Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009"

Transkript

1 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg 2009

2 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Redaktion: Statens Institut for Strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen Knapholm Herlev Emneord: strålebeskyttelse, håndholdt røntgenanalyseanlæg Kategori: rådgivning Sprog: dansk URL: Version: 1 Versionsdato: 2. januar 2009 Format: pdf Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, januar 2009

3 Indhold 1. Forord 1 2. Anmeldelse og godkendelse Anmeldelse af røntgenanalyseanlæg Godkendelse Bidrag og gebyr 2 3. Ansvarsforhold og kvalifikationer Virksomhedens ansvar Krav til strålingsansvarlig Kvalifikationer Ansvarsforhold Krav til personale 4 4. Strålebeskyttelse under arbejdet Strålebeskyttelse generelt Radiografi uden for anlæg 5 5. Krav til apparatur Krav til kortfattet brugermanual 7 7. Eftersyn af røntgenanalyseanlæg 7 8. Tilsyn 8 9. Yderligere oplysninger Bekendtgørelser, vejledninger mv Rådgivning om strålebeskyttelse Ordforklaringer 9

4 1. Forord Denne vejledning beskriver gældende regler og giver råd om strålebeskyttelse ved arbejde med håndholdt røntgenanalyseanlæg til brug ved industriel radiografi. Det primære regelgrundlag for vejledningen findes i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse 571/1981 om røntgenanalyseanlæg. Vejledningen er udarbejdet af Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS), som er et institut i Sundhedsstyrelsen. SIS forvalter bl.a. røntgen- og radioaktivitetsloven og varetager opgaver af faglig og administrativ karakter inden for de områder, hvor der anvendes ioniserende stråling. Vejledningen er kun tiltænkt håndholdte apparater og skal derfor ikke benyttes ved stationære åbne- og lukkede røntgenanalyseanlæg. Ord i kursiv er forklaret i kapitel 10. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg,

5 2. Anmeldelse og godkendelse 2.1 Anmeldelse af røntgenanalyseanlæg SIS registrerer alle røntgenapparater i Danmark, herunder røntgenanalyseanlæg. Der skal indsendes et anmeldelsesskema til SIS når virksomheden anskaffer et nyt anlæg. Anmeldelsesskemaet kan hentes på 2.2 Godkendelse Anlæggene godkendes til brug, efter indsendelse af anmeldelsesblanket, en kopi af en kortfattet vejledning til bruger/operatør (se kap 6) og dokumentation for uddannelse af den strålingsansvarlige hos leverandør. 2.3 Bidrag og gebyr SIS opkræver et engangsgebyr for registrering og godkendelse af røntgenapparater. Dette skal indbetales samtidig med anmeldelsen. Gebyret for 2008 udgjorde kr. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg,

6 3. Ansvarsforhold og kvalifikationer 3.1 Virksomhedens ansvar Ved virksomheden forstås den person, der (fysisk eller juridisk) ejer røntgenanlægget. Det er virksomheden, der har det overordnede ansvar for, at alle bestemmelser i bekendtgørelsen samt de krav og betingelser, der er stillet af SIS, opfyldes og overholdes. Det er virksomheden, der er ansvarlig for, at der til enhver tid, til alle røntgenanalyseanlæg, er tilknyttet en strålingsansvarlig. I god tid inden den strålingsansvarlige fratræder sin stilling, skal virksomheden meddele SIS, hvem der skal være ny strålingsansvarlig. 3.2 Krav til strålingsansvarlig Kvalifikationer Den strålingsansvarlige skal godkendes af SIS. For at blive godkendt som strålingsansvarlig skal ansøgeren som minimum have kendskab til: Ioniserende stråling og måling heraf. Strålebiologi og strålebeskyttelse. Den strålingsansvarlige for virksomheden skal gennemgå kursus/oplæring hos producenten af udstyret. SIS kan dog godkende en grundig oplæring hos en person med erfaring med det pågældende udstyr, som værende tilstrækkelig praktisk uddannelse. Virksomheder, der forhandler og dermed i denne sammenhæng idriftsætter anlæg, skal have autorisation fra SIS til dette. Virksomheder, der foretager indgreb i røntgenapparater, skal have autorisation fra SIS. Oplysning, om hvilke krav der stilles for at opnå autorisationer, kan fås ved henvendelse til SIS Ansvarsforhold Den strålingsansvarlige skal over for SIS vedkende sig sit ansvar, ved at underskrive anmeldelsesblanketten. Den strålingsansvarlige skal straks informere SIS, hvis han/hun fratræder sit ansvarsområde. Den strålingsansvarliges overordnede opgave er at sikre, at kravene i bekendtgørelsen samt eventuelle yderligere krav stillet i virksomhedens godkendelse fra SIS er opfyldt. Den strålingsansvarlige har til opgave at oplære personalet i at arbejde strålebeskyttelsesmæssigt forsvarligt. Dette indebærer bl.a., at den strålingsansvarlige skal sørge for: Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg,

7 udarbejdelse af en skriftlig vejledning til personalet at personalet er nøje instrueret i brug af røntgenapparater at personalet er informeret om strålingsrisici, samt om hvilke forholdsregler der skal tages for at mindske disse risici at personalet er informeret om hvad de skal gøre i tilfælde af faresituationer og uheld at personalet er informeret om bekendtgørelsens krav, der særligt vedrører dem at en kvalificeret person foretager hver eksponering Andre vigtige opgaver for den strålingsansvarlige er at sørge for: udbedring af fejl og mangler på røntgenanlægget kontakt til SIS hvis personer er blevet udsat for utilsigtet stråling kontakt til SIS hvis virksomheden ikke gennemfører de nødvendige tiltag i forbindelse med stillede krav at arbejdet udføres med omhu og samvittighedsfuldhed 3.3 Krav til personale Personer, der arbejder med røntgenanalyseanlæg, skal være tilstrækkeligt uddannede til, at de kan arbejde selvstændigt og strålebeskyttelsesmæssigt forsvarligt. Personalet har pligt til: at sætte sig ind i bekendtgørelsen, specielt de områder der henvender sig til personalet, samt de betingelser og krav der er stillet af SIS. at følge alle instrukser og vejledninger, der er givet af den strålingsansvarlige at tilegne sig viden om brugen af røntgenapparater, udstyr og anlæg at tilegne sig viden om risikoen ved arbejde med ioniserende stråling, og om hvilke forholdsregler, der skal tages for at mindske risikoen straks at meddele den strålingsansvarlige, hvis udstyr mv. er i uorden at tilegne sig viden om, hvad de skal gøre i tilfælde af en faresituation eller uheld at underrette den strålingsansvarlige, hvis nogen har været udsat for bestråling at arbejde omhyggeligt og samvittighedsfuldt. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg,

8 4. Strålebeskyttelse under arbejdet For at opnå et optimalt sikkerhedsniveau er det nødvendigt, at personalet har tilstrækkelige kvalifikationer og at røntgenapparatet altid er i god stand. Arbejdet må ikke påbegyndes, hvis det er mere end et år siden udstyret sidst har været efterset. Er håndholdt røntgenanalyseanlæg den eneste form for røntgenapparat personalet anvender, kræves det ikke, at der bæres personlige dosimetre og akustisk instrument under arbejdet. Til specielle arbejdsopgaver kan SIS kan dog tilbyde dosisovervågning af fingre over en periode, med henblik på at tilvejebringe et overslag over typiske fingerdoser. 4.1 Strålebeskyttelse generelt Arbejdet skal i videst muligt omfang ske i dertil indrettede bokse/skabe i en størrelse der passer til virksomhedens opgaver. Under arbejdet skal det sikres, at ingen personer udsættes for den direkte usvækkede stråling fra apparatet, dette gælder også for folk, der står langt væk. Røntgenanalyserør er særdeles farlige i ukyndiges hænder, fordi dosishastigheden af den usvækkede direkte stråling fra rørets vindue er så høj, at den kan forårsage alvorlig personskade på ganske få sekunder. Man må derfor end ikke strejfvis bringe blot en fingerspids ind i den direkte stråling Radiografi uden for anlæg I de situationer, hvor arbejdets art gør, at man ikke kan arbejde i dertil indrettede skabe eller bokse, skal der træffes kompenserende foranstaltninger for at sikre, at et højt strålebeskyttelsesmæssigt niveau stadig opretholdes. Ved anvendelse af håndholdte instrumenter skal der i videst muligt omfang benyttes prøveholder. Prøver må under ingen omstændigheder holdes i hånden under analyse. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg,

9 5. Krav til apparatur. Alle anlæg skal til enhver tid opfylde gældende internationale krav og standarder. Her skal bl.a. fremhæves: På apparatet skal der findes et symbol for ioniserende stråling. Apparatets fabrikat og serienummer skal tydeligt fremgå. Al mærkning skal være tydelig og holdbar. En lampe skal lyse/blinke (rød nuance) når apparatet producerer stråling. Brug af apparatet skal kun være mulig med nøgle, password, memory card eller lignende. Lækstråling fra apparatet ved højeste ydelse, må ikke overstige 5µSv/h i en afstand af 5 cm fra enhver overflade Apparatet skal ikke kunne eksponere førend et integreret system fx infrarød føler, har konstateret, at der er en genstand umiddelbart foran fokus, og ikke længere en 1 cm væk. Alle anlæg skal være forsynet med dødmandsknap. Derudover skal der findes en letforståelig vejledning på dansk, der sikrer, at personalet kan få kendskab til apparatets funktioner. En oversættelse af en teknisk manual vil ikke altid være tilstrækkelig, da tekniske manualer ofte ikke er særlig brugervenlige. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg,

10 6. Krav til kortfattet brugermanual Den kortfattede vejledning skal som minimum indeholde: oplysning om ioniserende strålings skadevirkning, herunder dosishastighed foran apparatet. information om sikkerhedsafstand, eksponeringsretning og hvordan man håndterer forskellige størrelser af emner. vigtigste sikkerhedsforanstaltninger for brug af røntgenanalyseanlæg, herunder hvem der må benytte apparatet. henvisning til apparatets tekniske manual evt. henvisning til guide for forskellige typer opgaver apparatet kan benyttes til. oplysning om kontaktperson (strålingsansvarlig) i virksomheden for tvivlsspørgsmål, fejlmelding af udstyr og uheld. Velledningen bør ikke fylde mere end 1 A4 side og skal opbevares sammen med (i samme kuffert som) apparatet. 7. Eftersyn af røntgenanalyseanlæg Anlægget skal altid være i så god stand, at det ved korrekt brug ikke udgør nogen risiko for betjeningspersonalet. Ethvert røntgenanalyseanlæg skal efterses med højst 12 måneders mellemrum. Hvis der findes fejl ved anlægget, skal det udbedres, før anlægget atter tages i brug. Ved eftersynet skal det undersøges om anlægget overholder bestemmelserne i Bekendtgørelse 571/1981. Alt eftersyn der indebærer indgreb i røntgenapparatet må kun foretages af et autoriseret røntgenfirma, der af SIS, har gyldig tilladelse til bek. 571/indgreb i anlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg,

11 8. Tilsyn Røntgenapparater er underlagt tilsyn af SIS, der til enhver tid skal have adgang til røntgenapparater og dokumentation. Dokumentationen skal på forlangende sendes til SIS. SIS kan forbyde brug af røntgenapparater, indtil krav stillet af SIS er blevet opfyldt. 9. Yderligere oplysninger 9.1 Bekendtgørelser, vejledninger mv. På kan følgende hentes: Lov nr. 147 af 15. april 1930 om brugen af røntgenstråler m.v. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 571 af 7. december 1981 om røntgenanalyseanlæg Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 708 af 29. september 1998 om brugen af røntgenanlæg med ændringer i bekendtgørelser nr. 550 af 2. juni 2006 og nr af 5. december Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997 om dosisgrænser for ioniserende stråling. 9.2 Rådgivning om strålebeskyttelse Statens Institut for Strålebeskyttelse Tlf (kl ) Knapholm 7 Fax Herlev E-post Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg,

12 10. Ordforklaringer Idriftsætte: Ioniserende stråling: Gøre driftsklar, herunder at tilslutte strømkilde. Gamma- eller røntgenstråling med energi over 5 kev og partikler, fx elektroner, med så høj energi, at de kan spalte (ionisere) molekyler. At strålingen er ioniserende betyder, at den er så energirig, at den er i stand til at trænge ind i stoffers atomstrukturer og løsrive elektroner fra atomerne, hvorved der skabes positive og negative ladninger i materialet. Lækstråling: Al stråling fra apparaturet med undtagelse af nyttestrålingen. Nyttestråling: Røntgenapparat: Røntgenanalyseanlæg: SIS: Strålingsansvarlig: Den del af strålingen, der ikke er permanent afskærmet, og som anvendes ved brug. Her: Det sammenhørende apparatur til udførelse af analysen, her bestående af røntgenrør, generator og afskærmning. Et røntgenapparat samt evt. rum (skab/boks) der er indrettet med den nødvendige afskærmning til brug af røntgenapparater, hvor formålet er at identificere grundstoffer i det emne der skydes på. Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) er et institut i Sundhedsstyrelsen. SIS er organiseret i fire funktionsområder: Industri, forskning og miljø (IFM) Medicinsk anvendelse Persondosimetri Administration og service. IFM s arbejdsområde omfatter opgaver vedr. den ikkemedicinske brug af røntgen samt åbne og lukkede radioaktive kilder herunder industriel radiografi. IFM varetager herudover opgaver inden for områderne naturlig radioaktivitet, forbrugerprodukter indeholdende radioaktive stoffer, transport af radioaktive stoffer, nukleare anlæg, slutdepot for radioaktive stoffer og uheldsberedskab. En af SIS godkendt person med ansvar for røntgenapparater i virksomheden. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg,

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

Afskærmning af røntgenanlæg

Afskærmning af røntgenanlæg Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013 Psykolognævnet Beretning Januar 2010- december 2013 1 Forord Siden oprettelsen af Psykolognævnet i 1994 og frem til 2009 har nævnet udgivet syv beretninger om nævnets virksomhed. Nærværende beretning omfatter

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4 Køleanlæg og varmepumper Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 2.05.1 af september 1983 og nr. 2.05.2 af september 1983 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007 2007 Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere