Vedtægter for Dansk Tandplejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Dansk Tandplejerforening"

Transkript

1 Vedtægter for Dansk Tandplejerforening 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD 2. FORMÅL 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE 4. RETTIGHEDER OG PLIGTER 5. UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS 6. UDELUKKELSE 7. KONTINGENT 8. REGIONER 9. MEDLEMSMØDER 10. REPRÆSENTANTSKABET 11. REPRÆSENTANTSKABETS MEDLEMMER 12. HOVEDBESTYRELSEN 13. HOVEDBESTYRELSENS OPGAVER 14. HOVEDBESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 15. FORMAND, NÆSTFORMAND OG SEKRETARIATSLEDER 16. URAFSTEMNINGER 17. VALG AF FORMANDSKAB, HOVEDBESTYRELSE OG DELEGEREDE VED URAFSTEMNING 18. URAFSTEMNINGER VED INDGÅELSE AF KOLLEKTIVE AFTALER 19. JUBILÆUMSFONDEN 20. REGNSKAB OG REVISION 21. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG FORTOLKNING AF VEDTÆGTER 22. FORENINGENS OPLØSNING 23. IKRAFTTRÆDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER KOLLEGIALE VEDTÆGTER OG ETISKE REGLER LOVE FOR DTP S KONFLIKTFOND, STIFTET

2 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Tandplejerforening. Foreningens initialer er DTP. Foreningens engelske navn er Danish Dental Hygienists. Stk. 2. DTP er tilsluttet Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) og Sundhedskartellet. Stk. 3. DTP er partipolitisk uafhængig. Stk. 4 DTP er medlem af IFDH, International Federation of Dental Hygienists og EDHF, European Dental Hygienists. Stk. 5. DTP udgiver et medlemsblad, "TANDPLEJEREN", der afspejler foreningens faglige og fagpolitiske holdning. Stk. 6. DTP er landsdækkende for Danmark. Færøerne og Grønland medregnet i det omfang, dansk offentlig myndighed er direkte eller indirekte arbejdsgiver. 2. FORMÅL Stk. 1. DTP's formål er at varetage tandplejernes faglige og uddannelsesmæssige interesser samt forhold vedr. løn- og arbejdsvilkår. DTP har forhandlingsretten for medlemmerne, og kan med bindende virkning for medlemmerne indgå aftaler og overenskomster, jvf. dog 18. Stk. 2. DTP skal arbejde for at fremme befolkningens tandsundhed via sundhedsfremmende aktiviteter. Stk. 3. DTP samarbejder med faglige organisationer i ind- og udland til fremme af fagets udvikling. 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE Stk. 1. Ordinært medlemskab kan opnås af enhver tandplejer, der 1) har bestået eksamen ved en dansk tandplejerskole, eller 2) har bestået eksamen ved en udenlandsk tandplejerskole, og som har opnået ministeriel tilladelse til at udøve tandplejervirksomhed i Danmark. 3) har været registreret som medlem i 6 måneder. Dette gælder dog ikke nydimitterede tandplejere, der registreres som ordinært medlem senest tre måneder efter dimissionen. Stk. 2. Ordinært medlemskab på nedsat kontingent kan efter ansøgning opnås af a) erhvervsaktive tandplejere, der er dobbelt organiserede som undervisere i Uddannelsesforbundet og som tandplejere i Dansk Tandplejerforening b) arbejdssøgende tandplejere, som kan dokumentere fuldtidsledighed Stk. 3. Passivt medlemskab kan opnås af enhver, som har ret til ordinært medlemskab og som arbejder udenfor tandplejerens erhvervsområde, eller ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, eller arbejder i udlandet. Stk. 4. Studentermedlemskab kan opnås af studerende ved en dansk tandplejerskole. Studentermedlemmer bliver straks efter uddannelsens afslutning overført til ordinært medlemskab. Stk. 5. Ansøgning om indmeldelse i DTP sker skriftligt eller elektronisk til DTP's sekretariat. DTP bekræfter medlemskabet. 4. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER Stk. 1. Ordinære medlemmer har stemmeret og er valgbare til alle DTP's tillidsposter. Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare. Studentermedlemmer har stemmeret til studentermedlemmernes plads i hovedbestyrelsen, jf. 12, stk. 1. og er valgbare til udvalgsposter, dog ikke til forhandlingsudvalg. Stk. 2. Arbejdsledige medlemmer kan efter ansøgning tildeles nedsat kursusafgift. Stk. 3. Medlemmerne har pligt til at overholde DTP's love og kollegiale vedtægter samt hæfter for kontingent indtil lovlig udmeldelse. Stk. 4. Medlemmer har pligt til at efterleve force-majeurebeslutninger truffet af repræsentantskabet jf. 10, stk. 10d. Stk. 5. Medlemmer skal under konfliktsituationer nøje følge de af DTP's ledelse angivne direktiver. 2

3 Stk. 6. Medlemmerne har pligt til at underrette DTP's sekretariat om ændringer i registrerede oplysninger, herunder adresse og overgang til anden stilling. Stk. 7. Når et passivt medlem tager lønnet arbejde indenfor faget i Danmark, er den pågældende pligtig til at lade sig overføre til ordinært medlemskab fra førstkommende kvartal, jf. dog 7, stk. 5. Stk. 8. Ved overgang fra ordinært til passivt medlemskab eller omvendt skal meddelelse herom ske skriftligt eller elektronisk til DTP's sekretariat med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal jf. 5 stk. 1. DTP bekræfter ændringen. 5. UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS Stk. 1. Udmeldelse og ændring af medlemsstatus skal ske skriftligt eller elektronisk til DTP's sekretariat med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelsen skal således være DTP's sekretariat i hænde senest den. 30/11, 28/2, 31/5 eller den 31/8. DTP bekræfter udmeldelsen. Stk. 2. Udmeldelse og ændring af medlemsstatus kan ikke finde sted fra det tidspunkt, hvor konfliktvarsel er afgivet, og så længe konflikten varer. Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra reglerne i stk. 1 og UDELUKKELSE Stk. 1. Et medlem, der ikke har betalt kontingent i 2 kvartaler, udelukkes som medlem og kan ikke genindtræde i DTP, før restancen er betalt. Stk. 2. Et medlem, der overtræder DTP's love og kollegiale vedtægter, kan af hovedbestyrelsen udelukkes af DTP. Stk. 3. Hovedbestyrelsens beslutning kan af det pågældende medlem indankes for det førstkommende repræsentantskabsmøde. Anken har opsættende virkning, såfremt klagen er fremsat senest 4 uger efter, at beslutningen er medlemmet bekendt. Stk. 4. Et udelukket medlem kan genopnå sine medlemsrettigheder, når hovedbestyrelsen finder tilstrækkeligt grundlag herfor. 7. KONTINGENT Stk. 1. Kontingent fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde for de kommende 2 år. Kontingentet indeksreguleres efter pris- og lønindekset, eller hvad der til enhver tid måtte erstatte dette. Stk. 2. I en konfliktsituation er hovedbestyrelsen bemyndiget til at udskrive ekstra kontingent, så længe konflikten varer og til evt. gæld er betalt. Stk. 3. Kontingentet betales kvartalsvis forud. Kontingentet opkræves den 1/1, 1/4, 1/7, og 1/10. Stk. 4. Ved indmeldelse og ændring af medlemsstatus beregnes kontingent fra den følgende betalingstermin. Stk. 5. Såfremt det ønskes kan registrering af medlemskab opnås øjeblikkeligt mod indbetaling af kontingent for indeværende kvartal. Stk. 6. Kvittering for indbetalt kontingent gælder som medlemsbevis. 8. REGIONER Stk. 1. DTPs medlemmer organiseres i forhold til de 5 regioner: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden. Stk. 2. Medlem af de enkelte regioner er: Ordinære og passive medlemmer, der bor i regionen. Studentermedlemmer henføres til den region, hvor uddannelsesinstitutionen ligger. Stk. 3. Et medlem kan efter anmodning til sekretariatet overføres til den region hvori de arbejder. Stk. 4. Færøerne, Grønland og udland er udenfor regionsinddelingen. Hovedbestyrelsen varetager direkte tandplejerinteresserne i disse områder. 9. MEDLEMSMØDER 3

4 Stk. 1. DTP afholder mindst et årligt medlemsmøde i hver region i marts, april eller maj måned. Findes det begrundet i geografiske eller andre hensyn, nødvendigt kan mødet afholdes flere steder i samme region. Stk. 2. DTP afholder møder i et eller flere faglige fora dels i de enkelte regioner, dels på landsplan. Deltagerne i fagfora i hver region udpeger en kontaktperson. Stk. 3. DTP afholder i år mellem repræsentantskabsmøderne en medlemskonference med faglige, fagpolitiske og foreningsmæssige input 10. REPRÆSENTANTSKABET Stk.1. Repræsentantskabet er DTP's øverste myndighed i alle foreningens anliggender, for så vidt sådanne ikke bringes til urafstemning blandt samtlige medlemmer. Stk. 2. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i ulige år i november. Datoen for mødet, bekendtgøres i "TANDPLEJEREN" I AUGUST. Repræsentantskabet indkaldes af hovedbestyrelsen med 5 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til de I 10, stk. 5 nævnte personer. Samtidig med indkaldelsen udsendes formandsberetning, afskrift af det reviderede regnskab, kandidatopstilling til permanente udvalg samt dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Vedtagelse af forretningsorden. 4. Aflæggelse af beretning om DTP's virksomhed fra: a. Formanden. b. Permanente udvalg. 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 6. Indkomne forslag. 7. Fremlæggelse og godkendelse af arbejdsprogram/virksomhedsplan for DTP's arbejde i de kommende år. 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget. Herunder fastsættelse af kontingent samt bidrag til konfliktfond. 9. Præsentation af hovedbestyrelsen. 10. Valg af udvalgsmedlemmer til permanente udvalg. 11. Valg af 2 kritiske revisorer. 12. Eventuelt. Stk. 3. Forslag til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde kan fremsættes af enhver af de delegerede og de permanente udvalgs medlemmer. Forslag stiles til hovedbestyrelsen og skal være DTP's sekretariat i hænde senest den 15. september. Stk. 4. Det reviderede regnskab samt dagsordenen for repræsentantskabsmødet offentliggøres i TANDPLEJEREN" eller på foreningens intranet i oktober måned. Stk. 5. I repræsentantskabets møder deltager repræsentantskabets delegerede, jf. 11, stk. 1, samt formændene for de permanente udvalg. Stemmeret har kun repræsentantskabets delegerede. Stk. 6. Ordinære medlemmer og studentermedlemmer kan overvære mødet med taleret. Stk. 7. Kun deltagere nævnt i stk. 5 oppebærer rejsegodtgørelse. Stk. 8. De delegerede er pligtige til at deltage i repræsentantskabsmøderne. I tilfælde af sygdom, bortrejse el. lign. skal hovedbestyrelsen underrettes herom. Den delegerede kan lade sig repræsentere ved sin suppleant, som derved overtager dennes rettigheder og pligter. Fuldmagt regnes ikke for gyldig repræsentation. Stk. 9. Et lovligt indkaldt repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af de delegerede er til stede. Sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. Et forslag, som opnår lige mange stemmer for og imod, er forkastet. Undtagelser herfra er sager, henhørende under 10, stk. 10c og d, 21, stk. 1. og 22. Stk. 10. Repræsentantskabet kan: a. straks afgøre et indbragt forslag. b. henvise forslag til udvalg for nærmere drøftelse og undersøgelse før endelig afgørelse. c. henvise forslag til urafstemning. For dette, er krav fra 1/3 af de tilstedeværende delegerede tilstrækkeligt. d. træffe beslutning om force majeure. For dette kræves 2/3 flertal af samtlige delegerede. Stk. 11. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes mindst en måned efter at et flertal i hovedbestyrelsen, mindst 25 % af de delegerede eller mindst 5 % af de ordinære medlemmer skriftligt til hovedbestyrelsen og med angivelse af motiveret dagsorden, har forlangt det. Mødet indkaldes med mindst 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige de i 10, stk. 5 nævnte personer. Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsorden for mødet. På ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan 4

5 kun behandles de på dagsordenen optagne spørgsmål. 11. REPRÆSENTANTSKABETS MEDLEMMER Stk. 1. Repræsentantskabets delegerede er: a. Hovedbestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter jf. 12, stk. 1 b. Delegerede valgt på tillægsmandater. c. Formanden og næstformanden. Stk. 2. Hver region har forlods 3 mandater (inkl. hovedbestyrelsesmedlem og suppleant). Herudover har regionen et antal tillægsmandater afhængig af antal ordinære medlemmer i regionen pr. den forudgående 1. januar, efter følgende regler: 10 tillægsmandater nummereres (nr. 1,2,3 o.s.v.) og fordeles successivt til regionen med det største fordelingstal. Dette er regionens medlemstal ganget med tillægsmandatets nummer og divideret med antallet af foreløbige mandater til regionen, (mindst 3). Hvis ens fordelingstal hindrer afgørelse, benyttes lodtrækning. Tillægsmandater vælges ved urafstemning i de enkelte regioner jf. 17, stk HOVEDBESTYRELSEN Stk. 1. Hovedbestyrelsen består af formanden, næstformanden, et hovedbestyrelsesmedlem fra hver region, samt et studentermedlem med observatørstatus. Formand og næstformand vælges ved urafstemning i hele landet, jf. 17, stk. 1. Hovedbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter fra hver region, vælges ved urafstemning i hver enkelt region. jf. 17, stk. 4. Studentermedlemmet vælges ved urafstemning blandt de studerende medlemmer på de to skoler. Den studerende der får flest stemmer er valgt, nummer to er suppleant, og skal være fra den skole der ikke sidder i hovedbestyrelsen. Stk. 2. Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen uden at meddele forfald udebliver fra 2 på hinanden følgende hovedbestyrelsesmøder, kan hovedbestyrelsen fratage medlemmet dets mandat ved at overdrage dette til suppleanten for resten af den pågældendes valgperiode. 13. HOVEDBESTYRELSENS OPGAVER Stk. 1. Hovedbestyrelsen leder DTP i overensstemmelse med DTP's love og de af repræsentantskabet vedtagne beslutninger. Hovedbestyrelsen er overfor repræsentantskabet ansvarlig for alle aktiviteter mellem repræsentantskabsmøderne. Stk. 2. Hovedbestyrelsen er berettiget til at indgå forpligtende samarbejdsrelationer med andre foreninger /organisationer, f.eks. FTF og internationale organisationer. Stk. 3. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af sekretariatets personale. Stk. 4. Kun hovedbestyrelsen, eller personer udpeget dertil af hovedbestyrelsen, er berettiget til på DTP's vegne at rette henvendelse til offentlig myndighed. Stk. 5. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for DTP's økonomi. Hovedbestyrelsen har ansvaret for, at de af DTP's midler, som ikke er fornødne i den daglige drift, anbringes i sådanne værdipapirer, hvori umyndiges midler anbringes eller på anden lige så betryggende måde. Sker anbringelsen i værdipapirer, skal disse indlægges i depot i anerkendt bank eller sparekasse. Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan ved underskrift af formanden eller - ved dennes forfald - af næstformanden ved underskrift forpligte DTP i økonomiske anliggender. Det skal understreges, at bestemmelsen er en underskriftsregel. Beslutningsgrundlaget forudsættes at være en flertalsafgørelse i hovedbestyrelsen. Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan i perioden mellem de ordinære repræsentantskabsmøder, vælge medlemmer til ledige poster i de permanente udvalg. Stk. 8. Hovedbestyrelsen kan nedsætte rådgivende arbejdsgrupper og kontaktgrupper, hvis medlemmer ikke behøver at være medlemmer af hovedbestyrelsen eller repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinier for gruppernes sammensætning og virksomhed. Stk. 9. Hovedbestyrelsen har pligt til at sørge for nødvendig information og uddannelse af tillidsmændene. Stk. 10. Hovedbestyrelsen er forpligtet til efter afsluttet overenskomstforhandling at lave en plan for den kommende overenskomstforhandling. 14. HOVEDBESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 5

6 Stk. 1. Hovedbestyrelsen begynder sin funktionsperiode d. 1. december jf. 17, stk. 4. Stk. 2. Hovedbestyrelsen vælger på det første ordinære hovedbestyrelsesmøde en kasserer. Stk. 3. Hovedbestyrelsen holder møde mindst 6 gange årligt eller så ofte formanden eller mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt. Stk. 4. Indkaldelse og dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet. Stk. 5. Suppleanter modtager samme materiale som hovedbestyrelsesmedlemmer, og kan deltage i hovedbestyrelsesmøder med observatørstatus. Stk. 6. Hovedbestyrelsen afholder hvert år et hovedbestyrelsesmøde, hvori hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt udvalgsformændene deltager. Stk. 7. Hovedbestyrelsens møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Stk. 8. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Stk. 9. Enhver afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er mødelederens stemme udslagsgivende. Stk. 10. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 11. Efter hvert hovedbestyrelsesmøde udarbejder sekretariatet et referat, der godkendes på efterfølgende hovedbestyrelsesmøde, og offentliggøres på foreningens intranet. Samtlige delegerede til DTPs repræsentantskab samt udvalgsmedlemmer orienteres om offentliggørelsen pr. mail. Stk. 12. Der tilkommer medlemmer af hovedbestyrelsen rejsegodtgørelse efter regler, der i øvrigt er gældende i DTP. 15. FORMAND, NÆSTFORMAND, UDVALGFORMÆND OG SEKRETARIATCHEF Stk. 1. Formanden leder DTP mellem hovedbestyrelsesmøderne, under ansvar overfor hovedbestyrelsen og repræsentantskabet i overensstemmelse med DTP's love. Stk. 2. Næstformanden er stedfortræder for formanden ved dennes fravær. Afgår formanden udenfor tur, fungerer næstformanden, indtil valg kan finde sted. Stk. 3. Formanden, eller i formandens forfald næstformanden, tegner foreningen. Formanden og næstformanden fører i fællesskab eller hver for sig forhandlinger på DTP's vegne efter de af repræsentantskabet og hovedbestyrelsen givne retningslinier. Stk. 4. Sekretariatschefen er ansvarlig for sekretariatets drift. Sekretariatschefen formidler kontakten mellem hovedbestyrelsen og sekretariatet. Stk. 5. Formanden honoreres på fuld tid med et honorar svarende til statens skalatrin 52, plus pension og feriegodtgørelse. Stk. 6. Næstformand honoreres/frikøbes årligt svarende til foreningens takst for frikøb af 21 dage. Øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen honoreres/frikøbes årligt svarende til foreningens takst for frikøb af 18 dage. Ved brug af suppleant modtager denne i stedet honorar for mødedeltagelse. Næstformand og HB-medlemmer kan efter forelæggelse for HB frikøbes takst pr dag ved deltagelse i aktiviteter, som HB skønner nødvendige og som ikke er dækket af de respektive 21 eller 18 frikøbsdage. Stk. 7. Formanden for de permanente udvalg honoreres/frikøbes årligt svarende til foreningens takst for frikøb af 9 dage. Foreningens formand modtager dog ikke honorar for udvalgsformandsposter. 16. URAFSTEMNING Stk. 1. Urafstemning afholdes ved valg af formand, næstformand, hovedbestyrelsesmedlemmer og delegerede til repræsentantskabet jf. 17, og ved indgåelse af kollektive aftaler jf. 18. Herudover kan urafstemning besluttes af repræsentantskabet, jf. 10, stk. 10, og en enig hovedbestyrelse kan i tidsrummet mellem repræsentantskabsmøderne beslutte at sende et spørgsmål til urafstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Stk. 2. Senest 14 dage efter en sådan beslutning fra repræsentantskab eller hovedbestyrelse, drager hovedbestyrelsen omsorg for, at afstemning finder sted. Resultatet af afstemningen bekendtgøres snarest på foreningens intranet. Stk. 3. Hvor intet andet er anført, afgøres urafstemning ved almindelig stemmeflerhed blandt indkomne stemmer. 6

7 Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde afgøre en sag ved skriftlig afstemning blandt samtlige delegerede. Afgørelsen er kun bindende til førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor spørgsmålet skal optages som selvstændigt punkt på dagsordenen. 17. VALG AF FORMANDSKAB, HOVEDBESTYRELSE OG DELEGEREDE VED URAFSTEMNING Stk. 1. Formanden og næstformanden vælges ved urafstemning af og blandt samtlige ordinære medlemmer. Valget foregår i oktober måned i ulige år. Valget gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Funktionsperioden begynder umiddelbart efter det ordinære repræsentantskabsmøde. Ordinært valg af formand og næstformand kan ikke finde sted under løbende konflikt. Stk. 2. I år med formandsvalg og næstformandsvalg indkaldes kandidatforslag med mindst 14 dages varsel. Opstillede kandidater skal have mindst 10 ordinære medlemmer som stillere. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest ved udgangen af august måned. Kandidater skal erklære sig villige til at modtage valg. Kandidater skal have mulighed for at fremkomme med deres program senest i "TANDPLEJEREN's" oktober nummer. Opstilles der kun én kandidat til hvert hverv, er disse valgt uden afstemning. Stk. 3. Stemmeseddel udsendes inden 1. oktober til samtlige stemmeberettigede medlemmer sammen med en vejledning. Det af hovedbestyrelsen nedsatte valgudvalg forestår valghandlingen, herunder optælling af stemmerne. Den kandidat, indenfor hvert valgområde, der opnår absolut flertal (over 50 % af indkomne stemmer), er valgt. Hvis dette ikke opnås, foretages ny urafstemning mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer. Stk. 4. Hovedbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter fra de 5 regioner vælges ved urafstemning af og blandt samtlige ordinære medlemmer i den enkelte region. Valget foregår i oktober måned i lige år. Valget gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Funktionsperioden begynder 1. december. Stk. 5. I år med valg af regionale hovedbestyrelsesmedlemmer indkaldes kandidatforslag med mindst 14 dages varsel. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest ved udgangen af august måned. Kandidater skal erklære sig villige til at modtage valg. Kandidater skal have mulighed for at præsentere sig og evt. program senest i "TANDPLEJEREN's" oktober nummer. Opstilles der i en region kun én kandidat er denne valgt uden afstemning. Stk. 6. Stemmeseddel udsendes inden 1. oktober til samtlige stemmeberettigede medlemmer sammen med en vejledning. Det af hovedbestyrelsen nedsatte valgudvalg forestår valghandlingen, herunder optælling af stemmerne. Den kandidat, indenfor hver region, der opnår flest stemmer er valgt. Den kandidat der opnår næstflest stemmer er suppleant. Stk. 7. Fratræder et hovedbestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder hovedbestyrelsessuppleanten fra samme region i hovedbestyrelsen og overtager derved pågældendes rettigheder og pligter. Er regionens plads i hovedbestyrelsen vakant, enten fordi suppleanten ikke har kunnet overtage, eller fordi ingen kandidater har stillet op, tilbydes pladsen til en kandidat fra de øvrige regioner, der ikke har opnået valg. Først tilbydes pladsen til den kandidat der har opnået det største stemmetal ift. antal medlemmer i regionen vedkommende opstillede i, herefter til den kandidat der har opnået næstflest stemmer ift. antal medlemmer i regionen vedkommende opstillede i, og så fremdeles. Stk. 8 De studerendes medlem af hovedbestyrelsen vælges ved urafstemning blandt de studerende på de to skoler. Den studerende, der får flest stemmer er valgt. Nummer to er suppleant, og skal være fra den skole, der ikke sidder i hovedbestyrelsen. Stk. 9. Delegerede til repræsentantskabet fra regionerne vælges ved urafstemning af og blandt samtlige ordinære medlemmer i den enkelte region. Valget foregår i oktober måned i lige år. Valget gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Funktionsperioden begynder 1. december. Stk. 10. Kandidatforslag indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest ved udgangen af august måned. Kandidater skal erklære sig villige til at modtage valg. Opstilles der i en region kun det antal kandidater til tillægsmandater som regionen skal stille med jf. 11, stk. 2 er disse valgt uden afstemning. Stk. 11. Stemmeseddel udsendes inden 1. oktober til samtlige stemmeberettigede medlemmer sammen med en vejledning. Det af hovedbestyrelsen nedsatte valgudvalg forestår valghandlingen, herunder optælling af stemmerne. Kandidater der ikke opnår valg er suppleanter. Lykkes det ikke at besætte alle delegerede og suppleant poster i en region tilbydes pladsen til en kandidat fra de øvrige regioner, der ikke har opnået valg. Først tilbydes pladsen til den kandidat der har opnået det største stemmetal ift. antal medlemmer i regionen vedkommende opstillede i, herefter til den kandidat der har opnået næstflest stemmer ift. antal medlemmer i regionen vedkommende opstillede i, og så fremdeles. Stk. 12. Resultatet af valg til formand, næstformand, hovedbestyrelse og repræsentantskab offentliggøres på DTPs intranet og i "TANDPLEJEREN". 18. URAFSTEMNINGER VED INDGÅELSE AF KOLLEKTIVE AFTALER 7

8 Stk. 1. Hovedbestyrelsen har pligt til at sende kollektive aftaler om løn- og ansættelsesvilkår på nye områder til urafstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Omfatter en kollektiv aftale dog mindre end 2 % af DTP's stemmeberettigede medlemmer godkender Hovedbestyrelsen forhandlingsresultatet Stk. 2. Hovedbestyrelsen har pligt til at sende genforhandlede kollektive aftaler om generelle løn- og ansættelsesvilkår til urafstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer, der er berørt af aftalen i henhold til DTP's medlemsregister. Hovedbestyrelsen godkender forhandlingsforlig om specielle løn- og ansættelsesvilkår. Omfatter en kollektiv aftale dog mindre end 2% af DTP s stemmeberettigede medlemmer, godkender Hovedbestyrelsen forhandlingsresultatet. 19. JUBILÆUMSFONDEN Stk. 1. Fondens formål er at kunne uddele priser til tandplejere der profilerer eller har profileret tandplejerfaget. Stk. 2. Fondens midler kr er tilvejebragt dels ved overskud og gaver til DTP s 25 års jubilæum i 1999 dels ved tilførsel af midler i 2007 i forbindelse med udbetaling af bonus fra DTP s gruppelivsforsikring. Fonden kan suppleres med ekstraordinære indskud. Stk. 3. Det forudsættes, at det alene er renteindtægter og overskud, der uddeles til en eller flere tandplejere. Stk. 4. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for fondens midler og valg af prismodtagere. Hovedbestyrelsen kan nedsætte en undergruppe, hvor formand eller næstformand skal deltage. 20. REGNSKAB OG REVISION Stk. 1. DTP's regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Sekretariatet fører løbende regnskab over DTP's indtægter og udgifter. Stk. 3. Kassereren fører tilsyn med regnskabet. Stk. 4. Hovedbestyrelsen udarbejder motiveret budgetforslag for de kommende 2 år til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde. Stk. 5. Ved hvert regnskabsårs afslutning opstilles driftsregnskab og status, der forelægges hovedbestyrelsen og senere repræsentantskabet. Stk. 6. Regnskabet skal være revideret af en af hovedbestyrelsen antaget registreret/statsautoriseret revisor. Stk. 7. De af repræsentantskabet valgte 2 revisorer fungerer som kritiske revisorer. 21. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG FORTOLKNING AF VEDTÆGTER Stk. 1. Vedtægtsændringer: Ændringer i nærværende love kan vedtages på et ordinært såvel som ekstraordinært repræsentantskabsmøde, såfremt der er fremsat skriftligt motiveret forslag herom. Lovændringsforslaget vedtages, såfremt 2/3 af samtlige delegerede stemmer herfor, dog jf. 22 stk. 3. Kan denne majoritet ikke skabes, er forslaget forkastet. Stk. 2. Fortolkning af vedtægterne: Giver vedtægterne anledning til fortolkningstvivl skal hoved bestyrelsen i en akut situation afgøre, hvilken fortolkning, der skal gælde. Afgørelsen meddeles skriftligt snarest efter. Vedtægterne skal derefter omformuleres på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. 22. FORENINGENS OPLØSNING Stk. 1. Opløsning af DTP kræver tilslutning på repræsentantskabsmøde fra 2/3 af samtlige delegerede og derefter 3/4 tilslutning fra samtlige stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig urafstemning. Stk. 2. I tilfælde af opløsning træffer repræsentantskabet bestemmelse om anvendelse af DTP's formue. Stk. 3. Denne paragraf kan kun ændres med samme kvalificerede stemmetal ved hvilken DTP opløses. 23. IKRAFTTRÆDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER Stk. 1. Nærværende love er vedtaget på Dansk Tandplejerforenings Repræsentantskabsmøde 26. november

9 KOLLEGIALE VEDTÆGTER OG ETISKE REGLER FORMÅL 1. De kollegiale vedtægter har til formål at opretholde og fremme et godt kollegialt sammenhold blandt DTP's medlemmer og fremme standens anseelse, samt på en værdig og saglig måde at fremme befolkningens tandsundhed. FORHOLD TIL FAGET 2. Tandplejere har et personligt ansvar for til enhver tid at vedligeholde deres teoretiske viden og praktiske færdigheder på bedst mulig måde. 3. Tandplejere skal til enhver tid opretholde en faglig moral, der kan styrke fagets anseelse. 4. Medlemmer skal i sager, som kræver forhandling eller henvendelse til myndigheder, institutioner m.v. rette henvendelse til DTP's hovedbestyrelse, og kan således ikke selvstændigt forhandle eller afslutte aftaler, som medfører ændringer i de eksisterende arbejdsområder og lønforhold. FORHOLD TIL PATIENTERNE 5. Tandplejerne skal i udøvelsen af deres erhverv ikke lade sig påvirke af patienternes nationalitet, religion, race, hudfarve, politisk ståsted eller andre tilhørsforhold. 6. Tandplejerne har tavshedspligt m.h.t. hvad patienten og dennes pårørende betror dem om personlige forhold. 7. Tandplejere skal give patienter en saglig information om fordele og ulemper ved den anbefalede behandling FORHOLD TIL KOLLEGER, ARBEJDSGIVERE OG SAMARBEJDSPARTER 8. Tandplejeren skal fremme loyalt samarbejde med kolleger og andre faggrupper og pårørende. 9. Hensynet til den enkelte patient er overordnet hensynet til kolleger, arbejdsgivere og samarbejdsparter. FORHOLD TIL SAMFUNDET 10. Tandplejeren skal være saglig i sin information om sit virke. 11. Tandplejeren må ikke gennem annoncering eller skiltning på en usaglig måde markedsføre sig selv sit fag eller sin stand. FORHOLD TIL DANSK TANDPLEJERFORENING 12. Tandplejere skal på begæring oplyse DTP om løn- og ansættelsesforhold. 13. Tandplejere bør være med til at præge foreningens aktiviteter. 14. Tandplejere bør meddele overtrædelser af ovenstående vedtægter til DTP's ledelse. Vedtaget på Dansk Tandplejerforenings repræsentantskabsmøde den 17. november 1996 og revideret den 9. november

10 LOVE FOR DTP S KONFLIKTFOND, STIFTET FORMÅL Stk. 1 Formålet med det af DTP oprettede konfliktfond er: at garantere DTP's økonomiske forpligtelser overfor FTF og at sikre understøttelse til medlemmer, der rammes økonomisk under en konflikt samt for den del af fondet, som overstiger grundkapitalen at afholde udgifter til særlige formål, som DTP måtte ønske. 2 Grundkapitalens størrelse 1.1 Fondets grundkapital skal under ordinære forhold udgøre kr. pr. 1. oktober 2000 pr. ordinært medlem. Medlemstallet pr. 1. januar er afgørende. 2.1 Grundkapitalen indexreguleres hvert år pr. 1. oktober som følge af nettopristallet. Nettopristal oktober 2000 = 100,8. 3 Grundkapitalens tilvejebringelse 1.1 Grundkapitalen tilvejebringes ved rentetilskrivning, ordinære medlemmers bidrag samt ved kapitalindskud. 1.2 Bidrag til konfliktfonden fastsættes af repræsentantskabet. 1.3 Når der trækkes på fondets grundkapital, skal de ordinære medlemmer ligeligt over en af hovedbestyrelsen nærmere bestemt periode indbetale et beløb, der bringer fondet op på grundkapitalen. 4 Fondens anvendelse 1. KONFLIKT 1.1 Fondets grundkapital kan anvendes til betaling af understøttelse til medlemmer, der rammes økonomisk under konflikt varslet af arbejdsgivere eller DTP, samt til dækning af alle ekstraudgifter, der måtte påløbe under og i tilslutning til en konfliktsituation. 1.2 En konfliktsituation anses for at være etableret, når der er afgivet varsel om arbejdsstandsning, uanset om varslet er afgivet af arbejdsgivere eller DTP. En konfliktsituation anses også for at være etableret ved indkaldelse af kollektive opsigelser. 1.3 Understøttelsesbeløbets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen. 1.4 Medlemmer, der er i kontingentrestance til DTP eller konfliktfondet, er ikke berettiget til at få understøttelse af fondet. 2. SÆRLIGE FORMÅL 2.1 Den del af fondets midler, der måtte ligge over grundkapitalen, kan anvendes til særlige formål, som en enig hovedbestyrelse på et hovedbestyrelsesmøde har godkendt. 5 Administration 1.1 Konfliktfonden ledes og administreres af DTP's hovedbestyrelse og revideres af DTP's statsautoriserede/registrerede revisor. De dermed forbundne udgifter afholdes af fondets midler. Regnskab for fonden aflægges samtidig med DTP's regnskaber. 2.1 Under en konfliktsituation er DTP's hovedbestyrelse bemyndiget til at optage lån. Sådanne lån skal efterfølgende godkendes af repræsentantskabet. 6 Vedtægtsændringer 1.1 Ændring af nærværende love foretages efter samme regler, som er gældende for "LOVE FOR DANSK TANDPLEJERFORENING", Konfliktfondens opløsning 1.1 Opløsning af konfliktfonden foretages efter samme regler, som er gældende for "LOVE FOR DANSK TANDPLEJERFORENING",

11 Godkendt på Repræsentantskabsmødet den 9. november 2013 Elisabeth Gregersen formand Alice Kristensen næstformand Merete Valentinus Region Hovedstaden Fabienne Leth-Petersson Region Sjælland Susanne Hakala Region Syddanmark Lene Aagaard Thomsen Region Midtjylland Signe Bach Region Nordjylland 11

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere