Vedtægter for Dansk Tandplejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Dansk Tandplejerforening"

Transkript

1 Vedtægter for Dansk Tandplejerforening 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD 2. FORMÅL 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE 4. RETTIGHEDER OG PLIGTER 5. UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS 6. UDELUKKELSE 7. KONTINGENT 8. REGIONER 9. MEDLEMSMØDER 10. REPRÆSENTANTSKABET 11. REPRÆSENTANTSKABETS MEDLEMMER 12. HOVEDBESTYRELSEN 13. HOVEDBESTYRELSENS OPGAVER 14. HOVEDBESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 15. FORMAND, NÆSTFORMAND OG SEKRETARIATSLEDER 16. URAFSTEMNINGER 17. VALG AF FORMANDSKAB, HOVEDBESTYRELSE OG DELEGEREDE VED URAFSTEMNING 18. URAFSTEMNINGER VED INDGÅELSE AF KOLLEKTIVE AFTALER 19. JUBILÆUMSFONDEN 20. REGNSKAB OG REVISION 21. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG FORTOLKNING AF VEDTÆGTER 22. FORENINGENS OPLØSNING 23. IKRAFTTRÆDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER KOLLEGIALE VEDTÆGTER OG ETISKE REGLER LOVE FOR DTP S KONFLIKTFOND, STIFTET

2 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Tandplejerforening. Foreningens initialer er DTP. Foreningens engelske navn er Danish Dental Hygienists. Stk. 2. DTP er tilsluttet Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) og Sundhedskartellet. Stk. 3. DTP er partipolitisk uafhængig. Stk. 4 DTP er medlem af IFDH, International Federation of Dental Hygienists og EDHF, European Dental Hygienists. Stk. 5. DTP udgiver et medlemsblad, "TANDPLEJEREN", der afspejler foreningens faglige og fagpolitiske holdning. Stk. 6. DTP er landsdækkende for Danmark. Færøerne og Grønland medregnet i det omfang, dansk offentlig myndighed er direkte eller indirekte arbejdsgiver. 2. FORMÅL Stk. 1. DTP's formål er at varetage tandplejernes faglige og uddannelsesmæssige interesser samt forhold vedr. løn- og arbejdsvilkår. DTP har forhandlingsretten for medlemmerne, og kan med bindende virkning for medlemmerne indgå aftaler og overenskomster, jvf. dog 18. Stk. 2. DTP skal arbejde for at fremme befolkningens tandsundhed via sundhedsfremmende aktiviteter. Stk. 3. DTP samarbejder med faglige organisationer i ind- og udland til fremme af fagets udvikling. 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE Stk. 1. Ordinært medlemskab kan opnås af enhver tandplejer, der 1) har bestået eksamen ved en dansk tandplejerskole, eller 2) har bestået eksamen ved en udenlandsk tandplejerskole, og som har opnået ministeriel tilladelse til at udøve tandplejervirksomhed i Danmark. 3) har været registreret som medlem i 6 måneder. Dette gælder dog ikke nydimitterede tandplejere, der registreres som ordinært medlem senest tre måneder efter dimissionen. Stk. 2. Ordinært medlemskab på nedsat kontingent kan efter ansøgning opnås af a) erhvervsaktive tandplejere, der er dobbelt organiserede som undervisere i Uddannelsesforbundet og som tandplejere i Dansk Tandplejerforening b) arbejdssøgende tandplejere, som kan dokumentere fuldtidsledighed Stk. 3. Passivt medlemskab kan opnås af enhver, som har ret til ordinært medlemskab og som arbejder udenfor tandplejerens erhvervsområde, eller ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, eller arbejder i udlandet. Stk. 4. Studentermedlemskab kan opnås af studerende ved en dansk tandplejerskole. Studentermedlemmer bliver straks efter uddannelsens afslutning overført til ordinært medlemskab. Stk. 5. Ansøgning om indmeldelse i DTP sker skriftligt eller elektronisk til DTP's sekretariat. DTP bekræfter medlemskabet. 4. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER Stk. 1. Ordinære medlemmer har stemmeret og er valgbare til alle DTP's tillidsposter. Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare. Studentermedlemmer har stemmeret til studentermedlemmernes plads i hovedbestyrelsen, jf. 12, stk. 1. og er valgbare til udvalgsposter, dog ikke til forhandlingsudvalg. Stk. 2. Arbejdsledige medlemmer kan efter ansøgning tildeles nedsat kursusafgift. Stk. 3. Medlemmerne har pligt til at overholde DTP's love og kollegiale vedtægter samt hæfter for kontingent indtil lovlig udmeldelse. Stk. 4. Medlemmer har pligt til at efterleve force-majeurebeslutninger truffet af repræsentantskabet jf. 10, stk. 10d. Stk. 5. Medlemmer skal under konfliktsituationer nøje følge de af DTP's ledelse angivne direktiver. 2

3 Stk. 6. Medlemmerne har pligt til at underrette DTP's sekretariat om ændringer i registrerede oplysninger, herunder adresse og overgang til anden stilling. Stk. 7. Når et passivt medlem tager lønnet arbejde indenfor faget i Danmark, er den pågældende pligtig til at lade sig overføre til ordinært medlemskab fra førstkommende kvartal, jf. dog 7, stk. 5. Stk. 8. Ved overgang fra ordinært til passivt medlemskab eller omvendt skal meddelelse herom ske skriftligt eller elektronisk til DTP's sekretariat med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal jf. 5 stk. 1. DTP bekræfter ændringen. 5. UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS Stk. 1. Udmeldelse og ændring af medlemsstatus skal ske skriftligt eller elektronisk til DTP's sekretariat med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelsen skal således være DTP's sekretariat i hænde senest den. 30/11, 28/2, 31/5 eller den 31/8. DTP bekræfter udmeldelsen. Stk. 2. Udmeldelse og ændring af medlemsstatus kan ikke finde sted fra det tidspunkt, hvor konfliktvarsel er afgivet, og så længe konflikten varer. Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra reglerne i stk. 1 og UDELUKKELSE Stk. 1. Et medlem, der ikke har betalt kontingent i 2 kvartaler, udelukkes som medlem og kan ikke genindtræde i DTP, før restancen er betalt. Stk. 2. Et medlem, der overtræder DTP's love og kollegiale vedtægter, kan af hovedbestyrelsen udelukkes af DTP. Stk. 3. Hovedbestyrelsens beslutning kan af det pågældende medlem indankes for det førstkommende repræsentantskabsmøde. Anken har opsættende virkning, såfremt klagen er fremsat senest 4 uger efter, at beslutningen er medlemmet bekendt. Stk. 4. Et udelukket medlem kan genopnå sine medlemsrettigheder, når hovedbestyrelsen finder tilstrækkeligt grundlag herfor. 7. KONTINGENT Stk. 1. Kontingent fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde for de kommende 2 år. Kontingentet indeksreguleres efter pris- og lønindekset, eller hvad der til enhver tid måtte erstatte dette. Stk. 2. I en konfliktsituation er hovedbestyrelsen bemyndiget til at udskrive ekstra kontingent, så længe konflikten varer og til evt. gæld er betalt. Stk. 3. Kontingentet betales kvartalsvis forud. Kontingentet opkræves den 1/1, 1/4, 1/7, og 1/10. Stk. 4. Ved indmeldelse og ændring af medlemsstatus beregnes kontingent fra den følgende betalingstermin. Stk. 5. Såfremt det ønskes kan registrering af medlemskab opnås øjeblikkeligt mod indbetaling af kontingent for indeværende kvartal. Stk. 6. Kvittering for indbetalt kontingent gælder som medlemsbevis. 8. REGIONER Stk. 1. DTPs medlemmer organiseres i forhold til de 5 regioner: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden. Stk. 2. Medlem af de enkelte regioner er: Ordinære og passive medlemmer, der bor i regionen. Studentermedlemmer henføres til den region, hvor uddannelsesinstitutionen ligger. Stk. 3. Et medlem kan efter anmodning til sekretariatet overføres til den region hvori de arbejder. Stk. 4. Færøerne, Grønland og udland er udenfor regionsinddelingen. Hovedbestyrelsen varetager direkte tandplejerinteresserne i disse områder. 9. MEDLEMSMØDER 3

4 Stk. 1. DTP afholder mindst et årligt medlemsmøde i hver region i marts, april eller maj måned. Findes det begrundet i geografiske eller andre hensyn, nødvendigt kan mødet afholdes flere steder i samme region. Stk. 2. DTP afholder møder i et eller flere faglige fora dels i de enkelte regioner, dels på landsplan. Deltagerne i fagfora i hver region udpeger en kontaktperson. Stk. 3. DTP afholder i år mellem repræsentantskabsmøderne en medlemskonference med faglige, fagpolitiske og foreningsmæssige input 10. REPRÆSENTANTSKABET Stk.1. Repræsentantskabet er DTP's øverste myndighed i alle foreningens anliggender, for så vidt sådanne ikke bringes til urafstemning blandt samtlige medlemmer. Stk. 2. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i ulige år i november. Datoen for mødet, bekendtgøres i "TANDPLEJEREN" I AUGUST. Repræsentantskabet indkaldes af hovedbestyrelsen med 5 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til de I 10, stk. 5 nævnte personer. Samtidig med indkaldelsen udsendes formandsberetning, afskrift af det reviderede regnskab, kandidatopstilling til permanente udvalg samt dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Vedtagelse af forretningsorden. 4. Aflæggelse af beretning om DTP's virksomhed fra: a. Formanden. b. Permanente udvalg. 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 6. Indkomne forslag. 7. Fremlæggelse og godkendelse af arbejdsprogram/virksomhedsplan for DTP's arbejde i de kommende år. 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget. Herunder fastsættelse af kontingent samt bidrag til konfliktfond. 9. Præsentation af hovedbestyrelsen. 10. Valg af udvalgsmedlemmer til permanente udvalg. 11. Valg af 2 kritiske revisorer. 12. Eventuelt. Stk. 3. Forslag til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde kan fremsættes af enhver af de delegerede og de permanente udvalgs medlemmer. Forslag stiles til hovedbestyrelsen og skal være DTP's sekretariat i hænde senest den 15. september. Stk. 4. Det reviderede regnskab samt dagsordenen for repræsentantskabsmødet offentliggøres i TANDPLEJEREN" eller på foreningens intranet i oktober måned. Stk. 5. I repræsentantskabets møder deltager repræsentantskabets delegerede, jf. 11, stk. 1, samt formændene for de permanente udvalg. Stemmeret har kun repræsentantskabets delegerede. Stk. 6. Ordinære medlemmer og studentermedlemmer kan overvære mødet med taleret. Stk. 7. Kun deltagere nævnt i stk. 5 oppebærer rejsegodtgørelse. Stk. 8. De delegerede er pligtige til at deltage i repræsentantskabsmøderne. I tilfælde af sygdom, bortrejse el. lign. skal hovedbestyrelsen underrettes herom. Den delegerede kan lade sig repræsentere ved sin suppleant, som derved overtager dennes rettigheder og pligter. Fuldmagt regnes ikke for gyldig repræsentation. Stk. 9. Et lovligt indkaldt repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af de delegerede er til stede. Sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. Et forslag, som opnår lige mange stemmer for og imod, er forkastet. Undtagelser herfra er sager, henhørende under 10, stk. 10c og d, 21, stk. 1. og 22. Stk. 10. Repræsentantskabet kan: a. straks afgøre et indbragt forslag. b. henvise forslag til udvalg for nærmere drøftelse og undersøgelse før endelig afgørelse. c. henvise forslag til urafstemning. For dette, er krav fra 1/3 af de tilstedeværende delegerede tilstrækkeligt. d. træffe beslutning om force majeure. For dette kræves 2/3 flertal af samtlige delegerede. Stk. 11. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes mindst en måned efter at et flertal i hovedbestyrelsen, mindst 25 % af de delegerede eller mindst 5 % af de ordinære medlemmer skriftligt til hovedbestyrelsen og med angivelse af motiveret dagsorden, har forlangt det. Mødet indkaldes med mindst 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige de i 10, stk. 5 nævnte personer. Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsorden for mødet. På ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan 4

5 kun behandles de på dagsordenen optagne spørgsmål. 11. REPRÆSENTANTSKABETS MEDLEMMER Stk. 1. Repræsentantskabets delegerede er: a. Hovedbestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter jf. 12, stk. 1 b. Delegerede valgt på tillægsmandater. c. Formanden og næstformanden. Stk. 2. Hver region har forlods 3 mandater (inkl. hovedbestyrelsesmedlem og suppleant). Herudover har regionen et antal tillægsmandater afhængig af antal ordinære medlemmer i regionen pr. den forudgående 1. januar, efter følgende regler: 10 tillægsmandater nummereres (nr. 1,2,3 o.s.v.) og fordeles successivt til regionen med det største fordelingstal. Dette er regionens medlemstal ganget med tillægsmandatets nummer og divideret med antallet af foreløbige mandater til regionen, (mindst 3). Hvis ens fordelingstal hindrer afgørelse, benyttes lodtrækning. Tillægsmandater vælges ved urafstemning i de enkelte regioner jf. 17, stk HOVEDBESTYRELSEN Stk. 1. Hovedbestyrelsen består af formanden, næstformanden, et hovedbestyrelsesmedlem fra hver region, samt et studentermedlem med observatørstatus. Formand og næstformand vælges ved urafstemning i hele landet, jf. 17, stk. 1. Hovedbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter fra hver region, vælges ved urafstemning i hver enkelt region. jf. 17, stk. 4. Studentermedlemmet vælges ved urafstemning blandt de studerende medlemmer på de to skoler. Den studerende der får flest stemmer er valgt, nummer to er suppleant, og skal være fra den skole der ikke sidder i hovedbestyrelsen. Stk. 2. Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen uden at meddele forfald udebliver fra 2 på hinanden følgende hovedbestyrelsesmøder, kan hovedbestyrelsen fratage medlemmet dets mandat ved at overdrage dette til suppleanten for resten af den pågældendes valgperiode. 13. HOVEDBESTYRELSENS OPGAVER Stk. 1. Hovedbestyrelsen leder DTP i overensstemmelse med DTP's love og de af repræsentantskabet vedtagne beslutninger. Hovedbestyrelsen er overfor repræsentantskabet ansvarlig for alle aktiviteter mellem repræsentantskabsmøderne. Stk. 2. Hovedbestyrelsen er berettiget til at indgå forpligtende samarbejdsrelationer med andre foreninger /organisationer, f.eks. FTF og internationale organisationer. Stk. 3. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af sekretariatets personale. Stk. 4. Kun hovedbestyrelsen, eller personer udpeget dertil af hovedbestyrelsen, er berettiget til på DTP's vegne at rette henvendelse til offentlig myndighed. Stk. 5. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for DTP's økonomi. Hovedbestyrelsen har ansvaret for, at de af DTP's midler, som ikke er fornødne i den daglige drift, anbringes i sådanne værdipapirer, hvori umyndiges midler anbringes eller på anden lige så betryggende måde. Sker anbringelsen i værdipapirer, skal disse indlægges i depot i anerkendt bank eller sparekasse. Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan ved underskrift af formanden eller - ved dennes forfald - af næstformanden ved underskrift forpligte DTP i økonomiske anliggender. Det skal understreges, at bestemmelsen er en underskriftsregel. Beslutningsgrundlaget forudsættes at være en flertalsafgørelse i hovedbestyrelsen. Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan i perioden mellem de ordinære repræsentantskabsmøder, vælge medlemmer til ledige poster i de permanente udvalg. Stk. 8. Hovedbestyrelsen kan nedsætte rådgivende arbejdsgrupper og kontaktgrupper, hvis medlemmer ikke behøver at være medlemmer af hovedbestyrelsen eller repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinier for gruppernes sammensætning og virksomhed. Stk. 9. Hovedbestyrelsen har pligt til at sørge for nødvendig information og uddannelse af tillidsmændene. Stk. 10. Hovedbestyrelsen er forpligtet til efter afsluttet overenskomstforhandling at lave en plan for den kommende overenskomstforhandling. 14. HOVEDBESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 5

6 Stk. 1. Hovedbestyrelsen begynder sin funktionsperiode d. 1. december jf. 17, stk. 4. Stk. 2. Hovedbestyrelsen vælger på det første ordinære hovedbestyrelsesmøde en kasserer. Stk. 3. Hovedbestyrelsen holder møde mindst 6 gange årligt eller så ofte formanden eller mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt. Stk. 4. Indkaldelse og dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet. Stk. 5. Suppleanter modtager samme materiale som hovedbestyrelsesmedlemmer, og kan deltage i hovedbestyrelsesmøder med observatørstatus. Stk. 6. Hovedbestyrelsen afholder hvert år et hovedbestyrelsesmøde, hvori hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt udvalgsformændene deltager. Stk. 7. Hovedbestyrelsens møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Stk. 8. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Stk. 9. Enhver afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er mødelederens stemme udslagsgivende. Stk. 10. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 11. Efter hvert hovedbestyrelsesmøde udarbejder sekretariatet et referat, der godkendes på efterfølgende hovedbestyrelsesmøde, og offentliggøres på foreningens intranet. Samtlige delegerede til DTPs repræsentantskab samt udvalgsmedlemmer orienteres om offentliggørelsen pr. mail. Stk. 12. Der tilkommer medlemmer af hovedbestyrelsen rejsegodtgørelse efter regler, der i øvrigt er gældende i DTP. 15. FORMAND, NÆSTFORMAND, UDVALGFORMÆND OG SEKRETARIATCHEF Stk. 1. Formanden leder DTP mellem hovedbestyrelsesmøderne, under ansvar overfor hovedbestyrelsen og repræsentantskabet i overensstemmelse med DTP's love. Stk. 2. Næstformanden er stedfortræder for formanden ved dennes fravær. Afgår formanden udenfor tur, fungerer næstformanden, indtil valg kan finde sted. Stk. 3. Formanden, eller i formandens forfald næstformanden, tegner foreningen. Formanden og næstformanden fører i fællesskab eller hver for sig forhandlinger på DTP's vegne efter de af repræsentantskabet og hovedbestyrelsen givne retningslinier. Stk. 4. Sekretariatschefen er ansvarlig for sekretariatets drift. Sekretariatschefen formidler kontakten mellem hovedbestyrelsen og sekretariatet. Stk. 5. Formanden honoreres på fuld tid med et honorar svarende til statens skalatrin 52, plus pension og feriegodtgørelse. Stk. 6. Næstformand honoreres/frikøbes årligt svarende til foreningens takst for frikøb af 21 dage. Øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen honoreres/frikøbes årligt svarende til foreningens takst for frikøb af 18 dage. Ved brug af suppleant modtager denne i stedet honorar for mødedeltagelse. Næstformand og HB-medlemmer kan efter forelæggelse for HB frikøbes takst pr dag ved deltagelse i aktiviteter, som HB skønner nødvendige og som ikke er dækket af de respektive 21 eller 18 frikøbsdage. Stk. 7. Formanden for de permanente udvalg honoreres/frikøbes årligt svarende til foreningens takst for frikøb af 9 dage. Foreningens formand modtager dog ikke honorar for udvalgsformandsposter. 16. URAFSTEMNING Stk. 1. Urafstemning afholdes ved valg af formand, næstformand, hovedbestyrelsesmedlemmer og delegerede til repræsentantskabet jf. 17, og ved indgåelse af kollektive aftaler jf. 18. Herudover kan urafstemning besluttes af repræsentantskabet, jf. 10, stk. 10, og en enig hovedbestyrelse kan i tidsrummet mellem repræsentantskabsmøderne beslutte at sende et spørgsmål til urafstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Stk. 2. Senest 14 dage efter en sådan beslutning fra repræsentantskab eller hovedbestyrelse, drager hovedbestyrelsen omsorg for, at afstemning finder sted. Resultatet af afstemningen bekendtgøres snarest på foreningens intranet. Stk. 3. Hvor intet andet er anført, afgøres urafstemning ved almindelig stemmeflerhed blandt indkomne stemmer. 6

7 Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde afgøre en sag ved skriftlig afstemning blandt samtlige delegerede. Afgørelsen er kun bindende til førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor spørgsmålet skal optages som selvstændigt punkt på dagsordenen. 17. VALG AF FORMANDSKAB, HOVEDBESTYRELSE OG DELEGEREDE VED URAFSTEMNING Stk. 1. Formanden og næstformanden vælges ved urafstemning af og blandt samtlige ordinære medlemmer. Valget foregår i oktober måned i ulige år. Valget gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Funktionsperioden begynder umiddelbart efter det ordinære repræsentantskabsmøde. Ordinært valg af formand og næstformand kan ikke finde sted under løbende konflikt. Stk. 2. I år med formandsvalg og næstformandsvalg indkaldes kandidatforslag med mindst 14 dages varsel. Opstillede kandidater skal have mindst 10 ordinære medlemmer som stillere. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest ved udgangen af august måned. Kandidater skal erklære sig villige til at modtage valg. Kandidater skal have mulighed for at fremkomme med deres program senest i "TANDPLEJEREN's" oktober nummer. Opstilles der kun én kandidat til hvert hverv, er disse valgt uden afstemning. Stk. 3. Stemmeseddel udsendes inden 1. oktober til samtlige stemmeberettigede medlemmer sammen med en vejledning. Det af hovedbestyrelsen nedsatte valgudvalg forestår valghandlingen, herunder optælling af stemmerne. Den kandidat, indenfor hvert valgområde, der opnår absolut flertal (over 50 % af indkomne stemmer), er valgt. Hvis dette ikke opnås, foretages ny urafstemning mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer. Stk. 4. Hovedbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter fra de 5 regioner vælges ved urafstemning af og blandt samtlige ordinære medlemmer i den enkelte region. Valget foregår i oktober måned i lige år. Valget gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Funktionsperioden begynder 1. december. Stk. 5. I år med valg af regionale hovedbestyrelsesmedlemmer indkaldes kandidatforslag med mindst 14 dages varsel. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest ved udgangen af august måned. Kandidater skal erklære sig villige til at modtage valg. Kandidater skal have mulighed for at præsentere sig og evt. program senest i "TANDPLEJEREN's" oktober nummer. Opstilles der i en region kun én kandidat er denne valgt uden afstemning. Stk. 6. Stemmeseddel udsendes inden 1. oktober til samtlige stemmeberettigede medlemmer sammen med en vejledning. Det af hovedbestyrelsen nedsatte valgudvalg forestår valghandlingen, herunder optælling af stemmerne. Den kandidat, indenfor hver region, der opnår flest stemmer er valgt. Den kandidat der opnår næstflest stemmer er suppleant. Stk. 7. Fratræder et hovedbestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder hovedbestyrelsessuppleanten fra samme region i hovedbestyrelsen og overtager derved pågældendes rettigheder og pligter. Er regionens plads i hovedbestyrelsen vakant, enten fordi suppleanten ikke har kunnet overtage, eller fordi ingen kandidater har stillet op, tilbydes pladsen til en kandidat fra de øvrige regioner, der ikke har opnået valg. Først tilbydes pladsen til den kandidat der har opnået det største stemmetal ift. antal medlemmer i regionen vedkommende opstillede i, herefter til den kandidat der har opnået næstflest stemmer ift. antal medlemmer i regionen vedkommende opstillede i, og så fremdeles. Stk. 8 De studerendes medlem af hovedbestyrelsen vælges ved urafstemning blandt de studerende på de to skoler. Den studerende, der får flest stemmer er valgt. Nummer to er suppleant, og skal være fra den skole, der ikke sidder i hovedbestyrelsen. Stk. 9. Delegerede til repræsentantskabet fra regionerne vælges ved urafstemning af og blandt samtlige ordinære medlemmer i den enkelte region. Valget foregår i oktober måned i lige år. Valget gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Funktionsperioden begynder 1. december. Stk. 10. Kandidatforslag indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest ved udgangen af august måned. Kandidater skal erklære sig villige til at modtage valg. Opstilles der i en region kun det antal kandidater til tillægsmandater som regionen skal stille med jf. 11, stk. 2 er disse valgt uden afstemning. Stk. 11. Stemmeseddel udsendes inden 1. oktober til samtlige stemmeberettigede medlemmer sammen med en vejledning. Det af hovedbestyrelsen nedsatte valgudvalg forestår valghandlingen, herunder optælling af stemmerne. Kandidater der ikke opnår valg er suppleanter. Lykkes det ikke at besætte alle delegerede og suppleant poster i en region tilbydes pladsen til en kandidat fra de øvrige regioner, der ikke har opnået valg. Først tilbydes pladsen til den kandidat der har opnået det største stemmetal ift. antal medlemmer i regionen vedkommende opstillede i, herefter til den kandidat der har opnået næstflest stemmer ift. antal medlemmer i regionen vedkommende opstillede i, og så fremdeles. Stk. 12. Resultatet af valg til formand, næstformand, hovedbestyrelse og repræsentantskab offentliggøres på DTPs intranet og i "TANDPLEJEREN". 18. URAFSTEMNINGER VED INDGÅELSE AF KOLLEKTIVE AFTALER 7

8 Stk. 1. Hovedbestyrelsen har pligt til at sende kollektive aftaler om løn- og ansættelsesvilkår på nye områder til urafstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Omfatter en kollektiv aftale dog mindre end 2 % af DTP's stemmeberettigede medlemmer godkender Hovedbestyrelsen forhandlingsresultatet Stk. 2. Hovedbestyrelsen har pligt til at sende genforhandlede kollektive aftaler om generelle løn- og ansættelsesvilkår til urafstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer, der er berørt af aftalen i henhold til DTP's medlemsregister. Hovedbestyrelsen godkender forhandlingsforlig om specielle løn- og ansættelsesvilkår. Omfatter en kollektiv aftale dog mindre end 2% af DTP s stemmeberettigede medlemmer, godkender Hovedbestyrelsen forhandlingsresultatet. 19. JUBILÆUMSFONDEN Stk. 1. Fondens formål er at kunne uddele priser til tandplejere der profilerer eller har profileret tandplejerfaget. Stk. 2. Fondens midler kr er tilvejebragt dels ved overskud og gaver til DTP s 25 års jubilæum i 1999 dels ved tilførsel af midler i 2007 i forbindelse med udbetaling af bonus fra DTP s gruppelivsforsikring. Fonden kan suppleres med ekstraordinære indskud. Stk. 3. Det forudsættes, at det alene er renteindtægter og overskud, der uddeles til en eller flere tandplejere. Stk. 4. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for fondens midler og valg af prismodtagere. Hovedbestyrelsen kan nedsætte en undergruppe, hvor formand eller næstformand skal deltage. 20. REGNSKAB OG REVISION Stk. 1. DTP's regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Sekretariatet fører løbende regnskab over DTP's indtægter og udgifter. Stk. 3. Kassereren fører tilsyn med regnskabet. Stk. 4. Hovedbestyrelsen udarbejder motiveret budgetforslag for de kommende 2 år til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde. Stk. 5. Ved hvert regnskabsårs afslutning opstilles driftsregnskab og status, der forelægges hovedbestyrelsen og senere repræsentantskabet. Stk. 6. Regnskabet skal være revideret af en af hovedbestyrelsen antaget registreret/statsautoriseret revisor. Stk. 7. De af repræsentantskabet valgte 2 revisorer fungerer som kritiske revisorer. 21. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG FORTOLKNING AF VEDTÆGTER Stk. 1. Vedtægtsændringer: Ændringer i nærværende love kan vedtages på et ordinært såvel som ekstraordinært repræsentantskabsmøde, såfremt der er fremsat skriftligt motiveret forslag herom. Lovændringsforslaget vedtages, såfremt 2/3 af samtlige delegerede stemmer herfor, dog jf. 22 stk. 3. Kan denne majoritet ikke skabes, er forslaget forkastet. Stk. 2. Fortolkning af vedtægterne: Giver vedtægterne anledning til fortolkningstvivl skal hoved bestyrelsen i en akut situation afgøre, hvilken fortolkning, der skal gælde. Afgørelsen meddeles skriftligt snarest efter. Vedtægterne skal derefter omformuleres på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. 22. FORENINGENS OPLØSNING Stk. 1. Opløsning af DTP kræver tilslutning på repræsentantskabsmøde fra 2/3 af samtlige delegerede og derefter 3/4 tilslutning fra samtlige stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig urafstemning. Stk. 2. I tilfælde af opløsning træffer repræsentantskabet bestemmelse om anvendelse af DTP's formue. Stk. 3. Denne paragraf kan kun ændres med samme kvalificerede stemmetal ved hvilken DTP opløses. 23. IKRAFTTRÆDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER Stk. 1. Nærværende love er vedtaget på Dansk Tandplejerforenings Repræsentantskabsmøde 26. november

9 KOLLEGIALE VEDTÆGTER OG ETISKE REGLER FORMÅL 1. De kollegiale vedtægter har til formål at opretholde og fremme et godt kollegialt sammenhold blandt DTP's medlemmer og fremme standens anseelse, samt på en værdig og saglig måde at fremme befolkningens tandsundhed. FORHOLD TIL FAGET 2. Tandplejere har et personligt ansvar for til enhver tid at vedligeholde deres teoretiske viden og praktiske færdigheder på bedst mulig måde. 3. Tandplejere skal til enhver tid opretholde en faglig moral, der kan styrke fagets anseelse. 4. Medlemmer skal i sager, som kræver forhandling eller henvendelse til myndigheder, institutioner m.v. rette henvendelse til DTP's hovedbestyrelse, og kan således ikke selvstændigt forhandle eller afslutte aftaler, som medfører ændringer i de eksisterende arbejdsområder og lønforhold. FORHOLD TIL PATIENTERNE 5. Tandplejerne skal i udøvelsen af deres erhverv ikke lade sig påvirke af patienternes nationalitet, religion, race, hudfarve, politisk ståsted eller andre tilhørsforhold. 6. Tandplejerne har tavshedspligt m.h.t. hvad patienten og dennes pårørende betror dem om personlige forhold. 7. Tandplejere skal give patienter en saglig information om fordele og ulemper ved den anbefalede behandling FORHOLD TIL KOLLEGER, ARBEJDSGIVERE OG SAMARBEJDSPARTER 8. Tandplejeren skal fremme loyalt samarbejde med kolleger og andre faggrupper og pårørende. 9. Hensynet til den enkelte patient er overordnet hensynet til kolleger, arbejdsgivere og samarbejdsparter. FORHOLD TIL SAMFUNDET 10. Tandplejeren skal være saglig i sin information om sit virke. 11. Tandplejeren må ikke gennem annoncering eller skiltning på en usaglig måde markedsføre sig selv sit fag eller sin stand. FORHOLD TIL DANSK TANDPLEJERFORENING 12. Tandplejere skal på begæring oplyse DTP om løn- og ansættelsesforhold. 13. Tandplejere bør være med til at præge foreningens aktiviteter. 14. Tandplejere bør meddele overtrædelser af ovenstående vedtægter til DTP's ledelse. Vedtaget på Dansk Tandplejerforenings repræsentantskabsmøde den 17. november 1996 og revideret den 9. november

10 LOVE FOR DTP S KONFLIKTFOND, STIFTET FORMÅL Stk. 1 Formålet med det af DTP oprettede konfliktfond er: at garantere DTP's økonomiske forpligtelser overfor FTF og at sikre understøttelse til medlemmer, der rammes økonomisk under en konflikt samt for den del af fondet, som overstiger grundkapitalen at afholde udgifter til særlige formål, som DTP måtte ønske. 2 Grundkapitalens størrelse 1.1 Fondets grundkapital skal under ordinære forhold udgøre kr. pr. 1. oktober 2000 pr. ordinært medlem. Medlemstallet pr. 1. januar er afgørende. 2.1 Grundkapitalen indexreguleres hvert år pr. 1. oktober som følge af nettopristallet. Nettopristal oktober 2000 = 100,8. 3 Grundkapitalens tilvejebringelse 1.1 Grundkapitalen tilvejebringes ved rentetilskrivning, ordinære medlemmers bidrag samt ved kapitalindskud. 1.2 Bidrag til konfliktfonden fastsættes af repræsentantskabet. 1.3 Når der trækkes på fondets grundkapital, skal de ordinære medlemmer ligeligt over en af hovedbestyrelsen nærmere bestemt periode indbetale et beløb, der bringer fondet op på grundkapitalen. 4 Fondens anvendelse 1. KONFLIKT 1.1 Fondets grundkapital kan anvendes til betaling af understøttelse til medlemmer, der rammes økonomisk under konflikt varslet af arbejdsgivere eller DTP, samt til dækning af alle ekstraudgifter, der måtte påløbe under og i tilslutning til en konfliktsituation. 1.2 En konfliktsituation anses for at være etableret, når der er afgivet varsel om arbejdsstandsning, uanset om varslet er afgivet af arbejdsgivere eller DTP. En konfliktsituation anses også for at være etableret ved indkaldelse af kollektive opsigelser. 1.3 Understøttelsesbeløbets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen. 1.4 Medlemmer, der er i kontingentrestance til DTP eller konfliktfondet, er ikke berettiget til at få understøttelse af fondet. 2. SÆRLIGE FORMÅL 2.1 Den del af fondets midler, der måtte ligge over grundkapitalen, kan anvendes til særlige formål, som en enig hovedbestyrelse på et hovedbestyrelsesmøde har godkendt. 5 Administration 1.1 Konfliktfonden ledes og administreres af DTP's hovedbestyrelse og revideres af DTP's statsautoriserede/registrerede revisor. De dermed forbundne udgifter afholdes af fondets midler. Regnskab for fonden aflægges samtidig med DTP's regnskaber. 2.1 Under en konfliktsituation er DTP's hovedbestyrelse bemyndiget til at optage lån. Sådanne lån skal efterfølgende godkendes af repræsentantskabet. 6 Vedtægtsændringer 1.1 Ændring af nærværende love foretages efter samme regler, som er gældende for "LOVE FOR DANSK TANDPLEJERFORENING", Konfliktfondens opløsning 1.1 Opløsning af konfliktfonden foretages efter samme regler, som er gældende for "LOVE FOR DANSK TANDPLEJERFORENING",

11 Godkendt på Repræsentantskabsmødet den 9. november 2013 Elisabeth Gregersen formand Alice Kristensen næstformand Merete Valentinus Region Hovedstaden Fabienne Leth-Petersson Region Sjælland Susanne Hakala Region Syddanmark Lene Aagaard Thomsen Region Midtjylland Signe Bach Region Nordjylland 11

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse Love & vedtægter Forbundslove Standardvedtægter for medarbejderforeninger, specialgrupper og kredse Vedtægter for Dansk Journalistforbunds ophavsretsfond Delegeretvalgregler Hovedbestyrelsens forretningsorden

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion Dansk Byggeris vedtægter 2015 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere