Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord"

Transkript

1 Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord

2 Velkomst til nye studerende... 3 At studere på SOSU Nord... 4 Sådan er undervisningen tilrettelagt... 4 Uddannelsens formål... 5 Uddannelsens titel... 5 Uddannelses varighed... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 5 Viden og forståelse... 5 Færdigheder... 6 Kompetencer... 6 Uddannelsens struktur... 6 Uddannelsens indhold... 7 Modulbeskrivelse for professionel praksis (obligatorisk fagmodul)... 7 Modul Ob1: Professionel praksis, 10 ECTS... 7 Modulbeskrivelse: kvalitetsudvikling og dokumentation (Obligatorisk modul)... 8 Modul Ob2: Kvalitetsudvikling og dokumentation 10 ECTS... 8 Modulbeskrivelse: Sammenhængende forløb (valgfrit modul)... 9 Modul Vf1: Sammenhængende forløb ECTS Modulbeskrivelse: Tværfaglige indsatsområder (Valgfrit modul) Modul Vf2: Tværfaglige indsatsområder 10 ECTS Modulbeskrivelse: Pædagogik og kommunikation (valgfrit modul) Modul Vf3: Pædagogik og kommunikation 10 ECTS Modulbeskrivelse: Socialpædagogik og psykiatri (valgfrit modul) Modul Vf4: Socialpædagogik og psykiatri 5 ECTS Modulbeskrivelse: omsorgs- og relationsarbejde (valgfrit modul) Modul Vf5: Omsorgs- og relationsarbejde 5 ECTS Modulbeskrivelse: Afgangsprojekt 10 ECTS Læringsmål for afgangsprojektet Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlige opgaver A: Mundtlig prøve udgangspunkt i et kort og langt projekt Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt B: Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis C: Afgangsprojektet Det skriftlige produkt Krav til det skriftlige produkt, hvis der skrives i gruppe Den mundtlige prøve Bedømmelse Formelle krav til alle opgaver Formelt om vejledning ved opgaveskrivning... 20

3 Praktiske oplysninger Adresse og telefon nummer Administration Alkohol- og rygepolitik Bibliotek Åbningstider: Hvem kan låne? Bærbar computer Evalueringer Forsikringsforhold IT- faciliteter Kantine Åbningstider Køleskab Kopiering Lærebøger Studiekort Studievejledningen SVU Udmeldelse Undervisere WEB adresse

4 Velkomst til nye studerende Velkommen som ny studerende på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Studiet udbydes af Erhvervs- akademi Århus og gennemføres på SOSU Nord. Vi håber, du bliver glad for studiet, og at denne studiehånd- bog vil gøre dit arbejde på studiet nemmere for dig. Vi håber, at du vil opleve glæden ved at fordybe dig i spændende emner, der udvikler dig fagligt og person- ligt og giver dig passende udfordringer. Resultatet skulle gerne være, at du føler dig endnu bedre klædt på til et arbejdsliv, hvor der sker forandringer, som stiller nye krav og som åbner nye muligheder for medar- bejderen, hvis man er klædt på til det. Studiet har rammerne for en proces, hvor undervisningens form og indhold i høj grad vil tilgodese både samfundets, erhvervslivets og de studerendes behov og krav til en moderne akademiuddannelse. På studiet er det den enkeltes kompetencer og udvikling af disse, der er i centrum. Vi vil hele tiden arbejde målrettet på at forbedre og udvikle studiet. Målet er at styrke samspillet med de nordjyske arbejdspladser, sådan at uddannelsens relevans hele tiden er opdateret. Derfor er undervisnin- gen planlagt med projekter og rettet mod konkrete problemstillinger fra arbejdslivet. Studiehåndbogen er underordnet den til enhver tid gældende studieordning, lov og bekendtgørelse. Studiehåndbogen vil med mellemrum blive revideret i samspil med de studerende og som følge af nye krav til studiet, ændrede ressourcer, nye tværfaglige samarbejdspartnere, udvikling i læringsstrategier, de lø- bende evalueringer og andre forhold, der kræver studieplansændringer i de kommende år. Studiet kan tilbyde dig faglige, teoretiske og praktiske rammer for din erhvervsakademiuddannelse, og det er vores håb, at vi i fællesskab kan udfylde disse rammer på en sådan måde, at du kan mærke, at du har fået et kompetenceløft, der gavner dig og dine omgivelser i årene frem. Lars Jakobsen Direktør SOSU Nord September

5 At studere på SOSU Nord At begynde på en akademiuddannelse ved SOSU Nord betyder, at man beslutter sig for at leve som stude- rende måske i flere år al afhængig af hvor mange moduler du ønsker. For mange betyder det, at de efter en tid i erhvervslivet igen skal vænne sig til at sidde på skolebænken og lære at tilrettelægge deres tid, således at der bliver et rimeligt forhold mellem studierne og andre gøremål. På SOSU Nord tilstræber vi at have et åbent og kreativt miljø, der er præget af samarbejde og fleksibilitet. SOSU Nord har en målsætning om, at skabe mulighed for, at den studerende uddanner sig til at arbejde i og udvikle social- og sundhedsområdet samt det pædagogisk område til gavn for brugerne. Samt at skabe et højt kvalitativt uddannelsesmiljø, hvor den studerende har mulighed for at erhverve sig et højt erhvervsfag- ligt kompetenceniveau med udgangspunkt i målene for de enkelte uddannelser. Begyndervanskeligheder Hvis man gennem flere år har været vant til et job, hvor man bevæger sig meget omkring, tager det tid at vænne sig til at sidde stille og tilegne sig teoretisk stof. Giv ikke for hurtigt op problemet kendes af mange og det løser sig som regel efter nogle uger. I begyndelsen kan uddannelsen forekomme uoverskuelig, men man vil gradvis få udvidet sit kendskab til modulerne, teorierne og arbejdsmetoderne. Man bliver bedre til at prioritere, hvordan man anvender sin tid bedst muligt i undervisningen og hjemme. Ved slutning af stu- diet er det svært at forstå, at man fandt begyndelsen svær. Sådan er undervisningen tilrettelagt Det kræver en selvstændig og engageret indsats at gennemføre en akademiuddannelse. En stor del af un- dervisningen er projektarbejde. Projektarbejdet indebærer, at man har mulighed for selv at påvirke indhol- det af sin uddannelse ved valg af emner til de skriftlige arbejder. Men det indebære også, at man selv skal søge oplysninger og strukturere sit arbejde. Det er almindeligt at føle sig frustreret i perioder i løbet af studiet: Har jeg valgt den rigtige uddannelse? Jeg kan ikke nå at læse, det jeg bør. Kan jeg bestå? Kan jeg få arbejde, når jeg er færdig. Det kan falde sammen med ekstra belastninger i privatlivet: sygdom i familien, flytning eller lignende. I den situation kan det være en god idé at tage en snak med studievejlederen og/eller en af lærerne. 4

6 Uddannelsens formål Formålet med Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er at videreuddanne den studerende til at fungere som kompetente fagpersoner inden for kvalitets- og udviklingsarbejde i social- og sundhedssektoren. Desuden opnår den studerende kompetence til at dokumentere og prioritere handlemuligheder med for- ståelse for områdets faglige og teoretiske perspektiver og dets samfundsmæssige placering og forankring. Den studerende opnår kompetencer til på et fagligt og metodisk grundlag at analysere og vurdere praksis- nære problemstillinger inden for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Formålet med uddannelsen er at forbedre såvel den studerendes erhvervskompetence som den personlige kompetence. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om videregående voksenud- dannelser. Uddannelsens titel Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i Sundhedspraksis og den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Health Practise. jf. bekendtgørelse for videregående vok- senuddannelser. Uddannelses varighed Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS- point (European Credit Transfer System). ECTS- point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførel- sen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skema- lagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt prø- ver og andre bedømmelser. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold Uddannelsen er opbygget af to obligatoriske moduler af hvert 10 ECTS point, og fem valgmoduler hvor de tre har et omfang af 10 ECTS og de to et omfang af 5 ECTS hver. Den studerende vælger selv valgmoduler tilsammen med et omfang af 30 ECTS point. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt med et omfang af 10 ECTS point. Uddannelsens mål for læringsudbytte Viden og forståelse Dimittenden skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for det praksisnære arbejde i social- og sundhedssektoren Dimittenden skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for erhvervets og fagområdets praksis og centralt anvendt teori og metode 5

7 Færdigheder Dimittenden skal kunne anvende centrale metoder og teorier i relation til at arbejde kvalitets- og udviklingsorienteret i forhold til praksisnære problemstillinger inden for social- og sundhedsvæse- net i en forståelse for områdets samfundsmæssige placering og forankring Dimittenden skal kunne beskrive, vurdere og bearbejde praksisrelaterede problemstillinger med fokus på at dokumentere og prioritere handlemuligheder på et systematisk analytisk grundlag med inddragelse af centrale teoretiske perspektiver, samt på baggrund af disse opstille og vælge løs- ningsmuligheder Dimittenden skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samar- bejdspartnere og brugere Kompetencer Dimittenden skal kunne håndtere udviklingssituationer inden for det praksisnære arbejde i social- og sundhedssektoren Dimittenden skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang Dimittenden skal kunne udvikle egen praksis i forhold til at arbejde i social- og sundhedsvæsenet og handle med udgangspunkt i borgerens situation, muligheder og behov. Uddannelsens struktur Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er bygget op af 6 moduler: 2 obligatoriske, 3 valgfrie samt et af- gangsprojekt. Obligatoriske moduler: Professionel praksis 10 ECTS Kvalitetsudvikling og dokumentation 10 ECTS Valgfrie moduler: Sammenhængende forløb 10 ECTS Tværfaglige indsatsområder 10 ECTS Pædagogik og kommunikation 10 ECTS Socialpædagogik og psykiatri 5 ECTS Omsorgs- og relationsarbejde 5 ECTS De obligatoriske moduler og valgmoduler skal gennemføres og bestås før prøven i afgangsprojektet. Hver modul er en afgrænset faglig enhed, der kan studeres selvstændigt. 6

8 Uddannelsens indhold Modulbeskrivelse for professionel praksis (obligatorisk fagmodul) Modul Ob1: Professionel praksis, 10 ECTS Den studerende opnår færdigheder i og kompetencer til at kunne beskrive og vurdere praksisnære pro- blemstillinger i social- og sundhedspraksis, ud fra viden om og forståelse for social og sundhedsvæsenets samfundsmæssige, kulturelle og organisatoriske rammer. Modulet har primært fokus på den betydning samfundet, organisationen og kulturen har for den professio- nelles muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren. Indhold Politiske og administrative styringsformer samt organisatoriske rammer og vilkår, og disses betyd- ning for borgere og medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet. Borgerens situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet, herunder begreber som syg, sund, livsformer, levevilkår og kultur. Magt og etiske dilemmaer i relation til samarbejdet med borgeren og dennes pårørende. Organisations- og kulturforståelse i forhold til mødet mellem borger og den professionelle. Konfliktforståelse i forhold til situationer, der kan opstå i mødet mellem professionelle borgere, på- rørende og/eller kollegaer. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for politiske og administrative styringsformer samt organisatoriske rammer og vilkårs betydning for borgere og medarbejdere i social- og sund- hedsvæsenet. Skal have viden om og forståelse for organisationers og kulturers betydning for samarbejde mellem de professionelle og borgerne. Skal have viden om og forståelse for menneskets eksistens og borgerens muligheder og begræns- ninger ved forskellige levevilkår, livsformer, sundhedstilstand og kulturelle baggrund. Skal have viden om og forståelse for dilemmaer og konflikter i mellemmenneskelige relationer i forhold til såvel borgere, pårørende som kollegaer. Skal have viden om og forståelse for konfliktsituationer der kan opstå i mødet mellem professionel- le, borgere, pårørende og/eller kollegaer. Færdigheder Den studerende skal kunne vurdere, hvilken betydning de samfundsmæssige, kulturelle og organi- satoriske rammer har for praksisudøvelse i social- og sundhedsvæsenet. Skal kunne vurdere etiske problemstillinger i tilknytning til magtforhold i social- og sundhedsarbej- det. 7

9 Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge relevan- te handlemuligheder knyttet hertil. Den studerende skal kunne håndtere forskellige perspektiver på professionel praksis i social- og sundhedssektoren og agere herudfra. Den studerende skal kunne indgå i og varetage samarbejde med borgeren ud fra borgerens behov og situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet. Den studerende skal kunne håndtere konfliktsituationer der kan opstå i samarbejdet mellem pro- fessionelle, borgere, pårørende og/eller kollegaer. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af et kort oplæg. Ekstern censur. Modulbeskrivelse: kvalitetsudvikling og dokumentation (Obligatorisk modul) Modul Ob2: Kvalitetsudvikling og dokumentation 10 ECTS Den studerende opnår færdigheder i og kompetencer til at vurdere konkrete praksisnære problemstillinger, samt opstille konkrete, innovative og prioriterede løsningsforslag i samarbejde med borgeren, pårørende og samarbejdspartnere. Modulet har fokus på dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af social- og sundhedspraksis med henblik på at sikre kontinuitet, sikkerhed og kvalitet. Indhold Dokumentations- og evalueringsmetoder og modeller. Evalueringskultur, herunder etiske aspekter ved dokumentation og evaluering, eksempelvis Medi- cinsk Teknologi Vurdering. Kvalitetssikring, herunder Den Danske Kvalitetsmodel. Læring og handlekompetence i praksisfællesskaber. Innovation af praksisfeltet. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for kvalitetsmodeller og sådannes betydning for udviklingen af det danske social- og sundhedsvæsen. Den studerende skal have viden om og forståelse for kvalitetsstyring og udvikling af modeller og redskaber, der kan sikre kvaliteten af social- og sundhedsvæsenets ydelser. Den studerende skal have viden om og forståelse for læring som en del af kvalitetsudviklingen af praksis. Den studerende skal have viden om og forståelse for handlekompetence som forudsætning for pro- fessionelt arbejde i social- og sundhedsvæsenet Færdigheder Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til brug for kvalitetssikring og dokumentation af praksis i social- og sundhedsvæsenet. 8

10 Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til i konkrete praksissituationer at foretage nuancerede beskrivelser af praksis ud fra forskellige perspektiver med afsæt i relevant viden. Den studerende skal kunne formidle ny viden om dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af praksisnære problemstillinger til borgere, pårørende og kollegaer. Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af sundhedspraksis Den studerende skal have handlekompetence til fagligt og tværfagligt aktivt at deltage i et professi- onelt samarbejde. Den studerende skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af et kort oplæg. Ekstern censur. Modulbeskrivelse: Sammenhængende forløb (valgfrit modul) Modul Vf1: Sammenhængende forløb ECTS 10 Den studerende skal opnå færdigheder og kompetencer til at koordinere indsatser og indgå i et samarbejde om det sammenhængende forløb. Modulet har primært fokus på fagområderne gerontologi, patientologi og salutogenese for derigennem at kunne medvirke til at skabe sammenhæng i borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet. Modulet har primært fokus på borgerens oplevelse af sammenhæng i forløbet, sekundært på den professi- onelles og organisationens oplevelse af sammenhæng. Læringsmål Indhold Etik og menneskesyn i forhold til pleje og omsorg indenfor fagområderne gerontologi, patientologi og salutogenese. Kommunikationens betydning som metode til at fremme samarbejde og til at forebygge og løse konfliktsituationer. Oplevelse af sammenhæng og redskaber til at understøtte sammenhæng. Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for begreber og metoder, der knytter sig til plejen og omsorg i relation til faget. Den studerende skal have viden om og forståelse for de faglige og etiske problemstillinger, som knytter sig til fagområderne gerontologi, patientologi og salutogenese. Den studerende skal have viden om og forståelse for menneskesyn og konsekvenser for udøvelsen af pleje og omsorg. 9

11 Den studerende skal have viden om det kommunikative aspekt i det tværfaglige samarbej- de i sammenhængende forløb og forståelse for konflikthåndtering i forbindelse med sam- me. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende teorier og metoder der fremmer oplevelsen af sammenhæng hos borger, professionel og organisation. Den studerende skal kunne vurdere planlægning og koordineringen af det sammenhængende for- løb. Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsninger til borgere og sam- arbejdspartnere. Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i forhold til sammenhæn- gende forløb. Den studerende skal kunne koordinere indsatser og formidle praksisnære problemstillinger til rele- vante borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Den studerende skal kunne håndtere eventuelle konfliktsituationer opstået i forbindelse med sam- arbejde om det sammenhængende forløb. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt. Intern bedømmelse. Modulbeskrivelse: Tværfaglige indsatsområder (Valgfrit modul) Modul Vf2: Tværfaglige indsatsområder 10 ECTS Den studerende opnår færdigheder og kompetencer til professionelt at kunne indgå i tværfagligt og tvær- sektorielt samarbejde på baggrund af viden om særlige indsatsområder i social- og sundhedsvæsenet. Modulet har fokus på at udvikle og være innovativ i forhold til aktuelle indsatsområder i de forskellige sek- torer. Modulets formål er fordybelse i et særligt udvalgt indsatsområde inden for eget praksisfelt, som for eksempel sundhedsfremme, rehabilitering, sundhedsinnovation, recovery eller lignende. Indhold Teori og metode der knytter sig til pleje og omsorg i relation til indsatsområdet. Teori og metode om motivation og innovation. Etiske dilemmaer i relation til indsatsområdet, herunder perspektiver på den professionelle og pri- vate magt. Teoretisk og praktisk formidling i forhold til at kunne varetage særlige opgaver inden for indsatsom- rådet med afsæt i love og rammer. Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde i et forpligtende arbejdsfællesskab med afsæt i egne og andres kompetencer. Evaluering af egen og andres indsats. 10

12 Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for teorier, begreber og metoder af betydning for pleje og omsorgssituationer i relation til det særlige indsatsområde. Den studerende skal have viden om og forståelse for de faglige og etiske problemstillinger, som knytter sig til det særlige indsatsområde. Den studerende skal have viden om og forståelse for de love og rammer, der knytter sig til det sær- lige indsatsområde. Den studerende skal have viden om og forståelse for forskellige perspektiver på den professionelle og private magt i forhold til det særlige indsatsområde. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende begreber og metoder af betydning for pleje og omsorg i relati- on til det særlige indsatsområde. Den studerende skal kunne formidle central teori relateret til det særlige indsatsområde. Den studerende skal kunne anvende motivations- og innovationsteorier med henblik på at styrke borgerens ønske om forandring. Kompetencer Den studerende skal kunne deltage i udviklingsorienteret arbejde i forhold til det særlige indsats- område. Den studerende skal kunne deltage i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i relation til indsats- området ud fra kendskab til egne og andres kompetencer. Den studerende skal kunne varetage særlige funktioner og opgaver i relation til det særlige indsats- område. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt. Intern bedømmelse. Modulbeskrivelse: Pædagogik og kommunikation (valgfrit modul) Modul Vf3: Pædagogik og kommunikation 10 ECTS Den studerende opnår pædagogiske og kommunikative færdigheder i og kompetencer til professionelt at indgå i samarbejde med elever, borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Modulet fokuserer på viden, analyse, teoriforståelse og brugen af hhv. pædagogisk og kommunikative teo- rier og metoder koblet til det social- og sundhedspraktiske område. Med udgangspunkt i erfaringsbaseret praksis, styrkes den studerendes kompetence til at identificere, bear- bejde og løse pædagogiske og kommunikative problemstillinger i det social- og sundhedsfaglige felt. Indhold Teori og metode i relation til pædagogik og kommunikation i forhold til det social- og sundhedsfag- lige felt. Voksenlæring og erfaringspædagogik. 11

13 Didaktiske overvejelser i relation til pædagogisk praksis i det social- og sundhedsfaglige felt, eksem- pelvis i forhold til borgergrupper med særlige forudsætninger, pårørende, elever eller samarbejds- partnere. Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for teori og metode i relation til pædagogik og kommunikation i social- og sundhedsvæsenet, eksempelvis supervision og samtaleteknik. Den studerende skal have viden om og forståelse for voksenlæring og erfaringspædagogik, eksem- pelvis i forhold til planlægning, afholdelse og evaluering af lærerprocesser. Den studerende skal have viden om og forståelse for didaktiske overvejelser i relation til pædago- gisk praksis i det social- og sundhedsfaglige felt. Den studerende skal have viden om og forståelse for innovative læringsprocesser. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende kommunikative færdigheder i relation til faglige og etiske pro- blemstillinger. Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i forhold til kommunikation og pædagogik i læreprocesser. Den studerende skal kunne formidle pædagogiske og kommunikative overvejelser til borgere, pårø- rende og samarbejdspartnere. Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere pædagogiske og kommunikative udviklingsorienterede situa- tioner. Den studerende skal kunne indgå i pædagogiske og kommunikative overvejelser i et professionelt samarbejde. Den studerende skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle, planlægge, udføre og evaluere kommunikative og pædagogiske processer. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt. Intern bedømmelse. Modulbeskrivelse: Socialpædagogik og psykiatri (valgfrit modul) Modul Vf4: Socialpædagogik og psykiatri 5 ECTS Den studerende opnår færdigheder i og kompetencer til professionelt at deltage i samarbejdet i det social- pædagogiske og psykiatriske arbejdsområde.modulet har fokus på teorier og metoder i relation til det soci- alpædagogiske og psykiatriske felt. Indhold: Systemisk tilgang i mødet med hhv. borger, pårørende og samarbejdspartnere. Recovery, rehabilitering og empowerment som tilgange til arbejdet i feltet. Socialpædagogiske indsatsformer. Arbejdsmiljø i forhold til arbejdet inden for dette felt. 12

14 Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for det borgernære omsorgs- og relationsarbejde i det socialpædagogiske og psykiatriske felt. Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for centralt anvendt teori og metode i tilknytning til socialpædagogik og psykiatri. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber, herunder forskellige tilgange til arbejdet. Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i relation til socialpædagogisk og psykiatrisk arbejde og kunne opstille samt vælge løsningsmuligheder, der giver kvalitet for borger- ne. Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger vedrørende socialpædagogiske og psykiatriske tilgange i det praksisnære arbejde i social- og sundhedssektoren og kunne formidle løsningsmuligheder til borgere og samarbejdspartnere. Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere situationer i det praksisnære socialpædagogiske og psykiatri- ske arbejde. Den studerende skal kunne deltage i et professionelt samarbejde med henblik på at sikre kvalitet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejde. Den studerende skal i en struktureret sammenhæng kunne vurdere konkrete situationer med hen- blik på at kunne tage vare på sig selv og sikre professionel tilgang. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Intern bedømmelse. Modulbeskrivelse: omsorgs- og relationsarbejde (valgfrit modul) Modul Vf5: Omsorgs- og relationsarbejde 5 ECTS Den studerende skal opnå øgede færdigheder og kompetencer inden for professionelt omsorgs- og relati- onsarbejde. Dette inkluderer viden om den samfundsmæssige, kulturelle og faglige udvikling, og hvordan udviklingen har påvirket feltet. Modulet har fokus på omsorgs- og relationsarbejde og på, hvordan dette arbejde defineres, udføres, og hvilke mål der kan sættes for det. Indhold Omsorgsteori, omsorgsidentitet samt omsorgssystemer. Definition af relationsarbejde og dets nuancer. Vidensformer i relations til omsorgs- og relationsarbejde. Samfundsmæssig, kulturel og faglig udvikling af feltet. Samspil imellem faget, sagen og det personlige plan for omsorgs og relationsarbejdet. Arbejdsmiljø set i forhold til omsorgs- og relationsarbejde. 13

15 Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for det praksisnære omsorgs- og relationsarbejde. Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for centralt anvendt teori og metode i tilknytning til omsorgs- og relationsarbejde. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende centrale metoder til professionelt at udføre omsorgs- og rela- tionsarbejde. Den studerende skal kunne vurdere arbejdsvilkår inden for omsorgs- og relationsarbejde. Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger i relation til omsorgs- og relati- onsarbejde og kunne opstille samt vælge løsningsmuligheder, der giver kvalitet for borgerne. Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer set i relation til det borger- nære omsorgs- og relationsarbejde. Den studerende skal kunne deltage professionelt i samarbejdsrelationer inden for omsorgs- og rela- tionsarbejde. Eksamen Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Intern bedømmelse. Modulbeskrivelse: Afgangsprojekt 10 ECTS Læringsmål for afgangsprojektet Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår: Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for det praksisnære arbejde i social- og sundheds- sektoren, Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for erhvervets og fagområdets praksis og centralt anvendt teori og metode. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og teorier i relation til at arbejde kvalitets- og udviklingsorienteret i forhold til praksisnære problemstillinger indenfor social- og sundhedsvæ- senet i en forståelse for områdets samfundsmæssige placering og forankring, Den studerende skal kunne beskrive, vurdere og bearbejde praksisrelaterede problemstillinger med fokus på at opstille samt vælge handlemuligheder på et systematisk grundlag med inddragelse af centrale teoretiske perspektiver, samt på baggrund af disse opstille og vælge løsningsmuligheder, Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til sam- arbejdspartnere og brugere. 14

16 Kompetencer Den studerende skal kunne håndtere udviklingssituationer inden for det praksisnære arbejde i soci- al- og sundhedssektoren, Den studerende skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, Den studerende skal udvikle egen praksis i forhold til at arbejde i social- og sundhedsvæsenet og handle med udgangspunkt i borgerens situation, muligheder og behov. Eksamen Mundtlig prøve med udgang i projekt. Ekstern censor. Bemærk: For at kunne afslutte afgangseksamen, skal alle øvrige prøver være bestået. 15

17 Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlige opgaver A: Mundtlig prøve udgangspunkt i et kort og langt projekt Det er en mundtlig prøve, hvor den studerende får en karakter på baggrund af den mundtlige eksaminati- on. Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt Det korte projekt er et obligatorisk oplæg til og udgangspunkt for den mundtlige prøve. Det er karakterise- ret af: At den studerende selv formulerer prøvespørgsmål ved at lave en problemformulering eller hypo- tese At den studerende selv vælger teorigrundlag for det korte projekt At det skriftlige materiale præsenterer eksaminator og censor for teori- og empirivalg i forbindelse med én eller anden form for tematiseret fremstilling, det kan være nærmere beskrevet. Det korte projekt skal minimum indeholde følgende elementer: Problemstilling Problemformulering/hypotese Empirisk data Metodevalg og teori som kan skabe belæg for og begrunde indsatsen i praksis. I det korte projekt kan indgå materiale f.eks. i form af videooptagelser, radioprogrammer, interviewopta- gelser, nyhedsbreve evt. som bilag. Det korte projekt må samlet set være på maksimum 8 normalsider svarende til 8x2400 tegn incl. mellem- rum. Den mundtlige eksamen er på 30 minutter i alt, hvori det korte projekt indgår som en del af bedømmelsen. Eksaminationen har følgende fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtalen 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Det er en mundtlig prøve, hvor den studerende får en karakter på baggrund af projektet og den mundtlige eksamination. Det lange projekt er et obligatorisk oplæg til og udgangspunkt for den mundtlige prøve. Det er karakteriseret af: at den studerende selv formulerer prøvespørgsmålet ved at lave en problemformulering eller hypo- tese. at den studerende selv vælger teorigrundlaget for det lange projekt. at det skriftlige materiale præsenterer eksaminator og censor for teori- og empirivalg i forbindelse med én eller anden form for tematiseret fremstilling, der kan være nærmere beskrevet. 16

18 Det lange projekt skal minimum indeholde følgende elementer: Problemstilling indeholdende: Problemformulering/hypotese, afgrænsning, eventuelt tolkning Metode indeholdende hvilke teorier du vil gøre brug af og indsamlingen af empiriske data Analyse indeholdende eventuelle mulige handlingsrum Konklusion I det lange projekt kan indgå materiale f.eks. i form af videooptagelser, radioprogrammer, interviewopta- gelser, nyhedsbreve etc. som bilag. Det lange projekt må samlet set være på maksimum 15 normalsider svarende til 15 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Den mundtlige eksamen er på 30 minutter i alt, hvori det lange projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Eksaminationen har følgende fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtale 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. B: Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis Prøveformen er en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis, hvor den studerende får en karakter på baggrund af den mundtlige eksamination. Prøveformen adskiller sig fra den traditionelle mundtlige prøve ved: At den studerende selv formulerer prøvespørgsmålet gennem sin problemformulering eller hypote- se At den studerende selv vælger metodemæssige overvejelser, herunder både teori- og datagrundla- get for eksaminationen og præsenterer Synopsen skal indeholde følgende elementer Indledning Hovedemne, problemstilling, problemformulering samt evt. afgrænsning Metodevalg og teori som kan skabe belæg for og begrunde forandring i praksis Hvilke empiriske data skal indsamles Hvordan skal de analyseres og hvilke kritiske overvejelser bør indgå Litteraturliste Fremgangsmåden i forbindelse med en synopsis kan skitseres ud fra følgende spørgsmål 1. det er et problem at.(udgangspunktet, undren ) 2. det er især et problem for. (hvem angår det?) 3. det skal kunne bruges af til at (hvem skal kunne bruge det til hvad i hvilke situationer) 4. Problemet skyldes. (mulige årsager) 5. VI vil derfor.. (jeres hensigt) 6. Vi vil undersøge problemet på denne måde. (metode) 7. Vi har tænkt os at forstå problemet ud fra (teorier) 17

19 8. Nogle vigtige ord og begreber er (begrebsdefinitioner) 9. Vi vil kun beskæftige os med fordi (afgrænsning) 10. Foreløbig forestiller vi os disse afsnit i denne rækkefølge (indhold og disposition) Disse spørgsmål kan endvidere danne grundlag for en diskussion og fortolkning til eksamen, samt hvilken læring det har givet. I en synopsis kan der eventuelt indgå andet materiale f. eks. Billedmateriale, avisartikel, statistik og under- søgelse ect. synopsen skal være på 4 sider og må maksimalt have et omfang af 2400 tegn inkl. mellemrum. Synopsen skal forholde sig kritisk og refleksivt til genstandsfelt samt metode og teori. Synopsen er proble- matiserende og perspektiverende, således at synopsen lægger op til at diskutere, hvorfor det er rele- vant/fornuftigt at stille netop de spørgsmål synopsen stiller inden for den givne afgrænsning. Synopsen tæller ikke med i karakteren, men er udelukkende et oplæg til eksaminationen. Den mundtlige eksamen er på 30 minutter i alt, hvori det korte projekt indgår som en del af bedømmelsen. Eksaminationen har følgende fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtalen 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. C: Afgangsprojektet Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere den studerende til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisorienteret problemstilling og angive løsninger og handlemuligheder ved at anvende teorier, strategier og metoder. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge indenfor uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag, herunder valgfag uden for uddannelsens faglige område, inddrages. Det skriftlige produkt Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Det skriftlige produkt har et omfang på maksimum 25 normalsider (25 x 2400 tegn inkl. mellemrum), dog eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag. Ved udarbejdelse af et gruppeprojekt kan projektet udvides med max. 10 normalsider (10 x 2400 tegn inkl. mellemrum) pr. studerende. Eksaminationen er med individuel bedømmelse. Det skriftlige produkt skal indeholde følgende elementer: Indledning Problemstilling og problemformulering Begrundet teori-, empiri- og metodevalg Case - en tværfaglig, praksisorienteret udfordring Analyse, hvor pointerne i særlig grad reflekterer møder mellem teori og praksis, og hvor disse kan bringe hinanden dynamisk i spil og gensidigt perspektiver Konklusion, der gerne indeholder fremadrettede elementer til konkret handling Eventuelt bilag i begrænset omfang 18

20 Krav til det skriftlige produkt, hvis der skrives i gruppe Det fremgår af prøve- og eksamensbekendtgørelsens 37, stk. 1, at grundlaget for bedømmelsen er den individuelle præstation. Det betyder, at det alene er det individuelt præsterede/fremstillede, der kan gøres til genstand for den individuelle bedømmelse. Derfor er det alene den studerendes egen udarbejdet del af produktet, der kan bedømmes. Det vil sige, at når et gruppefremstillet produkt indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en mundtlig prøve, skal det fremgå, hvilke dele de enkelte gruppemedlem- mer selv har udarbejdet. De dele af opgaven, som den studerende har udarbejdet, danner grundlag for bedømmelse af den samlede præstation. Der kan med fordel skrives den enkeltes udarbejdelse ind i opga- vens indholdsfortegnelse. Den mundtlige prøve Den mundtlige prøve er individuel og med ekstern censur. Den har form af et mundtligt forsvar med udgangspunkt i dit projekt. Til eksaminationen er afsat i alt 40 minutter pr. studerende (oplæg samt eksamination og votering). Eksaminationen forløber efter den studerendes oplæg som en dialog. Den studerende skal derfor ikke forberede at tale hele tiden, men tværtimod være åben overfor de input, der kommer fra eksaminator og censor. Det er eksaminators ansvar at holde tiden og dialogen i gang samt sikre, at den studerende får præsenteret sine hovedbudskaber. I eksaminationssamtalen indgår projektets perspektivering og den studerendes læring. Overordnet er den mundtlige prøve tredelt som følger: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtale 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. Bemærk: For at kunne afslutte afgangseksamen, skal alle øvrige prøver være bestået. Bedømmelse Der gives karakterer efter 7- trins- skalaen. I bedømmelsesgrundlaget indgår det skriftlige produkt med 2/3 af den samlede karakter. Afgangsprojektet er med ekstern censur. Formelle krav til alle opgaver Til alle opgaver skal benyttes et standardtitelblad, som skal indeholde følgende oplysninger: 1. Retning og fagets navn 2. Titel og evt. undertitel 3. Den studerendes fulde navn 4. Vejlederens navn 5. Uddannelsesinstitutionens navn 6. Måned og år 7. Eventuel påtegning hvis materialet skal håndteres fortroligt 8. Antal tegn inklusivt mellemrum Opgaven skal have en læsevenlig struktur og skrevet på korrekt dansk. Kan dog i særlige tilfælde, i følge aftale med vejleder/uddannelsesinstitutionen skrives på engelsk. Opgaven afleveres efter aftale. 19

Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord

Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord Velkomst til nye studerende... 3 At studere på SOSU Nord... 4 Sådan er undervisningen tilrettelagt... 4 Uddannelsens formål... 5 Uddannelsens

Læs mere

Sundhedspraksis. Studiehåndbog for Akademiuddannelse i

Sundhedspraksis. Studiehåndbog for Akademiuddannelse i / Sundhedspraksis Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Velkomst til nye studerende... 3 At studere på SOSU Fyn... 4 Begyndervanskeligheder... 4 Sådan er undervisningen tilrettelagt... 4 Uddannelsens formål...

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis?

Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis? Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis? Så er Akademiuddannelse en spændende mulighed! I et samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt udbyder Efter- og videreuddannelse på

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Rev STUDIEORDNING

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Rev STUDIEORDNING Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed...

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 vers.4 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om prøver og bedømmelse...

Læs mere

Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Inspirationskatalog til prøve/eksamen AKADEMI-UDDANNELSERNE Gældende fra 1. januar 2017 Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag OBS: Kun til uddannelsesinstitutionernes interne brug Side

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU)

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Adgangsforudsætninger Forudsætningen for at kunne indstille sig til eksamen i afgangsprojektet er, at den studerende er fritaget

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Akademiuddannelse (AU) i Socialpædagogik Modulvejledning Psykiatri. Psykiatri. Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og

Akademiuddannelse (AU) i Socialpædagogik Modulvejledning Psykiatri. Psykiatri. Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og AU studieordning, 1.10. 2012 Vejledning for modulet Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og Et valgmodul fra Akademiuddannelsen i Socialpædagogik September 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling 01-01-2018 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.august 2017 Studieordningen er gældende fra 1. januar 2018 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 4 3 Uddannelses

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Savner du personlige og faglige udfordringer i din pædagogiske eller sundhedsfaglige praksis?

Savner du personlige og faglige udfordringer i din pædagogiske eller sundhedsfaglige praksis? Savner du personlige og faglige udfordringer i din pædagogiske eller sundhedsfaglige praksis? Så er Akademiuddannelse en spændende mulighed! I et samarbejde med UCL og Erhvervsakademiet Lillebælt udbyder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673

Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673 Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673 Gåhjemmøde om Akademiuddannelse i Ernæring, ErhvervsAkademi Sjælland Campus Roskilde, torsdag den 26. september, klokken 14-16 i den Store Foredragssal: Gåhjemmøde

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere