Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?"

Transkript

1 Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: Mobil:

2 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian Daugaard Maskinmester Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøkonsulent ALECTIA A/S Arbejdsområder og opgaver Underviser på arbejdsmiljøuddannelsen Rådgivning vedr. Arbejdsmiljøloven Udarbejdelse af branchevejledninger Risikovurdering af maskiner og anlæg Hvem er I - kort præsentation?

3 Formål Forståelse for og indsigt i: Reglerne der gælder for indretning af tekniske hjælpemidler, herunder Maskindirektivet og reglerne for CE-mærkning. (Implementeret i dansk lovgivning i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 612 om Indretningen af tekniske hjælpemidler) Sammenhængen mellem reglerne for indretning af tekniske hjælpemidler og reglerne for anvendelse af tekniske hjælpemidler Maskinsikkerhed og risikovurdering af maskiner Hvad betydning udskiftning af en maskindel har for CE-mærkningen Ansvarsplacering i forhold til Maskindirektivet, når/hvis en maskine ændres, ombygges. Hvem er i så fald fabrikanten Samlet set er det ønsket, at uddannelsen vil danne grundlag for, at der kan arbejdes mere målrettet med at forebygge arbejdsulykker.

4 Maskindirektivet (MD)

5 CE-mærkede maskiner Maskinen er sikker, for den er jo CE-mærket Vi kan vel bare bygge maskinen om så den passer til vores behov hvis vi nu lige sætter et transportbånd her, så Jeg må gerne demontere sikkerhedsforanstaltninger på maskinen bare det er kortvarigt og jeg tænker mig om og passer på brugsanvisningen?? Jeg troede det var en del af emballagen!!.

6 Eksempler på direktiver Maskindirektivet ATEX direktivet Byggevaredirektivet Direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet EMC Lavspændingsdirektivet Og mange, mange flere.. Hvorfor laves der direktiver?

7 Hvor finder vi reglerne? Beskrives i maskindirektivet EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning) Er yderligere beskrevet i kapitel 2 i Bek. 612 om indretning af tekniske hjælpemidler

8 Hvad er omfattet af kapitel 2? Uddrag af Bek. 612 om indretning af tekniske hjælpemidler: 5. Bestemmelserne i kapitel 2 gælder for: maskiner udskifteligt udstyr sikkerhedskomponenter løftetilbehør kæder, tove og stropper aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler samt delmaskiner

9 Hvad er omfattet af kapitel 2? Uddrag af Bek. 612 om indretning af tekniske hjælpemidler: 8. Ved maskine forstås produkter, der er anført i 5, nr Stk. 2. Ved maskine forstås desuden en samling af indbyrdes forbundne dele eller komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig, forsynet med eller beregnet til at blive forsynet med et andet drivsystem end den menneskelige eller animalske kraft anvendt direkte, og som er sammensat med henblik på en nærmere fastlagt anvendelse. Stk. 6. Ved maskine forstås derudover en række dele eller mekaniske komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig, som er indbyrdes forbundne, bestemt til løft af byrder, og som udelukkende drives ved menneskelig kraft.

10 Hvad er omfattet af kapitel 2? Uddrag af Bek. 612 om indretning af tekniske hjælpemidler: 11. Ved løftetilbehør forstås en komponent eller udstyr, der gør det muligt at foretage anhugning af byrden, og som ikke er fastgjort til løftemaskinen. Det er anbragt mellem maskinen og byrden, på selve byrden, eller er beregnet til at udgøre en integreret del af byrden og markedsføres særskilt. Til løftetilbehør henregnes også løftekæder/ tovstropper og deres komponenter. Stk. 2. Ved kæder, tove og stropper forstås kæder, tove og stropper, der er konstrueret og fremstillet til løftefunktioner som en del af en løftemaskine eller af løftetilbehør.

11 CE-mærkes?

12 CE-mærkes?

13 CE-mærkede maskiner Ansvar for maskinens indretning Fabrikanten har det fulde ansvar for at hans maskine overholder alle relevante krav, når den overdrages til brugeren.

14 CE-mærkede maskiner Ansvar for maskinen i brug Arbejdsgiveren har det fulde ansvar for at hans maskiner overholder alle relevante krav, når maskinen bruges. HUSK: Gå aldrig ud fra, at maskinen er sikker, fordi den har CE-mærkning!

15 Ny CE-mærket maskine Klar til brug?

16 CE-mærkning Hvis man bygger en maskine enten til andre eller til eget brug har man samme ansvar og pligter: Forpligtelser: Lav en sikker maskine med udgangspunkt i VSSK i maskindirektivet samt relevante standarder. Lav risikovurdering + evt. risikonedsættende tiltag Lav dokumentation (teknisk dossier). Lav brugsanvisning. Mærk maskinen. Underskriv overensstemmelseserklæring CE-mærkning af hele anlægget.

17 Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav (VSSK) Tekniske indretningskrav (beskrevet i Bilag 1) Maskinen skal konstrueres og fremstilles således, at den kan fungere og kan betjenes, indstilles og vedligeholdes, uden at personer udsættes for risiko, når disse operationer foretages på de betingelser, der er foreskrevet, men også under enhver forkert brug heraf, der med rimelighed kan forudses.

18 Risikovurdering Systematisk metode til kortlægning, vurdering og imødegåelse af risici. Skal laves for drift rengøring vedligehold opstilling - transport mv. MD bilag 1 - VSSK erne. Risikovurderingen foretages ud fra: - Vurdering af konsekvens - Vurdering af sandsynlighed - Prioritering

19 Valg af løsning til imødegåelse af risici Metode 1: Egensikker konstruktion Metode 2: tekniske beskyttelsesforanstaltninger. Metode 3: brugerinformation: På maskinen skiltning, signaler, alarmer I brugsanvisning krav til uddannelse, personlige værnemidler, organisering af arbejdet mv. Begrænsninger i maskinens anvendelse.

20

21 Typiske farekilder Roterende maskindele Bevægelige maskindele Skærende dele Varme dele Faldende genstande Strømførende dele Støj/vibrationer Kropstillinger Dampe Støv Arbejde i højden

22 Typiske maskinsikkerhedsstandarder DS/EN ISO 12100:2010 Maskinsikkerhed Generelle principper for konstruktion Risikovurdering og risikonedsættelse. DS/EN ISO Fareområder og sikkerhedsafstande for beskyttelse af hænder, arme, ben og fødder DS/EN 953 Generelle krav til konstruktion og fremstilling af faste og bevægelige beskyttelsesskærme DS/EN ISO (1,2,3 og 4) Adgangsveje, platforme, gangbroer, trapper, stiger og gelændre DS/EN ISO Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer. DS/EN Elektrisk udstyr på maskiner DS/EN ISO Nødstop - Principper for udformning

23 Sammenhæng mellem Maskindirektiv og national lovgivning. Maskindirektivet er EU-lov. Det er et krav at Eu s direktiver implementeres i national lovgivning. Maskindirektivet er implementeret i DK lovgivning via bekendtgørelse 612 om indretning af tekniske hjælpemidler (tidligere bek. 561) Derudover kan der være anden national lovgivning der skal følges i forbindelse med anvendelse af maskinen (mere herom senere)

24 Sammenhæng mellem Maskindirektivet og harmoniserede standarder Harmoniserede standarder svarer til vejledninger, der angiver bestemte principper for hvordan maskinen skal bygges og udformes. Det er ikke et krav at de følges. Hvis de følges, antages det at maskinen er i overensstemmelse med de væsentlige krav i direktiverne.

25 De harmoniserede standarder Standarder inddeles i niveauer: A-standarder Overordnede standarder, der angiver generelle principper. Kan anvendes på alle typer maskiner. B-standarder Indeholder fælles sikkerhedsaspekter (afstande, ergonomi mv) eller fælles sikkerhedsanordninger (afskærmning, tohåndsbetjening mv) som kan anvendes for en række maskiner. C-standarder Detaljerede sikkerhedskrav til enkelte maskiner eller bestemte maskintyper

26 Delmaskiner Delmaskiner må ikke CE mærkes. Med leveringen af en delmaskine skal følge: Inkorporeringserklæring (off. Sprog i anvendelsesland). Inkorporeringserklæring skal indgå i den samlede maskines tekniske dossier. Monteringsvejledning (off. Fællesskabssprog) skal omfatte en beskrivelse af vilkårene for at sikre korrekt samling med den endelige maskine, uden at sikkerhed og sundhed bringes i fare. Der skal udarbejdes teknisk dokumentation (dossier) der viser hvilke VSSK der er opfyldt, div. Afprøvninger (fællesskabssprog og opbevares i ti år)

27 Bilag 4 maskiner særligt farlige maskiner Personløftere med lodret styrtrisiko over 3 meter Boltpistoler Aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler inkl. afskærmning Bærbare kædesave til bearbejdning af træ Fleste typer træbearbejdningsmaskiner med manuel ilægning Bordrundsave, Afrettere, Tykkelseshøvle, Båndsave Særlige procedurer: fx Indrettes 100 % iht. C-standard samt fx EF- typeafprøvning af særligt organ, intern fabrikskontrol eller akkrediteret kvalitetsstyringssystem SKAL FREMGÅ AF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGEN Fremgår også af Brugsvejledningen

28

29 Ombygning af maskiner CE-mærkede maskiner Du bliver selv fabrikant- Oprindelig CEmærkning ikke længere tilstrækkelig. Maskiner fra før 1995: Maskiner leveret til brug før 1995 er ikke omfattet af maskindirektivet. For disse maskiner gælder AT-bekendtgørelse nr. 612 om indretning af tekniske hjælpemidler (tidligere AT-bekendtgørelse nr. 561) Niveau for sikkerhed er beskrevet i AT-vejledning B.1.3 om Maskiner og maskinanlæg samt ATvejledning B.1.4 om Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg.

30 Gamle maskiner = maskiner fra før 1995

31 Hvornår skal sidstnævnte maskiner CE-mærkes? Der er krav om CE-mærkning i følgende tilfælde: Ved ombygning af maskinen så der ændres væsentligt på virkemåde, kapacitet, omdrejningshastigheder, tryk mv. Væsentlige ændringer i styresystem. Sammenbygning med andre maskiner, både CEmærkede og ikke CE-Mærkede.

32 Sammenbygning af maskiner Hvis to gamle maskiner sammenbygges, vil det kræve at maskinen CE-mærkes. Hvis en gammel og en ny maskine sammenbygges, vil det kræve en ny risikovurdering og CE-mærkning. Hvis to nye maskiner sammenbygges, vil det være nok at foretage en vurdering de risici, der opstår som følge af sammenbygningen. (det lille tekniske dossier) Derudover skal der også laves ny brugsanvisning.

33 CE mærkes?

34 Ny maskine indbygges i eksisterende maskine Ny maskine er CE-mærket og fungerer uafhængigt Indbygningen er dækket af den ny maskines brugsanvisning Ej krav om NY CE-mærkning. OBS!! Maskine/anlæggets dokumentation/brugsanvisning skal opdateres Hvis indbygningen ikke er dækket af maskinens brugsanvisning kræves der: Risikovurdering af evt. nye risici - foretages af den der indbygger OBS!! Anlæggets dokumentation/brugsanvisning skal opdateres Samles i et miniteknisk dossier (forudsætning: begge maskiner er CE-mærkede)

35 Brugsanvisning Husk at det i forbindelse med ombygning af en maskine ofte er nødvendigt at foretage en del ændringer i maskinens brugsanvisning.

36 Brugsanvisning Uddrag af Bek. 612, kapitel 2 om indretning af tekniske hjælpemidler: 23. Med enhver maskine skal følge en original brugsanvisning, der mindst opfylder kravene i bilag I. Brugsanvisningen skal ledsage den enkelte maskine ved levering. Stk. 2. Såfremt den originale brugsanvisning ikke foreligger på dansk, skal fabrikanten eller dennes repræsentant eller den der indfører maskinen til brug i Danmark, oversætte den til dansk.

37 Brugsanvisning Uddrag af bilag 1: Brugsanvisning Alle maskiner skal være ledsaget af en brugsanvisning på det eller de officielle fællesskabssprog i den medlemsstat, hvor maskinen markedsføres eller tages i brug. Brugsanvisningen, som ledsager maskinen, skal være en»original brugsanvisning«eller en»oversættelse af den originale brugsanvisning«. I sidstnævnte tilfælde skal oversættelsen være vedlagt en»original brugsanvisning«. Som en undtagelse herfra kan vedligeholdelsesvejledningen, der er beregnet på et specialiseret personale, der arbejder direkte for fabrikanten eller dennes repræsentant, affattes på kun ét fællesskabssprog, der forstås af dette personale. Brugsanvisningen skal udarbejdes i henhold til de nedenfor anførte principper Generelle principper for udarbejdelsen a) Brugsanvisningen skal udarbejdes på et eller flere officielle fællesskabssprog. Påskriften»original brugsanvisning «skal anføres på den eller de sprogudgaver, som fabrikanten eller dennes repræsentant påtager sig ansvaret for. b) Hvis der ikke findes nogen»original brugsanvisning«på anvendelseslandets officielle sprog, skal fabrikanten eller dennes repræsentant, eller den, der indfører maskinen i det pågældende sprogområde, sørge for en oversættelse til det eller de pågældende sprog. På disse oversættelser skal anføres»oversættelse af den originale brugsanvisning«. c) Brugsanvisningens indhold skal ikke alene dække maskinens tilsigtede brug, men også tage højde for enhver forkert brug heraf, der med rimelighed kan forudses. d) For maskiner, der er bestemt til at blive anvendt af ikke-professionelle brugere, skal affattelsen og præsentationen af brugsanvisningen tage hensyn til det generelle uddannelsesniveau og den indsigt, som med rimelighed kan forventes af disse brugere Brugsanvisningens indhold Alle brugsanvisninger skal, hvor det er relevant, mindst indeholde følgende informationer: a) fabrikantens og dennes repræsentants firmanavn og fulde adresse b) maskinens betegnelse, som anført på selve maskinen, bortset fra serienummeret (jf. punkt ) c) EF-overensstemmelseserklæringen eller et dokument, der angiver indholdet af EF-overensstemmelseserklæringen og maskinens karakteristika, men ikke nødvendigvis serienummeret og underskriften d) en generel beskrivelse af maskinen e) tegninger, diagrammer, beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for brug, vedligeholdelse og reparation af maskinen og for at kontrollere, om den fungerer korrekt f) en beskrivelse af den eller de betjeningspladser, hvor operatørerne kan forventes at befinde sig g) en beskrivelse af maskinens tilsigtede brug h) advarsler om måder, som maskinen ikke må anvendes på, men som erfaringen viser kan forekomme i) instruktioner for montering, opstilling og tilslutning, herunder tegninger, diagrammer og fastgørelsesanordninger, og angivelse af den ramme eller installation, som maskinen skal monteres på j) instruktioner vedrørende installation og montage med henblik på at mindske støj og vibrationer k) instruktioner for ibrugtagning og brug af maskinen og om nødvendigt instruktioner for oplæring af operatørerne l) udformning, beskyttelsesforanstaltninger og supplerende beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet m) instruktioner om de beskyttelsesforanstaltninger, brugeren skal træffe, herunder, hvor det er relevant, hvilke personlige værnemidler, der skal stilles til rådighed n) de vigtigste kendetegn for værktøjer, der kan monteres på maskinen o) demontering, ude af brug, under afprøvninger eller i tilfælde af forudsigelige svigt p) instruktioner for, hvordan transport, håndtering og opbevaring kan ske på en sikker måde, ved angivelse af maskinens og dens forskellige deles masse, når de jævnligt skal transporteres adskilt q) fremgangsmåden ved uheld eller nedbrud. Hvis der vil kunne indtræde blokering, skal det fremgå, hvilken fremgangsmåde der skal anvendes, så ny igangsætning kan ske uden fare r) beskrivelse af, hvilke justerings- og vedligeholdelsesoperationer der skal udføres af brugeren, samt hvilke forebyggende vedligeholdelsesforanstaltninger der skal overholdes s) instruktioner om, hvordan justering og vedligeholdelse kan udføres på en sikker måde, herunder hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal træffes under disse operationer t) specifikationer for de reservedele, der skal benyttes, når de berører operatørernes sikkerhed og sundhed u) informationer om luftbåren støjemission som anført nedenfor: det A-vægtede lydtryksniveau på betjeningspladserne, når det overstiger 70 db(a). Hvis niveauet ligger under eller svarer til 70 db(a), skal dette være anført den maksimale øjebliksværdi af det C-vægtede lydtryksniveau på betjeningspladserne, når det overstiger 63 Pa (130 db i forhold til 20 μ Pa) det A-vægtede lydeffektniveau fra maskinen, når det A-vægtede lydtryksniveau på betjeningspladserne overstiger 80 db(a). Disse værdier skal enten være reelt målt for den pågældende maskine, eller være fastsat på grundlag af måling foretaget på en teknisk set tilsvarende maskine, som repræsenterer den maskine, der skal fremstilles. Når maskinen er meget stor, angives i stedet for det A-vægtede lydeffektniveau de A-vægtede lydtryksniveauer på nærmere angivne steder omkring maskinen. Når de harmoniserede standarder ikke anvendes, skal støjen måles ved anvendelse af den mest hensigtsmæssige målemetode, tilpasset maskinen. Når der er angivet lydemissionsværdier, skal usikkerheden ved beregningen af disse værdier specificeres. Der skal redegøres for funktionsvilkårene for maskinen under målingen og for, hvilke metoder der er anvendt ved målingerne. Såfremt betjeningspladsen eller -pladserne ikke er fastlagt eller ikke kan fastlægges, skal det A-vægtede lydtryksniveau måles i en afstand af 1 m fra maskinens overflade og i en højde af 1,60 m fra gulvet eller sokkelen. Stedet for og værdien af det maksimale lydtryksniveau skal være angivet. Hvis fællesskabssærdirektiverne indeholder bestemmelser om andre angivelser af lydtryksniveauet eller lydeffektniveauet, finder disse direktiver anvendelse i stedet for dette punkt

38 Overensstemmelseserklæring samt mærkning af maskinen Når alt er på plads udformes overensstemmelseserklæringen. Dette er jeres (som fabrikant) underskrift på at anlægget efter jeres opfattelse opfylder MD samt relevante harmoniserede standarder. Der sættes CE-mærke samt entydigt genkendelig mærkning på anlægget.

39 Tekniske hjælpemidler Omfattet af Kapitel 3 i Indretningsbekendtgørelsen Gamle IKKE CE-mærkede maskiner Øvrige tekniske hjælpemidler (ikke MASKINER) Sækkevogne Stilladser Stiger Pallereoler Manuelt betjente løfteredskaber ibrugtaget før 95. Trillebør med øjebolte til brug for løft Big bags Liftnet Containere OBS Selvstændigt markedsførte løfteøjer, wirer, kæder mm. er omfattet af MD Ikke mekaniske betonspande

40 Tekniske hjælpemidler 37. Et teknisk hjælpemiddel skal være forsvarligt konstrueret og forsvarligt udført af egnede materialer under hensyn til de påvirkninger, som det kan påregnes at blive udsat for, så det har den ud fra sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn fornødne styrke og holdbarhed. Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, hvori der er eller kan opstå tryk, temperaturer, materialespændinger eller andre påvirkninger, som kan forårsage farlige tilstande, skal være således konstrueret og udført eller være forsynet med sådant udstyr til begrænsning af påvirkningerne, at de forsvarlige og evt. fastsatte grænser herfor ikke overskrides. Om nødvendigt skal hjælpemidlet være forsynet med et varslingsudstyr, der automatisk træder i funktion, hvis sådanne grænser overskrides.

41 Risikovurdering?

42

43 Brugsanvisning Uddrag af Bek. 612, kapitel 3 om indretning af tekniske hjælpemidler: 51. Med leveringen af et teknisk hjælpemiddel skal følge sådan brugsanvisning, som er nødvendigt for, at hjælpemidlet kan anvendes, transporteres og opstilles sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt holdes i forskriftsmæssig stand. Hertil hører fornødne angivelser, planer, diagrammer o.l. for hjælpemidlets indretning og funktion, oplysning om farer eller andre særlige forhold ved hjælpemidlet, herunder begrænsninger i brugen, som kan have betydning for sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet, og som ikke er almindeligt kendt. Den skal desuden indeholde oplysning om evt. særlige sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige i forbindelse med hjælpemidlets anvendelse, transport, opstilling og vedligeholdelse. Er personlige værnemidler nødvendige, skal brugsanvisningen give oplysning om disses art og anvendelse, som er i overensstemmelse med de regler, der måtte være givet herom. Stk. 2. Brugsanvisningen skal være fyldestgørende og let forståelig for dem, der kan påregnes at skulle benytte den. Den skal være affattet på dansk, medmindre andet følger af særregler, eller direktøren for Arbejdstilsynet tillader eller stiller krav om et andet sprog. Stk. 3. I det omfang det kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal brugsanvisningen, væsentlige dele heraf eller henvisninger til den være angivet direkte på hjælpemidlet eller på skilt, opslag e.l., til opsætning ved dette.

44 Anvendelse Ansvar for maskinens indretning CE-mærkede maskiner Fabrikanten har det fulde ansvar for at hans maskine overholder alle relevante krav, når den overdrages til brugeren. Andre maskiner Følger almindelige regler for produktansvar Ansvar for maskinen i brug Arbejdsgiveren har det fulde ansvar for at hans maskiner overholder alle relevante krav, når maskinen bruges.

45 CE-mærkede maskiner Ansvar for maskinens indretning Fabrikanten har det fulde ansvar for at hans maskine overholder alle relevante krav, når den overdrages til brugeren.

46 Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler (bek af 15 december Her stilles kravene i forhold til anvendelse af tekniske hjælpemidler. Der vil typisk være tale om problemstillinger indenfor følgende områder: Instruktion Anvendelse i overensstemmelse med anvisninger i brugsanvisning. Eftersyn og vedligeholdelse. Krav til lovpligtig uddannelse Begrænsning i brug i forhold til alder, fysisk og psykisk formåen mv.

47 Eftersyn Sikrer at udstyret er vedligeholdelsesmæssigt i orden at bruge Sikkerhedsudstyr OK Tjekke styrke Undgå farlige eller ukontrollerede nedbrud Forebygger ulykker Erfaringer viser at der sker ulykker pga. misvedligeholdelse og dårlig stand

48 Hvad ser vi ofte ved indkøb? Mangelfuld dokumentation ofte på fremmedsprog - Brugsanvisningen er vigtig for sikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse og instruktion. Sikkerhedsmæssige forbedringsmuligheder i forhold til MD fx adgang til farezoner, dårlige adgangsforhold (eliminer, reducer, instruer) Nyetablering har givet uventede støjbelastninger støjkrav ikke stillet eller upræcist formuleret (MD sætter ingen grænser for støjen!) Ergonomiske forhold ikke tilgodeset - specielt ikke ved rengøring og vedligehold. lange rækkeafstande ved ilægning eller fratagning. tunge løft ved omstilling og skift af værktøjer manglende mulighed for at indstille højden til medarbejdere af forskellig højde belastende og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved rengøring, reparation og vedligehold.

49 Undgå de værste fælder Ved ny indkøb af maskiner: brug evt. standarderne som aftalegrundlag eller skriv ind i kontrakten at I vil have adgang til deres risikovurdering. Hvis i selv bygger: Lav risikovurdering fra starten af projektet. Find evt. standarder (gerne C-standarder). Inddrag eksterne sagkyndige til de opgaver i ikke selv har styr på (i kan blive stillet til ansvar for det en dag). Brug evt. en tjekliste med alle punkterne fra Bilag 1 for at få systematikken med. De problemer der findes kan med fordel beskrives og behandles i hver sit skema med beskrivelse af problem samt korrigerende handling. Hvis man bruger færdige risikovurderingsværktøjer: Husk at resultaterne altid afhænger af ting som i har defineret. Brug altid jeres sunde fornuft. Ved sammenbygning af maskiner: gør jer klart fra starten hvem der skal have ansvaret for samlet risikovurdering og mærkning af anlægget (det er her besparelser sommetider er blevet dyre.) Betaling: Betal først sidste afdrag når i er sikre på at i har fået det i har bestilt (også dokumentationen)

50 Gode link - maskiner Håndværktøj - brugsanvisninger Træbearbejdningsmaskiner Jern og metal Sikring af maskiner Gode løsninger ndustrien/2_branchevejledninger/sikring%20af%20maski ner/maskinsikkerhed_lille.pdf

51 Scan QR-koden for at tilføje mine kontaktoplysninger til din telefonbog

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

Maskiner og maskinanlæg

Maskiner og maskinanlæg Maskiner og maskinanlæg At-vejledning B.1.3 Maj 2004 Erstatter At-anvisning nr. 2.2.0.1 af november 1996 Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Få tjek på maskinsikkerheden

Få tjek på maskinsikkerheden Få tjek på maskinsikkerheden Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Vejledning til arbejdsmiljøkonsulenten Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland,

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA)

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Sikker legeplads Håndbog til ejere og andre med ansvar for v e d lig e h o ld e ls e Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Flere oplysninger kan rekvireres på hjemmeside: www.rospa.com/playsafety

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

Indledning Regler Arbejdsmiljøproblemer

Indledning Regler Arbejdsmiljøproblemer Indledning Denne vejledning omhandler arbejdsmiljøet i fiskeindustrien og udtrykker det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker at fremme ved arbejde i fiskeindustrien. Med Arbejdstilsynets planlagte

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.4. Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.4. Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.4 Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg,

Læs mere

Sikring af maskiner. Gode løsninger. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Sikring af maskiner. Gode løsninger. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Sikring af maskiner Gode løsninger Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Maskiningeniør -

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin- og el-sikkerhed Efterår 2012 & Forår 2013 Introduktion til Maskindirektivet og CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg Sikkerhedsfunktioner

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere