Tekniske bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bestemmelser"

Transkript

1 Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, Varmt Vand Bilag 1

2 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand omtaler særlige praktiske forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne. HOFOR har fundet det hensigtsmæssigt at fremhæve disse forhold i et specielt bilag, der berører spørgsmål som både HOFORs personale og VVS-installatørerne dagligt stilles over for. Det skal understreges, at Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 m.fl. medfører ændringer /ophævelse af forskellige forskrifter, der er gældende for trykbærende udstyr. Da nye er under udarbejdelse skal VVS-installatøren altid være opmærksom på gældende lovgivning. Afsnitsbetegnelserne refererer til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand For at opnå sikkerheds- og driftsmæssig korrekt dimensionering, skal fjernvarmeanlæg dimensioneres i overensstemmelse med følgende: Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand. Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand - Principdiagrammer. Bygningsreglementet. Arbejdstilsynets Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg (pt Ikke gældende, nye under udarbejdelse) Arbejdstilsynets Vejledning om rum for varmekedler og varmevekslere. Ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse nr. 249, af 23. maj 1979 vedrørende gas-, vand- og sanitetsvirksomhed. Dansk Ingeniørforenings Norm Varmeanlæg med vand som varmebærende medium, DS 469. Dansk Ingeniørforenings norm Vandinstallationer, DS 439. Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september Derudover har HOFOR selv udgivet følgende publikationer: Hold styr på varmen. En utæt varmtvandsbeholder er dyr i drift. Effektiv afkøling er god økonomi. Når fyringssæsonen er slut. Guide til dit fjernvarmeanlæg Publikationerne suppleres og ajourføres løbende. Det anbefales derfor jævnligt at kontakte HOFOR, der kan oplyse, om de til enhver tid gældende udgaver. De kan desuden findes på HOFORs hjemmeside. September

3 Fastsættelse af tilslutningseffekt, ad 2.2 Bygnings- og Boligregistrets (BBR) oplysninger anvendes til beregning af en ejendoms opvarmede areal på følgende måde: Opvarmet areal opgøres som boligareal + erhvervsareal + tillægsareal for kælder, hvor tillægsarealet for kælderen beregnes som: ½ x (bygningsareal + kælderareal + udnyttet tagetage - boligareal - erhvervsareal). Tilslutningseffekten beregnes som opvarmet areal gange en faktor + et evt. tillæg eller fradrag på grund af særlige forhold. Faktoren [W/m²], der er afhængig af ejendommens bygningsisolering og anvendelse, bestemmes efter nedenstående skema. Isoleringsgrad I dækker alle bygninger opført til og med Isoleringsgrad II dækker bygninger isoleret svarende til Bygningsreglement 1972 (alle bygninger opført i perioden gives denne isoleringsgrad, med mindre andet er oplyst). Der kan desuden være tale om efterisolerede ældre bygninger. Isoleringsgrad III dækker bygninger isoleret svarende til Bygningsreglement 1979 (bygninger, der er er opført efter 1978, eller efterisolerede ældre bygninger). Den mindste tilslutningseffekt for en- og tofamiliehuse er 15 kw. Eventuelle fradrag eller tillæg til tilslutningseffekten baseres på oplysninger om den enkelte bygning. Isoleringsgrad lav bolig Døgninstitution Øvrige bygninger i II iii

4 Fastsættelse af tilslutningseffekt, ad 2.2 Fradrag i tilslutningseffekten gives for: Opvarmningsanlæg uden brugsvandstilberedning Varmegenvindingsanlæg Bygninger, der ikke er beregnet til opvarmning til 20 C Tillæg til tilslutningseffekten gives for: Mekanisk ventilation ud over boligudsugning Særlig effekt til brugsvandsopvarmning til produktionsformål eller til gennemstrømningsvandvarmer Særlig effekt på grund af bygningsudformning eller kun periodisk opvarmning Effekt til produktionsformål m.v. (hospitaler, industriejendomme, svømmehaller m.m.) 4

5 Fjernvarmevandets kvalitet. ad Fjernvarmevandet i HOFORs forsyningsområde er behandlet vand, hvis kvalitet løbende kontrolleres på produktionsstederne Fjernvarmevandet tilstræbes at have følgende data: Konduktivitet/ledningsevne: ms/cm. Iltindhold: < 100 mg/l. PH-værdi: 9-10 Chlorid: 0,1-5 mg/l. Fluorid: 0,005-1 mg/l. Hårdhed: 0,01-1 dh. Slam: 0,01-0,3 mg/l. Sulfat: 0,1-5 ppm. Som følge af indtrængen af råvand, for eksempel fra utætte varmtvandsbeholdere, kan der være afvigelser fra disse data. Projektering af varmtvandsinstallationer, ad I Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand afsnit nævnes, at opvarmning af brugsvand kan ske med: Varmeveksler i forbindelse med forrådsbeholder eller i Varmtvandsbeholder med indbygget varmeflade Anlæg udført med varmeveksler og forrådsbeholder giver god afkøling af fjernvarmevandet, hvis anlægget er dimensioneret korrekt og passes af et kyndigt driftspersonale. Anlæg med varmtvandsbeholder er teknisk mere enkelt og vil ved korrekt dimensionering og pasning kunne overholde temperaturkravene, der er nævnt i Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand afsnit Gennemstrømningsvandvarmere I afsnit nævnes, at gennemstrømningsvandvarmere ikke accepteres i HOFORs forsyningsområde. 5

6 Brug af gennemstrømningsvandvarmere har tidligere været accepteret på automatiske dispensationer. Der er derfor tidligere monteret gennemstrømningsvandvarmere i stort antal i København. I henhold til HOFORs Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand afsnit er HOFOR ikke forpligtet til at ændre de normale driftstilstande for at tilgodese installerede komponenter, hvis korrekte funktion kræver særlige tryk- eller temperaturforhold. HOFOR har konstateret, at der ofte har været problemer med disse installationer. Følgende problemer kan opstå ved brug af gennemstrømningsvandvarmere: Sædvanligvis dårligere årsafkøling for anlæg med gennemstrømningsvandvarmere i en- og tofamiliehuse i forhold til tilsvarende anlæg med varmtvandsbeholdere. Svingende varmtvandstemperaturer som følge af varierende trykforhold i fjernvarmesystemet. Problemet er størst, når installationen er placeret sidst på fjernvarmesystemet. Uacceptable og varierende trykforhold for varmtvandsforsyningen på grund af manglende jævnlige rensninger af gennemstrømningsveksleren. Stikledningen afkøles i sommerperioden, hvor kun gennemstrømningsveksleren er i brug. Dette medfører lange ventetider på varmt brugsvand med dårlig komfort, stort vandspild og ringe afkøling til følge. Problemet opstår især i en- og tofamiliehuse, og i mindre ejendomme uden varmt brugsvandscirkulation. Manglende forråd af varmt vand ved forsyningssvigt (der må påregnes enkelte forsyningssvigt på grund af omlægning og udbygning af fjernvarmenettet). Nødforsyning kan være vanskelig at etablere ved havari på fjernvarmeinstallationen, f.eks. en elpatron til indbygning i brugsvandssystemet. En uhensigtsmæssig stor belastning af fjernvarmestikket og fordelingsledningerne, der vanskeliggør distributionen af fjernvarme i situationer, hvor differenstrykket er lavt, da den installerede effekt i en gennemstrømningsvandvarmer ofte er meget stor i forhold til ejendommens tilslutningseffekt. Dispensationsmuligheder Forudsætningen for at opnå dispensation er, at kunden er informeret om og indforstået med de problemer, der kan opstå ved anvendelse af en gennemstrømningsvandvarmer i HOFORs forsyningsområde. 6

7 Alle dispensationssager behandles individuelt, det vil sige, at der ikke automatisk ydes dispensation. Der vil være mulighed for at opnå dispensation i følgende tre tilfælde: 1. Dårlige pladsforhold Der kan gives dispensation, hvis det er tydeligt, at der ikke er plads i ejendommen til at installere en varmtvandsbeholder. Denne dispensationsmulighed vil fortrinsvis gælde ved rækkehuse o.lign. 2. Procesvarme Procesvarme kan være i forbindelse med produktion, eller kunder med specielle krav til kvaliteten af den varme vand (f.eks. hospitaler). 3. Større ejendomme Ved ejendomme af en vis størrelse (normalt mere end 20 lejligheder) bevirker samtidighedsfaktoren, at fjernvarmeflowet i en gennemstrømningsvandvarmer ikke er større end ved anvendelse af en varmtvandsbeholder. Dispensationsmuligheden afhænger bl.a. af forholdet mellem antallet af tappesteder og ejendommens tilslutningseffekt. Nærmere oplysninger om kriterierne for denne dispensationsmulighed kan rekvireres ved henvendelse til HOFOR. Beholderstørrelse Varmtvandsinstallationen bør dimensioneres i henhold til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand, afsnit Herved sikres der tilstrækkelig forsyning med varmt vand. Der bør tages hensyn til vandkvalitet og mulighed for korrosionsforebyggende vandbehandling. Der henvises til DS 439 Norm for vandinstallationer. For at undgå unødvendig stor effektbelastning i fjernvarmesystemet skal varmtvandsbeholderen desuden have et mindste volumen som beskrevet nedenfor: Krav til en varmtvandsbeholders mindste volumen V afhængigt af boligantal n Ejendomme med n = 1 10 V = n Ejendomme med n = V = n Ejendomme med n = V = n Ejendomme med n = 100 V = n Varmtvandsinstallationer til anden anvendelse end i boliger godkendes individuelt efter fremsendelse af projekt. Hovedreglen er, at beholderen skal dimensioneres, således at den nødvendige effekt til brugsvandsopvarmning ikke overstiger halvdelen af ejendommens tilslutningseffekt. 7

8 tilslutningsanlæggets komponenter, ad Fjernvarmeanlæg som skal forsyne ejendomme med varme til mere end 2 boligenheder eller ejendomme med et opvarmet bruttoetageareal større end 300 m2, skal udstyres med automatik for styring af fremløbstemperaturen efter udetemperaturen. Automatik med natsænkning, ad HOFOR tillader ikke brug af automatisk natsænkningsanlæg, men for erhvervsejendomme og institutioner m.v., der har lukket i weekender samt ferielukning eller lignende, er det tilladt at benytte automatisk tidsstyring af temperatursænkning i lukkeperioder. Ved benyttelse af tidsstyret natsænkning, skal det tilsigtes, at genopvarmningsperioden til normale brugstemperaturer er tilendebragt uden for fjernvarmeforsyningens spidslastperioder. HOFORs spidslastperioder i hverdage er mellem kl til 9.00 og kl til Ved udetemperaturer under minus 5 o C kan HOFOR kræve frakobling af natsænkningsautomatikken af hensyn til spidslastenheder. Aftapningshaner og luftudladere på anlæggets primærside ad Der må ikke etableres udluftninger/ luftudladere på anlæggets primærside. Der må dog etableres aftapningshaner på anlæggets primærside ved filtre/snavssamlere, på anlæg med rørdimension større end DN 80 mm. Aftapninger skal være afproppet ved normal drift. 8

9 Potentialudligning, ad Potentialudligning er en elektrisk udligningsforbindelse, som skal sikre mod farlige berøringsspændinger, der kan forekomme for eksempel mellem to forskellige rørsystemer Potentialudligning skal udføres i henhold til Sikkerhedsrådets stærkstrømsbekendtgørelse Elektriske installationer. Uddrag af Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit om potentialudligning Potentialudligning Hovedudligningsforbindelse i enhver bygning skal følgende ledende dele forbindes til hovedudligningsforbindelsen: Beskyttelsesledere Jordleder eller hovedjordklemme Jordingsanlæg for lynbeskyttelse Rørledninger, f.eks. for gas og vand Varme- og ventilationssystemer Gennemgående bygningsdele af metal (herunder armeringsjern i betonkonstruktioner, hvor det er praktisk gennemførligt) Sådanne ledende dele, der udefra går ind i bygningen, skal tilsluttes hovedudligningsforbindelsen så tæt som muligt ved det sted, hvor de føres ind i bygningen. Hovedudligningsforbindelsen skal udføres med ledere efter bestemmelserne i 547. Alle metalliske kapper på telefonkommunikationskabler bør tilsluttes hovedudligningsforbindelsen. Ejerne eller brugerne af disse kabler skal dog give deres samtykke hertil. Yderligere oplysninger om potentialudligning af ledende dele findes i Sikkerhedsrådetsstærkstrømsbekendtgørelse Elektriske installationer. 9

10 Komponenter og samlingsmetoder, ad 4.2 Samtlige materialer, rørinstallationer og samlingsmetoder skal udføres efter Arbejdstilsynets bestemmelser og gældende norm for varmeanlæg. Anlægget skal udføres for et maksimalt arbejdstryk på kpa (10 bar) og en maksimal temperatur på 110 ºC. VVS-installatøren skal trykprøve anlægget til kpa (13 bar) med koldt vandværksvand. Skjulte rør i fjernvarmeinstallationer accepteres ikke. Evt. afskærmning skal kunne fjernes uden anvendelse af værktøj. Hvis rør placeres, hvor der kan forekomme mekanisk overlast, skal installationen forstærkes og beskyttes. Trykmålere Instrumenter til måling af fjernvarmevandets tryk skal vise overtryk, have en skalainddeling til mindst kpa (13 bar) og bør være afspærrelige med en nåleventil. Materialer Følgende rørtyper og samlingsmetoder må anvendes til fjernvarmevand: Middelsvære stålrør efter DIN 2440 eller svære stålrør efter DIN 2441 der samles ved: Gevind, pakket med pakgarn og paksalve, samt unioner, ved D N 50 mm. Svejsninger, der skal udføres til kvalitet C i henhold til DS/EN 5817, eller til karakter 3 i henhold til DS/R 325. Flanger. Glatte sømløse stålrør efter DIN 2448/1629, der samles ved: Svejsninger, der skal udføres til kvalitet C i henhold til DS/EN 5817, eller til karakter 3 i henhold til DS/R 325. Flanger. Hårde kobberrør efter DS 2110, der samles ved hårdlodning: Sølvlodning, der foretages med et loddemiddel, der indeholder fra 34% til 55% sølv. Kobberfosforlodning, der foretages med et loddemiddel, der indeholder fra 2% til 15% sølv. Kun pres-fittings, som er systemgodkendt af HOFOR, må anvendes. Anlæg der er udført af pres-fittings, som ikke har fået en systemgodkendelse af HOFOR, vil blive krævet nedtaget. Pres-fittings, som har fået systemgodkendelse af HOFOR må anvendes ved DN 50 mm. Dokumenter for Godkendelse af pres-fittings til anvendelse i fjernvarmeinstallationer kan findes på HOF- ORs hjemmeside, eller bestilles ved henvendelse til HOFOR. Dokument Godkendelse af pres-fittings til anvendelse i fjernvarmeinstallationer, skal udleveres af VVSinstallatøren i underskrevet stand til HOFORs synsfolk ved syn af installationen. Anvendelse af andre materialer og metoder end ovenfor nævnt forudsætter HOFORs accept. 10

11 Eksempelvis må følgende rørtyper og samlingsmetoder ikke anvendes: Varmgalvaniserede stålrør Plastrør Tyndvæggede stålrør Kompressions- og skæringsfittings Blødlodning med tin som loddemiddel Isolering af tilslutningsanlæg, ad Rør, ventiler og andre komponenter skal isoleres som angivet i Norm for termisk isolering af tekniske installationer DS 452. Som vejledning kan isoleringstykkelserne i det efterfølgende skema anvendes. Nye rørinstallationer må ikke isoleres eller tildækkes, før trykprøvningen er foretaget. Se i øvrigt også HOFORs Principdiagrammer, vandanlæg, vedrørende isolering omkring følerlommer m.v. De anførte isoleringstykkelser er vejledende og gældende for isolering med mineraluld afsluttet med pap og lærred, isogenopak el. lign. Varmtvandsbeholdere isoleres med 100 mm mineraluld og afsluttes med pap og lærred eller kappe af andet materiale. Af hensyn til holdbarheden, anbefales det at male det afsluttende lærred. 11

12 Isolering af tilslutningsanlæg, ad Skema med anbefalede isoleringstykkelser på kundeanlæg Ydre rørdiameter [mm] Isoleringstykkelse [mm]

13 Fjernvarmevandets fremløbstemperatur, ad 6.3 Fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet reguleres på produktionsstederne afhængigt af udetemperatur, vindstyrke og fjernvarmenettets belastning. Alle produktionssteder reguleres til samme fremløbstemperatur, men der må påregnes et temperaturfald fra produktionsstedet til den enkelte fjernvarmeforbruger, der varierer afhængigt af afstanden fra produktionsstedet til fjernvarme-forbrugeren. Desuden afhænger temperaturfaldet af fjernvarmevandets hastighed i rørene, som igen afhænger af fjernvarmenettets belastning. Ved beregning af fjernvarmeforbrugernes afkøling tages der hensyn til dette temperaturfald i form af en afgiftsneutral zone på +/ 5ºC fra den normerede afkøling. Opvarmningssæsonen er fastlagt som perioden fra 15. september til 15. maj. I opvarmningssæsonen reguleres fremløbstemperaturen, afhængigt af udetemperatur og vindstyrke, mellem 65ºC og 95ºC målt ved kundens hovedhaner. Uden for opvarmningssæsonen leveres fjernvarmevandet med en fremløbstemperatur på mindst 65 ºC målt ved kundens hovedhaner. For at øge transportkapaciteten, kan fremløbstemperaturen i særlige tilfælde hæves til 110 ºC. De ovenfor nævnte fremløbstemperaturer måles, som nævnt i afsnit ved tilslutningsanlægges hovedhaner under normale driftsforhold, når alle anlægsdele er i kontinuerlig drift. Ved kontinuerlig drift forstås for kundens vedkommende, at ingen anlægsdele er reguleret efter on/off-principper, hvor der kun periodevis åbnes for fjernvarmevandet. Desuden skal varmtvandsinstallationen, hvis temperaturmålingen foregår, uden opvarmningsanlægget er i drift, yde sin mærkepladeeffekt, for at den opgivne mindstetemperatur kan garanteres. Ved normale driftsforhold for HOFORs vedkommende forstås, at de sædvanligvis varmeproducerende enheder er i drift, og at der ikke som følge af havarier, vedligehold eller omkoblinger foretages indgreb, der har indflydelse på fjernvarmesystemets vandfordeling, tryk eller temperatur. 13

14 Dimensionsgivende og driftmæssige tryk og temperaturer Dimensioneringskrav Styrkemæssigt Tryk Tilslutningsanlæg (primærside) 10 bar Temperatur 110 ºC Prøvetryk koldt vand Effektmæssigt Sommer 15/5-15/9 13 bar Fremløbstemperatur 65 ºC Returtemperatur 35 ºC *1) Differenstryk max. min. Vinter 15/9-15/5 Udetemperatur - 12 ºC 5,3 (8,5) bar *2) 0,5 bar Opvarmningsanlæg (sekundærside) Fremløbstemperatur 95 ºC *4) 70 ºC *3) Returtemperatur 45 ºC *4) 40 ºC *3) Differenstryk max. min. 5,3 (8,5) bar *2) 0,5 bar *1) De pkt angående sommerdrift. *2) 8,5 bar er det maksimale differenstryk ved 10 bar driftstryk. Se pkt *3) Gælder ved nye anlæg. Se pkt *4) enkelte forsyningsområder er udlagt til lavtemperaturdrift med temperatursættet ºC på primærside og ºC på sekundærside. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til HOFOR. 14

15 Driftskrav Tilslutningsanlæg (primærside) Opvarmningsanlæg Fremløbstryk 2 6,5 (10) bar *5) Differenstryk max. min. Sommer 15/5-15/9 5,3 (8,5) bar *2) 0,5 bar Fremløbstemperatur Mindst 65 ºC Vinter 15/9-15/5 Fremløbstemperatur ºC *6) Fremløbstemperatur i særlige tilfælde 110 ºC *2) 8,5 bar er det maksimale differenstryk ved 10 bar driftstryk. Se pkt *5) enkelte forsyningsområder er allerede omlagt til driftstryk på 10 bar. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til HOFOR. Særligt for lavtemperaturdrift, se *4) forrige side. *6) Reguleres efter vejrforhold mm. 15

16 CE-mærkning af fjernvarmecentraler Generelt I henhold til diverse EU-direktiver skal der i forbindelse med etablering og ombygning af fjernvarmecentraler udføres en CE-mærkning. Disse bilag har været forelagt Arbejdstilsynet. Det kan derfor forventes, at såfremt varmecentraler CE-mærkes i henhold til de her beskrevne retningslinier, vil CE-mærkningen leve op til Arbejdstilsynets krav herom. CE-mærkning kan, i forbindelse med fjernvarmeanlæg, betragtes som en erklæring eller dokumentation for, at anlægget opfylder de krav, der er beskrevet i EMC-direktivet, Lavspændingsdirektivet og Maskindirektivet. EMC-direktivet, der administreres af Telestyrelsen, stiller krav til at elektriske komponenter skal være elektromagnetisk kompatible, hvilket vil sige, at de ikke må forstyrre med, eller lade sig forstyrre af elektromagnetiske bølger. På projekterings- og installationsniveau har EMC-direktivet ikke den store indflydelse. Fjernvarmeanlæggets projekterende eller installatør skal blot sikre sig, at de elektriske komponenter, der indgår i fjernvarmeinstallationen, er CE-mærkede Lavspændingsdirektivet, der administreres af Sikkerhedsrådet, er i praksis opfyldt ved overholdelse af de regler, der er beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Lavspændingsdirektivet trådte i kraft 1. januar 1995 med en overgangsordning på 2 år. Dette betyder, at elektriske komponenter, der er CE-mærkede efter 1. januar 1997, skal overholde Lavspændingsdirektivet. Som ved EMC-direktivet skal fjernvarmeanlæggets projekterende eller installatør derfor blot sikre sig, at de elektriske komponenter, der indgår i fjernvarmeinstallationen, er CE-mærkede. Maskindirektivet, der administreres af Direktoratet for Arbejdstilsynet, fastsætter regler for sikkerhed og sundhed ved montering, anvendelse og demontering af maskiner. CE-mærkningen er således ikke en garanti for, at den pågældende maskine fungerer godt eller er af en tilfredsstillende kvalitet, men kun en erklæring om at de sikkerhedsmæssige krav i Maskindirektivet er opfyldt. Maskindirektivet er en populær betegnelse for Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni Maskindirektivet er Direktoratet for Arbejdstilsynets oversættelse af EU s direktiv nr. 89/392/EØF. EU s direktiv nr. 89/392/EØF harmoniserer EU-medlemslandenes sikkerhedskrav til maskiner for at fjerne de handelsbarrierer mellem EU-medlemslandene, som Romtraktaten tillader, når de er af sikkerhedsmæssige grunde. 16

17 Fjernvarmeanlæg Fjernvarmeanlæg kan (ved forsyning med fjernvarmevand) opdeles i to anlægstyper; unit- og splitanlæg. Disse anlægstyper skal i forbindelse med CE-mærkning behandles forskelligt. Et fjernvarmeanlæg skal CE-mærkes, hvis de indeholder enten pumper, elektronisk styring, energitilførsel eller sikkerhedsventiler, dvs. alle fjern-varmeanlæg! Ved senere udskiftning af komponenter på installationen, skal der kun foretages noget, hvis de udskiftede komponenter er af en ny størrelse eller type. I så fald er der nødvendigt med et supplement, der vedlægges den eksisterende overensstemmelseserklæring. Dette supplement skal bestå af en brugervejledning og en bilag II B - erklæring til den nye komponent, samt et notat der beskriver udskiftningstidspunktet og installatørens navn og adresse. Hvis udskiftningen medfører en ændring i de nødvendige sikkerhedsprocedurer ved håndtering af fjernvarmeanlægget, skal der udarbejdes og vedlægges en ny risikovurdering. Fjernvarmeunits En fjernvarmeunit er en fabriksfremstillet fjernvarmecentral, der kun skal tilkobles fjernvarmerørene, radiatorkredsløbene og rørene for varmt brugsvand. Når en fjernvarmeunit leveres, er den CE-mærket fra fabrikkens side. Der kræves normalt ikke foretaget en ny CE-mærkning ved installationen. Kun hvis der er tale om en omfattende installation, f.eks. ved sammenbygning med andre CE-mærkede units, kan det være nødvendigt at udføre en overordnet bilag II A - overensstemmelseserklæring. Splitanlæg Et splitanlæg er en varmecentral, der samles på stedet og er som regel dimensioneret specifikt til den ejendom, som den installeres i. De komponenter, der indgår i installationen, er CE-mærkede, hvis de er underlagt EMC-direktivet, Maskindirektivet eller Lavspændingsdirektivet. Installatøren skal foretage sig tre ting i forbindelse med aflevering af anlægget. A) Udarbejde/samle tekniske dossier B) Udfylde en bilag II A -overensstemmelseserklæring og C) CE-mærke installationen 17

18 A) Tekniske dossier Installationens tekniske dossier skal indeholde følgende: 1) Bilag II B -erklæringer for de installerede komponenter, 2) tekniske specifikationer for de installerede komponenter, 3) vejledning i korrekt brug af installationen og 4) en risikovurdering for installationen som helhed Risikovurderingen kan i de fleste tilfælde være en standardskrivelse, som vist i vedlagte eksempel, der er udarbejdet for de almindeligste typer af fjernvarmecentraler. Dog kan der være specielle delinstallationer i varmecentralen (f.eks. trykholdeanlæg, spædevandsarrangement o.lign.), der kræver en specifik risikovurdering. B) Bilag II A -overensstemmelseserklæring En bilag II A -overensstemmelseserklæring skal indeholde følgende: 1) Navn og adresse på installatøren eller rådgiveren, 2) Beskrivelse af maskinen, 3) Henvisning til harmoniserede standarder, 4) Identifikation af underskriveren og 5) Angivelse af om installationen er omfattet af bekendtgørelsens bilag IV Bekendtgørelsens bilag IV definerer farlige maskiner, der betragtes som særligt risikofyldte efter Maskindirektivet og derfor skal typeprøves. Arbejdstilsynet har udarbejdet en liste over farlige maskiner. Der indgår normalt ikke farlige maskiner i en fjernvarmeinstallation. Bilag II A -overensstemmelseserklæringen kan ved fjernvarmesplitanlæg udføres som vist i vedlagte eksempel. C) CE-mærket CE-mærket skal tegnes som beskrevet i Maskindirektivets bilag III. Selve mærket kan f.eks. laves med en passer eller en skabelon og kopieres på papirlabels eller købes som færdige labels hos forskellige trykkerier. Derudover kan mærket indeholde firmanavn og adresse på installatøren eller rådgiveren. HOFORs ansvar Med HOFORs syn og trykprøve af anlægget påtager HOFOR sig i øvrigt intet ansvar for, om anlægget er CEmærket. Straf Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde eller hæfte. 18

19 EKSEMPEL Risikovurdering Fjernvarmevandet i HOFORs forsyningsområde kan have temperaturer op til 110 ºC og tryk op til 10 bar, hvilket kan medføre skoldningsrisiko både ved berøring af anlægsdele og ved f.eks. udstrømning af varmt vand. For at undgå direkte berøring med fjernvarmevandet skal alle haner til det fri afproppes på en måde, så der skal anvendes værktøj for at fjerne afpropningen. For at undgå forbrænding ved berøring af rør og armaturer, skal disse isoleres efter gældende norm hurtigst muligt efter anlæggets idriftsættelse. For at undgå skoldning fra sikkerhedsventilernes afblæsning, skal afblæsningsrør føres til gulv og afskæres skråt uden gevind, så det ikke kan afproppes. Der er ved fjernvarmeinstallationen en risiko ved samtidig tilstedeværelse af både elektricitet og vand. Ved placering af elektrisk forsynede komponenter skal der tages hensyn til, at disse skal være uden for rækkevidde af vand fra sikkerhedsventiler og vandfyldte komponenter, der kan adskilles. F.eks. kan elektrisk forsynede motorventiler placeres med motoren opad i forhold til røret, for at undgå, at der løber vand ind i motoren ved adskillelse, eller hvis ventilen bliver utæt. I henhold til HOFORs Tekniske bestemmelser må idriftsættelse af anlægget under ingen omstændigheder ske, før HOFOR har monteret måleren samt synet og trykprøvet anlægget. Anlæggets hovedhaner vil inden idriftsættelsen være låst og må kun åbnes af HOFORs personale i forbindelse med syn af anlægget. Ved enhver nytilslutning eller ændring af et tilslutningsanlæg skal VVS-installatøren trykprøve til kpa (13 bar) med koldt vandværksvand. Trykprøvningen skal overværes af HOFOR. Ved trykprøvning skal pasrør eller måler være monteret. Ved idriftsættelse af anlægget åbnes hovedafspærringen på fremløbsledningen så lidt, at fjernvarmevandet kun siver ind i anlægget, indtil trykket, der aflæses på manometeret, er omkring 5 bar og ikke stiger yderligere. Hvis anlægget er tæt, åbnes hovedafspærringen på fremløbsledningen forsigtigt til fuldt åben stilling. Herefter åbnes hovedafspærringen på returledningen forsigtigt til fuldt åben stilling. Fjernvarmecentralen skal indrettes, således at der er gode adgangsforhold og fri passage både i højde og bredde, så man kan betjene og reparere anlægget uden at komme til skade. 19

20 EKSEMPEL Overensstemmelseserklæring I henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994, bilag II, A. Vedrørende varmecentralen xxxgade nr. xx, kunde nr. xxx-xxx-xxx Installatørens navn og adresse Her repræsenteret ved xxxx xxxx erklærer på eget ansvar, at (den ombyggede del af) ovenstående varmecentral, der er skitseret på tegning nr. xx-xxxx (bilag 1), som er omfattet af denne erklæring, er konstrueret i overensstemmelse med EU-direktiverne 87/404/EØF (simple trykbeholdere)m 89/336/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet), 73/23/EØF (Lavspændingsdirektivet) og 89/392/EØF (maskiner) samt fjernvarmeværkets gældende tekniske bestemmelser. Varmecentralen overfører via varmevekslere varmeenergi fra fjernvarmevandet til opvarmning af henholdsvis radiatorkredsanlægget og det varmebrugsvand. Varmecentralen er ikke omfattet af bilag IV i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni Bilag II B-erklæringer for de i varmecentralen installerede komponenter er vedlagt. Varmecentralen må kun forsynes med fjernvarmevand fra fjernvarmeværket med temperaturer op til 110 ºC og driftstryk op til 10 bar. Stempel: København Underskrift: Dato: 20

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG 2016 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp omtaler særlige forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne. HOFOR har

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG 1 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp omtaler særlige praktiske forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne. HOFOR

Læs mere

Bilag til Tekniske bestemmelser for fjernevarmetilslutning. Brønderslev Varme A/S

Bilag til Tekniske bestemmelser for fjernevarmetilslutning. Brønderslev Varme A/S Bilag til Tekniske bestemmelser for fjernevarmetilslutning Brønderslev Varme A/S Side 1 Bilag til: Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, varmt vand. Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Fastsættelse

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Vejledende retningslinjer. for. fjernvarmebrugerinstallationer

Vejledende retningslinjer. for. fjernvarmebrugerinstallationer SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Vejledende retningslinjer for fjernvarmebrugerinstallationer Gældende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, varmt vand

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, varmt vand Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, varmt vand Forord Levering af fjernvarme fra Københavns Energi sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra Københavns Energi og

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledende retningslinjer for brugeranlæg

Vejledende retningslinjer for brugeranlæg Vejledende retningslinjer for brugeranlæg Generelt Nærværende vejledende retningslinjer for brugeranlæg er udarbejdet som et supplement til Almindelige- og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Hovedstadens Forsyningsselskab. VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016

Hovedstadens Forsyningsselskab. VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016 Hovedstadens Forsyningsselskab VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016 HVORFOR NYE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME? Leveringsbestemmelserne og de tekniske bestemmelser fastsætter spillereglerne

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. - 0 - Indholdsfortegnelse. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANDVENDELSESOMRÅDE FOR MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for varmetilslutning Brønderslev Varme A/S

Tekniske bestemmelser for varmetilslutning Brønderslev Varme A/S Tekniske bestemmelser for varmetilslutning Brønderslev Varme A/S Side 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, varmt vand. Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 1 Generelt... 4 1.1 Aftaleforhold...

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND 1 FORORD Levering af fjernvarme fra HOFOR sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra HOFOR og den skriftlige aftale,

Læs mere

HAARBY KRAFT VARME AmbA

HAARBY KRAFT VARME AmbA HAARBY KRAFT VARME AmbA Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.A,

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 9

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 9 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 9 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder den del af aftalegrundlaget

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL Version september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 08-04-2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant.

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant. Glamsbjerg Fjernvarme, tekniske bestemmelser Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med drift og udførelse af varmeinstallationer

Læs mere

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Regulativ for Fjernvarmeinstallationer Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1.0 Generelle krav.. 2 2.0 Autorisationsbestemmelser 2 3.0 Administrative bestemmelser.. 3 3.1 Levering

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER...

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER LEVERING AF FJERNVARME. TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a.

TEKNISKE BESTEMMELSER LEVERING AF FJERNVARME. TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. Udgave: 25.01.2011 TEKNISKE BESTEMMELSER for LEVERING AF FJERNVARME fra TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND 2016 1 FORORD Levering af fjernvarme fra HOFOR sker efter regler, som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra HOFOR og den skriftlige

Læs mere

Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme

Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme Bilag til Regulativ for levering af fjernvarme fra FREDERIKSHAVN VARME A/S Fjernvarmeforsyning 1. Gyldighedsområde og definitioner. 4 2. Anmodning om

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER HINNERUP FJERNVARME FIF Marketing 03/15 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Fanøvej 15. 8382 Hinnerup. Tlf. 8698 5340 info@hinnerupfjernvarme.dk. www.hinnerupfjernvarme.dk

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 1 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - (August 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, damp

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, damp Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, damp Forord Levering af fjernvarme fra Københavns Energi sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra Københavns Energi og den

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Hadsund By s Fjernvarmeværk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING April 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelsesområde Side 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. - 2 Tilslutningsbestemmelser - 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning 1.

Indholdsfortegnelse. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning 1. Indholdsfortegnelse Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 1. 3. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen 2. 4. Måling af fjernvarmeforbrug 4. 5.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ver. 2.0 Udskrevet den 16. september 2008 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse: 1.0 Tilslutning til ejendomme. Til- og færdigmelding. 3 2.0 Varmemedie, temperatur, trykforhold

Læs mere

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR INDHOLD: TEKNISKE BESTEMMELSER FOR... 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering

Læs mere

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME. Fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME. Fra Frederiksberg Fjernvarme A/S TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME Fra Frederiksberg Fjernvarme A/S Juni 2000 INDHOLD 1. Forskrifter 2. Tegninger, approbation og tilmelding 3. Udførelse, besigtigelse og idriftsættelse 4.

Læs mere