Konstruktørforeningens love

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konstruktørforeningens love"

Transkript

1 Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014

2 Kapitel 1. Navn og formål Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer Aktive medlemmer Studerende Pensionister Associerede medlemmer Virksomhedsmedlemmer Medlemmers pligter og hæftelse Udmeldelse Eksklusion... 6 Kapitel 3. Valg Bestyrelsens sammensætning Regionsledelsens sammensætning Foreningens formand Valgprocedure ved valg til bestyrelse, regionsledelser og formand... 8 Kapitel 4. Foreningens opbygning og beslutninger Generalforsamlingen Konstruktørdage Bestyrelsens konstituering Bestyrelsens opgaver Bestyrelsens forhandlingsret Bestyrelsens forretningsorden Formandens virke Regionsledelsernes konstituering Regionsafdelingernes formål og opdeling Regionsledelsens opgaver Sekretariat Urafstemning Lovændring Kapitel 5. Økonomi Kontingent Regnskab og budget Godtgørelse for deltagelse i møder m.v Støttekasse for arbejdsledige Særlig hensættelse Kapitel 6: Opløsning af Konstruktørforeningen Opløsning af Konstruktørforeningen Konstruktørforeningens love Side 2 af 20

3 Kapitel 1. Navn og formål 1. Navn og formål Organisationens navn er Konstruktørforeningen - foreningen af bygningsprofessionelle, herefter kaldet KF. Foreningens formål er at sikre medlemmernes faglige interesser.. KF arbejder på dette mål ved at: a) samle konstruktørerne og andre med mindst en tilsvarende bygningsprofessionel baggrund b) fremme kollegiale, samfundsmæssige og kulturelle forhold der har betydning for medlemskredsen c) arbejde for at forbedre konstruktørernes og tilsvarende bygningsprofessionelles uddannelse d) udøve foreningens forhandlingsret over for både offentlige og private arbejdsgivere e) arbejde for de bedst mulige løn-, ansættelses-, pensions- og arbejdsforhold for medlemmerne f) fremme medlemmernes forhold til øvrige parter, såvel nationalt som internationalt g) yde rådgivning og vejledning til medlemmer i h.t. 2 inden for Danmarks og Grønlands grænser h) yde juridisk bistand i ansættelsesmæssige forhold til medlemmer i h.t. 2, der er lønmodtagere og bosiddende i Danmark og Grønland i) sikre medlemmerne løbende faglig information. Organisationens hjemsted er København. Kapitel 2. Medlemmer 2. Aktive medlemmer Som aktive medlemmer kan KF optage lønmodtagere, konsulenter, freelance ansatte og selvstændige, der ikke beskæftiger lønmodtagere og som: a. har afgangsbevis som bygningskonstruktør fra et statsanerkendt uddannelsessted i Danmark - eller b. er indehaver af gyldigt EurBE card udstedt af AEEBC - eller c. har en dansk eller udenlandsk uddannelse af byggefaglig karakter som samlet set vurderes at være på minimum bachelorniveau - eller d. gennem uddannelse og praktisk erfaring har opnået en samlet kompetence, der vurderes til at være på samme niveau som bygningskonstruktører og/eller sætte dem i stand til at varetage typiske konstruktørfunktioner - eller e. er medlem af en organisation, med hvem KF har indgået aftale om gensidig anerkendelse Optagelse sker under hensyn til indgåede grænseaftaler/ overenskomster. Ansøgning om optagelse i foreningen behandles af bestyrelsen eller den, bestyrelsen måtte bemyndige hertil. Konstruktørforeningens love Side 3 af 20

4 Stk. 4 Kun aktive medlemmer af KF har stemmeret og kan vælges til organisationens tillidsposter. Medlemmer, der har tillidsposter i andre organisationer med faglig tilknytning til KF s organisatoriske områder, kan ikke vælges. Stk. 5 Ovenstående medlemmer er berettiget til at anvende betegnelsen Medlem af Konstruktørforeningen, MAK. Stk. 6 Aktive medlemmer har ret til samtlige KF s medlemsydelser, herunder bistand med individuelle løn- og ansættelsesforhandlinger, juridisk assistance og advokatbistand. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer herfor, dog gælder: 1. Efter 3 måneders medlemskab kan aktive medlemmer modtage juridisk rådgivning og lignende, modtage advokatbistand m.m. samt modtage lån i henhold til lovenes 30. Såfremt bestyrelsen finder, at der foreligger særlige omstændigheder kan der dispenseres herfra 2. Dimittender kan ved overgang til aktivt medlemskab modtage advokatbistand m.m. samt lån i henhold til lovenes Studerende Som studerende medlem kan optages: a. Studerende fra et statsanerkendt uddannelsessted for konstruktører. Efter bestået eksamen som konstruktør overflyttes studerende medlemmer automatisk til aktivt medlemskab. b. Studerende som efter endt uddannelse vil kunne optages som aktive medlemmer iht. 2 Studerende medlemmer modtager samme information og kan deltage i møder som aktive, men uden stemmeret. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for de ydelser, der tilbydes studerende medlemmer. Ovenstående medlemmer er berettiget til at anvende betegnelsen studerende Medlem af Konstruktørforeningen, stud.mak. 4. Pensionister Som pensionist medlem kan optages: Alle der har været aktive medlemmer af KF frem til pensioneringen, og som er ophørt med konstruktørarbejde.. Pensionist medlemmer modtager samme information og kan deltage i møder som medlemmer, men uden stemmeret. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for de ydelser, der tilbydes pensionist medlemmer. Ovenstående medlemmer bevarer betegnelsen MAK. Konstruktørforeningens love Side 4 af 20

5 5. Associerede medlemmer Som associerede medlemmer kan optages konstruktører, jfr. 2 litra a til e, der: a. bosætter sig i udlandet og ikke arbejder i Danmark, eller b. er erhvervsaktive men ophører med aktivt konstruktørarbejde, eller c. har afsluttet en anden uddannelse efter konstruktøruddannelsen og ikke længere varetager konstruktørlignende funktioner, eller d. ikke-konstruktører med tilknytning til og/eller interesse for standen, eller e. driver selvstændig virksomhed med ansatte, hvor virksomheden ikke ønsker et virksomhedsmedlemskab. Aktive medlemmer kan blive associerede medlemmer i henhold til 5 stk. 1, når skriftlig anmodning er fremsendt til KF, efter samme regler som de i 8 beskrevne regler for udmeldelse. Associerede medlemmer modtager information iht. 1 stk. 2 i) og kan deltage i møder som aktive medlemmer, men uden stemmeret. Associerede medlemmer kan deltage i KF s efteruddannelse i det omfang, der er ledig plads, når aktive medlemmer har haft mulighed for at tilmelde sig. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for de ydelser, der tilbydes associerede medlemmer. Ovenstående medlemmer er berettiget til at anvende betegnelsen Medlem af Konstruktørforeningen, MAK. 6. Virksomhedsmedlemmer Som virksomhedsmedlemmer kan optages erhvervsvirksomheder, hvori der ansættes lønmodtagere, hvor ejeren/ en af ejerne opfylder samme betingelser, som gælder for optagelse af aktive medlemmer, jfr. beskrivelsen i 2, litra a til e. Derudover er det en betingelse for optagelse, at virksomheden enten er medlem af en relevant arbejdsgiverforening med overenskomst for bygningskonstruktører, eller indgår tiltrædelsesoverenskomst med Konstruktørforeningen. Virksomhedsmedlemmer modtager information iht. 1 stk. 2 i) og kan deltage i møder som aktive medlemmer, men uden stemmeret. Virksomhedsmedlemmer kan deltage i KF s efteruddannelse i det omfang, der er ledig plads, når aktive medlemmer har haft mulighed for at tilmelde sig. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for de ydelser, der tilbydes virksomheds medlemmer. Ovenstående medlemmer er berettiget til at anvende betegnelsen Medlem af Konstruktørforeningen, MAK 7. Medlemmers pligter og hæftelse Medlemmernes hæftelse er begrænset til et eventuelt indskud. Konstruktørforeningens love Side 5 af 20

6 . Alle medlemmer har pligt til at respektere de indgåede overenskomster samt erklærede strejker og blokader.. Intet medlem må tiltræde en stilling, som KF har erklæret for blokeret. Et medlem, der melder sig ud eller ekskluderes af KF inden 12 måneder efter at have modtaget advokatbistand eller efter at have modtaget juridisk assistance fra KF s sekretariat, kan pålægges at betale alle KF s udgifter i sagen efter bestyrelsens beslutning i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder ikke ved overflytning på grund af brancheskift til anden faglig organisation, som KF har aftale med eller anerkender som en forhandlingsberettiget organisation. 8. Udmeldelse Udmeldelse kan kun ske til udgangen af et kvartal. Udmeldelse skal være skriftlig. Udmeldelsen skal være modtaget på KF s sekretariat senest 1 måned før udgangen af et kvartal. Udmeldelse kan ikke ske under en løbende eller truende konflikt eller ved varslet strejke eller lockout. Uanset bestemmelsen i 7, stk. 1 kan et medlem ikke ved at melde sig ud af KF unddrage sig forpligtelser herunder økonomiske, der påhviler medlemmer på grund af forhold eller lovligt trufne beslutninger i forbindelse med en konflikt, der er opstået inden udmeldelsen. 9. Eksklusion Medlemmer, som ikke overholder KF s love eller vedtægter, eller som udviser adfærd, der er i strid med KF s interesser, eller er i restance jf. 27 stk. 5 og 6, kan ekskluderes. KF s bestyrelse træffer afgørelse om eksklusion. Det ekskluderede medlem eller andre aktive medlemmer kan indbringe afgørelsen for den førstkommende ordinære generalforsamling. Dette skal i givet fald meddeles foreningens sekretariat senest 1 måned før generalforsamlingen Kapitel 3. Valg 10. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 1 formand og 8 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 3 bestyrelsesmedlemmer er landsvalgte og 5 bestyrelsesmedlemmer er regionsvalgte. Valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker ved urafstemning for en 4-årig periode. Genvalg kan finde sted. Landsvalgte: Hvert fjerde år i et lige kalenderår vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Regionsvalgte: Hvert fjerde år i et ulige kalenderår vælges 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant fra hver region, jf. 22, stk.2. Valget gennemføres i henhold til 13. Konstruktørforeningens love Side 6 af 20

7 Overgangsbestemmelse: Første landsvalg af bestyrelsesmedlemmer med en 4-årig periode sker i 2016, og første regionsvalg af bestyrelsesmedlemmer med en 4-årig periode sker i Valgbarhed: Landsvalgte: Valgbare til de landsvalgte bestyrelsesposter og suppleanter herfor er aktive medlemmer, der senest ved deres tiltræden har bopæl i Danmark. Bestyrelsen kan dispensere fra bopælskravet i særlige tilfælde i forhold til det nære udland. Regionsvalgte: Valgbare til de regionsvalgte bestyrelsesposter og suppleanter herfor er aktive medlemmer bosiddende i regionen, jf. 2 og 22, stk. 2 og 3. Medlemmer af regionsledelsen er valgbare til bestyrelsen, dog kan man ikke samtidig være landsvalgt og regionsvalgt bestyrelsesmedlem. Valgret: Landsvalgte pladser: Valgret har alle aktive medlemmer. uanset bopæl. Regionsvalgte pladser: Valgret har alle aktive medlemmer bosiddende i eller tilknyttet regionen, jf. 2 og 22, stk. 2 og Regionsledelsens sammensætning I hver regionsafdeling vælges ved urafstemning i oktober kvartal i ulige år en regionsledelse, der består af 3-7 medlemmer. Inden hvert valg afgør den siddende regionsledelse, hvor mange medlemmer den kommende regionsledelse skal bestå af. Valget sker for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Valgbare er aktive medlemmer bosiddende i den enkelte region. Valgret har alle aktive medlemmer, der er bosiddende i eller tilknyttet regionen, jf. 2 og 22, stk. 2 og 3. Valget gennemføres iht Foreningens formand Ordinært formandsvalg: Valg af formand sker ved urafstemning i lige kalenderår for en 4- årig periode. Genvalg kan finde sted. Den nyvalgte formand tiltræder på det konstituerende bestyrelsesmøde, jf. 16, stk. 1, i november måned i valgåret. En nyvalgt formand skal opsige sit eventuelle arbejde med kortest muligt varsel. Driver formanden selvstændig virksomhed, skal denne indstilles senest med virkning fra den 1. januar i kalenderåret, der følger valgåret, medmindre bestyrelsen skønner, at en sådan virksomhed kan videreføres som selvstændigt bierhverv eller på anden vis uden at være til gene for formandshvervet. Valgbarhed Valgbare til formandsposten er aktive medlemmer af KF. Det er en forudsætning for valgbarhed, at kandidaten har eller tager bopæl i Danmark senest på tidspunktet for sin tiltræden. Bestyrelsen kan dispensere fra bopælskravet i særlige tilfælde i forhold til det nære udland. Konstruktørforeningens love Side 7 af 20

8 Regionsvalgte og landsvalgte bestyrelsesmedlemmer er valgbare til formandsposten, såfremt bestyrelsesposten afgives ved valg. Valgret Valgret har alle aktive medlemmer. Valget gennemføres iht. 13. Ekstraordinært formandsvalg. Fratræder formanden, inden valgperioden er udløbet, og før påbegyndelsen af det kalenderår, hvori det kommende ordinære formandsvalg afholdes, jf. 12. stk. 1, foranstalter bestyrelsen nyvalg hurtigst muligt. Senest 4 uger efter at formanden har bekendtgjort sit ønske om fratræden, gøres samtlige aktive medlemmer ved direkte henvendelse eller ved orientering i et af foreningens medier bekendt med valgets afholdelse, opstillingsfrist, og afstemningsprocedure. Hvis formanden er fratrådt som følge af mistillidsvotum, jf. 20, stk. 3, skal bestyrelsen ligeledes hurtigst muligt og senest 4 uger efter afgivelsen af mistillidsvotum gennemføre nyvalg. Fratræder formanden i utide, overtager næstformanden assisteret af sekretariatslederen formandens opgaver indtil nyvalg har fundet sted. Forslag til kandidater skal være skriftlige og være underskrevet af mindst 15 aktive medlemmer af KF som stillere samt indeholde kandidatens skriftlige accept af opstillingen. Forslag skal være KF s sekretariat i hænde inden normal kontortids ophør den 14. dag efter valgets bekendtgørelse. Sekretariatet udsender inden 1 uge efter anmeldelsesfristens udløb stemmesedler ved brev eller tilsvarende elektronisk kommunikation til alle stemmeberettigende medlemmer, jf. stk. 1. Afstemningen kan være skriftlig og/eller elektronisk, og der skal gives minimum 10 dages frist til stemmeafgivelsen regnet fra udsendelsesdatoen. I øvrigt gælder principperne i 13 stk. 2, 4 og 5 afsnit 3 og 4.. Ved ekstraordinært formandsvalg er valgperioden tiden frem til næste ordinære formandsvalg, jf. 12, stk. 1, uanset at valgperioden derved bliver kortere end 4 år. Dette gælder dog ikke, hvis 4-ugersfristen for bekendtgørelsen af det ekstraordinære valg udløber mindre end 12 måneder før den måned, hvori det næste ordinære formandsvalg senest skal igangsættes. I så fald gennemføres næste ordinære formandsvalg først, når den løbende valgperiode samt den følgende 4 års valgperiode er gået. Den nyvalgte formand tiltræder den 1. i måneden efter den måned, hvori valghandlingen er gennemført. Herudover gælder reglerne i 12. stk Valgprocedure ved valg til bestyrelse, regionsledelser og formand De aktive medlemmer vælger Konstruktørforeningens bestyrelse, formand og regionsledelse. Opstilling af kandidater: I det år, hvor valget skal finde sted, bekendtgør bestyrelsen valget og indkalder forslag til kandidater i et af foreningens medier senest primo juni måned eller direkte til de stemmeberettigede medlemmer inden udgangen af den første hele uge i juni. Konstruktørforeningens love Side 8 af 20

9 Bekendtgørelsen af valget skal indeholde beskrivelse af valgets afholdelse, opstillingsfrist, og afstemningsprocedure. Kandidater til regionsledelsen gives mulighed for at præsentere deres kandidatur f.eks. på de regionale konstruktørdage. Kandidater til bestyrelsesposter og poster som suppleant i bestyrelsen samt kandidater til posten som formand gives mulighed for at præsentere deres kandidatur, f.eks. på henholdsvis de landsdækkende og de regionale konstruktørdage. Bestyrelsen sørger for, at kandidaterne sikres lige adgang til præsentation af deres kandidatur. Forslag til kandidater skal være skriftlige og indeholde kandidatens skriftlige accept af opstillingen. Forslag til formandskandidat skal tillige være underskrevet af mindst 15 aktive medlemmer af KF som stillere. Forslag skal være KF s sekretariat i hænde inden normal kontortids ophør senest 1. september samme år eller første hverdag efter den 1. september, hvis denne falder i en weekend. Fredsvalg: Fredsvalg uden urafstemning kan kun gennemføres, hvis der ikke er opstillet flere kandidater, end de(n), der skal vælges, jf. 10, stk. 1, 11, stk. 1 og 12. Er betingelsen for fredsvalg ikke opfyldt, sørger KF s sekretariat for gennemførelse af valghandlingen efter proceduren i 13, stk. 1 og stk a Stemmeafgivelse ved valg til bestyrelse: Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for bestyrelsesmedlemmer kan der af hvert medlem højst afgives et antal stemmer, som svarer til antallet af kandidater, der skal vælges til henholdsvis posten som bestyrelsesmedlem og posten som suppleant i bestyrelsen, jf. 10 stk. 1. Stemmeafgivelse sker ved at sætte X ud for den/de kandidater, som ønskes valgt. Der kan kun sættes ét kryds ud for hver kandidat. Medlemmer og suppleanter er valgt i forhold til deres stemmetal på henholdsvis listen for valg som bestyrelsesmedlem og listen for valg som suppleant. Kandidater, der er opstillet til valg som bestyrelsesmedlem, som uden at opnå valg har opnået det højeste antal stemmer, er valgt som suppleanter. Disse suppleanter har fortrinsstilling til suppleantposten frem for kandidater valgt på separat opstillingsliste I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Lodtrækning foretages af de på generalforsamlingen valgte kritiske revisorer efter retningslinjer fastlagt i samarbejde med den statsautoriserede revisor. b Stemmeafgivelse ved valg til regionsledelse: Ved valg af regionsledelse kan der af hvert medlem højst afgives et antal stemmer, som svarer til antallet af kandidater, der skal vælges, jf. 11 stk. 1. Stemmeafgivelse sker ved at sætte X ud for den/de kandidater, som ønskes valgt. Der kan kun sættes ét kryds ud for hver kandidat. Medlemmer og suppleanter er valgt i forhold til deres stemmetal. Konstruktørforeningens love Side 9 af 20

10 Ved valg til regionsledelse er kandidater, som uden at opnå valg, har opnået det højeste antal stemmer, suppleanter. Der kan højst vælges samme antal suppleanter, som der er valgt medlemmer til regionsledelse. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Lodtrækning foretages af de på generalforsamlingen valgte kritiske revisorer efter retningslinjer fastlagt i samarbejde med den statsautoriserede revisor. Stk. 4. Formandsvalg: Ved formandsvalg kan hvert stemmeberettiget medlem kun afgive én stemme. Stemmeafgivelse foretages ved at sætte et X ud for vedkommende kandidats navn. Den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning med deltagelse af de kritiske revisorer efter retningslinjer fastlagt i samarbejde med den statsautoriserede revisor. Stk. 5. Valghandling og offentliggørelse af valgresultat: KF s sekretariat varetager gennemførelsen af valghandlingen, gennem hemmelig skriftlig afstemning (elektronisk eller på anden måde) blandt alle stemmeberettigede medlemmer, jf. 10 stk. 3, 11 og 12 stk. 1. Der skal gives minimum 10 dages frist til stemmeafgivelsen regnet fra udsendelsesdatoen. Ved skriftlig afstemning optælles de afgivne stemmer af de på generalforsamlingen valgte kritiske revisorer efter retningslinjer fastlagt i samarbejde med foreningens statsautoriserede revisor. Ved elektronisk afstemning kontrolleres den elektroniske afstemningsprocedure og valgresultatet af de på generalforsamlingen valgte kritiske revisorer efter retningslinjer fastlagt i samarbejde med foreningens statsautoriserede revisor. Valgresultatet offentliggøres hurtigst muligt i et af KF s medier. Der gives skriftlig besked om valgresultatet til alle opstillede kandidater samt regionsafdelingerne. Kapitel 4. Foreningens opbygning og beslutninger 14. Generalforsamlingen Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle KF s anliggender, med mindre de skal bringes til urafstemning. stk. 2. Generalforsamling afholdes i uge 43/44 i lige kalenderår. stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling udsendes skriftligt (elektronisk eller på anden måde) til hvert enkelt medlem med mindst 3 ugers varsel. stk. 4. Generalforsamlingens dagorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden Konstruktørforeningens love Side 10 af 20

11 3. Valg af stemmetællere til generalforsamling 4. Forelæggelse af beretning for perioden fra sidste generalforsamling 5. Forelæggelse af KF s handlingsplan til godkendelse 6. Forelæggelse af de reviderede regnskaber for de forløbne to regnskabsår 7. Forslag til behandling 8. Forelæggelse af budget for de kommende to regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent 9. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter 10. Eventuelt Dagsordenen kan udvides med yderligere punkter efter bestyrelsens beslutning. Stk. 5 Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være KF s sekretariat i hænde senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges ved almindeligt stemmeflertal. Dirigenten kan ikke være medlem af bestyrelsen. Stk. 7 Kun aktive medlemmer, der personligt deltager på generalforsamlingen, er stemmeberettigede. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 8 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, med mindre andet udtrykkeligt er bestemt i lovene. Stk. 9 Hvis mindst 1/3 af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer ønsker det, foretages skriftlig afstemning. Stk. 10 Hvis mindst halvdelen, dog mindst 100 personer, af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer, ønsker det, foretages urafstemning. Stk. 11 Generalforsamlingens beslutninger er endelige og kan ikke indbringes for domstolene. Stk. 12 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når 500 aktive medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Stk. 13 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsendes skriftlig (elektronisk eller på anden måde) til hvert enkelt medlem med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden, senest 3 uger efter, at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde. Stk. 14 Første punkt på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er en redegørelse for årsagen til indkaldelsen. Konstruktørforeningens love Side 11 af 20

12 15. Konstruktørdage Det er hensigten at afholde konstruktørdage med fagligt indhold. Den landsdækkende konstruktørdag tilstræbes afholdt i forbindelse med generalforsamlingen Regionale konstruktørdage tilstræbes afholdt i de enkelte regioner i oktober kvartal i ulige år, så vidt muligt i forbindelse med valg til regionsledelsen. Bestyrelsen 16. Bestyrelsens konstituering Hvert år i november måned afholdes konstituerende bestyrelsesmøde, hvor den ny bestyrelse tiltræder. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og ansvarlige for de enkelte områder af KF s virksomhed, jf. 17, stk.6.. I år, hvor der er afholdt ordinært formandsvalg, tiltræder formanden på det konstituerende bestyrelsesmøde.. Når et medlem udtræder af bestyrelsen indtræder den valgte suppleant. 17. Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen leder KF i overensstemmelse med lovene og de af Generalforsamlingen trufne beslutninger og har i den forbindelse den fulde bemyndigelse til at handle på foreningens vegne i alle anliggender, medmindre de skal bringes til urafstemning. Foreningen tegnes i økonomiske anliggender af formanden. I tilfælde af formandens forfald tegnes foreningen i økonomiske anliggender af næstformanden i forening med sekretariatslederen. Ved salg, pantsætning eller andre dispositioner over fast ejendom kræves dog underskrift af formand, sekretariatsleder og yderligere mindst 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan give eneprokura til formanden og sekretariatslederen hver for sig inden for en nærmere fastsat beløbsgrænse som er hensigtsmæssig i forhold til den daglige forretningsførelse. Bestyrelsen er ansvarlig for KF s virksomhed på alle områder, der ikke ved lov er henlagt under andre af KF s institutioner, herunder at KF repræsenteres og KF s holdninger bliver fremført, hvor faglige afgørelser træffes og hvor standens interesser gør det ønskeligt. Stk. 4 Bestyrelsen er ansvarlig for afholdelsen af de valg, der finder sted i Konstruktørforeningen. Stk. 5 Bestyrelsen er ansvarlig for, at KF s love og vedtægter overholdes og kan kun dispensere, når love og vedtægter giver særlig bemyndigelse hertil. Konstruktørforeningens love Side 12 af 20

13 Stk. 6 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg til at varetage særlige arbejdsområder og koordinerer de enkelte arbejdsgruppers/udvalgs arbejde. Arbejdsgrupper og udvalg ledes af en formand eller koordinator, der udpeges af bestyrelsen. Udvalg og arbejdsgruppers sammensætning, virksomhed og funktionstid bestemmes af bestyrelsen. Stk. 7 Bestyrelsen fastsætter normeringen for sekretariatets personale og træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af KF s sekretariatsleder. 18. Bestyrelsens forhandlingsret KF forestår alle kollektive overenskomstforhandlinger. Bestyrelsen afslutter disse såvel med offentlige som private arbejdsgivere. KF s bestyrelse kan i forbindelse med overenskomstforhandlinger erklære strejke eller blokade over for arbejdsgiverparten. KF kan efter vedtagelse ved urafstemning blandt medlemmerne på området overdrage forhandlingsretten til en anden faglig organisation i et nærmere fastsat omfang. 19. Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og i alt 5 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Er formanden til stede tæller næstformanden som bestyrelsesmedlem i denne forbindelse. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen fastsætter sin årlige møderække i sin forretningsorden og skal derudover holde møde, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt over for formanden fremsætter krav herom med forslag til motiveret dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal formanden senest en uge efter modtagelsen af begæringen sørge for indkaldelse til bestyrelsesmøde. Mødet ledes af formanden eller ved formandens fravær næstformanden. Bestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsorden. Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøder udsendes med minimum 7 dages varsel. Referat af bestyrelsesmøder udsendes senest ugedagen efter mødets afholdelse. Referatet anses for godkendt, hvis det enkelte bestyrelsesmedlem ikke inden 14 dage fra udsendelsesdatoen er fremkommet med sine bemærkninger. Stk. 4 Referat af konstituerende bestyrelsesmøde underskrives af bestyrelsen og opbevares sammen med øvrige bestyrelsesmødereferater i KF s arkiv. Konstruktørforeningens love Side 13 af 20

14 Formanden 20. Formandens virke Formanden tegner foreningen udadtil og forestår foreningens politiske ledelse under ansvar over for bestyrelsen. Ved formandens fravær varetager næstformanden assisteret af sekretariatslederen midlertidigt formandens opgaver. Formanden og sekretariatslederen fører i fællesskab eller hver for sig forhandlinger på KF s vegne efter de af generalforsamlingen og bestyrelsens givne retningslinjer. Udtrykker generalforsamlingen eller bestyrelsen ved beslutning mistillid til den siddende formand, skal denne øjeblikkeligt træde tilbage, og bestyrelsen skal foranstalte afholdelse af nyvalg til formandsposten efter bestemmelserne i 12 stk. 2 og 3 Stk. 4 Formanden ydes et månedligt honorar for sit virke i foreningen. Honorarets størrelse fastsættes af bestyrelsen på et attraktivt og rimeligt niveau i forhold til lønniveauet for erfarne bygningskonstruktører på det øvrige arbejdsmarked. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for fordeling af honoraret for eventuelle tillidsposter, som formanden indtager i kraft af sit virke som formand for KF. Som hovedregel tilfalder mindst halvdelen af honoraret foreningen, medmindre graden af det ansvar, der følger med det pågældende tillidshverv, taler for en anden fordelingsnøgle. Stk. 5 Bestyrelsen kan i en vedtægt for formandens virke fastsætte nærmere regler for betalt indkvartering. Stk. 6 Ved sin fratræden ydes formanden en fratrædelsesløn der udbetales månedsvis bagud. Fratrædelsesløn fastsættes med udgangspunkt i funktionærlovens varsler og et anciennitetsbestemt tillæg efter følgende retningslinjer: Ved fratræden efter en funktionsperiode på under 2 år udbetales fratrædelsesløn svarende til 3 måneders honorar. Ved fratræden efter en funktionsperiode på mindst 2 år udbetales fratrædelsesløn svarende til 4 måneders honorar. Ved fratræden efter en funktionsperiode på mindst 4 år udbetales fratrædelsesløn svarende til 5 måneders honorar. Ved fratræden efter en funktionsperiode på mindst 8 år udbetales fratrædelsesløn svarende til 7 måneders honorar. Inden for hvert af de 3 ovennævnte årsintervaller (fra mindst 2 års og til under 12 års funktionsperiode) forhøjes fratrædelseslønnen med 1 måned, når det i henhold til funktionærloven gældende anciennitetstrin nås inden for det pågældende interval. Efter en funktionsperiode på mindst 12 år udbetales fratrædelsesløn svarende til 10 måneders honorar. Stk. 7 Fratræder formanden som følge af grov misligholdelse af sine forpligtelser, ydes der ikke fratrædelsesløn. Konstruktørforeningens love Side 14 af 20

15 Stk. 8 Der modregnes for anden indtægt i fratrædelseslønnen, og formanden skal opfylde de almindelige regler for tabsbegrænsning, der gælder for funktionæransatte, som fritstilles i opsigelsesperioden. Der modregnes i formandens løn efter samme principper for eventuel indtægtsgivende beskæftigelse i perioden fra en nyvalgt formands tiltrædelse frem til formanden har frigjort sig fra en sådan beskæftigelse med kortest muligt varsel, jf. 12, stk. 1 og 3. Regioner 21. Regionsledelsernes konstituering Senest 14 dage efter offentliggørelse af valgresultatet afholdes et møde, hvor regionsledelsen konstituerer sig med formand. Herudover kan vælges f.eks. en arrangementsansvarlig, en uddannelsesansvarlig mv. På samme møde udarbejdes en forretningsorden, der skal godkendes af KF s bestyrelse. Regionsledelsen kan knytte ikke-valgte medlemmer af alle medlemskategorier, herunder f.eks. studerende, til regionens arbejde. Består regionsledelsen af et lige antal medlemmer, er formandens stemme udslagsgivende. Det regionsvalgte bestyrelsesmedlem deltager i regionsledelsens møder uden stemmeret. Regionsledelsen og det regionsvalgte bestyrelsesmedlem har mødepligt til alle regionsafdelingens møder. Lovligt forfald meddeles med rimeligt varsel. 22. Regionsafdelingernes formål og opdeling Formål: Regionsafdelingens formål er at styrke sammenholdet mellem medlemmerne og være den direkte kontakt mellem medlemmerne og KF s bestyrelse. Samt være kontakt mellem forening og de lokale uddannelsessteder og erhvervsliv Udover at informere om KF s arbejde, initiativer og bestyrelsens beslutninger skal der på regionsafdelingens møder gives mulighed for medlemsdebat og diskussion af relevante forhold for KF. : Hver af KF s regionsafdelinger omfatter de medlemmer, der har bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i en af landets fem administrative regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark. Medlemmer bosiddende i Grønland eller i udlandet, tilknyttes Region Hovedstaden. Stk. 4. KF s bestyrelse kan udpege en særlig kontaktperson på Bornholm. Konstruktørforeningens love Side 15 af 20

16 23. Regionsledelsens opgaver Det er regionsledelsens opgave at sammenfatte medlemmernes holdninger og viderebringe disse til bestyrelsen. Dette kan ske ved arrangementer eller anden form for medlemskontakt. Regionsledelsen har ansvar for løsningen af følgende opgaver: Deltage i aktiviteter og repræsentation på uddannelsesstederne Medvirke ved lokale arrangementer. Regionsledelsen tilstræber at arrangementerne får en så bred geografisk dækning som mulig og en så bred fordeling af arrangementer hen over året. Desuden tilstræbes at der arrangeres forskellige typer arrangementer. Medvirke til opstilling af kandidater til bestyrelsen Medvirke til at arrangere den regionale konstruktørdag, der afholdes i oktober kvartal i ulige år. Medvirke ved dannelsen af regionale faglige og byggefaglige netværk efter retningslinjer fastlagt af bestyrelsen.. Sekretariatet understøtter regionsledelsen ved løsningen af disse opgaver. stk. 3. Tidspunktet for afholdelse af medlemsmøder og medlemsaktiviteter offentliggøres via et eller flere af KF s medier. Sekretariat 24. Sekretariat Til at forestå den daglige ledelse af KF s sekretariat ansætter bestyrelsen en sekretariatsleder. Bestyrelsen kan, i det omfang ikke andet er fastlagt i lovene, udforme nærmere retningslinjer for arbejds- og ansvarsfordelingen mellem formand og sekretariatsleder. Sekretariatslederen refererer i det daglige til formanden. Formanden og sekretariatslederen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af faglige sekretærer. Sekretariatslederen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af det øvrige personale. Beslutning herom skal godkendes af formanden. Ansættelser kan behandles forudgående i et ansættelsesudvalg, hvis sammensætning besluttes af formanden og sekretariatslederen. Alle ansættelser sker inden for den af bestyrelsen fastsatte normering, jf. 17, stk. 7. stk. 3. Aflønningen af sekretariatets medarbejdere og fastsættelsen af ansættelsesvilkårene sker på grundlag af en af bestyrelsen besluttet løn- og personalepolitik, eventuelt suppleret af en af bestyrelsen godkendt overenskomst for hele eller dele af sekretariatets medarbejdere. Forhandlinger med personalet eller eksterne organisationer om løn- og ansættelsesforhold føres af sekretariatslederen, der også forestår den daglige personaleledelse. Konstruktørforeningens love Side 16 af 20

17 Stk. 4 Sekretariatslederen kan, med bestyrelsens godkendelse i forhold til hver enkelt person, give sekretariatsmedarbejdere bemyndigelse til - fortrinsvis to i forening - at underskrive på bank- og girokonti ved sekretariatslederens fravær. Særlige beslutninger 25. Urafstemning Udover hvad der er fastlagt i lovene, afholdes der urafstemning blandt de aktive medlemmer efter beslutning af bestyrelse eller generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter afstemningens form.. De spørgsmål, der stemmes om, skal ledsages af en motivering, og de skal være så korte og klare, at de kan besvares med ja eller nej.. Afstemninger skal være udformede så stemmeafgivelsen er hemmelig. Der skal gives en frist på minimum 10 dage til besvarelsen. 26. Lovændring Ændring af KF s love kan kun ske med almindeligt stemmeflertal ved en urafstemning. Bestyrelsen kan fastlægge vedtægter til de enkelte bestemmelser i lovene. Nye vedtægter samt ændringer i vedtægter skal godkendes på den førstkommende ordinære generalforsamling. I det omfang lovene hjemler adgang for bestyrelsen til at fastlægge retningslinjer for administration af den enkelte lovbestemmelse, skal disse ikke forelægges generalforsamlingen som nævnt i stk. 2. Kapitel 5. Økonomi 27. Kontingent KF s driftsomkostninger afholdes af medlemmerne. Kontingentstørrelsen fastsættes på generalforsamlingen på grundlag af det forelagte budget for de kommende 2 regnskabsår. I tilfælde af konflikt, hvor KF udbetaler støtte til konfliktramte, kan midlerne hertil opkræves hos de medlemmer, der er i arbejde, gennem et ekstraordinært konfliktkontingent. Bestyrelsen fastsætter kontingentstørrelse og opkrævningstidspunkt. Aktive medlemmer kan bevilges halvt kontingent, når de arbejder inden for et arbejdsområde, der er godkendt af KF s bestyrelse som hørende under en anden FTForganisations forhandlingsområde. Stk. 4 Bestyrelsen kan i generalforsamlingsperioden, og til efterfølgende godkendelse på førstkommende generalforsamling, i særlige tilfælde fastsætte kontingentet for enkelt- Konstruktørforeningens love Side 17 af 20

18 grupper af medlemmer, begrundet i disse gruppers forhold, eller i foreningens konkurrencemæssige vilkår. Stk. 5 Kontingentet forfalder i kvartalets 1. måned. Bestyrelsen fastsætter sidste frist for betaling. Ved restance fortabes stemmeretten i alle KF s anliggender sammen med retten til medlemsservice herunder juridisk sagsbehandling, advokatbistand, lån iht. 30, m.v. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer herfor, herunder evt. adgang til dispensation. Stk. 6 Ved vedvarende restance kan medlemmet ekskluderes. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer herfor. 28. Regnskab og budget Organisationens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte 2 kritiske revisorer og 1 statsautoriseret revisor. Sekretariatet skal senest 2 måneder efter årsskiftet aflevere årsregnskabet til den statsautoriserede revisor. Denne afleverer senest en måned efter modtagelsen årsregnskabet i revideret stand til de valgte kritiske revisorer. Disse afleverer regnskabet til bestyrelsen inden udgangen af årets 2. kvartal sammen med eventuelle bemærkninger til regnskabet. De reviderede årsregnskaber udsendes til medlemmerne senest samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Stk. 4 Sekretariatet udarbejder budget for de kommende 2 regnskabsår og forelægger dem til godkendelse i bestyrelsen senest 2 måneder inden den ordinære generalforsamling. 29. Godtgørelse for deltagelse i møder m.v. Bestyrelsen fastsætter 1 gang om året en timelønssats, der udbetales som godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til de medlemmer, der udfører organisationsmæssige aktiviteter efter aftale med udvalg eller bestyrelse. Bestyrelsen kan aftale honorar med et medlem for bestemte ydelser. For rejser og kørsel i forbindelse med organisationsmæssig aktivitet aftalt med udvalg eller bestyrelse, udbetales et beløb til billetkøb. Hvis transporten kun kan foregå med eget køretøj, afregnes der efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Stk. 4 Hvis organisationsmæssig aktivitet aftalt med udvalg eller bestyrelse foregår før og efter normale spisetider, skal KF enten sørge for forplejning eller udbetale medlemmet et beløb, hvis maksimale størrelse fastsættes af bestyrelsen. Konstruktørforeningens love Side 18 af 20

19 Stk. 5. Repræsentationsudgifter refunderes kun efter forudgående aftale med udvalg eller bestyrelse. 30. Støttekasse for arbejdsledige Alle KF s aktive medlemmer bidrager til KF s støttekasse for arbejdsledige. Generalforsamlingen fastsætter et beløb, der opkræves samtidig med kontingentet. Støttekassens midler bogføres på en særskilt konto og har sit eget regnskab. Støttekassens midler kan yde lån til medlemmer, der: - er ledige - eller - har krav på løn og feriegodtgørelse, der dækkes af Lønmodtagernes Garantifond - eller - uberettiget ikke får udbetalt løn og feriegodtgørelse fra arbejdsgivere Støttekassens midler kan også anvendes til projekter, hvis formål er at skaffe arbejdsløse medlemmer af KF arbejde og skaffe flere og nye typer stillinger til KF s medlemmer i og uden for branchen. Bestyrelsen skal fastsætte nærmere retningslinjer herfor i hvert enkelt tilfælde. Stk. 4 KF s formand og sekretariatsleder administrerer i fællesskab støttekassens midler. Stk. 5 Støttekassens midler kan kun frigives ved en generalforsamlingsbeslutning. 31. Særlig hensættelse Bestyrelsen kan foretage særlige hensættelser for at styrke KF økonomisk, så KF kan yde støtte til medlemmer, der rammes af en arbejdskonflikt. Bestyrelsen træffer beslutning om udbetaling af hensatte midler. Udbetaling kan kun finde sted til medlemmer, som er ramt af en arbejdskonflikt, der er påbegyndt af KF eller er iværksat af arbejdsgiverparten. Kapitel 6: Opløsning af Konstruktørforeningen 32. Opløsning af Konstruktørforeningen Beslutning om at opløse KF kan kun ske ved skriftlig afstemning blandt KF s aktive medlemmer jf. 2. En sådan skriftlig afstemning sker, når en generalforsamling har bestemt det. Senest 2 uger efter generalforsamlingsbeslutningen udsendes referat og stemmesedler til medlemmerne. Til vedtagelse af opløsningen kræves, at 2/3 af de aktive medlemmer stemmer for opløsningen. Konstruktørforeningens love Side 19 af 20

20 Opløsningen kan først træde i kraft, når der på endnu en generalforsamling er truffet bestemmelse om anvendelse af organisationens midler, hvis disse ikke i henhold til love og vedtægter er underkastet andre bestemmelser. Således vedtaget ved urafstemning november 2014 Konstruktørforeningens love Side 20 af 20

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere