Teknisk forskrift for termisk kraftværksenheder på 1,5 MW eller mere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk forskrift for termisk kraftværksenheder på 1,5 MW eller mere"

Transkript

1 Teknisk forskrift for termisk kraftværksenheder på 1,5 MW eller mere Teknisk forskrift for nettilslutning TF Version oktober 2008

2 Revisionsoversigt Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Version Dato Afsnit Bilag 1 Lovbekendtgørelse; Ikrafttrædelse; Måling og dataudveksling; Layout af bilag 1; Forskriften er anmeldt til Energitilsynet /2008 Alt Opdateret efter offentlig høring og anmeldt til Energitilsynet 5 09/2007 Alt Opdateret og harmoniseret med TF og sendt i offentlig høring 4 07/2007 Afsnit 2+3 Opdateret i forbindelse med oversættelse til engelsk udgave 3 07/2006 Alt Opdateret efter offentlig høring 2 12/2005 Alt Opdateret og sendt i offentlig høring Alt Høringsrunde i Netudvalget Arbejdsgruppe: Kaj Christensen, Energinet.dk Jens Peter Kjærgaard, Energinet.dk Jan Havsager, Energinet.dk Per Lund, Energinet.dk Frederik B. Olesen, Energinet.dk (Udarbejdet rapport) Carsten Strunge, Energinet.dk (Udarbejdet rapport) Søren F. Jensen, Energinet.dk (Udarbejdet rapport) Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Fjordvejen Fredericia Tlf Rapporten kan hentes på Dokument nr v5.1 2/85

3 Resumé (ikke en del af forskriften) Resumé (ikke en del af forskriften) Nærværende tekniske forskrift indeholder bestemmelser for termiske kraftværksenheder på 1,5 MW elektrisk effekt eller mere, som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet i Danmark. Forskriften gælder for nye kraftværksenheder og eksisterende kraftværksenheder, hvorpå der foretages ændringer. Forskriften omfatter bestemmelser om nettoeffekt, tolerance over for spændings- og frekvensvariationer, tolerance over for netfejl, ø-drift, start og indkobling, aktiv effektproduktion og frekvensregulering, netstabilitet, reaktiv effektproduktion og spændingsregulering, beskyttelse, måling, kommunikation og dataudveksling, kraftværksenhedens opbygning, drift og vedligeholdelse, verifikation og dokumentation og misligholdelse. I henhold til bestemmelse 10.1 skal en kraftværksenhed være udstyret med synkrongenerator. Forskriften afløser tidligere specifikationer og rekommandationer udgivet af henholdsvis Elkraft og Eltra, nu samlet i Energinet.dk. Forskriften dækker bestemmelser for både Vestog Østdanmark. Dokument nr v5.1 3/85

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Revisionsoversigt... 2 Resumé (ikke en del af forskriften)... 3 Indholdsfortegnelse... 4 Indledning (ikke en del af forskriften) Definitioner Formål Anvendelsesområde Nettoeffekt Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser Tolerance over for netfejl Ø-drift Start og indkobling Aktiv effektproduktion og frekvensregulering Netstabilitet Reaktiv effektproduktion og spændingsregulering Beskyttelse Måling, kommunikation og dataudveksling Kraftværksenhedens opbygning Drift og vedligeholdelse Verifikation og dokumentation Misligholdelse Dispensation og uforudsete forhold...44 Bilag 1: Dokumentation...45 Bilag 2: Påbudt relæbeskyttelse på synkrongeneratoranlæg...66 Bilag 3: Supplerende relæbeskyttelse på synkrongeneratoranlæg...67 Bilag 4: Bemærkninger (ikke en del af forskrift)...68 Bilag 5: Tidligere bestemmelser (ikke en del af forskriften)...84 Bilag 6: Referenceliste (Ikke en del af forskriften)...85 Dokument nr v5.1 4/85

5 Indledning (ikke en del af forskriften) Indledning (ikke en del af forskriften) Krav og afgrænsning Nærværende tekniske forskrift er en del af det samlede sæt af tekniske forskrifter fra den systemansvarlige virksomhed, Energinet.dk. De tekniske forskrifter indeholder tekniske regler, der gælder for aktørerne vedrørende tilslutning til og driftsmæssig brug af det kollektive elforsyningsnet. De tekniske forskrifter, herunder systemdriftsforskrifterne, udgør sammen med markedsforskrifterne det ikke-diskriminerende regelsæt, som aktører skal opfylde. Gældende udgave af de tekniske forskrifter findes på Forskriften indeholder bestemmelser for termiske kraftværksenheder på 1,5 MW elektrisk effekt eller mere, som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet i Danmark. Forskrifter indeholder bestemmelser om de egenskaber, som kraftværksenhederne skal designes til og overholde gennem levetiden. Systemdriftsmæssige forhold for kraftværksenhederne er reguleret i andre forskrifter. Definitioner og bemærkninger I forskriften gøres der i udstrakt grad brug af definitioner, som er samlet i et fælles afsnit. Brugen af definitionerne er i teksten tydeliggjort med kursiv skrift. Ved anvendelse af forskriften henledes opmærksomheden særligt på afsnittet med bemærkninger bagerst i dokumentet. Afsnittet kan bidrage til at skabe overblik over bestemmelserne og forståelse af bestemmelsernes baggrund og konsekvenser. Afsnittet er ikke en del af forskriften, hvilket fremgår af overskriften. Ansvarlig for forskriften Energinet.dk er ansvarlig for de tekniske forskrifter, og at forskrifterne følges og løbende tilpasses fremtidens kollektive elforsyningsnet i Danmark. De tekniske forskrifter administreres af de enkelte netvirksomheder. Energinet.dk kan skriftligt give tilladelse til afvigelser fra forskriften. Der henvises i øvrigt til 26, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 om lov om elforsyning, i henhold til 7 i bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. Myndighedskrav og normer Kraftværksenheder skal overholde Dansk Lovgivning, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen og netvirksomhedernes Fællesregulativ. For områder, der ikke er dækket af dansk lovgivning eller den tekniske forskrift TF 3.2.3, anvendes CENELEC-normer, og hvor disse ikke findes, anvendes ISO- og IEC-normer. Dokument nr v5.1 5/85

6 Definitioner 1. Definitioner 1.1 Drift Blok-ø-drift Driftstilstand, hvor en kraftværksenhed drives isoleret fra det kollektive elforsyningsnet og med kraftværksenhedens egetforbrug som eneste last Driftsklar tilstand En kraftværksenhed er i driftsklar tilstand, når kraftværksenheden kan starte fra kold/varm tilstand på den tid, der er angivet i bilag 1 for kraftværksenheden. Driftsklar tilstand er udgangpunktet for definitionen starttid til indkobling og starttid til fuld produktion Eksterne driftsbetingelser Eksterne forhold, der omfatter fx kølevandstemperatur, udelufttemperatur, lufttryk og relativ luftfugtighed, som påvirker nettoeffekten, og ikke kan styres af kraftværksoperatøren Nominelle eksterne driftsbetingelser Eksterne driftsbetingelser, hvorved nominel maksimaleffekt og nominel minimumeffekt opgives Normal driftstilstand Den proces, konfiguration og kobling en kraftværksenhed er udlagt for, og som kraftværksenheden normalt vil blive drevet i. Et anlægs konfiguration kan afvige fra normal driftstilstand af hensyn til f.eks. fejl på dele af anlægget, under start og stop, ved blok-ø-drift eller ved drift med overbelastning. Der kan opstå tvivl om, hvad der er normal driftstilstand f.eks., hvis en kraftværksenhed under normale forhold vil blive drevet både med og uden varmeproduktion eller med forskellige brændsler. Den systemansvarlige virksomhed skal i sådanne tilfælde efter samråd med kraftværksoperatøren træffe afgørelse om, hvad der skal anses som normal driftstilstand og kan stille krav om, at bestemmelser i denne forskrift skal opfyldes i flere forskellige driftstilstande Område-ø-drift Driftstilstand, hvor en kraftværksenhed forsyner et isoleret netområde enten alene eller som betydende enhed Ø-drift Driftsform omfattende blok-ø-drift og område-ø-drift. 1.2 Effekt Nettoeffekt Summen af den aktive elektriske effekt regnet med fortegn, som en kraftværksenhed udveksler med nettet i tilslutningspunkterne. Effektretningen regnes positiv fra kraftværksenheden til det kollektive elforsyningsnet. Dokument nr v5.1 6/85

7 Definitioner Maksimaleffekt Den største nettoeffekt en kraftværksenhed kontinuert kan levere i normal driftstilstand under de aktuelle eksterne driftsbetingelser og ved overholdelse af fuldlast spændingsfrekvensområdet i tilslutningspunkterne. Maksimaleffekten varierer med de eksterne driftsbetingelser og er derfor ikke en fast værdi. Se også nominel maksimaleffekt Højeste maksimaleffekt Den højeste værdi af maksimaleffekt ved typisk forekommende eksterne driftsbetingelser Laveste maksimaleffekt Den laveste værdi af maksimaleffekt ved typisk forekommende eksterne driftsbetingelser Nominel maksimaleffekt Maksimal nettoeffekt en kraftværksenhed kontinuert kan levere i normal driftstilstand under nominelle eksterne driftsbetingelser og ved overholdelse af fuldlast spændingsfrekvensområdet i tilslutningspunkterne. Nominel maksimaleffekt er, i modsætning til maksimaleffekt, et fast tal uafhængigt af de eksterne driftsbetingelser Minimumeffekt Den mindste nettoeffekt en kraftværksenhed kontinuert kan levere i normal driftstilstand under de aktuelle eksterne driftsbetingelser og ved overholdelse af fuldlast spændingsfrekvensområdet i tilslutningspunkterne. Minimumeffekten varierer med de eksterne driftsbetingelser og er derfor ikke en fast værdi. Se også nominel minimumeffekt Nominel minimumeffekt Mindste nettoeffekt en kraftværksenhed kontinuert kan levere i normal driftstilstand under nominelle eksterne driftsbetingelser og ved overholdelse af fuldlast spændingsfrekvensområdet i tilslutningspunkterne. Nominel minimumeffekt er i modsætning til minimumeffekt et fast tal, uafhængigt af de eksterne driftsbetingelser. 1.3 Fuldlast Fuldlast frekvensområde Frekvensområde i tilslutningspunkt ved hvilken en kraftværksenhed kan levere maksimaleffekt Fuldlast spændings-frekvensområde Forhold i tilslutningspunkt, hvor frekvensen ligger inden for fuldlast frekvensområde, og spændingen ligger inden for fuldlast spændingsområde, og ved hvilken en kraftværksenhed kan levere maksimaleffekt Fuldlast spændingsområde Spændingsområde i tilslutningspunkt ved hvilken en kraftværksenhed kan levere maksimaleffekt. Dokument nr v5.1 7/85

8 Definitioner 1.4 Generatorfødeledning Elektrisk forbindelse, som forbinder generator/maskintransformer med det kollektive elforsyningsnet. 1.5 Hovedbrændsel Brændsel, hvis andel udgør mere end 80 % af den samlede indfyrede energi til en kraftværksenhed i normal driftstilstand. 1.6 Kollektivt elforsyningsnet Transmissions- og distributionsnet, som på offentligt regulerede vilkår har til formål at transportere elektricitet for en ubestemt kreds af elleverandører og elforbrugere. 1.7 Kortslutningsforhold Forholdet mellem strømmen i en synkrongenerators feltvikling ved mærkespænding på en åben statorvikling og strømmen i feltviklingen ved mærkestrøm på en kortsluttet statorvikling. 1.8 Kraftværksenhed Et anlæg, der producerer trefaset vekselstrøm, og hvor der er direkte funktionel sammenhæng mellem anlæggets hoveddele (f.eks. kedel, turbine og generator). Eksempler: - Et anlæg, der består af to dele med hver sin kedel, turbine og generator er at betragte som to kraftværksenheder. - Et anlæg, der består af et combined cycle anlæg (kombianlæg), er at betragte som én kraftværksenhed. - Et anlæg, der består af tre gasmotorer, som kører i dellast ved stop af en eller flere af motorerne, er at betragte som én kraftværksenhed. I tvivlstilfælde er det den systemansvarlige virksomhed, som træffer afgørelse om, hvorvidt et anlæg kan betragtes som bestående af en eller flere kraftværksenheder efter reglerne i denne bestemmelse. 1.9 Kraftværksoperatøren Virksomhed, der kontrollerer en kraftværksenhed og driften heraf via ejerskab eller kontraktmæssige arrangementer Effektplan (lastplan) En plan for, hvor meget der skal produceres på et givet tidspunkt Lastregulering Regulering ved lokal/decentral beordret ændring af nettoeffekt, der kan sikre den ønskede effektproduktion Leveringspunkt (PCC - Point of Common Coupling) Tilslutningspunkt, hvor den producerede elektricitet kan leveres til det kollektive elforsyningsnet. For installationstilsluttede kraftværksenheder er leveringspunktet det punkt, hvor installationen er forbundet til det kollektive elforsyningsnet. Egenforsyningsanlægget kan (især under start) være tilsluttet et tilslutningspunkt, som ikke er leveringspunktet. Ved små kraftværksenheder er leveringspunkt og tilslutningspunkt ofte sammenfaldende. Se også definition af tilslutningspunkt samt bemærkninger i bilag 4. Dokument nr v5.1 8/85

9 Definitioner 1.13 Nominel spænding Spænding i et tilslutningspunkt ved hvilket systemet er betegnet Overbelastningsevne Nettoeffekt ud over maksimaleffekt, som en kraftværksenhed i minimum 1 time ad gangen kan levere til nettet under nominelle eksterne driftsbetingelser når fuldlast spændingsfrekvensområdet i tilslutningspunkterne overholdes. Overbelastningsevne kan fx opnås ved bortkobling af varmeproduktion for en kraftværksenhed, som normalt drives med varmeproduktion eller bortkobling af højtryksforvarmere i et dampkraftanlæg. Drift med overbelastning sker ofte med reduceret virkningsgrad, øgede omkostninger og/eller øget forbrug af levetid Effekt-/Frekvensregulator Reguleringssystem på kraftværksenhed, der hurtigt og automatisk regulerer nettoeffekten ud fra afvigelse i frekvensen Primærregulering Den automatiske regulering, som på sekundskala sikrer, at frekvensen holdes konstant, og produktion og forbrug balancerer. Reguleringen er implementeret i effekt-/frekvensregulatoren for kraftværksenhederne Sekundærregulering Regulering ved centralt beordret ændring af nettoeffekt, der kan sikre den ønskede effektproduktion og justere frekvensen Starttid til fuld produktion Tid fra beordring af start af en kraftværksenhed i driftsklar tilstand til kraftværksenheden leverer maksimaleffekt Starttid til indkobling Tid fra beordring af start af en kraftværksenhed i driftsklar tilstand til kraftværksenhedens generator(er) synkroniseres og indkobles på det kollektive elforsyningsnet og kan levere aktiv elektrisk effekt Statik (droop) Den ændring i omdrejningshastighed (eller ændring i frekvens), som medfører, at belastningen på en elgenerators drivmaskine ændres fra tomgang til fuldlast. Statik angives ofte i % af nominel omdrejningshastighed (eller nominel frekvens) tanφ Forhold mellem den reaktive og aktive elektriske effekt, som kraftværksenheden leverer i leveringspunktet. Ved positiv tanφ leveres reaktiv effekt til nettet Termisk kraftværksenhed Kraftværksenhed, der producerer trefaset vekselstrøm ved hjælp af en termodynamisk proces Tilslutningspunkt Punkt, hvor en kraftværksenhed er tilsluttet elektrisk til det kollektive elforsyningsnet. Det kan bemærkes, at en kraftværksenhed kan have flere tilslutningspunkter. Se også definition for leveringspunkt samt bemærkninger i bilag 4. Dokument nr v5.1 9/85

10 Definitioner Nettilslutning En kraftværksenhed er nettilsluttet, hvis kraftværksenheden er tilsluttet direkte til det kollektive elforsyningsnet Installationstilslutning En kraftværksenhed er installationstilsluttet, hvis kraftværksenheden gennem egen installation har forbindelse til det kollektive elforsyningsnet. Dette gælder også, selv om eventuelt egetforbrug dækker hele kraftværksenhedens produktion af el Typisk driftsspænding Typisk driftsspænding fastlægges af netvirksomheden i tilslutningspunktet. Typisk driftsspænding anvendes til at fastlægge fuldlast spændingsområdet. Dokument nr v5.1 10/85

11 Formål 2. Formål Formålet med den tekniske forskrift TF er at specificere de tekniske og designmæssige minimumkrav, som termiske kraftværksenheder med en nominel maksimaleffekt på 1,5 MW elektrisk effekt eller mere skal overholde, når de er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet. Formålet er at sikre den tekniske kvalitet og balance i det kollektive elforsyningsnet. Herunder skal de to helt basale tekniske forudsætninger opfyldes, elproduktionen kontinuert tilpasses forbruget, og spændingen opretholdes. For at opnå et driftssikkert og effektivt elforsyningssystem er det nødvendigt, at der er sammenhæng mellem planlægning, anlægsdesign og drift fra produktionsenheder og ud til forbrugerne. Forskriften er at betragte som minimumkrav. Der, hvor man kan opnå bedre egenskaber uden større omkostninger, bør det sikres. 2.1 Lovgrundlag Forskriften er udarbejdet i medfør af 26, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 om lov om elforsyning, i henhold til 7 i bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 2.2 Administration af forskriften De tekniske forskrifter administreres af den netvirksomhed, i hvis net kraftværksenheden er tilsluttet på vegne af den systemansvarlige virksomhed. Energinet.dk kan skriftligt give tilladelse til afvigelser fra forskriften. 2.3 Klagemulighed Forskriften er anmeldt til Energitilsynet. Klage over forskriften kan indbringes for Energitilsynet. Klager over den systemansvarlige virksomheds forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet. Klager over den enkelte netvirksomheds administration af bestemmelserne i forskriften kan indbringes for den systemansvarlige virksomhed. Dokument nr v5.1 11/85

12 Anvendelsesområde 3. Anvendelsesområde Termiske kraftværksenheder, som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet i henhold til afsnittene 3.1 og 3.2, skal til enhver tid opfylde bestemmelserne i forskriften. For områder, der ikke er dækket af dansk lovgivning eller den tekniske forskrift TF 3.2.3, anvendes CENELEC-normer, og hvor disse ikke findes, anvendes ISO- og IEC-normer. 3.1 Nye anlæg Forskriften gælder for alle termiske kraftværksenheder med nominel maksimaleffekt på 1,5 MW elektrisk effekt eller mere, som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet i Danmark og er idriftsat fra og med den 1. november Eksisterende anlæg Termiske kraftværksenheder med en nominel maksimaleffekt på 1,5 MW elektrisk effekt eller mere, som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet i Danmark før den 1. november 2008, skal overholde den på idriftsættelsestidspunktet gældende forskrift. Eksisterende anlæg skal, hvor der foretages væsentlige ændringer i det bestående anlæg, overholde de bestemmelser i denne forskrift, som vedrører ændringerne. En væsentlig ændring berører en eller flere af de egenskaber, som behandles i forskriften. I tvivlstilfælde afgør den systemansvarlige virksomhed, om det er en væsentlig ændring. 3.3 Undtagelse Forskriften gælder ikke for kraftværksenheder, hvor den producerede elektricitet leveres gennem effektelektroniske konvertere. Dokument nr v5.1 12/85

13 Nettoeffekt 4. Nettoeffekt 4.1 Maksimaleffekt En kraftværksenhed skal stabilt og kontinuert kunne levere maksimaleffekt, i henhold til efterfølgende forklaringer. For en kraftværksenhed med varmebunden elproduktion (f.eks. et modtryksværk) kan tiden, hvori der kan leveres maksimaleffekt, være begrænset af et lille fjernvarmeaftag. For en kraftværksenhed med uafhængig el- og varmeproduktion (f.eks. et udtagsværk) accepteres en reduktion af nettoeffekten på grund af et stort fjernvarmeaftag. Ved unormale spændinger og/eller frekvenser i tilslutningspunkterne og efter netfejl accepteres en reduktion af nettoeffekt i henhold til afsnittene 5 og 6. Nominel maksimaleffekt skal angives ved følgende nominelle eksterne driftsbetingelser: - Dampkraftanlæg: Kølevandstemperatur ved indtag 10 ºC Udelufttemperatur 8 ºC - Gasturbiner og gasmotorer: Udelufttemperatur 15 ºC Lufttryk 1013 hpa Relativ luftfugtighed 60 % - Øvrige anlæg: Udelufttemperatur 8 ºC For eventuelle øvrige eksterne driftsbetingelser, herunder returløbstemperatur af fjernvarmevand, anvendes typiske årsmiddelværdier. Laveste maksimaleffekt og højeste maksimaleffekt skal angives ved værdier af eksterne driftsbetingelser inden for følgende område: - Udelufttemperatur mellem -25 ºC og 35 ºC. - Relativ luftfugtighed mellem 40 % og 100 %. - Lufttryk mellem 960 hpa og 1050 hpa. - Kølevandstemperatur ved indtag mellem 0 ºC og 25 ºC. For eventuelle øvrige eksterne driftsbetingelser, herunder returløbstemperatur af fjernvarmevand, anvendes typiske årsekstremer. 4.2 Overbelastningsevne Der stilles ikke krav til overbelastningsevne for en kraftværksenhed. Det er ikke tilladt for en kraftværksenhed at levere en større nettoeffekt end summen af den oplyste maksimaleffekt og den oplyste overbelastningsevne, i henhold til bilag 1. Dokument nr v5.1 13/85

14 Nettoeffekt 4.3 Minimumeffekt En kraftværksenhed skal stabilt og kontinuert kunne levere minimumeffekt. Minimumeffekten må, afhængigt af kraftværksenhedens termodynamiske proces og hovedbrændsel, ikke overstige den procentandel af maksimaleffekten, som er angivet i tabel 1. For anlægstyper og hovedbrændsler, som ikke er angivet i tabel 1, herunder kraftværksenheder med flere forskellige hovedbrændsler, fastsættes størst tilladelige minimumeffekt af den systemansvarlige virksomhed. Kraftværksenhedens type og Minimumeffekt hovedbrændsel [%] Kulstøvfyret dampkraftanlæg 35 Oliefyret dampkraftanlæg 20 Gasfyret dampkraftanlæg 20 Biostøvfyret dampkraftanlæg 35 Halmfyret dampkraftanlæg 50 Flisfyret dampkraftanlæg 50 Fluid-bed kulfyret dampkraftanlæg 50 Affaldsfyret dampkraftanlæg 70 Gasmotor 50 (35 % i minimum 5 min.) Gasturbine 20 Gasfyret combined cycle (kombianlæg) 20 % for gasturbinens andel 75 % for dampturbinens andel Dieselmotor 50 (20 % i minimum 5 min.) Tabel 1 Størst tilladelige minimumeffekt angivet som procent af maksimaleffekt. Det tillades, at minimumeffekten for en kraftværksenhed med nominel maksimaleffekt op til 25 MW opnås ved start/stop af flere delenheder, f.eks. gasmotorer, for at opnå forbedret virkningsgrad ved reduceret nettoeffekt. Uanset dette, skal kraftværksenheden kunne operere ved en vilkårlig dellast, i henhold til afsnit 4.4. En kraftværksenhed skal kunne reguleres til minimumeffekten direkte fra start såvel som fra en tilstand med vilkårlig anden nettoeffekt. 4.4 Dellast En kraftværksenhed skal stabilt og kontinuert kunne levere en vilkårlig dellast mellem minimumeffekt og maksimaleffekt med de naturlige begrænsninger, der måtte hidrøre fra kraftværksenhedens proces (f.eks. start af kulmøller og Benson-overgang), i henhold til efterfølgende forklaringer. For en kraftværksenhed med varmebunden elproduktion kan tiden, hvor der kan leveres en given nettoeffekt, være begrænset af et lille fjernvarmeaftag. For en kraftværksenhed med uafhængig el- og varmeproduktion (et udtagsværk) accepteres en reduktion af nettoeffekten på grund af et stort fjernvarmeaftag. Dokument nr v5.1 14/85

15 Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser 5. Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser En kraftværksenhed skal med mindst mulig reduktion af maksimaleffekt kunne modstå spændings- og frekvensafvigelser i tilslutningspunkterne ud over fuldlast spændingsfrekvensområdet. Krav til reduktion af reaktiv effekt ved spændingsvariationer beskrives nærmere i afsnit 11. Spænding (p.u.) U EH Mindst mulig reduktion U H 10 sek. Ingen krav til produktion 1 time 10 % reduktion U HF U TYP 30 min reduktion 15 % ved 47,5 Hz Lineær interpolation Kontinuert drift 30 min reduktion 0 % 3 min Ingen krav til produktion U LF 1 time 10 % reduktion U L Mindst mulig reduktion U EL Figur 1 47,0 47,5 49,0 50,5 51,0 53,0 Frekvens (Hz) Frekvensområde, driftstid og krav til produktion. 5.1 Fuldlast spændings-frekvensområde Fuldlast frekvensområdet er 49,0 Hz-50,5 Hz. En kraftværksenhed skal i fuldlast frekvensområdet kunne startes og drives kontinuert med automatisk spændingsregulering i fuldlast spændingsområdet. Fuldlast spændingsområdet afhænger af den nominelle spænding for tilslutningspunktet, som er angivet i tabel 2 og tabel 3. Dokument nr v5.1 15/85

16 Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser Nominel spænding U n Nedre spænding U L Nedre fuldlastspænding U LF Øvre fuldlastspænding U HF Øvre spænding U H [kv] [kv] [kv] [kv] [kv] , , ,0 Tabel 2 Fuldlast spændingsområdet i forhold til øvre og nedre spændingsgrænse.. I tabel 2 er angivet faste spændingsværdier, der fastlægger fuldlast spændingsområdet i leveringspunktet. For spændinger på 132 kv og derover er øvre spændingsgrænse dog højere end anbefalingerne i EN af hensyn til kortvarige høje spændinger ved retablering efter dødt net. Nominel spænding U n Typisk driftsspænding U TYP Nedre spænding U L Nedre fuldlastspænding U LF Øvre fuldlastspænding U HF Øvre spænding U H [kv] [kv] [kv] [p.u. af U typ ] [p.u. af U typ ] [kv] 30 30,0 27,0 0,95 1,05 36, ,5 18,0 0,95 1,05 22, ,3 13,5 0,95 1,05 16, ,5 9,00 0,95 1,05 11,0 0,69 0,69 0,62 0,90 1,05 0,76 0,40 0,40 0,36 0,90 1,05 0,44 Tabel 3 Fuldlast spændingsområdet i forhold til øvre og nedre spændingsgrænse.. I tabel 3 er den typiske driftsspænding (U TYP ) angivet. Typisk driftsspænding varierer fra landsdel til landsdel og fastlægges af netvirksomheden. Intervallet mellem øvre og nedre grænse for fuldlast spændingsområdet målt i kv (U HF -U LF ) skal ligge inden for henholdsvis øvre og nedre spænding (U H -U L ). 5.2 Spændingsafvigelser Lave spændinger U L Ved frekvenser i tilslutningspunkterne inden for fuldlast frekvensområdet skal en kraftværksenhed kunne levere reduceret maksimaleffekt, når spændingen i et tilslutningspunkt er mellem U LF og U L. En kraftværksenhed skal kunne levere reduceret maksimaleffekt i mindst en time ad gangen. Hvis der i længere tid kan forekomme lav spænding i et tilslutningspunkt, skal en kraftværksenhed dog kontinuert kunne levere en reduceret maksimaleffekt. Dokument nr v5.1 16/85

17 Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser Om der i længere tid kan forekomme lav spænding, oplyses af den netvirksomhed, hvor kraftværksenheden er tilsluttet. Reduktionen i maksimaleffekt må maksimalt udgøre 10 % af nominel maksimaleffekt Ekstra lave spændinger U EL En kraftværksenhed med et tilslutningspunkt med nominel spænding U n i området 10 til 20 kv skal inden for fuldlast frekvensområdet og i området mellem U L og den ekstra lave spænding U EL levere ved mindst mulig reduktion af maksimaleffekt, som angivet i tabel 4. Nominel spænding U n Ekstra lav spænding U EL Ekstra høj spænding U EH [kv] [kv] [kv] 20 17,0 24, ,0 17,5 10 8,50 12,0 Tabel 4 Ekstra lav og ekstra høj spændingsgrænse Høje spændinger U H Ved frekvenser i tilslutningspunkterne inden for fuldlast frekvensområdet skal en kraftværksenhed kunne levere reduceret maksimaleffekt, når spændingen i et tilslutningspunkt er mellem U HF og U H. En kraftværksenhed skal kunne levere reduceret maksimaleffekt i mindst en time ad gangen, og for tilslutningspunkter med nominel spænding U n over 100 kv i op til 10 timer om året. Reduktionen i maksimaleffekt må maksimalt udgøre 10 % af nominel maksimaleffekt Ekstra høje spændinger U EH En kraftværksenhed med et tilslutningspunkt med nominel spænding U n i området 10 til 20 kv skal inden for fuldlast frekvensområdet og i området mellem U H og den ekstra høje spænding U EH, som angivet i tabel 4, levere ved mindst mulig reduktion af maksimaleffekt Spændingens ændringshastighed Spændingsafvigelser angivet i afsnit 5.2 skal for tilslutningspunkter med nominel spænding U n over 100 kv kunne tolereres, når spændingen varierer med op til 10 % af nominel spænding U n i et vilkårligt et minuts interval. For øvrige tilslutningspunkter skal spændingsafvigelserne kunne tolereres ved vilkårlige ændringshastigheder af spændingen Transiente spændinger Forhold i det kollektive elforsyningsnet kan give anledning til transiente spændinger i tilslutningspunktet for kraftværksenheden. I samarbejde med netvirksomheden vurderes behov for installation af overspændingsafledere til beskyttelse af kraftværksenheden. Dokument nr v5.1 17/85

18 Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser 5.3 Frekvensafvigelser Lave frekvenser Når frekvensen er lav (under 49,0 Hz) og ved spændinger i tilslutningspunkterne inden for fuldlast spændingsområdet, skal en kraftværksenhed kunne levere reduceret maksimaleffekt ved frekvenser i tilslutningspunkterne, som vist i tabel 5. Reduktionen i maksimaleffekt må maksimalt udgøre 15 % af nominel maksimaleffekt ved 47,5 Hz, 0 % af nominel maksimaleffekt ved 49 Hz, og en værdi fundet ved lineær interpolation ved frekvenser mellem 47,5 Hz og 49 Hz. Der stilles ikke krav til maksimaleffekt for en kraftværksenhed ved ekstra lave frekvenser (under 47,5 Hz). Frekvensområde f [Hz] Driftstid t [sek. / min] Maksimal effektreduktion [%] f < 47,0 Hz 47,0 f 47,5 47,5 < f 49,0 300 ms > 10,0 sek. > 30 min Ingen krav Ingen krav < 15 % 49,0 < f 50,5 Kontinuert 0 % 50,5 < f 51,0 51,0 < f 53,0 f > 53,0 Hz > 30 min Kortvarigt (3 min) 300 ms 0 % Ingen krav Ingen krav Tabel 5 Frekvensområde, driftstid og krav til produktion Høje frekvenser Når frekvensen er høj (over 50,5 Hz og under 51,0 Hz) og ved spændinger i tilslutningspunkterne inden for fuldlast spændingsområdet skal en kraftværksenhed kunne levere maksimaleffekt uden reduktion, som vist i tabel Ekstra høje frekvenser Når frekvensen er ekstra høj (over 51,0 Hz) og ved spændinger i tilslutningspunkterne inden for fuldlast spændingsområdet, skal en kraftværksenhed forblive indkoblet ved frekvenser i tilslutningspunkterne, som angivet i tabel 5. Der stilles ikke krav til maksimaleffekt for en kraftværksenhed ved ekstra høje frekvenser Transiente frekvenser Den generelle hensigt med følgende krav er, at kraftværksenheden skal være sådan udformet, at den kan forblive i drift ved transiente frekvensafvigelser, der normalt forekommer ved fejl på nettet. En kraftværksenhed skal uden udkobling kunne tolerere transiente frekvensgradienter (df/dt) på op til ±2,5 Hz/s i tilslutningspunktet. Dokument nr v5.1 18/85

19 Tolerance over for netfejl 6. Tolerance over for netfejl En kraftværksenhed, inklusive egenforsyningsanlæg og hjælpeanlæg, skal kunne forblive indkoblet på nettet under og efter en spændingsforstyrrelse i tilslutningspunkterne, som angivet i afsnittene med en efterfølgende maksimalt 10 % lastreduktion af nettoeffekten. Uanset, om en kraftværksenhed skal konstrueres til at kunne tolerere disse spændingsdyk med den angivne reduktion i nettoeffekt, skal relæindstillinger være som angivet i afsnit 12. Kraftværksenheden anses for tilsluttet over 100 kv, når der mellem kraftværksenheden og transmissionsnettet over 100 kv kun findes elforbrug i form af egetforbrug til produktionsog netanlæg. 6.1 Tilslutningspunkter over 100 kv En kraftværksenhed skal på højspændingssiden af maskintransformeren og i tilslutningspunktet tolerere en kraftværksnær spændingsforstyrrelse, som angivet i figur 2 og figur Kraftværksnære fejl Ved en kraftværksnær spændingsforstyrrelse forstås en spændingsforstyrrelse, som forekommer i en sådan afstand af kraftværksenheden, at den initielle kortslutningsstrøms vekselstrømsandel (I k ) fra kraftværksenhedens generator(er) ved en trefaset kortslutning er minimum 1,8 gange generatorens/generatorernes nominelle strøm. Ved trefasede spændingsforstyrrelser skal kraftværksenheden kunne tolerere et spændingsforløb i de tre faser, som angivet i figur 2. Procent af nominel spænding Fuldlast spændingsområde 100% ULF 60% 0% y ms ms 700 ms 1500 ms Tid Figur 2 Trefaset spændingsforstyrrelse, som ikke må lede til udkobling af kraftværksenheden. U LF betegner den nedre grænse for fuldlast spændingsområdet, i henhold til tabel 2. I Østdanmark kræves y = 250 ms (jf. Nordel), og i Vestdanmark kræves y = 150 ms (i henhold til UCTE). Dokument nr v5.1 19/85

20 Tolerance over for netfejl Ved enfasede og tofasede spændingsforstyrrelser skal kraftværksenheden kunne tolerere et spændingsforløb i de fejlramte faser, som angivet i figur 3 samtidig med, at spændingen i de ikke-fejlramte faser befinder sig mellem den nedre grænse for fuldlast spændingsområdet (U LF ) og 1,4 gange den øvre grænse for fuldlast spændingsområdet (1,4 x U HF ), i henhold til tabel 2 og tabel 3. Tidsintervallet, x, i figur 3 kan variere mellem 300 ms og 800 ms. Procent af nominel spænding Fuldlast spændingsområde 100% ULF 60% 0% 150 ms x 150 ms 550 ms 800 ms Tid Figur 3 Fasespænding i fejlramte faser ved enfasede og tofasede spændingsforstyrrelser, som ikke må lede til udkobling af kraftværksenheden. U LF betegner den nedre grænse for fuldlast spændingsområdet, i henhold til tabel Kraftværksfjerne fejl Ved en kraftværksfjern spændingsforstyrrelse forstås en spændingsforstyrrelse, som forekommer i en sådan afstand af kraftværksenheden, at den initielle kortslutningsstrøms vekselstrømsandel (I k ") fra kraftværksenhedens generator(er) ved en trefaset kortslutning er under 1,8 gange generatorens/generatorernes nominelle strøm. En kraftværksenhed skal i tilslutningspunkter med nominel spænding over 100 kv tolerere en vilkårlig en-, to- eller trefaset kraftværksfjern spændingsforstyrrelse af en varighed på op til fem sekunder. Dokument nr v5.1 20/85

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 1. juni 2015 Dok. 13/80940-84 1/43 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1... 5 1.2 FRR-A

Læs mere

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Netplanlægningsregler Teknisk forskrift TF 2.1.1 Appendiks 1 Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Fuld kontrol med de reaktive forhold såvel statisk som dynamisk er af stor betydning

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Workshop for projektet Remote Services for CHP ForskEL projekt nr. 10242. Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65

Workshop for projektet Remote Services for CHP ForskEL projekt nr. 10242. Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65 Workshop for projektet Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65 Dagens program Formålet med projektet Hvad er formålet med 1. del af denne workshop? -At fortælle om et ForskEL

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Langsdifferentialrelæ ETS-52-01-03 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44450/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Carsten Strunge, M.Sc.E.E. Miljø, Forskning og Udvikling, Energinet.dk S-557 Smart Grid Temadag, 6. oktober

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 25. februar 2015 MSO/CPL 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

132-150 kv AC stationer

132-150 kv AC stationer 132-150 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS-50-03 design standard Document no. 13/90592-120 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK,

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet. Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 263352-06 Energinet.dk DOC.

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata 17/03/2014 Version XX/Initialer 1/ 7 Indhold Harmonisk forvrængning... 3 Dine forberedelser... 3 Oplysningsskema simuleringsdata...

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København (IHK) DTU Diplom Lautrupvang 15 2750 Ballerup

Ingeniørhøjskolen i København (IHK) DTU Diplom Lautrupvang 15 2750 Ballerup Titelblad Bachelorprojekt: Uddannelsessted: Diplomingeniør - Stærkstrøm Ingeniørhøjskolen i København (IHK) DTU Diplom Lautrupvang 15 2750 Ballerup Praktik- & Projektsted: Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com

Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com Hjælp søges!!! Hvis i har, eller får kendskab til solcelleinstallationer

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Carlsberg Danmark A/S over Energistyrelsen af

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Bips nr. 63.1 - Forsyning Indholdsfortegnelse 63.1 Forsyning... 3 63.1.1 Indledning... 3 63.1.2 Generelle principper... 3 63.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Styringen af en nødstrømsgeneratorerne. på Hvidovre Hospital testes af DI-Teknik og Coromatic, som har leveret generatorerne.

Styringen af en nødstrømsgeneratorerne. på Hvidovre Hospital testes af DI-Teknik og Coromatic, som har leveret generatorerne. Styringen af en nødstrømsgeneratorerne på Hvidovre Hospital testes af DI-Teknik og Coromatic, som har leveret generatorerne. 18 Maskinmesteren december 2014 Nødstrømsanlæg på Hvidovre Hospital sætter ny

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Celleregulator Fuldskala Test 2010

Celleregulator Fuldskala Test 2010 Celleregulator Fuldskala Test 2010 Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Trinity hotel og konferencecenter Fredericia Per Lund Denne præsentation Baggrund og introduktion 1. test. Markedsdrift

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Dansk Fjernvarme Kraftvarmegruppen 2/6-15: Fremtidsmuligheder for gasfyret kraftvarme

Dansk Fjernvarme Kraftvarmegruppen 2/6-15: Fremtidsmuligheder for gasfyret kraftvarme Dansk Fjernvarme Kraftvarmegruppen 2/6-15: Fremtidsmuligheder for gasfyret kraftvarme Tommy Mølbak, AddedValues, tmo@addedvalues.eu, +45 2447 9544 1 Disposition 1. Ultrakort om AddedValues 2. Baggrunden

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010 26. marts 2010. Nr. 308. Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder I medfør af 22, stk. 5, og 88 og 92 i lov om elforsyning,

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere