SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning"

Transkript

1 Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december Forordningen (der er dateret den 30. november 2009) erstatter i løbet af 3-3½ år det nuværende Kosmetikdirektiv samt den danske Kosmetikbekendtgørelse. Forordningen er direkte gældende i alle EU medlemslande. Det vil sige, at den ikke skal implementeres i bekendtgørelser eller lignende. Forordningen kan findes her: Kosmetikforordning (dansk udgave) Kosmetikforordning (engelsk udgave) Dette notat gennemgår en række af de centrale ændringer, som er foretaget i forhold til de nuværende regler. Da Forordningen indeholder en række områder, som enten ikke gennemgås, eller som ikke gennemgås i detaljer i notatet, anbefales det, at man også gør sig bekendt med forordningen i sin helhed (via ovenstående link). Såfremt der er spørgsmål til forordningen, eller dette notat i øvrig, er man velkommen til at kontakte sekretariatet. Artikel 2 Definitioner Artikel 2 introducerer en række nye definitioner, herunder blandt andet: stof, blanding, producent, distributør, nanomateriale, uønsket virkning samt alvorlig uønsket virkning. Et nanomateriale defineres i forordningen som, et uopløseligt eller biopersistent og bevidst fremstillet materiale med en eller flere eksterne dimensioner eller en intern struktur i størrelsesordenen nm. Det er endnu ikke klart, hvorledes definitionen vil blive tolket, men der arbejdes fra Colipas side på, at man kan tillade en vis spredning af partikler i en ingrediens i nm området, uden at dette medfører, at stoffet defineres som et nanomateriale. Det forventes, at Kommissionen, i samarbejde med blandt andet Colipa og medlemslande, vil udarbejde en vejledning på området. En uønsket virkning defineres som: en uønsket reaktion, der forekommer under normal og forudsigelig brug af et kosmetisk produkt, mens en alvorlig uønsket virkning defineres som: en virkning, der midlertidigt eller permanent medfører fx hospitalsindlæggelse.

2 Artikel 3 Sikkerhed Kosmetiske produkter skal være sikre for menneskets sundhed. Dette krav gælder allerrede i den eksisterende lovgivning. Med forordningen henvises der imidlertid, som noget nyt til, at produkter skal overholde kravene i direktiv 87/357/EØF. Dette direktiv forbyder produkter, der kan forveksles med fødevarer, og som kan medføre skade, hvis de indtages. Artikel 4 Ansvarlig person Den ansvarlige for det kosmetiske produkt tydeliggøres yderligere i forhold til de nuværende regler. Kosmetiske produkter må i henhold til den nye forordning kun bringes i omsætning, såfremt der er udpeget en ansvarlig juridisk eller fysisk person indenfor EU. Denne person, skal sikre, at alle relevante krav i forordningen er opfyldt. Der er mulighed for, at fabrikanten eller importøren kan overføre ansvaret for produktet til en anden virksomhed indenfor EU. Distributøren er ansvarlig person for det kosmetiske produkt, hvis produktet markedsføres under eget navn/mærke eller såfremt produktet ændres på en måde, som har betydning for overholdelse af forordningen (oversættelse af information på et produkt, som allerede er på markedet, anses ikke som en ændring). Artikel 5 Den ansvarliges forpligtelser Hvis den ansvarlige bliver opmærksom på, at et produkt der er bragt i omsætning ikke lever op til forordningens krav, er denne blandt andet forpligtiget til straks at orientere de kompetente myndigheder om dette. Artikel 6 Pligter for distributører Distributører skal, inden markedsføring af et kosmetisk produkt sikre sig, at produktet har de påkrævede mærkninger, herunder en ingrediensliste, samt at produktet lever op til sprogkrav, og at holdbarheden ikke er udløbet. Distributører må ikke lade produkter markedsføre, såfremt de har grund til at tro, at produktet ikke er lovligt. Hvis det vurderes, at produktet udgør en risiko, er distributøren forpligtet til at rette henvendelse til den ansvarlige person samt de nationale myndigheder. Artikel 7 Identifikation i forsyningskæden Den ansvarlige person skal være i stand til at identificere de distributører, som de leverer produkter til. Ligeledes skal distributøren kunne identificere den ansvarlige person for de produkter de modtager, samt kunne identificere de distributører, som de leverer produkter til. Artikel 8 God fremstillingspraksis (GMP) Det er nu indført direkte i Forordningen, at kosmetiske produkter anses for at være produceret i overensstemmelse med GMP, såfremt produktionen følger en EU harmoniseret standard (fx EN/ISO kosmetik GMP).

3 Artikel 10 Sikkerhedsvurdering Sikkerhedsvurderingen placeres nu centralt i Forordningen, og det specificeres, at man anvender en weight-of-evidence tilgang ved vurderingen af, om et kosmetisk produkt er sikkert, samt at sikkerhedsvurderingen skal holdes up-to-date i forhold til yderligere relevant information. I et særligt bilag (Bilag I) anføres endvidere specifikke retningslinjer og minimumskrav for sikkerhedsvurderingen. Som noget særligt kræves det blandt andet i bilag 1, at man begrunder sin konklusion i sikkerhedsvurderingen. Det kræves endvidere, at man begrunder overvejelser omkring advarsler og anvisninger for brug. Endelig er det også anført, at der skal tages højde for alle toksikologiske endpoints. Mangler der således data for endpoints, skal denne manglende hensyntagen begrundes. Den såkaldte safety assessors navn og adresse skal anføres, ligesom personens kvalifikationer skal dokumenteres. Kommissionen vil, i samarbejde med blandt andet Colipa og medlemsstaterne, udarbejde en guideline til sikkerhedsvurderingen til hjælp for særligt små og mellemstore virksomheder. Artikel 11 Produktinformation (Dossier) Krav til dossierets indhold beskrives (sikkerhedsvurdering, beskrivelse af produktet, fremstillingsmetoden, information om uønskede virkninger samt information om dyreforsøg). Det anføres desuden, at den ansvarlige for produktet skal opbevare dossieret i mindst 10 år efter sidste markedsføring af det pågældende produkt. Artikel 13 Anmeldelse Anmeldelsespligten erstatter alle nationale indberetnings- og anmeldelsessystemer for kosmetiske produkter, herunder indberetning til nationale giftcentre. Den ansvarlige person skal i den forbindelse, inden markedsføring af ethvert kosmetisk produkt, anmelde (og opdatere) en række oplysninger elektronisk i et dertil oprettet fælles EU anmeldelsessystem. Følgende oplysninger skal blandt andet indberettes: produktkategori, produktnavne, oprindelsesland ved import, kontaktoplysninger på en fysisk person, forekomsten af eventuelle CMR-stoffer samt forekomsten af nanomaterialer og deres forudsete eksponering. Hvis en distributør, på eget initiativ, ændrer mærkningen på produktet for at leve op til national lovgivning, skal distributøren anmelde (og opdatere) specifikke oplysninger til det fælles EU anmeldelsessystem. Alle medlemsstater har adgang til ovenstående oplysninger i forbindelse med markedskontrol. Oplysningerne gøres ligeledes tilgængelige for nationale giftcentre. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andet Colipa og medlemsstater, som skal sørge for udarbejdelse af en elektronisk database til indberetning af produkter. Anmeldelse af produkter kan påbegyndes allerede fra den 11. januar Efter denne dato

4 vil en eventuel anmeldelse i henhold til artikel 13 i Forordningen erstatte (de gamle) nationale anmeldelsesordninger. Artikel 15 CMR-stoffer (herunder hormonforstyrrende stoffer) CMR-stoffer i kategori 3 1 kan stadig anvendes, såfremt de er vurderede sikre af EU s videnskabelige komite SCCS (tidligere SCCP). CMR-stoffer i kategori 1 og 2 2 kan anvendes, såfremt samtlige nedenstående punker er opfyldt: de er tilladt i fødevarer der ikke findes substituerbare stoffer stofferne har en særlig anvendelse i produktet såfremt de er vurderede sikre af EU s videnskabelige komite SCCS (tidligere SCCP) Om senest 5 år skal Kommissionen vurdere om der er behov for ændringer i forhold til stoffer med hormonforstyrrende effekter. Artikel 16 Nanomaterialer Produkter, der indeholder nanomaterialer, skal anmeldes særligt til Kommissionen seks måneder inden de markedsføres (farvestoffer, UV-filtre samt konserveringsmidler er undtaget denne anmeldelsespligt). Anmeldelsen skal blandt andet indeholde information omkring partikelstørrelse, fysiske og kemiske egenskaber, toksikologisk profil, forventet eksponering samt andre sikkerhedsdata for produktet. Kommissionen kan efterfølgende, hvis produktet medfører en risiko for forbrugeren, forbyde anvendelsen af det pågældende nanomateriale. Vær desuden opmærksom på nye regler for mærkning af nanomaterialer, som er beskrevet i artikel 19 (jf. nedenfor). Artikel 17 Spor af forbudte stoffer (urenheder) Regulering af urenheder specificeres yderligere. Det angives i den forbindelse, at utilsigtet tilstedeværelse af små mængder forbudte stoffer, der stammer fra naturlige eller syntetiske bestanddele, fremstillingsprocessen, oplagring, overført fra emballage, som er teknisk uundgåelig, accepteres såfremt tilstedeværelsen er i overensstemmelse med artikel 3 (dvs., at urenhederne ikke må udgøre en risiko for menneskets sundhed). Artikel 19 Mærkning Alle produkter skal mærkes med firmanavn og adresse for den ansvarlige person. I tilfælde af flere adresser, fremhæves den adresse, hvor den ansvarlige gør dossieret med 1 Forordningen anvender GHS/CLaP-terminologien, hvor kategori 3 ændres til kategori 2. 2 Forordningen anvender GHS/CLaP-terminologien, hvor kategori 1 og 2 ændres til henholdsvis kategori 1A og 1B.

5 produktinformationer let tilgængeligt (fx via understregning el. lign.). Derudover skal oprindelseslandet for importerede kosmetiske produkter angives. Alle ingredienser på nanoform (herunder også UV-filtre, konserveringsmidler og farvestoffer) skal mærkes i ingredienslisten, og relevante INCI-navne skal således efterfølges af termen (nano). Det bliver obligatorisk at anvende ordene Ingredients, Parfum og Aroma, og man kan således ikke længere nøjes med at anføre fx Ingredienser i indledningen til ingredienslisten. Artikel 20 - Produktanprisninger Kommissionen udarbejder kriterier til dokumentation for anvendelse af bestemte typer af anprisninger. Det vides endnu ikke, hvilke anprisninger, som vil blive underlagt særlige krav i forhold til dokumentation. Artikel 23 Alvorlige uønskede virkninger Den ansvarlige person og distributører skal omgående anmelde alvorlige uønskede virkninger til den kompetente myndighed i det land, hvor den uønskede virkning er forekommet. Artikel 24 Oplysninger om stoffer Såfremt der opstår tvivl om sikkerheden af et stof i et kosmetisk produkt, kan en kompetent myndighed kræve en liste (fra den ansvarlige person) over alle de kosmetiske produkter, som indeholder det pågældende stof. Listen skal desuden angive de anvendte koncentrationsniveauer. Artikel 33 INCI Kommissionen pålægges at udarbejde og opdatere en fælles liste (glossar) over ingrediensnavne (INCI-listen). Ingrediensnavne skal anvendes til mærkning af kosmetiske produkter senest 12 måneder efter navnene offentliggøres i EU s Lovtidende. Artikel 40 Ikrafttrædelse Reglerne i forordningen skal overholdes fra den 11. juli 2013, dog med følgende undtagelser: 1. december 2010 Artikel 15 vedr. CMR-stoffer finder anvendelse fra den 1. december 2010 (CMR-stoffer i katagori 1 og 2 kan anvendes, såfremt de overholder særlige krav). 11. januar 2013 Artikel 16 vedr. anmeldelse af et produkt med nanomaterialer til Kommissionen finder anvendelse fra den 11. januar 2013.

6 Vær desuden opmærksom på, at anmeldelse af produkter til det fælles EU register (artikel 13) kan påbegyndes allerede fra den 11. januar Efter denne dato vil en eventuel anmeldelse i henhold til artikel 13 i Forordningen erstatte (de gamle) nationale anmeldelsesordninger.

7

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Vejledning for downstream-brugere

Vejledning for downstream-brugere VEJLEDNING Version 2.0 December 2013 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 17. november 2014 Samlenotat vedrørende rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den 27. maj 2013 Samlenotat vedrørende rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Reg.nr. 9044 Dansk Legeplads Sikkerhed Smerupvej 18 4653 Karise Telefon: 40 68 94 69 Fax: 56 71 08 03 E-mail: nz@mail.dk www.dansklegepladssikkerhed.dk Inspektion af legepladsredskaber På foranledning

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

COSMETICS EUROPE RETNINGSLINIER FOR ANSVARLIG REKLAME OG MARKEDSKOMMUNIKATION

COSMETICS EUROPE RETNINGSLINIER FOR ANSVARLIG REKLAME OG MARKEDSKOMMUNIKATION COSMETICS EUROPE RETNINGSLINIER FOR ANSVARLIG REKLAME OG MARKEDSKOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 1.1. Regelsæt... 2 1.2. Definitioner... 2 1.3. Anvendelsesområde... 3 1.4. Deltagelse

Læs mere

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Definitioner... 3 3. Anvendelsesområde... 5 3.1 Reglerne gælder for alle kommercielle

Læs mere

Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering

Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Appendix 3 Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Regulering af genom-undersøgelser 1 udbudt af private firmaer direkte til forbrugeren: Definition og lovgivning

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1126 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer Juli 2014 Gældende fra 13. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A`s... 8 2.

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere