Juridisk ordbog. Dansk/italiensk, italiensk/dansk. Terminologisk fagordbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridisk ordbog. Dansk/italiensk, italiensk/dansk. Terminologisk fagordbog"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Juridisk ordbog Dansk/italiensk, italiensk/dansk Terminologisk fagordbog 12. juni 2008 Cand.ling.merc. i italiensk, Eva Christine Sinding Når jura og sprog går op i en helhed

2 ......

3 Kapitel 1: Baggrund og formål 1 Kapitel 2: Målgruppen 2 Kapitel 3: Databasen i-term 3 Kapitel 4: Planlægning af arbejdet Emnerne Tilegnelse af viden om emnerne Terminologisk arbejdsproces... 6 Kapitel 5: Nogle forklaringer på, hvorfor juridisk sprog er svært Retshistorisk udvikling Dansk ret Italiensk ret Sammenligning... 9 Kapitel 6: Den teoretiske baggrund Hvad er en term? Hvad er et begreb? Hvad er et begrebssystem? Hvordan udarbejdes definitioner? Hvad er ækvivalens? Hvordan udformes eksempler? Kapitel 7: Finansiering Logistik... 14

4 Kapitel 8: Afsluttende bemærkninger 15 Bilag! 16

5 Kapitel 1: Baggrund og formål Tanken opstod, mens jeg læste cand.ling.merc. tolk og translatør på Copenhagen Business School (CBS), hvorfra jeg blev kandidat i sommeren Under studiet blev det klart, at der er et stort behov for en systematisk og analytisk beskrivelse af terminologien på dansk og italiensk inden for det juridiske område. Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke en tosproget juridisk terminologisk fagordbog dansk/italiensk, italiensk/dansk. Juridisk sprog regnes af mange for en af de tungeste discipliner på studiet, og da jeg med en juridisk baggrund har nogle fordele, som ikke så mange andre har, kan jeg se, at jeg vil kunne bidrage væsentligt til en større forståelse og dermed give brugerne lettere adgang til arbejdet med juridiske tekster. Derfor besluttede jeg at skrive et juridisk terminologisk speciale, hvor jeg som et eksempel beskrev udvalgte dele af konkursretten i Danmark og Italien og udarbejdede en dertil hørende ordbog. Specialet og de metoder, som jeg udviklede, og som jeg fik karakteren 11 for, danner hjørnestenen til ordbogen. 1

6 Kapitel 2: Målgruppen Uanset hvilken form for kommunikation vi taler om, er det afgørende, at afsenderen, i dette tilfælde ordbogsforfatteren gør sig klart, hvem der skal kunne forstå og dermed have gavn af et budskab. Foreløbig har jeg identificeret tre typer målgrupper for ordbogen: For det første skal en juridisk terminologisk ordbog kunne anvendes af fageksperter, som typisk er jurister, herunder dansk-italienske advokater og andre fagfolk med meget eller noget kendskab til det danske og det italienske retssystem, det vil sige folk, som har brug for at kunne kommunikere med danske eller italienske fagfæller. Her er der altså fortrinsvis tale om vidensudveksling. En anden vigtig målgruppe er, naturligvis, oversættere, som kan have mere eller mindre kendskab til de juridiske områder, og som derfor har behov for såvel sproglig som faglig indsigt i et emne til brug for oversættelse. En tredje målgruppe er lægfolk, som kender lidt eller intet til et juridisk fagområde. Denne gruppe har ofte behov for at få større indsigt i det pågældende emne. Jeg tænker her navnlig på italienskstuderende, men man kunne også forestille sig, at journalister, embedsmænd og politikere kunne have brug for ordbogen. Der er altså her tale om tilegnelse af viden. 2

7 Kapitel 3: Databasen i-term Jeg udarbejder ordbogen i en web-baseret database, der hedder i-term. Databasen, som er udviklet i 2004, af DANTERMcentret (Institut for Internationale sprog og Vidensteknologi) på CBS, og som opdateres løbende, er et af de nyeste redigeringsværktøjer til udarbejdelse af ordbøger. Til databasen knytter sig bogen Terminologi, principper og metoder, som er skrevet af professor Bodil Nistrup Madsen ved Institut for Internationale sprog og Vidensteknologi på CBS. Jeg anvender nogle af de teorier og metoder, som er beskrevet i bogen, og som jeg har talt med Bodil om. Jeg har også talt med Bodil om, at ordbogen skal kunne anvendes af flere målgrupper, som beskrevet i det tidligere afsnit, og at det derfor vil være hensigtsmæssigt at tilrettelægge forskellige brugerprofiler i databasen, så de forskellige brugergrupper kan få netop de oplysninger, som de har brug for, og ikke nødvendigvis alle indlæste oplysninger. Det er derfor aftalen, at DANTERMcentret, når det på et tidspunkt lykkes at få de økonomiske ressourcer dertil, vil udvikle en differentieret database, som passer til de forskellige målgrupper. Den version af databasen, som jeg arbejder i på nuværende tidspunkt, er tilgængelig på Internettet med vejledning i brugen på adressen ved at vælge speciale og herunder Eva Sinding, brugernavn: bruger, adgangskode: bruger og login. Herefter vælges kildesprog, målsprog og emne eller term. Klik på søg og databasens termer inden for emnet vil blive vist i listeform eller den valgte term vil fremkomme. 2. Vedlagt eksempel på artikelvisning 3

8 Kapitel 4: Planlægning af arbejdet For at skabe overblik har jeg lagt en generel plan for, hvordan jeg griber projektet an. Det juridiske område er meget omfattende, og det er arbejdet med en juridisk ordbog også. 4.1 Emnerne Planen er opdelt efter de to juridiske hovedområder, som er Offentlig ret (Diritto pubblico), der består af: Statsforfatningsret / Diritto constituzionale Forvaltningsret / Diritto amministrativo Procesret / Diritto processuale Strafferet / Diritto penale og Civilret (Diritto civile), der består af: Person- og familieret / Diritto delle persone e della famiglia Arveret / Diritto delle successioni Formueret / Diritto patrimoniale Erhvervsret / Diritto commerciale Jeg går ikke kronologisk frem eller starter med alle de termer, der begynder med A. I stedet er tanken at behandle et område, når muligheden rent praktisk byder sig for at få den bedste faglige og mest nutidige indsigt i området. Jeg vil i det 4

9 følgende afsnit under punktet Tilegnelse af viden om emnerne komme tilbage til, hvad jeg mener med praktiske muligheder. Da arbejdet med ordbogen vil tage flere år, og da der jo sker løbende lovændringer, er det ikke formålstjenligt, at brugerne skal vente med at få informationerne til jeg når til Å, og det er derfor min hensigt at lægge emnerne ud på Nettet, område for område, efterhånden som jeg synes, at de er tilstrækkeligt og brugbart beskrevne. Derudover vil der være en løbende opdatering af ordbogen i samarbejde med brugere og andre. 4.2 Tilegnelse af viden om emnerne Min viden om dansk ret er naturligt bedre end min viden om italiensk ret. Derfor er det af afgørende betydning for mig at have mulighed for at tilbringe tid i Italien for at lære det italienske retssystem at kende på nært hold. I 2006 fik jeg et stipendium til to måneders ophold på Det Danske Institut i Rom for at indsamle viden om den italienske konkursret. Det gjorde jeg ved at gå til forelæsninger på det romerske universitet, La Sapienza, hvor jeg fulgte en forelæsningsrække om konkursret. Professor i civilret, Francesco Vassalli, underviste i faget og har også skrevet litteratur om emnet, som jeg har brugt flittigt. Mit speciale, som jeg har omtalt ovenfor, bærer da også tydeligt præg af hans nutidige sprogbrug, som er citeret flere gange i specialet. I foråret 2008 har jeg tilbragt tre måneder på Det Danske Institut i Rom som stipendiat. Denne gang har jeg beskæftiget mig med den italienske strafferetspleje, fordi jeg er så heldig at kende en romersk offentlig anklager, Antonella Nespola, der er ansat ved byretten i Rom. Jeg har i de tre måneder fulgt Antonella i hendes arbejde med strafferetlige sager, hvor hun uden betaling har brugt tid på at sætte mig ind i det straffeprocessuelle retssystem i Italien. 5

10 Strafferetsplejen, som jo bare er en af brikkerne i retssystemet, er som emne meget mere omfattende og kompliceret end konkursretten. Denne gang har min tilgang til emnet været endnu mere konkret end i 2006: Jeg har, som en flue på væggen, deltaget i afhøringer af vidner og ofre Jeg har fået adgang til anklageskrifter og andre sagsakter og dokumenter Jeg har overværet møder i efterforskningsfasen, indledende retsmøder og hovedforhandlinger i byretten. Jeg har overværet en drabssag ved en nævningedomstol (Corte di Assise) Jeg har overværet en proces i Højesteret (Corte Suprema di Cassazione). Når man får mulighed for at få indblik i det daglige juridiske arbejde i en italiensk ret, oplever man som udlænding, udover de store forskelle på vore retssystemer, også de store kulturforskelle mellem vore lande, selvom både Danmark og Italien er en del af Den europæiske Union. 4.3 Terminologisk arbejdsproces Ordbogen er et stykke videnskabeligt arbejde, som består i at udforske og foretage en sammenligning af det danske og det italienske retssystem. Et typisk terminologisk arbejdsforløb består af flere faser, som man skal igennem flere gange, inden der viser sig et brugbart resultat. Forarbejdet har bestået i at afgrænse emnet, og jeg har valgt at lægge vægten på danske og italienske fagudtryk, som forekommer i lovgivningen, i den juridiske litteratur og i nutiden. Udvælgelse af de rette kilder er en vigtig og til tider vanskelig opgave, fordi man skal være sikker på, at de er lødige og passer til niveau og emne. 6

11 Det terminologiske arbejde består i, på begge sprog, at finde termer og indsamle oplysninger i form af definitioner, eksempler etc. Derefter kommer selve udarbejdelsen af de terminologiske artikler, hvor jeg bl.a. sammenligner begreberne for at se, om der er fuld overensstemmelse mellem de to sprog eller, om jeg skal lave oversættelsesforslag. I den her nævnte fase sker der også en tilpasning af definitioner mellem begreberne, især hvis de skal indgå i et begrebssystem. Jeg vil nedenfor komme tilbage til, hvad et begrebssystem er. 7

12 Kapitel 5: Nogle forklaringer på, hvorfor juridisk sprog er svært. 5.1 Retshistorisk udvikling Dansk og italiensk ret er udviklet på grundlag af to forskellige retssystemer Dansk ret De første nedskrevne retskilder i dansk ret er Landskabslovene, som bestod af tre geografisk opdelte love: Jyske lov, Skånske lov og Sjællandske lov. Jyske lov, som er fra 1241, fik størst betydning og er den mest kendte. Et velkendt citat fra Jyske lov er: Med lov skal man land bygge, som bl.a. står over hovedindgangen til byretten på Nytorv i København. Lovene gengav den retspraksis, der gennem tiderne havde udviklet sig på nogle udvalgte retsområder. Men det var først med Danske lov fra 1683, at der forelå en egentlig kodificering, hvor alle de væsentligste dele af dansk ret var beskrevet Italiensk ret Italiensk ret bygger på Romerretten, som går tilbage til kejser Augustus, som levede omkring Kristi fødsel og kejser Justian, som levede 500 år senere, og de fik udarbejdet et lovværk i fire bøger. Men det var først fra omkring år 1100, hvor det egentlige juridiske studium opstod i Norditalien, at kendskabet til Romerretten begyndte at brede sig til hele Europa. Romersk ret fik efterhånden også indflydelse på dansk ret, specielt i de tilfælde, hvor der ikke fandtes tilsvarende regulering i dansk lovgivning. Et eksem- 8

13 pel er konkursinstituttet, som er taget fra Romerretten, hvilket f.eks. kommer til udtryk i den latinske term, par condicio creditorum, der også betegnes som ligelighedsprincippet, og som anvendes i både dansk og italiensk ret. I nutidigt sprog oversættes den italienske term, principio della parità di trattamento dei creditori med princippet om, at alle kreditorer i et konkursbo skal have ligelig fyldestgørelse Sammenligning Den kendte jurist og retsfilosof, Anders Sandøe Ørsted, har i sit hovedværk fra 1822, Haandbog over den danske og norske lovkyndighed, udtrykt sig på følgende måde: Hvad den romerske ret angår, saa er det en overdreven patriotisme, når Kofod Ancher, og efter ham, adskillige Lovkyndige have villet nedsætte eller saa godt, som ganske fornægte denne Rets Indflydelse på vor Lovgivning. Konklusionen på den retsudvikling, som jeg har beskrevet ovenfor, er derfor, at de to retssystemer på visse punkter ligner hinanden men også, at der er markante forskelle. Udviklingen har vist, at dansk ret stadig i høj grad hviler på retspraksis som f.eks. reglerne om, hvornår man pådrager sig erstatningsansvar, som ikke er beskrevet i lovgivningen men fremgår af juridiske grundsætninger, hvis oprindelse stammer fra retspraksis, hvorimod italiensk ret i højere grad er kendetegnet ved at være langt mere lovbunden. Et eksempel er Codice civile, hvor de fleste civilretlige relationer er nøje beskrevet i et samlet lovværk. 9

14 Kapitel 6: Den teoretiske baggrund For at forstå baggrunden for det terminologiske arbejde vil jeg i det følgende forklare nogle af de vigtigste teorier vedrørende oversættelse, som jeg anvender. 6.1 Hvad er en term? En term er et sprogligt udtryk, som har en specifik betydning i et fagsprog. I modsætning til en term taler man i almindeligt sprog om et ord, og ord har ofte flere betydninger. F.eks. kan ordet hane have tre forskellige betydninger. Det kan betyde fuglen hane, en vandhane og en hane på et skydevåben. Til forskel fra et ord kan en term altså defineres som et fagudtryk, som har en bestemt betydning for fagfolk som f.eks. termerne strafferetspleje og strafferet. Da en term således er tæt knyttet til en specifik betydning, sagt med andre ord, knyttet til et begreb, må man derfor stille sig spørgsmålet: 6.2 Hvad er et begreb? Begrebet er betydningen af termens sproglige udtryk, det vil sige definitionen på en term. Hvis man går tilbage til de to nævnte termer, kan man bygge videre på dem og konkretisere, hvad termerne betyder. F.eks. betyder Strafferetspleje: Den del af retsplejen, som handler om, på hvilken måde der bliver truffet afgørelse om anvendelse af straf eller andre følger af strafbare handlinger og Strafferet 10

15 betyder: Den del af retssystemet, der drejer sig om kriminalisering, der drejer sig om betingelserne for strafansvar samt de strafferetlige sanktioners form, deres fastsættelse og fuldbyrdelse. Begreber kan være relaterede til andre begreber, som kan sættes sammen i begrebssystemer, hvilket leder hen til spørgsmålet: 6.3 Hvad er et begrebssystem? For at skabe forståelse for i hvilken sammenhæng begreber optræder, kan man grafisk vise relationerne mellem begreberne. Begrebssystemer er derfor med til at skabe klarhed over termers anvendelsesområder, fordi brugeren hurtigt kan danne sig et overblik ved hjælp af den grafiske udformning. I de tilfælde, hvor jeg vurderer, at en grafisk fremstilling er hensigtsmæssig, vil man i databasen kunne klikke sig hen til et begrebssystem 1. Udarbejdelsen af begrebssystemer kræver, at definitionerne af de enkelte begreber passer sammen. Begrebssystemer og definitioner justeres derfor løbende under udarbejdelsen. 6.4 Hvordan udarbejdes definitioner? Der findes mange måder at udarbejde definitioner på, og jeg har valgt at bruge den metode, som hedder analysemetoden. Afhængigt af hvilket fagsprog man ønsker at lave definitioner til, findes der forskellige underkategorier til analysemetoden, hvor hver især af disse er bedre egnede end andre til et bestemt fagsprog. F.eks. vil man i teknisk sprog typisk vælge bestanddelsdefinitioner, som betyder, at alle de dele, som indgår i begrebet, bliver opregnet. I juridisk sprog, hvor der ofte er tale om ukendte eller mere komplicerede begreber, er det mest hensigtsmæssigt at anvende indholdsdefinitioner. 1. Vedlagt eksempel på begrebssystem 11

16 Ved indholdsdefinitioner tager man det nærmeste overbegreb og anfører derefter de karakteristiske træk, som adskiller begrebet fra andre begreber. F.eks. kan begrebet universalforfølgning defineres som: Tvangsfuldbyrdelse, der er rettet mod hele skyldnerens formue til fyldestgørelse af alle kreditorerne. Det sideordnede begreb er Individualforfølgning, der kan defineres som: Tvangsfuldbyrdelse, der er rettet mod skyldnerens enkelte ejendele til fyldestgørelse af en enkelt kreditor. I de to nævnte eksempler er overbegrebet tvangsfuldbyrdelse og de træk, som adskiller begreberne er hhv. hele skyldnerens formue/alle kreditorer og skyldnerens enkelte ejendele/en enkelt kreditor. 6.5 Hvad er ækvivalens? Ovenfor under den terminologiske arbejdsproces har jeg skrevet, at man under arbejdet med oversættelse af termer skal sammenligne begreberne for at se, om der er overensstemmelse mellem de to sprog. Inden for sprogverdenen, men også i andre relationer, taler man om ækvivalens. Ifølge Gyldendals fremmedordbog betyder ækvivalens at være af samme værdi som noget andet. Det vil sige, at ækvivalens knytter sig til begrebet, altså betydningen af en term. En term kan have flere underbegreber. For eksempel forstås termen konkurs i juridisk sprog som indeholdende begreberne: Insolvens, konkursbegæring, konkursdekret, konkursbehandling, udlodning af dividende. Hver af de nævnte underbegreber har deres betydning, som man skal kende for at forstå termen og begrebet konkurs. Hvis den tilsvarende term på italiensk fallimento forstås på samme måde som på dansk, er begrebet ækvivalent, og det sproglige udtryk kan oversættes direkte som det er tilfældet med konkurs og fallimento. Men en oversætter kan ofte komme ud for, at et begreb på det ene sprog ikke svarer til et tilsvarende begreb på det andet sprog, og der er derfor behov for at oversætte med et forklarende udtryk, der er så lig på betydningen af kilde- 12

17 sproget som muligt. Det vil sige, at der ikke er ækvivalens, og det er derfor nødvendigt at give et oversættelsesforslag. For at kunne foreslå en oversættelse, er det nødvendigt, at oversætteren forstår indholdet af termen, som hun oversætter fra. Derfor er det af afgørende betydning for mit arbejde med terminologi, at jeg studerer og sammenligner de to retssystemer. For eksempel kan Corte di Assise oversættes med nævningedomstol i 1. instans, hvor forslaget bygger på en viden om, at i Italien starter straffesager af alvorligere karakter i la Corte di Assise, og at der deltager nævninge i afgørelsen om skyldsspørgsmålet. 6.6 Hvordan udformes eksempler? For at belyse hvordan en term bruges, og hvilket indhold termen har som begreb, anvender jeg eksempler, som, hvis det er muligt, er taget fra lovteksten. Men det er ikke altid, at loven indeholder termen, fordi lovgiver ofte har valgt at definere indholdet af termen uden direkte at nævne fagudtrykket. Termen vil derfor fremgå af andre kilder som f.eks. faglitteratur, sagsakter eller mundtlige kilder, hvor den optræder som et almindeligt fagudtryk, der bruges af jurister, og som dækker begrebet. Hvis der er tale om et forslag til oversættelse af en term, fordi begrebet ikke eksisterer på målsproget, kan der ikke gives eksempler, men der kan evt. være en forklarende kommentar. Eksemplerne har altså to formål: 1) at belyse den sproglige anvendelse af termen 2) at give informative oplysninger om termen, som et supplement til definitionen. 13

18 Kapitel 7: Finansiering Det vigtigste lige nu er finansiering af databasen, så der kan komme struktur på den praktiske udformning. Som projektet står nu er det en næsten ren filantropisk forretning. Indtil nu har jeg fået et stipendium på kr fra Dronning Ingrids Romerske Fond til mit 3 måneders ophold på Det Danske Institut i Rom fra 1. februar til 30. april Derudover har jeg søgt flere fonde om økonomisk støtte men uden at have fået positive svar. Hvis projektet skal lykkes, er det nødvendigt, at nogen tror på ideen og giver nogle kontante beløb. Derved vil arbejdsprocessen kunne fremskyndes, fordi jeg så kan få etableret et samarbejde med andre italienskkyndige inden for juraen, som naturligvis skal have betaling for deres indsats. Jeg er gået i gang med udarbejdelsen af ordbogen, fordi emnet og kombinationen mellem sprog og jura interesserer mig meget. Men ordbogen kan ikke lykkes uden økonomiske tilskud. 7.1 Logistik Der er naturligvis også nogle praktiske sider, som skal bringes på plads, Så som: Produktnavn, ophavsrettigheder, web-opbygning, prisen for at bruge ordbogen, finansiering. 14

19 Kapitel 8: Afsluttende bemærkninger I det foregående har jeg forsøgt at beskrive og give et billede af, hvordan jeg hat tænkt mig, at udarbejdelsen af en juridisk ordbog skal forme sig. Det er mit håb, at denne projektbeskrivelse bl.a. vil medvirke til en større opmærksomhed om behovet for en systematisk beskrivelse og sammenligning af de to landes retssystemer, og at ordbogen vil gøre det lettere at kommunikere i såvel erhvervslivet som i andre relationer mellem vore lande. 15

20 Bilag! Eksempel på en artikelvisning og et begrebssystem i databasen 16

21 17

22 18

Konkursretten i Danmark og i Italien

Konkursretten i Danmark og i Italien Konkursretten i Danmark og i Italien Udvalgte emner. Et dansk italiensk terminologispeciale. Il diritto fallimentare in Danimarca e in Italia. Elementi selezionati della procedura fallimentare. Una tesi

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor-

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Vejledning for Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Del 1: Forretningsmæssig begrebsafklaring Del 2: Arbejdsproces Del 3: Fra begrebsmodel til konceptuel datamodel Bodil Nistrup

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Vejledning til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Vejledning til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Vejledning til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Siderne her skal forstås som et noteapparat, der i ganske kort form indeholder nogle for det meste alment accepterede holdninger til de temaer, som

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Gør det du er bedst til, det gør Eivind

Gør det du er bedst til, det gør Eivind Gør det du er bedst til, det gør Eivind Interview med Eivind Kolding. Stud.jur. har mødt ordførende direktør for Danske Bank, Eivind Kolding, til en samtale om en jurists vej til toppen af dansk erhvervsliv.

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene?

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? - 1 Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læser med stor interesse artiklerne i

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Evald Sten Schaumburg-Müller Jørgen Dalberg-Larsen Ole Fenger Marianne Holdgaard Bettina Lemann Kristiansen Ole Bruun Nielsen Jens Vedsted-Hansen Om retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever Baggrund Social- og sundhedsskolerne rundt

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Clarified Communications

Clarified Communications Clarified Communications WebWorks Kapitel 1 Hvem er vi? WebWorks blev grundlagt med udgangspunkt i elektronikindustriens behov for danske vejledninger. Historien WebWorks blev grundlagt i 2004 som en direkte

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse af 28. juni 2007 for sagens faktiske omstændigheder oplyst:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse af 28. juni 2007 for sagens faktiske omstændigheder oplyst: Kendelse af 7. februar 2008 (J.nr. 2007-0012178). Betingelser for beskikkelse som translatør og tolk i tyrkisk ikke opfyldt. Lov om translatør og tolke 1, stk. 2. (Anne-Dorte Bruun Nielsen, Christian Hjorth-Andersen

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen 12 advokater - ligger i Hillerød og Helsingør - etableret helt tilbage i 1869, KTC har speciale indenfor fast ejendom og erhvervsret - 25 års erfaring med køb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere