Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord"

Transkript

1 Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord

2 Velkomst til nye studerende... 3 At studere på SOSU Nord... 4 Sådan er undervisningen tilrettelagt... 4 Uddannelsens formål... 5 Uddannelsens titel... 5 Uddannelses varighed... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 5 Viden og forståelse... 5 Færdigheder... 6 Kompetencer... 6 Uddannelsens struktur... 6 Uddannelsens indhold... 7 Modulbeskrivelse for professionel praksis (obligatorisk fagmodul)... 7 Modul Ob1: Professionel praksis, 10 ECTS... 7 Modulbeskrivelse: kvalitetsudvikling og dokumentation (Obligatorisk modul)... 8 Modul Ob2: Kvalitetsudvikling og dokumentation 10 ECTS... 8 Modulbeskrivelse: Sammenhængende forløb (valgfrit modul)... 9 Modul Vf1: Sammenhængende forløb ECTS Modulbeskrivelse: Tværfaglige indsatsområder (Valgfrit modul) Modul Vf2: Tværfaglige indsatsområder 10 ECTS Modulbeskrivelse: Pædagogik og kommunikation (valgfrit modul) Modul Vf3: Pædagogik og kommunikation 10 ECTS Modulbeskrivelse: Socialpædagogik og psykiatri (valgfrit modul) Modul Vf4: Socialpædagogik og psykiatri 5 ECTS Modulbeskrivelse: omsorgs- og relationsarbejde (valgfrit modul) Modul Vf5: Omsorgs- og relationsarbejde 5 ECTS Modulbeskrivelse: Afgangsprojekt 10 ECTS Læringsmål for afgangsprojektet Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlige opgaver A: Mundtlig prøve udgangspunkt i et kort og langt projekt Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt B: Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis C: Afgangsprojektet Det skriftlige produkt Krav til det skriftlige produkt, hvis der skrives i gruppe Den mundtlige prøve Bedømmelse Formelle krav til alle opgaver Formelt om vejledning ved opgaveskrivning... 20

3 Praktiske oplysninger Adresse og telefon nummer Administration Alkohol- og rygepolitik Bibliotek Åbningstider: Hvem kan låne? Bærbar computer Evalueringer Forsikringsforhold IT- faciliteter Kantine Åbningstider Køleskab Kopiering Lærebøger Studiekort Studievejledningen SVU Udmeldelse Undervisere WEB adresse

4 Velkomst til nye studerende Velkommen som ny studerende på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Studiet udbydes af Erhvervs- akademi Århus og gennemføres på SOSU Nord. Vi håber, du bliver glad for studiet, og at denne studiehånd- bog vil gøre dit arbejde på studiet nemmere for dig. Vi håber, at du vil opleve glæden ved at fordybe dig i spændende emner, der udvikler dig fagligt og person- ligt og giver dig passende udfordringer. Resultatet skulle gerne være, at du føler dig endnu bedre klædt på til et arbejdsliv, hvor der sker forandringer, som stiller nye krav og som åbner nye muligheder for medar- bejderen, hvis man er klædt på til det. Studiet har rammerne for en proces, hvor undervisningens form og indhold i høj grad vil tilgodese både samfundets, erhvervslivets og de studerendes behov og krav til en moderne akademiuddannelse. På studiet er det den enkeltes kompetencer og udvikling af disse, der er i centrum. Vi vil hele tiden arbejde målrettet på at forbedre og udvikle studiet. Målet er at styrke samspillet med de nordjyske arbejdspladser, sådan at uddannelsens relevans hele tiden er opdateret. Derfor er undervisnin- gen planlagt med projekter og rettet mod konkrete problemstillinger fra arbejdslivet. Studiehåndbogen er underordnet den til enhver tid gældende studieordning, lov og bekendtgørelse. Studiehåndbogen vil med mellemrum blive revideret i samspil med de studerende og som følge af nye krav til studiet, ændrede ressourcer, nye tværfaglige samarbejdspartnere, udvikling i læringsstrategier, de lø- bende evalueringer og andre forhold, der kræver studieplansændringer i de kommende år. Studiet kan tilbyde dig faglige, teoretiske og praktiske rammer for din erhvervsakademiuddannelse, og det er vores håb, at vi i fællesskab kan udfylde disse rammer på en sådan måde, at du kan mærke, at du har fået et kompetenceløft, der gavner dig og dine omgivelser i årene frem. Lars Jakobsen Direktør SOSU Nord September

5 At studere på SOSU Nord At begynde på en akademiuddannelse ved SOSU Nord betyder, at man beslutter sig for at leve som stude- rende måske i flere år al afhængig af hvor mange moduler du ønsker. For mange betyder det, at de efter en tid i erhvervslivet igen skal vænne sig til at sidde på skolebænken og lære at tilrettelægge deres tid, således at der bliver et rimeligt forhold mellem studierne og andre gøremål. På SOSU Nord tilstræber vi at have et åbent og kreativt miljø, der er præget af samarbejde og fleksibilitet. SOSU Nord har en målsætning om, at skabe mulighed for, at den studerende uddanner sig til at arbejde i og udvikle social- og sundhedsområdet samt det pædagogisk område til gavn for brugerne. Samt at skabe et højt kvalitativt uddannelsesmiljø, hvor den studerende har mulighed for at erhverve sig et højt erhvervsfag- ligt kompetenceniveau med udgangspunkt i målene for de enkelte uddannelser. Begyndervanskeligheder Hvis man gennem flere år har været vant til et job, hvor man bevæger sig meget omkring, tager det tid at vænne sig til at sidde stille og tilegne sig teoretisk stof. Giv ikke for hurtigt op problemet kendes af mange og det løser sig som regel efter nogle uger. I begyndelsen kan uddannelsen forekomme uoverskuelig, men man vil gradvis få udvidet sit kendskab til modulerne, teorierne og arbejdsmetoderne. Man bliver bedre til at prioritere, hvordan man anvender sin tid bedst muligt i undervisningen og hjemme. Ved slutning af stu- diet er det svært at forstå, at man fandt begyndelsen svær. Sådan er undervisningen tilrettelagt Det kræver en selvstændig og engageret indsats at gennemføre en akademiuddannelse. En stor del af un- dervisningen er projektarbejde. Projektarbejdet indebærer, at man har mulighed for selv at påvirke indhol- det af sin uddannelse ved valg af emner til de skriftlige arbejder. Men det indebære også, at man selv skal søge oplysninger og strukturere sit arbejde. Det er almindeligt at føle sig frustreret i perioder i løbet af studiet: Har jeg valgt den rigtige uddannelse? Jeg kan ikke nå at læse, det jeg bør. Kan jeg bestå? Kan jeg få arbejde, når jeg er færdig. Det kan falde sammen med ekstra belastninger i privatlivet: sygdom i familien, flytning eller lignende. I den situation kan det være en god idé at tage en snak med studievejlederen og/eller en af lærerne. 4

6 Uddannelsens formål Formålet med Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er at videreuddanne den studerende til at fungere som kompetente fagpersoner inden for kvalitets- og udviklingsarbejde i social- og sundhedssektoren. Desuden opnår den studerende kompetence til at dokumentere og prioritere handlemuligheder med for- ståelse for områdets faglige og teoretiske perspektiver og dets samfundsmæssige placering og forankring. Den studerende opnår kompetencer til på et fagligt og metodisk grundlag at analysere og vurdere praksis- nære problemstillinger inden for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Formålet med uddannelsen er at forbedre såvel den studerendes erhvervskompetence som den personlige kompetence. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om videregående voksenud- dannelser. Uddannelsens titel Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i Sundhedspraksis og den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Health Practise. jf. bekendtgørelse for videregående vok- senuddannelser. Uddannelses varighed Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS- point (European Credit Transfer System). ECTS- point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførel- sen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skema- lagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt prø- ver og andre bedømmelser. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold Uddannelsen er opbygget af to obligatoriske moduler af hvert 10 ECTS point, og fem valgmoduler hvor de tre har et omfang af 10 ECTS og de to et omfang af 5 ECTS hver. Den studerende vælger selv valgmoduler tilsammen med et omfang af 30 ECTS point. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt med et omfang af 10 ECTS point. Uddannelsens mål for læringsudbytte Viden og forståelse Dimittenden skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for det praksisnære arbejde i social- og sundhedssektoren Dimittenden skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for erhvervets og fagområdets praksis og centralt anvendt teori og metode 5

7 Færdigheder Dimittenden skal kunne anvende centrale metoder og teorier i relation til at arbejde kvalitets- og udviklingsorienteret i forhold til praksisnære problemstillinger inden for social- og sundhedsvæse- net i en forståelse for områdets samfundsmæssige placering og forankring Dimittenden skal kunne beskrive, vurdere og bearbejde praksisrelaterede problemstillinger med fokus på at dokumentere og prioritere handlemuligheder på et systematisk analytisk grundlag med inddragelse af centrale teoretiske perspektiver, samt på baggrund af disse opstille og vælge løs- ningsmuligheder Dimittenden skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samar- bejdspartnere og brugere Kompetencer Dimittenden skal kunne håndtere udviklingssituationer inden for det praksisnære arbejde i social- og sundhedssektoren Dimittenden skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang Dimittenden skal kunne udvikle egen praksis i forhold til at arbejde i social- og sundhedsvæsenet og handle med udgangspunkt i borgerens situation, muligheder og behov. Uddannelsens struktur Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er bygget op af 6 moduler: 2 obligatoriske, 3 valgfrie samt et af- gangsprojekt. Obligatoriske moduler: Professionel praksis 10 ECTS Kvalitetsudvikling og dokumentation 10 ECTS Valgfrie moduler: Sammenhængende forløb 10 ECTS Tværfaglige indsatsområder 10 ECTS Pædagogik og kommunikation 10 ECTS Socialpædagogik og psykiatri 5 ECTS Omsorgs- og relationsarbejde 5 ECTS De obligatoriske moduler og valgmoduler skal gennemføres og bestås før prøven i afgangsprojektet. Hver modul er en afgrænset faglig enhed, der kan studeres selvstændigt. 6

8 Uddannelsens indhold Modulbeskrivelse for professionel praksis (obligatorisk fagmodul) Modul Ob1: Professionel praksis, 10 ECTS Den studerende opnår færdigheder i og kompetencer til at kunne beskrive og vurdere praksisnære pro- blemstillinger i social- og sundhedspraksis, ud fra viden om og forståelse for social og sundhedsvæsenets samfundsmæssige, kulturelle og organisatoriske rammer. Modulet har primært fokus på den betydning samfundet, organisationen og kulturen har for den professio- nelles muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren. Indhold Politiske og administrative styringsformer samt organisatoriske rammer og vilkår, og disses betyd- ning for borgere og medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet. Borgerens situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet, herunder begreber som syg, sund, livsformer, levevilkår og kultur. Magt og etiske dilemmaer i relation til samarbejdet med borgeren og dennes pårørende. Organisations- og kulturforståelse i forhold til mødet mellem borger og den professionelle. Konfliktforståelse i forhold til situationer, der kan opstå i mødet mellem professionelle borgere, på- rørende og/eller kollegaer. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for politiske og administrative styringsformer samt organisatoriske rammer og vilkårs betydning for borgere og medarbejdere i social- og sund- hedsvæsenet. Skal have viden om og forståelse for organisationers og kulturers betydning for samarbejde mellem de professionelle og borgerne. Skal have viden om og forståelse for menneskets eksistens og borgerens muligheder og begræns- ninger ved forskellige levevilkår, livsformer, sundhedstilstand og kulturelle baggrund. Skal have viden om og forståelse for dilemmaer og konflikter i mellemmenneskelige relationer i forhold til såvel borgere, pårørende som kollegaer. Skal have viden om og forståelse for konfliktsituationer der kan opstå i mødet mellem professionel- le, borgere, pårørende og/eller kollegaer. Færdigheder Den studerende skal kunne vurdere, hvilken betydning de samfundsmæssige, kulturelle og organi- satoriske rammer har for praksisudøvelse i social- og sundhedsvæsenet. Skal kunne vurdere etiske problemstillinger i tilknytning til magtforhold i social- og sundhedsarbej- det. 7

9 Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge relevan- te handlemuligheder knyttet hertil. Den studerende skal kunne håndtere forskellige perspektiver på professionel praksis i social- og sundhedssektoren og agere herudfra. Den studerende skal kunne indgå i og varetage samarbejde med borgeren ud fra borgerens behov og situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet. Den studerende skal kunne håndtere konfliktsituationer der kan opstå i samarbejdet mellem pro- fessionelle, borgere, pårørende og/eller kollegaer. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af et kort oplæg. Ekstern censur. Modulbeskrivelse: kvalitetsudvikling og dokumentation (Obligatorisk modul) Modul Ob2: Kvalitetsudvikling og dokumentation 10 ECTS Den studerende opnår færdigheder i og kompetencer til at vurdere konkrete praksisnære problemstillinger, samt opstille konkrete, innovative og prioriterede løsningsforslag i samarbejde med borgeren, pårørende og samarbejdspartnere. Modulet har fokus på dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af social- og sundhedspraksis med henblik på at sikre kontinuitet, sikkerhed og kvalitet. Indhold Dokumentations- og evalueringsmetoder og modeller. Evalueringskultur, herunder etiske aspekter ved dokumentation og evaluering, eksempelvis Medi- cinsk Teknologi Vurdering. Kvalitetssikring, herunder Den Danske Kvalitetsmodel. Læring og handlekompetence i praksisfællesskaber. Innovation af praksisfeltet. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for kvalitetsmodeller og sådannes betydning for udviklingen af det danske social- og sundhedsvæsen. Den studerende skal have viden om og forståelse for kvalitetsstyring og udvikling af modeller og redskaber, der kan sikre kvaliteten af social- og sundhedsvæsenets ydelser. Den studerende skal have viden om og forståelse for læring som en del af kvalitetsudviklingen af praksis. Den studerende skal have viden om og forståelse for handlekompetence som forudsætning for pro- fessionelt arbejde i social- og sundhedsvæsenet Færdigheder Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til brug for kvalitetssikring og dokumentation af praksis i social- og sundhedsvæsenet. 8

10 Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til i konkrete praksissituationer at foretage nuancerede beskrivelser af praksis ud fra forskellige perspektiver med afsæt i relevant viden. Den studerende skal kunne formidle ny viden om dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af praksisnære problemstillinger til borgere, pårørende og kollegaer. Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af sundhedspraksis Den studerende skal have handlekompetence til fagligt og tværfagligt aktivt at deltage i et professi- onelt samarbejde. Den studerende skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af et kort oplæg. Ekstern censur. Modulbeskrivelse: Sammenhængende forløb (valgfrit modul) Modul Vf1: Sammenhængende forløb ECTS 10 Den studerende skal opnå færdigheder og kompetencer til at koordinere indsatser og indgå i et samarbejde om det sammenhængende forløb. Modulet har primært fokus på fagområderne gerontologi, patientologi og salutogenese for derigennem at kunne medvirke til at skabe sammenhæng i borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet. Modulet har primært fokus på borgerens oplevelse af sammenhæng i forløbet, sekundært på den professi- onelles og organisationens oplevelse af sammenhæng. Læringsmål Indhold Etik og menneskesyn i forhold til pleje og omsorg indenfor fagområderne gerontologi, patientologi og salutogenese. Kommunikationens betydning som metode til at fremme samarbejde og til at forebygge og løse konfliktsituationer. Oplevelse af sammenhæng og redskaber til at understøtte sammenhæng. Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for begreber og metoder, der knytter sig til plejen og omsorg i relation til faget. Den studerende skal have viden om og forståelse for de faglige og etiske problemstillinger, som knytter sig til fagområderne gerontologi, patientologi og salutogenese. Den studerende skal have viden om og forståelse for menneskesyn og konsekvenser for udøvelsen af pleje og omsorg. 9

11 Den studerende skal have viden om det kommunikative aspekt i det tværfaglige samarbej- de i sammenhængende forløb og forståelse for konflikthåndtering i forbindelse med sam- me. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende teorier og metoder der fremmer oplevelsen af sammenhæng hos borger, professionel og organisation. Den studerende skal kunne vurdere planlægning og koordineringen af det sammenhængende for- løb. Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsninger til borgere og sam- arbejdspartnere. Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i forhold til sammenhæn- gende forløb. Den studerende skal kunne koordinere indsatser og formidle praksisnære problemstillinger til rele- vante borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Den studerende skal kunne håndtere eventuelle konfliktsituationer opstået i forbindelse med sam- arbejde om det sammenhængende forløb. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt. Intern bedømmelse. Modulbeskrivelse: Tværfaglige indsatsområder (Valgfrit modul) Modul Vf2: Tværfaglige indsatsområder 10 ECTS Den studerende opnår færdigheder og kompetencer til professionelt at kunne indgå i tværfagligt og tvær- sektorielt samarbejde på baggrund af viden om særlige indsatsområder i social- og sundhedsvæsenet. Modulet har fokus på at udvikle og være innovativ i forhold til aktuelle indsatsområder i de forskellige sek- torer. Modulets formål er fordybelse i et særligt udvalgt indsatsområde inden for eget praksisfelt, som for eksempel sundhedsfremme, rehabilitering, sundhedsinnovation, recovery eller lignende. Indhold Teori og metode der knytter sig til pleje og omsorg i relation til indsatsområdet. Teori og metode om motivation og innovation. Etiske dilemmaer i relation til indsatsområdet, herunder perspektiver på den professionelle og pri- vate magt. Teoretisk og praktisk formidling i forhold til at kunne varetage særlige opgaver inden for indsatsom- rådet med afsæt i love og rammer. Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde i et forpligtende arbejdsfællesskab med afsæt i egne og andres kompetencer. Evaluering af egen og andres indsats. 10

12 Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for teorier, begreber og metoder af betydning for pleje og omsorgssituationer i relation til det særlige indsatsområde. Den studerende skal have viden om og forståelse for de faglige og etiske problemstillinger, som knytter sig til det særlige indsatsområde. Den studerende skal have viden om og forståelse for de love og rammer, der knytter sig til det sær- lige indsatsområde. Den studerende skal have viden om og forståelse for forskellige perspektiver på den professionelle og private magt i forhold til det særlige indsatsområde. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende begreber og metoder af betydning for pleje og omsorg i relati- on til det særlige indsatsområde. Den studerende skal kunne formidle central teori relateret til det særlige indsatsområde. Den studerende skal kunne anvende motivations- og innovationsteorier med henblik på at styrke borgerens ønske om forandring. Kompetencer Den studerende skal kunne deltage i udviklingsorienteret arbejde i forhold til det særlige indsats- område. Den studerende skal kunne deltage i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i relation til indsats- området ud fra kendskab til egne og andres kompetencer. Den studerende skal kunne varetage særlige funktioner og opgaver i relation til det særlige indsats- område. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt. Intern bedømmelse. Modulbeskrivelse: Pædagogik og kommunikation (valgfrit modul) Modul Vf3: Pædagogik og kommunikation 10 ECTS Den studerende opnår pædagogiske og kommunikative færdigheder i og kompetencer til professionelt at indgå i samarbejde med elever, borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Modulet fokuserer på viden, analyse, teoriforståelse og brugen af hhv. pædagogisk og kommunikative teo- rier og metoder koblet til det social- og sundhedspraktiske område. Med udgangspunkt i erfaringsbaseret praksis, styrkes den studerendes kompetence til at identificere, bear- bejde og løse pædagogiske og kommunikative problemstillinger i det social- og sundhedsfaglige felt. Indhold Teori og metode i relation til pædagogik og kommunikation i forhold til det social- og sundhedsfag- lige felt. Voksenlæring og erfaringspædagogik. 11

13 Didaktiske overvejelser i relation til pædagogisk praksis i det social- og sundhedsfaglige felt, eksem- pelvis i forhold til borgergrupper med særlige forudsætninger, pårørende, elever eller samarbejds- partnere. Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for teori og metode i relation til pædagogik og kommunikation i social- og sundhedsvæsenet, eksempelvis supervision og samtaleteknik. Den studerende skal have viden om og forståelse for voksenlæring og erfaringspædagogik, eksem- pelvis i forhold til planlægning, afholdelse og evaluering af lærerprocesser. Den studerende skal have viden om og forståelse for didaktiske overvejelser i relation til pædago- gisk praksis i det social- og sundhedsfaglige felt. Den studerende skal have viden om og forståelse for innovative læringsprocesser. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende kommunikative færdigheder i relation til faglige og etiske pro- blemstillinger. Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i forhold til kommunikation og pædagogik i læreprocesser. Den studerende skal kunne formidle pædagogiske og kommunikative overvejelser til borgere, pårø- rende og samarbejdspartnere. Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere pædagogiske og kommunikative udviklingsorienterede situa- tioner. Den studerende skal kunne indgå i pædagogiske og kommunikative overvejelser i et professionelt samarbejde. Den studerende skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle, planlægge, udføre og evaluere kommunikative og pædagogiske processer. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt. Intern bedømmelse. Modulbeskrivelse: Socialpædagogik og psykiatri (valgfrit modul) Modul Vf4: Socialpædagogik og psykiatri 5 ECTS Den studerende opnår færdigheder i og kompetencer til professionelt at deltage i samarbejdet i det social- pædagogiske og psykiatriske arbejdsområde.modulet har fokus på teorier og metoder i relation til det soci- alpædagogiske og psykiatriske felt. Indhold: Systemisk tilgang i mødet med hhv. borger, pårørende og samarbejdspartnere. Recovery, rehabilitering og empowerment som tilgange til arbejdet i feltet. Socialpædagogiske indsatsformer. Arbejdsmiljø i forhold til arbejdet inden for dette felt. 12

14 Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for det borgernære omsorgs- og relationsarbejde i det socialpædagogiske og psykiatriske felt. Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for centralt anvendt teori og metode i tilknytning til socialpædagogik og psykiatri. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber, herunder forskellige tilgange til arbejdet. Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i relation til socialpædagogisk og psykiatrisk arbejde og kunne opstille samt vælge løsningsmuligheder, der giver kvalitet for borger- ne. Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger vedrørende socialpædagogiske og psykiatriske tilgange i det praksisnære arbejde i social- og sundhedssektoren og kunne formidle løsningsmuligheder til borgere og samarbejdspartnere. Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere situationer i det praksisnære socialpædagogiske og psykiatri- ske arbejde. Den studerende skal kunne deltage i et professionelt samarbejde med henblik på at sikre kvalitet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejde. Den studerende skal i en struktureret sammenhæng kunne vurdere konkrete situationer med hen- blik på at kunne tage vare på sig selv og sikre professionel tilgang. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Intern bedømmelse. Modulbeskrivelse: omsorgs- og relationsarbejde (valgfrit modul) Modul Vf5: Omsorgs- og relationsarbejde 5 ECTS Den studerende skal opnå øgede færdigheder og kompetencer inden for professionelt omsorgs- og relati- onsarbejde. Dette inkluderer viden om den samfundsmæssige, kulturelle og faglige udvikling, og hvordan udviklingen har påvirket feltet. Modulet har fokus på omsorgs- og relationsarbejde og på, hvordan dette arbejde defineres, udføres, og hvilke mål der kan sættes for det. Indhold Omsorgsteori, omsorgsidentitet samt omsorgssystemer. Definition af relationsarbejde og dets nuancer. Vidensformer i relations til omsorgs- og relationsarbejde. Samfundsmæssig, kulturel og faglig udvikling af feltet. Samspil imellem faget, sagen og det personlige plan for omsorgs og relationsarbejdet. Arbejdsmiljø set i forhold til omsorgs- og relationsarbejde. 13

15 Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for det praksisnære omsorgs- og relationsarbejde. Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for centralt anvendt teori og metode i tilknytning til omsorgs- og relationsarbejde. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende centrale metoder til professionelt at udføre omsorgs- og rela- tionsarbejde. Den studerende skal kunne vurdere arbejdsvilkår inden for omsorgs- og relationsarbejde. Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger i relation til omsorgs- og relati- onsarbejde og kunne opstille samt vælge løsningsmuligheder, der giver kvalitet for borgerne. Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer set i relation til det borger- nære omsorgs- og relationsarbejde. Den studerende skal kunne deltage professionelt i samarbejdsrelationer inden for omsorgs- og rela- tionsarbejde. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Intern bedømmelse. Modulbeskrivelse: Afgangsprojekt 10 ECTS Læringsmål for afgangsprojektet Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår: Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for det praksisnære arbejde i social- og sundheds- sektoren, Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for erhvervets og fagområdets praksis og centralt anvendt teori og metode. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og teorier i relation til at arbejde kvalitets- og udviklingsorienteret i forhold til praksisnære problemstillinger indenfor social- og sundhedsvæ- senet i en forståelse for områdets samfundsmæssige placering og forankring, Den studerende skal kunne beskrive, vurdere og bearbejde praksisrelaterede problemstillinger med fokus på at opstille samt vælge handlemuligheder på et systematisk grundlag med inddragelse af centrale teoretiske perspektiver, samt på baggrund af disse opstille og vælge løsningsmuligheder, Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til sam- arbejdspartnere og brugere. 14

16 Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere udviklingssituationer inden for det praksisnære arbejde i soci- al- og sundhedssektoren, Den studerende skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, Den studerende skal udvikle egen praksis i forhold til at arbejde i social- og sundhedsvæsenet og handle med udgangspunkt i borgerens situation, muligheder og behov. Eksamen Mundtlig prøve med udgang i projekt. Ekstern censor. Bemærk: For at kunne afslutte afgangseksamen, skal alle øvrige prøver være bestået. 15

17 Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlige opgaver A: Mundtlig prøve udgangspunkt i et kort og langt projekt Det er en mundtlig prøve, hvor den studerende får en karakter på baggrund af den mundtlige eksaminati- on. Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt Det korte projekt er et obligatorisk oplæg til og udgangspunkt for den mundtlige prøve. Det er karakterise- ret af: At den studerende selv formulerer prøvespørgsmål ved at lave en problemformulering eller hypo- tese At den studerende selv vælger teorigrundlag for det korte projekt At det skriftlige materiale præsenterer eksaminator og censor for teori- og empirivalg i forbindelse med én eller anden form for tematiseret fremstilling, det kan være nærmere beskrevet. Det korte projekt skal minimum indeholde følgende elementer: Problemstilling Problemformulering/hypotese Empirisk data Metodevalg og teori som kan skabe belæg for og begrunde indsatsen i praksis. I det korte projekt kan indgå materiale f.eks. i form af videooptagelser, radioprogrammer, interviewopta- gelser, nyhedsbreve evt. som bilag. Det korte projekt må samlet set være på maksimum 8 normalsider svarende til 8x2400 tegn incl. mellem- rum. Den mundtlige eksamen er på 30 minutter i alt, hvori det korte projekt indgår som en del af bedømmelsen. Eksaminationen har følgende fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtalen 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Det er en mundtlig prøve, hvor den studerende får en karakter på baggrund af projektet og den mundtlige eksamination. Det lange projekt er et obligatorisk oplæg til og udgangspunkt for den mundtlige prøve. Det er karakteriseret af: at den studerende selv formulerer prøvespørgsmålet ved at lave en problemformulering eller hypo- tese. at den studerende selv vælger teorigrundlaget for det lange projekt. at det skriftlige materiale præsenterer eksaminator og censor for teori- og empirivalg i forbindelse med én eller anden form for tematiseret fremstilling, der kan være nærmere beskrevet. 16

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 01.04.2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching Studievejledning med undervisningsplan Efterår 2012 Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching 10 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere