Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 28. omgang rettelsessider (moms)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 28. omgang rettelsessider (moms)"

Transkript

1 Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. december 2004 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 28. omgang rettelsessider (moms) I følgende skrivelse orienteres om ændringer i Budget- og regnskabssystemet som følge af revideret bekendtgørelse om den kommunal og amtskommunale momsudligningsordning, der træder i kraft 1. januar Samtidig præciseres reglerne om artskontering på anbringelsesområdet. Følgende behandles nedenfor: 1. Undtagelse af kommunale momsudgifter i forbindelse med udgifter på funktion 5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, gruppering 01 Personlig og praktisk hjælp fra refusion i momsudligningsordningen. 2. Præcisering af reglerne for refusion af indirekte momsudgifter i forbindelse med udgifter på funktion 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge og 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Ad 1. Undtagelse af 5.32, gruppering 01 fra momsudligningsordningen Det er besluttet at undtage de kommunale momsudgifter, der vedrører produktion af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 71 og som er omfattet af frit-valgsordningen på ældreområdet for refusion i udligningsordningen. Baggrunden er, at der i forlængelse af implementering af Socialministeriets regelsæt om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 71 i sommeren 2004 har været kritik af den momsmæssige håndtering af de private leverandørers manglende mulighed for momsafløftning. I samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet blev der med virkning fra 1. maj 2004 indført nye regler, som betyder, at de private leverandører bliver kompenseret med 2 pct. af prisen ved levering af ydelser efter 71, og at kommuner og amter samtidig kunne fratrække de indirekte momsudgifter over positivlisten. Disse ændringer blev kommunerne orienteret om i breve af 13. maj 2004 og 1. juni 2004 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet, samt ved Socialministeriets vejledning nr. 77 af 31. august 2004 om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp.

2 2 Ordningen er kritiseret fra flere sider, herunder en række private leverandører af hjemmehjælp og brancheorganisationer for ikke i tilstrækkelig grad, at sikre lige konkurrence mellem offentlige og private leverandører af personlig og praktisk hjælp. Det skyldes, at kompensationsordningen ikke kompenserer de private leverandører i en grad, som svarer til de offentlige leverandørers adgang til at få afløftet de faktiske momsudgifter ved levering af personlig og praktisk hjælp. Dette har især været gældende i forbindelse med produktionen af hjemmehjælpsydelser produceret uden for hjemmet som f.eks. tøjvask og mad. Da problemstillingen potentielt vedrører alle momsfrie områder, vurderes det nødvendigt at få etableret en ordning, der sikrer en generel momsmæssige ligestilling mellem kommunale og private leverandører. Spørgsmålet har derfor været drøftet i gruppen af kontaktpersoner vedrørende momsspørgsmål og der var enighed om at finde en langtidsholdbar løsningsmodel. En permanent løsning, der sikrer momsmæssig ligestilling mellem kommunale og private producenter af personlig og praktisk hjælp visiteret efter servicelovens 71, er derfor at undtage momsudgifterne ved kommunal produktion fra udligningsordningen. På den måde opnår hverken de private eller de kommunale leverandører fradrag for momsudgifter. Denne ordning erstatter fra 1. januar 2005 den hidtidige refusionsordning af momsudgifter over positivlisten af regninger fra de private leverandører fra 1. maj Endvidere skal nævnes, at Udliciteringsrådet i sin rapport om konkurrenceudsættelse af velfærdsydelser fra september 2004 har anbefalet, at de konkurrencemæssige skævheder, der er opstået mellem offentlige og private leverandører på momsfrie områder, som bl.a. hjemmehjælpsområdet, bliver afhjulpet. Konteringsregler Undtagelse af kommunale udgifter til moms til personlig og praktisk hjælp efter 71 og omfattet af frit leverandørvalg indebærer, at udgifterne entydigt kan identificeres i den kommunale kontoplan. Dette er imidlertid ikke tilfældet i dag. På funktion 5.32 registreres på gruppering 01 en del af hjemmehjælpen, men det formodes, at der også registreres hjemmehjælp efter servicelovens 71 på andre grupperinger på funktionen. Bl.a. indgår der visiterede ydelser efter servicelovens 71 i de integrerede plejeordninger. Der eksisterer endvidere en række private momsregistrerede virksomheder, der fortsat kan levere særlige ydelser på hjemmehjælpsområdet. Konteringsreglerne skal derfor justeres af hensyn til kommunernes mulighed for fortsat at kunne afløfte momsudgifterne af disse udgifter. Der gennemføres således følgende ændringer i konteringsreglerne på Det præciseres i konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, afsnit 4.5.4, at kommunale udgifter til visiteret personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 71 og omfattet af frit valgsordningen - inklusiv integrerede plejeordninger skal registreres på funktion 05.32, gruppe-

3 3 ring 01 Personlig og praktisk hjælp, såfremt udgifterne ikke kan opdeles på de enkelte områder. Udgifter afholdt til afløsning, aflastning og gentræning m.v. efter servicelovens 72, 73, 73 a, og 86, der tidligere er registreret på gruppering 01, skal fortsat være omfattet af udligningsordningen. Udgifterne skal på den baggrund fremover registreres på ny gruppering 06. Afløsning, aflastning og genoptræning m.v. Udgifter afholdt til private, momsregistrerede leverandører af særlige ydelser på hjemmehjælpsområdet registreres på gruppering 9. Ændringerne træder i kraft fra og med regnskab Ad 2. Momsrefusion af indirekte momsudgifter til 5.20 Familiepleje og opholdssteder, m.v. og 5.21 Forebyggende foranstaltninger. I forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning for 2004 blev der åbnet op for refusion af indirekte momsudgifter over positivlisten til private, sociale opholdssteder. Baggrunden var, at kommuner og amter i stigende omfang anvender private leverandører af sociale opholdssteder, der imidlertid ikke kan opnå momsregistrering, jf. momslovens 13. Det blev således i bekendtgørelsen præciseret, at momsrefusion over positivlisten til private, sociale opholdssteder alene omfatter registreringer på ejerstedkode 2 Selvejende / Private uden driftsoverenskomst med kommune / amt. Kommuner og amter har imidlertid påpeget en række konkrete problemer i forbindelse med tolkningen af reglen om ejerstedkode 2 på funktionerne 5.20 Familiepleje og private opholdssteder m.v. og 5.21 Forebyggende foranstaltninger. På denne baggrund præciseres følgende: Familiepleje på 5.20 Plejefamilier og sociale opholdssteder, og 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Der er med virkning fra regnskab 2004 givet mulighed for at anmelde indirekte momsudgifter over momsbekendtgørelsens positivliste på en række sociale opholdssteder. Dette gælder dog kun for udgifter registreret på art 4.0 Tjenesteydelser uden moms og med ejerstedkode 2 Selvejende / private institutioner uden driftsoverenskomst med kommune / amt. Der har imidlertid været en række afgræsningsproblemer i forhold til, hvilke ydelser der kan anmeldes til refusion over positivlisten på funktionerne Plejefamilier og sociale opholdssteder og på 5.21 Forebyggende foranstaltninger. Af hensyn til muligheden for at administrere refusion over positivlisten på de nævnte funktioner skal her præciseres følgende retningslinier. Familieplejeophold o.lign.

4 4 Familieplejeophold registreres oftest enten som lønnet i kommunen eller gennem familieplejeforening. For begge typer af relationer mellem kommune og plejefamilie gælder, at det er kommunen, der har tilsynet med barnet og at plejevederlaget fastsættes af kommunen. Der bør på den baggrund ikke være forskel på, om der kan hjemtages moms over positivlisten i de to tilfælde. På den baggrund bør alle familieplejeforhold, der baseres på aflønning med art 1.0 via vederlag registreres med ejerstedkode 1. Egne, idet der er tale om kommunalt ansættelsesforhold. Sker der aflønning udenfor art 1.0 skal der i stedet anvendes art 4.0. Dette gælder også, hvor aflønning sker gennem plejeforening. For takstbaserede opholdsformer skal oftest være en aflønning, der omfatter såvel løn og opholdsudgifter m.v. Taksten for disse opholdstyper er oftest beregnet på baggrund af ét budget. For disse opholdstyper skal alene undersøges om kommune / amt har driftsoverenskomst i den konkrete situation. I dette tilfælde anvendes art 4.0 med ejerstedkode 2. Det skal præciseres, at mellemkommunale betalinger finder sted som hidtil på arterne 4.7/4.8 Betalinger til andre kommuner / amter og 7.7/7.8 Betalinger fra andre kommuner / amter. Disse betalinger er eksklusiv moms. Tillægsydelser m.v. Det fremgår af konteringsreglerne (Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, afsnit 4.5.3, side 1), at udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag skal registreres med art 5.2 overførsel til personer. Det antages at være hensigtsmæssigt at tillægsydelser på samme vis registreres med art 5.2. Der kan på den baggrund ikke ske momsafløftning over positivlisten for disse udgifter. Tillægsydelser dækker alle øvrige typer af udgifter, der gives i forbindelse med ophold i familiepleje, socialpædagogisk opholdssted, m.v. f.eks. indkøb af gaver og cykler, udgifter til undervisning og fritidsaktiviteter, o.lign. Registreringen af tillægsydelser m.v. på art 5.2 svarer til registreringen af enkeltydelser på kontanthjælpsområdet, hvor der også indkøbes en række effekter til brug for borgerne. Ændringen træder i kraft fra og med regnskab Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner: Afsnit Side 1-6 Ad pkt. 2. Afsnit Side 1-7 Ad pkt. 1. Med venlig hilsen Jakob Sylvest Nielsen

5 Budget- og regnskabssystem side 1 Dato: 23. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER OG FOREBYG- GENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, jf. 49 i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til dagtilbud og klubtilbud til børn og unge efter 7, 16, 19 og 23 i lov om social service, der er anbragt i plejefamilier og opholdssteder for børn og unge ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge. Udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer på 18/23 år og derover med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter 91 i lov om social service registreres ikke her, men på funktion 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov. Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere registreres på funktion Amtskommunerne registrerer udgifter til ydelser, der indgår som et led i et døgnophold for børn og unge i plejefamilier og opholdssteder, jf. 40 b i lov om social service, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i familiepleje eller opholdssteder og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. 40 b, stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisning, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke registreres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 01 Plejefamilier ( 49, stk. 1, jf. 40, stk. 2, nr. 11 og 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier efter 49, stk. 1, jf. 40, stk. 2, nr. 11 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i plejefamilier for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i plejefamilier for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 02 Socialpædagogiske opholdssteder ( 49, stk. 2, jf. 40, stk. 2, nr. 11 og 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i socialpædagogiske opholdssteder efter 49, stk. 2, jf. 40, stk. 2, nr. 11 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i socialpædagogiske opholdssteder for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service.

6 Budget- og regnskabssystem side 2 Dato: 23. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i socialpædagogiske opholdssteder for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 03 Kost- og efterskoler ( 49, stk. 2, jf. 40, stk. 2, nr. 11 og 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdningsskoler, efter 49, stk. 2, jf. 40, stk. 2, nr. 11 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kost- og efterskoler for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i kost- og efterskoler for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til økonomisk støtte til ophold på kost- og efterskoler efter 40, stk. 2, nr. 10 i lov om social service, registreres på gruppering 10 på funktion Eget værelse ( 49, stk. 1, jf. 40, stk. 2, nr. 11 og 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i eget værelse efter 49, stk. 1, jf. 40, stk. 2, nr. 11 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i eget værelse for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i eget værelse for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 05 Advokatbistand ( 60) Her registreres udgifter til advokatbistand i forbindelse med sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. 60 i lov om social service. 06 Skibsprojekter mv. ( 49, stk. 2, jf. 40, stk. 2, nr. 11 og 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i skibsprojekter mv. efter 49, stk. 2, jf. 40, stk. 2, nr. 11 i lov om social service, herunder udgifter til andre typer af opholdssteder, der ikke er registreret på gruppering Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i skibsprojekter mv. for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i skibsprojekter mv. for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 92 Betaling ( 52 og 62 b) Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. 52 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 62 b i lov om social service Forebyggende foranstaltninger for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 40, stk. 2, nr og 12, 40 a og 62 a, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 3 i lov om social

7 Budget- og regnskabssystem side 3 Dato: 23. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 service. Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til forebyggende foranstaltninger, der indgår som et led i et døgnophold for børn og unge, jf. 40 b i lov om social service, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet, dvs. på de relevante grupperinger på funktionerne 5.20, 5.23 og Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende ophold i dag- og klubtilbud efter 7, 16, 19 og 23 i lov om social service ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen DAGPLEJE, DAG- INSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE. Udgifter til økonomisk støtte til børns og unges ophold i dagtilbud og klubtilbud efter 40, stk. 2, nr. 8 i lov om social service skal ikke registreres på funktion 5.21, men på funktion 5.10 Fælles formål. Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisning, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke registreres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 01 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold ( 40, stk. 2, nr. 1) Her registreres udgifter til konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, jf. 40, stk. 2, nr. 1 i lov om social service. 02 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 40, stk. 2, nr. 2) Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. 40, stk. 2, nr. 2 i lov om social service. 03 Familiebehandling eller lignende støtte ( 40, stk. 2, nr. 3) Her registreres udgifter til familiebehandling eller lignende støtte, jf. 40, stk. 2, nr. 3 i lov om social service. 04 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 40, stk. 2, nr. 4) Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på døgninstitutioner, i plejefamilier, på andre godkendte opholdssteder eller botilbud godkendt af amtskommunen, jf. 40, stk. 2, nr. 4 i lov om social service. 05 Aflastningsordninger ( 40 stk. 2, nr. 5) Her registreres udgifter til aflastningsordninger på døgninstitutioner, i plejefamilier eller på godkendte opholdssteder, jf. 40, stk. 2, nr. 5 i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. 40 b, stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktioner 5.20 og Personlig rådgiver ( 40, stk. 2, nr. 6 og 62 a, stk. 2 og 62 a, stk. 3, nr. 2) Her registreres udgifter til personlig rådgiver for børn og unge, jf. 40, stk. 2, nr. 6, samt for unge årige, jf. 62 a, stk. 2 og 62 a,

8 Budget- og regnskabssystem side 4 Dato: 23. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 stk. 3, nr. 2 i lov om social service. 07 Fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien ( 40, stk. 2, nr. 7 og 62 a, stk. 2 og 62 a, stk. 3, nr. 3) Her registreres udgifter til fast kontaktperson for børn og unge og for hele familien, jf. 40, stk. 2, nr. 7 i lov om social service, samt for årige, jf. 62 a, stk. 2 og 62 a, stk. 3, nr Økonomisk støtte til udgifter, der følger af foranstaltninger efter 40, stk. 2, nr. 1-5 ( 40, stk. 2, nr. 8) Her registreres udgifter til økonomisk støtte til udgifter, der følger af foranstaltninger nævnt i 40, stk. 2, nr. 1-5, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har midler hertil, jf. 40, stk. 2, nr. 8 i lov om social service. 09 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet ( 40, stk. 2, nr. 9) Her registreres udgifter til økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes, eller at støtten i væsentlig grad kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og børn under et eller flere børns anbringelse uden for hjemmet, jf. 40, stk. 2, nr. 9 i lov om social service. 10 Økonomisk støtte til ophold på kost- eller efterskole ( 40, stk. 2, nr. 10) Her registreres udgifter til økonomisk støtte til ophold på kost- eller efterskole, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har midler hertil, jf. 40, stk. 2, nr. 10 i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til anbringelse af børn og unge uden for hjemmet på kost- og efterskoler efter 40, stk. 2, nr. 11 og 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4 i lov om social service registreres på funktion 5.20, gruppering Godtgørelse til unge i forbindelse med formidlet praktikophold ( 40, stk. 2, nr. 12) Her registreres udgifter til godtgørelse til unge i forbindelse med formidlet praktikophold hos offentlige og private arbejdsgivere, jf. 40, stk. 2, nr. 12 i lov om social service. 12 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 40 a) Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet, jf. 40 a i lov om social service. 13 Amtskommunal medfinansiering ( 131 d) Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for forebyggende foranstaltninger for børn og unge, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter 131 a i lov om social service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter 131 a, jf. 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst efter 131 a, jf. 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfi-

9 Budget- og regnskabssystem side 5 Dato: 23. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 nansiering efter 131 d i lov om social service Døgninstitutioner for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende amtskommunale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 40, stk. 2, nr. 11 i lov om social service, jf. 51 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for årige, jf. 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som amtskommunen har indgået driftsoverenskomst med, udformes efter de samme regler som for de amtskommunale og kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5. Udgifter til sikrede døgninstitutioner registreres ikke på denne funktion, men på funktion Det bemærkes, at udgifter til dagtilbud og klubtilbud til børn og unge efter 7, 16, 19 og 23 i lov om social service, der er anbragt på døgninstitutioner for børn og unge ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge. Det bemærkes desuden, at udgifter vedrørende botilbud til personer på 18/23 år og derover med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 92 i lov om social service registreres på funktionerne 5.50 og Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funktion, men sammen med de øvrige udgifter til botilbud til voksne efter 93 i lov om social service på funktionerne 5.51 og Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere registreres på funktion Amtskommunerne registrerer udgifter til ydelser, der indgår som et led i et døgnophold for børn og unge på døgninstitutioner, jf. 40 b i lov om social service, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i døgninstitutioner og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. 40 b, stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion Lommepenge og arbejdsvederlag til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2. Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til henholdsvis døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 51, stk. 1, 1. pkt. i lov om social service, og til døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer, jf. 51, stk. 1, 2. pkt. i lov om social service. Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og

10 Budget- og regnskabssystem side 6 Dato: 23. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 barnets eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. 52 i lov om social service, samt den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. 62 b i lov om social service Sikrede døgninstitutioner for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Socialministeriet efter indstilling fra amtskommunen (jf. 3 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 620 af 21. juni 2001 om magtanvendelse m.v. i døgninstitutioner for børn og unge og i opholdssteder for børn og unge for flere end 4 personer). Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. 52 i lov om social service, samt den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. 62 b i lov om social service.

11 Budget- og regnskabssystem side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig hjælp, socialpædagogisk støtte, genoptræning, omsorg, behandling mv. rettet mod ældre og handicappede registreres på funktion 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. Dette gælder såvel for personer i eget hjem som for personer i almene boliger (ældreboliger) og for personer med ophold på plejehjem og beskyttede boliger Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Der er på funktion 5.30 Ældreboliger autoriseret følgende driftsgrupperinger, der afhængigt af ejerforholdet anvendes som anført nedenfor: 01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 05 Lejetab 06 Tab på garantier (nedlægges med virkning fra budget 2005) 92 Lejeindtægter Kommunalt ejede ældreboliger Følgende udgifter registreres på funktion 5.30: Lejetab m.v., herunder manglende udlejning, registreres på gruppering 05 med modpost på gruppering 92. Beboernes fulde huslejebetalinger registreres på gruppering 92. Der anvendes art 7.1. Det bemærkes, at derpå funktion 8.59/9.59 foretages en særskilt registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser til vedligeholdelse, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal kunne specificeres efter reglerne i lov om almene boliger m.v. og lejeloven. Ejendommens almindelige driftsudgifter. Anlægsudgifter, herunder jordværdien, overtaget fast ejendom og beregnet forrentning og administrationsbidrag. Øvrige udgifter og indtægter, herunder finansiering af boligerne, registreres på følgende måde: Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.92, gruppering 05. Hjemtagne indekslån registreres på hovedkonto 8 under funktion 8.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. Ved årets udgang nedskrives og indekseres lånene på funktion 9.77 med modpost på balancekontoen. Kommunens indskud af grundkapital opskrives på funktion 9.24, gruppering 02 med modpost på balancekonto Beboernes tilbagebetaling indgår som en del af huslejen, og der reguleres efterfølgende på status.

12 Budget- og regnskabssystem side 2 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 Beboerindskud efter lov om almene boliger m.v. registreres på funktion Det bemærkes, at hvis der ydes lån til beboerindskud, registreres lånet på sædvanlig måde på funktion Afdrag på lån vedrørende kommunale ældreboliger debiteres funktion Renter af gæld vedrørende kommunale ældreboliger optages på autoriseret gruppering 01 på en af funktionerne afhængig af lånekreditor Ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser Følgende udgifter registreres på funktion 5.30: Kommunens ydelsesstøtte registreres på gruppering 01. Eventuelt tab på garanti for indekslån registreres på gruppering 06. Øvrige udgifter og indtægter registreres således: Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.92, gruppering 05. Kommunens indskud af grundkapital registreres på funktion 8.24, gruppering 01. Ved påbegyndelse af tilbagebetaling af grundkapital krediteres funktion 8.24 for de årlige afdrag. Lån til beboerindskud registreres på funktion Det bemærkes, at drifts- og anlægsudgifter vedrørende ældreboliger ikke indgår i momsudligningsordningen Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning mv. efter og 86 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende generelle forebyggende og aktiverende tilbud efter 65 i lov om social service. Desuden registreres indtægter og udgifter vedrørende hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger og vedrørende forebyggende hjemmebesøg efter lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre mv. På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende disse serviceydelser såvel for personer i eget hjem, herunder plejeboliger, ældreboliger o.l., som for personer med ophold på plejehjem og beskyttede boliger. Det bemærkes, at udgifter vedrørende den centrale administration og myndighedsfunktionen, herunder i relation til den personlige og praktiske bistand, ikke skal registreres på funktion 5.32, men på hovedkonto 6. Endvidere bemærkes, at serviceydelser til personer med ophold i boformer efter i lov om social Service registreres på funktionerne 5.42, 5.45, 5.50, 5.51, 5.52, 5.55 og 5.56.

13 Budget- og regnskabssystem side 3 Dato: 23. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 På funktionen registreres desuden drifts- og anlægsudgifter vedrørende servicearealer (f.eks. dagcentre, fælleskøkken, til madudbringning, administrationslokaler til hjemmesygepleje, personlig og praktisk hjælp og lignende) opført i forbindelse med kommunale ældreboliger. Det bemærkes, at anlægsudgifter ikke kan finansieres efter reglerne for ældreboliger. Det statslige tilskud til etablering af servicearealer registreres under dranst 3. Udgifter og indtægter vedrørende integrerede plejeordninger og servicearealer registreres på de autoriserede grupperinger i det omfang dette er muligt, og ellers på selve funktionen. Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, og udgifter til øvrige momsregistrerede private producenter af serviceydelser skal registreres på gruppering 09. Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af betaling for serviceydelser. Det bemærkes, at betalingen for husleje og for el og varme for beboere på plejehjem og beskyttede boliger registreres på funktion 5.34, gruppering 94 og 96. Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 01 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp). ( 71, h) Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og til madserviceordninger, jf. 71 og 75 c, stk. 6 i lov om social service, herunder personlig hjælp og pleje mv. vedrørende børn, jf. 30 i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp ikke registreres her men på gruppering 09, jf. konteringsreglerne herfor. På gruppering 01 registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende integrerede plejeordninger (f.eks. integreret personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) og hjemmesygepleje mv.) for personer i eget hjem og for personer på plejehjem og beskyttede boliger, såfremt det ikke er muligt at fordele udgifterne på de relevante grupperinger. Udgifter til hjælp som amtskommuner yder efter 71 registreres ligeledes her. Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter 71 til personer, som har ophold i boformer efter 92-94, jf. 81 i lov om social service, registreres derimod på de relevante funktioner 5.42, 5.45, 5.50, 5.51, 5.55 og Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter 78 og 79 til personer, som har ophold i boformer efter 92 og 93, registreres på de relevante funktioner 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56.

14 Budget- og regnskabssystem side 4 Dato: 23. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 Amtskommunerne registrerer endvidere udgifter til personlig hjælp og pleje mv. efter 30 i lov om social service til børn og unge, der indgår som et led i et døgnophold for børn og unge, jf. 40 b i lov om social service, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de relevante grupperinger på funktionerne 5.20, 5.21, 5.23 og Udgifter til hjælp, som kommunen yder efter 71 til personer, som har midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter 91 i lov om social service, registreres på funktion Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager ( 76) Her registreres udgifter i form af tilskud til hjælp, som modtageren selv antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk hjælp mv. efter 71 og 72, jf. 76 stk. 1 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter vedrørende personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager, jf. 76, stk. 2 i lov om social service, herunder hjælp, der udbetales til en nærstående, som passer den pågældende, jf. 76, stk Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte ( 65) Her registreres udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en behovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådighed for eller lignende, jf. 65 i lov om social service. 04 Hjemmesygepleje Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. lov om hjemmesygeplejerskeordninger. Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til hjemmesygepleje, som ydes i forbindelse med ophold i boformer efter 92 og 93 i lov om social service, sammen med udgifter til boformen på funktionerne 5.45, 5.50, 5.51, 5.55 og Forebyggende hjemmebesøg Her registreres udgifter vedrørende forebyggende hjemmebesøg til ældre, jf. lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre mv. 06 Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens 72, 73, 73a og 86.)

15 Budget- og regnskabssystem side 5 Dato: 23. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 Her registreres her udgifter til afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 72 i lov om social service, herunder udgifter til serviceydelser til brugere af daghjem og dagcentre, der drives i henhold til 72 i love om social service. Desuden registreres her udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 73 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse samt udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 73 a i lov om social service. Her registreres endvidere udgifter til behandling af personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. 86 i lov om social service. Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter 72-73, 73 a, 78, 79 og 86 til personer, som har ophold i almene boliger mv., jf. 81 i lov om social service, og til personer med ophold i plejehjem og beskyttede boliger efter 140, registreres ligeledes her. Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter 72, 73 og 86 til personer, som har ophold i boformer efter 92-94, jf. 81 i lov om social service, registreres derimod på de relevante funktioner 5.42, 5.45, 5.50, 5.51, 5.55 og Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter 78 og 79 til personer, som har ophold i boformer efter 92 og 93, registreres på de relevante funktioner 5.50, 5.51, 5.55 og Udgifter til hjælp, som kommunen yder efter 73, 73 a og 86 til personer, som har midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter 91 i lov om social service, registreres på funktion Udgifterne til aflastning efter 72 uden for hjemmet i form af dag-, nat- eller døgnophold i plejeboliger eller i plejefamilie mv. registreres på de relevante funktioner for de pågældende institutioner og boformer (funktionerne 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56 samt for børn og unge funktionerne 5.20 og 5.23). 07 Amtskommunal medfinansiering ( 131 d) Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de

16 Budget- og regnskabssystem side 6 Dato: 23. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter 131 a og 131 c, jf. 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst efter 131 a og 131 c, jf. 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering efter 131 d i lov om social service. 08 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), ( 71, jf. 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret indtil 30. april Her registreres udgifter til private firmaers, selvejende institutioners og enkelte personers leverancer af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, efter 71, jf. 75 c, 75 d og 75 e i lov om social service. 09 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), ( 71, jf. 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret fra og med 1. maj 2004, samt andre ydelser leveret af private leverandører. Her registreres udgifter til private firmaers, selvejende institutioners og enkelte personers leverancer af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, efter 71, jf. 75 c, 75 d og 75 e i lov om social service. Her registreres endvidere udgifter afholdt til andre ydelser leveret af private producenter af serviceydelser. 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) ( 82) Her registreres betalinger for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), jf. 82 i lov om social service. 93 Beboeres betaling for service Her registreres beboeres betaling for diverse serviceydelser, herunder kost, vask, transport mv. Betaling for husleje og for el varme for beboere på plejehjem og beskyttede boliger registreres på henholdsvis gruppering 94 og 96 på funktion Beboeres særlige servicebetaling Her registreres betaling for særlig service fra beboere, som modtager højeste eller mellemste førtidspension, jf. 83 i lov om social service Plejehjem og beskyttede boliger På denne funktion registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende boligdelen af plejehjem og beskyttede boliger efter 140 i lov om social service, herunder driftsudgifter vedrørende daghjem og dagcentre i tilknytning til plejehjem og beskyttede boliger, samt selvejende daghjem og dagcentre, der drives i henhold til 72 i lov om social service (dvs. som ikke er en del af de generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter 65). På funktionen registreres endvidere udgifterne til el og varme vedrørende plejehjem og beskyttede boliger samt daghjem og dagcentre, der drives i henhold til 72 i lov om social service.

17 Budget- og regnskabssystem side 7 Dato: 23. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende serviceydelser i form af personlig og praktisk hjælp, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning mv. til beboere på plejehjem og beskyttede boliger, herunder til brugere af daghjem og dagcentre, registreres funktion Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister mv., som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådighed for eller lignende efter 65 i lov om social service registreres på funktion 5.32, gruppering 03. Det bemærkes, at amtskommunernes betaling af udgiften over grundtaksten for ophold i plejehjem og beskyttede boliger efter 140, jf. 131 a i lov om social service, registreres på funktion Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger (gruppering 94 og 96) til registrering af beboeres betaling for henholdsvis husleje, jf. 7 i Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger, og for el og varme, jf. 11, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger.

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 30. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 30. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 1. april 2005 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: pbh Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 30. omgang

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget Side 1 af 1 Delegationsplan for Hørsholm Kommune, ørn- og Skoleudvalget Delegationsplan for Hørsholm Kommune, ørn- og Skoleudvalget... 1 Lovområder administreret af center for ørn og Voksne...2 Lov om

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. 3. november 2008 EM2008/10 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge Fremsat af Landsstyret til anden behandling.

Læs mere

Page 1 of 5 24 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud Generel definition:

Læs mere

10.5 Den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning

10.5 Den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning Budget- og regnskabssystem 10.5 - side 1 10.5 Den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning 10.5.1 Bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning (Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-8216 Fremsat den 11. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Omfatter både borgere i eget hjem og på plejecenter. Gælder for både kommunal og privat leverandør. Kvalitetstandarden omfatter

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Til alle kommuner Sagsnr. 2014-19976 Doknr. 196865 Dato 22-12-2014 Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Økonomi-

Læs mere

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Børneudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 4 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : mandag den 5. maj 2008 kl. 15:00 Fraværende : Afbud fra Ulrik Kragh Der er temamøde med start kl.

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet. Hovedkontoen er opbygget således, at ydelser,

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007 Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96 Oktober 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Hjælperordninger efter servicelovens 96 Udgiver Ankestyrelsen, oktober 2007

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Notat. Betaling for personaleledsagelse på ferieture mv. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud

Notat. Betaling for personaleledsagelse på ferieture mv. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. februar 2014 Sagsbehandler Bodil Kiær Thomsen Telefon direkte 76 16 92 62 Sagsid 2012-3337 Notat Betaling for personaleledsagelse

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT OPDATERET UDGAVE AF 5. MARTS 2015 Notatet er på enkelte punkter præciseret i forhold til tidligere udgave af 4. februar 2015, som blev forelagt ØU den 20. februar 2015 og byrådet den 26. februar

Læs mere

Plejebolig. Kvalitetsstandard

Plejebolig. Kvalitetsstandard Plejebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for plejebolig Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om plejebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt

Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 28. februar 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk KWA/

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96

Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96 Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96 Godkendt i Byrådet den 31-01-2011 Lovgrundlag Servicelovens 95: "Stk. 1 Såfremt Kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige

Læs mere

FAQ om flygtningeboliger

FAQ om flygtningeboliger FAQ om flygtningeboliger KL har svaret på en række hyppige spørgsmål vi får fra kommuner vedr. flygtningeboliger. Spørgsmål og svar fremgår nedenfor og er grupperet under følgende overskrifter, hvor også

Læs mere

Side 1 af 13 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud med myndighedsbeføjelse tilbud, der også er en forvaltningsmyndighed Tilbud med myndighedsbeføjelse

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

Blanket 20 Oversigt over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, lovhjemmel og kontoplansnummer, version 2.0

Blanket 20 Oversigt over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, lovhjemmel og kontoplansnummer, version 2.0 Blanket 20 Oversigt over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, lovhjemmel og kontoplansnummer, version 2.0 Ydelse Ydelse - underbegreb Tilbud Lovhjemmel Nr. i kommunal kontoplan Bemærkninger Nr. INDSATSER

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 85. Socialpædagogisk bistand

Kvalitetsstandard. Serviceloven 85. Socialpædagogisk bistand Kvalitetsstandard Serviceloven 85 Socialpædagogisk bistand Godkendt i Byrådet den 22. november 2011 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Social- og Indenrigsministeriets

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 4. oktober 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lov om social service 97, Ledsagerordning

Lov om social service 97, Ledsagerordning Lov om social service 97, Ledsagerordning Servicelovens 97: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, dog

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med plejefamilier.

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med plejefamilier. Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med plejefamilier. Indhold: Side Lovgrundlag 2-4 Opgavens indhold 5-8 Kompetenceoversigt 9 Lovgrundlag Tilsynsdelen er reguleret i Lov om social service med tilhørende

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Serviceloven 98: Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.

Serviceloven 98: Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. Lov om social service 98, kontaktperson til døvblinde Serviceloven 98: Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. Formålet

Læs mere

Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m.

Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m. Til samtlige kommuner, regioner m.fl. Dato: Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m. Kommunerne har det fulde

Læs mere

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes Notat Til: Vedrørende: Social- Seniorudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelser. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Indhold. 1. Rammer. Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Kvalitetsstandard Forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater Serviceloven 110 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Center Bøgely Godkendelse Udvalget for Social og Sundhed Revidering 2018

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Ophør af lejeaftale for ejendommen Valdemarsgade 20. 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Ophør af lejeaftale for ejendommen Valdemarsgade 20. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 18. april 2007. Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommune indgik i 1987 en aftale med Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år

Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år 1 Visitationsregler til dagtilbud i Hvidovre Kommune Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud

Læs mere

Vejledning til indberetning af omkostninger for 2010 til indsamlingsordninger af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til Miljøstyrelsen

Vejledning til indberetning af omkostninger for 2010 til indsamlingsordninger af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til Miljøstyrelsen Til alle kommuner Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. jagru Den 7. marts 2011 Vejledning til indberetning af omkostninger for 2010 til indsamlingsordninger af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15. Styrelsen for international Rekruttering og Integration April 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 15. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v.

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. Høringsudkast: Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. I medfør af 26, stk. 5, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kontoplanen 1. Beskæftigelsesministeren fastsætter

Læs mere

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage Retningslinjer for antal og placering af lukkedage Med udgangspunkt i Børne- og ungdomsudvalgets beslutning af 17.12.2008 ( http://www.kk.dk/edoc/b%c3%b8rne-

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Serviceniveau for Ledsagelse efter 85 i Serviceloven Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Til borgere, pårørende og medarbejdere på handicapområdet

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov til pasning af den døende.

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sociale afgørelsessager Familieydelser og barseldagpenge er i slutningen af 2012 overgået til Udbetaling Danmark. 1. marts 2013 er sagsområderne boligstøtte, folke-

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: August 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Status: Gældende Principafgørelse om: efterværn - personkreds - positiv udvikling Lov:

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 26. september 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-15 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning

Kvalitetsstandard for aflastning Kvalitetsstandard for aflastning 1 Kvalitetsstandard for aflastning Område Randers Kommune tilbyder aflastningsophold til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Fagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte

Fagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte 96 Fagligt område: Politiske mål: Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse At overholde den gældende lovpligtige rottebekæmpelse. Aktiviteter for indfangning af vilde katte ønskes ikke bibeholdt. Folkeoplysning

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Pensionister - helbredstillæg

Pensionister - helbredstillæg Pensionister - helbredstillæg Pensionister, som opfylder betingelserne for helbredstillæg har ret til at få betalt op til 85 % af udgiften til briller. Kommunerne kan indgå prisaftaler og på baggrund af

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Lov om Social Service 85

Lov om Social Service 85 / Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem under 85 3. Leverandører 4. Kvalitetsstandardens opbygning 5. Visitationspraksis

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Nedenstående ses en samlet oversigt over antal pladser og boligtyper på plejecentre i Jammerbugt kommune. (Hune er lukket pr. 1.

Nedenstående ses en samlet oversigt over antal pladser og boligtyper på plejecentre i Jammerbugt kommune. (Hune er lukket pr. 1. Notat vedr. døgntakster på plejecentre Nedenstående ses en samlet oversigt over antal pladser og boligtyper på plejecentre i Jammerbugt kommune. (Hune er lukket pr. 1. juni 2016) Generelle bestemmelser

Læs mere

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn 2012-19 Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag om samvær mellem en pige anbragt uden for hjemmet og henholdsvis hendes forældre og bedsteforældre

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du, som følge af et varigt handicap, ikke kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved brug

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2007/2 LSF 63 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2431 Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere