Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk"

Transkript

1 Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk En empirisk undersøgelse af forskellige oversættelsesmetoder i tekniske forbrugertekster med særligt fokus på den ortografiske repræsentation Kandidatafhandling Udarbejdet af: Thomas Brøndel Frost Vejleder: Henrik Køhler Simonsen Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi Copenhagen Business School Cand.ling.merc Tolk og translatør December 2011 Antal normalsider: 79,8 Antal typeenheder:

2 Abstract Translating nominal compounds from English into Danish An empirical study of different translation methods in technical language consumer texts, with special attention to orthographic representation Nominal style is a predominant feature of both English and Danish technical language. The high frequency of complex and often very long nominal compounds in English consumer-oriented technical texts presents a problem for the Danish translator, as the possibility of nominal compounding in Danish is far more restricted than it is the case with English. The great difference between English and Danish nominal compounding is seen in the orthographic representation. Where English nominal compounds use separate orthography and hence split up a compound in separate units, Danish nominal compounds use solid orthography and are written in one word. Like in English, there are no structural limitations to the length or number of constituents in Danish nominal compounds. It must be assumed though, that in practice there is a limit for the length and complexity of such solid orthography Danish compounds, and that in some cases a translation by means of paraphrasing would be advisable. The compounds in question are often nonce formations which have not yet become established in the discourse community which the text is aimed at. Despite the fact that the formation of new words or nonce formations by means of compounding is following the orthographic conventions and is not structurally limited in neither English nor Danish, a direct translation into a Danish nominal compound may not be the most appropriate translation method when the receiver is the average consumer. This thesis examines the structure of English nominal compounds in technical consumer texts and their different possible translations into Danish. The purpose is to decide on a general method for translating English nominal compounds into Danish should they be translated directly into equivalent Danish compounds or should they be paraphrased? As a theoretical basis for the empirical study and the analysis, a great deal of attention is given to the identification and definition of a nominal compound. The difference between nominal compounds and syntactical nominal phrases is a subject of great divergence and therefore also a relevant one to examine and discuss in connection with 2

3 this thesis. The different views on the subject form the basis of a working definition of a nominal compound, which is used for picking out compounds to form part of the empirical study. In order to find answers to the question of an advisable translation method, a study was performed. By means of a questionnaire containing a series of English nominal compounds and different Danish translations, two respondent groups were asked to rate the different Danish translations from different criteria rooted in three different translation strategies. One respondent group consisting of state certified translators and the other group consisting of randomly selected consumers. The result of this questionnaire allows for a comparative analysis of the answers from the two groups of respondents. The study shows an overall tendency of agreement between the two groups of respondents. The answers given from the criteria relevant to consumer-oriented technical texts show that to a great extent, paraphrasing of nominal compounds is the preferred solution to at translation into Danish. Despite the overall tendency of agreement between the two groups of respondents, the translators show a fondness of the direct translations into Danish nominal compounds while the layman group to some extent accepts the separate orthography compounds, which do not follow orthographic conventions for Danish language. It is concluded that nonce formation English nominal compounds should generally be translated for layman receivers by means of paraphrasing. Nominal compounds which have become lexicalized and somewhat established in the discourse community in question will have the highest acceptability when translated into this lexicalized and established compound. 3

4 Indhold Abstract Indledning Motivation Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Konstruktioner, som ikke behandles i dette speciale Ad hoc-dannelser og leksikalisering Metode Empiri Teori Anvendt materiale Definitioner af kompositum Det danske kompositum Det engelske kompositum den umulige definition Det engelske kompositum en arbejdsdefinition Definition af nominalkompositum Nominalkompositum eller nominalfrase? Kriterier til identificering af nominalkomposita Fonologiske kriterier Morfologiske kriterier Semantiske kriterier Semantiske relationer i nominalkomposita Sammenfatning af semantiske relationer Fire typer af nominalkomposita Endocentriske nominalkomposita Exocentriske komposita Appositionelle komposita Kopulative komposita Ortografi Engelske komposita Danske komposita

5 2.7 Oversættelsesteori Globale og lokale oversættelsesstrategier Oversættelse af nominalkomposita Ordret oversættelse eller opløsning? Empiri Testens opbygning Oplysninger om respondent Testens indhold Udvælgelse af respondenter Fejlkilder og usikkerheder Definition af begreber i testen Rendyrket funktionel oversættelse Analyse og diskussion Præsentation og oversættelse af komposita i testen a) The browser interface language b) Manual transmission operation c) Advanced spam identification capabilities d) safety belt energy management retractors e) lemon wedges Komparativ analyse af testresultater a) The browser interface language b) Manual transmission operation c) Advanced spam identification capabilities d) safety belt energy management retractors e) lemon wedges Sammenfatning af komparativ analyse af testresultater Konklusion Bibliografi Bilag Bilag 1: Kopi af test Bilag 2: Registrering og optælling af translatørgruppens besvarelser Bilag 3: Registrering og optælling af lægmandsgruppens besvarelser

6 1 Indledning Nominalkomposita kan være en stor udfordring i forbindelse med oversættelse af tekniske tekster fra engelsk til dansk. Denne udfordring består i, at det engelske sprog tilbyder en stor frihed i forbindelse med dannelsen af disse konstruktioner en frihed der i høj grad gøres brug af hos forfatterne af engelske tekniske tekster, og det er denne frihed, der kan ende med at volde problemer for den danske oversætter og potentielt for den endelige modtager af teksten. Det danske sprog tilbyder nemlig langt mere begrænsede muligheder for dannelsen af denne type konstruktioner. Oversætteren vil altså kun i sjældne tilfælde kunne foretage en direkte oversættelse af disse konstruktioner, men må oftest tage midler såsom orddannelse ved sammensætning, bindestreger og forskellige former for omskrivning i brug. Her er det oversætteren, der står med beslutningen om, hvornår én løsning skal vælges frem for en anden. I engelsk teknisk sprog er der som sagt en stor frekvens af ofte meget lange og komplekse substantiviske komposita. Den høje frekvens af nominalkomposita gør sig særligt gældende inden for fagsproglige tekster, hvor det forudsættes, at læseren besidder en vis viden om emnet og den dertilhørende terminologi. Her stilles der høje krav til oversætterens indsigt og evne til at tilegne sig viden om tekstens emne for at kunne formidle kildetekstens indhold på nøjagtig vis. Udover det universelle krav om læsbarhed og idiomatisk sprog er det i høj grad tekstens fagligt specialiserede indhold, der er i fokus. Det er dog ikke kun inden for den meget specialiserede fagsprogsgenre, at oversætteren støder på nominalkomposita, som volder problemer, når de skal oversættes til dansk. Også engelske tekniske tekster rettet mod den almindelige forbruger har en tendens til at lægge sig op ad fagsprogsgenren og indeholder derfor også ofte mange af disse komposita. Her, hvor emnet normalvis er mindre specialiseret, end det er tilfældet i fagsproglige tekster, stilles der krav til oversætterens evne til at formidle kildetekstens indhold, på en måde så den giver den rette mening for modtageren, som i dette tilfælde er lægmand. Der er i dette tilfælde mindre fokus på tekstens fagspecifikke indhold og større fokus på tekstens overordnede formål samt på det rent sproglige. Når tekstens modtager er lægmand skal oversætteren nøje afstemme sine valg i forbindelse med oversættelsen af disse komposita, således at han/hun formidler 6

7 tekstens indhold på nøjagtig vis, og ikke mindst i et sprog, som giver mening for modtageren og fremkalder eventuelle påkrævede handlinger fra dennes side, hvis der er tale om appelbetonede tekster som f.eks. instruktionsmanualer. Oversætteren skal altså have flere kvalitetskriterier i spil i valget af oversættelsesstrategi og -løsning, hvor der således skal tages hensyn til ting som retskrivning, sprogpolitik fra kundens side, som kan stille krav til alt lige fra formalitetsniveau over idiomatisk sprog til tegnbegrænsning, men først og fremmest skal han sørge for, at teksten i sidste ende får en reel funktion hos slutbrugeren i kraft af, at denne ved gennemlæsning forstår tekstens indhold og dermed sættes i stand til at udføre eventuelle handlinger, som teksten har til formål at fremkalde. Det er dette valg, eller dilemma om man vil, hos oversætteren, jeg med denne opgave vil undersøge og om muligt udpege én oversættelsesløsning, der som udgangspunkt bør foretrækkes i forbindelse med oversættelse af nominalkomposita i engelske tekniske tekster, hvor modtageren er den almindelige danske forbruger. 1.1 Motivation I mit daglige arbejde med oversættelse af betjeningsmanualer, software, internettekster og lignende oplever jeg ofte, at tvivlen melder sig, når jeg skal vælge mellem den ene eller anden oversættelse af ofte meget lange engelske nominalkomposita. Jeg savner indsigt i, hvorledes modtageren af den oversatte tekst vurderer og opfatter den ene og den anden oversættelsesløsning. Motivationen for dette speciale er altså, at jeg ønsker et fingerpeg om, hvorledes modtagerne af de oversatte tekster opfatter og vurderer eksempelvis en direkte oversættelse af et kompositum over for eksempelvis en opløsning i en fri frase. Jeg håber således at kunne bruge resultaterne i dette speciale som støtte i mit daglige arbejde, når jeg støder på nominalkomposita, hvor jeg skal vælge én oversættelsesløsning frem for en anden. 1.2 Problemstilling I engelske tekster af teknisk karakter optræder der ofte meget lange substantiviske komposita, som ved direkte oversættelse til dansk sammenskrives i meget lange komposita. Disse kan blive så lange, at det kan tænkes at være vanskeligt for lægmand 7

8 at læse dem og endog afkode deres betydning. Dette problem kan ofte omgås gennem forskellige typer af parafrasering. Ved en sammenligning af de forskellige oversættelsesløsninger vil der dog ofte være forskelle i betydning, ækvivalens med kildeteksten samt stilistiske forskelle. Forskelle, som kan have større eller mindre betydning afhængigt af kommunikationssituationen og det diskursfællesskab, målsprogsteksten er rettet mod. Jeg ønsker at undersøge egnetheden af de forskellige oversættelsesløsninger, som oversætteren kan vælge mellem ved oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk. Jeg vil undersøge, hvorvidt hhv. translatør og lægmand foretrækker en direkte oversættelse ord for ord eller den ene eller anden form for parafrasering Problemformulering Hvorledes stemmer translatørers og lægmands vurdering af egnetheden af forskellige oversættelser af engelske nominalkomposita overens? Hvordan vurderes en direkte oversættelse til et dansk kompositum over for en form for parafrasering? Kan der udpeges en metode, der generelt bør tages udgangspunkt i ved oversættelse af denne type konstruktioner, når modtageren er lægmand? 1.3 Afgrænsning Jeg beskæftiger mig i dette speciale udelukkende med nominalkomposita altså komposita, der fungerer som substantiver i en sætning. (Se udredning for denne definition under teoriafsnittet der er langt fra enighed om en definition blandt teoretikerne). Der er hovedsageligt tale om nominalkomposita, som er dannet til den tekst, de optræder i, såkaldte ad hoc-dannelser, som er hyppige i tekster af teknisk karakter (Jakobsen 1992). Derfor vil der blive lagt særlig stor vægt på dannelse og analyse af komposita, som vil blive betragtet som nye ord og mindre vægt på analyse af de forskellige typer af allerede etablerede nominalkomposita. Af praktiske grunde vil den teoretiske gennemgang dog hovedsageligt være opbygget omkring komposita, som allerede er etablerede i sprogbrugen. 8

9 1.3.1 Konstruktioner, som ikke behandles i dette speciale Der er visse ordforbindelser, der ofte betragtes som komposita, men som ikke vil blive behandlet i dette speciale. Det drejer sig mestendels om konstruktioner, hvor der er uenighed om hvorvidt de kan klassificeres som komposita eller ej samt stærkt leksikaliserede konstruktioner, som kun har få ligheder med den type komposita, der optræder i det empiriske materiale i dette speciale. I det empiriske materiale optræder der næsten udelukkende komposita af typen substantiv + substantiv, som også klart er de hyppigst forekommende. De anvendte komposita er svagt eller ikke-leksikaliserede og er således ikke etableret i sprogbrugen såkaldte ad hoc-komposita. Derfor skønnes det irrelevant at gå i dybden med visse andre typer af konstruktioner, om de så måtte kunne klassificeres som komposita eller ej. Disse konstruktioner skal kort opsummeres herunder. Jeg vil kun beskæftige mig med konstruktioner, som er dannet ved komposition af leksikalske morfemer (rødder og stammer). Orddannelsesprocesser som derivation, hvor der føjes et grammatisk morfem i form af en afledning (derivativ) eller bøjningsendelse (fleksiv) til et allerede eksisterende ord eller kompositum (f.eks. -lig, -hed, -ning eller u-) og derved danner et nyt kompositum, vil ikke blive behandlet (Herslund og Jensen 2003: 130). Mange komposita dannes ved netop derivation, men denne orddannelsesproces er ikke relevant for den aktuelle problemstilling, da den som sagt er grammatisk betinget. Heller ikke konversion, hvor et ord skifter ordklasse uden ellers at ændres, vil blive behandlet. Der er altså i dette speciale udelukkende fokus på orddannelsesprocessen komposition, hvor to eller flere selvstændige morfemer eller komposita sættes sammen og derved danner et nyt ord i form af et kompositum. Andre konstruktioner som ellers må betragtes som værende komposita, f.eks. teleskopord, samdannelser, reduplikativer (Quirk et al. 1985: 1579), skabsafledninger og kryptosammensætninger (også kaldet neoklassiske komposita (Christensen et al. 2009: 38 og Plag 2003: 155)) vil ikke blive behandlet af den årsag, at disse ofte enten er grammatisk afledte eller allerede er etableret i sprogbrugen og derfor ikke er udvalgt til at optræde i det empiriske materiale, som fokuserer på ad hoc-dannelser. 9

10 1.3.2 Ad hoc-dannelser og leksikalisering Ad hoc-komposita Ad hoc-dannelser er komposita, som ikke er etableret i sprogbrugen, men som typisk er dannet til den tekst de optræder i. Af den årsag vil disse aldrig være at finde i opslagsværker som f.eks. ordbøger, og oversætteren må derfor forsøge at udlede betydningen ud fra kompositummets enkelte bestanddele og af dets kontekst. Grunden til at disse ad hoc-komposita er særligt interessante og problematiske er, at der til stadighed vil dannes nye komposita af denne type. Dette sker typisk i tekster som medfølger f.eks. elektronik og it-udstyr eller andre tekster af teknisk karakter, hvor der grundet den konstante udvikling på området, mangler ord til at beskrive nye genstande og funktioner, som tekstens forfatter så opfinder ved komposition af eksisterende og etablerede ord. Isoleret set er ad hoc-dannelserne flertydige og semantisk vage, hvorfor oversætteren ofte må benytte sig af konteksten, for at finde ud af, hvilket indhold konstruktionen refererer til. Dette kan i sig selv være et problem, da konteksten langt fra altid er tilgængelig for oversætteren. Eksempelvis oversættes webtekster ofte i brudstykker, da der hele tiden opdateres på webstederne, og oversætteren kan således modtage en overskrift uden nogen kontekst, som består af en ad hoc-dannelse. Ydermere kan denne konstruktion bestå af uoverskueligt mange konstituenter, som så giver anledning til overvejelsen om, hvordan dette overføres til forståeligt dansk uden at bryde med konventionerne for sammenskrivning af komposita Leksikaliserede komposita De leksikaliserede komposita er komposita, som er etableret i sprogbrugen, men som ikke nødvendigvis er registreret i ordbøgerne. Der vil altid være tale om forskellige grader af leksikalisering. Stærkt leksikaliserede komposita har en nøje fastlagt betydning og har været etableret i sproget så længe, at betydningen af de enkelte bestanddele kan være gået tabt, hvorfor betydningen ofte ikke kan udledes ud fra de enkelte bestanddele alene. F.eks. blackmail og gummiged (Bauer 1978: 74). Der er altså tale om en selekteret betydning, der ikke er udtrykt i de enkelte led (Jakobsen 1992). Disse stærkt 10

11 leksikaliserede komposita vil oftest være at finde i ordbøgerne, hvilket gør dem uinteressante i forbindelse med dette speciale. De mere svagt leksikaliserede komposita vil i mindre grad optræde i diverse opslagsværker, og en eventuel selekteret betydning vil ikke kunne udledes af de enkelte konstituenter. En rent semantisk fortolkning af visse svagt leksikaliserede komposita vil således kunne give en decideret misvisende betydning. Eksempler på leksikaliserede komposita med selekteret betydning: hundekiks, citronbåd, fiskefingre. Betydningen af kompositummet indeholder altså noget mere end betydningen af de enkelte konstituenter tilsammen, og der forudsættes altså en vis viden om, hvad der er tale om. Dog vil uheldige fortolkninger af ovenstående kunne udelukkes ud fra de fleste personers almenviden. 1.4 Metode Jeg vil starte med at finde frem til en brugbar definition af undersøgelsens genstand, nemlig nominalkompositummet. Hvorledes adskiller et nominalkompositum sig fra andre lignende konstruktioner som f.eks. syntaktiske fraser? Jeg vil på grundlag af eksisterende teorier finde frem til en definition, som kan bruges i forbindelse med dette speciale, men som ikke nødvendigvis finder den store anvendelse uden for det meget afgrænsede område, der behandles i dette speciale. Jeg vil gøre rede for, hvorledes nominalkomposita dannes på henholdsvis engelsk og dansk. For at illustrere de forskellige muligheder for oversættelse af komposita fra engelsk til dansk vil jeg foretage en kontrastiv analyse af, hvordan nominalkomposita dannes på henholdsvis engelsk og dansk, hvor der lægges særlig vægt på den ortografiske repræsentation, da jeg vurderer, at det netop er forskellene i den ortografiske repræsentation af nominalkomposita på henholdsvis engelsk og dansk, der volder problemer i forbindelse med oversættelse af denne type konstruktioner. Til at besvare min problemstilling om valget mellem de forskellige oversættelsesløsninger har jeg valgt at lade translatører, som ofte er dem, der reelt træffer afgørelsen om den ene eller anden løsning til oversættelse af nominalkomposita, 11

12 vurdere kvaliteten af de forskellige oversættelser af en række engelske nominalkomposita af forskellig kompleksitet og længde. Ligeledes har jeg ladet en målgruppe af tilfældigt udvalgte respondenter, som betragtes som mulige modtagere af målsprogsteksten, foretage samme vurdering af de forskellige oversættelsesløsninger. Jeg vil ud fra en komparativ analyse af de to respondentgruppers besvarelser kunne vurdere, om der er overensstemmelse mellem de to respondentgruppers vurdering af de forskellige oversættelsesløsninger. Jeg vil ud fra translatørgruppens besvarelser kunne udlede, om der er en løsning, der generelt foretrækkes blandt translatørerne, hvilket i sig selv kan tjene som en rettesnor, når man sidder med valget mellem den ene eller anden oversættelsesløsning. Dog håber jeg, at jeg ved analyse af lægmandsgruppens besvarelser i endnu højere grad kan finde frem til en generel anbefalet oversættelsesløsning. En løsning, jeg kan tage udgangspunkt i, hver gang jeg kommer ud for at skulle oversætte et kompositum af denne type. Jeg vil gå induktivt til værks ved at søge at opstille generelle anbefalinger på baggrund af de indsamlede data. Ud fra en kvantificering af de indsamlede data håber jeg at kunne udlede tendenser samt danne grundlag for en analyse med et mere kvalitativt præg, hvor der søges at finde årsager og sammenhænge mellem besvarelser som måtte have uventede eller på anden måde interessante resultater. 1.5 Empiri Det empiriske grundlag for afhandlingen udgøres af en test, som besvares af to forskellige respondentgrupper, hhv. translatør og lægmand. Testen består af en række udvalgte nominalkomposita af forskellig længde og kompleksitet. Der er for hvert engelsk kompositum dannet seks forskellige danske oversættelser, som respondenterne ved rangordning bedes vurdere kvaliteten af ud fra tre forskellige kriterier. De udvalgte komposita er alle uddrag fra forskellige tekster af teknisk karakter, der har lægmand som målgruppe. I udvælgelsen af kildemateriale er der lagt vægt på at benytte tekster med forskellige fokusområder, og som appellerer til en bred del af befolkningen. 12

13 Hovedformålet med testen og med opgaven i det hele taget er at finde frem til en generel anbefaling af en bestemt løsning til oversættelse af nominalkomposita i tekniske tekster med forbrugeren som modtager. Testen indeholder en omfattende mængde svarmuligheder, som kan synes at trække i en anden retning, bl.a. særskrevne komposita, som næppe kan anbefales som løsning, da disse ikke overholder normerne for dansk retskrivning. Inklusionen af svarmuligheder med særskrivning skyldes en mistanke om, at denne løsning i høj grad vil blive accepteret af den brede befolkning, og disse svarmuligheder tjener altså det formål at sætte de korrekte svarmuligheder i relief samt at give en forklaring på en eventuel uoverensstemmelse mellem de to respondentgruppers præferencer af svarmulighederne. Disse spørgsmål og alternative svarmuligheder er altså tænkt som en række tjekspørgsmål eller sikkerhedsspørgsmål, om man vil, der kan hjælpe til at give afklaring på eventuel tvivl og undren som måtte opstå ud af svarene og vurderingen af de mere anbefalelsesværdige løsninger. Svarmulighederne, som udgøres af særskrevne komposita skal sætte de andre løsninger i relief og vise os, hvor god en løsning er i forhold til noget, som faktisk er direkte forkert (det særskrevne kompositum), ligesom disse kan give et fingerpeg om, hvorvidt særskrivning er ved at vinde indpas og accepteres af den brede befolkning. Selve testen vil blive præsenteret nærmere efter teoriafsnittet, umiddelbart før analysen af de indkomne testbesvarelser. Her vil der også indgå et afsnit med teoretiske og metodiske overvejelser i forbindelse med udformningen af testen. 13

14 2 Teori Jeg vil i dette afsnit gøre rede for det materiale, jeg har valgt at benytte som teoretisk grundlag for dette speciale. Jeg benytter dette materiale til at afgrænse mit undersøgelsesområde samt til at finde frem til en definition af undersøgelsens genstand. Ud fra forskellige teoretikeres definitioner vil jeg forsøge at finde frem til den definition, der er den mest anvendelige i forbindelse med netop mine undersøgelser. Jeg vil i denne forbindelse præsentere nogle metoder til at skelne mellem nominalkomposita og lignende konstruktioner. 2.1 Anvendt materiale Som teoretisk grundlag for afhandlingen vil jeg hovedsageligt benytte materiale, som beskæftiger sig med komposita på engelsk. Dette virker oplagt, da afhandlingen jo beskæftiger sig med engelske komposita og oversættelsen af disse til dansk oversættelser, som ikke nødvendigvis resulterer i noget, der ville blive klassificeret som værende komposita i sin danske form. Jeg ser det i øvrigt som en nødvendighed at tage udgangspunkt i engelsk, da området forekommer forholdsvis uudforsket på dansk, hvilket dog er noget, jeg også håber at kunne give et ydmygt bidrag til med denne opgave. Teoridelen for engelsk tager hovedsageligt udgangspunkt i Laurie Bauers teorier, som præsenteres i The Grammar of Nominal Compounding (1978). Jeg har valgt at lade dette værk udgøre en stor del af det teoretiske grundlag af flere årsager. På trods af, at der siden udgivelsen (som er en forkortet version af Bauers doktordisputats fra University of Edinburgh fra 1975) er kommet meget ny viden til på området, både fra Bauers egen hånd og fra andre, mener jeg, at netop dette værk udgør et godt grundlag for at arbejde med nominalkomposita generelt, hvor senere udgivelser er mere specialiserede i forskellige retninger og derfor ikke i nævneværdig grad beskæftiger sig med nominalkomposita generelt eller for den sags skyld med oversættelse af disse til dansk. Desuden arbejder Bauer i dette værk med bl.a. dansk som referencesprog, hvilket gør det yderst oplagt at benytte i et speciale om oversættelse af nominalkomposita til netop dansk. I behandlingen af det engelske kompositum vil jeg, der hvor det er relevant, supplere med andre værker af Bauer, ligesom Ingo Plags Word-formation in English (2003) vil 14

15 være en af hjørnestenene i det teoretiske grundlag for dette speciale. Ligeledes inddrages værker af bl.a. Judith Levi, Valerie Adams og Heinz J. Giegerich som referencemateriale. Jeg vil sammenholde teorierne for engelske komposita med gældende dansk retskrivning for dannelse af komposita og foretage en kontrastiv analyse af dannelsen af nominalkomposita på hhv. engelsk og dansk. Der lægges særlig vægt på den ortografiske repræsentation, og hvordan engelsk og dansk adskiller sig fra hinanden på netop dette område. De danske retskrivningsregler og diverse danske grammatikker vil danne grundlag for en kortere gennemgang af dannelsen af nominalkomposita på dansk. Ligesom disse, sammenholdt med generel oversættelsesteori, vil danne grundlag for at illustrere de forskellige metoder til oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk. Det overordnede oversættelsesteoretiske grundlag finder jeg i Lita Lundquists Oversættelse (2007), som har en tekstlingvistisk og pragmatisk tilgang til emnet. Dette vil sammen med gældende dansk retskrivning danne det teoretiske grundlag for min gennemgang af de muligheder, der findes for oversættelse af engelske komposita til dansk. I arbejdet med udformningen af testen, som udgør det empiriske grundlag for dette speciale, har jeg i første omgang støttet mig til Spørgeskemaundersøgelser (Boolsen 2008). En afprøvning af testen i praksis på en mindre respondentgruppe har dog givet anledning til de væsentligste beslutninger i forbindelse med den endelige udformning samt indholdet af testen. 2.2 Definitioner af kompositum Sammensætning af ord ved komposition er en af de mest produktive metoder til at danne nye ord på både engelsk og dansk. Samtidig er det et af de mest kontroversielle emner, når det gælder den sproglige analyse. Således er det også lettere sagt end gjort at finde frem til en endegyldig definition af, hvornår en konstruktion er et kompositum eller en anden lignende konstruktion. 15

16 For at afgrænse undersøgelsen er vi dog nødt til at finde frem til en brugbar definition af undersøgelsens genstand, nemlig nominalkompositum. Jeg vil starte med at finde frem til, hvad vi overordnet definerer som et kompositum, og hvorledes et kompositum adskiller sig fra eksempelvis en syntaktisk frase. Ud fra dette vil jeg finde frem til en definition af nominalkompositum, som er anvendelig i forbindelse med undersøgelserne i dette speciale Det danske kompositum I tilfældet engelsk er der stor uenighed bland de forskellige teoretikere om, hvornår en konstruktion klassificeres som værende et kompositum kontra en syntaktisk konstruktion eller en anden type komplekst ord end lige netop kompositum. Når det gælder dansk, har vi dog lidt nemmere ved at blive enige, da normen på dansk er at sammenskrive komposita og særskrive andre lignende ordforbindelser. Overordnet synes der at være enighed om en definition, og der er kun mindre formuleringsmæssige forskelle at spore i de forskellige teoretikeres definitioner (bl.a. Christensen 2009, Galberg Jacobsen og Skyum-Nielsen 2004). Sammenfattende kan man sige, at et kompositum (sammensætning) er en sammensætning af flere stammer, der optræder som ét ord. Begreberne stamme og sammensætning er de termer, der benyttes og anbefales af Dansk Sprognævn (Dansk sprognævn 1996). Jeg har dog valgt at anvende termen kompositum frem for sammensætning, da jeg mener at sammensætning nemmere forveksles med andre fænomener som eksempelvis sammenstillede substantiver eller kollokationer samt sammenskrivning. Kompositum er så at sige mindre tvetydigt. Anvendeligheden af begrebet stamme i forbindelse med definitionen af et kompositum kan diskuteres, da begrebet leksem, som også benyttes af Bauer i hans definition (1978: 54), kan siges at være mere dækkende. Ifølge Dansk Sprognævn (1996: 52) er en stamme den del af et ord der ikke er bøjningsendelse. eller en sammensætning eller afledning der indgår som del af en afledning. Hvis vi definerer et kompositum som værende flere stammer sat sammen til én enhed, udelukker vi potentielt konstruktioner, som normalt vil blive betragtet som komposita. F.eks. konstruktioner med verber i infinitiv (f.eks. gravemaskine) samt gruppesammensætninger (f.eks. gå hjem-møde, ad hoc-kompositum). Skifter vi stamme ud med leksem, får vi derimod en betegnelse, der indbefatter alle former i kraft af forskellige bøjninger samt betydninger af et ord, og 16

17 dermed får vi en generel definition af kompositum, som favner bredere, da leksem ifølge Christensen et al. (2009: 31) indbefatter alle ordets former og betydninger. Da dette speciale ikke beskæftiger sig med komposita, som er dannet ved afledning, ville ovenstående definition altså teoretisk set være dækkende for så vidt angår definitionen af det danske kompositum. Jeg vil dog stadig mene, at nedenstående definition er mere retvisende for så vidt angår det danske kompositum. Et kompositum er en sammensætning af flere leksemer, der optræder som ét leksem Det engelske kompositum den umulige definition Blandt de forskellige forskere, der har beskæftiget sig med engelske komposita er der langt fra enighed om en definition. Mange har forsøgt at nå en endelig definition ud fra en række forskellige kriterier og videnskaber inden for lingvistikken. De færreste har dog haft held med at overbevise hverken sig selv eller andre om holdbarheden af deres definitioner. Mange har måttet konstatere, at det er så godt som umuligt at finde frem til en endegyldig definition endsige konsekvente kriterier, som gennemgående kan finde anvendelse til at adskille komposita fra andre komplekse konstruktioner. Der er altså, trods uenighederne om en klar definition af et kompositum, blandt mange enighed om hvor problematisk det er, at nå en endegyldig definition. I stedet for at opstille en række forskellige definitioner, som de enkelte teoretikere har fundet frem til ud fra forskellige kriterier og med forskellige formål, og som ikke nødvendigvis ville være relevante for problematikken i dette speciale, vælger jeg indledningsvis at komme med en række citater fra selvsamme teoretikere, som illustrerer, hvor problematisk det er, at nå frem til en endegyldig definition (disse er også citeret i Klinge (2005)): the criteria to which reference is generally made do not allow us to distinguish between a class of noun + noun compounds and a class of noun + noun syntactic constructions (Bauer 1998: 1). There is no easy answer, covering all cases, to the question of what is a compound (Adams 1973: 58). Because we have failed to identify any valid and mutually consistent criteria for isolating compounds from the set of complex nominals, the problem of ascertaining the relationship of compounds to complex nominals becomes moot (Levi 1978: 48). 17

18 Although compounding is the most productive type of word-formation process in English, it is perhaps also the most controversial one in terms of its linguistic analysis and I must forewarn readers seeking clear answers to their questions that compounding is a field of study where intricate problems abound, numerous issues remain unresolved, and convincing solutions are generally not so easy to find (Plag 2003: 132). Ligesom Plag her advarer sine læsere mod at søge endegyldige svar og definitioner i undersøgelsen af komposita, vil jeg ligeledes benytte muligheden til at sætte betydningen og anvendeligheden af en sådan endegyldig definition i relief for så vidt angår dette speciale. Da undersøgelsen i dette speciale går på at vælge mellem den ene eller anden danske oversættelse af et engelsk kompositum, og da jeg beskæftiger mig med enkelte udvalgte eksempler, er en sådan endegyldig definition ikke af afgørende betydning. Jeg vil altså stille mig tilfreds med en definition, der er dækkende for de engelske og danske komposita, som optræder i den test, der udgør det empiriske grundlag for specialet. De adskillige forsøg på at finde frem til en definition af et kompositum går på at kunne udpege, hvornår to sammensatte engelske leksemer udgør et nyt leksem i form af et kompositum eller en syntaktisk frase. Ved oversættelse til dansk vil selv en syntaktisk frase typisk kunne oversættes til et dansk kompositum eller den ene eller anden syntaktiske konstruktion, hvilket er et valg, der træffes af oversætteren. Dette gælder i øvrigt også ved oversættelse fra dansk til engelsk. Det er altså sjældent af afgørende betydning om man har at gøre med et kompositum eller en syntaktisk konstruktion, som til forveksling ligner et kompositum (f.eks. med mange præmodificerende led), da problematikken ved oversættelse af begge disse typer konstruktioner er den samme. Nemlig valget mellem oversættelse til et kompositum eller opløsning i en syntaktisk konstruktion. Da dette speciale beskæftiger sig med oversættelsen af netop komposita, vil jeg dog for en god ordens skyld forsøge at komme nærmere en definition. Eventuelle syntaktiske konstruktioner, som har ligheder med komposita, vil som sagt ikke nødvendigvis vil blive oversat anderledes end hvis de var komposita, hvorfor resultaterne af undersøgelserne i dette speciale i mange tilfælde også vil kunne finde anvendelse ved oversættelse af disse syntaktiske konstruktioner. 18

19 2.2.3 Det engelske kompositum en arbejdsdefinition Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Bauers definition af kompositum. Det skyldes, at Bauer hele tiden har et realistisk syn på problematikken, da han ikke forsøger at fremtvinge en endegyldig definition, men holder så at sige sin definition åben, hvorved han helgarderer sig. Han har en bredere definition af komposita end visse andre, der afskriver mange sammensatte substantiver som værende syntaktiske konstruktioner (f.eks. Bloomfield 1933, Lees 1963, Marchand 1969, Pane & Huddleston 2002 i Giegerich 2004). I den anden grøft har vi dem, der opfatter disse sammensatte substantiver som værende komposita, dannet i leksikonet altså morfologisk afledte konstruktioner (bl.a. Levi 1978, Selkirk 1982, DiSciullo & Williams 1987 i Giegerich 2004). Det er denne skelnen mellem komposita og syntaktiske konstruktioner af typen substantiv + substantiv eller adjektiv + substantiv, der er gennemgående i diskussionen om hvordan et kompositum defineres. Bauer stiller sig kritisk over for denne opdeling i syntaks og leksikon, da det ikke kan påvises, at dannelsen af disse sammensatte substantiver er forskelligt grammatisk motiveret (Bauer 1998: 1). Bauer foreslår i stedet at behandle disse konstruktioner som varianter af samme type konstruktion, om den så er syntaktisk eller morfologisk motiveret. Bauer benytter sig gennem sine undersøgelser af en arbejdsdefinition og lægger sig ikke fast på noget endeligt. Netop Bauers arbejdsdefinition er også anvendelig som arbejdsdefinition i netop dette speciale. En tilbundsgående udredning af de forskellige synspunkter og teorier for hvorledes et kompositum defineres vil formentlig ikke bringe os meget nærmere en holdbar definition, ligesom en sådan teoretisk udredning ikke vil rokke ved resultatet af opgaven. Det er med andre ord svært at analysere sig frem til en definition. Derfor låner jeg denne arbejdsdefinition fra Bauer (1978), som i hvert fald er dækkende for de komposita, der indeholdes i opgavens empiriske grundlag: a compound is a morphologically complex unit, made up of two words (lexemes) acting as a single word (lexeme) (s. 54). Bauer (1978) bemærker i samme forbindelse: The words or (in most cases) potentially free formatives may themselves be further subdivided (s. 54). 19

20 De to leksemer, som kompositummet er sat sammen af, kan altså selv være komposita, hvorfor denne definition ikke begrænser et kompositum til kun at bestå af to leksemer. Dog analyseres komposita altid som bestående af to og kun to sammensætningsled (Jakobsen 1992: 7). Bauer (1978) nævner også en mulig definition af kompositum som værende en sammensætning af to eller flere selvstændigt forekommende enheder (potentielt frie morfemer) til én morfologisk enhed (s. 49). Jeg undgår at bruge udtrykket potentielt frie morfemer i min definition, da dette ikke altid er tilfældet (hvilket Bauer også selv gør opmærksom i sin bemærkning til definitionen ovenfor). Undtagelsen er de såkaldte tyttebærmorfemer, som er sammensat af flere dele, hvoraf den ene del ikke kan optræde alene og således ikke er et potentielt frit morfem. I tilfældet tyttebær, er tytte et morfem uden semantik, det er form uden indhold, og der skal bruges en etymologisk ordbog for at finde en betydning. De fleste af disse morfemer har givet mening engang, og denne undtagelse er altså et resultat af den sproglige udvikling, hvorfor definitionen med de potentielt frie morfemer ikke direkte kan diskvalificeres. Med disse få bemærkninger in mente vælger jeg at bruge Bauers arbejdsdefinition som forbillede, og min arbejdsdefinition lyder således: Kompositum: en morfologisk kompleks enhed der består af to ord (leksemer), der sammen fungerer som ét ord (leksem). Denne definition af kompositum vil danne grundlag for nedenstående definition af et nominalkompositum Definition af nominalkompositum Her vil jeg også tage udgangspunkt i Bauers definition af nominalkomposita: compounds which, whatever parts of speech their elements might be, function as nouns in a sentence (Bauer 1978: 14). Altså er et nominalkompositum: 20

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog.

Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog. Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog. Udarbejdet af Kristin Andreassen Vejleder: Arnt Lykke Jakobsen, Institut for Internationale Sprogstudier

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS)

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS) Anvendelsen af infinitte verbalformer i franske og danske SugarTexts samt ækvivalerende udtryk i danske SugarTexts [The use of infinite verb forms in French and Danish SugarTexts and equivalent expressions

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af rammeaftale på levering af en-da/da-en oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Modalverbernes infinitiv

Modalverbernes infinitiv Modalverbernes infinitiv eller Det er nødvendigt [å] kan ordentlig dansk Af Michael Herslund Selv om formanden og resten af Sprognævnet formodentlig uden videre kan skrive under på indholdet af denne artikels

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg.

Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg. Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg.) Formålet med denne bog er, ifølge forfatteren, at kombinere

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014

Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014 Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014 Hanne Kær Pedersen Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494 Indholdsfortegnelse Censorvejledning engelsk A og B, stx... 1 Maj 2014... 1 Opgavesættet...

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

University of Copenhagen Faculty of Science Written Exam - 8. April 2008. Algebra 3

University of Copenhagen Faculty of Science Written Exam - 8. April 2008. Algebra 3 University of Copenhagen Faculty of Science Written Exam - 8. April 2008 Algebra 3 This exam contains 5 exercises which are to be solved in 3 hours. The exercises are posed in an English and in a Danish

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

DiaSketching og afterminologisering hvornår er en term en term? Nordterm 2005 9. - 12. juni 2005 Reykjavik, Island

DiaSketching og afterminologisering hvornår er en term en term? Nordterm 2005 9. - 12. juni 2005 Reykjavik, Island DiaSketching og afterminologisering hvornår er en term en term? Nordterm 2005 9. - 12. juni 2005 Reykjavik, Island Jakob Halskov (jh.id@cbs.dk) Dept. of Computational Linguistics Copenhagen Business School

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

! " # $ %& # ' " () * ())+

!  # $ %& # '  () * ())+ ! " #$ %&# '" ()*())+ Titelblad Specialets titel: Skal det i ét eller flere ord? Model til analyse og oversættelse af nominal- komposita i tekniske tekster fra engelsk til dansk Engelsk titel: Nominal

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Sproget som strategisk ledelsesressource

Sproget som strategisk ledelsesressource IDA konference 2014 Sproget som strategisk ledelsesressource Jørn Helder Cphbusiness Academy Programtekst Stadige forandringer og stor kompleksitet er et vilkår for såvel ledere som medarbejdere. Hvor

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 1. 2. 3. 4. AT-1. Metodemæssig baggrund. Oktober 09. (NB: Til inspiration da disse papirer har været anvendt i gamle AT-forløb med

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem parterne:

Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem parterne: København, den 17. november 2015 AFGØRELSE Afgørelse vedr. KO-2015-4613 Reklametrekant Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem parterne: Klager: AstraZeneca

Læs mere

Grammatik paradigmatiske besvarelser. Mette Hermann Poul Tornøe

Grammatik paradigmatiske besvarelser. Mette Hermann Poul Tornøe Grammatik paradigmatiske besvarelser Mette Hermann Poul Tornøe Faglige mål Eleverne skal kunne analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 21 64 Carlos Carvalho Federal Reserve Bank of New York and Niels Arne Dam Danmarks Nationalbank Estimating the cross-sectional distribution of price stickiness from

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere