NATURSKIFER BYFORNYELSEN I KØBENHAVNS KOMMUNE FORSKRIFTER FOR MATERIALER, UDFØRELSE OG KVALITETSSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURSKIFER BYFORNYELSEN I KØBENHAVNS KOMMUNE FORSKRIFTER FOR MATERIALER, UDFØRELSE OG KVALITETSSIKRING"

Transkript

1 BYFORNYELSEN I KØBENHAVNS KOMMUNE FORSKRIFTER FOR MATERIALER, UDFØRELSE OG KVALITETSSIKRING PLANDIREKTORATET BOLIGSTØTTEKONTORET RÅDHUSPLADSEN 77, 1550 KØBENHAVN V, TLF SEPTEMBER 1999

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 1 FORORD BAGGRUNDEN FORSKRIFTER GENERELT FORSKREFTER FOR IMATERIALER NATURSKIFER ØVRIGE MATERIALER FORSKRIFTER FOR UDFØRELSE FORSKRIFTER FOR KVALITETSSIKRING GENERELT LABORATORIEMÆSSIGE AFPRØVNINGER OG VURDERINGER KONTROL PÅ PLADSEN PRØVER SIKITSER 15

3 2 FORORD Foranlediget af erfaringer og et deraf følgende behov for kvalitativt at kunne vurdere ansøgninger om anvendelse af nye skiferprodukter, tog Byfornyelsessektionen under Stadsarkitektens Direktorat i begyndelsen af 1998 initiativet til udarbejdelsen af nærværende forskrifter. Arbejdet er afsluttet i maj 1999 under ansvar af Boligstøttekon-toret under Plandirektoratet i Københavns Kommune. Arbejdet er udført af arkitekt Per Jacobsen fra Projekteringsafdelingen under Stadsarkitektens Direktorat i samarbejde med Byfornyelsessektionen, nu Boligstøttekontorets arkitekter, velvilligt bistået af interesserede skiferimportører og håndværkere, gennemlæst og kritiseret af faglærere fra Gladsaxe Tekniske Skole og arkitekter fra Byggeskadefonden og flere offentlige bygherrer/institutioner.

4 3 1. BAGGRUNDEN Offentlig støtte til byfornyelsen i Københavns Kommune finder i stor udstrækning sted i ejendomme der i en eller flere henseender er fundet bevaringsværdige. Principielt søges bygningernes oprindelige arkitektoniske udtryk bevaret med anvendelse af materialer og udførelsesmetoder så tæt på de oprindelige som økonomisk og teknisk rimeligt. Til skifertagene, der er kendetegnende for store dele af brokvartererne fra sidste halvdel af 1800-tallet, har været anvendt blågrå skifre fra forskellige walisiske brud der efter udskibningshavnen gik under fællesbetegnelsen Port Madoc. Skifre der udover holdbarheden har udmærket sig ved at være finkornede og ensartede i overfladestruktur og tildannelse, således at tagene på trods af nedslidningen stadig fremtræder som præcise plane flader af beskeden materialevirkning.

5 4 2. FORSKRIFTER GENERELT Med nærværende forskrifter for materialer, udførelse og kvalitetssikring sigtes mod at fastholde de oprindelige skifertages tekniske og æstetiske kvaliteter også efter byfornyelsens tagudskiftninger. Forskrifterne har i vidt omfang karakter af at være udfaldskrav uden normative værdiangivelser, og de overlader således et vist råderum til individuelle skøn. Det har ikke været målet at opstille en vejledning i skiferdækning og tilgrænsende fagområder, og supplerende viden må derfor søges i producenters og leverandørers anvisninger, dansk og udenlandsk faglitteratur, branchens pjecer, på fagskolerne og sidst, men ikke mindst, hos håndværkere med speciale og erfaring i arbejdet med naturskifer. Anvendelsen og overholdelsen af forskrifterne fritager ikke byggeriets udførende parter for ansvar end sige overfører ansvaret eller dele af dette til Boligstøttekontoret eller andre kontrollerende myndigheder. Plandirektoratets Boligstøttekontor behandler byggesagerne som enkeltsager. At en skifer opfylder forskrifternes krav kan ikke betragtes som en typegodkendelse eller anbefaling der må benyttes med henvisning til Plandirektoratets Boligstøttekontor. Endelig skal bemærkes at forskrifterne må forventes at blive justeret efterhånden som praktiske erfaringer og nye forudsætninger fremkommer, herunder vedtagelsen af en europæisk norm der i dag kun foreligger i udkast.

6 5 3. FORSKRIFTER FOR MATERIALER. 3.1 Naturskifer Naturskifer, materialets oprindelse og sammensætning. Naturskifer er en ensartet, hård, uigennemsigtig bjergart der let kan spaltes. Den består af finkornede leraflejringer der i større eller mindre grad er omdannet i forbindelse med bevægelser i jordskorpen eller på grund af de over-liggende massers vægt. Processen betegnes geologisk/mineralogisk som en metamorfose og har fundet sted ved forholdsvis lave temperaturer og tryk, hvorunder lermineralerne er rekrystalliseret og orienteret vinkelret på trykretningen. Det er denne ensretning der giver mulighed for spaltningen i tynde, stærke plader. Farverne spænder fra grå over blågrå til sort, men forekommer også i rødlige og grønlige toner, alt efter indholdet af kul- jern- og kloritforbindelser. De dominerende mineraler i skiferen er stabile, men styrken og holdbarheden kan svækkes af forskellige nedbrydelige bestanddele, eksempelvis ikke-omdannede lermineraler, carbonater, calciumforbindelser og en gruppe metalsulfider under fællesbetegnelsen oksiderende pyritter. Ikke alle former for pyrit nedbrydes i normale omgivelser, andre meget hurtigt Skifrene skal være fri for årer, andre uregelmæssigheder og mineraler der kan forårsage brud, utæthed, ændring i overfladernes struktur, misfarvning eller skæmmende patinering, jf. pkt , , , og Overfladerne skal være finkornede, ensartet glatte og jævne uden væsentlige afvigelser og afskalninger. Strukturens hovedretning skal være sammenfaldende med skifrenes længderetning Kanterne skal være rette og ensartede uden væsentlige afvigelser i tildannelsen Hjørnerne skal være hele og retvinklede. Afskæringer er kun tilladt hvis dette på forhånd er godkendt og kun indenfor 1/3 af bredden og 1/3 af højden regnet langs kanterne fra de øverste dækkede hjørner Farven skal være ensartet grå - blågrå indenfor samme leverance Størrelsen skal være som de eksisterende skifre, sædvanligvis 12x24" (ca. 300x600 mm) og 14 x 24" (ca. 350x600 mm). Afvigelse fra den opgivne nominelle længde og bredde max. plus/minus 1 mm.

7 Tykkelsen skal principielt være som de eksisterendes skifres oprindelige tykkelse, sædvanligvis 4,5-6,0 mm. Tykkelsen skal være tilstrækkelig i forhold til skiferstørrelsen, lægteafstanden og bøjningstrækstyrken. Den enkelte skifer skal principielt være ensartet i tykkelse i hele sin udstrækning. Tykkelsesvariationen må ikke være større end at en tilfredsstillende dækning kan opnås. Afvigelse fra den opgivne nominelle tykkelse max. plus/minus 10 % for 20 skifre i stak og max. plus/minus 25 % for enkeltskifre. De maximale afvigelser er inclusive knopper og buler Knopper og buler kan kun tillades hvis dette på forhånd er godkendt. De må ikke være til gene for oplægning og fastgørelse. De skal kunne indeholdes indenfor de maximale afvigelser fra den nominelle tykkelse. Fladhed. Skifrene skal være plane, evt. med en let, jævn krumning i længderetningen med den hule side nedad, max. 1 % af skiferlængden. Vindskævhed kan ikke tillades. Klang. Ved slag på skiferen skal lyden være klar, porcelænsagtig. Massefylde min kg/m3. Vandabsorption max. 0,4 % i gennemsnit. Bøjningstrækstyrke efter belgisk standard for naturskifer STS min. 45 N/mm² i gennemsnit i længderetningen og min. 25 N/ mm² i gennemsnit i tværretningen. Jf. pkt Resultaterne gælder for opfugtede skifre. Bøjningstrækstyrke efter fransk norm for naturskifer NF P min. 70 MPa i gennemsnit for tørre skifre og min. 45 MPa i gennemsnit for opfugtede skifre. Jf. pkt Resultaterne henviser til bøjningstrækstyrken i skifrenes længderetning Indhold af calciumcarbonat max. 3.0 % i gennemsnit. Hvis skiferen indeholder pyrit der iltes, dog max. 0.5 % i gennemsnit. Indholdet skal være jævnt fordelt, det må ikke forekomme i klumper eller årer Frostprøve. I teknisk godkendelse fra BUtgb-UBAtc skal afprøvningen betegnes som tilfredsstillende.

8 7 Afprøvet efter NF P skal det gennemsnitlige massetab skal være mindre end 0.1 % Opfugtnings- og udtørringsprøve. Prøven anvendes til identifikation af mineraler der iltes i form af rustpletter og rustudsivninger. I henhold til STS må mineraler der kan iltes ikke forekomme. I teknisk godkendelse fra BUtgb-UBAtc skal afprøvningen betegnes som tilfredsstillende. I henhold til NF P skal der redegøres for alle ændringer af urenheder, herunder alle udsivninger og rustdannelser. Hvis skiferen indeholder pyrit der iltes skal der redegøres nøje for denne Svovlsyreprøven. Prøven anvendes til identifikation af mineraler der iltes og carbonater der ændres til gips. I teknisk godkendelse fra Butgb-UBA skal afprøvningen betagnes som tilfredsstillende. Prøven indgår ikke i NF P Pyrit, svovlkis, er et mineral der består af svovl og metaller, som oftest jern. Det nedbrydes i større eller mindre grad, men ved anvendelse af opfugtningsog udtørringsprøverne skelnes mellem former der iltes og former der ikke iltes, oxiderende og ikke oxiderende pyritter. Pyrit optræder hovedsageligt på følgende måder: a. Kubisk pyrit er regulære krystaller der ses som messinggule terninger, oktaedre eller pentagonaldodekaedre, populært kaldet snydeguld, fools gold, katzengold. Krystallerne bliver matte i overfladen i løbet af et par måneder efter oplægningen, erfaringsmæssigt uden senere rustdannelse eller dybere forvitning. Kubiske pyriter bør ikke være gennemgående i skiferens tykkelse, og de må ikke være gennemgående i flader der bliver synlige efter oplægning - ej heller i dækkede områder der udsættes for indirekte vand påvirkning. Ved en taghældning på 45o kan dette ansættes til mm fra overliggende fuger og kanter. Jf. pkt Se skitse 6.1. Ved taghældninger mindre end 45o og under udsatte forhold skal dette mål forøges, og ved større hældninger kan det nedsættes efter produ centens anvisninger. b. Mikropyritter kan gennemtrænge, imprægnere, hele skiferen eller enkelte lag i denne. De kan være vanskelige at få øje på, men ruster sædvanligvis i løbet af få måneder.

9 8 Mikropyritter må ikke forekomme. c. Pyritter i granulater eller uregelmæssige klumpdannelser er ofte blandet med andre urenheder. De ruster og kan medføre huller, hvis de er gen nemgående. Pyritter af denne type bør ikke forekomme, og de må de ikke fore komme på skifrenes oversider. I henhold til belgisk standard STS må naturskifer som nævnt ikke indeholde mineraler, der iltes, jf. pkt og pkt Den franske norm NF P inddeler skiferen efter kvalitet i klasse A, B og C, med klasse A som den bedste. Kædet sammen med en række andre krav begrænses det tilladte indhold af pyrit i type og lokali sering ligesom der er begrænsninger for skifrenes anvendelse. Skifre med pyrit der iltes må således kun indeholde calciumcarbonater i reducerede mængder, jf. pkt , og de må kun anvendes til dobbeltdækning. Pyritindholdet identificeres ved hjælp af opfugtnings- og udtørrings prøven, jf. pkt Skifre ringere end klasse A bør ikke anvendes i stærkt aggressive bymæssige,industrielle eller maritime miljøer. Det kan oplyses at Miljø-kontrollen i København ikke umiddelbart anser miljøet i køben havnske boligområder for at være stærkt aggressivt. I tvivlstilfælde bør Miljøkontrollen rådspørges Øvrige materialer Skifersøm og andre fastgørelsesmidler skal tilgodese en forsvarlig og holdbar fastgørelse, de skal være af anerkendt fabrikat og korrosionsmæssigt forenelige med konstruktionernes øvrige materialer og behandlinger. Skifersømmene bør give mulighed for en hensigtsmæssig udskiftning af enkelte skifre og skal kunne godkendes af entreprenøren, skiferleverandøren og -producenten. Skiferkit skal tilgodese en forsvarlig, holdbar tætning og bør give mulighed for en hensigtsmæssig udskiftning af enkelte skifre. Kittypen skal være af anerkendt blanding og skal kunne godkendes af entreprenøren, skiferleverandøren og -producenten. Asfalt- og tjæreholdige produkter er ikke egnede. Undertag. Levetiden for undertagets materialer skal stå i et rimeligt forhold til skifrenes forventede levetid.

10 Lægter skal være rigtigt dimensioneret i forhold til spændvidden, de skal være af god trækvalitet, rette, ensartede i tykkelsen, faste i veddet, uden knaster og bomkanter der svækker styrken og vanskeliggør sømning af skiferen. Ved genbrug af lægter skal gamle søm omhyggeligt afrenses. Zink skal være mindst nr. 14. Kobber skal være rent kobber i hårdhed og tykkelse efter opgavens karakter.

11 10 4. FORSKRIFTER FOR UDFØRELSE Tagfladerne skal fremtræde ensartet i farve, være plane og uden iøjnefaldende forskelle i struktur og afstand mellem skiferlagene eller mellem skifre i samme lag. Afstand mellem skiferlag 1-4 mm, fugeafstand mellem skifre i samme lag 1-6 mm. Under normale forhold skal øverste og nederste skifte have samme synlige højde som de øvrige, og skifrenes nederste kanter, henholdsvis midten af fugerne, skal flugte. Sortering af skifrene i mindst 3 tykkelser og frasortering af ikke egnede skifre skal udføres før, ikke under oplægningen, og sædvanligvis på terrænet. Dækningen skal udføres som den eksisterende, sædvanligvis som sømmet dobbeltdækning. Se skitse 6.2 Ved dobbeltdækning ligger skifrene i samme vandrette lag ved siden af hinanden, en halv skifer forskudt for næste lag. For hver skifer dannes der 3 vandrette partier i 3 lag og 2 mellemliggende partier i 2 lag. Den øverste del af skiferen, overlægget, the headlap, le recouvrement, er dækket af 2 overliggende lag og modtager ikke direkte vand. Resten af skiferen består af 2 lige lange stykker. Mellemstykket, the gauge, le faux pureau er dækket af 1 overliggende forskudt lag og modtager kun direkte vand gennem fugen mellem dette lags skifre. Det nederste stykke, spejlet, the margin, le pureau, udgør den synlige del af skifertaget. Dele af skifrenes dækkede flader udsættes med udgangspunkt i overliggende fuger og kanter for indirekte vand gennem vindpres og kapillaritet (hårrørsvirkning). Jo mindre taghældning, jo større påvirkning. Se skitse 6.1. Overlægget sikrer tagets tæthed. Længden bestemmes i England efter taghældningen og lokalområdets vind- og nedbørsforhold, i Frankrig og Spanien indgår yderligere længden af taghældningens projektion på vandret i bestemmelsen. Producenterne angiver sædvanligvis mm som passende efter danske forhold ved en taghældning på 45o. Ved mindre hældninger og udsatte forhold skal målet forøges, og ved større kan det nedsættes, men fastsættelsen bør altid ske i samråd med producenten. Det kan nævnes at en ældre kilde som Byggebogen angiver et overlæg på 8 cm som minimum. Sømning, hulning og anden tildannelse. Sømning skal udføres med 2 søm pr. skifer og ikke så fast, at skiferen beskadiges. Hulningsafstanden, the holing gauge, beregnes fra skiferens bund som overlægget plus mellemstykket plus 8-15 mm, headlap plus gauge plus 8-15 mm. Se skitse 6.2

12 11 Hulningsafstand fra sidekanter mm, minimum 30 mm. Hulning skal ligesom anden tildannelse foretages fra bagsiden. Arbejdet skal udføres med specialværktøj til skifer, vinkelsliber må ikke anvendes Kitning bør anvendes hvis dette har været anvendt på det eksisterende tag, og ikke uheldige erfaringer eller ændret konstruktion taler imod det. Hvor skifrenes underside er synlig og loftet tilgængeligt kan kitning udelades. I forbindelse med undertag må kitning ikke udføres. Kitningen skal udføres som T-kitning i en mm bred og jævn bane til god dækning af sømhovederne og i hele den lodrette fuge under de overliggende skifre. Lægtning. Lægtningen skal udføres med mindst 1 søm pr. spær og opretning til plan flade. Opklodsninger og påforingslister skal sømmes separat. Lægteafstanden, the batten gauge, beregnes som det halve af forskellen mellem skiferlængden og overlægget. Se skitse 6.2. Nylægtning og opretning vil sædvanligvis være en forudsætning for at helhedsindtrykket af taget som nævnt i pkt. 4.1 kan blive tilfredsstillende. Hvis en opretning medfører væsentlige ændringer af tagets til- og afslutninger, må dette afvejes mod kravene til tagfladernes planhed i forbindelse med prøveoplægningen. På eksisterende tage kan overlægget være kortere og lægteafstanden dermed længere end seriøse tagdækkere og producenter i dag anser for forsvarligt. Ny- eller omlægtning bør i så tilfælde udføres, selv om skifergangen og lægteafstanden principielt skal være den samme som på det eksisterende tag. Undertag bør udføres hvor skifrenes underside ikke er tilgængelig og tagetagen udnyttes til boligformål eller lign. Undertaget skal udføres, herunder ventileres, efter anerkendte principper og producenters anvisninger. Undertaget bør være fast eller bør som minimum udføres med fast understøttede samlinger. Tagrender, inddækninger, beklædninger og til- og afslutninger skal udføres som oprindeligt i zink eller kobber. Samlingerne skal udføres fagmæssigt korrekt således at de kan optage materialernes temperaturbevægelse uden at der opstår utætheder. Rendebærere, snestoppere og lign. skal udføres som oprindeligt i varmforzinket jern eller kobber og skal være korrosionsmæssigt forenelige med konstruktionernes øvrige materialer og behandlinger.

13 FORSKRIFTER FOR KVALITETSSIKRING. Generelt Kvaliteten af produkter, materialer og arbejders udførelse skal sikres gennem referencer, laboratoriemæssige afprøvninger, kontrol på pladsen og godkendelse af prøver. Laboratoriemæssige afprøvninger og vurderinger. Skifrenes egenskaber som foreskrevet under materialer pkt. 3 skal løbende afprøves efter følgende standarder eller normer for naturskifer: Belgisk Standard STS eller Fransk Norm NF P Andre standarder eller normer kan godkendes hvis krav og metoder kan sammenlignes med de nævnte. Oversættelse til dansk eller engelsk kan forlanges Skifrenes egenskaber som foreskrevet under materialer pkt. 3 skal løbende afprøves efter følgende standarder eller normer for naturskifer: Belgisk Standard STS eller Fransk Norm NF P Andre standarder eller normer kan godkendes hvis krav og metoder kan sammenlignes med de nævnte. Oversættelse til dansk eller engelsk kan forlanges Dokumentation: Udtalelser og værdier i teknisk godkendelse fra BUtgb - UBAtc (Union belge pour l?agrément technique dans la construction) eller prøveresultater fra LNE (Laboratoire national d?essais), Paris. Dokumentation fra andre institutters laboratorier kan godkendes hvis det kan dokumenteres at laboratorierne er akkrediteret i henhold til Europæisk Norm EN 4501 til afprøvning af naturskifer. Oversættelse til dansk eller engelsk kan forlanges.

14 Kontrol på pladsen. Stikprøvemæssig kontrol af en skiferleverances enkelte paller ved modtagelsen. Sortering og kontrol af de enkelte skifre før og under oplægning Forskrifternes pkt og skal kontrolleres visuelt og i nødvendigt omfang ved måling med hjælpemidler. Pkt skal kontrolleres visuelt og ved slag. Kontrollen skal udføres efter lokning af sømhuller og øvrig tildannelse. Forskrifternes pkt og skal yderligere særligt kontrolleres ved 1- års og 5-års gennemgangene. Alle tagfladerne skal efterses. Om nødvendigt ved brug af lift og udtagning af et repræsentativt antal skifre til nærmere undersøgelse, eventuelt i laboratorium. Skifre med rust og anden misfarvning skal udskiftes, ligesom skifre med skader og andet end ubetydelige forvitringer. I tilfælde af tvivl bør træffes aftaler om fornyede gennemgange og passende forlængelser af sikkerhederne Leverancens enkelte paller skal være mærket, så de entydigt kan identificeres, og det skal sikres at dokumentation for tekniske egenskaber, 5-års ansvar og eventuelle udvidede garantier fra producenterne er gyldige for leverancerne. Udvidede garantier skal være klart definerede. Dokumentation i form af referater, skemaer, fakturakopier, fotos m.v. i henhold til kontrol- og tilsynsplaner. Prøver. Det nødvendige repræsentative antal hele skifre skal fremlægges til forhåndsgodkendelse. Efter godkendelsen danner de norm for hele leverancen, og de skal derfor være mærket, så de entydigt kan identificeres. Referencer og dokumentation for laboratoriemæssige afprøvninger samt stikprøvemæssig kontrol svarende til kontrol på pladsen skal indgå i bedømmelsen Prøverne skal opbevares som dokumentation.

15 En repræsentativ prøveoplægning på m² skal udføres til godkendelse på stedet. Efter godkendelsen danner den norm for hele taget og indgår i dette. Dokumentation under kontrol på pladsen pkt

16 15 6 SKITSER

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

2.0 Skifertage generelt

2.0 Skifertage generelt Indhold 2.0 Skifertage generelt... 1 2.0.0 Materialebeskrivelse... 1 2.0.1 Værktøj og udstyr... 6 2.0.2 Opbevaring og sortering... 11 2.0.3 Kvalitetssikring... 13 2.1 Oplægning af skifer... 15 2.1.1 Arbejdsbeskrivelse...

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020073 02 Montering og Vedligeholdelse af Granitbordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Granit

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E 1 TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E A P R I L 2010 TEMA UDVENDIG ISOLERING Totaløkonomien skal i fokus ved særligt

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184 15 års garanti HydroTec tilbyder 15 års garantiordning, som dækker såvel produktet, udførelse og følgeskader. Det kræver at bygningsejeren beder entreprenøren anmode om garantien, med dokumenteret indkøb

Læs mere

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED!

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED! PROTEX Ståltage RUSTIK Den lette tagløsning NYHED! Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage RUSTIK tilbyder vi et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver producenten

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge ColorWood fra Moelven Moelven ColorWood Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge Moelven ColorWood Spar Tid og Penge Moelven ColorWood er en industrimalet facadebeklædning i gran. Sammenlignet

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper De forskellige behandlede montagetyper Navn: Form: Montage-vejledning i baggrundsrapport

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere