunerne hvilke tandplejere, der har tiltrådt overenskomsten, samt hvilke tandplejere der ved tidsbestilling eller fast åbningstid har konsultation efter kl Det skal endvidere fremgå af fortegnelsen, om klinikken kan modtage bevægelseshæmmede patienter. Stk. 3. Følgende oplysninger skal endvidere være tilgængelige for borgerne på Den fælles offentlige sundhedsportal sundhed.dk. Oplysningerne skal omfatte tandplejerens navn, køn, alder, klinikadresse og åbningstider, samt hvorvidt klinikken kan modtage bevægelseshæmmede patienter. Herudover skal fremgå telefonnummer, evt. hjemmesideadresse, evt. adresse, og information om evt. elektronisk tidsbestilling. Endvidere skal der oplyses om navn, alder og køn på de tandplejere, der er tilknyttet klinikken, samt hvorvidt der er ansat anden sundhedsfagligt klinikpersonale (klinikassistenter eller andet), herunder hvilke ydelser, klinikpersonalet udfører på den pågældende klinik. Derudover kan der orienteres om tandplejerens særlige arbejds- og interesseområder. Endeligt skal klinikkens priser på ydelser uden aftalt grundhonorar fremgå af oplysningerne, jf. 5, stk. 2. Stk. 4. De i stk. 3 nævnte obligatoriske og supplerende oplysninger indtastes og vedligeholdes af den enkelte tandplejer i en snitflade stillet til rådighed via sundhed.dk. PATIENTENS PLIGTER 17. LEGITIMATION

28 Side 28 Stk. 1. Patienter skal, når den behandling, der søges, er omfattet af overenskomsten, over for tandplejeren legitimere sig som berettiget til den søgte behandling ved forevisning af gyldigt sundhedskort eller anden gyldig legitimation. Stk. 2. I tilfælde, hvor det ikke har været muligt at fremskaffe fornøden legitimation, skal denne snarest tilvejebringes og forevises tandplejeren. Regionen skal dog honorere de første behandlinger, hvis vedkommende er patient. Stk. 3. Såfremt patienten ikke legitimerer sig som anført i stk. 1, er tandplejeren berettiget til at afkræve den pågældende betaling, som om vedkommende ikke var berettiget til behandling efter overenskomsten. 18. UDEBLIVELSE OG AFBRYDELSE AF BEHANDLING Stk. 1. Såfremt en patient er udeblevet fra behandling hos tandplejeren uden senest to timer før gensidig accepteret aftalt tid at have meddelt dette til tandplejerens klinik, er patienten pligtig at godtgøre tandplejeren et honorar, der maksimalt udgør 212,00 kr. (grundhonorar) pr. udeblivelse. Stk.2. Såfremt påbegyndte behandlinger på grund af patientens afbrydelse ikke kan afsluttes, påhviler det patienten at erlægge det i overenskomsten fastsatte honorar uden tilskud fra regionen. KAPITEL 5 KVALITET 19. KVALITETSUDVIKLINGEN PÅ TANDPLEJEOMRÅDET Den danske kvalitetsmodel (varetaget af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet IKAS) skal på sigt omfatte alle sundhedsydelser, der modtager offentligt støtte. Formålet er at højne kvaliteten i det danske sundhedsvæsen. Den danske kvalitetsmodel indebærer bl.a. udarbejdelse af generelle-/forløbsstandarder, udarbejdelse af it-understøttede behandlingsplaner, etablering af dokumentationsdatabaser og standarder for elektronisk udveksling af patienthenvisninger, patientoplysninger, røntgenbilleder m.v.

29 Side 29 Parterne finder det vigtigt, at der iværksættes en dialog om, hvordan kvalitetsudviklingen kan underbygges i fremtiden på tandplejeområdet. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen har i fællesskab nedsat et udvalg, der kan fremme arbejdet med kvalitetsudviklingen på tandplejeområdet. Regionernes Lønnings- og Takstnævn vil arbejde for, at Dansk Tandplejerforening inddrages i dette udvalgsarbejde. I modsat fald vil Regionernes Lønnings- og Takstnævn afholde selvstændige møder med Dansk Tandplejerforening. 20. REGISTRERING AF OPLYSNINGER TIL BELYSNING AF UDVIKLINGEN I TANDSUNDHEDEN Parterne er enige om, at der i forbindelse med patientbehandlingen og afregningen herfor indsamles og registreres oplysninger, der giver et grundlag for at få viden om status for og udviklingen i tandsundheden. Formålet hermed er at skabe et datagrundlag, der giver mulighed for at vurdere udviklingen i tandsundheden og for at vurdere effekten af den forebyggende behandling, der finder sted på området. Registreringen tilrettelægges sådan, at der er grundlag for både at vurdere udviklingen i tandsundheden på landsplan og på regionsplan med henblik på at kunne anvende oplysningerne i forbindelse med den løbende information om vigtigheden af regelmæssighed i tandplejen. Der er enighed om, at registreringen som udgangspunkt omfatter de Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen aftalte oplysninger for udvalgte aldersgrupper for tiden personer, der i det aktuelle kalenderår fylder 25, 40 eller 65 år. Der er desuden enighed om, at registreringen efter aftale mellem parterne kan udvides til at omfatte yderligere oplysninger og/eller yderligere aldersgrupper. De registrerede oplysninger om tandsundhed opbevares i Sundhedsstyrelsen.

30 Side 30 KAPITEL 6 - IT **NYT** 21. ELEKTRONISKE JOURNALER Alle tandplejere skal senest den 31. december 2014 have et elektronisk kliniksystem, der overholder MedCom-standarderne. Tandplejeren er forpligtet til at benytte MedCom-standarderne til fremadrettet opbevaring af elektronisk patientdata og kommunikation, der er omfattet af disse. Efter godkendelse af parterne kan der gives dispensation fra denne bestemmelse til tandplejere, som f.eks. inden for en kortere årrække forventer at afhænde tandplejerklinikken. Der vil være udgifter forbundet med implementering af elektroniske journaler. Parterne er enige om at disse finansieres af klinikkerne indenfor den økonomiske ramme. 22. DIGITAL DOKUMENTBOKS OG ELEKTRONISK TIDSBESTILLING Parterne er enige om at sikre en sikker, hurtigere og billigere kommunikation mellem begge parter. Al brevforsendelse mv. fra regionerne vil i løbet af sidste kvartal 2010 begynde at overgå til elektronisk forsendelse. Modtagelse af elektronisk post fra regionerne vil herefter kunne ske ved oprettelse af en for tandplejere gratis Digital Dokumentboks. Parterne er enige om, at tandplejerne skal tilstræbe, at der i løbet af overenskomstperioden skal tilbydes elektronisk kommunikation med patienterne 23. TANDPLEJERES ADGANG TIL OG BRUG AF FÆLLES MEDICINKORT Det fælles medicinkort (FMK) samler alle patientens medicinoplysninger i en samlet oversigt. Medicinkortet giver et enkelt overblik over aktuelt

31 Side 31 medicinforbrug, cave samt tidligere medicinering. Med adgangen til FMK har sundhedspersonale let adgang til alle relevante medicinoplysninger til gavn for patientsikkerheden. Med adgang til FMK via Sundhed.dk opnår tandplejeren et hurtigt overblik over patienters aktuelle medicinering og eventuelle allergier. FMK understøtter tandplejerens arbejdsgange ved at give samlet adgang til alle relevante oplysninger. Tandplejeren ordinerer som vanligt i sit itsystem. Oplysningerne herfra samles med de øvrige datakilder i medicinkortet, således at patientens samlede medicinoplysninger konstant er opdaterede. Udbredelse af medicinkortet til tandplejeren, sker som et tilbud til tandplejerne i takt med at FMK tages i brug på sygehusene og i praksissektoren. Adgang til FMK sker med digital signatur, som allerede i dag anvendes af tandplejerne, via sundhedsportalen sundhed.dk. KAPITEL 7 ØKONOMI OG AFREGNING 24. REGULERING AF HONORARERNE Stk. 1. De i 4, stk.2 og 3, samt 18 nævnte honorarer er maksimale grundhonorarer. Stk. 2. Omkostningsandelen (56 % af honorarerne efter stk. 1) reguleres for hver fulde 3 point ændring i tjenesteydelsesindekset renset for delindekset husleje (2000 = 100) udover 121,7 med 1,380 procentpoint. Stk. 3. Nettoandelen (44 % af honorarerne efter stk. 1): Ved ændring i indekset for den særlige reguleringsprocent for regioner og kommuner i henhold til det pr. den gældende (115,1539) reguleres honorarerne med 0,382 procentpoint for hver procentpoints ændring (og tilsvarende dele af 1 procentpoint).

32 Side 32 ANMÆRKNING TIL 24: Ved tjenesteydelsesindekset forstås den delmængde af Forbrugerprisindekset, der måler prisudviklingen på en række tjenesteydelser, eksempelvis frisør, reparation af biler og husholdningsmaskiner, mv. Indekset udarbejdes af Danmarks Statistik. Parterne er enige om nøje at følge såvel de delmængder som indekset afspejler, som udviklingen i indekset. Ved ændringer i indeksets grundlag eller ved udviklingsforløb, der i størrelse vurderes større end den hidtidige prisudvikling, er parterne enige om at forhandle et fortsat brug af indekset. ANMÆRKNING TIL 24, STK. 3: I de tilfælde, hvor der ved overenskomstfornyelse for de ansatte i kommuner og regioner aftales generelle løntrinsprojekter eller lignende for samtlige ansatte, som træder i stedet for en stigning i den særlige reguleringsprocent, skal honorarerne reguleres tilsvarende. 25. ELEKTRONISK AFREGNING Stk. 1. Tandplejeren skal afregne elektronisk med den region, hvor tandplejerens klinik er beliggende. Afregning skal foregå efter MedCom-standarden. Stk. 2. Ved den elektroniske afregning overføres afregningsoplysninger svarende til oplysningerne på regningsblanketten, jf. stk. 5. Stk. 3. Regionen udarbejder en snitfladebeskrivelse, som udgør det tekniske grundlag for edb-afregningen. Stk. 4. Ved behandlingens afslutning udskrives en regning med det stk. 5 nævnte indhold, der udleveres til patienten. Regningsblanketten skal i lay-out modsvare en af overenskomstens parter godkendt regningsblanket. Stk. 5. Af regningen skal fremgå patientens personnummer, navn og adresse, sikringsgruppe, dato for behandlingens påbegyndelse og afslutning, samt ydelsernes antal og art og honorar herfor fordelt på patientens andel og

33 Side 33 regionens andel, samt i en sammentælling det samlede honorar for de omhandlede kategorier opdelt i patientens andel og regionens andel. Af regningen skal endvidere fremgå tandplejerens navn, praksisadresse og ydernummer. Hvor tandplejervirksomhed drives i selskabsform, jf.bilag 3, skal af regningen fremgå hos hvilken tandplejer, patienten er blevet behandlet. Stk. 6. Tandplejeren indsender regionen månedsvis afregningsoplysninger for de i en kalendermåned afsluttede behandlinger således, at de er modtaget i regionen senest den 7. i den efterfølgende måned. Afregningen af regionens tilskud finder herefter sted således, at beløbet er til tandplejerens rådighed senest den 17. i måneden. Hvor tandplejervirksomhed drives i selskabsform, jf. bilag 3, sker indbetaling til selskabets pengeinstitutkonto. Transport i tandplejerens tilgodehavende kan ikke finde sted. ANMÆRKNING TIL 25: Der er enighed mellem parterne om, at alle tandplejere har en sikker og hurtig adgang til internettet, der gør det muligt at benytte Den fælles offentlige sundhedsportals informations- og kommunikationstilbud, herunder opdatere egen praksisdeklaration. Tilslutningen kan evt. ske via det internetbaserede sundhedsdatanet, som muliggør kommunikation med sundhedsvæsenets øvrige parter. 26. GENERELLE AFREGNINGSBESTEMMELSER Stk. 1. Ved afregning betragtes regionens beregninger som gældende. I tilfælde af afvigelser mellem regionens og tandplejerens opgørelser har begge parter krav på at få foretaget en nærmere undersøgelse. Undersøgelsen skal så vidt muligt være afsluttet inden følgende afregningsmåned. Stk. 2. Tandplejeren er berettiget til under behandlingsforløbet at afkræve patienten acontobetaling for patientens del af honoraret for udførte behandlinger. Stk. 3. Ved behandlingens afslutning betaler patienten sin del af honoraret fratrukket eventuelle acontobetalinger direkte til tandplejeren, der forsyner patienten med en regning.

34 Side 34 Stk. 4. En tandplejer kan ikke kræve honorar for ydelser til tandplejen selv eller tandplejerens ægtefælle. **NYT** 27. YDELSESSTATISTIK Danske Regioner foretager hvert år pr opgørelser over antal tandplejere, antal patienter, samt antal overenskomstmæssige ydelser præsteret i det foregående regnskabsår. ANMÆRKNING TIL 27: Parterne er enige om, at det er relevant at analysere ydelsesstatistikkerne på området. Særligt er det relevant at se på brugen af paradontoseydelserne jf. 4, stk. 2, pkt. 2 (d.-e.) og 4 (a.-d.). KAPITEL 8 - EFTERUDDANNELSE **NYT** 28. MIDLER TIL EFTERUDDANNELSE Parterne er enige om, at der oprettes en pulje til efteruddannelse for privatpraktiserende tandplejere. Midlerne tilvejebringes ved at regionerne af det tandplejeren tilkomne beløb fratrækker 0,12 pct., som indbetales efter nærmere aftale mellem parterne. KAPITEL 9 SAMARBEJDSBESTEMMELSER OG VEDLIGEHOLDELSE AF AFTALEN 29 ØVRIGE AFTALER OM TANDPLEJE Mellem en region og tandplejere kan indgås lokale aftaler, som supplerer eller fraviger nærværende overenskomst. Sådanne aftaler skal indberettes til overenskomstens parter.

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Af 12-03-2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. INDLEDENDE BESTEMMELSER...5

Læs mere

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Hvis ikke andet fremgår, må ydelserne kun forekomme én gang i et behandlingsforløb. Anvendte forkortelser: Regelmæssig diagnostisk

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG Adr. Amtsrådsforeningen

SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG Adr. Amtsrådsforeningen SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG Adr. Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø Telefon 35 29 81 00, Telefax 35 29 83 00 Samtlige amter Bornholms Regionskommune Københavns Kommune

Læs mere

I det tilrettede økonomiprotokollat er opgørelse af rammen for henholdsvis henvisningsårsag 1-9 samt 10-11 beskrevet.

I det tilrettede økonomiprotokollat er opgørelse af rammen for henholdsvis henvisningsårsag 1-9 samt 10-11 beskrevet. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 036-12 Revideret økonomiprotokollat for Overenskomst om psykologhjælp

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale

H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale --------------------------- Denne hovedaftale er indgået med bindende

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Omsorgstandpleje urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af omsorgstandpleje... 4 2 1. Indledning Byrådet har godkendt en kvalitetsstandard

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 028-10 Implementering af ny overenskomst om tandlægehjælp

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet gynækologi og obstetrik under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere

Læs mere

Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om kodning og datafangst.

Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om kodning og datafangst. Vedr. bekendtgørelsesudkast af den 25. juni 2014: Bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 045-10 Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved

Læs mere

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UANSØGT AFSKED SOM FØLGE

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya og Foreningen af Speciallæger vedrørende ørelægehjælp på Færøerne. Gældende fra 1. oktober 1982.

Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya og Foreningen af Speciallæger vedrørende ørelægehjælp på Færøerne. Gældende fra 1. oktober 1982. Hesin sáttmáli er skannaður og OCR-lisin. Tískil kunnu ymiskar villur koma fyri. Um tygum koma fram á onkra, eru tygum vælkomin at boða frá við at trýsta á her Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. Region Sjælland, på vegne af alle regioner, og den selvejende institution Hospice Sjælland. Formål

Driftsoverenskomst. mellem. Region Sjælland, på vegne af alle regioner, og den selvejende institution Hospice Sjælland. Formål Driftsoverenskomst mellem Region Sjælland, på vegne af alle regioner, og den selvejende institution Hospice Sjælland om drift af Hospice Sjælland, jfr. Sundhedsloven 75 stk. 4. 1 Formål Formålet med denne

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen

Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen Dato: 25. august 2015 Brevid: 2579762 Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemmeside, hvor faktabokse og links

Læs mere

1. Overenskomstens parter.

1. Overenskomstens parter. Hesin sáttmáli er skannaður og OCR- lisin. Tískil kunnu ymiskar villur koma fyri. Um tygum koma fram á onkra villu, eru tygum vælkomin at boða frá her. Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

InDholdsfortegnelse. Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS. 2 - Status på etablering af sundhedshuse. 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team

InDholdsfortegnelse. Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS. 2 - Status på etablering af sundhedshuse. 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS SIDE InDholdsfortegnelse 2 - Status på etablering af sundhedshuse 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team 4 - Ændring af ydelsesbeskrivelse for kontrol efter

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Titel: Vedtægter Thisted Forsikring A/S Side 1 af 6 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er Thisted Forsikring A/S ( Aktieselskabet ). Aktieselskabets

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 320,80 213,86 534,66 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,96 103,30 258,26 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4%

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamic Venues ApS serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler

Læs mere

Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner

Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner Indhold 1 Indledning... 2 2 Omfattede virksomheder og forretninger... 2 2.1

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v.

Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v. Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v. I medfør af 1 i Lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål 1. Sundhedsvæsenets

Læs mere

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten 2015-18 Nanna Lindstrøm Hessel, Juridisk konsulent, afdelingen for rådgivning af klinikejere Ole Marker, Tandlæge, MPA, underdirektør Program for dagen 10.00-11.15 Kursus 11.15-11.45 Pause 11.45-13.00

Læs mere

Pensionister - helbredstillæg

Pensionister - helbredstillæg Pensionister - helbredstillæg Pensionister, som opfylder betingelserne for helbredstillæg har ret til at få betalt op til 85 % af udgiften til briller. Kommunerne kan indgå prisaftaler og på baggrund af

Læs mere

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren)

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) Aftale om Sundhedssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum Vedtægter for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum --- oo0oo --- 1. NAVN OG STATUS 1.01 Fondens navn er Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum (i det følgende kaldet Museet ). 1.02 Museet er en selvejende

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

Privatansat hjælper i eget hjem

Privatansat hjælper i eget hjem Privatansat hjælper i eget hjem Lov om Social Service 41 Informationsfolder om løn- og ansættelsesvilkår Privat ansat hjælper Ifølge Lov om Social Service har en familie med et handicappet barn mulighed

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension 14. februar 2007 FM 2007/41 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole?

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole? Ofte stillede spørgsmål Organisering Spørgsmål: Det fremgår af udmeldingen, at brobygningsforløbet skal være fysisk placeret på en erhvervsskole, men kan brobygningsforløbet godt være placeret på forskellige

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007 Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96 Oktober 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Hjælperordninger efter servicelovens 96 Udgiver Ankestyrelsen, oktober 2007

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

0.0.0.0 O.11 XX/2011 Side 1. Overenskomst for tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger

0.0.0.0 O.11 XX/2011 Side 1. Overenskomst for tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Side 1 Overenskomst for tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger KL Tandlægeforeningen Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Generelt om overenskomsten... 3 1. Overenskomstens

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge BEK nr 1344 af 03/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., sagsnr. 1007347 Senere ændringer til

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes Notat Til: Vedrørende: Social- Seniorudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelser. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-71725 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 18-12- 2015 Att.: XXXX Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har i e-mail af 2. november 2015 meddelt Aalborg Kommune, at du

Læs mere

1.1 Organisationens navn er VIRKSOM med hjemsted i København.

1.1 Organisationens navn er VIRKSOM med hjemsted i København. Love for VIRKSOM 1. Navn 1.1 Organisationens navn er VIRKSOM med hjemsted i København. 2. Idégrundlag og formål 2.1 VIRKSOM tilbyder medlemskab til personer, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed,

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

HK/KOMMUNAL VEDTÆGTER FOR HK KLUBBEN. Regionshuset

HK/KOMMUNAL VEDTÆGTER FOR HK KLUBBEN. Regionshuset HK/KOMMUNAL VEDTÆGTER FOR HK KLUBBEN Regionshuset 2012 2 Vedtægter for HK-klubben Klubbens navn: HK Klubben Regionshuset Klubbens område: Regionshuset i Sorø Vedtaget på den ordinære klubgeneralforsamling

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen?

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Talepapir Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundhedsudvalget o.a. Anledning: Samråd Q, R og S om akuttelefonen

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 3 Nørrebro / Brønshøj 1. Aftalens Parter Mellem

Læs mere

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Den 30. september 2013 offentliggjorde Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) rapporten Forbrugerejede vandværker og

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og AC-organisationerne Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte medarbejder på grundlag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/04248 ÆNDRING AF OVERKØRSEL I brev af 14. marts 2012 har I klaget over Kommunens afslag af 17. og 28. februar 2012 på at lovliggøre jeres overkørsel

Læs mere

A F T A L E om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

A F T A L E om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET A F T A L E om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 1995 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2.

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

04.85 O.11 39/2011 Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

04.85 O.11 39/2011 Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side Side 2 Forord... 3 1. Anvendelsesområde... 4 2. Formål... 4 3. Pligt

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser BEK nr 831 af 05/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 2011-4522-1 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1) BEK nr 196 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Tandklinikassistent, 2008

Tandklinikassistent, 2008 Formål med uddannelsen Assistance ved enhver form for tandbehandling i samarbejde med tandlæge, tandplejer og klinisk tandtekniker. Selvstændig afrydning, radiologisk assistance, administrative opgaver

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. ("Interessentskabet") CVR: 13523584

12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. (Interessentskabet) CVR: 13523584 12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab Renosyd i/s ("Interessentskabet") CVR: 13523584 1. Navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er Renosyd i/s. 1.2 Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden

Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 18. december 2007 Sag nr. 5 Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden Bilag 3 Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens

Læs mere

5. Persondataloven 5.1. Indsamling, behandling, behandlingssikkerhed, videregivelse og oplysningspligt Indsamling Behandling

5. Persondataloven 5.1. Indsamling, behandling, behandlingssikkerhed, videregivelse og oplysningspligt Indsamling Behandling 5. Persondataloven Persondataloven er indført bl.a. med det formål at sikre en så god beskyttelse af borgerne som muligt i forhold til den behandling, der finder sted af personoplysninger, og reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig BEK nr 13 af 13/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-8216 Fremsat den 11. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage Retningslinjer for antal og placering af lukkedage Med udgangspunkt i Børne- og ungdomsudvalgets beslutning af 17.12.2008 ( http://www.kk.dk/edoc/b%c3%b8rne-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

23. april 2009 Sags nr.: 152.64C.021

23. april 2009 Sags nr.: 152.64C.021 Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Evaluering af initiativ 4.2.6 Målretning af

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn 2012-19 Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag om samvær mellem en pige anbragt uden for hjemmet og henholdsvis hendes forældre og bedsteforældre

Læs mere

Regulativ om uddeling af KODA's kollektive båndmidler

Regulativ om uddeling af KODA's kollektive båndmidler Regulativ om uddeling af KODA's kollektive båndmidler KODA modtager vederlag for uindspillede bånd (blankbåndsvederlag) fra COPY-DAN Båndkopi. En tredjedel af midlerne skal ifølge ophavsretsloven bruges

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 041-08 Ændring af Profylakseaftalen (indførelse af HPV-vaccination)

Læs mere

Aftale. [Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015]

Aftale. [Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015] [Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015] Aarhus Maj 2015 Sagsnr. 039186-0017 Aftale om etablering af det fælleskommunale redningsberedskab Brand & Redning

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om regionernes finansiering

Bekendtgørelse af lov om regionernes finansiering LBK nr 797 af 27/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1101896 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd i SOU om forsinkede

Læs mere

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Den 12. november 2014 J.nr. 2014103514 Ref.: kj Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Sundhedsstyrelsens opfølgning på Rigsrevisionens beretning af 5.

Læs mere