Juridisk ordbog. Dansk/italiensk, italiensk/dansk. Terminologisk fagordbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridisk ordbog. Dansk/italiensk, italiensk/dansk. Terminologisk fagordbog"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Juridisk ordbog Dansk/italiensk, italiensk/dansk Terminologisk fagordbog 12. juni 2008 Cand.ling.merc. i italiensk, Eva Christine Sinding Når jura og sprog går op i en helhed

2 ......

3 Kapitel 1: Baggrund og formål 1 Kapitel 2: Målgruppen 2 Kapitel 3: Databasen i-term 3 Kapitel 4: Planlægning af arbejdet Emnerne Tilegnelse af viden om emnerne Terminologisk arbejdsproces... 6 Kapitel 5: Nogle forklaringer på, hvorfor juridisk sprog er svært Retshistorisk udvikling Dansk ret Italiensk ret Sammenligning... 9 Kapitel 6: Den teoretiske baggrund Hvad er en term? Hvad er et begreb? Hvad er et begrebssystem? Hvordan udarbejdes definitioner? Hvad er ækvivalens? Hvordan udformes eksempler? Kapitel 7: Finansiering Logistik... 14

4 Kapitel 8: Afsluttende bemærkninger 15 Bilag! 16

5 Kapitel 1: Baggrund og formål Tanken opstod, mens jeg læste cand.ling.merc. tolk og translatør på Copenhagen Business School (CBS), hvorfra jeg blev kandidat i sommeren Under studiet blev det klart, at der er et stort behov for en systematisk og analytisk beskrivelse af terminologien på dansk og italiensk inden for det juridiske område. Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke en tosproget juridisk terminologisk fagordbog dansk/italiensk, italiensk/dansk. Juridisk sprog regnes af mange for en af de tungeste discipliner på studiet, og da jeg med en juridisk baggrund har nogle fordele, som ikke så mange andre har, kan jeg se, at jeg vil kunne bidrage væsentligt til en større forståelse og dermed give brugerne lettere adgang til arbejdet med juridiske tekster. Derfor besluttede jeg at skrive et juridisk terminologisk speciale, hvor jeg som et eksempel beskrev udvalgte dele af konkursretten i Danmark og Italien og udarbejdede en dertil hørende ordbog. Specialet og de metoder, som jeg udviklede, og som jeg fik karakteren 11 for, danner hjørnestenen til ordbogen. 1

6 Kapitel 2: Målgruppen Uanset hvilken form for kommunikation vi taler om, er det afgørende, at afsenderen, i dette tilfælde ordbogsforfatteren gør sig klart, hvem der skal kunne forstå og dermed have gavn af et budskab. Foreløbig har jeg identificeret tre typer målgrupper for ordbogen: For det første skal en juridisk terminologisk ordbog kunne anvendes af fageksperter, som typisk er jurister, herunder dansk-italienske advokater og andre fagfolk med meget eller noget kendskab til det danske og det italienske retssystem, det vil sige folk, som har brug for at kunne kommunikere med danske eller italienske fagfæller. Her er der altså fortrinsvis tale om vidensudveksling. En anden vigtig målgruppe er, naturligvis, oversættere, som kan have mere eller mindre kendskab til de juridiske områder, og som derfor har behov for såvel sproglig som faglig indsigt i et emne til brug for oversættelse. En tredje målgruppe er lægfolk, som kender lidt eller intet til et juridisk fagområde. Denne gruppe har ofte behov for at få større indsigt i det pågældende emne. Jeg tænker her navnlig på italienskstuderende, men man kunne også forestille sig, at journalister, embedsmænd og politikere kunne have brug for ordbogen. Der er altså her tale om tilegnelse af viden. 2

7 Kapitel 3: Databasen i-term Jeg udarbejder ordbogen i en web-baseret database, der hedder i-term. Databasen, som er udviklet i 2004, af DANTERMcentret (Institut for Internationale sprog og Vidensteknologi) på CBS, og som opdateres løbende, er et af de nyeste redigeringsværktøjer til udarbejdelse af ordbøger. Til databasen knytter sig bogen Terminologi, principper og metoder, som er skrevet af professor Bodil Nistrup Madsen ved Institut for Internationale sprog og Vidensteknologi på CBS. Jeg anvender nogle af de teorier og metoder, som er beskrevet i bogen, og som jeg har talt med Bodil om. Jeg har også talt med Bodil om, at ordbogen skal kunne anvendes af flere målgrupper, som beskrevet i det tidligere afsnit, og at det derfor vil være hensigtsmæssigt at tilrettelægge forskellige brugerprofiler i databasen, så de forskellige brugergrupper kan få netop de oplysninger, som de har brug for, og ikke nødvendigvis alle indlæste oplysninger. Det er derfor aftalen, at DANTERMcentret, når det på et tidspunkt lykkes at få de økonomiske ressourcer dertil, vil udvikle en differentieret database, som passer til de forskellige målgrupper. Den version af databasen, som jeg arbejder i på nuværende tidspunkt, er tilgængelig på Internettet med vejledning i brugen på adressen ved at vælge speciale og herunder Eva Sinding, brugernavn: bruger, adgangskode: bruger og login. Herefter vælges kildesprog, målsprog og emne eller term. Klik på søg og databasens termer inden for emnet vil blive vist i listeform eller den valgte term vil fremkomme. 2. Vedlagt eksempel på artikelvisning 3

8 Kapitel 4: Planlægning af arbejdet For at skabe overblik har jeg lagt en generel plan for, hvordan jeg griber projektet an. Det juridiske område er meget omfattende, og det er arbejdet med en juridisk ordbog også. 4.1 Emnerne Planen er opdelt efter de to juridiske hovedområder, som er Offentlig ret (Diritto pubblico), der består af: Statsforfatningsret / Diritto constituzionale Forvaltningsret / Diritto amministrativo Procesret / Diritto processuale Strafferet / Diritto penale og Civilret (Diritto civile), der består af: Person- og familieret / Diritto delle persone e della famiglia Arveret / Diritto delle successioni Formueret / Diritto patrimoniale Erhvervsret / Diritto commerciale Jeg går ikke kronologisk frem eller starter med alle de termer, der begynder med A. I stedet er tanken at behandle et område, når muligheden rent praktisk byder sig for at få den bedste faglige og mest nutidige indsigt i området. Jeg vil i det 4

9 følgende afsnit under punktet Tilegnelse af viden om emnerne komme tilbage til, hvad jeg mener med praktiske muligheder. Da arbejdet med ordbogen vil tage flere år, og da der jo sker løbende lovændringer, er det ikke formålstjenligt, at brugerne skal vente med at få informationerne til jeg når til Å, og det er derfor min hensigt at lægge emnerne ud på Nettet, område for område, efterhånden som jeg synes, at de er tilstrækkeligt og brugbart beskrevne. Derudover vil der være en løbende opdatering af ordbogen i samarbejde med brugere og andre. 4.2 Tilegnelse af viden om emnerne Min viden om dansk ret er naturligt bedre end min viden om italiensk ret. Derfor er det af afgørende betydning for mig at have mulighed for at tilbringe tid i Italien for at lære det italienske retssystem at kende på nært hold. I 2006 fik jeg et stipendium til to måneders ophold på Det Danske Institut i Rom for at indsamle viden om den italienske konkursret. Det gjorde jeg ved at gå til forelæsninger på det romerske universitet, La Sapienza, hvor jeg fulgte en forelæsningsrække om konkursret. Professor i civilret, Francesco Vassalli, underviste i faget og har også skrevet litteratur om emnet, som jeg har brugt flittigt. Mit speciale, som jeg har omtalt ovenfor, bærer da også tydeligt præg af hans nutidige sprogbrug, som er citeret flere gange i specialet. I foråret 2008 har jeg tilbragt tre måneder på Det Danske Institut i Rom som stipendiat. Denne gang har jeg beskæftiget mig med den italienske strafferetspleje, fordi jeg er så heldig at kende en romersk offentlig anklager, Antonella Nespola, der er ansat ved byretten i Rom. Jeg har i de tre måneder fulgt Antonella i hendes arbejde med strafferetlige sager, hvor hun uden betaling har brugt tid på at sætte mig ind i det straffeprocessuelle retssystem i Italien. 5

10 Strafferetsplejen, som jo bare er en af brikkerne i retssystemet, er som emne meget mere omfattende og kompliceret end konkursretten. Denne gang har min tilgang til emnet været endnu mere konkret end i 2006: Jeg har, som en flue på væggen, deltaget i afhøringer af vidner og ofre Jeg har fået adgang til anklageskrifter og andre sagsakter og dokumenter Jeg har overværet møder i efterforskningsfasen, indledende retsmøder og hovedforhandlinger i byretten. Jeg har overværet en drabssag ved en nævningedomstol (Corte di Assise) Jeg har overværet en proces i Højesteret (Corte Suprema di Cassazione). Når man får mulighed for at få indblik i det daglige juridiske arbejde i en italiensk ret, oplever man som udlænding, udover de store forskelle på vore retssystemer, også de store kulturforskelle mellem vore lande, selvom både Danmark og Italien er en del af Den europæiske Union. 4.3 Terminologisk arbejdsproces Ordbogen er et stykke videnskabeligt arbejde, som består i at udforske og foretage en sammenligning af det danske og det italienske retssystem. Et typisk terminologisk arbejdsforløb består af flere faser, som man skal igennem flere gange, inden der viser sig et brugbart resultat. Forarbejdet har bestået i at afgrænse emnet, og jeg har valgt at lægge vægten på danske og italienske fagudtryk, som forekommer i lovgivningen, i den juridiske litteratur og i nutiden. Udvælgelse af de rette kilder er en vigtig og til tider vanskelig opgave, fordi man skal være sikker på, at de er lødige og passer til niveau og emne. 6

11 Det terminologiske arbejde består i, på begge sprog, at finde termer og indsamle oplysninger i form af definitioner, eksempler etc. Derefter kommer selve udarbejdelsen af de terminologiske artikler, hvor jeg bl.a. sammenligner begreberne for at se, om der er fuld overensstemmelse mellem de to sprog eller, om jeg skal lave oversættelsesforslag. I den her nævnte fase sker der også en tilpasning af definitioner mellem begreberne, især hvis de skal indgå i et begrebssystem. Jeg vil nedenfor komme tilbage til, hvad et begrebssystem er. 7

12 Kapitel 5: Nogle forklaringer på, hvorfor juridisk sprog er svært. 5.1 Retshistorisk udvikling Dansk og italiensk ret er udviklet på grundlag af to forskellige retssystemer Dansk ret De første nedskrevne retskilder i dansk ret er Landskabslovene, som bestod af tre geografisk opdelte love: Jyske lov, Skånske lov og Sjællandske lov. Jyske lov, som er fra 1241, fik størst betydning og er den mest kendte. Et velkendt citat fra Jyske lov er: Med lov skal man land bygge, som bl.a. står over hovedindgangen til byretten på Nytorv i København. Lovene gengav den retspraksis, der gennem tiderne havde udviklet sig på nogle udvalgte retsområder. Men det var først med Danske lov fra 1683, at der forelå en egentlig kodificering, hvor alle de væsentligste dele af dansk ret var beskrevet Italiensk ret Italiensk ret bygger på Romerretten, som går tilbage til kejser Augustus, som levede omkring Kristi fødsel og kejser Justian, som levede 500 år senere, og de fik udarbejdet et lovværk i fire bøger. Men det var først fra omkring år 1100, hvor det egentlige juridiske studium opstod i Norditalien, at kendskabet til Romerretten begyndte at brede sig til hele Europa. Romersk ret fik efterhånden også indflydelse på dansk ret, specielt i de tilfælde, hvor der ikke fandtes tilsvarende regulering i dansk lovgivning. Et eksem- 8

13 pel er konkursinstituttet, som er taget fra Romerretten, hvilket f.eks. kommer til udtryk i den latinske term, par condicio creditorum, der også betegnes som ligelighedsprincippet, og som anvendes i både dansk og italiensk ret. I nutidigt sprog oversættes den italienske term, principio della parità di trattamento dei creditori med princippet om, at alle kreditorer i et konkursbo skal have ligelig fyldestgørelse Sammenligning Den kendte jurist og retsfilosof, Anders Sandøe Ørsted, har i sit hovedværk fra 1822, Haandbog over den danske og norske lovkyndighed, udtrykt sig på følgende måde: Hvad den romerske ret angår, saa er det en overdreven patriotisme, når Kofod Ancher, og efter ham, adskillige Lovkyndige have villet nedsætte eller saa godt, som ganske fornægte denne Rets Indflydelse på vor Lovgivning. Konklusionen på den retsudvikling, som jeg har beskrevet ovenfor, er derfor, at de to retssystemer på visse punkter ligner hinanden men også, at der er markante forskelle. Udviklingen har vist, at dansk ret stadig i høj grad hviler på retspraksis som f.eks. reglerne om, hvornår man pådrager sig erstatningsansvar, som ikke er beskrevet i lovgivningen men fremgår af juridiske grundsætninger, hvis oprindelse stammer fra retspraksis, hvorimod italiensk ret i højere grad er kendetegnet ved at være langt mere lovbunden. Et eksempel er Codice civile, hvor de fleste civilretlige relationer er nøje beskrevet i et samlet lovværk. 9

14 Kapitel 6: Den teoretiske baggrund For at forstå baggrunden for det terminologiske arbejde vil jeg i det følgende forklare nogle af de vigtigste teorier vedrørende oversættelse, som jeg anvender. 6.1 Hvad er en term? En term er et sprogligt udtryk, som har en specifik betydning i et fagsprog. I modsætning til en term taler man i almindeligt sprog om et ord, og ord har ofte flere betydninger. F.eks. kan ordet hane have tre forskellige betydninger. Det kan betyde fuglen hane, en vandhane og en hane på et skydevåben. Til forskel fra et ord kan en term altså defineres som et fagudtryk, som har en bestemt betydning for fagfolk som f.eks. termerne strafferetspleje og strafferet. Da en term således er tæt knyttet til en specifik betydning, sagt med andre ord, knyttet til et begreb, må man derfor stille sig spørgsmålet: 6.2 Hvad er et begreb? Begrebet er betydningen af termens sproglige udtryk, det vil sige definitionen på en term. Hvis man går tilbage til de to nævnte termer, kan man bygge videre på dem og konkretisere, hvad termerne betyder. F.eks. betyder Strafferetspleje: Den del af retsplejen, som handler om, på hvilken måde der bliver truffet afgørelse om anvendelse af straf eller andre følger af strafbare handlinger og Strafferet 10

15 betyder: Den del af retssystemet, der drejer sig om kriminalisering, der drejer sig om betingelserne for strafansvar samt de strafferetlige sanktioners form, deres fastsættelse og fuldbyrdelse. Begreber kan være relaterede til andre begreber, som kan sættes sammen i begrebssystemer, hvilket leder hen til spørgsmålet: 6.3 Hvad er et begrebssystem? For at skabe forståelse for i hvilken sammenhæng begreber optræder, kan man grafisk vise relationerne mellem begreberne. Begrebssystemer er derfor med til at skabe klarhed over termers anvendelsesområder, fordi brugeren hurtigt kan danne sig et overblik ved hjælp af den grafiske udformning. I de tilfælde, hvor jeg vurderer, at en grafisk fremstilling er hensigtsmæssig, vil man i databasen kunne klikke sig hen til et begrebssystem 1. Udarbejdelsen af begrebssystemer kræver, at definitionerne af de enkelte begreber passer sammen. Begrebssystemer og definitioner justeres derfor løbende under udarbejdelsen. 6.4 Hvordan udarbejdes definitioner? Der findes mange måder at udarbejde definitioner på, og jeg har valgt at bruge den metode, som hedder analysemetoden. Afhængigt af hvilket fagsprog man ønsker at lave definitioner til, findes der forskellige underkategorier til analysemetoden, hvor hver især af disse er bedre egnede end andre til et bestemt fagsprog. F.eks. vil man i teknisk sprog typisk vælge bestanddelsdefinitioner, som betyder, at alle de dele, som indgår i begrebet, bliver opregnet. I juridisk sprog, hvor der ofte er tale om ukendte eller mere komplicerede begreber, er det mest hensigtsmæssigt at anvende indholdsdefinitioner. 1. Vedlagt eksempel på begrebssystem 11

16 Ved indholdsdefinitioner tager man det nærmeste overbegreb og anfører derefter de karakteristiske træk, som adskiller begrebet fra andre begreber. F.eks. kan begrebet universalforfølgning defineres som: Tvangsfuldbyrdelse, der er rettet mod hele skyldnerens formue til fyldestgørelse af alle kreditorerne. Det sideordnede begreb er Individualforfølgning, der kan defineres som: Tvangsfuldbyrdelse, der er rettet mod skyldnerens enkelte ejendele til fyldestgørelse af en enkelt kreditor. I de to nævnte eksempler er overbegrebet tvangsfuldbyrdelse og de træk, som adskiller begreberne er hhv. hele skyldnerens formue/alle kreditorer og skyldnerens enkelte ejendele/en enkelt kreditor. 6.5 Hvad er ækvivalens? Ovenfor under den terminologiske arbejdsproces har jeg skrevet, at man under arbejdet med oversættelse af termer skal sammenligne begreberne for at se, om der er overensstemmelse mellem de to sprog. Inden for sprogverdenen, men også i andre relationer, taler man om ækvivalens. Ifølge Gyldendals fremmedordbog betyder ækvivalens at være af samme værdi som noget andet. Det vil sige, at ækvivalens knytter sig til begrebet, altså betydningen af en term. En term kan have flere underbegreber. For eksempel forstås termen konkurs i juridisk sprog som indeholdende begreberne: Insolvens, konkursbegæring, konkursdekret, konkursbehandling, udlodning af dividende. Hver af de nævnte underbegreber har deres betydning, som man skal kende for at forstå termen og begrebet konkurs. Hvis den tilsvarende term på italiensk fallimento forstås på samme måde som på dansk, er begrebet ækvivalent, og det sproglige udtryk kan oversættes direkte som det er tilfældet med konkurs og fallimento. Men en oversætter kan ofte komme ud for, at et begreb på det ene sprog ikke svarer til et tilsvarende begreb på det andet sprog, og der er derfor behov for at oversætte med et forklarende udtryk, der er så lig på betydningen af kilde- 12

17 sproget som muligt. Det vil sige, at der ikke er ækvivalens, og det er derfor nødvendigt at give et oversættelsesforslag. For at kunne foreslå en oversættelse, er det nødvendigt, at oversætteren forstår indholdet af termen, som hun oversætter fra. Derfor er det af afgørende betydning for mit arbejde med terminologi, at jeg studerer og sammenligner de to retssystemer. For eksempel kan Corte di Assise oversættes med nævningedomstol i 1. instans, hvor forslaget bygger på en viden om, at i Italien starter straffesager af alvorligere karakter i la Corte di Assise, og at der deltager nævninge i afgørelsen om skyldsspørgsmålet. 6.6 Hvordan udformes eksempler? For at belyse hvordan en term bruges, og hvilket indhold termen har som begreb, anvender jeg eksempler, som, hvis det er muligt, er taget fra lovteksten. Men det er ikke altid, at loven indeholder termen, fordi lovgiver ofte har valgt at definere indholdet af termen uden direkte at nævne fagudtrykket. Termen vil derfor fremgå af andre kilder som f.eks. faglitteratur, sagsakter eller mundtlige kilder, hvor den optræder som et almindeligt fagudtryk, der bruges af jurister, og som dækker begrebet. Hvis der er tale om et forslag til oversættelse af en term, fordi begrebet ikke eksisterer på målsproget, kan der ikke gives eksempler, men der kan evt. være en forklarende kommentar. Eksemplerne har altså to formål: 1) at belyse den sproglige anvendelse af termen 2) at give informative oplysninger om termen, som et supplement til definitionen. 13

18 Kapitel 7: Finansiering Det vigtigste lige nu er finansiering af databasen, så der kan komme struktur på den praktiske udformning. Som projektet står nu er det en næsten ren filantropisk forretning. Indtil nu har jeg fået et stipendium på kr fra Dronning Ingrids Romerske Fond til mit 3 måneders ophold på Det Danske Institut i Rom fra 1. februar til 30. april Derudover har jeg søgt flere fonde om økonomisk støtte men uden at have fået positive svar. Hvis projektet skal lykkes, er det nødvendigt, at nogen tror på ideen og giver nogle kontante beløb. Derved vil arbejdsprocessen kunne fremskyndes, fordi jeg så kan få etableret et samarbejde med andre italienskkyndige inden for juraen, som naturligvis skal have betaling for deres indsats. Jeg er gået i gang med udarbejdelsen af ordbogen, fordi emnet og kombinationen mellem sprog og jura interesserer mig meget. Men ordbogen kan ikke lykkes uden økonomiske tilskud. 7.1 Logistik Der er naturligvis også nogle praktiske sider, som skal bringes på plads, Så som: Produktnavn, ophavsrettigheder, web-opbygning, prisen for at bruge ordbogen, finansiering. 14

19 Kapitel 8: Afsluttende bemærkninger I det foregående har jeg forsøgt at beskrive og give et billede af, hvordan jeg hat tænkt mig, at udarbejdelsen af en juridisk ordbog skal forme sig. Det er mit håb, at denne projektbeskrivelse bl.a. vil medvirke til en større opmærksomhed om behovet for en systematisk beskrivelse og sammenligning af de to landes retssystemer, og at ordbogen vil gøre det lettere at kommunikere i såvel erhvervslivet som i andre relationer mellem vore lande. 15

20 Bilag! Eksempel på en artikelvisning og et begrebssystem i databasen 16

21 17

22 18

Konkursretten i Danmark og i Italien

Konkursretten i Danmark og i Italien Konkursretten i Danmark og i Italien Udvalgte emner. Et dansk italiensk terminologispeciale. Il diritto fallimentare in Danimarca e in Italia. Elementi selezionati della procedura fallimentare. Una tesi

Læs mere

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger Annemette Wenzel Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret Temadag d. 8. maj 2008, Danmarks Biblioteksskole Danske e-ordbøger Termbase- og ordbogsprojekter

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Terminologi til tiden

Terminologi til tiden Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet Globalisering og Vidensdeling - Dansk Terminologi? 20. november 2008 Terminologi til tiden Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2010 Dato 10. februar 2010 J.nr. RA-2007-91-0010

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2010 Dato 10. februar 2010 J.nr. RA-2007-91-0010 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2010 Dato 10. februar 2010 J.nr. RA-2007-91-0010 Meddelelse om juridiske arbejdsredskaber til anklagemyndighedens medarbejdere 1. Indledning Ved Rigsadvokatmeddelelse nr.

Læs mere

Generelle bemærkninger om statusrapporter

Generelle bemærkninger om statusrapporter Generelle bemærkninger om statusrapporter Opdateret den 19. december 2011 Indhold Alle grenspecialer... 2 Diverse:... 2 Litteratur:... 2 Praksis /Klinisk:... 3 Specielt for Onkologi... 4 Specielt for Radiologi...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Automatisk samkøring og kvalitetssikring af data i en term- og vidensbank

Automatisk samkøring og kvalitetssikring af data i en term- og vidensbank Automatisk samkøring og kvalitetssikring af data i en term- og vidensbank Bodil Nistrup Madsen Hanne Erdman Thomsen Tine Lassen Charlotte Pedersen Copenhagen Business School & DANTERMcenter 1 Oversigt

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor-

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Vejledning for Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Del 1: Forretningsmæssig begrebsafklaring Del 2: Arbejdsproces Del 3: Fra begrebsmodel til konceptuel datamodel Bodil Nistrup

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K jteu@um.dk benera@um.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 29. september 2015 SAGSNR.: 2015-3078 ID NR.: 364853 Høring -

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

KORT INDFØRING I BEGREBSARBEJDE

KORT INDFØRING I BEGREBSARBEJDE KORT INDFØRING I BEGREBSARBEJDE Fra: Til: Resumé: Begrebssekretariatet Arbejdsgruppedeltagere og alle øvrige interesserede Beskrivelse af rammer og indhold i terminologiarbejde, herunder de forskellige

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det du følger mest)

9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det du følger mest) Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2013 9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Spansk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:50:34 SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Børnevenlig retspleje

Børnevenlig retspleje Børnevenlig retspleje Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene?

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? - 1 Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læser med stor interesse artiklerne i

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

HANS GAMMELTOFT-HANSEN. Strafferetspleje I. Grundbegreber Bevis Domstolene Påtalen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HANS GAMMELTOFT-HANSEN. Strafferetspleje I. Grundbegreber Bevis Domstolene Påtalen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ISBN 87-574-9039-2 HANS GAMMELTOFT-HANSEN Strafferetspleje I Grundbegreber Bevis Domstolene Påtalen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Strafferetspleje bd. I 2. udgave. 2. oplag 1998 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Evald Sten Schaumburg-Müller Jørgen Dalberg-Larsen Ole Fenger Marianne Holdgaard Bettina Lemann Kristiansen Ole Bruun Nielsen Jens Vedsted-Hansen Om retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Vejledning til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Vejledning til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Vejledning til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS)

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) Uddannelsessprog: Engelsk Timer per uge: 2 Deltagerbegrænsning: 30 studerende pr. hold Tid og sted Tidspunkterne for henholdsvis hold 1 og hold 2 fremgår

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Ordbogsprojektet omfatter: Teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af en lørnerordbog Ordbogsdel Kandidatafhandling skrevet af Jeppe

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Peter Blume. Juridisk metodelære. En indføring i rettens og juraens verden

Peter Blume. Juridisk metodelære. En indføring i rettens og juraens verden Peter Blume Juridisk metodelære En indføring i rettens og juraens verden Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004 Om de 5 spørgsmål og hvordan de besvares 13 1. Del: Introduktion 19 Kapitel 1. Om at studere

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

FAGENGELSK - forår 2015 (0 ECTS)

FAGENGELSK - forår 2015 (0 ECTS) FAGENGELSK - forår 2015 (0 ECTS) Uddannelsessprog: Engelsk Timer per uge: 2 Deltagerbegrænsning: 30 studerende Tidspunkt fremgår af Timeplanen. Kurset er et frivilligt, gratis tilbud til studerende, der

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta Jürgen Spiess Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta CREDO Forord Da jeg gik i gymnasiet, skulle vi vælge mellem den matematiske og den sproglige linje. Jeg valgte den sproglige. Det var der

Læs mere

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG. Christian Ejlers Forlag

Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG. Christian Ejlers Forlag Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Christian Ejlers Forlag København 2007 STRAFFESAGENS GANG 4. udgave, 1. oplag Omslag: Mette og Eric Mourier Sats: Morten Lehmkuhl, Christian Ejlers Forlag Tryk

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL OVERSÆTTELSE AF SELSKABSRETLIG DOKUMENTATION. I den foreliggende

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Retskilder og juridisk metode

Retskilder og juridisk metode Retskilder og juridisk metode Jura for kortere videregående uddannelser 2. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Retskilder og juridisk metode Jura for kortere og videregående uddannelser 2. udgave

Læs mere

Barnets sproglige miljø fra ord til mening

Barnets sproglige miljø fra ord til mening Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige miljø fra ord til mening Oversat af Anna Garde Bearbejdet af Birgit Svarre Barnets sproglige milj.indd 1 12/20/2010 11:36:31 AM Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til 09-02-2015 Forslagene til Hovedgeneralforsamlingen 2015 Forslag nr. 1: Oprindelig tekst: 19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes

Læs mere