Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret Rettet Justeret 2014 samt juli og august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015"

Transkript

1 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Engelsk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og titel Tilhørsforhold og hjemmel Normering Titel... 3 Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Sproglig korrekthed og stave- og formuleringsevne... 3 Kapitel 3. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for den færdige bachelor... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 4 Kapitel 4. Uddannelsens struktur Bacheloruddannelsens opbygning Det centrale fags moduler... 7 Modul 1: Tekstanalyse og formidling... 7 Modul 2: Den engelsktalende verdens historie og introduktion til engelsksproget litteratur før Modul 3: Fonetik og Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen Modul 4: Den engelsktalende verdens nyere litteratur, historie og samfundsforhold Modul 5: Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 2 og Oversættelse Modul 6: Valgfag inden for områdestudier Modul 7: Oversættelsesstudier og Videnskabsteori Modul 8: Valgfag Modul 9: Bachelorprojekt Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 8. Studiestartsprøve, tilmelding til prøver og fag samt overgang mellem bachelor- og kandidatuddannelse Bestemmelser for studiestartsprøven Tilmelding til fag og prøver Overgang mellem bachelor- og kandidatuddannelse Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og titel 1. Tilhørsforhold og hjemmel Bacheloruddannelsen med centralt fag i Engelsk hører under Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk og censorkorpset for Engelsk. Studieordningen for bacheloruddannelsen med centralt fag i Engelsk er fastsat med hjemmel i 24 i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 samt 15 og 27 i bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser. 2. Normering Det centrale fag på bachelorniveau i Engelsk er normeret til 135 ECTS-point og er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS-point, som også omfatter tilvalg på 45 ECTS-point. Minimum 30 ECTS-point af tilvalget skal være uden for det centrale fag. 3. Titel En bestået bacheloruddannelse med centralt fag i Engelsk giver ret til betegnelsen bachelor (BA) i engelsk. På engelsk bruges Bachelor of Arts (BA) in English Studies. Kapitel 2. Studietekniske forhold 4. Læsning af tekster på fremmedsprog Der læses engelsksprogede tekster af høj sværhedsgrad. 5. Sproglig korrekthed og stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver, herunder bachelorprojekt, skrevet såvel på engelsk som på dansk, skal den studerendes sproglige korrekthed samt stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation. Der forventes sproglige præstationer, der ikke afviger nævneværdigt fra standardengelsk i akademiske sammenhænge. Dette afspejles i faglige mål om idiomatisk og grammatisk korrekt engelsk i målbeskrivelserne i fagelementerne i 9. Den studerende skal kunne udtrykke sig grammatisk og idiomatisk korrekt på engelsk. Ved skriftlige hjemmeopgaver på engelsk, hvor færdighed i sproglig revision er en del af den generelle kompetence der udprøves, er det et krav, at opgaven lever op til kravet om et grammatisk og idiomatisk korrekt engelsk. Ved stedprøver, der i ringere grad svarer til normale arbejdssituationer, er kravet til et grammatisk og idiomatisk korrekt engelsk lempet. Kapitel 3. Faglig profil 6. Uddannelsens formål Formålet med det centrale fag på bachelorniveau i Engelsk er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til den adgangsgivende uddannelse samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer. Den studerende skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og me- 3

4 tode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle sine kompetencer med henblik på erhvervsfunktion eller fortsat uddannelse. 7. Kompetenceprofil for den færdige bachelor Kompetencebeskrivelse Bacheloruddannelsen i Engelsk er en akademisk, humanistisk uddannelse, der giver videnskabeligt baseret indsigt i den engelsktalende verdens sproglige, kulturelle, historiske og samfundsfaglige forhold på et niveau, der giver adgang til kandidatuddannelser i forlængelse heraf eller til udøvelse af erhvervsfunktioner inden for tekstproduktion, redaktion og oversættelse, sproglig rådgivning vedrørende engelsk, kulturanalyse og kulturformidling, internationale relationer i organisationer og virksomheder, kommunikation herunder specielt interkulturel kommunikation samt researchopgaver. Uddannelsen omfatter operativ forståelse af de analytiske og metodemæssige tilgange til sproglige, kulturelle, historiske og samfundsfaglige emner, overblik over de væsentligste forskelle på det engelsktalende sprogområdes sprog og kultur i kontrast til dansk sprog og kultur. Uddannelsen har desuden en praksisdimension, der gør den færdige bachelor i stand til at formidle komplekse problemstillinger, kommunikere ubesværet på engelsk om alle typer sagsforhold, oversætte mellem engelsk og dansk samt analysere og behandle sproglige problemstillinger. Uddannelsen omfatter ligeledes erfaring med at researche emner vedrørende den engelsktalende verdens historie og kultur og planlægge og strukturere et projekt med research, analyse og formidling. Der lægges vægt på udviklingen af evnen til selvstændigt og metodisk reflekteret akademisk arbejde. En bestået bacheloruddannelse med centralt fag i Engelsk giver adgang til kandidatuddannelsen i Engelsk. Uddannelsen giver desuden adgang til kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi på Københavns Universitet. Kompetencemål En bachelor i engelsk har følgende specifikke kompetencer: Forskningsbaseret viden om den engelsktalende verdens historie, samfund, kultur og litteratur, herunder sprogområdets forskellige regioner samt dets relationer til omverdenen det engelske sprog, dets struktur, varianter, stiltræk og genrer det engelske sprogs og sprogområdets væsentlige bidrag til verdenskulturen. Forståelse af videnskabelige, teoretiske og metodemæssige tilgange til sproglige, historiske, samfundsfaglige, litterære og kulturelle problemstillinger på et niveau, der sætter bacheloren i stand til at reflektere selvstændigt inden for fagets akademiske univers. Færdigheder i at strukturere en arbejdsopgave og inddrage fagets for opgaven relevante metodik og teori oversætte ikke-tekniske tekster fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk med sans for stilleje og betydningsmæssig præcision analysere komplekse tekster og andre medier form- og indholdsmæssigt og med henblik på deres historie- og kulturspecifikke træk producere beskrivende og diskuterende tekster i velstruktureret form på et korrekt engelsk og et korrekt dansk samt udtrykke sig mundtligt på et nuanceret og korrekt engelsk med henblik på at formidle såvel data som teori til både et bredt publikum og til fagfæller vælge materiale om sprog-, kultur- og samfundsforhold på baggrund af gængse informationskilder og foretage en selvstændig bearbejdelse heraf vurdere engelskfagets forskellige metodetilgange og analysemodeller med henblik på at udvælge de relevante tilgange til konkrete problemstillinger planlægge og selvstændigt udarbejde en større rapport om en faglig problemstilling inden for en given tidsfrist, herunder formidle sagsforholdet og dets teoretiske aspekter. 4

5 Kompetencer i at udføre dokumentations- og udredningsarbejde på engelsk udnytte sin sproglige viden i forbindelse med oversættelsesopgaver, sproglig rådgivning og undervisning udnytte sin tværkulturelle indsigt og forståelse til at varetage kulturformidlingsopgaver, informationsarbejde, internationale relationer og konsulentvirksomhed i spørgsmål, der vedrører Danmark og de engelsksprogede lande identificere, indsamle, redigere og formidle de data og den viden, som humanistiske og fremmedsprogsfaglige studier inden for engelsk kan bidrage med arbejde inden for et fagligt miljøs professionelle rammer både med individuelle præstationer og med kollektiv indsats identificere og selvstændigt tilegne sig den teori og metode, en faglig problemstilling kræver. Kapitel 4. Uddannelsens struktur 8. Bacheloruddannelsens opbygning Bacheloruddannelsen består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 135 ECTS-point inkl. bachelorprojektet, samt bachelortilvalg på 45 ECTS-point. Stk. 2. Det centrale fag indeholder 30 ECTS-point valgfag. Stk. 3. Bachelorprojektet, der udgør, ligger på uddannelsens tredje år, og kan skrives, når den studerende har bestået 120 ECTS-point på centralfag eller tilvalg. Bachelorprojektet skal udarbejdes inden for Engelsk. Stk. 4. Minimum 30 ECTS-point af tilvalget skal være uden for det centrale fag. Stk. 5. Det strukturerede forløb for bacheloruddannelsen med centralt fag i Engelsk fremgår af følgende oversigt: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Tekstanalyse og formidling (det centrale fag) 2: Den engelsktalende verdens historie og introduktion til engelsksproget litteratur før 1800 (det centrale fag) Skriftlig formidling (konstituerende og obligatorisk) HENB01011E Tekstanalyse (konstituerende og obligatorisk) HENB01021E Introduktion til engelsksproget litteratur før 1800 (konstituerende og obligatorisk) HENB01031E Den engelsktalende verdens historie 1 (konstituerende og obligatorisk) HENB01041E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 2. 3: Fonetik og Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1 (det centrale fag) Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1 (konstituerende og obligatorisk) HENB01171E Fonetik (konstituerende og obligatorisk) HENB01061E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået 5

6 4: Den engelsktalende verdens nyere litteratur, historie og samfundsforhold (det centrale fag) 3. 5: Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 2 og Oversættelse (det centrale fag) 6: Valgfag inden for områdestudier (det centrale fag) 4. 7: Oversættelsesstudier og Videnskabsteori (det centrale fag) 8: Valgfag (det centrale fag) 5. 9: Bachelorprojekt (det centrale fag) Bachelortilvalg (tilvalg) Den engelsktalende verdens historie 2 og Engelsksproget litteratur efter 1800 (konstituerende og obligatorisk) HENB01071E Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 2 (konstituerende og obligatorisk) HENB01181E Oversættelse introduktion (konstituerende og obligatorisk) HENB01191E Valgfag 1 (konstituerende og valgfag) HENB01091E Valgfag 2 (konstituerende og obligatorisk) HENB01101E Oversættelse dansk-engelsk (konstituerende og obligatorisk) 4 ECTS-point HENB01111E Oversættelse engelsk-dansk (konstituerende og obligatorisk) 3,5 ECTS-point HENB01121E Videnskabsteori (konstituerende og obligatorisk) HENB01131E Valgfag 3, emne (konstituerende og valgfag) 5 ECTS-point HENB01141E Valgfag 3, sprogfærdighed (konstituerende og obligatorisk) 2,5 ECTS-point HENB01142E Valgfag 4, emne (konstituerende og valgfag) 5 ECTS-point HENB01151E Valgfag 4, sprogfærdighed (konstituerende og valgfag) 2,5 ECTS-point HENB01152E Bachelorprojekt (konstituerende og obligatorisk) HENB01161E Afhænger af det valgte tilvalg Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern censur 7-trins-skalaen Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/ikke bestået Bunden skriftlig hjemmeopgave Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer Bestået/Ikke bestået Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden mundtlig prøve Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve Ekstern 7-trins-skalaen Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 6. (Mobilitets vindue) Bachelortilvalg (tilvalg) 30 ECTS-point Afhænger af det valgte tilvalg 6

7 9. Det centrale fags moduler Modul 1: Tekstanalyse og formidling Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af sproglige virkemidler, stilleje, sprogtone og diskursformer basale retoriske figurer, elementær metrik og narratologiske fænomener gængs terminologi og væsentlige træk i hovedgenrer som lyrik, drama, narrativ genre og essay komplekse teksters virkemidler, især tekster af skønlitterær art, men også sagprosa og journalistik, samt disses placering i en genrebaseret forståelsesramme de anerkendte konventioner for akademisk skriftsprog, herunder accepterede referencesystemer grammatisk struktur og basale lingvistiske termer. Færdigheder i at analysere grammatiske virkemidler og strukturer i en engelsksproget tekst at genrebasere en tekst og have en bevidsthed om skriftlighed og mundtlighed og teksters udbredelse at analysere et argument og en argumentation og selvstændigt fremstille disse i velstruktureret mundtlig og skriftlig form på såvel et korrekt engelsk som et korrekt dansk at analysere og strukturere stof med henblik på skriftlig formidling i en tekst, så denne fremstår med en logisk og klar struktur at erkende den formelle forskel mellem egne idéer, andres idéer og citater og være konsekvent i benyttelsen af accepterede referencesystemer. Kompetencer i at orientere sig i den akademiske verdens traditioner og konventioner for tekstlæsning og tekstproduktion at arbejde selvstændigt med en tekst og sætte sin egen analyse i forhold til fagfællers arbejder om samme tekst at producere en tekst og redigere den både selvstændigt og efter peer review at erkende sine behov for støtte i håndbøger og andet referencemateriale. Skriftlig formidling (konstituerende og obligatorisk) Written communication (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HENB01011E skrive et essay inden for den akademiske tradition kommunikere sine tanker i en klar, logisk struktur med et konsekvent note- og referencesystem, udtrykt i et korrekt og idiomatisk engelsk forstå stilleje, skriftgenrer, sproglig struktur og basal sproglig terminologi benytte relevante hjælpemidler for skriftlig formidling. 7

8 Undervisningen består af holdtimer. Forløbet struktureres over en serie obligatoriske skriftlige opgaver. Timerne består dels af læreroplæg, dels af praktiske øvelser og dels af gruppearbejde. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: bunden skriftlig prøve. Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået. Censurform: Intern prøve ved én eksaminator. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: Syge-/omprøve: 3 timer. Hjælpemidler: Syge-/omprøve: Ingen. Med aktiv undervisningsdeltagelse forstås, at den studerende i forbindelse med undervisningen rettidigt afleverer og får godkendt 4 essays samt en opgave i sproglig analyse, der er knyttet til undervisningsforløbet, samt at den studerende har en fremmødeprocent på mindst 80. De 4 essays skal være på hver 500 ord, og opgaven i sproglig analyse på 5 normalsider. Tekstanalyse (konstituerende og obligatorisk) Text analysis (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HENB01021E foretage og præsentere en gennemargumenteret tekstanalyse skelne mellem hovedgenrer inden for skønlitteratur lyrik, drama, narrativ genre og essay samt i mindre omfang mundtlig retorik, sagprosa og journalistik beherske gængs terminologi om basale retoriske figurer, elementær metrik og narratologiske fænomener redegøre for sproglige virkemidler som såsom stilleje, sprogtone og diskursformer udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk. Undervisningen består af holdtimer. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: bunden skriftlig prøve. Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. Censurform: Intern prøve ved én eksaminator. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: Syge-/omprøve: 3 timer. Hjælpemidler: Engelsk-engelske ordbøger. Med aktiv deltagelse forstås, at den studerende i forbindelse med undervisningen rettidigt afleverer og får godkendt de skriftlige opgaver, der er knyttet til undervisningsforløbet, samt at den studerende har en fremmødeprocent på mindst 80. Den studerende skal i undervisningsforløbet af læreren have godkendt tre essays på ca. 500 ord og et afsluttende essay på ca ord. 8

9 Modul 2: Den engelsktalende verdens historie og introduktion til engelsksproget litteratur før 1800 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af engelsksprogede teksters opståen og udbredelse engelsksprogede teksters globalitet, herunder forskelle og ligheder mellem geografiske og kulturelle områder forholdet mellem mundtlighed og skriftlighed, samt om teksters opståen og udbredelse samspillet mellem litteratur og kulturel identitet Renæssancens centrale rolle i engelsk litteraturhistorie det engelske sprogs udvikling og rolle i etableringen af en nationalidentitet de komplekse mekanismer bag den engelsksprogede verdens opståen, udbredelse og diversitet historisk metode og historiske problemstillinger. Færdigheder i at identificere litterære og tematiske sammenhænge på tværs af periodiske og geografiske grænser inden for den engelsksprogede verden at læse en litterær tekst i en historisk kontekst at læse ældre engelske tekster med en grundlæggende metodebevidsthed at genrebasere en skønlitterær tekst med en forståelse for genrebevidstheden i engelsksproget litteratur som et led i en bredere europæisk/transnational kulturforståelse at skelne mellem kilder og sekundær litteratur at kunne finde, anvende og strukturere brugen af håndbøger, ordbøger, videnskabelige monografier og tidsskrifter, databaser og andre informationskilder, der er relevante i forbindelse med arbejdet med den engelsksprogede verdens sprog og kultur at læse og skrive og operere inden for en akademisk diskurs og konvention at kunne give en skriftlig formidling af problemorienterede diskussioner af emner inden for den engelsksprogede verdens historie og litteratur. Kompetencer i at arbejde kritisk med kildetekster og sekundærlitteratur at erkende forholdet mellem historisk årsag og virkning og at opstille historiografiske problemstillinger at forstå de komplekse mekanismer bag den engelsksprogede verdens opståen og udbredelse både i historisk og kulturel sammenhæng at identificere og afgrænse komplekse problemstillinger inden for historie, kultur og litteratur med henblik på at fremstille dem som tematiske helheder at kunne samarbejde i et team om indsamling og redigering af materiale at kunne finde og anvende relevante opslagsværker, netdatabaser, nyhedskilder og kildekritisk litteratur i forbindelse med studiet af historiske tekster. 9

10 Introduktion til engelsksproget litteratur før 1800 (konstituerende og obligatorisk) Introduction to literature in English before 1800 (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HENB01031E redegøre for Renæssancens centrale position i engelsk litteraturhistorie redegøre for teksters opståen og udbredelse og for samspillet mellem litteratur og kultur udvise en grundlæggende genre- og metodebevidsthed i læsningen af litterære tekster og sætte disse tekster ind i en bredere europæisk/transnational kontekst inddrage informationssøgning og sekundærlitteratur i forbindelse med opgaveskrivning udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk. Forelæsninger og holdundervisning. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censurform: Intern prøve ved flere eksaminatorer. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 7 dage, normalsider. Den aktive undervisningsdeltagelse består i et godkendt midtvejsessay på 1500 ord. I sin besvarelse af den bundne skriftlige hjemmeopgave opgave skal eksaminanden endvidere demonstrere en både bred og velstruktureret brug af informationssøgning. Således skal der i besvarelsen anvendes følgende fem akademiske ressourcetyper: 1. The Oxford English Dictionary; 2. Et litterært opslagsværk som f.eks. The Oxford Companion to English Literature eller Dictionary of Literary Biography; 3. En artikel fra et akademisk fagtidsskrift; 4. En monografi; 5. En elektronisk database. Eksaminandens brug af informationssøgning vil blive inddraget som en væsentlig del af bedømmelsen. Den engelsktalende verdens historie 1 (konstituerende og obligatorisk) History of the English-speaking world 1 (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HENB01041E identificere sociale, politiske og kulturelle faktorer i udviklingen af den engelsksprogede verdens oprindelse anvende historisk metodologi gennem læsning og analyse af kilder som led i fortolkning af historiske problemstillinger anvende en række relevante opslagsværker og elektroniske databaser i forbindelse med opgaveskrivning udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk. Forelæsninger, holdundervisning og gruppearbejde. 10

11 Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censurform: Intern prøve ved flere eksaminatorer. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 7 dage og 6 8 normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan kun tages individuelt. Den aktive undervisningsdeltagelse består i et godkendt midtvejsessay, der er en skriftlig gruppeopgave (3 5 normalsider) baseret på informationssøgning. I sin besvarelse af opgaven skal gruppen demonstrere en både bred og velstruktureret brug af informationssøgning. Således skal der i besvarelsen anvendes følgende fire akademiske ressourcetyper: 1. Et historisk opslagsværk 2. En artikel fra et akademisk fagtidsskrift. 3. En monografi. 4. En elektronisk database. Gruppens brug af informationssøgning vil blive inddraget i vurderingen. Modul 3: Fonetik og Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det engelske sprogs grammatiske kategorier samt deres anvendelse og semantik basale sociolingvistiske problemstillinger og deres relation til udvalgte grammatiske og fonetiske eksempler basale pragmatiske principper, der ligger til grund for individets kommunikative kompetence mindst én engelsk standardudtale med hensyn til dens segmentale og prosodiske struktur fonetisk transskription. Færdigheder i at beskrive, hvorledes grammatiske virkemidler påvirker det tekstlige indhold at give en forståelig og præcis beskrivelse af grammatiske problemer at redegøre for basale semantiske problemstillinger og beskrive forholdet mellem grammatik og semantik på udvalgte områder at identificere basale sociolingvistiske problemstillinger i relation til grammatik og fonetik at redegøre for basale pragmatiske principper ud fra konkrete teksteksempler at kunne beskrive konkrete eksempler på mindst én engelsk standardudtale med hensyn til dens segmentale og prosodiske struktur, herunder kunne levere en præcis, men udetaljeret fonetisk transskription med udgangspunkt i en af hovedvarieteterne at kunne diagnosticere danskeres udtalefejl og anvise præcise løsninger på, hvorledes fejludtalen kan afhjælpes at identificere afvigelser fra den valgte standardudtale og kunne beskrive hovedforskellene mellem den valgte udtale og mindst én anden engelsk variantudtale. Kompetencer i at identificere og klassificere sproglige forekomster med reference til beskrivelser af sprogsystemet selvstændigt at analysere både egen og fremmed sprogproduktion med henblik på sproglig vejledning at identificere et sprogligt problem i en aktuel tekst eller lydfil og relatere det til professionelt referencemateriale. 11

12 Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1 (konstituerende og obligatorisk) Grammar and perspectives on languages 1 (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HENB01171E anvende og beskrive engelsk grammatik: syntaks og morfologi, de grammatiske kategorier og sociolingvistiske aspekter af grammatikken redegøre for sproglig betydning (semantik og sprogfilosofi) udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk. Holdundervisning med øvelser. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. Censurform: Intern prøve ved én eksaminator. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: Syge-/omprøve: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende i forbindelse med undervisningen rettidigt afleverer og får godkendt 80 % af de mindre hjemmeopgaver, der stilles fra gang til gang i semesterets løb, samt to essays á 500 ord og en semesteropgave på 5 6 normalsider. Semesteropgaven stilles senest to måneder før semesterets afslutning. Desuden fordres, at den studerende har en fremmødeprocent på mindst 80 %. Fonetik (konstituerende og obligatorisk) Phonetics (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HENB01061E redegøre for en af de engelske hovedvarieteter både med hensyn til segmental og prosodisk struktur arbejde med almen engelsk fonetik beskrive og diskutere de særlige udtalevanskeligheder, danskere har beherske engelsk lydskrift identificere afvigelser fra den valgte hovedvarietet og beskrive hovedforskellene mellem den valgte udtale og mindst én anden engelsk variantudtale udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk. Holdundervisning med øvelser. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: bunden skriftlig prøve. Bedømmelsesform: bestået/ikke-bestået. Censurform: Intern prøve ved én eksaminator. Eksaminationssprog: Engelsk. 12

13 Omfang: Syge-/omprøve: 3 timer. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende i forbindelse med undervisningen rettidigt afleverer og får godkendt 80 % af de mindre hjemmeopgaver, der stilles fra gang til gang i semesterets løb, samt en semesteropgave der afleveres ved semesterets afslutning. De mindre opgaver er transskriptionsøvelser på hver ca. 60 ord; semesteropgaven har et omfang på 6 8 normalsider. Semesteropgaven stilles senest en måned før semesterets afslutning. I opgaven analyserer den studerende på basis af lydfiler dels en række eksempler på typiske danske udtalefejl og dels de typiske forskelle mellem en britisk engelsk og en amerikansk engelsk udtale. Desuden skal den studerende besvare en række spørgsmål om emner inden for engelsk fonetik. Desuden fordres, at den studerende har en fremmødeprocent på mindst 80. Modul 4: Den engelsktalende verdens nyere litteratur, historie og samfundsforhold Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende Viden om og forståelse af den engelsksprogede verdens kompleksitet og diversitet den engelsksprogede verdens geografiske hovedområder og deres politiske, sociale, kulturelle og historiske forhold litterære genrer, traditioner og udvalgte værker i den engelsksprogede verdens hovedområder historisk metode og historiske problemstillinger. Færdigheder i at søge relevant sekundærlitteratur i både trykte og elektroniske medier, samt at kunne udvælge og strukturere primær- og sekundærlitteratur med henblik på en skriftlig formidling af et litterært emne at formidle en forståelse af komplekse problemstillinger inden for historie, kultur og litteratur til både et akademisk og et bredere publikum. Kompetencer i at identificere og afgrænse komplekse problemstillinger inden for historie, kultur og litteratur med henblik på at fremstille dem som tematiske helheder selvstændigt at indgå i det faglige miljø og benytte dets metoder, netværk og hjælpemidler at samarbejde i et team med henblik på at fremstille en fælles præsentation af information i relation til en given problemstilling at strukturere sit arbejde med læsning, analyse og bearbejdelse af større mængder tekst. 13

14 Den engelsktalende verdens historie 2 og Engelsksproget litteratur efter 1800 (konstituerende og obligatorisk) History of the English-speaking world 2 and Literature in English after 1800 (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HENB01071E danne sig et overblik over den engelsksprogede litteratur væsentligste genrer i nyere tid anvende litteraturteoretisk terminologi i analysen af litterære tekster præsentere en fokuseret skriftlig analyse af et litterært værk udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk. Holdundervisning og forelæsninger: Der etableres to parallelle forløb, der endvidere deler semestret op i to halvdele, så der er fire delkomponenter i alt. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen Censurform: Intern prøve ved flere eksaminatorer. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 7 dage normalsider. Den aktive undervisningsdeltagelse består i to godkendte essays på hver 6-8 normalsider, ét i hvert ad de to forløb i semestrets første halvdel. Den bundne skriftlige hjemmeopgave udprøver samtidig begge forløb i semestrets anden halvdel. Modul 5: Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 2 og Oversættelse Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det engelske sprog som system og som kommunikationsmiddel grammatiske virkemidler i en engelsk tekst komplekse lingvistiske problemstillinger. Færdigheder i at udnytte sin sproglige viden i forbindelse med sproglig rådgivning på basale områder at arbejde teoretisk og praktisk med oversættelse mellem dansk og engelsk at give en forståelig og præcis beskrivelse af grammatiske problemer at redegøre for sammenhængsskabende virkemidler og relatere dem til tekstlige eksempler at formidle det indlærte skriftligt og mundtligt og skabe forbindelse over kulturelle forståelseskløfter. Kompetencer i at arbejde professionelt med sproglige spørgsmål i undervisningslignende situationer at påtage sig rollen som sproglig vejleder at identificere problemfelter og opsøge materiale til problemernes belysning. 14

15 Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 2 Grammar and perspectives on languages 2 Aktivitetskode: HENB01181E redegøre for det engelske sprogs grammatik redegøre for væsentlige forskelle mellem dansk og engelsk beskrive de sproglige discipliners vigtigste terminologi og metoder analysere en engelsk tekst med henblik på at identificere sproglige fejl og vejlede om forbedring af teksten udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk. Holdtimer med øvelser Prøveform: Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: bunden skriftlig prøve. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censurform: Ekstern. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 4 timer. Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: 6 timer. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Den aktive undervisningsdeltagelse består i: 80 % af opgaverne i Grammatik og Perspektiver i Sprogbeskrivelsen, 2 er godkendt den studerende har været til stede 80 % af undervisningsgangene. Oversættelse introduktion (konstituerende og obligatorisk) Translation introduction (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HENB01191E oversætte en ikke-teknisk tekst fra dansk til engelsk, således at oversættelsen o demonstrerer semantisk og stilistisk præcision i forhold til den stillede opgave samt o er grammatisk og ortografisk korrekt. Holdtimer med øvelser og studenteroplæg. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået Censurform: Intern prøve ved flere eksaminatorer. Eksaminationssprog: Dansk og engelsk Omfang: 3 timer ved Syge-/omprøve. 15

16 Den aktive undervisningsdeltagelse består i: o den studerende har været til stede 80 % af undervisningsgangene o 80 % af de ugentlige opgaver i Oversættelse er godkendt. Modul 6: Valgfag inden for områdestudier Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af sammenhænge der går på tværs af engelskfagets forskellige discipliner engelskfagets discipliner og deres metoder engelskfagets discipliner på et abstrakt teoretisk plan. Færdigheder i at kunne redegøre for sammenhænge der går på tværs af engelskfagets forskellige discipliner at kunne indsætte det valgte fag i en teoretisk kontekst at foretage selvstændige og begrundede faglige valg med henblik på indflydelse på indholdet af og progressionen i egen uddannelse at redegøre for faglige problemstillinger på skrift og i tale samt formidle disse på en måde som er i overensstemmelse med anerkendte konventioner for akademiske fremstillinger. Kompetencer i at indgå i kritisk dialog med både tekst eller kildemateriale og teoretiske skoler. Valgfag 1 (konstituerende og valgfag) Selective subject 1 (constituent and selective subject) Aktivitetskode: HENB01091E strukturere besvarelsen af den stillede opgave og redegøre for de faglige problemstillinger som opgaven rummer formidle et komplekst materiale og analysere dette i overensstemmelse med anerkendte konventioner indenfor akademiske fremstillinger anvende den teoretiske tilgang som emnet lægger op til udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk. Holdundervisning. Den studerende vælger ét blandt de udbudte kurser inden for de tre geografisk bestemte områder amerikanske studier, postkoloniale studier, britisk litteratur, historie og samfundsforhold. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censurform: Intern prøve ved flere eksaminatorer. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 7 dage, normalsider. 16

17 Bestås prøven ikke i umiddelbar forlængelse af undervisningen, kan den studerende kun indstille sig til prøven i den efterfølgende eksamenstermin eller ved reeksamen i samme eksamenstermin. Herefter skal den studerende følge og aflægge prøve i et nyt emne. Valgfag 2 (konstituerende og obligatorisk) Elective subject 2 (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HENB01101E præsentere besvarelsen af det stillede spørgsmål på en klar måde og redegøre for de faglige problemstillinger som spørgsmålet rummer formidle et komplekst materiale og analysere dette i overensstemmelse med anerkendte konventioner indenfor akademiske fremstillinger anvende den teoretiske tilgang som emnet lægger op til udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk. Holdundervisning. Den studerende vælger ét blandt de udbudte kurser inden for de tre geografisk bestemte områder amerikanske studier, postkoloniale studier, britisk litteratur, historie og samfundsforhold. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censurform: Ekstern. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 7 dage, normalsider. Bestås prøven ikke i umiddelbar forlængelse af undervisningen, kan den studerende kun indstille sig til prøven i den efterfølgende eksamenstermin eller ved reeksamen i samme eksamenstermin. Herefter skal den studerende følge og aflægge prøve i et nyt emne. Modul 7: Oversættelsesstudier og Videnskabsteori Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af oversættelsens teori, metoder og strategier betydningen af oversættelse i en globaliseret verden faglige problemstillinger inden for sprogfagene i et større videnskabsteoretisk og historisk perspektiv. Færdigheder i at udnytte sin viden om oversættelsens teori, metoder og strategier i løsningen af oversættelsesproblemer mellem dansk og engelsk at udøve kvalificeret kritik af foreliggende oversættelser mellem dansk og engelsk at producere en idiomatisk og stilistik adækvat oversættelse at udøve kvalificeret kritik af ordbøger og andre hjælpemidler der bruges ved oversættelse at forholde sig analytisk, kritisk og refleksivt til sin egen og andres videnskabelige praksis at formidle en problemstilling på et videnskabsteoretisk grundlag. 17

18 Kompetencer i selvstændigt at orientere sig i forhold til en professionel oversættelsesopgave med hensyn til at fastlægge en strategi for opgaven og indsamle nødvendige informationer til opgavens løsning at analysere og strukturere en videnskabsteoretisk problemstilling selvstændigt og ved samarbejde i grupper. Oversættelse dansk-engelsk (konstituerende og obligatorisk) Translation Danish-English (constituent and compulsory) 4 ECTS-point Aktivitetskode: HENB01111E oversætte en ikke-teknisk tekst fra dansk til engelsk, således at oversættelsen o demonstrerer semantisk og stilistisk præcision i forhold til den stillede opgave samt o er grammatisk og ortografisk korrekt. Holdundervisning med øvelser i oversættelse og analyse. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censurform: Ekstern. Eksaminationssprog: Engelsk og dansk. Omfang: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. Prøven består af oversættelse af en ikke-teknisk tekst på cirka 300 ord fra dansk til engelsk. Oversættelse engelsk-dansk (konstituerende og obligatorisk) Translation English-Danish (constituent and compulsory) 3,5 ECTS-point Aktivitetskode: HENB01121E oversætte en ikke-teknisk tekst fra engelsk til dansk, således at oversættelsen o demonstrerer semantisk og stilistisk præcision i forhold til den stillede opgave samt o er grammatisk og ortografisk korrekt. Holdundervisning med øvelser i oversættelse og analyse. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. 18

19 Censurform: Ekstern. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: 3 timer. Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: 5 timer. Hjælpemidler: Alle. Prøven består af oversættelse af en ikke-teknisk tekst på cirka 300 ord fra engelsk til dansk. Den aktive undervisningsdeltagelse er en hjemmeopgave på 3-5 normalsider i oversættelsesteori. Opgaven er en analyse af de valgte oversættelsesstrategier i en eller flere foreliggende oversættelser af en kildetekst. Videnskabsteori (konstituerende og obligatorisk) Theory of knowledge (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HENB01131E placere faglige problemstillinger og repræsentative teoretiske tekster vedrørende sprogfagsdisciplinerne i en videnskabsteoretisk og -historisk kontekst redegøre for forholdet mellem teori, empiri og metode. Forelæsningsrække med øvelser. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. Censurform: Intern prøve ved flere eksaminatorer. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 24 timer, 3-5 normalsider. Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: 36 timer, 6-10 normalsider. Prøven består i en besvarelse af et af eksaminator skriftligt formuleret spørgsmål, der udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse. Spørgsmålet tager udgangspunkt i en eller flere tekster (hhv. tekstuddrag) fra pensum, som udleveres til eksamen. Den aktive undervisningsdeltagelse er en godkendt besvarelse af en af underviseren udleveret skriveøvelse, der udarbejdes i grupper (omfang 3-5 normalsider). Modul 8: Valgfag Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af sammenhænge, der går på tværs af engelskfagets forskellige discipliner 19

20 engelskfagets discipliner og dens metoder engelskfagets discipliner på et abstrakt teoretisk plan. Færdigheder i at kunne redegøre for sammenhænge der går på tværs af engelskfagets forskellige discipliner at kunne indsætte det valgte fag i en teoretisk kontekst at foretage selvstændige og begrundede faglige valg med henblik på indflydelse på indholdet af og progressionen i egen uddannelse at redegøre for faglige problemstillinger på skrift og i tale samt formidle disse på en måde som er i overensstemmelse med anerkendte konventioner for akademiske fremstillinger. Kompetencer i at indgå i kritisk dialog med både tekst eller kildemateriale og teoretiske skoler at afgrænse og opstille et akademisk projekt på egen hånd. Valgfag 3, emne (konstituerende og valgfag) Selective subject 3, subject (constituent and compulsory) 5 ECTS-point Aktivitetskode: HENB01141E opstille en plan for et akademisk projekt på baggrund af et givet pensum anvende den eller de teoretiske tilgange, som projektets emne lægger op til strukturere et argument samt analysere en kompleks problemstilling præsentere en sag mundtligt på en overskuelig måde. Holdundervisning. Den studerende vælger ét blandt de udbudte kurser inden for de tre geografisk bestemte områder amerikanske studier, postkoloniale studier, britisk litteratur, historie og samfundsforhold eller sprogvidenskab. Prøveform: Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censurfrom: Intern prøve ved flere eksaminatorer. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 30 minutter inkl. votering. Hjælpemidler: Projektplan (jf. ). Den aktive undervisningsdeltagelse består i en midtvejsopgave i form af en projektplan. Den mundtlige eksamen former sig som en diskussion af projektplanen i forhold til kursets pensum. Fagelementet tages sammen med fagelement HENB01142E (Valgfag 3, sprogfærdighed) med henblik på udprøvning af mundtlig sprogfærdighed. Bestås prøven ikke i umiddelbar forlængelse af undervisningen, kan den studerende kun indstille sig til prøven i den efterfølgende eksamenstermin eller ved reeksamen i samme eksamenstermin. Herefter skal den studerende følge og aflægge prøve i et nyt emne. 20

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret Rettet 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret Rettet 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Engelsk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014, juli og august 2015 og 2016 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. engelsk, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. engelsk, 2016-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i engelsk, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. engelsk, 2014-ordningen. Justeret 2015 og 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. engelsk, 2014-ordningen. Justeret 2015 og 2016 KØB E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i engelsk, 2014-ordningen Justeret 2015 og 2016 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Italiensk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Italiensk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Italiensk, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 og 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014 og 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 og 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret Rettet Justeret 2014, 2015 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret Rettet Justeret 2014, 2015 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014, 2015 og 2016 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 og 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

tysk sprog og kultur

tysk sprog og kultur Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i tysk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1.

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen elon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in English

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014,2015 Revideret 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Filosofi, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015_2 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3)

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Finsk, 2015-ordningen Rettet 2015 (3) Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

portugisiske og brasilianske studier

portugisiske og brasilianske studier Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Filosofi, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

fransk sprog og kultur

fransk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i fransk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere