Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd."

Transkript

1 Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler på bygge- og anlægsområdet. Spillereglerne er bl.a. udtrykt i europæisk lovgivning, herunder udbudsdirektivet og byggevaredirektivet, og fælleseuropæiske produkt- og prøvningsstandarder. Dette indlæg fokuserer generelt på reglernes betydning i den praktiske hverdag i dansk vejbygning og specielt på stadet for indførelse af de europæiske regler for ubundne vejmaterialer (bl.a. stabilt grus, bundsikring, afretningsgrus og filtergrus) i bl.a. udbudsforskrifter og danske standarder. Følg med i udviklingen af udbudsforskrifter og standarder på Baggrund I medfør af Rom-traktatens artikel 8a fra 1986, skal tekniske handelshindringer i det indre europæiske marked fjernes. For at imødekomme denne politiske ambition har Kommissionen udstedt en række direktiver, idet direktiver er europæisk lovgivning, som de enkelte medlemslande, herunder Danmark, er forpligtet til at indføre i egen lovgivning. De for vejsektoren hovedsageligt relevante direktiver er udbudsdirektiverne direktiver for offentlige indkøb - og byggevaredirektivet, idet udbudsdirektiverne stiller nærmere krav om brede europæiske udbud af offentlige opgaver, mens byggevaredirektivet stiller krav om CE-mærkning af produkter til bygge- og anlægssektoren, herunder vejsektoren, efter nærmere beskrevne tekniske specifikationer. Tekniske specifikationer er bl.a. fælleseuropæiske produkt- og prøvningsstandarder, som er udarbejdet af den europæiske standardiseringsorganisation CEN, efter bestilling fra Kommissionen - såkaldte harmoniserede standarder. Hertil kommer en række standarder, som er udført efter frivillig overenskomst mellem medlemslandene - såkaldte frivillige standarder. Produkter, der er udført efter harmoniserede standarder skal, i modsætning til produkter udført efter frivillige standarder, CE-mærkes. Da udbudsdirektiverne imidlertid ikke skelner mellem harmoniserede og frivillige standarder, skal summen af de europæiske standarder, i den udstrækning de foreligger, lægges til grund for produkter til offentlige veje. I Danmark udgives de færdige europæiske standarder (EN) som danske standarder (DS/EN), hvilket i praksis sker ved at DS sætter et oversat titelblad foran den engelsksprogede standard. I den udstrækning der i vejsektoren har været ressourcer til det, vil der tillige foreligge en dansksproget udgave af den europæiske standard.

2 Eksempelvis har Vejteknisk Institut i samarbejde med det relevante standardiseringsudvalg hos DS oversat en del af prøvningsmetoderne for sand-, grus- og stenmaterialer. En række europæiske prøvningsstandarder, f.eks. prøvning af grus og asfalt, har været færdige i nogle år. Danske prøvningslaboratorier har haft mulighed for at afprøve disse standarder gennem deltagelse i Vejteknisk Instituts ringprøvningsarrangement. Vejteknisk Institut vil i de kommende ringprøvningsarrangementer tilbyde stadig flere europæiske prøvningsmetoder. Da disse bliver det fremtidige grundlag for styring og kontrol af vejbygningsarbejder, kan laboratorierne ikke opfordres kraftigt nok til at deltage heri. Selv om det således havde været muligt og tilladeligt - men ikke et europæisk krav - allerede for nogle år siden at indføre visse færdige europæiske standarder i vejregler, har bl.a. Vejregelorganisation, i lighed med en række andre europæiske lande, besluttet at afvente de samlede pakker af europæiske standarder inden for de enkelte produktområder. Dette sker for at undgå en uheldig sammenblanding af danske og europæiske standarder, idet der er en tæt sammenhæng mellem de europæiske produktstandarder og de tilhørende prøvningsstandarder. De danske vejregler udarbejdes med hjemmel i Vejlovens 6. Gennem indarbejdelse af de europæiske standarder i vejreglerne bidrager vejregelorganisationen til at sikre, at Danmark lever op til sine europæiske forpligtelser. Vejteknisk Institut har i mere end 15 år sammen med den øvrige danske vejsektor deltaget aktivt i udarbejdelsen af de fleste europæiske produkt- og prøvningsstandarder til vejmaterialer. Nye udbuds- og anlægsforskrifter for stabilt grus og bundsikring I de nye udbuds- og anlægsforskrifter er i forhold til hidtil gældende forskrifter fra 1998 foretaget omfattende ændringer. De væsentligste skal kort omtales her. For begge produkter erstattes DS 401 Norm for sand-, grus og stenmaterialer, april 1992 af de europæiske produktstandarder DS/EN Vejmaterialer ubundne blandinger specifikationer, 2003 og DS/EN Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder, Med de nye udbuds- og anlægsforskrifter har det været hensigten at tilstræbe at indarbejdelsen af de europæiske standarder er så enkle og tæt på hidtidige krav i DS 401 som muligt. Tillige erstattes hidtidige danske prøvningsmetoder i DS 405, Prøvningsmetoder for sand-, grus og stenmaterialer, 1978 og VD 611, prøveforskrifter, vejgeotekniske rutineforsøg, 1969 af nye europæiske prøvningsstandarder. Stabilt grus Stabilt grus specificeres i forskrifterne i to kvaliteter. Kvalitet I (SG I 0/31,5) - Graderingen skal overalt være inden for de i nedenstående tabel for SG I angivne værdier (jf. DS/EN 13285). - kategori G c, OC 75, UF 9 og LF 2 ). - Sandækvivalenten skal være mindst 34.

3 - Indholdet af uknuste partikler (runde korn) må højst være 50% (jf. DS/EN 13242, kategori C NR/50 ). SG I Gennemfald % Deklarationsværdier Sigte mm Min. Max. Min. Max. Tolerance 1) , ± ± ± ± ± 5 0, ± 5 0, ) tilladelig afvigelse fra valgt deklarationsværdi Fraktionsindhold i % Sigte Min. Max Grænsekurver for stabilt grus I illustration vedlagt Kvalitet II (SG II 0/31,5) - Graderingen skal overalt være inden for de i nedenstående tabel for SG II angivne værdier (jf. DS/EN 13285, kategori G E, OC 75, UF 9 og LF 2 ). - Sandækvivalenten skal være mindst Indholdet af uknuste partikler (runde korn) må højst være 70 % (jf. DS/EN 13242, kategori C C NR/50 ) SG II Gennemfald % Sigte mm Min. Max. Deklarationsværdier , , ingen krav, men evt. middelværdier mellem min. og max. krav til gennemfald

4 Fraktionsindhold i % Sigte Min. Max Kornkurve: Prøvningsmetoden for sigteanalyse DS/EN erstatter den tidligere anvendte prøvningsmetode DS Sandækvivalent: Prøvningsmetoden for sandækvivalent DS/EN 933-8, Annex A erstatter den tidligere anvendte prøvningsmetode DS Knusningsgrad: Prøvningsmetoden for knusningsgrad DS/EN erstatter den tidligere anvendte prøvningsmetode DS Modstandsevne mod knusning: Til bedømmelse af modstandsevnen mod knusning anvendes Los Angeles-forsøget beskrevet i prøvningsmetode DS/EN Ifølge prøvningsmetoden udføres forsøget på fastlagte delfraktioner: 10/14 mm og i Annex A desuden 4/8, 6,3/10, 8/11,2 og 11,2/16 mm. Produktionsstyring: De europæiske produktstandarder for sand, grus og sten til vejbygning stiller krav om at alle indvindingsvirksomheder skal have et system til produktionsstyring. Formålet er at sikre materialernes overensstemmelse med kravene i standarderne. Systemet skal etableres og dokumenteres uanset om virksomheden ønsker at være tredjeparts certificeret eller ej. Standarden DS/EN er harmoniseret, hvorfor tilslag (delkomponenter til fremstilling af stabilt grus), som eventuelt handles på et marked skal være CE-mærkede og overensstemmelsesattesteringen skal være foretaget efter system 4 (producenten selv, dvs. ingen krav om tredjepart). Det gælder ikke tilslag som ikke handles på et marked, dvs. tilslag der produceres som led i egen stabil grus produktion. Vejreglen Produktionsstyring for sand, grus og sten til vejbygning er i øjeblikket under opdatering. Komprimering: Vibrationsbord er eneste referencemetode, dels fordi metoden baserer prøvningen på totalmaterialet, og dels fordi prøvningen simulerer den egentlige komprimering i marken bedre end proctorforsøgets hammerpåvirkning. Prøvningsmetode for bestemmelse af reference tørdensitet ved vibration DS/EN erstatter den tidligere anvendte prøvningsmetode VI rap. 74 (Vibrationsforsøg). Isotopmetoden er fortsat efter SVLP16, idet der endnu ikke udgives en europæisk standard herom.

5 Bundsikringslag: Bundsikringsmaterialer specificeres i to kvaliteter: Kvalitet I (BL I, 0/63) Gradering: Ingen korn større end 90 mm Højst 15 % større end 63 mm Højst 5 % mindre end 0,063 mm Sandækvivalent mindst 40 (jf. DS/EN 13285, kategori G N, OC 85 og UF 5 ) Kvalitet II (BL II, 0/63) Gradering: Ingen korn større end 90 mm Højst 15 % større end 63 mm Højst 9 % mindre end 0,063 mm Sandækvivalent mindst 30 (jf. DS/EN 13285, kategori G N, OC 85 og UF 9 ) Der er intet krav til minimum fillerindhold for kvalitet I og II, svarende til DS/EN kategori LF N. Kvalitet I har skærpede krav til fillerindhold og sandækvivalent i forhold til kvalitet II. Kvalitet II er tættest på kravene i DS401. Komprimering: For bundsikringslag gælder de samme som under stabilt grus anførte generelle kommentarer til komprimering. Vær derfor specielt opmærksom på at standard proctor til bestemmelse af referencedensitet som i tidligere forskrifter kunne anvendes, hvis indhold af partikler over 16 mm var mindre end 10% - er udgået og erstattet af vibrationsbord. Nye udbudsforskrifter for jordarbejder De nye udbudsforskrifter for jordarbejder er udkommet marts I første omgang til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling og med en tidsfrist til bemærkninger 1. december De indeholder omfattende ændringer i forhold til hidtidige forskrifter, bl.a. med hensyn til komprimeringskrav og prøvningsmetoder. Nye udbudsforskrifter under udarbejdelse for bl.a. brolægning og afvanding Nye udbudsforskrifter for bl.a. brolægning og afvanding er under udarbejdelse. Disse indeholder krav til ubundne sand- og grusmaterialer som eksempelvis afretningsgrus og filtergrus efter europæiske standarder. Det forventes at kravene for afretningsgrus vil blive som nedenfor anført.

6 Afretningsgrus Sigtemaskevidde (mm) 11,2 8 0,25 0,063 Gennemfald (vægtprocent) Samt sandækvivalent SE 30 Uensformighedstallet U 3 Indhold af uknuste partikler (runde korn) må højst være 30 % Normativ reference: DS/EN 13242: All-in, D = 8 mm, G A 85, f 9 U&A Brolægning

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Bæredygtigt samspil - råstofindvinding land/hav

Bæredygtigt samspil - råstofindvinding land/hav Ingeniør M.I DA Skovbakken 37 Postboks 25 924 NIBE Tlf.: 9835 1639 E-mail: ole@askehave.dk SE nr.: 13262233 Bæredygtigt samspil - råstofindvinding land/hav Udført for: Skov- og Naturstyrelsen, Udført af:

Læs mere

Adaptiv signalstyring i Aalborg

Adaptiv signalstyring i Aalborg Letbane igennem signalanlæg i Aarhus Adaptiv signalstyring i Aalborg Trafikal overvågning i signalanlæg Formidling af støjforhold i VVM-undersøgelser INDHOLD N0. 9 2011 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD December 2008 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. TILBLIVELSE 3 1.1 Udarbejdelse 3 1.2 Forelæggelse 3 2. OVERSIGT OG ANVENDELSE 3 2.1 Anvendelse 3 2.2 Lovgivningsmæssige

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Den 18. maj 2013. De Offentlige Tandlæger att.: Direktør Lars Holsaae Peter Bangs Vej 36, 3. tv 2000 Frederiksberg DEN KOMMUNALE TANDPLEJES

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser

Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser Side 1 af 18 Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser Få check på driftsaktiviteterne Dette paradigma for beskrivelse af de ydelser, som knytter sig til driften af kommunale veje,

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere