Vedtægter for Dansk Tandplejerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Dansk Tandplejerforening"

Transkript

1 Vedtægter for Dansk Tandplejerforening 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD 2. FORMÅL 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE 4. RETTIGHEDER OG PLIGTER 5. UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS 6. UDELUKKELSE 7. KONTINGENT 8. REGIONER 9. MEDLEMSMØDER 10. REPRÆSENTANTSKABET 11. REPRÆSENTANTSKABETS MEDLEMMER 12. HOVEDBESTYRELSEN 13. HOVEDBESTYRELSENS OPGAVER 14. HOVEDBESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 15. FORMAND, NÆSTFORMAND OG SEKRETARIATSLEDER 16. URAFSTEMNINGER 17. VALG AF FORMANDSKAB, HOVEDBESTYRELSE OG DELEGEREDE VED URAFSTEMNING 18. URAFSTEMNINGER VED INDGÅELSE AF KOLLEKTIVE AFTALER 19. JUBILÆUMSFONDEN 20. REGNSKAB OG REVISION 21. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG FORTOLKNING AF VEDTÆGTER 22. FORENINGENS OPLØSNING 23. IKRAFTTRÆDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER KOLLEGIALE VEDTÆGTER OG ETISKE REGLER LOVE FOR DTP S KONFLIKTFOND, STIFTET

2 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Tandplejerforening. Foreningens initialer er DTP. Foreningens engelske navn er Danish Dental Hygienists. Stk. 2. DTP er tilsluttet Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) og Sundhedskartellet. Stk. 3. DTP er partipolitisk uafhængig. Stk. 4 DTP er medlem af IFDH, International Federation of Dental Hygienists og EDHF, European Dental Hygienists. Stk. 5. DTP udgiver et medlemsblad, "TANDPLEJEREN", der afspejler foreningens faglige og fagpolitiske holdning. Stk. 6. DTP er landsdækkende for Danmark. Færøerne og Grønland medregnet i det omfang, dansk offentlig myndighed er direkte eller indirekte arbejdsgiver. 2. FORMÅL Stk. 1. DTP's formål er at varetage tandplejernes faglige og uddannelsesmæssige interesser samt forhold vedr. løn- og arbejdsvilkår. DTP har forhandlingsretten for medlemmerne, og kan med bindende virkning for medlemmerne indgå aftaler og overenskomster, jvf. dog 18. Stk. 2. DTP skal arbejde for at fremme befolkningens tandsundhed via sundhedsfremmende aktiviteter. Stk. 3. DTP samarbejder med faglige organisationer i ind- og udland til fremme af fagets udvikling. 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE Stk. 1. Ordinært medlemskab kan opnås af enhver tandplejer, der 1) har bestået eksamen ved en dansk tandplejerskole, eller 2) har bestået eksamen ved en udenlandsk tandplejerskole, og som har opnået ministeriel tilladelse til at udøve tandplejervirksomhed i Danmark. 3) har været registreret som medlem i 6 måneder. Dette gælder dog ikke nydimitterede tandplejere, der registreres som ordinært medlem senest tre måneder efter dimissionen. Stk. 2. Ordinært medlemskab på nedsat kontingent kan efter ansøgning opnås af a) erhvervsaktive tandplejere, der er dobbelt organiserede som undervisere i Uddannelsesforbundet og som tandplejere i Dansk Tandplejerforening b) arbejdssøgende tandplejere, som kan dokumentere fuldtidsledighed Stk. 3. Passivt medlemskab kan opnås af enhver, som har ret til ordinært medlemskab og som arbejder udenfor tandplejerens erhvervsområde, eller ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, eller arbejder i udlandet. Stk. 4. Studentermedlemskab kan opnås af studerende ved en dansk tandplejerskole. Studentermedlemmer bliver straks efter uddannelsens afslutning overført til ordinært medlemskab. Stk. 5. Ansøgning om indmeldelse i DTP sker skriftligt eller elektronisk til DTP's sekretariat. DTP bekræfter medlemskabet. 4. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER Stk. 1. Ordinære medlemmer har stemmeret og er valgbare til alle DTP's tillidsposter. Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare. Studentermedlemmer har stemmeret til studentermedlemmernes plads i hovedbestyrelsen, jf. 12, stk. 1. og er valgbare til udvalgsposter, dog ikke til forhandlingsudvalg. Stk. 2. Arbejdsledige medlemmer kan efter ansøgning tildeles nedsat kursusafgift. Stk. 3. Medlemmerne har pligt til at overholde DTP's love og kollegiale vedtægter samt hæfter for kontingent indtil lovlig udmeldelse. Stk. 4. Medlemmer har pligt til at efterleve force-majeurebeslutninger truffet af repræsentantskabet jf. 10, stk. 10d. Stk. 5. Medlemmer skal under konfliktsituationer nøje følge de af DTP's ledelse angivne direktiver. 2

3 Stk. 6. Medlemmerne har pligt til at underrette DTP's sekretariat om ændringer i registrerede oplysninger, herunder adresse og overgang til anden stilling. Stk. 7. Når et passivt medlem tager lønnet arbejde indenfor faget i Danmark, er den pågældende pligtig til at lade sig overføre til ordinært medlemskab fra førstkommende kvartal, jf. dog 7, stk. 5. Stk. 8. Ved overgang fra ordinært til passivt medlemskab eller omvendt skal meddelelse herom ske skriftligt eller elektronisk til DTP's sekretariat med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal jf. 5 stk. 1. DTP bekræfter ændringen. 5. UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS Stk. 1. Udmeldelse og ændring af medlemsstatus skal ske skriftligt eller elektronisk til DTP's sekretariat med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelsen skal således være DTP's sekretariat i hænde senest den. 30/11, 28/2, 31/5 eller den 31/8. DTP bekræfter udmeldelsen. Stk. 2. Udmeldelse og ændring af medlemsstatus kan ikke finde sted fra det tidspunkt, hvor konfliktvarsel er afgivet, og så længe konflikten varer. Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra reglerne i stk. 1 og UDELUKKELSE Stk. 1. Et medlem, der ikke har betalt kontingent i 2 kvartaler, udelukkes som medlem og kan ikke genindtræde i DTP, før restancen er betalt. Stk. 2. Et medlem, der overtræder DTP's love og kollegiale vedtægter, kan af hovedbestyrelsen udelukkes af DTP. Stk. 3. Hovedbestyrelsens beslutning kan af det pågældende medlem indankes for det førstkommende repræsentantskabsmøde. Anken har opsættende virkning, såfremt klagen er fremsat senest 4 uger efter, at beslutningen er medlemmet bekendt. Stk. 4. Et udelukket medlem kan genopnå sine medlemsrettigheder, når hovedbestyrelsen finder tilstrækkeligt grundlag herfor. 7. KONTINGENT Stk. 1. Kontingent fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde for de kommende 2 år. Kontingentet indeksreguleres efter pris- og lønindekset, eller hvad der til enhver tid måtte erstatte dette. Stk. 2. I en konfliktsituation er hovedbestyrelsen bemyndiget til at udskrive ekstra kontingent, så længe konflikten varer og til evt. gæld er betalt. Stk. 3. Kontingentet betales kvartalsvis forud. Kontingentet opkræves den 1/1, 1/4, 1/7, og 1/10. Stk. 4. Ved indmeldelse og ændring af medlemsstatus beregnes kontingent fra den følgende betalingstermin. Stk. 5. Såfremt det ønskes kan registrering af medlemskab opnås øjeblikkeligt mod indbetaling af kontingent for indeværende kvartal. Stk. 6. Kvittering for indbetalt kontingent gælder som medlemsbevis. 8. REGIONER Stk. 1. DTPs medlemmer organiseres i forhold til de 5 regioner: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden. Stk. 2. Medlem af de enkelte regioner er: Ordinære og passive medlemmer, der bor i regionen. Studentermedlemmer henføres til den region, hvor uddannelsesinstitutionen ligger. Stk. 3. Et medlem kan efter anmodning til sekretariatet overføres til den region hvori de arbejder. Stk. 4. Færøerne, Grønland og udland er udenfor regionsinddelingen. Hovedbestyrelsen varetager direkte tandplejerinteresserne i disse områder. 9. MEDLEMSMØDER 3

4 Stk. 1. DTP afholder mindst et årligt medlemsmøde i hver region i marts, april eller maj måned. Findes det begrundet i geografiske eller andre hensyn, nødvendigt kan mødet afholdes flere steder i samme region. Stk. 2. DTP afholder møder i et eller flere faglige fora dels i de enkelte regioner, dels på landsplan. Deltagerne i fagfora i hver region udpeger en kontaktperson. Stk. 3. DTP afholder i år mellem repræsentantskabsmøderne en medlemskonference med faglige, fagpolitiske og foreningsmæssige input 10. REPRÆSENTANTSKABET Stk.1. Repræsentantskabet er DTP's øverste myndighed i alle foreningens anliggender, for så vidt sådanne ikke bringes til urafstemning blandt samtlige medlemmer. Stk. 2. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i ulige år i november. Datoen for mødet, bekendtgøres i "TANDPLEJEREN" I AUGUST. Repræsentantskabet indkaldes af hovedbestyrelsen med 5 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til de I 10, stk. 5 nævnte personer. Samtidig med indkaldelsen udsendes formandsberetning, afskrift af det reviderede regnskab, kandidatopstilling til permanente udvalg samt dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Vedtagelse af forretningsorden. 4. Aflæggelse af beretning om DTP's virksomhed fra: a. Formanden. b. Permanente udvalg. 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 6. Indkomne forslag. 7. Fremlæggelse og godkendelse af arbejdsprogram/virksomhedsplan for DTP's arbejde i de kommende år. 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget. Herunder fastsættelse af kontingent samt bidrag til konfliktfond. 9. Præsentation af hovedbestyrelsen. 10. Valg af udvalgsmedlemmer til permanente udvalg. 11. Valg af 2 kritiske revisorer. 12. Eventuelt. Stk. 3. Forslag til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde kan fremsættes af enhver af de delegerede og de permanente udvalgs medlemmer. Forslag stiles til hovedbestyrelsen og skal være DTP's sekretariat i hænde senest den 15. september. Stk. 4. Det reviderede regnskab samt dagsordenen for repræsentantskabsmødet offentliggøres i TANDPLEJEREN" eller på foreningens intranet i oktober måned. Stk. 5. I repræsentantskabets møder deltager repræsentantskabets delegerede, jf. 11, stk. 1, samt formændene for de permanente udvalg. Stemmeret har kun repræsentantskabets delegerede. Stk. 6. Ordinære medlemmer og studentermedlemmer kan overvære mødet med taleret. Stk. 7. Kun deltagere nævnt i stk. 5 oppebærer rejsegodtgørelse. Stk. 8. De delegerede er pligtige til at deltage i repræsentantskabsmøderne. I tilfælde af sygdom, bortrejse el. lign. skal hovedbestyrelsen underrettes herom. Den delegerede kan lade sig repræsentere ved sin suppleant, som derved overtager dennes rettigheder og pligter. Fuldmagt regnes ikke for gyldig repræsentation. Stk. 9. Et lovligt indkaldt repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af de delegerede er til stede. Sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. Et forslag, som opnår lige mange stemmer for og imod, er forkastet. Undtagelser herfra er sager, henhørende under 10, stk. 10c og d, 21, stk. 1. og 22. Stk. 10. Repræsentantskabet kan: a. straks afgøre et indbragt forslag. b. henvise forslag til udvalg for nærmere drøftelse og undersøgelse før endelig afgørelse. c. henvise forslag til urafstemning. For dette, er krav fra 1/3 af de tilstedeværende delegerede tilstrækkeligt. d. træffe beslutning om force majeure. For dette kræves 2/3 flertal af samtlige delegerede. Stk. 11. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes mindst en måned efter at et flertal i hovedbestyrelsen, mindst 25 % af de delegerede eller mindst 5 % af de ordinære medlemmer skriftligt til hovedbestyrelsen og med angivelse af motiveret dagsorden, har forlangt det. Mødet indkaldes med mindst 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige de i 10, stk. 5 nævnte personer. Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsorden for mødet. På ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan 4

5 kun behandles de på dagsordenen optagne spørgsmål. 11. REPRÆSENTANTSKABETS MEDLEMMER Stk. 1. Repræsentantskabets delegerede er: a. Hovedbestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter jf. 12, stk. 1 b. Delegerede valgt på tillægsmandater. c. Formanden og næstformanden. Stk. 2. Hver region har forlods 3 mandater (inkl. hovedbestyrelsesmedlem og suppleant). Herudover har regionen et antal tillægsmandater afhængig af antal ordinære medlemmer i regionen pr. den forudgående 1. januar, efter følgende regler: 10 tillægsmandater nummereres (nr. 1,2,3 o.s.v.) og fordeles successivt til regionen med det største fordelingstal. Dette er regionens medlemstal ganget med tillægsmandatets nummer og divideret med antallet af foreløbige mandater til regionen, (mindst 3). Hvis ens fordelingstal hindrer afgørelse, benyttes lodtrækning. Tillægsmandater vælges ved urafstemning i de enkelte regioner jf. 17, stk HOVEDBESTYRELSEN Stk. 1. Hovedbestyrelsen består af formanden, næstformanden, et hovedbestyrelsesmedlem fra hver region, samt et studentermedlem med observatørstatus. Formand og næstformand vælges ved urafstemning i hele landet, jf. 17, stk. 1. Hovedbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter fra hver region, vælges ved urafstemning i hver enkelt region. jf. 17, stk. 4. Studentermedlemmet vælges ved urafstemning blandt de studerende medlemmer på de to skoler. Den studerende der får flest stemmer er valgt, nummer to er suppleant, og skal være fra den skole der ikke sidder i hovedbestyrelsen. Stk. 2. Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen uden at meddele forfald udebliver fra 2 på hinanden følgende hovedbestyrelsesmøder, kan hovedbestyrelsen fratage medlemmet dets mandat ved at overdrage dette til suppleanten for resten af den pågældendes valgperiode. 13. HOVEDBESTYRELSENS OPGAVER Stk. 1. Hovedbestyrelsen leder DTP i overensstemmelse med DTP's love og de af repræsentantskabet vedtagne beslutninger. Hovedbestyrelsen er overfor repræsentantskabet ansvarlig for alle aktiviteter mellem repræsentantskabsmøderne. Stk. 2. Hovedbestyrelsen er berettiget til at indgå forpligtende samarbejdsrelationer med andre foreninger /organisationer, f.eks. FTF og internationale organisationer. Stk. 3. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af sekretariatets personale. Stk. 4. Kun hovedbestyrelsen, eller personer udpeget dertil af hovedbestyrelsen, er berettiget til på DTP's vegne at rette henvendelse til offentlig myndighed. Stk. 5. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for DTP's økonomi. Hovedbestyrelsen har ansvaret for, at de af DTP's midler, som ikke er fornødne i den daglige drift, anbringes i sådanne værdipapirer, hvori umyndiges midler anbringes eller på anden lige så betryggende måde. Sker anbringelsen i værdipapirer, skal disse indlægges i depot i anerkendt bank eller sparekasse. Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan ved underskrift af formanden eller - ved dennes forfald - af næstformanden ved underskrift forpligte DTP i økonomiske anliggender. Det skal understreges, at bestemmelsen er en underskriftsregel. Beslutningsgrundlaget forudsættes at være en flertalsafgørelse i hovedbestyrelsen. Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan i perioden mellem de ordinære repræsentantskabsmøder, vælge medlemmer til ledige poster i de permanente udvalg. Stk. 8. Hovedbestyrelsen kan nedsætte rådgivende arbejdsgrupper og kontaktgrupper, hvis medlemmer ikke behøver at være medlemmer af hovedbestyrelsen eller repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinier for gruppernes sammensætning og virksomhed. Stk. 9. Hovedbestyrelsen har pligt til at sørge for nødvendig information og uddannelse af tillidsmændene. Stk. 10. Hovedbestyrelsen er forpligtet til efter afsluttet overenskomstforhandling at lave en plan for den kommende overenskomstforhandling. 14. HOVEDBESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 5

6 Stk. 1. Hovedbestyrelsen begynder sin funktionsperiode d. 1. december jf. 17, stk. 4. Stk. 2. Hovedbestyrelsen vælger på det første ordinære hovedbestyrelsesmøde en kasserer. Stk. 3. Hovedbestyrelsen holder møde mindst 6 gange årligt eller så ofte formanden eller mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt. Stk. 4. Indkaldelse og dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet. Stk. 5. Suppleanter modtager samme materiale som hovedbestyrelsesmedlemmer, og kan deltage i hovedbestyrelsesmøder med observatørstatus. Stk. 6. Hovedbestyrelsen afholder hvert år et hovedbestyrelsesmøde, hvori hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt udvalgsformændene deltager. Stk. 7. Hovedbestyrelsens møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Stk. 8. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Stk. 9. Enhver afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er mødelederens stemme udslagsgivende. Stk. 10. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 11. Efter hvert hovedbestyrelsesmøde udarbejder sekretariatet et referat, der godkendes på efterfølgende hovedbestyrelsesmøde, og offentliggøres på foreningens intranet. Samtlige delegerede til DTPs repræsentantskab samt udvalgsmedlemmer orienteres om offentliggørelsen pr. mail. Stk. 12. Der tilkommer medlemmer af hovedbestyrelsen rejsegodtgørelse efter regler, der i øvrigt er gældende i DTP. 15. FORMAND, NÆSTFORMAND, UDVALGFORMÆND OG SEKRETARIATCHEF Stk. 1. Formanden leder DTP mellem hovedbestyrelsesmøderne, under ansvar overfor hovedbestyrelsen og repræsentantskabet i overensstemmelse med DTP's love. Stk. 2. Næstformanden er stedfortræder for formanden ved dennes fravær. Afgår formanden udenfor tur, fungerer næstformanden, indtil valg kan finde sted. Stk. 3. Formanden, eller i formandens forfald næstformanden, tegner foreningen. Formanden og næstformanden fører i fællesskab eller hver for sig forhandlinger på DTP's vegne efter de af repræsentantskabet og hovedbestyrelsen givne retningslinier. Stk. 4. Sekretariatschefen er ansvarlig for sekretariatets drift. Sekretariatschefen formidler kontakten mellem hovedbestyrelsen og sekretariatet. Stk. 5. Formanden honoreres på fuld tid med et honorar svarende til statens skalatrin 52, plus pension og feriegodtgørelse. Stk. 6. Næstformand honoreres/frikøbes årligt svarende til foreningens takst for frikøb af 21 dage. Øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen honoreres/frikøbes årligt svarende til foreningens takst for frikøb af 18 dage. Ved brug af suppleant modtager denne i stedet honorar for mødedeltagelse. Næstformand og HB-medlemmer kan efter forelæggelse for HB frikøbes takst pr dag ved deltagelse i aktiviteter, som HB skønner nødvendige og som ikke er dækket af de respektive 21 eller 18 frikøbsdage. Stk. 7. Formanden for de permanente udvalg honoreres/frikøbes årligt svarende til foreningens takst for frikøb af 9 dage. Foreningens formand modtager dog ikke honorar for udvalgsformandsposter. 16. URAFSTEMNING Stk. 1. Urafstemning afholdes ved valg af formand, næstformand, hovedbestyrelsesmedlemmer og delegerede til repræsentantskabet jf. 17, og ved indgåelse af kollektive aftaler jf. 18. Herudover kan urafstemning besluttes af repræsentantskabet, jf. 10, stk. 10, og en enig hovedbestyrelse kan i tidsrummet mellem repræsentantskabsmøderne beslutte at sende et spørgsmål til urafstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Stk. 2. Senest 14 dage efter en sådan beslutning fra repræsentantskab eller hovedbestyrelse, drager hovedbestyrelsen omsorg for, at afstemning finder sted. Resultatet af afstemningen bekendtgøres snarest på foreningens intranet. Stk. 3. Hvor intet andet er anført, afgøres urafstemning ved almindelig stemmeflerhed blandt indkomne stemmer. 6

7 Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde afgøre en sag ved skriftlig afstemning blandt samtlige delegerede. Afgørelsen er kun bindende til førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor spørgsmålet skal optages som selvstændigt punkt på dagsordenen. 17. VALG AF FORMANDSKAB, HOVEDBESTYRELSE OG DELEGEREDE VED URAFSTEMNING Stk. 1. Formanden og næstformanden vælges ved urafstemning af og blandt samtlige ordinære medlemmer. Valget foregår i oktober måned i ulige år. Valget gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Funktionsperioden begynder umiddelbart efter det ordinære repræsentantskabsmøde. Ordinært valg af formand og næstformand kan ikke finde sted under løbende konflikt. Stk. 2. I år med formandsvalg og næstformandsvalg indkaldes kandidatforslag med mindst 14 dages varsel. Opstillede kandidater skal have mindst 10 ordinære medlemmer som stillere. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest ved udgangen af august måned. Kandidater skal erklære sig villige til at modtage valg. Kandidater skal have mulighed for at fremkomme med deres program senest i "TANDPLEJEREN's" oktober nummer. Opstilles der kun én kandidat til hvert hverv, er disse valgt uden afstemning. Stk. 3. Stemmeseddel udsendes inden 1. oktober til samtlige stemmeberettigede medlemmer sammen med en vejledning. Det af hovedbestyrelsen nedsatte valgudvalg forestår valghandlingen, herunder optælling af stemmerne. Den kandidat, indenfor hvert valgområde, der opnår absolut flertal (over 50 % af indkomne stemmer), er valgt. Hvis dette ikke opnås, foretages ny urafstemning mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer. Stk. 4. Hovedbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter fra de 5 regioner vælges ved urafstemning af og blandt samtlige ordinære medlemmer i den enkelte region. Valget foregår i oktober måned i lige år. Valget gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Funktionsperioden begynder 1. december. Stk. 5. I år med valg af regionale hovedbestyrelsesmedlemmer indkaldes kandidatforslag med mindst 14 dages varsel. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest ved udgangen af august måned. Kandidater skal erklære sig villige til at modtage valg. Kandidater skal have mulighed for at præsentere sig og evt. program senest i "TANDPLEJEREN's" oktober nummer. Opstilles der i en region kun én kandidat er denne valgt uden afstemning. Stk. 6. Stemmeseddel udsendes inden 1. oktober til samtlige stemmeberettigede medlemmer sammen med en vejledning. Det af hovedbestyrelsen nedsatte valgudvalg forestår valghandlingen, herunder optælling af stemmerne. Den kandidat, indenfor hver region, der opnår flest stemmer er valgt. Den kandidat der opnår næstflest stemmer er suppleant. Stk. 7. Fratræder et hovedbestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder hovedbestyrelsessuppleanten fra samme region i hovedbestyrelsen og overtager derved pågældendes rettigheder og pligter. Er regionens plads i hovedbestyrelsen vakant, enten fordi suppleanten ikke har kunnet overtage, eller fordi ingen kandidater har stillet op, tilbydes pladsen til en kandidat fra de øvrige regioner, der ikke har opnået valg. Først tilbydes pladsen til den kandidat der har opnået det største stemmetal ift. antal medlemmer i regionen vedkommende opstillede i, herefter til den kandidat der har opnået næstflest stemmer ift. antal medlemmer i regionen vedkommende opstillede i, og så fremdeles. Stk. 8 De studerendes medlem af hovedbestyrelsen vælges ved urafstemning blandt de studerende på de to skoler. Den studerende, der får flest stemmer er valgt. Nummer to er suppleant, og skal være fra den skole, der ikke sidder i hovedbestyrelsen. Stk. 9. Delegerede til repræsentantskabet fra regionerne vælges ved urafstemning af og blandt samtlige ordinære medlemmer i den enkelte region. Valget foregår i oktober måned i lige år. Valget gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Funktionsperioden begynder 1. december. Stk. 10. Kandidatforslag indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest ved udgangen af august måned. Kandidater skal erklære sig villige til at modtage valg. Opstilles der i en region kun det antal kandidater til tillægsmandater som regionen skal stille med jf. 11, stk. 2 er disse valgt uden afstemning. Stk. 11. Stemmeseddel udsendes inden 1. oktober til samtlige stemmeberettigede medlemmer sammen med en vejledning. Det af hovedbestyrelsen nedsatte valgudvalg forestår valghandlingen, herunder optælling af stemmerne. Kandidater der ikke opnår valg er suppleanter. Lykkes det ikke at besætte alle delegerede og suppleant poster i en region tilbydes pladsen til en kandidat fra de øvrige regioner, der ikke har opnået valg. Først tilbydes pladsen til den kandidat der har opnået det største stemmetal ift. antal medlemmer i regionen vedkommende opstillede i, herefter til den kandidat der har opnået næstflest stemmer ift. antal medlemmer i regionen vedkommende opstillede i, og så fremdeles. Stk. 12. Resultatet af valg til formand, næstformand, hovedbestyrelse og repræsentantskab offentliggøres på DTPs intranet og i "TANDPLEJEREN". 18. URAFSTEMNINGER VED INDGÅELSE AF KOLLEKTIVE AFTALER 7

8 Stk. 1. Hovedbestyrelsen har pligt til at sende kollektive aftaler om løn- og ansættelsesvilkår på nye områder til urafstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Omfatter en kollektiv aftale dog mindre end 2 % af DTP's stemmeberettigede medlemmer godkender Hovedbestyrelsen forhandlingsresultatet Stk. 2. Hovedbestyrelsen har pligt til at sende genforhandlede kollektive aftaler om generelle løn- og ansættelsesvilkår til urafstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer, der er berørt af aftalen i henhold til DTP's medlemsregister. Hovedbestyrelsen godkender forhandlingsforlig om specielle løn- og ansættelsesvilkår. Omfatter en kollektiv aftale dog mindre end 2% af DTP s stemmeberettigede medlemmer, godkender Hovedbestyrelsen forhandlingsresultatet. 19. JUBILÆUMSFONDEN Stk. 1. Fondens formål er at kunne uddele priser til tandplejere der profilerer eller har profileret tandplejerfaget. Stk. 2. Fondens midler kr er tilvejebragt dels ved overskud og gaver til DTP s 25 års jubilæum i 1999 dels ved tilførsel af midler i 2007 i forbindelse med udbetaling af bonus fra DTP s gruppelivsforsikring. Fonden kan suppleres med ekstraordinære indskud. Stk. 3. Det forudsættes, at det alene er renteindtægter og overskud, der uddeles til en eller flere tandplejere. Stk. 4. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for fondens midler og valg af prismodtagere. Hovedbestyrelsen kan nedsætte en undergruppe, hvor formand eller næstformand skal deltage. 20. REGNSKAB OG REVISION Stk. 1. DTP's regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Sekretariatet fører løbende regnskab over DTP's indtægter og udgifter. Stk. 3. Kassereren fører tilsyn med regnskabet. Stk. 4. Hovedbestyrelsen udarbejder motiveret budgetforslag for de kommende 2 år til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde. Stk. 5. Ved hvert regnskabsårs afslutning opstilles driftsregnskab og status, der forelægges hovedbestyrelsen og senere repræsentantskabet. Stk. 6. Regnskabet skal være revideret af en af hovedbestyrelsen antaget registreret/statsautoriseret revisor. Stk. 7. De af repræsentantskabet valgte 2 revisorer fungerer som kritiske revisorer. 21. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG FORTOLKNING AF VEDTÆGTER Stk. 1. Vedtægtsændringer: Ændringer i nærværende love kan vedtages på et ordinært såvel som ekstraordinært repræsentantskabsmøde, såfremt der er fremsat skriftligt motiveret forslag herom. Lovændringsforslaget vedtages, såfremt 2/3 af samtlige delegerede stemmer herfor, dog jf. 22 stk. 3. Kan denne majoritet ikke skabes, er forslaget forkastet. Stk. 2. Fortolkning af vedtægterne: Giver vedtægterne anledning til fortolkningstvivl skal hoved bestyrelsen i en akut situation afgøre, hvilken fortolkning, der skal gælde. Afgørelsen meddeles skriftligt snarest efter. Vedtægterne skal derefter omformuleres på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. 22. FORENINGENS OPLØSNING Stk. 1. Opløsning af DTP kræver tilslutning på repræsentantskabsmøde fra 2/3 af samtlige delegerede og derefter 3/4 tilslutning fra samtlige stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig urafstemning. Stk. 2. I tilfælde af opløsning træffer repræsentantskabet bestemmelse om anvendelse af DTP's formue. Stk. 3. Denne paragraf kan kun ændres med samme kvalificerede stemmetal ved hvilken DTP opløses. 23. IKRAFTTRÆDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER Stk. 1. Nærværende love er vedtaget på Dansk Tandplejerforenings Repræsentantskabsmøde 26. november

9 KOLLEGIALE VEDTÆGTER OG ETISKE REGLER FORMÅL 1. De kollegiale vedtægter har til formål at opretholde og fremme et godt kollegialt sammenhold blandt DTP's medlemmer og fremme standens anseelse, samt på en værdig og saglig måde at fremme befolkningens tandsundhed. FORHOLD TIL FAGET 2. Tandplejere har et personligt ansvar for til enhver tid at vedligeholde deres teoretiske viden og praktiske færdigheder på bedst mulig måde. 3. Tandplejere skal til enhver tid opretholde en faglig moral, der kan styrke fagets anseelse. 4. Medlemmer skal i sager, som kræver forhandling eller henvendelse til myndigheder, institutioner m.v. rette henvendelse til DTP's hovedbestyrelse, og kan således ikke selvstændigt forhandle eller afslutte aftaler, som medfører ændringer i de eksisterende arbejdsområder og lønforhold. FORHOLD TIL PATIENTERNE 5. Tandplejerne skal i udøvelsen af deres erhverv ikke lade sig påvirke af patienternes nationalitet, religion, race, hudfarve, politisk ståsted eller andre tilhørsforhold. 6. Tandplejerne har tavshedspligt m.h.t. hvad patienten og dennes pårørende betror dem om personlige forhold. 7. Tandplejere skal give patienter en saglig information om fordele og ulemper ved den anbefalede behandling FORHOLD TIL KOLLEGER, ARBEJDSGIVERE OG SAMARBEJDSPARTER 8. Tandplejeren skal fremme loyalt samarbejde med kolleger og andre faggrupper og pårørende. 9. Hensynet til den enkelte patient er overordnet hensynet til kolleger, arbejdsgivere og samarbejdsparter. FORHOLD TIL SAMFUNDET 10. Tandplejeren skal være saglig i sin information om sit virke. 11. Tandplejeren må ikke gennem annoncering eller skiltning på en usaglig måde markedsføre sig selv sit fag eller sin stand. FORHOLD TIL DANSK TANDPLEJERFORENING 12. Tandplejere skal på begæring oplyse DTP om løn- og ansættelsesforhold. 13. Tandplejere bør være med til at præge foreningens aktiviteter. 14. Tandplejere bør meddele overtrædelser af ovenstående vedtægter til DTP's ledelse. Vedtaget på Dansk Tandplejerforenings repræsentantskabsmøde den 17. november 1996 og revideret den 9. november

10 LOVE FOR DTP S KONFLIKTFOND, STIFTET FORMÅL Stk. 1 Formålet med det af DTP oprettede konfliktfond er: at garantere DTP's økonomiske forpligtelser overfor FTF og at sikre understøttelse til medlemmer, der rammes økonomisk under en konflikt samt for den del af fondet, som overstiger grundkapitalen at afholde udgifter til særlige formål, som DTP måtte ønske. 2 Grundkapitalens størrelse 1.1 Fondets grundkapital skal under ordinære forhold udgøre kr. pr. 1. oktober 2000 pr. ordinært medlem. Medlemstallet pr. 1. januar er afgørende. 2.1 Grundkapitalen indexreguleres hvert år pr. 1. oktober som følge af nettopristallet. Nettopristal oktober 2000 = 100,8. 3 Grundkapitalens tilvejebringelse 1.1 Grundkapitalen tilvejebringes ved rentetilskrivning, ordinære medlemmers bidrag samt ved kapitalindskud. 1.2 Bidrag til konfliktfonden fastsættes af repræsentantskabet. 1.3 Når der trækkes på fondets grundkapital, skal de ordinære medlemmer ligeligt over en af hovedbestyrelsen nærmere bestemt periode indbetale et beløb, der bringer fondet op på grundkapitalen. 4 Fondens anvendelse 1. KONFLIKT 1.1 Fondets grundkapital kan anvendes til betaling af understøttelse til medlemmer, der rammes økonomisk under konflikt varslet af arbejdsgivere eller DTP, samt til dækning af alle ekstraudgifter, der måtte påløbe under og i tilslutning til en konfliktsituation. 1.2 En konfliktsituation anses for at være etableret, når der er afgivet varsel om arbejdsstandsning, uanset om varslet er afgivet af arbejdsgivere eller DTP. En konfliktsituation anses også for at være etableret ved indkaldelse af kollektive opsigelser. 1.3 Understøttelsesbeløbets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen. 1.4 Medlemmer, der er i kontingentrestance til DTP eller konfliktfondet, er ikke berettiget til at få understøttelse af fondet. 2. SÆRLIGE FORMÅL 2.1 Den del af fondets midler, der måtte ligge over grundkapitalen, kan anvendes til særlige formål, som en enig hovedbestyrelse på et hovedbestyrelsesmøde har godkendt. 5 Administration 1.1 Konfliktfonden ledes og administreres af DTP's hovedbestyrelse og revideres af DTP's statsautoriserede/registrerede revisor. De dermed forbundne udgifter afholdes af fondets midler. Regnskab for fonden aflægges samtidig med DTP's regnskaber. 2.1 Under en konfliktsituation er DTP's hovedbestyrelse bemyndiget til at optage lån. Sådanne lån skal efterfølgende godkendes af repræsentantskabet. 6 Vedtægtsændringer 1.1 Ændring af nærværende love foretages efter samme regler, som er gældende for "LOVE FOR DANSK TANDPLEJERFORENING", Konfliktfondens opløsning 1.1 Opløsning af konfliktfonden foretages efter samme regler, som er gældende for "LOVE FOR DANSK TANDPLEJERFORENING",

11 Godkendt på Repræsentantskabsmødet den 9. november 2013 Elisabeth Gregersen formand Alice Kristensen næstformand Merete Valentinus Region Hovedstaden Fabienne Leth-Petersson Region Sjælland Susanne Hakala Region Syddanmark Lene Aagaard Thomsen Region Midtjylland Signe Bach Region Nordjylland 11

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter Ekstraordinær generalforsamling Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter 1 Foreningens navn er: IT-Branchen med binavnene: 1) IT-Brancheforeningen

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Bilag 2 til fusionsgrundlaget. Vedtægter for Uddannelseslederne af 2018

Bilag 2 til fusionsgrundlaget. Vedtægter for Uddannelseslederne af 2018 Bilag 2 til fusionsgrundlaget. Vedtægter for Uddannelseslederne af 2018 Vedtaget på de ekstraordinære generalforsamlinger i Landsforeningen af Produktionsskoleledere og Uddannelseslederne (Uddannelsesforbundets

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere