Tyske fortidskategorier i tysk-russisk og russisk-tysk litteraturoversættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tyske fortidskategorier i tysk-russisk og russisk-tysk litteraturoversættelse"

Transkript

1 Tyske fortidskategorier i tysk-russisk og russisk-tysk litteraturoversættelse med særlig henblik på tysk perfektum og pluskvamperfektum Af Martin Podolak Eksamenshjemmeopgave til kurset Valgfrit emne Russisk, Københavns Universitet, forårssemester 2010 Vejleder: Jens Nørgård Sørensen Indholdsfortegnelse 1. Indledning Anvendt litteratur Forskningsoversigt Begreber Tempus temporalitet Form betydning Handlingstid / referencetid / taletid Absolut / relativ tempusbrug Forskelle mellem de tyske og russiske fortidsformer Analyse af tempusbrug i oversættelserne Oversættelse til tysk præteritum fra russisk Imperfektivt præteritum tysk perfektum (imperfektumsbetydning) Perfektiv præteritum Tysk perfektum Tysk pluskvamperfektum Oversættelse af tysk præteritum til russisk Perfektum Russisk imperfektivt præteritum Russisk perfektivt præteritum Pluskvamperfektum Russisk perfektivt præteritum Problemområder Sammenfatning / Konklusion...20 Litteratur...22 Side 1 af 25

2 1. Indledning Formålet med denne undersøgelse, som kan anses som en øvelse med henblik på mit ønske om, at blive tekstoversætter er, at belyse specifikke fænomener og problemer i litterær oversættelse mellem tysk og russisk. Grunden til at vælge tysk ved siden af russisk som genstand er, at jeg er i gang med at specialisere mig i oversættelse fra russisk til mit modersmål. Hovedvægten i opgaven ligger i at se hvordan tyske og russiske fortidsformer oversættes til hinanden. Selvom jeg undersøger oversættelser i begge sprogpar, dvs. såvel tysk-russisk som russisk-tysk, vil drejningspunktet i opgaven ligge i de tyske indikative præteritumsformer, med særlig henblik på perfektum og pluskvamperfektum. Min særlige interesse gælder kongruenser og inkongruenser mellem sprogene i tempusbrug, dvs. at jeg primært undersøger de tilfælde, hvor såvel tysk som russisk bruger verber for at gengive tidsindholdet. Som vi skal se, er det tyske system for at udtrykke temporalitet af anderledes natur end det russiske. Mens tysk råder over flere verbalformer for at udtrykke nærmere information om aspektualitet i fortiden (Helbig og Buscha 1987, 137ff), kender russisk kun en grammatisk fortidsform og udtrykker nærmere information om handlingen gennem verbets aspektkategori (Mulisch 1993, 191). Pga. det begrænsede omfang af undersøgelsen, vil det ikke være muligt at fremlægge en uddybende indføring af sprogenes fortidskategorier eller af russisk aspekt; forskellene i måden at udtrykke fortiden på skal undersøges kontrastivt med hjælp af eksempler fra de pågældende litterære værker. Efter at gengive en oversigt over forskningens strømninger og hidtidige resultater indenfor området samt et resumé af de vigtigste forskelle mellem de tyske og russiske fortidsformer og deres betydninger, vil jeg på grundlag af eksempler se nærmere på, hvordan fortidsformer i den russiske kildetekst oversættes til de nævnte tyske former. Derefter vil jeg henvende mig til analysen af den modsatte oversættelsesretning for at vise, hvordan det tyske perfektum og pluskvamperfektum realiseres her i den russiske måltekst. Da jeg har valgt at undersøge oversættelser af skønlitteratur, i hvilken imperfektumsbetydningen i begge sprog normalt anses som konstituerende for fortælleformen (Larsen 1997, 75), vil hovedvægten ligge på den narrative tekst på nær direkte, dækket direkte eller indirekte tale. Disse specialtilfælde ville rumme en særlig undersøgelse hvorfor jeg vil holde dem udenfor. Samme gælder modus generelt, fx når det tyske sprog benytter sig af temporalformer for at gengive modalitet i stedet for at udtrykke temporalitet (Helbig og Buscha 1987, 143). Side 2 af 25

3 Da denne opgave ikke omhandler temporalitet men de tyske temporalformer i perfektum og pluskvamperfektum, udelader jeg andre særtilfælde som fx historisk præsens, der gengiver forløb i fortiden uden at bruge fortidsformer. Derudover behandler jeg ikke perfektum med futurumsbetydning. Som sagt, er udgangspunktet de tyske (pluskvam-)perfektumsformer. Det betyder dog ikke at disse i den russiske oversættelse automatisk realiseres som verbalformer. Jeg vil vise, at i nogle tilfælde omsættes oversættelsen på leksikalsk plan eller ved brug af participper. Samme gælder med omvendt fortegn for oversættelsen til tysk, hvor ikke-verbale enheder i kildeteksten realiseres som præteritumsverber på tysk. Selvom verbets aspekt og tempus står i fokus, inddrager jeg således delvist andre ordklasser fra de russiske tekster, når disse oversættes til tyske temporalformer. Ud fra mine observationer vil jeg til sidst sammenfatte de vanskeligheder, en oversætter møder ved at håndtere de nævnte tyske temporalformer med hensyn til russisk. Jeg prøver at fokusere på problemfelterne i oversættelse til og fra de tyske verbformer, og på de situationer, hvor det er problematisk for en oversætter at bestemme, hvilken tidsform der skal vælges. Her vil jeg også nævne de muligheder, som ellers står til rådighed hvis tempus- og/eller aspektkategorien af målsproget ikke tillader en akkurat overførelse af betydning fra det ene sprog til det andet. 2. Anvendt litteratur Jeg prøver i opgaven at inddrage et bredspektret udvalg af forskelligt lingvistisk materiale, som fx grammatiker, håndbøger, monografier, tidsskrifter, specialer og internetkilder på forskellige sprog, mens hoveddelen er på tysk. Pga. det nære sproglige forhold af dansk og tysk som germanske sprog, der har et lignende temporalsystem, tager jeg kontrastive og oversættelsesrelaterede værker med fokus på dansk-russisk med i betragtning. Det sker dog altid under forbehold og kun hvor det skønnes at være rimeligt. Som eksempel for oversættelse fra tysk til russisk anvender jeg som primærlitteratur den yngre novelle Im Krebsgang af Günter Grass fra 2002 og dens oversættelse Traektorija kraba af B. Chlebnikov, som i samme år udkom i tidsskriften Inostrannaja literatura. Oversættelse fra russisk til tysk behandler jeg på grundlag af Čingiz Ajtmatovs roman Placha fra Da der et år senere udkom to oversættelser, den ene i DDR under navnet die Richtstatt af Charlotte Kossuth og den anden i BRD med titlen der Richtpatz af Friedrich Hitzer, har jeg valgt at sammenligne begge interpretationer med originalen. Det giver i mange tilfælde mulighed for at forklare forskellige fortolkninger af tempusbetydninger. Side 3 af 25

4 3. Forskningsoversigt Tempuskategorien har i den slavistike forskning, især når det drejer sig om russisk, traditionelt en mindre betydning. I de russiske grammatiske værker indgår i de fleste tilfælde ikke mere end én formal beskrivelse af tempussystemet. Forskningens interesse gælder primært temporalitet, hvor tempus, aspekt og modus indgår i en relation, som udtrykker tidsforhold i handlingerne (Kretschmer 1995, 144, 147). Med andre ord, de russiske tempora danner sammen med aspekt et så tæt indviklet kompleks på funktionelt og formalt plan, at der i almindelighed i den traditionelle litteratur er tale om et aspekt-tempus system (Lehmann 1999, 21). For at gengive de tyske tempusformer på russisk, er vi derfor nødt til at inddrage den veludforskede russiske aspektkategori. Derimod er forskningen om det tyske tempussystem af stor betydning i germanistikken. Der findes et uoverskueligt antal af afhandlinger om emnet. Tidsbetydninger udtrykkes i de germanske sprog primært gennem tempuskategorien, men selvom der ikke findes nogen grammatikaliseret aspektkategori på tysk, er dets betydning dog tilstede på semantisk plan. I denne sammenhæng er der i forskningen debat om, hvorvidt perfektum og pluskvamperfektum overhovedet er tempuskategorier. Nogle forskere anser disse former hellere som et udtryk for aspekt. Andre mener, at de i det mindste har aspektbetydning således, at perfektum og pluskvamperfektum består af to komponenter: mens particippet bærer temporalbetydning, er det hjælpeverbet (sein eller haben), som udtrykker aspekt (Ehrich og Vater 1989, 104ff). 4. Begreber 4.1 Tempus temporalitet Generelt set kan grammatiske tempora ikke direkte henregnes til bestemte objektive (dvs. reale) tider. Det bliver tydeligt især i sammenligning af tempusformernes brug i oversættelser, da samme indhold her ofte udtrykkes ved hjælp af forskellige temporalformer. Derudover kan det faktiske tidsindhold gengives med leksikalske midler, når tempusformen udtrykker noget andet (Helbig og Buscha 1987, 142, 145). Modsat den formal-grammatiske tempus er temporalitet en funktionalgrammatisk kategori, som sprogligt kun middelbart gengives gennem tempus. Temporalitet betegner omverdenens faktiske tidsforhold. Side 4 af 25

5 4.2 Form betydning Det tyske sprog råder med sine tre præteritumstempora over flere fortidsformer [præt] end det russiske, som ved sin aspekt-tempus system skelner kun mellem imperfektivt [ipf] og perfektivt [pf] præteritum. Ikke desto mindre har russisk i princippet potentialet at udtrykke samme betydninger som tysk gør (Appel 1996, 9). Selvom russisk ikke har nogen form for perfektum, findes der dog en perfektumsbetydning (перфектное значение), der, med hjælp af perfektivt præteritum og lige som en betydningsvariant af det tyske perfektum [p-um], kendetegner en tilstand i nutiden som blev opnået gennem en afsluttet handling. Tilsvarende beskriver pluskvamperfektumsbetydningen (плюсквамперфектное значение) et resultat af en handling som var aktuel i fortiden. Betydningen udtrykkes på russisk formalt gennem perfektivt præteritum, mens tysk bruger pluskvamperfektum [plq] (Gabka og Mulisch 1975, 92). Derudover findes aoristbetydningen (аористное значение), som ikke betegner handlinger, men afsluttede begivenheder. Både i russisk og tysk savnes en tilsvarende form. På russisk udtrykkes aorist med hjælp af perfektivt præteritum, mens tysk udtrykker denne betydning gennem imperfektum. Som modpart til aoristbetydningen betegner imperfektumsbetydningen handlinger uden at udtrykke information om handlingernes tidsmæssige udstrækning. Betydningen indeholder implicit, at en given handling i sin helhed ligger i fortiden, og at den tidsmæssigt er adskilt fra taletidspunktet. På tysk manifesteres betydningen, lige som aorist, i brug af imperfektum [i-um], mens på russisk ved hjælp af imperfektivt præteritum (Isacenko 1975, 289). Tabel Betydninger af tysk og russisk fortidsformer Tysk Russisk Imperfektum Perfektum Pluskvamperfektum Præteritum Form Betydning 1. Betydning 2. Betydning Imperfektiv Perfektiv Imperfektum X X X Perfektum X X X Aorist X X X Pluskvamperfektum X X Grunden til, at aorist og imperfektum udtrykkes på russisk med hjælp af forskellige tempora er, at i begrebsparene aorist/imperfektum og perfektiv/imperfektiv aspekt er kun én af modparterne Side 5 af 25

6 markeret med en særlig betydning. Imperfektumsbetydningen er markeret med procesbetydning, mens aorist er umarkeret, hvorfor den nævner et faktum uden henvisning til nogen proces. Russisk perfektivt aspekt er markeret med helhedsbetydning, som således harmoniserer bedst med aorist. I modsætning til det passer imperfektumsbetydningen, som ikke har helhedsbetydning, bedst sammen med det imperfektive aspekt, hvor processer står i forgrunden (Appel 1996, 16f). Mens perfektums- og pluskvamperfektumsbetydningen er relateret til taleøjeblikket, gælder aorist- og imperfektumsbetydningen i både tysk og russisk som konstituerende af narrativ, dvs. i fortællinger som fx romaner (Kretschmer 1995, 290), Sproglige kategorier af to forskellige sprog er dog næsten aldrig semantisk kongruent, og samme indhold skal ofte udtrykkes med hjælp af andre former eller kategorier. På denne måde kan forklares, at det faktisk ikke er former, som oversættes fra det ene sprog til det andet; snarere sagt bærer kildetekstens grammatiske (leksikalske, osv.) former betydninger, som skal udtrykkes i målteksten på grundlag af måltekstens sproglige inventar. 4.3 Handlingstid / referencetid / taletid På semantisk plan går flere lingvister ud fra at tempusbetydninger er sammensat af to forskellige relationer: 1.) i intrinsisk betydning mellem handlingstid (eller begivenhedstid) og referencetid; 2.) i kontekstuel betydning mellem referencetid og taletid (også: ytringstid) (Reichenbach 1947; Schpak-Dolt 1977:48ff; Schmidt 1995:55;). Begreberne handlingstid og begivenhedstid betegner den objektive tid, i hvilken en handling eller en begivenhed ligger. Taletiden / ytringstiden er tidpunktet, hvornår taleren faktisk ytrer den givne sætning. Referencetiden betegner det tidspunkt, taleren anskuer som at værende i relation til handlingen. Dette tidspunkt kan falde sammen med taletiden eller kan ligge i for-/fremtiden (Helbig og Buscha 1987, 144). Det følgende eksempel gør karakteristikken af begrebet referencetid anskuelig: Eks. 1 Sie hatten [plq] das Land um Saratow hinter sich gelassen, der Zug von Moskau nach Alma- Ata fuhr [i-um] bereits den zweiten Tag durch kasachische Gebiete. (Hitzer s. 126) Den pluskvamperfektiv verbform hatten gelassen nævner en handlingstid, som ligger forud for en anden handling (fuhr). Tidspunktet for den anden handling, som står i imperfektum, fungerer som referencetid for pluskvamperfektummet. Taletiden (tidspunktet af fortællingen) ligger endvidere Side 6 af 25

7 efter referencetiden. Som vi skal se nedenfor kan tempusformernes objektive tidsindhold og deres tidsmæssig relation til hinanden forklares på grundlag af denne model. 4.4 Absolut / relativ tempusbrug I enkle sætninger udtrykker temporalformerne forholdet til taleøjeblikket, referencetiden og taletiden falder sammen. Dette kaldes for absolut tempusbrug. I sammensætte sætninger med to eller flere verber findes der tempusformer, som ikke er i forhold til taletiden, men til et andet verbums absolut tempus. I dette tilfælde er verbets referencetid det samme som dets handlingstid af verbet som står i absolut tempus dvs. at referencetiden ligger før taletiden (se eksempel 1). Det første verbums handlingstid står i relation til et tempus i absolut brug, hvorfor det kaldes for relativ tempusbrug. 5. Forskelle mellem de tyske og russiske fortidsformer Det tyske temporalsystem skelner, som de fleste andre germanske sprog, mellem 3 fortidsformer, af hvilke de to former perfektum og pluskvamperfektum er i fokus i denne opgave. Vi skal dog være opmærksomme på, at der findes overlapninger i formernes brug, hvorfor nogle betydningsvarianter af fortidsformerne kan substitueres med en anden fortidsform, eller at nogle tidsformer foretrækkes pga. sekundære grunde, som ikke er tidsrelaterede. I det følgende vil jeg redegøre for disse interferenser, der er relevant for den narrative tekst. Det tyske perfektum råder over tre forskellige betydningsvarianter, af hvilke to er relevante for opgaven. Jeg udelader analysen af den tredje variant, da den markerer forhold i fremtiden. Den første variant betegner en handling i fortiden og kan i kollokvialt brug frit substitueres med imperfektum. Kun i høj formelt brug er valget mellem enten perfektum eller imperfektum obligatorisk. Generelt foretrækkes perfektum i flere tilfælde, fx når der i sætningen findes yderligere temporalspecifikationer som fx tidsadverbier. Omvendt foretrækkes imperfektum bl.a. 1.) hvis verbets leksikale betydning tiltvinger imperfektum, eks. Von der kurischen Nehrung, dem Samland, aus Masuren stammten sie. (Grass s. 107, stammen forekommer aldrig i p-um eller pqp); 2.) ved brugen af hjælpe- og modalverber; 3.) i den narrative tekst dvs. i skønlitteratur. Som vi vil se bliver imperfektum fortrinsvist brugt i oversættelserne, hvor handlingen ellers kunne stå i perfektum. Perfektummets anden variant betegner en handling i fortiden i sin resultative karakter. Brugen Side 7 af 25

8 af perfektum er obligatorisk, når resultatet af en handling står i forgrunden. Pluskvamperfektum har, lige som imperfektum, kun én betydningsvariant, og betegner en afsluttet proces, der temporalt ligger før en handling som udtrykkes gennem imperfektum eller perfektum; handlingstiden (plq) ligger før referencetiden (fx p-um), som derudover ligger før taletiden (fx præs) (Helbig og Buscha 1987, ). Relationen til en anden fortidsform er altså væsentlig for pluskvamperfektum (Isacenko 1975, 291). I mange tilfælde taber det dog sit tredelte tidsstruktur, ofte i forbindelse med brug af leksikale tidsmarkører. Her smelter referencetid og taletid sammen, hvorfor pluskvamperfektum får samme betydning som perfektummets anden betydningsvariant (Helbig og Buscha 1987, ). Eks. 2 In der untergegangenen Welt hatte [plq] das Leben des großen Jagens seinen Lauf genommen, das endlose Verfolgen in den endlosen Weiten der Mujun-Kum, auf den Fährten der endlosen Herden der Saigas (Hitzer s. 13). Her kunne lige så godt bruges perfektum, da handlingen ikke står i relation til en anden handling og fordi dens eftervirkninger strækker sig ind i taletiden. Det ene problemkompleks er således, at perfektummets to relevante betydningsvarianter frit kan udskiftes med imperfektum eller hhv. pluskvamperfektum, som giver oversætterne til tysk en enorm frihed i valget af tempusformer. Det andet er, som vi skal se i begge tyske oversættelser, at både pluskvamperfektum og perfektum aldrig bliver brugt sammen i de narrative tekstpassager, men udelukkende i forbindelse med imperfektum. Figur Betydningsfeltet af de tyske fortidsformer plq i-um præs i-um / p-um 1. var. plq / p-um 2. var. Handlingens virkning t Side 8 af 25

9 Som det vil fremgå af eksemplerne nedenfor, skelner russisk mellem perfektivt og imperfektivt præteritum gennem aspektkategorien. Generelt anskuer perfektivt aspekt handlingen som en begivenhed / opnået tilstand, og imperfektivt aspekt anskuer handlingen som en proces den aktivitet, der leder frem mod tilstanden (cit. Larsen 1997; se også Isacenko 1975, 289f, 293ff, 348). Tysk råder ikke over en tilsvarende kategori, ved oversættelsen af russiske præteritumskonstruktioner skal aspektkategoriens betydning i den tyske måltekst udtrykkes med hjælp af tempus og på leksikalsk plan. Kun ved nogle bevægelsesverber i perfektum eller pluskvamperfektum er det muligt at udtrykke aspekt gennem valget af hjælpeverbet sein eller haben. I disse tilfælde nævner brugen af haben en handling i sit forløb (durativ), mens sein markerer en handling som afsluttet (perfektiv) (Helbig og Buscha 1987, 140). Omvendt er der kun få muligheder, hvor tyske fortidsformer entydigt kan overføres til et aspekt i fortid, fx ved gengivelsen af pluskvamperfektum gennem perfektivt aspekt i præteritum (Gladrow 1989, 44). Tysk skelner ikke primært mellem aktivitet og tilstand som russisk gør. Den bruger snarere tempus for at vise udsnit af forhold i tidsforløbet (lignende forhold på dansk, se Jansen 1993, 81). Gennem pluskvamperfektum, perfektummets 1. variant og imperfektum er det dog muligt at markere en handling som afsluttet. Det russiske imperfektive præteritum indeholder en implicit hentydning til, at handlingen ikke strækker sig ind i taletiden, dvs. at hele processen skal forstås som tidsmæssigt adskilt af taleakten. Det tyske imperfektum bærer samme betydning. Dog kan det russiske imperfektive præteritum ikke sidestilles, da det tyske imperfektum beskriver såvel processer som afsluttede begivenheder i fortiden. Denne aoristbetydning udtrykkes på russisk ved hjælp af det perfektive præteritum. Det russiske perfektive præteritum beskriver afsluttede handlinger og begivenheder, der følger efter hinanden, hvorfor det i mange tilfælde svarer til det tyske pluskvamperfektum. Desuden har denne verbalform perfektumsbetydning, dvs. at den betegner forløb, som stadig virker ind i taletiden. Men perfektumsbetydningen bruges mest på russisk i en anden kontekst: hvor tysk anskuer forhold som tilstande og udtrykker dem gennem præsens, opfatter russisk samme forhold som et resultat af en forudgående handling, der udtrykkes ved brug af perfektivt præteritum i perfektivisk forstand. Modsat til imperfektivt præteritum indeholder perfektivt præteritum ingen implicit hentydning til, om handlingen strækker sig ind i taletiden eller ej, hvorfor det kan udtrykke både afsluttede handlinger, der i sin helhed ligger i fortiden (aorist- eller pluskvamperfektumstbetydning) og handlinger, der har eftervirkning på taletidspunktet Side 9 af 25

10 (perfektumsbetydning) (Isacenko 1975, ). Som jeg har vist ovenfor, udtrykker det russiske perfektive præteritum således handlinger eller tilstande, der på tysk gengives gennem imperfektum, perfektum eller pluskvamperfektum. 6. Analyse af tempusbrug i oversættelserne 6.1 Oversættelse til tyske fortidformer fra russisk For at synliggøre problematikken i at oversætte tidsbetydninger fra russisk til tysk, vil jeg som første eksempel gengive en passage, hvor oversættelserne kommer til næsten samme resultat. Det kunne ved første blik give indtryk af, at oversættelsen af russiske aspekt-tempus funktioner følger faste regler, som giver muligheden for at direkte oversætte direkte til den rette tysk form. Eks. 3a В ту пору семья их пребывала [ipf] в Египте, куда бежала [pf] от царя Ирода, посягавшего [ipf] на жизнь новорожденного дитяти будущего Иисуса Христа, ибо сказано было [pf] волхвами, что то царь Иудейский народился. (Ajtmatov s. 199) Zu jener Zeit hatte sich die Familie in Ägypten aufgehalten [plq], wohin sie vor König Herodes geflüchtet waren [plq], der nach dem Leben des neugeborenen Kindes, des künftigen Jesus Christus, trachtete [i-um], denn Wahrsager hatten verkündet [plq], der König der Juden sei geboren. (Hitzer, s. 216) Men hvis vi så vender til den anden oversættelse, kan vi se, at det første verbum пребывала realiseres som imperfektum, i stedet for pluskvamperfektum. Eks. 3b Damals weilte [i-um] die Familie in Ägypten, wohin sie vor König Herodes geflohen war [plq], weil der nach dem Leben des Neugeborenen trachtete [i-um], des künftigen Jesus Christus, denn die Weisen hatten gesagt [plq], der König der Juden sei geboren. (Kossuth s. 160) Dette skyldes, at пребывала anskuer handlingen i sin forløb, mens dens oversættelser på tysk anskuer handlingens position på tidsaksen. Oversætterene skulle altså træffe beslutningen om enten at anse hovedhandlingen ( at opholde sig ) på samme tidsniveau som narrativen (referencetid er handlingstid, udtrykkes gennem imperfektum) eller som en handling, der skete før (referencetid ligger efter handlingstid, udtrykkes gennem pluskvamperfektum). Oversættelserne af sætningens efterfølgende verbformer er mere entydig, men de kan ikke desto mindre anskueliggøre, hvilke parametre, der indgår i valget af tidsformen. Den perfektive verbform бежала giver oversætteren information om en afsluttet engangshandling ( at flygte ) i fortiden som i originalteksten står i tidsrelation til den efterfølgende handling пребывала. Da handlingstiden i denne omgang klart ligger før referencetiden, er valget af pluskvamperfektum den Side 10 af 25

11 eneste mulighed. Det imperfektive præteritumsparticipium посягавшего ( at tragte/stræbe ) betegner et forløb, uden at markere et start- eller slutpunkt, hvorfor det ligger klart at handlingen forgår vedvarende og parallelt til de andre handlinger. Da handlingen ikke ligger før en anden handling og ikke er af resultativ karakter, bruges imperfektum i oversættelsen. Participer som сказано beskrives i standardgrammatiker som passivformer af perfektive verber. Her står denne form i forbindelse med kopulaverbumsformen было, som er en anden mulighed for at udtrykke en begivenheden i fortiden. Tysk har ikke et så veludpræget system til at gengive begivenheder eller tilstande med hjælp af participper, hvorfor oversætterne er nødt til at bruge verber. Potentielt bærer tyske perfektive verbformer samme betydning som participer af denne form. Nogle gange anses denne form sågar som en egentlig russisk perfektum (Kosta 1995, 327) Imperfektivt præteritum tysk perfektum (imperfektumsbetydning) Selvom russisk imperfektivt præteritum normalt oversættes i narrative tekster til tysk imperfektum, findes der også mulighed for at oversætte dette undtagelsesvist med en tysk perfektumsform. Eks. 4a О какое крушение мироздания видел [ipf] он в том, что Христа распяли [pf] в тот жаркий день, на той горе на Лысой. (Ajtmatov s. 102f) Oh, welche Erschütterung des Weltengebäudes hat [p-um] er darin gesehen, daß sie Christus an jenem heißen Tag auf dem Kahlen Berg kreuzigten [i-um]. (Hitzer s. 109) Perfektum bruges her ikke i perfektumsbetydningen for at markere en tilstand som blev opnået gennem en forudgående handling, men i perfektummets første betydningsvariant, som er synonym for imperfektum. Eksemplet fra Kossuths oversættelse støtter endnu, at видел bærer imperfektumsbetydning: Eks. 4b Sein Weltbild brach zusammen [i-um], als er las [i-um], wie Christus an jenem heißen Tage auf dem Berge Golgatha gekreuzigt wurde [i-um]. (Kossuth s. 80) Generelt bærer imperfektivt præteritum kun imperfektumsbetydning, men der findes situationer hvor det ikke er klar, om den er en gentagen handling eller om handlingen allerede blev annulleret. Nogle gange skal oversætteren ud fra konteksten træffe beslutning om handlingen fandt sted én eller flere gange: Side 11 af 25

12 Eks. 5 Вот и выходили [ipf] в тамбур поболтать да покурить. (Ajtmatov s. 98) Sie waren [plq] also hinausgegangen auf die Plattform des Windfangs, um zu plauschen und eine zu schmauchen. (Hitzer s. 105) Also traten [i-um] sie hin und wieder auf die Plattform hinaus, um dort zu schwatzen und zu rauchen. (Kossuth s. 77) Hitzer anser выходили som en engangshandling, der blev annulleret på den måde, at de allerede kom tilbage fra deres cigarettepause på vindfanget, hvorfor han bruger pluskvamperfektum. Annullerede handlinger udtrykkes generelt på russisk med imperfektiv aspekt uanset, om det var en engangs- eller afsluttet handling. Kossuth betragter выходить, som hun bekræfter med tidsadverbialet af og til, som en gentagen handling, hvorfor hun bruger imperfektum Perfektivt præteritum Tysk perfektum (aorist- eller perfektumsbetydning) Generelt kan russisk perfektivt præteritum udtrykkes gennem imperfektum (ved aoristbetydning), perfektum (ved aorist- eller perfektumsbetydning) og pluskvamperfektum. Når der forligger perfektumsbetydning oversættes det perfektive præteritum generelt som perfektum i anden betydning. Det, som jeg har vist ovenfor, er tilfældet når handlingens resultat strækker sig ind i referencetiden som ligger parallelt til taletiden, dvs. at handlingens eftervirkning er aktuelt på taletidspunktet. Eks. 6 Так устроила [pf] их природа в ходе эволюции, и в том главное преимущество сайгаков, спасавшихся от любой опасности бегством. (Ajtmatov s. 31) So hat [p-um] sie die Natur im Lauf der Evolution ausgestattet, und darin liegt der Hauptvorteil der Saigas: vor beliebiger Gefahr können sie sich durch Flucht retten. (Hitzer s 28) So hat [p-um] die Natur die Saiga-Antilopen während der Evolution eingerichtet, das ist ihr Hauptvorteil, wenn sie sich bei Gefahr durch die Flucht retten müssen. (Kossuth s. 21) Dette betyder dog ikke, at det perfektive præteritum automatisk oversættes til perfektum, det sker i narrativ, modsat til diskurs, faktisk i de færreste tilfælde. Som det næste eksempel viser, oversættes en række af handlinger som står perfektivt præteritum, til imperfektum på tysk. Det skyldes, at verberne her ikke bærer imperfektums-, men aoristbetydning. Side 12 af 25

13 Eks. 7 А человек [ ] присел [pf], в страхе схватившись [pf] за голову [ ]. Она перескочила [pf] через человека [ ], успев [pf] при этом разглядеть черты его лица [ ], почуяв [pf] запах его тела, перескочила [pf], развернулась [pf] и снова перепрыгнула [pf] во второй раз уже в другом направлении, бросилась [pf] к волчатам, погнала [pf] их прочь, [ ] и тут столкнулась [pf] с Ташчайнаром, [ ] куснула [pf] и повернула [pf] и его, и все они, гурьбой скатившись [pf] в овраг, н мгновение ока исчезли [pf]... (Ajtmatov s. 28) Aber der Mensch [ ] hockte [i-um] sich nieder und faßte [i-um] ich dabei aus Angst an den Kopf. [ ] Sie sprang [i-um] über den Menschen hinweg, [ ] erspähte [i-um] die Züge seines Gesichts [ ], sie witterte [i-um] in jener Sekunde die köperliche Ausdünstung des Menschen, wandte [i-um] sich erneut um, nachdem sie ihn übersprungen hatte, um ein zweites Mal in der anderen Richtung über ihn hinwegzusetzen. Ohne zu verharren, stürzte [i-um] sich Akbara zu den Wolfsjungen, trieb [i-um] sie weg [ ], stieß [i-um] dort mit Taschtschajnar zusammen, biß [i-um] den Wolf, packte [i-um] rechtzeitig auch ihn [ ] und alle vertrollten [i-um] sich im Haufen hinab in die Schlucht und waren [i-um] augenblicklich verschwunden. (Hitzer s. 25) Der Mensch aber [ ] hockte [i-um] sich hin und griff [i-um] sich angstvoll an den Kopf. [ ] Sie sprang [i-um] über den [ ] Menschen hinweg, [ ] sah [i-um] dabei seine Gesichtszüge, [ ] nahm [i-um] kurz den Geruch des menschlichen Körpers wahr, machte [i-um] sofort kehrt und setzte [i-um] ein zweites Mal über ihn hinweg, nur von der anderen Seite. Dann stürzte [i-um] sie zu ihren Jungen, scheuchte [i-um] sie weg, [ ] da stieß [i-um] sie auf Taschtschainar, sie biß [i-um] auch ihn, zwang [i-um] ihn [ ] zur Umkehr, und sie rasten in wildem Haufen in die Schlucht, waren [i-um] im Handumdrehn verschwunden. (Kossuth s. 19) I diskurs ville samme afsnit sandsynligvis gengives med hjælp af perfektum i dets første betydningsvariant, dvs. i imperfektumsbetydning. I den narrative tekst fortrækkes dog normalt imperfektumsformen Tysk pluskvamperfektum (perfektums- eller pluskvamperfektumsbetydning) Yderligere kan perfektivt præteritum udtrykkes med pluskvamperfektum, som normalt står i relation til en anden handling eller begivenhed i fortiden, dvs. at det, pluskvamperfektummet nævner, ligger endnu før et andet tidspunkt. Denne fortidens fortid kan ikke umiddelbart oversættes fra russisk, da det perfektive præteritum ikke skelner formelt mellem perfektums- og pluskvamperfektumsbetydning. Her er sammenhæng og leksikalske markører udgørende (Larsen 1997, 82). I dette følgende eksempel fra kildeteksten findes to afsluttede handlinger, der følger på hinanden. Begge verber, der udtrykker disse handlinger, står således i perfektivt aspekt. Side 13 af 25

14 Eks. 8a [ ] цикады, что пропели [pf], не смолкая, всю ночь, затурчали [pf] с новой силой [ ] (Ajtmatov s. 22) Både handlinger indebærer endnu oplysninger om aktionsart. Præfikset про- markerer ikke bare perfektivt aspekt, men også måden, hvorpå handlingen bliver gennemført (at synge hele natten igennem). Præfikset за- sætter engangshandlingens begyndelse i fokus. Da verberne står i perfektivt aspekt, er det nødvendigvis handlinger, der ikke forgår parallelt. Ud fra konteksten kan vi konkludere hvilken handling kommer efter den anden. For Kossuth bruger imperfektum som fortælletid i pågældende afsnit, står den afsluttede handling, der går forud, i pluskvamperfektum. Eks. 8b [ ] die Zikaden, die die ganze Nacht über gesägt hatten [plq], schmetterten [i-um] mit frischer Kraft [ ] (Kossuth, s. 14) Da Hitzer har valgt at bruge præsens som fortælletid for dette afsnit, bruger han førtidens tempus dvs. imperfektum for den første handling: Eks. 8c [ ] die Zikaden, die, ohne je zu verstummen, die ganze Nacht hindurch sangen [i-um], zirpen [præs] nun mit ganzer Kraft [ ] (Hitzer, s. 18) Hvis vi tager et mere komplekst eksempel, så kan vi se, at valget af tempusformerne derudover afhænger ikke bare af handlingernes umiddelbare naboer, man også af deres forhold til narrativet: Eks. 9a Благообразный и благоразумный человек средних лет, каким в идеале он и должен был быть, отец Координатор прибыл [pf] на этот раз в связи с чрезвычайным происшествием, виновник [præt] которого, один из самых лучших семинаристов, Авдий Каллистратов встал [pf] на путь ереси открытой ревизии Священного Писания, выдвинув [pf] сомнительную идею о Боге-современнике. Разумеется, отец Координатор прибыл [pf] как наставник и миротворец [ ] (Ajtmatov s. 106f) Ein würdiger und kluger Mann mittleren Alters, ganz wie man sich ihn vorstellte, war [plq] Pater Koordinator dieses Mal im Zusammenhang mit einem außergewöhnlichen Ereignis eingetroffen, woran einer der allerbesten Seminaristen schuld hatte [plq] Awdij Kallistratow war [plq] auf den Weg der Häresie abgewichen, der offenen Revision der Heiligen Schrift, er hatte [plq] die zweifelhafte Idee vom Gott-Zeitgenossen entwickelt. Selbstverständlich war [plq] Pater Koordinator als Lehrmeister und Friedensstifter gekommen [ ] (Hitzer s. 114) I kildeteksten findes en række af begivenheder/handlinger, som står ens i perfektivt præteritum. Hitzer gengiver alle som pluskvamperfektum, for at markere dem som forudgående til en følgende Side 14 af 25

15 begivenhed (en samtale mellem fader Koordinator og Avdij). Kossuth ligger vægt på verbernes tidsforhold inden for afsnittet og vi kan vi se at handlingerne, selvom de i kildeteksten står i samme tempus og aspekt, bruges i to forskellige tempusformer.: Eks. 9b Er war ein würdiger und besonnener Mann mittleren Alters, wie es sich für seine Stellung gehört, und erschien [i-um] diesmal wegen des außerordentlichen Vorfalls, den einer der besten Seminaristen verursacht hatte [plq], Awdi Kallistratow, indem er mit seiner zweifelhaften Idee von einem zeitgemäßen Gott zum Ketzer geworden war [plq] und eine offene Revision der Heiligen Schrift proklamierte [i-um]. Natürlich war [plq] Vater Koordinator als Lehrer und Friedensstifter gekommen [ ] (Kossuth s. 83) Det at blive hæretiker er allerede afsluttet og går, som vi kan konkludere ud fra sammenhængen forud handlingen at gå ind for en idé, som er referencepunktet for pluskvamperfektummet. Det vi kan se i disse eksempler er, at en række af handlinger bliver markeret i sin følge gennem tempuskategorien på tysk. I dette tilfælde markerer russisk bare tilstedeværelsen af en rækkefølge gennem aspektkategorien, mens orden af handlingerne skal sluttes ud af sammenhængen. Der kan altså konstateres, at i de mange tilfælde tempora og aspekter ikke kan oversættes helt formalt, men ud fra konteksten. Pluskvamperfektumsformen kan yderligere antage perfektumsbetydning, selvom det almindeligvis er i narration det sker. Eksemplerne nedenfor nævner en handling i fortiden, som ikke står i nogen relation til en anden handling i fortiden. Ikke desto mindre bruger Kossuth pluskvamperfektum: Eks. 10 [ ] а за нею, почти впритык, ее волчата, [Ø - præs] молодые волки, все трое первенцев, ее потомство, что изначальное предназначение и явило [pf] на свет ради такой охоты [ ] (Ajtmatov s. 34) [ ] und hinter ihr, beinahe gleichauf, [Ø - præs] ihre Wolfsjungen, alle drei Erstlinge, ihre Nachkommenschaft, die auf die Welt gekommen und vom Ursprung an bestimmt waren [plq] zu solcher Jagd [ ] (Kossuth s. 24) Især i diskurs, men også i narration i mindre omfang, taber pluskvamperfektum sin tredelte tidsstruktur således, at referencetiden falder sammen med taletidspunktet og bliver substituerbar med perfektummets anden betydningsvariant. Hvis vi sammenligner oversættelserne, så kan vi se, at oversætteren har valgmulighed mellem perfektum og pluskvamperfektum: Side 15 af 25

16 Eks. 11 [ ] hinter ihr aber, fast an ihrer Seite, laufen [præs] ihre Kinder, die jungen Wölfe, ihre drei Erstlinge, ihr Nachwuchs, der nach seiner ursprünglichen Bestimmung um solcher Jagd willen zur Welt gekommen ist [p-um] [ ] (Hitzer s 32) 6.2 Oversættelse af tysk præteritum til russisk Perfektum Det tyske perfektumsform kan generelt oversættes til russisk som både imperfektivt og perfektivt præteritum, afhængig af, hvilken tidsbetydning verbet bærer i pågældende kontekst Russisk imperfektivt præteritum (imperfektumsbetydning) Normalt oversættes imperfektum til imperfektivt præteritum, da begge former indeholder imperfektumsbetydning. Tysk perfektum også kan antage imperfektumsbetydning. Der findes mange tilfælde, hvor et verbum i perfektum oversættes til en verbform i imperfektivt præteritum: Eks. 12 [ ] nach Schwerin zu fahren [ ] um dort seine Oma Tulla zu besuchen. So hat [p-um] er sie genannt. (Grass s. 44) [ ] отвезти его в Шверин [ ] чтобы увидеться с бабушкой Туллой.. Так он ее и называл [ipf]. (Chlebnikov s. 37) Ved første blik kunne man antage, at perfektummet betegner en handling som virker ind i taleøjeblikket, dvs. at den bærer perfektumsbetydning. I dette tilfælde er det dog imperfektumsbetydning, da perfektumsbetydning ville implicere, at det kun var én gang, han kaldte sin bedstemor for Tulla. Som det remgår ud af konteksten, er det dog en vanemæssig handling i fortiden, som såvel på tysk som på russisk opfattes som en imperfektumsbetydning. Næste eksempel viser at perfektum oversættes til imperfektivt præteritum, når der står forløb i forgrunden: Eks. 13 Zu ahnen bleibt, wie tiefgestaffelt sich der Arbeiter- und Bauern-Staat bemüht hat [p-um], sein Volk abzusichern. (Grass s. 160) Можно себе только представить, в сколь глубоко эшелонированной обороне нуждалось [ipf] государство рабочих и крестьян для защиты собственных граждан. (Chlebnikov s. 134) Igen udtrykker perfektummet sin første betydningsvariant. Handlingen har dengang durativ Side 16 af 25

17 karakter, hvor den igen oversættes til imperfektivt præteritum. Især i kildeteksten sker det ofte, da Grass bruger tempus for at understrege forskellene mellem de forskellige tidsplaner som han sammenfletter i sin novelle. I narrativet om fortællerens liv bruger han udelukkende perfektum, muligvis for at understrege nutidsrelevansen. I det atemporale narrativ om sin mors ungdom og begivenheder under anden verdenskrig bruger han imperfektum, som implicerer, alt handlingerne er adskilt fra nutiden Russisk perfektivt præteritum (aorist- eller perfektumsbetydning) Chlebnikov kan ikke opretholde denne forskel mellem narrativer på grundlag af forskellige tidsformer. Imperfektivt præteritum kan på russisk generelt ikke substitueres med en anden præteritumsform uden at ændre tidsbetydningen. Men i kildeteksten bruges perfektumsformen i sin anden betydningsvariant også for at udtrykke perfektive handlinger. Det er her, hvor en russisk oversætter får plads for at interpretere verbets mening ud af konteksten, for selve formen giver ingen eksplicit information om det er perfektivt eller imperfektivt. Eks. 14 Über ihn, der von trauriger Gestalt war, hat [p-um] der Regisseur Rolf Lyssy Ende der sechziger Jahre einen Film gedreht. Ich habe [p-um] mir eine Kassette auf häuslicher Mattscheibe angeschaut; in Kinos läuft der Schwarzweißfilm schon lange nicht mehr. (Grass s. 68) Рольф Лисси снял [pf] в конце шестидесятых годов игровой фильм об этом рыцаре печального образа. Я посмотрел [pf] дома видиокассету черно-белого фильма, который давно сошел с киноэкранов. (Chlebnikov s. 57) Ud af sammenhængen er det her klart, at perfektumsformer ikke nævner en række af begivenheder (aoristbetydning), eller handlinger i sit forløb (imperfektumsbetydning), men handlinger i sit resultat, dvs med perfektumsbetydning, hvorfor perfektivt præteritum her er den eneste valgmulighed. Begivenheder af fortiden med nutidsrelevans udtrykkes fortrinsvist ved hjælp af perfektum med perfektumsbetydning. Eks. 15 Im Osten nicht zur Aufführung freigegeben, lief der Film mit mäßigem Erfolg nur im Westen und ist [pum], wie das Unglücksschiff, vergessen und allenfalls Ablagerung in Archiven. (Grass s. 113) На Востоке фильм не был разрешен к показу, на Западе же он прошел с умеренным успехом и был так же забыт [pf, præt. part. passiv], как несчастный корабль, с той, однако, разницей, что сохранился в архиве. (Chlebnikov s. 95) Side 17 af 25

18 Perfektummet nævner en tilstand i nutiden (filmen og skibet kan ikke længere huskes), som blev opnået gennem en proces (det at glemme) i fortiden. Igen oversættes dette til perfektiv perfektum. Dengang kan vi yderligere se i eksemplet, at et tysk præteritumsverbum skal oversættes til et russisk verbum. Oversætteren bruger et participium passivt i præteritum, som har (sammen med hjælpeverbumsformen был) samme funktion som et verbum i imperfektivt præteritum. Samme gælder for følgende eksempel: Eks. 16 Meinen Unterlagen ist zu entnehmen, daß dieser Sondereinsatz ein Erfolg gewesen ist [p-um], der deutsch-schwedischen Freundschaft dienlich. (Grass s. 79) По моим материалам, подобное мероприятие было оценено [pf] как большой успех в деле укрепления дружеских связей между Германией и Швецией. (Chlebnikov s. 67) For at bibeholde tidsindholdet, laver oversætteren kunstgrebet at modificere det tyske verbums leksikalske betydning let. På denne måde kan der undgås brugen af imperfektummet tantum быть ( было успехом eller было успешным ) som ikke giver nogen information om den faktiske tidsbetydning i originalen Pluskvamperfektum Russisk perfektivt præteritum (perfektums- eller pluskvamperfektumsbetydning) Overførslen af pluskvamperfektumsformer til russisk er mindre problematisk for en oversætter, da disse former på tysk som regel kun omfatter pluskvamperfektumsbetydning. Pluskvamperfektumsbetydning gengives på russisk udelukkende gennem perfektivt præteritum. Og selv når pluskvamperfektummet taber sin relativitet til en anden handling i fortiden og antager perfektumsbetydningen, er det af samme resultat, da denne betydning også oversættes med perfektivt præteritum. Eks. 17 Am Südufer des Schweriner Sees gammelte eine mausgraue Jugendherberge zweistöckig vor sich hin. Man hatte [plq] sie Anfang der fünfziger Jahre gebaut und nach Kurt Bürger benannt, einem Altstalinisten, der bald nach Kriegsende als erprobter Antifaschist von Moskau her angereist war [plq] und sich in Mecklenburg durch hartes Durchgreifen Verdienste erworben hatte [plq]. Und hinter der Jugendherberge Kurt Bürger hat [p-um] Mutter einen Strauß langstielige Rosen abgelegt [ ]. (Grass s. 91) На южном берегу Шверинского озера пребывала в запустении молодежная туристическая база, двухэтажное здание мышино-серого цвета. Ее построили [pf] в начале пятидесятых, назвав [pf] в честь Курта Бюргера, твердолобого сталиниста, который был известным антифашистом, после Side 18 af 25

19 войны вернулся [pf] из Москвы в Мекленбург, где удостоился [pf] почестей за крайне жесткое проведение партийной линии. Здесь, позади «турбазы имени Курта Бюргера», мать возложила [pf] букет роз на длинных стеблях [ ]. (Chlebnikov s. 76) Alle disse handlinger står i forudgående relation til en handling i perfektum (moren har lagt ned en buket roser ved vandrehjemmet), Hvis oversætteren ikke markerer disse forhold ved hjælp af leksikalske midler (tidsadverbier eller med verber som implicerer disse forhold på leksikalsk plan) kan læseren kun ud af konteksten konkludere, i hvilken relation handlinger står til hinanden. 7. Problemområder Som vi kunne se, er det kun få situationer hvor en oversætter entydig kan bestemme, hvordan verbale tidsformer skal oversættes. For at gengive teksten så akkurat som muligt skal han derfor først analysere, hvilken tidsbetydning de enkelte tidsformer har, og hvordan disse betydninger hænger sammen i konteksten såvel i enkelte tekstpassager, som i hele teksten. Dét at bestemme betydningerne er allerede problematisk. Fx kan perfektiv præteritum have såvel imperfektumsperfektums og pluskvamperfektumsbetydning, som udelukkende kan sluttes ud af konteksten. Andre gange kan et verbum kun udtrykke ét tempus i fortiden. Dette problem findes når på russisk bruges et verbum som er imperfektiv eller perfektiv tantum. Yderligere kan en imperfektiv præteritumsform betegne annullerede engangshandlinger, som på tysk kan oversættes med alle tidsformer, afhængig af, om og i hvilken relation handlingen står til andre handlinger (se eks. 5). Yderligere markører som fx tidsadverbier eller verbets leksikalske betydning tillader at finde ud af tidsbetydningen. Først efter bestemmelsen af betydningen er det muligt, at vælge de tidsformer, som passer til sammenhængen. På den ene side møder oversætteren ofte problemet, at en given betydning kan udtrykkes ved hjælp af flere former i målsproget, hvorfor han skal tage hensyn til sekundære faktorer, som fx overordnede narrative træk og stilistik. Det er tilfældet fx når der i en russisk sætning står flere perfektive verber. Hvis verberne bærer aoristbetydning, så er spørgsmålet om der skal bruges tysk imperfektum eller perfektum, for begge former kan have samme betydning ( ). Hvis de perfektive verber har perfektumsbetydning, så skal han vælge mellem enten perfektum ( ) eller pluskvamperfektum ( ), da begge former kan have samme tidsindhold på tysk. I disse situationer skal oversætteren vælge formen ved at generelt træffe beslutning for lignende situationer i hele teksten og ved at tage stilististiken med i betragning. Omvendt er det problematisk at Side 19 af 25

20 oversætte perfektum til russisk, da dette, afhængig af formens betydning, kan oversættes til både perfektiv og imperfektiv præteritum. På den anden side findes i kildeteksten ofte forskellige tidsformer, der står i tidsbetydningsmæssig forhold til hinanden. Nogle gange kan det være, at disse forhold ikke kan fremhæves med tempus i målteksten, fordi målsproget bruger samme former, hvor kildesproget anvender forskellige former. Dette er særlig tilfældet, når der i den tyske teksts temporale forhold mellem handlingerne bliver markeret med hjælp af pluskvamperfektum. Rækkefølgen kan på russisk kun implicit gengives, eller med hjælp af yderligere, ikke-temporale eller ikke-verbale bestemmelser. Nogle gange bruger forfatteren to forskellige narrativer, som både har imperfektumsbetydning, men markeres med to forskellige former, perfektum og imperfektum. Dette er problematisk for oversættelsen, da russisk har kun én form for at gengive narrativ in imperfektum. Her skal oversætteren være særlig opmærksom på, at de to narrativer ikke udviskes ( ). 8. Sammenfatning / Konklusion I denne opgave har jeg prøvet at belyse de begreber, som er relevante for oversættelse af indikative fortidsformer mellem tysk og russisk, og at fremlægge sprogenes forskelle i at betegne handlinger i fortid. Hovedvægten i opgaven lå i kvalitativt at analysere, hvordan fortidsformerne kan oversættes uden at ændre sammenhængens betydning. Som man kan se i sammenligningen af de to konkurrerende tyske oversættelser, er der en betydelig forskel i realisering af fortidsformerne. Selvom russisk har muligheden for at udtrykke tidsindholdet af tysk tempus, kan det kun ske med hjælp af aspektkategorien. Derudover er de to kategorier for oversættelsen af pluskvamperfektum ikke tilstrækkelig, for aspekt-tempus kan ikke eksplicit udtrykke tidsrelationerne mellem to handlinger dvs. i hvilken rækkefølge handlinger eller begivenheder finder sted. Omvendt giver russisk aspekt yderligere information om aktionsarter, som på tysk er relevante for valget af tempus i oversættelsen, men ikke altid kan gengives med tempus, men med verbets leksikalske betydning eller med andre, ikke-verbale bestemmelser. De originaler og oversættelser, jeg har valgt at være eksempler for at undersøge fortidsrelaterede forskelle mellem tysk og russisk verber, kan selvfølgelig ikke anskues som repræsentativ for almen brug i fortidsformer.man skal altid holde sig for øje, at litteraturoversættelse ofte anses som en form for kunst, og at oversætteren derfor har en enorm Side 20 af 25

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Oktober 2013 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog, B LS 2 a TyFB2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk A Susanne Troensegaard

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Russiske bevægelsesverber i tysk-russisk oversættelse En korpusbaseret undersøgelse Vejleder: Jens Nørgård Sørensen

Russiske bevægelsesverber i tysk-russisk oversættelse En korpusbaseret undersøgelse Vejleder: Jens Nørgård Sørensen Russiske bevægelsesverber i tysk-russisk oversættelse En korpusbaseret undersøgelse Vejleder: Jens Nørgård Sørensen Indholdsfortegnelse Deutsche Zusammenfassung...2 1. Indledning / Problemformulering...2

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud.

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. Kopiark 1 Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. 21 25 29 32 34 36 40 49 53 58 67 81 Kopiark 2a Meine Familie Klip familiekortene ud. Hver elev skal have ét kort. Ich bin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Tysk B Jadwiga T. Thygesen Hh11ty2102

Læs mere

Oversættelsens to trin Oversættelse består groft sagt af to punkter:

Oversættelsens to trin Oversættelse består groft sagt af to punkter: Nogle betragtninger over begrebet oversættelse Hvad er oversættelse? Roman Jakobsón skelner mellem tre former for oversættelse: 1) Intralingual oversættelse, 2) Interlingual oversættelse og endelig 3)

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse. Hold:27 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering Uge 31-36 -At blive bevidste om ligheder mellem tysk og andre

Læs mere

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter.

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter. Tema: Märchen Fag: Tysk Målgruppe: 5.-7. kl ARD, 2013, 5 min. Faustnr.: TV0000026386 Alle billeder er hentet fra tv-udsendelsen At arbejde med eventyr i tyskundervisningen er en oplagt mulighed for fhv.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF netundervisning Tysk

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013

Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013 Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013 Formål for faget tysk Eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk, både mundtligt og skriftligt. Samtidigt udvikler eleverne

Læs mere

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1 Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Dänisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser......................................................... 3 Abkürzungen.......................................................

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Talte Kennedy dårligt tysk, dengang i Berlin?

Talte Kennedy dårligt tysk, dengang i Berlin? Talte Kennedy dårligt tysk, dengang i Berlin? De fleste blot lidt historisk interesserede kender den amerikanske præsident John F. Kennedys ord: "Ich bin ein Berliner" fra 26. juni 1963, hvor præsidenten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2012 - maj/juni

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013

Læs mere

I begyndelsen er bevægelse. - betragtninger om krop, bevægelse og sansning

I begyndelsen er bevægelse. - betragtninger om krop, bevægelse og sansning I begyndelsen er bevægelse - betragtninger om krop, bevægelse og sansning Michael Blume, VIA University College, januar 2010 Bevægelse 2 videnskabelige positioner Cogito, ergo sum: et naturvidenskabeligt

Læs mere

Grammatik paradigmatiske besvarelser. Mette Hermann Poul Tornøe

Grammatik paradigmatiske besvarelser. Mette Hermann Poul Tornøe Grammatik paradigmatiske besvarelser Mette Hermann Poul Tornøe Faglige mål Eleverne skal kunne analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4 Studie- tur til Dato 28/3-1/4 Lørdag d.28/3: 08.30 Fælles afrejse fra Vejle Busterminal 17.00 Ankomst til Berlin ZOB Indkvartering på Pegasus Hostel Fælles aftensmad på Pegasus Hostel Søndag d.29/3: 08.00

Læs mere

Moderne dansk kortprosa i dialog

Moderne dansk kortprosa i dialog Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur 12 Moderne dansk kortprosa i dialog En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv Bearbeitet von Aldona Zanko 1. Auflage 2015.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter B Tina

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

Lernstation 14: Irrealis (Konjunktiv II)

Lernstation 14: Irrealis (Konjunktiv II) Lernstation 14: Irrealis (Konjunktiv II) Wär ich Eve, hätt ich Steve Mein Leben wär erfüllt und nicht so primitiv Wäre, würde, rein fiktiv, was wär, wenn s für mich besser lief Vollkommen bin ich leider

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur ÅRSPLAN2015/2016 TYSK10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 Berlin Mein Leben in Kreuzberg (1,4 38 Studietur Dänen in Berlin (1,0 Junge Obdachlose (0,7 Freibad (1,9 Berlinische Sprach Verwirrung (1,4

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk

Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk Danske virksomheder og den globale fremtid Konference 25. september 2014 Erla Hallsteinsdóttir & Katarina Le Müller: Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk 1 Hvem og hvad er SMiK? Dansk/tysk

Læs mere

North Sea Beach Marathon

North Sea Beach Marathon Aalborg Herning Århus Hvide Sande North Sea Beach Marathon Verdens ubetinget hårdeste strandmarathon siden 2000! Der Welt garantiert härtester Strandmarathon seit 2000! Oden 1/1 marathon 1/2 marathon 1/5

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Tysk

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Tysk Årsplan Skoleåret 204/205 Tysk Årsplan FAG: Tysk KLASSE: 6. ÅR: 204/5 Lærer: UI Hallo Uge 33-34 DELEMNER Hilseudtryk Farver AKTIVITET/ ORGANISERING Alle fortæller, hvad de hedder Lytteøvelse og snak om

Læs mere

Grammatiske oversigter

Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter HJÆLPEUDSAGNSORDENE at have = haben Nutid Datid Ental 1. person ich habe hatte 2. - du hast hattest 3. - er/sie/es hat hatte 1. person wir haben hatten 2. - ihr habt hattet 3. -

Læs mere

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 uge 36 liniefagsuge uge 38 studietur Deutschland - Anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. - Vise forståelse

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN Program 1. Billedromanen som genre Medier og modaliteter lidt fra sidste gang I forhold til Bakhtin 2. Opgaver og øvelser omkring Engelbert H Analyse

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen

Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen Et studiemateriale fra Kirke og Film, december 2009 Pressebilleder Sandrew Metronome Studiematerialet må kun udleveres til medlemmer

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S.

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S. Unterrichtsmaterial Mellemtrin/begynder NR. 1 2014/2015 S. 3 Freundschaftliche Postkarte S. 4 Aus der Fußball-Werbung S. 5-6 Fußballfans S. 7-8 Fußballbingo S. 9 Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft

Læs mere

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich?

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? I. Die Arbeitsgruppe Maurer/-in a) Gruppenbild der Arbeitsgruppe b) Leitfragen der Arbeitsgruppe

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk

Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk Evaluering og målstyret undervisning Eksempler med fokus på produkter og observation inkl. drøftelse Øvrige eksempler med forskellige fokuspunkter; mobilisering

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak 1. Gehen Sie auf die Internetseite www.krak.dk 2. Geben Sie in das Feld Hvad (=Was) den Suchbegriff Haandvaerkere ein. Klicken Sie auf das Feld Søg

Læs mere

Bingo - Zahlen 0-20. Kopiark Der Sprung! 1 Lærervejledning Forlag Malling Beck 69

Bingo - Zahlen 0-20. Kopiark Der Sprung! 1 Lærervejledning Forlag Malling Beck 69 Kopiark Kapitel, side Bingo - Zahlen 0-0 Print siden ud. Skriv et tal i hvert felt. Du kan vælge imellem tallene -0. Din lærer siger derefter nogle tal på tysk, som du skal krydse af, hvis du er så heldig

Læs mere

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck Der blev arbejdet i 5 workshops med temaerne arbejdsmarked og uddannelse, grænseland,

Læs mere

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave N Y H A V N F R A N K F U R T am MAIN Seite/Side 1 Inhalt Indholdsfortegnelse Seite - Side Inhalt Indhold 3-5 : Vorwort des Beisitzers Bent Hansen Forord af bisidder Bent Hansen 5-6 Bent Hansen: Spaß haben

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene haben = at have Nutid Datid Førnutid 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt 1.p. haben hatten haben gehabt

Læs mere

KANDIDATSPECIALE. Wiebke Annet Hudemann & Derya Ceylan

KANDIDATSPECIALE. Wiebke Annet Hudemann & Derya Ceylan KANDIDATSPECIALE Wiebke Annet Hudemann & Derya Ceylan En spørgeskemaundersøgelse: Tilfredshedsundersøgelse ved brug af høreapparater - Med henblik på psykosociale aspekter forventninger, motivation, socialt

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Der tages forbehold for ændringer Opgave 1 afleveres 16/9 A) Oversæt følgende sætninger til russisk: Hvem er det? Det er Ivan. Er Ivan hjemme? Ja, det er han.

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa

Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa Innovation kan defineres på mange måder. I denne artikel vil jeg kort skitsere hvad, jeg opfatter som innovation i en undervisningssammenhæng

Læs mere

Oversættelse på turistbureauerne under Udvikling Fyn A/S

Oversættelse på turistbureauerne under Udvikling Fyn A/S Oversættelse på turistbureauerne under Udvikling Fyn A/S - en empirisk undersøgelse af oversættelseskvaliteten og anerkendelsen af oversættelse som et professionelt erhverv på turistbureauerne under Udvikling

Læs mere

Ausgabe / Udgave 01-2013

Ausgabe / Udgave 01-2013 Zeitschrift des Deutsch-Dänischen Kulturvereins Rhein/Main e.v. Nyhedsbrev for den Tysk-Danske Kulturforening Rhein/Main e.v. Ausgabe / Udgave 01-2013 Artikel Seite / Side 9 Artikel Seite / Side 16 Artikel

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015

Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015 Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015 Tema: Opdag Tyskland 2 Kast dig ud i det tyske sprog (Foto: Lars Salomonsen) 2015 er året, hvor ordet»fingerspitzgefühl«blev tilføjet til

Læs mere

Ja! Alt fra sporten. i grænselandet! Interesseret? Få et et-årigt sportsabonnement på Flensborg Avis.

Ja! Alt fra sporten. i grænselandet! Interesseret? Få et et-årigt sportsabonnement på Flensborg Avis. 1923-2013 Få et et-årigt sportsabonnement på Flensborg Avis. For kun 8,- euro pr. måned får du Flensborg Avis hver lørdag og mandag. Interesseret? Alt fra sporten i grænselandet! Udfyld nedenstående kupon

Læs mere

Ausgabe / Udgave 01-2014

Ausgabe / Udgave 01-2014 Zeitschrift des Deutsch-Dänischen Kulturvereins Rhein/Main e.v. Nyhedsbrev for den Tysk-Danske Kulturforening Rhein/Main e.v. Ausgabe / Udgave 01-2014 Unser neuer Beisitzer / Det nye bestyrelsesmedlem

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

Inhalt/Indhold SLESVIGLAND. Geschichten der Eisenbahn Jernbanens historier 3

Inhalt/Indhold SLESVIGLAND. Geschichten der Eisenbahn Jernbanens historier 3 SLESVIGLAND Herausgeber /Udgiver: TM Fonden/Slesvigland Redaktion: D. P. Küssner (verantwortlich/ansvarhavende). Foto & lay-out: Helge Krempin Slesvigland Für unverlangt eingesandte Bilder, Manuskripte

Læs mere

Programm Freitag den 10. juli 2015

Programm Freitag den 10. juli 2015 Programm Freitag den 10. juli 2015 10.50 Uhr Konzert am Schlosswall. Die Sønderborg-Garde sorgt für Unterhaltung, während sich die Reiter auf dem Platz vor dem Sønderborg Schloss versammeln 11.30 Uhr Der

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Vestegnen HF & VUC HFe Fag og niveau Tysk fortsættersprog B. Valgfag,

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere