Praktikpjece for 3. praktik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikpjece for 3. praktik"

Transkript

1 Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6

2 Forord Formålet med denne pjece er at skabe et overblik over de procedurer og regelsæt, krav og forventninger, der knytter sig særligt til den tredje praktikperiode på Pædagoguddannelsen Nordsjælland. Pjecen ligger således i forlængelse af pjecen til 2. Praktikperiode og indeholder primært informationer om de særlige forhold der knytter sig til den tredje praktikperiode. Den skal betragtes som en håndbog - et supplement til og præcisering af: Lov om uddannelse af pædagoger, bekendtgørelsen og Pædagoguddannelsen Nordsjællands studieordning, som alle er det retslige grundlag for uddannelsen. Praktikpjecen retter sig først og fremmest mod dig som studerende i forbindelse med 3. praktik, men også de praktikansvarlige og praktikvejlederne vil have gavn af disse oplysninger. Du kan finde pjecen på Pædagoguddannelsen Nordsjællands hjemmeside, hvor du også kan finde de relevante love og bekendtgørelser, som udgør den lovgivningsmæssige ramme for praktikkens mål og krav. 1. Praktik som uddannelse Som i den 2. Praktik skal du i 3. praktik balancere mellem på den ene side at være studerende og på den anden side at være ansat og indgå i institutionens normering. Du kommer til at udfylde en arbejdsopgave, men du skal samtidig kunne holde dine læringsmål for øje, og arbejde målrettet hen imod at opfylde med dem. Som noget særligt i 3. Praktik udgør Specialiseringen 15 ECTS points ud af de i alt 30 ECTS, som praktikken på 6. semester omfatter Facts om 3. praktik Tredje praktik forløber over 6 måneder og ligger på 6. Semester, med start hhv. 1. februar og 1. august. Du modtager løn efter gældende overenskomst med PLS. Det er ikke muligt at få SU lån mens du er i lønnet praktik. Dit timetal på praktikstedet er i gennemsnit 32,5 timer ugentlig, inklusive vejledningstimer og indkald. Da du selv skal tjene op til dine studiedage, vil lønnen være udregnet for 30 timer. Der er ti studiedage under praktikperioden Praktikkens fokus Ved udgangen af denne praktik forventes det, at du behersker den pædagogiske praksis og kan bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession. Det betyder at du forventes at arbejde med at danne dig overblik over og forstå de komplekse sammenhænge der er i pædagogisk arbejde i den konkrete pædagogiske handling såvel som i Side 2 af 6

3 et mere professionsrettet perspektiv. Således indgår elementerne den pædagogiske relation og den pædagogiske institution stadig som centrale grundkategorier i praktikken Mål for praktikken Disse er centralt fastsatte, og er de mål du skal kunne dokumentere, at du kan indfri. Lærings-/kompetencemål for 3. praktikperiode er, at den studerende kan: beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession, yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov, redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt, skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder og redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling 1.4. Centrale Kundskabs- og færdighedsområder (CKF er) Disse fastsættes også centralt, og kan betegnes som de metoder, du skal arbejde med, for at nå frem til kompetencemålene. Nogle CKF er gælder for alle tre praktikker, hvilket betyder at du skal arbejde med dem hver gang, men på forskellige niveauer. Generelle CKF er gældende for alle tre praktikker: praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring etik, værdier og menneskesyn deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis - og for 3. praktikperiode specifikt : professionens arbejdsområder og opgavefelt pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling professionsbevidsthed og -identitet. den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver Side 3 af 6

4 2. Specialisering og praktikken Specialiseringen er et centralt element i 3. Praktikperiode og skal ses som en videreførelse af dit arbejde med eksklusion/inklusion og linjefagene i 5. Semester. Et af de faglige kompetencemål er således, at du som studerende kan redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt (BEK. bilag 7). Du skal altså ikke se specialiseringen som et separat forløb ved siden af praktikkens øvrige mål, men som en integreret del af praktikken, hvor du fordyber dig i en bestemt målgruppe og spejler særlige aspekter ved det pædagogiske arbejde. Specialiseringen betyder ikke at du skal tilføje ekstra læringsmål for praktikken, men at dine læringsmål skal reflektere dit arbejde med den særlige målgruppe du vil specialisere dig i. De centrale kundskabs- og færdighedsområder for det specialiseringsområde du vælger er altså en uddybning og konkretisering af de centrale kundskabs- og færdighedsområder for tredje praktikperiode. Arbejdet med de faglige kompetencemål for det valgte specialiseringsområde bidrager således til at opfylde de faglige kompetencemål for praktikperioden. Det skal bemærkes, at bedømmelsen af din opfyldelse af de faglige kompetencemål for specialiseringen først sker på 7. Semester altså efter praktikkens afslutning og i forbindelse med specialiseringsopgaven. Vurderingen af dit praktikforløb sker altså alene på grundlag af de faglige kompetencemål for praktikken. 3. Liniefagene og praktikken Der er ikke særskilte ECTS-points der retter sig mod linjefaget i den 3. Praktik, men da linjefaget indgår med 5 ECTS-points i specialiseringen anbefaler vi at du gør brug af de praktiske og metodiske kompetencer du tilegner dig i linjefagsforløbet forud for praktikken. Desuden kan linjefagsaktiviteterne oplagt bruges som metode til indfrielse af øvrige læringsmål. 4. Skriftlighed i praktikken I lighed med de øvrige praktikker skal du også i denne arbejde med at skriftliggøre dine erfaringer og refleksioner både til senere brug i uddannelsen og til brug i arbejdet med specialiseringsrapporten: 4.1. Logbog Vi anbefaler at du jævnligt skriver logbog. Ikke nødvendigvis hver dag, men flere gange om ugen. Logbogen er privat, rummer dine tanker og refleksioner. Den behøver ikke være dagbogsagtig, men kan være tematisk i forhold til dine læringsmål, til din specialisering, eller dit linjefag. Hvis du arbej- Side 4 af 6

5 der med elektronisk logbog er det let at føre refleksioner der er brugbare direkte over i dit praktikdokument Praktikdokumentet Under praktikken skal du iflg. 15 arbejde kontinuerligt med dit praktikdokument. Det bør både rumme dine refleksioner over praksis, dine noter til relevant litteratur og til vejledningstimerne. Endvidere fungerer dokumentet som opsamling for de aktiviteter du har stået for og deltaget i, og kan således fungere som materialesamling der kan danne udgangspunkt for din afsluttende linjefagseksamen på 7. Semester. Din vejleder skal have adgang til praktikdokumentet, da det skal danne afsæt for vejlederens indstilling til godkendelse, og det skal danne afsæt for vurderingssamtalen, som afholdes senest 2/3 inde i praktikken. I denne praktik fungerer dokumentet også som empiri-opsamling i forhold til din afsluttende specialiseringsrapport, som skrives på 7.semester (se studieplanen for nærmere information) Der er altså ikke nogen selvstændig praktikopgave der skal skrives og afleveres i løbet af praktikken udover specialiseringsrapporten Specialiseringsrapport Vi forestiller os, at den største del af arbejdet med rapporten ligger i praktikken, men du skal først færdiggøre og aflevere rapporten på 7. semester. Hver studerende har en vejledningslektion inden aflevering. Også for denne opgave gælder regler om tavshedspligt. Dit praktiksted skal se opgaven igennem for at sikre, at der ikke videregives fejlagtige informationer om institutionen og at anonymiseringskravene er overholdt. Vi foreslår, at den del af opgaven der direkte refererer til praktikstedet afleveres til gennemsyn inden praktikafslutning, eller at du udelukkende anvender eksempler som allerede figurerer i praktikdokumentet, og som vejleder derfor har haft mulighed for at læse igennem. Dette for at sikre, at din afleveringsfrist kan overholdes. 5. Samarbejde under praktikken 5.1. Studielæreren I lighed med de to første praktikker, er der en underviser fra Pædagoguddannelsen Nordsjælland tilknyttet din praktik, som dermed bliver din studielærer. Studielæreren diskuterer læringsmålene med dig inden praktikstart, er den som godkender disse, og kommer ud på besøg i din praktik. Hvis der opstår problemer i praktikken skal du kontakte din studielærer, som kan komme på et ekstra besøg. Samarbejdet praktiseres endvidere gennem de ti studiedage på uddannelsen, hvor der bl.a. vil være input i relation til jeres specialisering og mulighed for at diskutere egne iagttagelser og refleksioner, således at du har et grundigt forarbejdet til specialiseringsrapporten, der afleveres og godkendes på 7. semester. Side 5 af 6

6 5.2. Besøg i praktikken Inden der er gået 2/3 af praktikken afholdes et statusmøde mellem dig som studerende, praktikvejlederen og studielæreren. Mødet varer ca. en time og skal munde ud i en praktikudtalelse. I denne tilkendegiver praktikstedet, hvordan du kan opfylde læringsmålene. Du har ansvaret for at udarbejde en dagsorden for mødet. På mødet skal du tilkendegive hvordan du arbejder med dine læringsmål og hvad du mangler at arbejde med for at målene er opfyldt. 6. Tidsfrister I bekendtgørelsen er fastsat en række tidsfrister, som det er vigtigt at overholde Læringsmål Læringsmål skal ligge underskrevet senest tre uger efter praktikstart. Hvis din vejleder har ferie, når du starter, må lederen skrive dem under. Ansvaret for læringsmålene er dit, og du skal selv opbevare en kopi. Udarbejdes på baggrund af praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen som praktikinstitutionen skal udfærdige. De praktikstedsbeskrivelser vi har modtaget ligger på Fronter under "praktik-info". Du skal endvidere checke at dine læringsmål rummer de CKF`ere der gælder for praktikken, og kan indfri de kompetencemål der er gældende Udtalelse om arbejdet med læringsmålene Udtalelse om arbejdet med læringsmålene skal din vejleder skrive og sende til uddannelsesstedet senest 2/3 inde i praktikken. Udtalelsen skal laves på baggrund af mødet mellem din studielærer, din vejleder og dig selv. Ved det møde skriver din studielærer et kort referat som I skal have en kopi af. Du skal også have en kopi af udtalelsen. Det er din vejleders ansvar Godkendelse af praktikken I lighed med de tidligere praktikker skal din praktikvejleder skrive en endelig indstilling til godkendelse af praktikken, senest tre uger inden din praktik slutter. Til arbejdet skal din vejleder bl.a. have adgang til dit praktikdokument. Hvis din vejleder vurderer, at der er betænkelighed ved at godkende, skal du senest en uge efter aflevere din skriftlige redegørelse for, hvordan du har arbejdet med læringsmålene. Studielæreren indkalder herefter til et afsluttende møde, hvor det diskuteres hvorvidt praktikken kan godkendes. Det er vigtigt at tidsfristerne overholdes, da du skal placeres i en ny praktik, hvis din praktik ikke bliver godkendt. De blanketter der er nævnt i det ovenstående, kan findes på Fronter under jeres 6. Semester og på hjemmesiden. Side 6 af 6

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Udfyldt af praktikstedet den: Dato: 10. juli 2014 Revideret den: Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode)

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) Oktober 2010 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET FOR 2. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKSTEDETS

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Nord Djurs kommune. Institutionstype/ foranstaltning Antal børn / unge / voksne Aldersgruppe Antal stuer / afdelinger Åbningstid

Nord Djurs kommune. Institutionstype/ foranstaltning Antal børn / unge / voksne Aldersgruppe Antal stuer / afdelinger Åbningstid JYDSK Skema/skabelon til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE og UDDANNALSESPLAN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan INDHOLD Beskrivelse af praktikstedet....... side 2 Uddannelsesplan.. side 6 3. praktikperiode i Boafdelingen... side 9 3.praktikperiodes faglige kompetencemål....

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere