Teknisk forskrift for termisk kraftværksenheder på 1,5 MW eller mere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk forskrift for termisk kraftværksenheder på 1,5 MW eller mere"

Transkript

1 Teknisk forskrift for termisk kraftværksenheder på 1,5 MW eller mere Teknisk forskrift for nettilslutning TF Version oktober 2008

2 Revisionsoversigt Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Version Dato Afsnit Bilag 1 Lovbekendtgørelse; Ikrafttrædelse; Måling og dataudveksling; Layout af bilag 1; Forskriften er anmeldt til Energitilsynet /2008 Alt Opdateret efter offentlig høring og anmeldt til Energitilsynet 5 09/2007 Alt Opdateret og harmoniseret med TF og sendt i offentlig høring 4 07/2007 Afsnit 2+3 Opdateret i forbindelse med oversættelse til engelsk udgave 3 07/2006 Alt Opdateret efter offentlig høring 2 12/2005 Alt Opdateret og sendt i offentlig høring Alt Høringsrunde i Netudvalget Arbejdsgruppe: Kaj Christensen, Energinet.dk Jens Peter Kjærgaard, Energinet.dk Jan Havsager, Energinet.dk Per Lund, Energinet.dk Frederik B. Olesen, Energinet.dk (Udarbejdet rapport) Carsten Strunge, Energinet.dk (Udarbejdet rapport) Søren F. Jensen, Energinet.dk (Udarbejdet rapport) Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Fjordvejen Fredericia Tlf Rapporten kan hentes på Dokument nr v5.1 2/85

3 Resumé (ikke en del af forskriften) Resumé (ikke en del af forskriften) Nærværende tekniske forskrift indeholder bestemmelser for termiske kraftværksenheder på 1,5 MW elektrisk effekt eller mere, som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet i Danmark. Forskriften gælder for nye kraftværksenheder og eksisterende kraftværksenheder, hvorpå der foretages ændringer. Forskriften omfatter bestemmelser om nettoeffekt, tolerance over for spændings- og frekvensvariationer, tolerance over for netfejl, ø-drift, start og indkobling, aktiv effektproduktion og frekvensregulering, netstabilitet, reaktiv effektproduktion og spændingsregulering, beskyttelse, måling, kommunikation og dataudveksling, kraftværksenhedens opbygning, drift og vedligeholdelse, verifikation og dokumentation og misligholdelse. I henhold til bestemmelse 10.1 skal en kraftværksenhed være udstyret med synkrongenerator. Forskriften afløser tidligere specifikationer og rekommandationer udgivet af henholdsvis Elkraft og Eltra, nu samlet i Energinet.dk. Forskriften dækker bestemmelser for både Vestog Østdanmark. Dokument nr v5.1 3/85

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Revisionsoversigt... 2 Resumé (ikke en del af forskriften)... 3 Indholdsfortegnelse... 4 Indledning (ikke en del af forskriften) Definitioner Formål Anvendelsesområde Nettoeffekt Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser Tolerance over for netfejl Ø-drift Start og indkobling Aktiv effektproduktion og frekvensregulering Netstabilitet Reaktiv effektproduktion og spændingsregulering Beskyttelse Måling, kommunikation og dataudveksling Kraftværksenhedens opbygning Drift og vedligeholdelse Verifikation og dokumentation Misligholdelse Dispensation og uforudsete forhold...44 Bilag 1: Dokumentation...45 Bilag 2: Påbudt relæbeskyttelse på synkrongeneratoranlæg...66 Bilag 3: Supplerende relæbeskyttelse på synkrongeneratoranlæg...67 Bilag 4: Bemærkninger (ikke en del af forskrift)...68 Bilag 5: Tidligere bestemmelser (ikke en del af forskriften)...84 Bilag 6: Referenceliste (Ikke en del af forskriften)...85 Dokument nr v5.1 4/85

5 Indledning (ikke en del af forskriften) Indledning (ikke en del af forskriften) Krav og afgrænsning Nærværende tekniske forskrift er en del af det samlede sæt af tekniske forskrifter fra den systemansvarlige virksomhed, Energinet.dk. De tekniske forskrifter indeholder tekniske regler, der gælder for aktørerne vedrørende tilslutning til og driftsmæssig brug af det kollektive elforsyningsnet. De tekniske forskrifter, herunder systemdriftsforskrifterne, udgør sammen med markedsforskrifterne det ikke-diskriminerende regelsæt, som aktører skal opfylde. Gældende udgave af de tekniske forskrifter findes på Forskriften indeholder bestemmelser for termiske kraftværksenheder på 1,5 MW elektrisk effekt eller mere, som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet i Danmark. Forskrifter indeholder bestemmelser om de egenskaber, som kraftværksenhederne skal designes til og overholde gennem levetiden. Systemdriftsmæssige forhold for kraftværksenhederne er reguleret i andre forskrifter. Definitioner og bemærkninger I forskriften gøres der i udstrakt grad brug af definitioner, som er samlet i et fælles afsnit. Brugen af definitionerne er i teksten tydeliggjort med kursiv skrift. Ved anvendelse af forskriften henledes opmærksomheden særligt på afsnittet med bemærkninger bagerst i dokumentet. Afsnittet kan bidrage til at skabe overblik over bestemmelserne og forståelse af bestemmelsernes baggrund og konsekvenser. Afsnittet er ikke en del af forskriften, hvilket fremgår af overskriften. Ansvarlig for forskriften Energinet.dk er ansvarlig for de tekniske forskrifter, og at forskrifterne følges og løbende tilpasses fremtidens kollektive elforsyningsnet i Danmark. De tekniske forskrifter administreres af de enkelte netvirksomheder. Energinet.dk kan skriftligt give tilladelse til afvigelser fra forskriften. Der henvises i øvrigt til 26, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 om lov om elforsyning, i henhold til 7 i bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. Myndighedskrav og normer Kraftværksenheder skal overholde Dansk Lovgivning, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen og netvirksomhedernes Fællesregulativ. For områder, der ikke er dækket af dansk lovgivning eller den tekniske forskrift TF 3.2.3, anvendes CENELEC-normer, og hvor disse ikke findes, anvendes ISO- og IEC-normer. Dokument nr v5.1 5/85

6 Definitioner 1. Definitioner 1.1 Drift Blok-ø-drift Driftstilstand, hvor en kraftværksenhed drives isoleret fra det kollektive elforsyningsnet og med kraftværksenhedens egetforbrug som eneste last Driftsklar tilstand En kraftværksenhed er i driftsklar tilstand, når kraftværksenheden kan starte fra kold/varm tilstand på den tid, der er angivet i bilag 1 for kraftværksenheden. Driftsklar tilstand er udgangpunktet for definitionen starttid til indkobling og starttid til fuld produktion Eksterne driftsbetingelser Eksterne forhold, der omfatter fx kølevandstemperatur, udelufttemperatur, lufttryk og relativ luftfugtighed, som påvirker nettoeffekten, og ikke kan styres af kraftværksoperatøren Nominelle eksterne driftsbetingelser Eksterne driftsbetingelser, hvorved nominel maksimaleffekt og nominel minimumeffekt opgives Normal driftstilstand Den proces, konfiguration og kobling en kraftværksenhed er udlagt for, og som kraftværksenheden normalt vil blive drevet i. Et anlægs konfiguration kan afvige fra normal driftstilstand af hensyn til f.eks. fejl på dele af anlægget, under start og stop, ved blok-ø-drift eller ved drift med overbelastning. Der kan opstå tvivl om, hvad der er normal driftstilstand f.eks., hvis en kraftværksenhed under normale forhold vil blive drevet både med og uden varmeproduktion eller med forskellige brændsler. Den systemansvarlige virksomhed skal i sådanne tilfælde efter samråd med kraftværksoperatøren træffe afgørelse om, hvad der skal anses som normal driftstilstand og kan stille krav om, at bestemmelser i denne forskrift skal opfyldes i flere forskellige driftstilstande Område-ø-drift Driftstilstand, hvor en kraftværksenhed forsyner et isoleret netområde enten alene eller som betydende enhed Ø-drift Driftsform omfattende blok-ø-drift og område-ø-drift. 1.2 Effekt Nettoeffekt Summen af den aktive elektriske effekt regnet med fortegn, som en kraftværksenhed udveksler med nettet i tilslutningspunkterne. Effektretningen regnes positiv fra kraftværksenheden til det kollektive elforsyningsnet. Dokument nr v5.1 6/85

7 Definitioner Maksimaleffekt Den største nettoeffekt en kraftværksenhed kontinuert kan levere i normal driftstilstand under de aktuelle eksterne driftsbetingelser og ved overholdelse af fuldlast spændingsfrekvensområdet i tilslutningspunkterne. Maksimaleffekten varierer med de eksterne driftsbetingelser og er derfor ikke en fast værdi. Se også nominel maksimaleffekt Højeste maksimaleffekt Den højeste værdi af maksimaleffekt ved typisk forekommende eksterne driftsbetingelser Laveste maksimaleffekt Den laveste værdi af maksimaleffekt ved typisk forekommende eksterne driftsbetingelser Nominel maksimaleffekt Maksimal nettoeffekt en kraftværksenhed kontinuert kan levere i normal driftstilstand under nominelle eksterne driftsbetingelser og ved overholdelse af fuldlast spændingsfrekvensområdet i tilslutningspunkterne. Nominel maksimaleffekt er, i modsætning til maksimaleffekt, et fast tal uafhængigt af de eksterne driftsbetingelser Minimumeffekt Den mindste nettoeffekt en kraftværksenhed kontinuert kan levere i normal driftstilstand under de aktuelle eksterne driftsbetingelser og ved overholdelse af fuldlast spændingsfrekvensområdet i tilslutningspunkterne. Minimumeffekten varierer med de eksterne driftsbetingelser og er derfor ikke en fast værdi. Se også nominel minimumeffekt Nominel minimumeffekt Mindste nettoeffekt en kraftværksenhed kontinuert kan levere i normal driftstilstand under nominelle eksterne driftsbetingelser og ved overholdelse af fuldlast spændingsfrekvensområdet i tilslutningspunkterne. Nominel minimumeffekt er i modsætning til minimumeffekt et fast tal, uafhængigt af de eksterne driftsbetingelser. 1.3 Fuldlast Fuldlast frekvensområde Frekvensområde i tilslutningspunkt ved hvilken en kraftværksenhed kan levere maksimaleffekt Fuldlast spændings-frekvensområde Forhold i tilslutningspunkt, hvor frekvensen ligger inden for fuldlast frekvensområde, og spændingen ligger inden for fuldlast spændingsområde, og ved hvilken en kraftværksenhed kan levere maksimaleffekt Fuldlast spændingsområde Spændingsområde i tilslutningspunkt ved hvilken en kraftværksenhed kan levere maksimaleffekt. Dokument nr v5.1 7/85

8 Definitioner 1.4 Generatorfødeledning Elektrisk forbindelse, som forbinder generator/maskintransformer med det kollektive elforsyningsnet. 1.5 Hovedbrændsel Brændsel, hvis andel udgør mere end 80 % af den samlede indfyrede energi til en kraftværksenhed i normal driftstilstand. 1.6 Kollektivt elforsyningsnet Transmissions- og distributionsnet, som på offentligt regulerede vilkår har til formål at transportere elektricitet for en ubestemt kreds af elleverandører og elforbrugere. 1.7 Kortslutningsforhold Forholdet mellem strømmen i en synkrongenerators feltvikling ved mærkespænding på en åben statorvikling og strømmen i feltviklingen ved mærkestrøm på en kortsluttet statorvikling. 1.8 Kraftværksenhed Et anlæg, der producerer trefaset vekselstrøm, og hvor der er direkte funktionel sammenhæng mellem anlæggets hoveddele (f.eks. kedel, turbine og generator). Eksempler: - Et anlæg, der består af to dele med hver sin kedel, turbine og generator er at betragte som to kraftværksenheder. - Et anlæg, der består af et combined cycle anlæg (kombianlæg), er at betragte som én kraftværksenhed. - Et anlæg, der består af tre gasmotorer, som kører i dellast ved stop af en eller flere af motorerne, er at betragte som én kraftværksenhed. I tvivlstilfælde er det den systemansvarlige virksomhed, som træffer afgørelse om, hvorvidt et anlæg kan betragtes som bestående af en eller flere kraftværksenheder efter reglerne i denne bestemmelse. 1.9 Kraftværksoperatøren Virksomhed, der kontrollerer en kraftværksenhed og driften heraf via ejerskab eller kontraktmæssige arrangementer Effektplan (lastplan) En plan for, hvor meget der skal produceres på et givet tidspunkt Lastregulering Regulering ved lokal/decentral beordret ændring af nettoeffekt, der kan sikre den ønskede effektproduktion Leveringspunkt (PCC - Point of Common Coupling) Tilslutningspunkt, hvor den producerede elektricitet kan leveres til det kollektive elforsyningsnet. For installationstilsluttede kraftværksenheder er leveringspunktet det punkt, hvor installationen er forbundet til det kollektive elforsyningsnet. Egenforsyningsanlægget kan (især under start) være tilsluttet et tilslutningspunkt, som ikke er leveringspunktet. Ved små kraftværksenheder er leveringspunkt og tilslutningspunkt ofte sammenfaldende. Se også definition af tilslutningspunkt samt bemærkninger i bilag 4. Dokument nr v5.1 8/85

9 Definitioner 1.13 Nominel spænding Spænding i et tilslutningspunkt ved hvilket systemet er betegnet Overbelastningsevne Nettoeffekt ud over maksimaleffekt, som en kraftværksenhed i minimum 1 time ad gangen kan levere til nettet under nominelle eksterne driftsbetingelser når fuldlast spændingsfrekvensområdet i tilslutningspunkterne overholdes. Overbelastningsevne kan fx opnås ved bortkobling af varmeproduktion for en kraftværksenhed, som normalt drives med varmeproduktion eller bortkobling af højtryksforvarmere i et dampkraftanlæg. Drift med overbelastning sker ofte med reduceret virkningsgrad, øgede omkostninger og/eller øget forbrug af levetid Effekt-/Frekvensregulator Reguleringssystem på kraftværksenhed, der hurtigt og automatisk regulerer nettoeffekten ud fra afvigelse i frekvensen Primærregulering Den automatiske regulering, som på sekundskala sikrer, at frekvensen holdes konstant, og produktion og forbrug balancerer. Reguleringen er implementeret i effekt-/frekvensregulatoren for kraftværksenhederne Sekundærregulering Regulering ved centralt beordret ændring af nettoeffekt, der kan sikre den ønskede effektproduktion og justere frekvensen Starttid til fuld produktion Tid fra beordring af start af en kraftværksenhed i driftsklar tilstand til kraftværksenheden leverer maksimaleffekt Starttid til indkobling Tid fra beordring af start af en kraftværksenhed i driftsklar tilstand til kraftværksenhedens generator(er) synkroniseres og indkobles på det kollektive elforsyningsnet og kan levere aktiv elektrisk effekt Statik (droop) Den ændring i omdrejningshastighed (eller ændring i frekvens), som medfører, at belastningen på en elgenerators drivmaskine ændres fra tomgang til fuldlast. Statik angives ofte i % af nominel omdrejningshastighed (eller nominel frekvens) tanφ Forhold mellem den reaktive og aktive elektriske effekt, som kraftværksenheden leverer i leveringspunktet. Ved positiv tanφ leveres reaktiv effekt til nettet Termisk kraftværksenhed Kraftværksenhed, der producerer trefaset vekselstrøm ved hjælp af en termodynamisk proces Tilslutningspunkt Punkt, hvor en kraftværksenhed er tilsluttet elektrisk til det kollektive elforsyningsnet. Det kan bemærkes, at en kraftværksenhed kan have flere tilslutningspunkter. Se også definition for leveringspunkt samt bemærkninger i bilag 4. Dokument nr v5.1 9/85

10 Definitioner Nettilslutning En kraftværksenhed er nettilsluttet, hvis kraftværksenheden er tilsluttet direkte til det kollektive elforsyningsnet Installationstilslutning En kraftværksenhed er installationstilsluttet, hvis kraftværksenheden gennem egen installation har forbindelse til det kollektive elforsyningsnet. Dette gælder også, selv om eventuelt egetforbrug dækker hele kraftværksenhedens produktion af el Typisk driftsspænding Typisk driftsspænding fastlægges af netvirksomheden i tilslutningspunktet. Typisk driftsspænding anvendes til at fastlægge fuldlast spændingsområdet. Dokument nr v5.1 10/85

11 Formål 2. Formål Formålet med den tekniske forskrift TF er at specificere de tekniske og designmæssige minimumkrav, som termiske kraftværksenheder med en nominel maksimaleffekt på 1,5 MW elektrisk effekt eller mere skal overholde, når de er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet. Formålet er at sikre den tekniske kvalitet og balance i det kollektive elforsyningsnet. Herunder skal de to helt basale tekniske forudsætninger opfyldes, elproduktionen kontinuert tilpasses forbruget, og spændingen opretholdes. For at opnå et driftssikkert og effektivt elforsyningssystem er det nødvendigt, at der er sammenhæng mellem planlægning, anlægsdesign og drift fra produktionsenheder og ud til forbrugerne. Forskriften er at betragte som minimumkrav. Der, hvor man kan opnå bedre egenskaber uden større omkostninger, bør det sikres. 2.1 Lovgrundlag Forskriften er udarbejdet i medfør af 26, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 om lov om elforsyning, i henhold til 7 i bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 2.2 Administration af forskriften De tekniske forskrifter administreres af den netvirksomhed, i hvis net kraftværksenheden er tilsluttet på vegne af den systemansvarlige virksomhed. Energinet.dk kan skriftligt give tilladelse til afvigelser fra forskriften. 2.3 Klagemulighed Forskriften er anmeldt til Energitilsynet. Klage over forskriften kan indbringes for Energitilsynet. Klager over den systemansvarlige virksomheds forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet. Klager over den enkelte netvirksomheds administration af bestemmelserne i forskriften kan indbringes for den systemansvarlige virksomhed. Dokument nr v5.1 11/85

12 Anvendelsesområde 3. Anvendelsesområde Termiske kraftværksenheder, som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet i henhold til afsnittene 3.1 og 3.2, skal til enhver tid opfylde bestemmelserne i forskriften. For områder, der ikke er dækket af dansk lovgivning eller den tekniske forskrift TF 3.2.3, anvendes CENELEC-normer, og hvor disse ikke findes, anvendes ISO- og IEC-normer. 3.1 Nye anlæg Forskriften gælder for alle termiske kraftværksenheder med nominel maksimaleffekt på 1,5 MW elektrisk effekt eller mere, som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet i Danmark og er idriftsat fra og med den 1. november Eksisterende anlæg Termiske kraftværksenheder med en nominel maksimaleffekt på 1,5 MW elektrisk effekt eller mere, som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet i Danmark før den 1. november 2008, skal overholde den på idriftsættelsestidspunktet gældende forskrift. Eksisterende anlæg skal, hvor der foretages væsentlige ændringer i det bestående anlæg, overholde de bestemmelser i denne forskrift, som vedrører ændringerne. En væsentlig ændring berører en eller flere af de egenskaber, som behandles i forskriften. I tvivlstilfælde afgør den systemansvarlige virksomhed, om det er en væsentlig ændring. 3.3 Undtagelse Forskriften gælder ikke for kraftværksenheder, hvor den producerede elektricitet leveres gennem effektelektroniske konvertere. Dokument nr v5.1 12/85

13 Nettoeffekt 4. Nettoeffekt 4.1 Maksimaleffekt En kraftværksenhed skal stabilt og kontinuert kunne levere maksimaleffekt, i henhold til efterfølgende forklaringer. For en kraftværksenhed med varmebunden elproduktion (f.eks. et modtryksværk) kan tiden, hvori der kan leveres maksimaleffekt, være begrænset af et lille fjernvarmeaftag. For en kraftværksenhed med uafhængig el- og varmeproduktion (f.eks. et udtagsværk) accepteres en reduktion af nettoeffekten på grund af et stort fjernvarmeaftag. Ved unormale spændinger og/eller frekvenser i tilslutningspunkterne og efter netfejl accepteres en reduktion af nettoeffekt i henhold til afsnittene 5 og 6. Nominel maksimaleffekt skal angives ved følgende nominelle eksterne driftsbetingelser: - Dampkraftanlæg: Kølevandstemperatur ved indtag 10 ºC Udelufttemperatur 8 ºC - Gasturbiner og gasmotorer: Udelufttemperatur 15 ºC Lufttryk 1013 hpa Relativ luftfugtighed 60 % - Øvrige anlæg: Udelufttemperatur 8 ºC For eventuelle øvrige eksterne driftsbetingelser, herunder returløbstemperatur af fjernvarmevand, anvendes typiske årsmiddelværdier. Laveste maksimaleffekt og højeste maksimaleffekt skal angives ved værdier af eksterne driftsbetingelser inden for følgende område: - Udelufttemperatur mellem -25 ºC og 35 ºC. - Relativ luftfugtighed mellem 40 % og 100 %. - Lufttryk mellem 960 hpa og 1050 hpa. - Kølevandstemperatur ved indtag mellem 0 ºC og 25 ºC. For eventuelle øvrige eksterne driftsbetingelser, herunder returløbstemperatur af fjernvarmevand, anvendes typiske årsekstremer. 4.2 Overbelastningsevne Der stilles ikke krav til overbelastningsevne for en kraftværksenhed. Det er ikke tilladt for en kraftværksenhed at levere en større nettoeffekt end summen af den oplyste maksimaleffekt og den oplyste overbelastningsevne, i henhold til bilag 1. Dokument nr v5.1 13/85

14 Nettoeffekt 4.3 Minimumeffekt En kraftværksenhed skal stabilt og kontinuert kunne levere minimumeffekt. Minimumeffekten må, afhængigt af kraftværksenhedens termodynamiske proces og hovedbrændsel, ikke overstige den procentandel af maksimaleffekten, som er angivet i tabel 1. For anlægstyper og hovedbrændsler, som ikke er angivet i tabel 1, herunder kraftværksenheder med flere forskellige hovedbrændsler, fastsættes størst tilladelige minimumeffekt af den systemansvarlige virksomhed. Kraftværksenhedens type og Minimumeffekt hovedbrændsel [%] Kulstøvfyret dampkraftanlæg 35 Oliefyret dampkraftanlæg 20 Gasfyret dampkraftanlæg 20 Biostøvfyret dampkraftanlæg 35 Halmfyret dampkraftanlæg 50 Flisfyret dampkraftanlæg 50 Fluid-bed kulfyret dampkraftanlæg 50 Affaldsfyret dampkraftanlæg 70 Gasmotor 50 (35 % i minimum 5 min.) Gasturbine 20 Gasfyret combined cycle (kombianlæg) 20 % for gasturbinens andel 75 % for dampturbinens andel Dieselmotor 50 (20 % i minimum 5 min.) Tabel 1 Størst tilladelige minimumeffekt angivet som procent af maksimaleffekt. Det tillades, at minimumeffekten for en kraftværksenhed med nominel maksimaleffekt op til 25 MW opnås ved start/stop af flere delenheder, f.eks. gasmotorer, for at opnå forbedret virkningsgrad ved reduceret nettoeffekt. Uanset dette, skal kraftværksenheden kunne operere ved en vilkårlig dellast, i henhold til afsnit 4.4. En kraftværksenhed skal kunne reguleres til minimumeffekten direkte fra start såvel som fra en tilstand med vilkårlig anden nettoeffekt. 4.4 Dellast En kraftværksenhed skal stabilt og kontinuert kunne levere en vilkårlig dellast mellem minimumeffekt og maksimaleffekt med de naturlige begrænsninger, der måtte hidrøre fra kraftværksenhedens proces (f.eks. start af kulmøller og Benson-overgang), i henhold til efterfølgende forklaringer. For en kraftværksenhed med varmebunden elproduktion kan tiden, hvor der kan leveres en given nettoeffekt, være begrænset af et lille fjernvarmeaftag. For en kraftværksenhed med uafhængig el- og varmeproduktion (et udtagsværk) accepteres en reduktion af nettoeffekten på grund af et stort fjernvarmeaftag. Dokument nr v5.1 14/85

15 Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser 5. Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser En kraftværksenhed skal med mindst mulig reduktion af maksimaleffekt kunne modstå spændings- og frekvensafvigelser i tilslutningspunkterne ud over fuldlast spændingsfrekvensområdet. Krav til reduktion af reaktiv effekt ved spændingsvariationer beskrives nærmere i afsnit 11. Spænding (p.u.) U EH Mindst mulig reduktion U H 10 sek. Ingen krav til produktion 1 time 10 % reduktion U HF U TYP 30 min reduktion 15 % ved 47,5 Hz Lineær interpolation Kontinuert drift 30 min reduktion 0 % 3 min Ingen krav til produktion U LF 1 time 10 % reduktion U L Mindst mulig reduktion U EL Figur 1 47,0 47,5 49,0 50,5 51,0 53,0 Frekvens (Hz) Frekvensområde, driftstid og krav til produktion. 5.1 Fuldlast spændings-frekvensområde Fuldlast frekvensområdet er 49,0 Hz-50,5 Hz. En kraftværksenhed skal i fuldlast frekvensområdet kunne startes og drives kontinuert med automatisk spændingsregulering i fuldlast spændingsområdet. Fuldlast spændingsområdet afhænger af den nominelle spænding for tilslutningspunktet, som er angivet i tabel 2 og tabel 3. Dokument nr v5.1 15/85

16 Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser Nominel spænding U n Nedre spænding U L Nedre fuldlastspænding U LF Øvre fuldlastspænding U HF Øvre spænding U H [kv] [kv] [kv] [kv] [kv] , , ,0 Tabel 2 Fuldlast spændingsområdet i forhold til øvre og nedre spændingsgrænse.. I tabel 2 er angivet faste spændingsværdier, der fastlægger fuldlast spændingsområdet i leveringspunktet. For spændinger på 132 kv og derover er øvre spændingsgrænse dog højere end anbefalingerne i EN af hensyn til kortvarige høje spændinger ved retablering efter dødt net. Nominel spænding U n Typisk driftsspænding U TYP Nedre spænding U L Nedre fuldlastspænding U LF Øvre fuldlastspænding U HF Øvre spænding U H [kv] [kv] [kv] [p.u. af U typ ] [p.u. af U typ ] [kv] 30 30,0 27,0 0,95 1,05 36, ,5 18,0 0,95 1,05 22, ,3 13,5 0,95 1,05 16, ,5 9,00 0,95 1,05 11,0 0,69 0,69 0,62 0,90 1,05 0,76 0,40 0,40 0,36 0,90 1,05 0,44 Tabel 3 Fuldlast spændingsområdet i forhold til øvre og nedre spændingsgrænse.. I tabel 3 er den typiske driftsspænding (U TYP ) angivet. Typisk driftsspænding varierer fra landsdel til landsdel og fastlægges af netvirksomheden. Intervallet mellem øvre og nedre grænse for fuldlast spændingsområdet målt i kv (U HF -U LF ) skal ligge inden for henholdsvis øvre og nedre spænding (U H -U L ). 5.2 Spændingsafvigelser Lave spændinger U L Ved frekvenser i tilslutningspunkterne inden for fuldlast frekvensområdet skal en kraftværksenhed kunne levere reduceret maksimaleffekt, når spændingen i et tilslutningspunkt er mellem U LF og U L. En kraftværksenhed skal kunne levere reduceret maksimaleffekt i mindst en time ad gangen. Hvis der i længere tid kan forekomme lav spænding i et tilslutningspunkt, skal en kraftværksenhed dog kontinuert kunne levere en reduceret maksimaleffekt. Dokument nr v5.1 16/85

17 Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser Om der i længere tid kan forekomme lav spænding, oplyses af den netvirksomhed, hvor kraftværksenheden er tilsluttet. Reduktionen i maksimaleffekt må maksimalt udgøre 10 % af nominel maksimaleffekt Ekstra lave spændinger U EL En kraftværksenhed med et tilslutningspunkt med nominel spænding U n i området 10 til 20 kv skal inden for fuldlast frekvensområdet og i området mellem U L og den ekstra lave spænding U EL levere ved mindst mulig reduktion af maksimaleffekt, som angivet i tabel 4. Nominel spænding U n Ekstra lav spænding U EL Ekstra høj spænding U EH [kv] [kv] [kv] 20 17,0 24, ,0 17,5 10 8,50 12,0 Tabel 4 Ekstra lav og ekstra høj spændingsgrænse Høje spændinger U H Ved frekvenser i tilslutningspunkterne inden for fuldlast frekvensområdet skal en kraftværksenhed kunne levere reduceret maksimaleffekt, når spændingen i et tilslutningspunkt er mellem U HF og U H. En kraftværksenhed skal kunne levere reduceret maksimaleffekt i mindst en time ad gangen, og for tilslutningspunkter med nominel spænding U n over 100 kv i op til 10 timer om året. Reduktionen i maksimaleffekt må maksimalt udgøre 10 % af nominel maksimaleffekt Ekstra høje spændinger U EH En kraftværksenhed med et tilslutningspunkt med nominel spænding U n i området 10 til 20 kv skal inden for fuldlast frekvensområdet og i området mellem U H og den ekstra høje spænding U EH, som angivet i tabel 4, levere ved mindst mulig reduktion af maksimaleffekt Spændingens ændringshastighed Spændingsafvigelser angivet i afsnit 5.2 skal for tilslutningspunkter med nominel spænding U n over 100 kv kunne tolereres, når spændingen varierer med op til 10 % af nominel spænding U n i et vilkårligt et minuts interval. For øvrige tilslutningspunkter skal spændingsafvigelserne kunne tolereres ved vilkårlige ændringshastigheder af spændingen Transiente spændinger Forhold i det kollektive elforsyningsnet kan give anledning til transiente spændinger i tilslutningspunktet for kraftværksenheden. I samarbejde med netvirksomheden vurderes behov for installation af overspændingsafledere til beskyttelse af kraftværksenheden. Dokument nr v5.1 17/85

18 Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser 5.3 Frekvensafvigelser Lave frekvenser Når frekvensen er lav (under 49,0 Hz) og ved spændinger i tilslutningspunkterne inden for fuldlast spændingsområdet, skal en kraftværksenhed kunne levere reduceret maksimaleffekt ved frekvenser i tilslutningspunkterne, som vist i tabel 5. Reduktionen i maksimaleffekt må maksimalt udgøre 15 % af nominel maksimaleffekt ved 47,5 Hz, 0 % af nominel maksimaleffekt ved 49 Hz, og en værdi fundet ved lineær interpolation ved frekvenser mellem 47,5 Hz og 49 Hz. Der stilles ikke krav til maksimaleffekt for en kraftværksenhed ved ekstra lave frekvenser (under 47,5 Hz). Frekvensområde f [Hz] Driftstid t [sek. / min] Maksimal effektreduktion [%] f < 47,0 Hz 47,0 f 47,5 47,5 < f 49,0 300 ms > 10,0 sek. > 30 min Ingen krav Ingen krav < 15 % 49,0 < f 50,5 Kontinuert 0 % 50,5 < f 51,0 51,0 < f 53,0 f > 53,0 Hz > 30 min Kortvarigt (3 min) 300 ms 0 % Ingen krav Ingen krav Tabel 5 Frekvensområde, driftstid og krav til produktion Høje frekvenser Når frekvensen er høj (over 50,5 Hz og under 51,0 Hz) og ved spændinger i tilslutningspunkterne inden for fuldlast spændingsområdet skal en kraftværksenhed kunne levere maksimaleffekt uden reduktion, som vist i tabel Ekstra høje frekvenser Når frekvensen er ekstra høj (over 51,0 Hz) og ved spændinger i tilslutningspunkterne inden for fuldlast spændingsområdet, skal en kraftværksenhed forblive indkoblet ved frekvenser i tilslutningspunkterne, som angivet i tabel 5. Der stilles ikke krav til maksimaleffekt for en kraftværksenhed ved ekstra høje frekvenser Transiente frekvenser Den generelle hensigt med følgende krav er, at kraftværksenheden skal være sådan udformet, at den kan forblive i drift ved transiente frekvensafvigelser, der normalt forekommer ved fejl på nettet. En kraftværksenhed skal uden udkobling kunne tolerere transiente frekvensgradienter (df/dt) på op til ±2,5 Hz/s i tilslutningspunktet. Dokument nr v5.1 18/85

19 Tolerance over for netfejl 6. Tolerance over for netfejl En kraftværksenhed, inklusive egenforsyningsanlæg og hjælpeanlæg, skal kunne forblive indkoblet på nettet under og efter en spændingsforstyrrelse i tilslutningspunkterne, som angivet i afsnittene med en efterfølgende maksimalt 10 % lastreduktion af nettoeffekten. Uanset, om en kraftværksenhed skal konstrueres til at kunne tolerere disse spændingsdyk med den angivne reduktion i nettoeffekt, skal relæindstillinger være som angivet i afsnit 12. Kraftværksenheden anses for tilsluttet over 100 kv, når der mellem kraftværksenheden og transmissionsnettet over 100 kv kun findes elforbrug i form af egetforbrug til produktionsog netanlæg. 6.1 Tilslutningspunkter over 100 kv En kraftværksenhed skal på højspændingssiden af maskintransformeren og i tilslutningspunktet tolerere en kraftværksnær spændingsforstyrrelse, som angivet i figur 2 og figur Kraftværksnære fejl Ved en kraftværksnær spændingsforstyrrelse forstås en spændingsforstyrrelse, som forekommer i en sådan afstand af kraftværksenheden, at den initielle kortslutningsstrøms vekselstrømsandel (I k ) fra kraftværksenhedens generator(er) ved en trefaset kortslutning er minimum 1,8 gange generatorens/generatorernes nominelle strøm. Ved trefasede spændingsforstyrrelser skal kraftværksenheden kunne tolerere et spændingsforløb i de tre faser, som angivet i figur 2. Procent af nominel spænding Fuldlast spændingsområde 100% ULF 60% 0% y ms ms 700 ms 1500 ms Tid Figur 2 Trefaset spændingsforstyrrelse, som ikke må lede til udkobling af kraftværksenheden. U LF betegner den nedre grænse for fuldlast spændingsområdet, i henhold til tabel 2. I Østdanmark kræves y = 250 ms (jf. Nordel), og i Vestdanmark kræves y = 150 ms (i henhold til UCTE). Dokument nr v5.1 19/85

20 Tolerance over for netfejl Ved enfasede og tofasede spændingsforstyrrelser skal kraftværksenheden kunne tolerere et spændingsforløb i de fejlramte faser, som angivet i figur 3 samtidig med, at spændingen i de ikke-fejlramte faser befinder sig mellem den nedre grænse for fuldlast spændingsområdet (U LF ) og 1,4 gange den øvre grænse for fuldlast spændingsområdet (1,4 x U HF ), i henhold til tabel 2 og tabel 3. Tidsintervallet, x, i figur 3 kan variere mellem 300 ms og 800 ms. Procent af nominel spænding Fuldlast spændingsområde 100% ULF 60% 0% 150 ms x 150 ms 550 ms 800 ms Tid Figur 3 Fasespænding i fejlramte faser ved enfasede og tofasede spændingsforstyrrelser, som ikke må lede til udkobling af kraftværksenheden. U LF betegner den nedre grænse for fuldlast spændingsområdet, i henhold til tabel Kraftværksfjerne fejl Ved en kraftværksfjern spændingsforstyrrelse forstås en spændingsforstyrrelse, som forekommer i en sådan afstand af kraftværksenheden, at den initielle kortslutningsstrøms vekselstrømsandel (I k ") fra kraftværksenhedens generator(er) ved en trefaset kortslutning er under 1,8 gange generatorens/generatorernes nominelle strøm. En kraftværksenhed skal i tilslutningspunkter med nominel spænding over 100 kv tolerere en vilkårlig en-, to- eller trefaset kraftværksfjern spændingsforstyrrelse af en varighed på op til fem sekunder. Dokument nr v5.1 20/85

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw for termiske anlæg større end 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A2 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Teknisk forskrift TF Systemtjenester

Teknisk forskrift TF Systemtjenester Teknisk forskrift TF 5.9.1 Systemtjenester Systemtjenester som produktionsanlæg skal levere vederlagsfrit som en betingelse for tilslutning til nettet. 1.1 19.06.2012 W26-2012 04.07.2012 05.07.2012 DATE

Læs mere

Teknisk Forskrift 3.2.1 for elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder

Teknisk Forskrift 3.2.1 for elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder Teknisk Forskrift 3.2.1 for elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder 1.1 23.11.2010 DATE SFJ/KDJ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 35198/10 Energinet.dk 35198/10. Revisionsoversigt

Læs mere

Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw Teknisk forskrift 3.2.3 for termiske anlæg større end 11 kw 0.a Arbejdsdokument 12.07.2016 12.07.2016 25.07.2016 25.07.2016 DATE FBN JMJ KDJ APJ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG Rev. 5 Jan. 2007 Feb. 2007 April 2007 Maj 2007 DATE KAC HEP NU NU NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 15824-07 Energinet.dk DOC. NO. Juni KAC DATE

Læs mere

Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller. 27. november 2009 Søren F. Jensen

Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller. 27. november 2009 Søren F. Jensen Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller 27. november 2009 Søren F. Jensen 1 Denne præsentation Overblik for tekniske forskrifter til vindmøller Fokusområder for krav til små vindmøller Proces omkring

Læs mere

Vejledning til verifikationsrapport TF 3.2.5

Vejledning til verifikationsrapport TF 3.2.5 Vejledning til verifikationsrapport TF 3.2.5 0 Endelig udgave 12.12.2014 12.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 DATE KDJ XLOC BJA TSK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 13/96336-13 Energinet.dk

Læs mere

Dato: Samlede høringskommentarer. Forslag til ændringer

Dato: Samlede høringskommentarer. Forslag til ændringer Dato: 07.07.2017 Samlede høringskommentarer Kommentarskema vedr.: TF 3.4.1 Elforbrugsanlæg tilsluttet over 100 kv - høringsrevision 1.3.A. Sagsnr. 17/03665 Nr. Afsnitnr. Linjenr. Figur/ tabel Kommentartype:

Læs mere

Teknisk forskrift 3.2.5 for vindkraftværker. større end 11 kw 14130/10 3.0 16.06.2010 DATE SFJ/KDJ. Energinet.dk NAME

Teknisk forskrift 3.2.5 for vindkraftværker. større end 11 kw 14130/10 3.0 16.06.2010 DATE SFJ/KDJ. Energinet.dk NAME Teknisk forskrift 3.2.5 for vindkraftværker større end 11 kw 3.0 16.06.2010 DATE SFJ/KDJ REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 14130/10 NAME Energinet.dk Revisionsoversigt Afsnit nr. Tekst

Læs mere

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5 Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5 0 Endelig udgave 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 DATE KDJ XLOC BJA TK NAME REV. DECRPTON PREPARED CHECKED REVEWED APPROVED 13/96336-14

Læs mere

Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw Teknisk forskrift 3.2.3 for termiske anlæg større end 11 kw 1 Publiceret udgave 10.01.2017 10.01.2017 10.01.2017 10.01.2017 DATE FBN JMJ KDJ APJ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Systemydelser og systemindstillinger for elproduktionsanlæg tilsluttet kollektive net

Systemydelser og systemindstillinger for elproduktionsanlæg tilsluttet kollektive net Notat ELT2004-146 Driftsupport Dato: 26. maj 2004 Sagsnr.: 3418 Dok.nr.: 188145 v1 Reference: HPA/KSC Teknisk Forskrift TF 5.9.1_vest Systemydelser og systemindstillinger for elproduktionsanlæg tilsluttet

Læs mere

Leverandør temadag. 2 November Dokumentation for drift af decentralt anlæg i regulerkraft. NET Selskab PBA EJER. Energinet.

Leverandør temadag. 2 November Dokumentation for drift af decentralt anlæg i regulerkraft. NET Selskab PBA EJER. Energinet. Leverandør temadag 2 November 2010 Dokumentation for drift af decentralt anlæg i regulerkraft. PBA NET Selskab EJER Energinet.dk 1 Dokumentation og verifikation skal opfylde TF 3.2.4. afsnit 16 Dokumentationen

Læs mere

Teknisk forskrift 3.2.2 for solcelleanlæg større end 11 kw

Teknisk forskrift 3.2.2 for solcelleanlæg større end 11 kw Teknisk forskrift 3.2.2 for solcelleanlæg større end 11 kw 2 Publiceret udgave 20.07.2015 24.07.2015 24.07.2015 24.07.2015 DATE KDJ XLOC BJA TSK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Teknisk forskrift for termiske kraftværksenheder større end 11 kw og mindre end 1,5 MW

Teknisk forskrift for termiske kraftværksenheder større end 11 kw og mindre end 1,5 MW Teknisk forskrift for termiske kraftværksenheder større end 11 kw og mindre end 1,5 MW Teknisk forskrift for nettilslutning TF 3.2.4 Version 4.1 1. oktober 2008 Dokument: 23653-08v4.1 Side 1 af 59 Revisionsoversigt

Læs mere

Tekniske krav til vekselrettere tilsluttet lavspænding og mellemspænding

Tekniske krav til vekselrettere tilsluttet lavspænding og mellemspænding Tekniske krav til vekselrettere tilsluttet lavspænding og mellemspænding 19. Juni 2012 v/senioringeniør Søren F. Jensen, Energinet.dk 1 Dagsorden Elproducerende anlæg 16 A/fase (11 kva) Solcelleanlæg >

Læs mere

Teknisk forskrift 3.2.2 for solcelleanlæg større end 11 kw

Teknisk forskrift 3.2.2 for solcelleanlæg større end 11 kw Teknisk forskrift 3.2.2 for solcelleanlæg større end 11 kw 1 10.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC BJA TSK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 14/17997-14 Energinet.dk

Læs mere

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre i TF 3.2.2

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre i TF 3.2.2 Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre i TF 3.2.2 0 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 DATE KDJ XLOC BJA TSK NAME REV. DESCRPTON PREPARED CHECKED REVEWED APPROVED 14/17997-16 Energinet.dk

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2 Dette dokument beskriver en nærføringssag med de forskellige aktiviteter, der er foretaget. En dyberegående teori omkring formler og tilnærmelser, som er anvendt kan studeres i Nærføringsudvalgets håndbog

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg - IDA Temadag 17.11.2014 Jan Rasmussen, Chefkonsulent Indhold Rammer - Love / Forskrifter / Standarder Påvirkning af elnettet og praktiske forhold vedr. tilslutning Måling

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Vejledning til signalliste TF 3.2.5

Vejledning til signalliste TF 3.2.5 Vejledning til signalliste 0 Endelig udgave 05.12.2014 12.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 DATE KDJ LOC BJA TSK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 13/96336-12 Energinet.dk Revisionsoversigt

Læs mere

TF 5.3 Driftsprocedurer

TF 5.3 Driftsprocedurer Forskrift: TF 5.3 Version: 1.0 Dato: 22. december 2003 TF 5.3 Driftsprocedurer TF 5.3.1 Forskriftens formål Denne forskrifts formål er at beskrive systemdriftsaktørernes opgaver i forbindelse med gennemførelsen

Læs mere

Deltagere: Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2 Kort præsentation af mødedeltagerne To af mødedeltagere præsenterede sig:

Deltagere: Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2 Kort præsentation af mødedeltagerne To af mødedeltagere præsenterede sig: Referat af møde vedr. koordinering af krav til nettilslutning af vindmøller afholdt hos Elkraft System Onsdag den 7. juli 2004 fra kl. 14.00 til kl. 16.00 Deltagere: Jan Havsager Jørgen Lemming Jørgen

Læs mere

Nye systemydelsesprodukter. Dok.: Klassificering: 1

Nye systemydelsesprodukter. Dok.: Klassificering: 1 Nye systemydelsesprodukter Dok.: Klassificering: 1 Dagsorden 1. Indledning og baggrund 2. Gennemgang og diskussion af mulige produkter 3. Frokost 4. Gennemgang og diskussion af mulige produkter forsat

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. G59 Netfejlsovervågningspakke uni-line C (DK) Detektion af vektorspring

Installations- og idriftsættelsesvejledning. G59 Netfejlsovervågningspakke uni-line C (DK) Detektion af vektorspring Installations- og idriftsættelsesvejledning G59 Netfejlsovervågningspakke uni-line 4189340236C (DK) Detektion af df/dt (rate of change of frequency, R.O.C.O.F.) Detektion af vektorspring Detektion af over-

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tekniske forskrifter TF 3.2.1 - TF 3.2.5. Husstandsmøller. Knud Johansen Energinet.dk

Tekniske forskrifter TF 3.2.1 - TF 3.2.5. Husstandsmøller. Knud Johansen Energinet.dk Tekniske forskrifter TF 3.2.1 - TF 3.2.5 Husstandsmøller Knud Johansen Energinet.dk Hvad er formålet med tekniske forskrifter? Hensyn til personsikkerhed Sikker og stabil drift af elsystemet Sikring af

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 2. juni 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 2. juni 2014 Dok. 13/91893-57 1/10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 1. juni 2015 Dok. 13/80940-84 1/43 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1... 5 1.2 FRR-A

Læs mere

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Netplanlægningsregler Teknisk forskrift TF 2.1.1 Appendiks 1 Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Fuld kontrol med de reaktive forhold såvel statisk som dynamisk er af stor betydning

Læs mere

Vejledning til signalliste TF 3.2.2

Vejledning til signalliste TF 3.2.2 Vejledning til signalliste TF 3.2.2 0 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 DATE KDJ XLOC BJA TSK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 14/17997-19 Energinet.dk Revisionsoversigt

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Statisk synkronisering Indikation af status

Læs mere

HØRINGSUDKAST. 5) Industrianlæg, som er godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse af industrianlæg og fjernkølingsanlæg.

HØRINGSUDKAST. 5) Industrianlæg, som er godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse af industrianlæg og fjernkølingsanlæg. HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om betingelser og procedurer for meddelelse af tilladelse til etablering af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i bestående anlæg 1) I medfør af 2, stk. 4, 2 a,

Læs mere

Principielt accepteret.

Principielt accepteret. Dato: 21.06.2016 Kommentarskema vedr.: Teknisk forskrift 3.2.1 for elproducerende anlæg til og med 11 kw. Dok. nr. 15/01353-66, Rev.1 samlede høringskommentarer Nr. Afsnit/ Underafsnit/ Linje nr. Paragraf

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Teknisk forskrift for batterianlæg

Teknisk forskrift for batterianlæg for batterianlæg 1 Publiceret udgave 10.06.2017 22.06.2017 22.06.2017 23.06.2017 DATE FBN JMI KDJ FBN NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 15/01357-12 Energinet Revisionsoversigt Revisionsoversigt

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-115DG uni-line H (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-115DG uni-line H (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-115DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Kompensation for bryderlukketid Indikation

Læs mere

Workshop for projektet Remote Services for CHP ForskEL projekt nr. 10242. Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65

Workshop for projektet Remote Services for CHP ForskEL projekt nr. 10242. Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65 Workshop for projektet Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65 Dagens program Formålet med projektet Hvad er formålet med 1. del af denne workshop? -At fortælle om et ForskEL

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK BILAG 1 KONTRAKTPARADIGME

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK BILAG 1 KONTRAKTPARADIGME Kontraktparadigme: Aftale om Dødstartsreserve 1/8 Virksomhedsnavn Vejnavn By (herefter benævnt Leverandøren ) og Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia (hver for sig en Part og samlet Parterne ) har

Læs mere

Teknisk forskrift for vindkraftværker større end 11 kw

Teknisk forskrift for vindkraftværker større end 11 kw Teknisk forskrift 3.2.5 for vindkraftværker større end 11 kw 4.1 30.9.2010 DATE SFJ/KDJ REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 14130/10 NAME Energinet.dk Revisionsoversigt Afsnit nr. Tekst

Læs mere

Rekommandation 16. Spændingskvalitet i lavspændingsnet 4. udgave, August Dansk Energi. Forskning og Udvikling.

Rekommandation 16. Spændingskvalitet i lavspændingsnet 4. udgave, August Dansk Energi. Forskning og Udvikling. Rekommandation 16 Spændingskvalitet i lavspændingsnet 4. udgave, August 2011 Dansk Energi Forskning og Udvikling Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Tlf.: 35 300 770 Fax: 35 300 771 E-mail: info@defu.dk

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder Internt notat Markedsdesign Dato: 9. Marts 2005 Sagsnr.: - Dok.nr.: 218874 v4 Reference: SDK/GIA/JCH Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Læs mere

Nulstrømme i den spændingsløse pause ved enpolet genindkobling

Nulstrømme i den spændingsløse pause ved enpolet genindkobling Nulstrømme i den spændingsløse pause ved enpolet genindkobling 29. august 2011 TKS/TKS 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemstilling... 1 1.3 Metode... 2 1.4 Tidshorisont... 2 2. Den inducerende

Læs mere

Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet

Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet Teknisk forskrift TF 5.2.1_vest 28. december 2005 Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet Forskriften er gældende fra den 1. januar 2006. Dokument nr. 187753 v6 Peer

Læs mere

Teknisk Forskrift TF Dansk Mvar-ordning

Teknisk Forskrift TF Dansk Mvar-ordning Teknisk Forskrift TF 2.1.3 Dansk Mvar-ordning Grænser for udveksling af reaktiv effekt i skillefladen mellem transmissions- og distributionsnettene Forskriften er gældende fra den 1. maj 2010. 1 Indhold

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Fritstående Strømtransformere ETS-50-06-08 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24392/10 Version Forfatter Dokument

Læs mere

Teknisk forskrift for solcelle- anlæg større end 11 kw

Teknisk forskrift for solcelle- anlæg større end 11 kw 1 2 3 4 5 6 7 Teknisk forskrift 3.2.2 for solcelle- anlæg større end 11 kw 8 9 10 1.0 30.06.2014 DATE KDJ BNA TSK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 14/17997-6 Energinet.dk Revisionsoversigt

Læs mere

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Carsten Strunge, M.Sc.E.E. Miljø, Forskning og Udvikling, Energinet.dk S-557 Smart Grid Temadag, 6. oktober

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 28. februar 2013 MSO 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Lastfordelingsenhed type LSU-114DG uni-line F (DK)

Lastfordelingsenhed type LSU-114DG uni-line F (DK) Installations- og idriftsættelsesvejledning Lastfordelingsenhed type LSU-114DG uni-line Med automatisk start- og stop-output For styring af diesel- og gasgeneratorer Indbygget effekt- og frekvenstransducer

Læs mere

Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw (Anlægskategori A1) 2 Publiceret udgave 22.06.2016 29.06.2016 29.06.2016 29.06.2016 DATE KDJ FBN BJA APJ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 15/01353-1 Energinet.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Rådighed af decentrale kraftvarmeanlæg

Rådighed af decentrale kraftvarmeanlæg 1. juli 2010 HEP/MAW Rådighed af decentrale kraftvarmeanlæg Version 4.0 af 25. juni 2010 Godkendt af Energistyrelsen den 28. juni 2010 Dokument nr. 35139/10 Henning Parbo 1/12 Indholdsfortegnelse: 1. Hvilke

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregning af kortslutningsstrømme Forudsætninger for beregninger af kortslutningsstrømme. Størrelsen af den kortslutningsstrøm, der i tilfælde af en kortslutning i en lavspændingsinstallation vil gennemløbe

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg tilsluttet transmissionsnettet.

Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg tilsluttet transmissionsnettet. Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg tilsluttet transmissionsnettet. V.v 8. sept. DATE GEE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 14/22995-7

Læs mere

Koordinering af kaskadekoblede transformere med automatisk spændingsregulering

Koordinering af kaskadekoblede transformere med automatisk spændingsregulering Teknisk notat Dok. ansvarlig: JME Sekretær: SLS Sagsnr.: s2013-273 Doknr: d2016-5149-2.0 Udgivelsesdato: 21-11-2016 Koordinering af kaskadekoblede transformere med automatisk spændingsregulering Formålet

Læs mere

Generel information om Zurc tavleinstrumenter

Generel information om Zurc tavleinstrumenter Generel information om Zurc tavleinstrumenter Blødtjernsinstrumenter Blødtjernsinstrumentet er beregnet til måling af vekselstrøm og -spænding i frekvensområdet 15-100Hz. Det viser den effektive strømværdi

Læs mere

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33. www.dongenergy.com Besøg DONG Energy A/S Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.01 DONG ENERGY SVANEMØLLEVÆRKET s produktionsanlæg, der ligger i Københavns Nordhavn, er et af DONG Energy

Læs mere

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 3. oktober 2012 Dok. 9855/09 v7, Sag 10/2932 1/47 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1...

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen

Læs mere

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Fejlskrivere ETS Rev. 1

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Fejlskrivere ETS Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Fejlskrivere ETS-52-01-11 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 24699/10 v6, sag 10/5371- ETS-52-01-11 Rev. 1 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24699/10

Læs mere

Aftale mellem. ANLÆGSEJER ABC Navn: Adresse: CPR nr.: på den ene side i det følgende benævnt anlægsejeren

Aftale mellem. ANLÆGSEJER ABC Navn: Adresse: CPR nr.: på den ene side i det følgende benævnt anlægsejeren Installationstilsluttede energianlæg lig med eller mindre end 11 kw eleffekt 26.3.2007 Aftale mellem ANLÆGSEJER ABC Navn: Adresse: CPR nr.: på den ene side i det følgende benævnt anlægsejeren og NETVIRKSOMHED

Læs mere

Afsluttende resultater fra Celleprojektet

Afsluttende resultater fra Celleprojektet Afsluttende resultater fra Celleprojektet Nettemadag Trinity Konferencecenter 24. november 2011 Per Lund Denne præsentation Ide og design Pilotprojektet Fuldskalatest november 2010. Markedsdrift, spændingsregulering

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Langsdifferentialrelæ ETS-52-01-03 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44450/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Kjaranstadir Vandkraftværk E-AFP 1, forår 2007

Kjaranstadir Vandkraftværk E-AFP 1, forår 2007 1. Kabler 1.1 Indledning I projektet er to ledere som der skal blive redegjort for valg af deres tværsnits areal. Det er trefase 400 V line fra turbine huset til sommer huset som flutter de 22 kw der blev

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Aftale mellem. ANLÆGSEJER ABC Navn: Adresse: CVR nr.: på den ene side i det følgende benævnt anlægsejeren

Aftale mellem. ANLÆGSEJER ABC Navn: Adresse: CVR nr.: på den ene side i det følgende benævnt anlægsejeren Installations tilsluttede energianlæg større end 11 kw eleffekt samt nettilsluttede energianlæg 26.3.2007 Aftale mellem ANLÆGSEJER ABC Navn: Adresse: CVR nr.: på den ene side i det følgende benævnt anlægsejeren

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Husstandsvindmøller: Spændingskvalitet test og dokumentation. Poul Sørensen Danmarks Tekniske Universitet Risø DTU Vindenergiafdelingen

Husstandsvindmøller: Spændingskvalitet test og dokumentation. Poul Sørensen Danmarks Tekniske Universitet Risø DTU Vindenergiafdelingen Husstandsvindmøller: Spændingskvalitet test og dokumentation Poul Sørensen Danmarks Tekniske Universitet Risø DTU Vindenergiafdelingen Præsentation Standard for test af større vindmøller IEC 61400-21 testkrav

Læs mere

23.09.03. Strømafbrydelsen i Østdanmark og Sydsverige 23. september 2003 Endelig hændelsesrapport. 4. november 2003

23.09.03. Strømafbrydelsen i Østdanmark og Sydsverige 23. september 2003 Endelig hændelsesrapport. 4. november 2003 23.09.03 Strømafbrydelsen i Østdanmark og Sydsverige 23. september 2003 Endelig hændelsesrapport 4. november 2003 Indhold 1. Indledning 2 2. Sammenfatning og det videre arbejde 3 2.1. Sammenfatning af

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Teknisk forskrift for solcelleanlæg større end 11 kw

Teknisk forskrift for solcelleanlæg større end 11 kw Teknisk forskrift 3.2.2 for solcelleanlæg større end 11 kw 4 Publiceret udgave 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 14.07.2016 DATE KDJ FBN BJA APJ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere