Modeldampklubben - Teknisk publikation nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modeldampklubben - Teknisk publikation nr. 1"

Transkript

1 I Klubnyt nr. 101 fra 2003 skrev jeg en artikel vedr. småkedler med et rumindhold under 2 l, som vi iht. det Europæiske trykpartsdirektiv blot kan producere iht. god håndværksmæssig praksis. Det fremgik af min artikel de 2 l skal udnyttes særdeles effektivt mht. hedefladeopbygning, for at yde tilstrækkelig damp til de større modeller. Kedler over denne størrelse er imidlertid omfattet af direktivets krav, og skal konstrueres, fremstilles og godkendes i henhold hertil. For den som skaffer sig en kopi af direktivet, og forsøger at sætte sig ind i det, kan teksten virke uoverskuelig og kravene uoverkommelige at honorere. Formålet med dette skrift er at redegøre for hvorledes man som modelbygger kan komme igennem junglen. Direktivet hedder rettelig European Pressure Equipment Direktive 97/23/EC eller forkortet PED 97/23/EC. Det er i Danmark oversat og udgivet som Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af. 23. september Det omhandler alle former for trykbeholdere og har til formål at sikre, at disse ikke indebærer nogen sikkerheds - eller sundhedsrisiko og dermed frit kan handles indenfor Europas grænser. Direktivet gælder overalt. Det vil sige at tidligere tiders skelnen mellem landkedler, marinekedler og mobile kedler ikke længere findes, for så vidt angår fremstillingen af kedlerne. Alle relevante myndigheder indenfor disse tre områder accepterer kedler som er fremstillet iht. direktivet. Direktivet inddeler beholderne, og dermed kedlerne, i kategorier, og kravene strammes med stigende produkttal for trykket målt i bar (atmosfære!) x rumindhold målt i liter. (Se skema 1 på side 5). Den næste grænseværdi større end 2 l hedder i direktivet 50 bar x liter (kategori I modul A), hvilket er en ret anseelig kedelstørrelse, som kan levere damp nok til de allerfleste af de maskiner vi kunne komme i tanke om at bygge. For at starte med slutningen, så er det ultimative bevis på at kedlen må tages i anvendelse, at den foruden det sædvanlige kedelskilt med relevante tekniske oplysninger, er forsynet med bogstaverne CE, som indikerer at den er fremstillet iht. direktivets krav. For at være berettiget til at forsyne kedlen med dette mærke, skal fremstilleren (modelbyggeren) udfærdige en såkaldt overensstemmelses erklæring, som indeholder samme oplysninger som kedelskiltet, samt redegørelse for beregningsgrundlaget. Ligesom den øvrige dokumentation (tegninger, beregninger osv.) skal denne erklæring imidlertid ikke skal sendes nogen steder hen, og ikke godkendes af andre end fremstilleren selv. Den skal derimod arkiveres af fremstilleren og kunne forelægges hvis Arbejdstilsynet eller anden relevant myndighed en dag skulle kræve at se den. Ved fremstilling af kedler med et produkttal under eller lig med 50 bar x liter, er fremstilleren med andre ord selvgodkendende. Dette skal under ingen omstændigheder opfattes som et signal til et gå på kompromis. I yderste konsekvens kan man risikere at stå uden sin private ansvarsforsikrings opbakning i tilfælde af en ulykke med den pågældende kedel. Revision 1: 26. August 2009 Side 1 af 7

2 Når man er selvgodkendende, og når det derfor er ens eget ansvar at tolke reglerne, kan det i sagens natur ikke lade sig gøre at få nogen myndighed til at fremkomme med en egentlig godkendelse af fremstillingsprocedurerne. Nærværende beskrivelse er imidlertid pr. korrespondance med Kurt Andersen ved Arbejdstilsynet anerkendt som en god procedure der opfylder kravene. Der er i direktivet stillet krav til følgende fremstillingstrin: (se skema 2 på side 5) 1. Forhåndsbeskrivelse af fremstillingen 2. Beregning og tegning 3. Kontrol af beregninger 4. Anvendelse af godkendte materialer 5. Svejserens håndværksmæssige færdigheder 6. Svejsefuger og svejsemetoder 7. Kontrol af svejsning 8. Trykprøve 9. Kontrol af sikkerhedsudstyr 10. Instruktionsbog 11. Udfærdigelse af overensstemmelses erklæring 12. CE mærke skilt Punkt 1 er principielt det som normalt kendetegnes et Kvalitetssikrings system. Beskrivelsen skal redegøre for fremstillingsgangen trin for trin. F.eks. kan den med navns nævnelse redegøre for hvem man vil have til at gennemse tegninger og beregninger, hvem man vil have til at kontrollere svejsningerne, og hvem man vil have til at overvære trykprøven og kontrollere sikkerhedsudstyr. Baggrunden for dette krav er, at den tvinger fremstilleren til at tage stilling til hvordan de enkelte problemer skal løses inden de opstår. Derved undgås at man pludselig springer videre i processen uden at have sikret sig at den anvendte metode opfylder intentionerne i direktivet. Punkt 2 forudsætter at kedlen beregnes iht. et regelsæt gældende for et af EU landene. Hermed skal i princippet forstås, at hvis kedlen er fremstillet efter regler gældende i et land, så skal myndighederne i et andet land acceptere dem. Da konstruktionsregler for rigtige kedler i skala 1:1 på en række punkter ikke kan anvendes med fornuft i model størrelse, skal man nok prøve at gå efter regler som er gældende i modelklub sammenhæng i f.eks. England eller Holland. Endelig kan man jo købe et sæt tegninger med tilhørende beregninger og svejseanvisninger. Blot skal man hele tiden huske på at man under alle omstændigheder stadig selv har ansvaret! Revision 1: 26. August 2009 Side 2 af 7

3 Punkt 3 Hvis man selv har udfærdiget beregningerne bør de gennemses af en anden person med den fornødne tekniske indsigt for at afsløre eventuelle fejl. Bemærk at der ikke stilles formelle krav hverken til beregner eller kontrollør. Punkt 4. Til kedelfremstilling skal anvendes materialer med bestemte egenskaber. Disse egenskaber bevidnes fra materialeleverandørens side med et såkaldt 3.1.B certifikat, idet nærværende skrift kun tager stilling til anvendelse af lavtlegeret kedelstål. De stålmaterialer vi bør anvende hedder for pladers vedkommende P265GH (tidligere H II) og for rørs vedkommende P235 TR1 eller TR2 (tidligere St III). For at sikre sig at materialerne er certificerede, kan man enten købe dem hos en grossist eller hos et firma som selv anvender de pågældende materialetyper i produktionen. De enkelte plade-og rørstykker skal mærkes med et identifikationsnummer i forbindelse med udskæringen, således at de efterfølgende kan sammenholdes med certifikatet. Man afgør selv mærkningsmetoden, men mærkerne skal være synlige indtil kedlen er færdig fremstillet og behørigt CE mærket. Alle firmaer som arbejder efter et anerkendt kvalitetssikrings system har en sådan mærkningsmetode, men hvis man f.eks. selv har hjemskaffet en certificeret plade til den lokale smed, som blot lægger flammeskæringsudstyr til opgaven, kan man bare anvende et selvopfundet nummersystem. Det vigtige er at man beskriver den valgte metode i fremstillingsbeskrivelsen, og naturligvis sikrer sig en kopi af certifikatet. Punkt 5. Svejsningen skal naturligvis udføres af en person med de fornødne håndværksmæssige færdigheder, uden at der dog stilles krav om et myndighedsgodkendt svejsercertifikat. I tvivlstilfælde kan man lade en person med et godkendt svejsercertifikat overvære en svejseprøve, og evt. lade ham udfærdige en erklæring om at svejserens færdigheder er OK, for de svejsetyper der påtænkes anvendt. Punkt 6. Det skal enten på tegningerne eller på et selvstændigt dokument kaldet svejseprocedurer angives hvordan svejsefugerne skal udformes samt hvilken elektrodetype som skal anvendes. Punkt 7. Svejsningerne skal visuelt kontrolleres af en erfaren svejser med henblik på at afsløre utilladelige fejl. I henhold til direktivet stilles ikke krav om NDT (ikke destruktiv afprøvning), men hvis der f.eks. gennemføres en såkaldt penetrationsprøve, kan man i beregningerne tillade sig at belaste svejsningerne mere end hvis man ikke gennemfører prøven. Hvis man udelukkende anvender visuel kontrol, kan svejsningernes styrketal kun sættes til 0,7. Det vil sige, at det er svejsningerne og ikke pladestyrken som dikterer pladetykkelsen ved en V fuge samling. Punkt 8. Kedlen skal trykprøves med vandfyldning til 1.3 gange det tilladte maksimaltryk. Der skal anvendes et kvalitetsmanometer, og trykprøven bør overværes af en anden teknisk indsigtsfuld person som medunderskriver en trykprøveerklæring. Revision 1: 26. August 2009 Side 3 af 7

4 Trykket skal kunne holdes konstant i passende lang tid, f.eks. så længe det tager at kontrollere at kedlen er tæt, og derefter f.eks. 15 min. mere. Punkt 9. Der skal inden opfyring og ibrugtagning forefindes minimum følgende udstyr på kedlen. 1 stk Sikkerhedsventil som kan afblæse kedlens maksimale produktion.* 1 stk Manometer som kan vise mellem ca. 30 og 50 % mere end arbejdstrykket. 2 stk Vandstandsglas med udblæsningshaner. Det ene kan evt. erstattes af tre niveauhaner. 2 stk Fødeapparat som hver kan føde kedlen med tilstrækkeligt vand. 1 stk Bundhane som muliggør fuldstændig kedeltømning. * ved en trykstigning på max 10 % af lettetrykket. Der skal foretages en kontrolopfyring hvor ovenstående udstyr testes, sikkerhedsventilen indstilles og der skal udfærdiges en erklæring herom. Prøven bør overværes af en anden teknisk indsigtsfuld person, som medunderskriver kontrol erklæringen. Punkt 10. Der skal til enhver kedel som er CE mærket principielt forefindes en instruktionsbog. Da vi som kedelbrugere skal have en passende grad af indsigt i kedlens funktion og pasning, bør dette krav til instruktion medføre at vi som minimum anskaffer og læser: Dampmaskinen og dens betjening skrevet af E. Hedetoft i 1974 i 3. revideret udgave ved vor klubkammerat Per Ottosen. Punkt 11. Der skal udfærdiges overensstemmelseserklæring som tilkendegiver at kedlen er konstrueret og fremstillet iht. kravene i direktivet for kedler under 50 Bar x l. Punkt 12. Kedlen skal forsynes med et skilt som oplyser mindst følgende: Navn på fremstiller Fremstillingsår og nummer Designtryk Designtemperatur Volumen i liter Trykprøvetryk Trykprøve dato Bogstaverne: CE Revision 1: 26. August 2009 Side 4 af 7

5 Skema 1: Inddeling i kategorier afhængig af tryk og rumfang. Man ser de to petitesse grænser som en lodret linie ved 2 l, og en vandret linie ved 0,5 bar. Kedler med et maks. produkttal på 50 bar x l kaldes kategori I. Skema 2: Af skemaet fremgår hvem der skal dokumentere hhv. godkende de forskellige fremstillingstrin. M = Fremstiller, NB = Bemyndiget organ. Fremstilleren er selvgodkendende på alle trin for en kategori I Modul A kedel Revision 1: 26. August 2009 Side 5 af 7

6 Fremstilling af dampkedler med produkttal mellem 50 og 200 Bar x L Som det fremgår af skema 2, så er fremstilling og godkendelse af kedler med et produkttal mellem 50 og 200 bar x liter (kategori II modul A1) i mange henseender identisk med ovenstående beskrivelse. Den væsentlige undtagelse er at man skal involvere et "notified body" i følgende 5 fremstillingstrin. Godkendte svejsercertifikater Godkendte svejseprocedurer Inspektion efter opsvejsning Overværelse af vandtrykprøve Overværelse af dampprøve og kontrol af sikkerhedsudstyr Kurt Andersen ved Arbejdstilsynet anbefaler at man tager kontakt til det valgte "bemyndigede organ" inden man påbegynder fremstillingen, for at få en klar aftale om hvilken dokumentation de ønsker! Der findes adskillige bemyndigede organer i landet, og man kan frit vælge den man synes bedst om, men da jeg fra andre sammenhænge kender JEBRU inspektion, har jeg haft kontakt til dem for at få en uforpligtende snak om sagen. Til trods for at der principielt ikke stilles krav om godkendelse af beregninger, så er deres umiddelbare holdning at de vil se beregningen forud for påbegyndelse af fremstillingen for at sikre sig at kedelbyggeren ikke arbejder videre på et grundlag som de ikke senere vil kunne godkende. Hvis man kan basere sig på en allerede godkendt og veldokumenteret kedeltegning vil det naturligvis være væsentlig lettere (og dermed billigere) end hvis man kommer med en ny og halvdårligt dokumenteret konstruktion. Revision 1: 26. August 2009 Side 6 af 7

7 Da første mand som har et behov for godkendelse af en produkttal 200 kedel uundgåeligt vil blive pionér i denne sammenhæng, vil jeg meget gerne involveres i sagen med henblik på at skabe en for alle klubmedlemmer rimelig præcedens. Professionelt fremstillede og CE mærkede kedler Meningen med CE mærkningen er at sikre fri bevægelighed af varer over landegrænserne i EU således at der ikke kan forekomme protektionistiske særkrav i et enkeltland. Det indebærer bl.a. at man frit kan købe og tage i anvendelse enhver kedel som er CE mærket, uanset hvor den er produceret og hvilket materiale den er fremstillet af. Min personlige viden rækker ikke pt. til nogen redegørelse for egenproduktion af kedler fremstillet af andre materialer end lavtlegeret stål. Grunden er at jeg ikke har indblik i nogen acceptabel 3.1.B lignende certificering af andre materialer. Jeg vil forsøge at få klarhed over dette tema i samarbejde med JEBRU. Ønsker man sig en kedel af kobber eller rustfrit stål kan den imidlertid uden problemer købes med CE mærkning flere steder i Europa. Periodisk tilsyn Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 bilag 1 (tilgængelig på Arbejdstilsynets hjemmeside) fremgår det, at kedler med et produkttal under 200 bar x liter skal henføres til kontrolklasse C og dermed falder udenfor offentligt periodisk tilsyn. I bekendtgørelsen findes der imidlertid i en undtagelse nr. 10 som omhandler: Rullende jernbanemateriel, hvormed der føres tilsyn af Trafikstyrelsen, jf. lov om jernbane. Direkte adspurgt om hvorfor denne undtagelse stadig findes svarer Kurt Andersen, at det er så besværligt at ændre en bekendtgørelse at Arbejdstilsynet indtil videre håndterer sagen via en nyfortolkning af teksten. Da der ifølge seneste lovændring ikke længe føres tilsyn af Trafikstyrelsen ophæver undtagelsen sig selv, og rullende jernbanemateriel følger derfor samme regler som alle andre kedler! Det vil sige at heller ikke i forbindelse med jernbanemateriel er kedler under 200 bar x liter underlagt offentligt tilsyn! Den enkelte kedelejer bør naturligvis stadig på behørig vis sørge for at tilse og trykprøve sin kedel. Det er i den sammenhæng tankevækkende at se de anviste terminer for kedeltilsyn og trykprøve. Uden at overbelaste kedlen kan man måske godt med rimelighed trykprøve oftere end hver 8. år! Jørgen Hansen 10. Juni 2009 Rev 1: 26. August 2009 Revision 1: 26. August 2009 Side 7 af 7

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA)

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Sikker legeplads Håndbog til ejere og andre med ansvar for v e d lig e h o ld e ls e Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Flere oplysninger kan rekvireres på hjemmeside: www.rospa.com/playsafety

Læs mere

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser 1 1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser Udgangspunktet for måling af et emnes overfladeegenskaber er den specifikation - det krav - der er angivet på tegningen, hvis der da findes

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer...

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer... Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2012-3776 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 20. december 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere