Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord"

Transkript

1 Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord

2 Velkomst til nye studerende... 3 At studere på SOSU Nord... 4 Sådan er undervisningen tilrettelagt... 4 Uddannelsens formål... 5 Uddannelsens titel... 5 Uddannelses varighed... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 5 Viden og forståelse... 5 Færdigheder... 6 Kompetencer... 6 Uddannelsens struktur... 6 Uddannelsens indhold... 7 Modulbeskrivelse for professionel praksis (obligatorisk fagmodul)... 7 Modul Ob1: Professionel praksis, 10 ECTS... 7 Modulbeskrivelse: kvalitetsudvikling og dokumentation (Obligatorisk modul)... 8 Modul Ob2: Kvalitetsudvikling og dokumentation 10 ECTS... 8 Modulbeskrivelse: Sammenhængende forløb (valgfrit modul)... 9 Modul Vf1: Sammenhængende forløb ECTS Modulbeskrivelse: Tværfaglige indsatsområder (Valgfrit modul) Modul Vf2: Tværfaglige indsatsområder 10 ECTS Modulbeskrivelse: Pædagogik og kommunikation (valgfrit modul) Modul Vf3: Pædagogik og kommunikation 10 ECTS Modulbeskrivelse: Socialpædagogik og psykiatri (valgfrit modul) Modul Vf4: Socialpædagogik og psykiatri 5 ECTS Modulbeskrivelse: omsorgs- og relationsarbejde (valgfrit modul) Modul Vf5: Omsorgs- og relationsarbejde 5 ECTS Modulbeskrivelse: Afgangsprojekt 10 ECTS Læringsmål for afgangsprojektet Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlige opgaver A: Mundtlig prøve udgangspunkt i et kort og langt projekt Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt B: Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis C: Afgangsprojektet Det skriftlige produkt Krav til det skriftlige produkt, hvis der skrives i gruppe Den mundtlige prøve Bedømmelse Formelle krav til alle opgaver Formelt om vejledning ved opgaveskrivning... 20

3 Praktiske oplysninger Adresse og telefon nummer Administration Alkohol- og rygepolitik Bibliotek Åbningstider: Hvem kan låne? Bærbar computer Evalueringer Forsikringsforhold IT- faciliteter Kantine Åbningstider Køleskab Kopiering Lærebøger Studiekort Studievejledningen SVU Udmeldelse Undervisere WEB adresse

4 Velkomst til nye studerende Velkommen som ny studerende på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Studiet udbydes af Erhvervs- akademi Århus og gennemføres på SOSU Nord. Vi håber, du bliver glad for studiet, og at denne studiehånd- bog vil gøre dit arbejde på studiet nemmere for dig. Vi håber, at du vil opleve glæden ved at fordybe dig i spændende emner, der udvikler dig fagligt og person- ligt og giver dig passende udfordringer. Resultatet skulle gerne være, at du føler dig endnu bedre klædt på til et arbejdsliv, hvor der sker forandringer, som stiller nye krav og som åbner nye muligheder for medar- bejderen, hvis man er klædt på til det. Studiet har rammerne for en proces, hvor undervisningens form og indhold i høj grad vil tilgodese både samfundets, erhvervslivets og de studerendes behov og krav til en moderne akademiuddannelse. På studiet er det den enkeltes kompetencer og udvikling af disse, der er i centrum. Vi vil hele tiden arbejde målrettet på at forbedre og udvikle studiet. Målet er at styrke samspillet med de nordjyske arbejdspladser, sådan at uddannelsens relevans hele tiden er opdateret. Derfor er undervisnin- gen planlagt med projekter og rettet mod konkrete problemstillinger fra arbejdslivet. Studiehåndbogen er underordnet den til enhver tid gældende studieordning, lov og bekendtgørelse. Studiehåndbogen vil med mellemrum blive revideret i samspil med de studerende og som følge af nye krav til studiet, ændrede ressourcer, nye tværfaglige samarbejdspartnere, udvikling i læringsstrategier, de lø- bende evalueringer og andre forhold, der kræver studieplansændringer i de kommende år. Studiet kan tilbyde dig faglige, teoretiske og praktiske rammer for din erhvervsakademiuddannelse, og det er vores håb, at vi i fællesskab kan udfylde disse rammer på en sådan måde, at du kan mærke, at du har fået et kompetenceløft, der gavner dig og dine omgivelser i årene frem. Lars Jakobsen Direktør SOSU Nord September

5 At studere på SOSU Nord At begynde på en akademiuddannelse ved SOSU Nord betyder, at man beslutter sig for at leve som stude- rende måske i flere år al afhængig af hvor mange moduler du ønsker. For mange betyder det, at de efter en tid i erhvervslivet igen skal vænne sig til at sidde på skolebænken og lære at tilrettelægge deres tid, således at der bliver et rimeligt forhold mellem studierne og andre gøremål. På SOSU Nord tilstræber vi at have et åbent og kreativt miljø, der er præget af samarbejde og fleksibilitet. SOSU Nord har en målsætning om, at skabe mulighed for, at den studerende uddanner sig til at arbejde i og udvikle social- og sundhedsområdet samt det pædagogisk område til gavn for brugerne. Samt at skabe et højt kvalitativt uddannelsesmiljø, hvor den studerende har mulighed for at erhverve sig et højt erhvervsfag- ligt kompetenceniveau med udgangspunkt i målene for de enkelte uddannelser. Begyndervanskeligheder Hvis man gennem flere år har været vant til et job, hvor man bevæger sig meget omkring, tager det tid at vænne sig til at sidde stille og tilegne sig teoretisk stof. Giv ikke for hurtigt op problemet kendes af mange og det løser sig som regel efter nogle uger. I begyndelsen kan uddannelsen forekomme uoverskuelig, men man vil gradvis få udvidet sit kendskab til modulerne, teorierne og arbejdsmetoderne. Man bliver bedre til at prioritere, hvordan man anvender sin tid bedst muligt i undervisningen og hjemme. Ved slutning af stu- diet er det svært at forstå, at man fandt begyndelsen svær. Sådan er undervisningen tilrettelagt Det kræver en selvstændig og engageret indsats at gennemføre en akademiuddannelse. En stor del af un- dervisningen er projektarbejde. Projektarbejdet indebærer, at man har mulighed for selv at påvirke indhol- det af sin uddannelse ved valg af emner til de skriftlige arbejder. Men det indebære også, at man selv skal søge oplysninger og strukturere sit arbejde. Det er almindeligt at føle sig frustreret i perioder i løbet af studiet: Har jeg valgt den rigtige uddannelse? Jeg kan ikke nå at læse, det jeg bør. Kan jeg bestå? Kan jeg få arbejde, når jeg er færdig. Det kan falde sammen med ekstra belastninger i privatlivet: sygdom i familien, flytning eller lignende. I den situation kan det være en god idé at tage en snak med studievejlederen og/eller en af lærerne. 4

6 Uddannelsens formål Formålet med Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er at videreuddanne den studerende til at fungere som kompetente fagpersoner inden for kvalitets- og udviklingsarbejde i social- og sundhedssektoren. Desuden opnår den studerende kompetence til at dokumentere og prioritere handlemuligheder med for- ståelse for områdets faglige og teoretiske perspektiver og dets samfundsmæssige placering og forankring. Den studerende opnår kompetencer til på et fagligt og metodisk grundlag at analysere og vurdere praksis- nære problemstillinger inden for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Formålet med uddannelsen er at forbedre såvel den studerendes erhvervskompetence som den personlige kompetence. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om videregående voksenud- dannelser. Uddannelsens titel Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i Sundhedspraksis og den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Health Practise. jf. bekendtgørelse for videregående vok- senuddannelser. Uddannelses varighed Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS- point (European Credit Transfer System). ECTS- point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførel- sen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skema- lagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt prø- ver og andre bedømmelser. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold Uddannelsen er opbygget af to obligatoriske moduler af hvert 10 ECTS point, og fem valgmoduler hvor de tre har et omfang af 10 ECTS og de to et omfang af 5 ECTS hver. Den studerende vælger selv valgmoduler tilsammen med et omfang af 30 ECTS point. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt med et omfang af 10 ECTS point. Uddannelsens mål for læringsudbytte Viden og forståelse Dimittenden skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for det praksisnære arbejde i social- og sundhedssektoren Dimittenden skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for erhvervets og fagområdets praksis og centralt anvendt teori og metode 5

7 Færdigheder Dimittenden skal kunne anvende centrale metoder og teorier i relation til at arbejde kvalitets- og udviklingsorienteret i forhold til praksisnære problemstillinger inden for social- og sundhedsvæse- net i en forståelse for områdets samfundsmæssige placering og forankring Dimittenden skal kunne beskrive, vurdere og bearbejde praksisrelaterede problemstillinger med fokus på at dokumentere og prioritere handlemuligheder på et systematisk analytisk grundlag med inddragelse af centrale teoretiske perspektiver, samt på baggrund af disse opstille og vælge løs- ningsmuligheder Dimittenden skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samar- bejdspartnere og brugere Kompetencer Dimittenden skal kunne håndtere udviklingssituationer inden for det praksisnære arbejde i social- og sundhedssektoren Dimittenden skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang Dimittenden skal kunne udvikle egen praksis i forhold til at arbejde i social- og sundhedsvæsenet og handle med udgangspunkt i borgerens situation, muligheder og behov. Uddannelsens struktur Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er bygget op af 6 moduler: 2 obligatoriske, 3 valgfrie samt et af- gangsprojekt. Obligatoriske moduler: Professionel praksis 10 ECTS Kvalitetsudvikling og dokumentation 10 ECTS Valgfrie moduler: Sammenhængende forløb 10 ECTS Tværfaglige indsatsområder 10 ECTS Pædagogik og kommunikation 10 ECTS Socialpædagogik og psykiatri 5 ECTS Omsorgs- og relationsarbejde 5 ECTS De obligatoriske moduler og valgmoduler skal gennemføres og bestås før prøven i afgangsprojektet. Hver modul er en afgrænset faglig enhed, der kan studeres selvstændigt. 6

8 Uddannelsens indhold Modulbeskrivelse for professionel praksis (obligatorisk fagmodul) Modul Ob1: Professionel praksis, 10 ECTS Den studerende opnår færdigheder i og kompetencer til at kunne beskrive og vurdere praksisnære pro- blemstillinger i social- og sundhedspraksis, ud fra viden om og forståelse for social og sundhedsvæsenets samfundsmæssige, kulturelle og organisatoriske rammer. Modulet har primært fokus på den betydning samfundet, organisationen og kulturen har for den professio- nelles muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren. Indhold Politiske og administrative styringsformer samt organisatoriske rammer og vilkår, og disses betyd- ning for borgere og medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet. Borgerens situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet, herunder begreber som syg, sund, livsformer, levevilkår og kultur. Magt og etiske dilemmaer i relation til samarbejdet med borgeren og dennes pårørende. Organisations- og kulturforståelse i forhold til mødet mellem borger og den professionelle. Konfliktforståelse i forhold til situationer, der kan opstå i mødet mellem professionelle borgere, på- rørende og/eller kollegaer. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for politiske og administrative styringsformer samt organisatoriske rammer og vilkårs betydning for borgere og medarbejdere i social- og sund- hedsvæsenet. Skal have viden om og forståelse for organisationers og kulturers betydning for samarbejde mellem de professionelle og borgerne. Skal have viden om og forståelse for menneskets eksistens og borgerens muligheder og begræns- ninger ved forskellige levevilkår, livsformer, sundhedstilstand og kulturelle baggrund. Skal have viden om og forståelse for dilemmaer og konflikter i mellemmenneskelige relationer i forhold til såvel borgere, pårørende som kollegaer. Skal have viden om og forståelse for konfliktsituationer der kan opstå i mødet mellem professionel- le, borgere, pårørende og/eller kollegaer. Færdigheder Den studerende skal kunne vurdere, hvilken betydning de samfundsmæssige, kulturelle og organi- satoriske rammer har for praksisudøvelse i social- og sundhedsvæsenet. Skal kunne vurdere etiske problemstillinger i tilknytning til magtforhold i social- og sundhedsarbej- det. 7

9 Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge relevan- te handlemuligheder knyttet hertil. Den studerende skal kunne håndtere forskellige perspektiver på professionel praksis i social- og sundhedssektoren og agere herudfra. Den studerende skal kunne indgå i og varetage samarbejde med borgeren ud fra borgerens behov og situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet. Den studerende skal kunne håndtere konfliktsituationer der kan opstå i samarbejdet mellem pro- fessionelle, borgere, pårørende og/eller kollegaer. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af et kort oplæg. Ekstern censur. Modulbeskrivelse: kvalitetsudvikling og dokumentation (Obligatorisk modul) Modul Ob2: Kvalitetsudvikling og dokumentation 10 ECTS Den studerende opnår færdigheder i og kompetencer til at vurdere konkrete praksisnære problemstillinger, samt opstille konkrete, innovative og prioriterede løsningsforslag i samarbejde med borgeren, pårørende og samarbejdspartnere. Modulet har fokus på dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af social- og sundhedspraksis med henblik på at sikre kontinuitet, sikkerhed og kvalitet. Indhold Dokumentations- og evalueringsmetoder og modeller. Evalueringskultur, herunder etiske aspekter ved dokumentation og evaluering, eksempelvis Medi- cinsk Teknologi Vurdering. Kvalitetssikring, herunder Den Danske Kvalitetsmodel. Læring og handlekompetence i praksisfællesskaber. Innovation af praksisfeltet. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for kvalitetsmodeller og sådannes betydning for udviklingen af det danske social- og sundhedsvæsen. Den studerende skal have viden om og forståelse for kvalitetsstyring og udvikling af modeller og redskaber, der kan sikre kvaliteten af social- og sundhedsvæsenets ydelser. Den studerende skal have viden om og forståelse for læring som en del af kvalitetsudviklingen af praksis. Den studerende skal have viden om og forståelse for handlekompetence som forudsætning for pro- fessionelt arbejde i social- og sundhedsvæsenet Færdigheder Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til brug for kvalitetssikring og dokumentation af praksis i social- og sundhedsvæsenet. 8

10 Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til i konkrete praksissituationer at foretage nuancerede beskrivelser af praksis ud fra forskellige perspektiver med afsæt i relevant viden. Den studerende skal kunne formidle ny viden om dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af praksisnære problemstillinger til borgere, pårørende og kollegaer. Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af sundhedspraksis Den studerende skal have handlekompetence til fagligt og tværfagligt aktivt at deltage i et professi- onelt samarbejde. Den studerende skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af et kort oplæg. Ekstern censur. Modulbeskrivelse: Sammenhængende forløb (valgfrit modul) Modul Vf1: Sammenhængende forløb ECTS 10 Den studerende skal opnå færdigheder og kompetencer til at koordinere indsatser og indgå i et samarbejde om det sammenhængende forløb. Modulet har primært fokus på fagområderne gerontologi, patientologi og salutogenese for derigennem at kunne medvirke til at skabe sammenhæng i borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet. Modulet har primært fokus på borgerens oplevelse af sammenhæng i forløbet, sekundært på den professi- onelles og organisationens oplevelse af sammenhæng. Læringsmål Indhold Etik og menneskesyn i forhold til pleje og omsorg indenfor fagområderne gerontologi, patientologi og salutogenese. Kommunikationens betydning som metode til at fremme samarbejde og til at forebygge og løse konfliktsituationer. Oplevelse af sammenhæng og redskaber til at understøtte sammenhæng. Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for begreber og metoder, der knytter sig til plejen og omsorg i relation til faget. Den studerende skal have viden om og forståelse for de faglige og etiske problemstillinger, som knytter sig til fagområderne gerontologi, patientologi og salutogenese. Den studerende skal have viden om og forståelse for menneskesyn og konsekvenser for udøvelsen af pleje og omsorg. 9

11 Den studerende skal have viden om det kommunikative aspekt i det tværfaglige samarbej- de i sammenhængende forløb og forståelse for konflikthåndtering i forbindelse med sam- me. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende teorier og metoder der fremmer oplevelsen af sammenhæng hos borger, professionel og organisation. Den studerende skal kunne vurdere planlægning og koordineringen af det sammenhængende for- løb. Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsninger til borgere og sam- arbejdspartnere. Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i forhold til sammenhæn- gende forløb. Den studerende skal kunne koordinere indsatser og formidle praksisnære problemstillinger til rele- vante borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Den studerende skal kunne håndtere eventuelle konfliktsituationer opstået i forbindelse med sam- arbejde om det sammenhængende forløb. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt. Intern bedømmelse. Modulbeskrivelse: Tværfaglige indsatsområder (Valgfrit modul) Modul Vf2: Tværfaglige indsatsområder 10 ECTS Den studerende opnår færdigheder og kompetencer til professionelt at kunne indgå i tværfagligt og tvær- sektorielt samarbejde på baggrund af viden om særlige indsatsområder i social- og sundhedsvæsenet. Modulet har fokus på at udvikle og være innovativ i forhold til aktuelle indsatsområder i de forskellige sek- torer. Modulets formål er fordybelse i et særligt udvalgt indsatsområde inden for eget praksisfelt, som for eksempel sundhedsfremme, rehabilitering, sundhedsinnovation, recovery eller lignende. Indhold Teori og metode der knytter sig til pleje og omsorg i relation til indsatsområdet. Teori og metode om motivation og innovation. Etiske dilemmaer i relation til indsatsområdet, herunder perspektiver på den professionelle og pri- vate magt. Teoretisk og praktisk formidling i forhold til at kunne varetage særlige opgaver inden for indsatsom- rådet med afsæt i love og rammer. Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde i et forpligtende arbejdsfællesskab med afsæt i egne og andres kompetencer. Evaluering af egen og andres indsats. 10

12 Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for teorier, begreber og metoder af betydning for pleje og omsorgssituationer i relation til det særlige indsatsområde. Den studerende skal have viden om og forståelse for de faglige og etiske problemstillinger, som knytter sig til det særlige indsatsområde. Den studerende skal have viden om og forståelse for de love og rammer, der knytter sig til det sær- lige indsatsområde. Den studerende skal have viden om og forståelse for forskellige perspektiver på den professionelle og private magt i forhold til det særlige indsatsområde. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende begreber og metoder af betydning for pleje og omsorg i relati- on til det særlige indsatsområde. Den studerende skal kunne formidle central teori relateret til det særlige indsatsområde. Den studerende skal kunne anvende motivations- og innovationsteorier med henblik på at styrke borgerens ønske om forandring. Kompetencer Den studerende skal kunne deltage i udviklingsorienteret arbejde i forhold til det særlige indsats- område. Den studerende skal kunne deltage i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i relation til indsats- området ud fra kendskab til egne og andres kompetencer. Den studerende skal kunne varetage særlige funktioner og opgaver i relation til det særlige indsats- område. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt. Intern bedømmelse. Modulbeskrivelse: Pædagogik og kommunikation (valgfrit modul) Modul Vf3: Pædagogik og kommunikation 10 ECTS Den studerende opnår pædagogiske og kommunikative færdigheder i og kompetencer til professionelt at indgå i samarbejde med elever, borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Modulet fokuserer på viden, analyse, teoriforståelse og brugen af hhv. pædagogisk og kommunikative teo- rier og metoder koblet til det social- og sundhedspraktiske område. Med udgangspunkt i erfaringsbaseret praksis, styrkes den studerendes kompetence til at identificere, bear- bejde og løse pædagogiske og kommunikative problemstillinger i det social- og sundhedsfaglige felt. Indhold Teori og metode i relation til pædagogik og kommunikation i forhold til det social- og sundhedsfag- lige felt. Voksenlæring og erfaringspædagogik. 11

13 Didaktiske overvejelser i relation til pædagogisk praksis i det social- og sundhedsfaglige felt, eksem- pelvis i forhold til borgergrupper med særlige forudsætninger, pårørende, elever eller samarbejds- partnere. Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for teori og metode i relation til pædagogik og kommunikation i social- og sundhedsvæsenet, eksempelvis supervision og samtaleteknik. Den studerende skal have viden om og forståelse for voksenlæring og erfaringspædagogik, eksem- pelvis i forhold til planlægning, afholdelse og evaluering af lærerprocesser. Den studerende skal have viden om og forståelse for didaktiske overvejelser i relation til pædago- gisk praksis i det social- og sundhedsfaglige felt. Den studerende skal have viden om og forståelse for innovative læringsprocesser. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende kommunikative færdigheder i relation til faglige og etiske pro- blemstillinger. Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i forhold til kommunikation og pædagogik i læreprocesser. Den studerende skal kunne formidle pædagogiske og kommunikative overvejelser til borgere, pårø- rende og samarbejdspartnere. Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere pædagogiske og kommunikative udviklingsorienterede situa- tioner. Den studerende skal kunne indgå i pædagogiske og kommunikative overvejelser i et professionelt samarbejde. Den studerende skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle, planlægge, udføre og evaluere kommunikative og pædagogiske processer. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt. Intern bedømmelse. Modulbeskrivelse: Socialpædagogik og psykiatri (valgfrit modul) Modul Vf4: Socialpædagogik og psykiatri 5 ECTS Den studerende opnår færdigheder i og kompetencer til professionelt at deltage i samarbejdet i det social- pædagogiske og psykiatriske arbejdsområde.modulet har fokus på teorier og metoder i relation til det soci- alpædagogiske og psykiatriske felt. Indhold: Systemisk tilgang i mødet med hhv. borger, pårørende og samarbejdspartnere. Recovery, rehabilitering og empowerment som tilgange til arbejdet i feltet. Socialpædagogiske indsatsformer. Arbejdsmiljø i forhold til arbejdet inden for dette felt. 12

14 Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for det borgernære omsorgs- og relationsarbejde i det socialpædagogiske og psykiatriske felt. Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for centralt anvendt teori og metode i tilknytning til socialpædagogik og psykiatri. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber, herunder forskellige tilgange til arbejdet. Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i relation til socialpædagogisk og psykiatrisk arbejde og kunne opstille samt vælge løsningsmuligheder, der giver kvalitet for borger- ne. Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger vedrørende socialpædagogiske og psykiatriske tilgange i det praksisnære arbejde i social- og sundhedssektoren og kunne formidle løsningsmuligheder til borgere og samarbejdspartnere. Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere situationer i det praksisnære socialpædagogiske og psykiatri- ske arbejde. Den studerende skal kunne deltage i et professionelt samarbejde med henblik på at sikre kvalitet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejde. Den studerende skal i en struktureret sammenhæng kunne vurdere konkrete situationer med hen- blik på at kunne tage vare på sig selv og sikre professionel tilgang. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Intern bedømmelse. Modulbeskrivelse: omsorgs- og relationsarbejde (valgfrit modul) Modul Vf5: Omsorgs- og relationsarbejde 5 ECTS Den studerende skal opnå øgede færdigheder og kompetencer inden for professionelt omsorgs- og relati- onsarbejde. Dette inkluderer viden om den samfundsmæssige, kulturelle og faglige udvikling, og hvordan udviklingen har påvirket feltet. Modulet har fokus på omsorgs- og relationsarbejde og på, hvordan dette arbejde defineres, udføres, og hvilke mål der kan sættes for det. Indhold Omsorgsteori, omsorgsidentitet samt omsorgssystemer. Definition af relationsarbejde og dets nuancer. Vidensformer i relations til omsorgs- og relationsarbejde. Samfundsmæssig, kulturel og faglig udvikling af feltet. Samspil imellem faget, sagen og det personlige plan for omsorgs og relationsarbejdet. Arbejdsmiljø set i forhold til omsorgs- og relationsarbejde. 13

15 Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for det praksisnære omsorgs- og relationsarbejde. Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for centralt anvendt teori og metode i tilknytning til omsorgs- og relationsarbejde. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende centrale metoder til professionelt at udføre omsorgs- og rela- tionsarbejde. Den studerende skal kunne vurdere arbejdsvilkår inden for omsorgs- og relationsarbejde. Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger i relation til omsorgs- og relati- onsarbejde og kunne opstille samt vælge løsningsmuligheder, der giver kvalitet for borgerne. Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer set i relation til det borger- nære omsorgs- og relationsarbejde. Den studerende skal kunne deltage professionelt i samarbejdsrelationer inden for omsorgs- og rela- tionsarbejde. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Intern bedømmelse. Modulbeskrivelse: Afgangsprojekt 10 ECTS Læringsmål for afgangsprojektet Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår: Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for det praksisnære arbejde i social- og sundheds- sektoren, Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for erhvervets og fagområdets praksis og centralt anvendt teori og metode. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og teorier i relation til at arbejde kvalitets- og udviklingsorienteret i forhold til praksisnære problemstillinger indenfor social- og sundhedsvæ- senet i en forståelse for områdets samfundsmæssige placering og forankring, Den studerende skal kunne beskrive, vurdere og bearbejde praksisrelaterede problemstillinger med fokus på at opstille samt vælge handlemuligheder på et systematisk grundlag med inddragelse af centrale teoretiske perspektiver, samt på baggrund af disse opstille og vælge løsningsmuligheder, Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til sam- arbejdspartnere og brugere. 14

16 Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere udviklingssituationer inden for det praksisnære arbejde i soci- al- og sundhedssektoren, Den studerende skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, Den studerende skal udvikle egen praksis i forhold til at arbejde i social- og sundhedsvæsenet og handle med udgangspunkt i borgerens situation, muligheder og behov. Eksamen Mundtlig prøve med udgang i projekt. Ekstern censor. Bemærk: For at kunne afslutte afgangseksamen, skal alle øvrige prøver være bestået. 15

17 Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlige opgaver A: Mundtlig prøve udgangspunkt i et kort og langt projekt Det er en mundtlig prøve, hvor den studerende får en karakter på baggrund af den mundtlige eksaminati- on. Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt Det korte projekt er et obligatorisk oplæg til og udgangspunkt for den mundtlige prøve. Det er karakterise- ret af: At den studerende selv formulerer prøvespørgsmål ved at lave en problemformulering eller hypo- tese At den studerende selv vælger teorigrundlag for det korte projekt At det skriftlige materiale præsenterer eksaminator og censor for teori- og empirivalg i forbindelse med én eller anden form for tematiseret fremstilling, det kan være nærmere beskrevet. Det korte projekt skal minimum indeholde følgende elementer: Problemstilling Problemformulering/hypotese Empirisk data Metodevalg og teori som kan skabe belæg for og begrunde indsatsen i praksis. I det korte projekt kan indgå materiale f.eks. i form af videooptagelser, radioprogrammer, interviewopta- gelser, nyhedsbreve evt. som bilag. Det korte projekt må samlet set være på maksimum 8 normalsider svarende til 8x2400 tegn incl. mellem- rum. Den mundtlige eksamen er på 30 minutter i alt, hvori det korte projekt indgår som en del af bedømmelsen. Eksaminationen har følgende fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtalen 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Det er en mundtlig prøve, hvor den studerende får en karakter på baggrund af projektet og den mundtlige eksamination. Det lange projekt er et obligatorisk oplæg til og udgangspunkt for den mundtlige prøve. Det er karakteriseret af: at den studerende selv formulerer prøvespørgsmålet ved at lave en problemformulering eller hypo- tese. at den studerende selv vælger teorigrundlaget for det lange projekt. at det skriftlige materiale præsenterer eksaminator og censor for teori- og empirivalg i forbindelse med én eller anden form for tematiseret fremstilling, der kan være nærmere beskrevet. 16

18 Det lange projekt skal minimum indeholde følgende elementer: Problemstilling indeholdende: Problemformulering/hypotese, afgrænsning, eventuelt tolkning Metode indeholdende hvilke teorier du vil gøre brug af og indsamlingen af empiriske data Analyse indeholdende eventuelle mulige handlingsrum Konklusion I det lange projekt kan indgå materiale f.eks. i form af videooptagelser, radioprogrammer, interviewopta- gelser, nyhedsbreve etc. som bilag. Det lange projekt må samlet set være på maksimum 15 normalsider svarende til 15 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Den mundtlige eksamen er på 30 minutter i alt, hvori det lange projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Eksaminationen har følgende fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtale 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. B: Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis Prøveformen er en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis, hvor den studerende får en karakter på baggrund af den mundtlige eksamination. Prøveformen adskiller sig fra den traditionelle mundtlige prøve ved: At den studerende selv formulerer prøvespørgsmålet gennem sin problemformulering eller hypote- se At den studerende selv vælger metodemæssige overvejelser, herunder både teori- og datagrundla- get for eksaminationen og præsenterer Synopsen skal indeholde følgende elementer Indledning Hovedemne, problemstilling, problemformulering samt evt. afgrænsning Metodevalg og teori som kan skabe belæg for og begrunde forandring i praksis Hvilke empiriske data skal indsamles Hvordan skal de analyseres og hvilke kritiske overvejelser bør indgå Litteraturliste Fremgangsmåden i forbindelse med en synopsis kan skitseres ud fra følgende spørgsmål 1. det er et problem at.(udgangspunktet, undren ) 2. det er især et problem for. (hvem angår det?) 3. det skal kunne bruges af til at (hvem skal kunne bruge det til hvad i hvilke situationer) 4. Problemet skyldes. (mulige årsager) 5. VI vil derfor.. (jeres hensigt) 6. Vi vil undersøge problemet på denne måde. (metode) 7. Vi har tænkt os at forstå problemet ud fra (teorier) 17

19 8. Nogle vigtige ord og begreber er (begrebsdefinitioner) 9. Vi vil kun beskæftige os med fordi (afgrænsning) 10. Foreløbig forestiller vi os disse afsnit i denne rækkefølge (indhold og disposition) Disse spørgsmål kan endvidere danne grundlag for en diskussion og fortolkning til eksamen, samt hvilken læring det har givet. I en synopsis kan der eventuelt indgå andet materiale f. eks. Billedmateriale, avisartikel, statistik og under- søgelse ect. synopsen skal være på 4 sider og må maksimalt have et omfang af 2400 tegn inkl. mellemrum. Synopsen skal forholde sig kritisk og refleksivt til genstandsfelt samt metode og teori. Synopsen er proble- matiserende og perspektiverende, således at synopsen lægger op til at diskutere, hvorfor det er rele- vant/fornuftigt at stille netop de spørgsmål synopsen stiller inden for den givne afgrænsning. Synopsen tæller ikke med i karakteren, men er udelukkende et oplæg til eksaminationen. Den mundtlige eksamen er på 30 minutter i alt, hvori det korte projekt indgår som en del af bedømmelsen. Eksaminationen har følgende fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtalen 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. C: Afgangsprojektet Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere den studerende til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisorienteret problemstilling og angive løsninger og handlemuligheder ved at anvende teorier, strategier og metoder. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge indenfor uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag, herunder valgfag uden for uddannelsens faglige område, inddrages. Det skriftlige produkt Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Det skriftlige produkt har et omfang på maksimum 25 normalsider (25 x 2400 tegn inkl. mellemrum), dog eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag. Ved udarbejdelse af et gruppeprojekt kan projektet udvides med max. 10 normalsider (10 x 2400 tegn inkl. mellemrum) pr. studerende. Eksaminationen er med individuel bedømmelse. Det skriftlige produkt skal indeholde følgende elementer: Indledning Problemstilling og problemformulering Begrundet teori-, empiri- og metodevalg Case - en tværfaglig, praksisorienteret udfordring Analyse, hvor pointerne i særlig grad reflekterer møder mellem teori og praksis, og hvor disse kan bringe hinanden dynamisk i spil og gensidigt perspektiver Konklusion, der gerne indeholder fremadrettede elementer til konkret handling Eventuelt bilag i begrænset omfang 18

20 Krav til det skriftlige produkt, hvis der skrives i gruppe Det fremgår af prøve- og eksamensbekendtgørelsens 37, stk. 1, at grundlaget for bedømmelsen er den individuelle præstation. Det betyder, at det alene er det individuelt præsterede/fremstillede, der kan gøres til genstand for den individuelle bedømmelse. Derfor er det alene den studerendes egen udarbejdet del af produktet, der kan bedømmes. Det vil sige, at når et gruppefremstillet produkt indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en mundtlig prøve, skal det fremgå, hvilke dele de enkelte gruppemedlem- mer selv har udarbejdet. De dele af opgaven, som den studerende har udarbejdet, danner grundlag for bedømmelse af den samlede præstation. Der kan med fordel skrives den enkeltes udarbejdelse ind i opga- vens indholdsfortegnelse. Den mundtlige prøve Den mundtlige prøve er individuel og med ekstern censur. Den har form af et mundtligt forsvar med udgangspunkt i dit projekt. Til eksaminationen er afsat i alt 40 minutter pr. studerende (oplæg samt eksamination og votering). Eksaminationen forløber efter den studerendes oplæg som en dialog. Den studerende skal derfor ikke forberede at tale hele tiden, men tværtimod være åben overfor de input, der kommer fra eksaminator og censor. Det er eksaminators ansvar at holde tiden og dialogen i gang samt sikre, at den studerende får præsenteret sine hovedbudskaber. I eksaminationssamtalen indgår projektets perspektivering og den studerendes læring. Overordnet er den mundtlige prøve tredelt som følger: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtale 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. Bemærk: For at kunne afslutte afgangseksamen, skal alle øvrige prøver være bestået. Bedømmelse Der gives karakterer efter 7- trins- skalaen. I bedømmelsesgrundlaget indgår det skriftlige produkt med 2/3 af den samlede karakter. Afgangsprojektet er med ekstern censur. Formelle krav til alle opgaver Til alle opgaver skal benyttes et standardtitelblad, som skal indeholde følgende oplysninger: 1. Retning og fagets navn 2. Titel og evt. undertitel 3. Den studerendes fulde navn 4. Vejlederens navn 5. Uddannelsesinstitutionens navn 6. Måned og år 7. Eventuel påtegning hvis materialet skal håndteres fortroligt 8. Antal tegn inklusivt mellemrum Opgaven skal have en læsevenlig struktur og skrevet på korrekt dansk. Kan dog i særlige tilfælde, i følge aftale med vejleder/uddannelsesinstitutionen skrives på engelsk. Opgaven afleveres efter aftale. 19

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere