Kravspecifikation for ICPC-2-DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for ICPC-2-DK"

Transkript

1 Kravspecifikation for ICPC-2-DK International Klassifikation for den Primære Sundhedstjeneste Anden udgave April 2008 Kravspecifikationen er udarbejdet af: Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed (DAK-E) Dampfærgevej København Ø Tlf: Web:

2 Side 2 af 98 Kravspecifikation for ICPC-2-DK

3 FORORD Udvidet dansk ICPC (den internationale klassifikation for almen praksis) har nu været en del af EPJ i almen praksis siden 1998 og den skal nu opdateres til ICPC-2-DK. Overenskomstens parter, PLO og Danske Regioner, ønsker dette og er enige om at overlade certificeringen til MedCom. ICPC-2 blev publiceret i 1998 i bogform af Wonca (verdensorganisationen for almen praksis) og i 2003 oversat til dansk. ICPC-2 blev først og fremmest udarbejdet, fordi man ønskede at fremme en ensartet standardiseret kodning ved hjælp af inklusionskriterier og krydsreferencer for diagnosekoderne. Endvidere blev en kobling til ICD10 (den internationale klassifikation der bruges i sygehusvæsenet) godkendt internationalt. Herudover er der sket et mindre antal tilføjelser og ændringer af ICPC diagnoserne. ICPC-2 er tilpasset danske forhold ikke mindst Sundhedsstyrelsens ICD-10 udgave. Det alfabetiske indeks er udvidet med 2/3 og omfatter nu godt termer. Konverteringsregister ICD10-ICPC-1 på kapitelniveau erstattes af et ICD10-ICPC-2 register på rubrikniveau således, at importerede informationer med ICD10-diagnoser (epikriser m.m.) nu kan mappes med en specifik ICPC-kode. Dermed er det sammenhængende patientforløb med helbredsproblemer gjort mulig, hvad almen praksis angår. ICPC-2-DK kravspecifikationen er opdelt i hovedafsnit: ICPC-2-DK I Historik, struktur og funktion ICPC-2-DK II Teknisk kravspecifikation ICPC-2-DK III Brugerscenarier til evaluering Målgruppen er først og fremmest leverandørerne af EPJ systemerne. I del I gives en deskriptiv orientering om ICPC-2-DK, hvad den er indfældet i og kan bruges til. Da lægesystemernes leverandører formentlig i forvejen er rimelig velorienteret herom, kan denne del primært forbigås og dokumentet overvejende bruges som opslagsværk ud fra læservejledningen. Del II omfatter de normative krav til implementering og del III brugertest til selvevaluering for lægesystemerne. De to sidste hovedafsnit er nødvendige for implementeringen af ICPC-2-DK. Når del I er udarbejdet skyldes det ønsket om, at alle med interesse for diagnoseklassifikationer og IT inden for sundhedssektoren kan få et samlet indtryk af klassifikationen for almen praksis. Kravspecifikation for ICPC-2-DK Side 3 af 98

4 Side 4 af 98 Kravspecifikation for ICPC-2-DK

5 1 INDLEDNING Læservejledning... 9 ICPC-2-DK Del 1 - Historik, struktur og funktion 1.2 Baggrund BEGREBER OG FORKORTELSER Begreber Forkortelser FORMÅLET MED ICPC-2-DK Domænet Almen Medicin Målgruppen Brugervenlighed Vigtige målsætninger for ICPC-2-DK IT MED RELATION TIL ALMEN PRAKSIS I SUNDHEDSSEKTOREN National strategi for digitalisering af Sundhedsvæsenet Sundhedsdatanettet MedCom Sundhed.dk EPJ-systemer i praksissektoren Linkpotalen Sundhedsvæsenets ehåndbog (SeH) MEDIBOX Datafangstmodulet KLINISK PROCES DET FAGLIGE INDHOLD I ICPC-2-DK Diagnosen Kravspecifikation for ICPC-2-DK Side 5 af 98

6 6.2 ICPC strukturen Inklusionskriterier Diagnosesøgning Rubrikoversigten Helbredsforløb Registrering af diagnoser Mærkning af diagnoser Forløbsprofil Dynamisk oversigt ved diagnoser In- og output med ICPC konvertering Obsolete diagnoser FREMTIDIGE OPDATERINGER ICPC-2 DK Del 2 - Teknisk kravspecifikation 8 REGISTRE ANVENDELSESSCENARIE Datagrundlag #1 og # Konsultationssituationen Uden for konsultationssituationen PRIORITERING AF KRAVENE KRAV TIL IMPLEMENTERING AF ICPC Brugervenlighed Overordnede krav Opdatering af diagnoseklassifikationen Formater/skjulte koder Kontaktdiagnoser Forløbsdiagnose Side 6 af 98 Kravspecifikation for ICPC-2-DK

7 11.7 Forløbsprofil Mærkning med forløbsdiagnose/forløbsprofil Registrering af diagnoser Visning af inklusionskriterier og konverteringsvinduet Dynamisk oversigt ved diagnoser Rapport, input, output, linkmodul ICPC-2-DK Del 3 - Selv-evaluering i relation til kravspecifikation 12 SELV-EVALUERING Opfyldelsen af krav DATAGRUNDLAG Datagrundlag # Datagrundlag # Datagrundlag # Datagrundlag # BRUGERTEST Oversigt over brugertest i relation til kravtype brugertest (A..AA) BILAG Bilag Bilag Kravspecifikation for ICPC-2-DK Side 7 af 98

8 Side 8 af 98 Kravspecifikation for ICPC-2-DK

9 1 INDLEDNING Denne kravspecifikation er udarbejdet som en følge af, at klassifikationen, Udvidet dansk ICPC (International Classification of Primary Care), er blevet opdateret. Kravspecifikationen skal understøtte behovet for en mere ensartet, logisk og brugervenlig implementering af ICPC i de elektroniske patientjournaler (EPJ) som bruges i almen praksis, så de kan bidrage til en hurtig og præcis diagnostik af patienternes helbredsproblemer. 1.1 Læservejledning ICPC-2-DK er opdelt i tre dele: ICPC-2-DK Del I Historik, struktur og funktion ICPC-2-DK Del II Teknisk kravspecifikation ICPC-2-DK Del III Brugertest til evaluering Del I er opbygget af i alt syv hovedkapitler: Kapitel 1 indeholder den historiske baggrund for ICPC-2-DK. Kapitel 2 omfatter begreber og forkortelser. Kapitel 3 beskriver de overordnede mål med klassifikationen. Kapitel 4 beskriver mere generelle forhold for sundheds-it i Danmark med relation til almen medicin, herunder: National strategi for digitalisering i sundhedsvæsenet Sundhedsdatanettet MedCom Sundhed.dk EPJ-systemer i praksissektoren Linkmodulet Sundhedsvæsenets ehåndbog (SeH) MediBOX Datafangstmodulet Kapitel 5 skildrer kort den kliniske proces, som omfatter den faglige metode for arbejdet med patienter. Kapitel 6 beskriver dels væsentlige egenskaber ved ICPC strukturen og dels selve det faglige kliniske indhold i klassifikationssystemet ICPC-2-DK. Kapitel 7 beskriver mål for fremtiden. Ønskes en hurtig introduktion til den tekniske kravspecifikation Del II kan anbefales at begynde med kapitel 6. Del II vedrører registre i ICPC-2-DK og specifikke krav til implementeringen og indeholder 4 kapitler. Kravspecifikation for ICPC-2-DK Side 9 af 98

10 Kapitel 8 beskriver klassifikationens registre. Kapitel 9 gennemgår en række vigtige anvendelsesscenarier af klassifikationen, herunder: udfærdigelse af en diagnose i den elektroniske patientjournal (EPJ). oversigt over et patientforløb inden for et ICPC kapitel. filtrering af det faglige indhold, så der fremstilles et helbredsforløb. Kapitel 10 gennemgår kravtyperne og de hertil hørende egenskaber. Kapitel 11 indeholder selve kravspecifikationens mål og afgrænsning udmøntet i en række forskellige eksplicitte krav. Del III er en selv-evaluering for lægesystemerne og omfatter 4 kapitler: Kapitel 12 introducerer selvevalueringen. Kapitel 13 indeholder datasæt i form af 4 figurer. De tre første er informationerne fra EPJ og den sidste et uddrag af en epikrise. Kapitel 14 omfatter de 30 brugertest samt en tabel som angiver de krav, hvis opfyldelse er nødvendig for at brugertestene kan gennemføres. Kapitel 15 indeholder to bilag. Det første vedrører råd for diagnosekodning, og det andet bilag indeholder fire billeder, som viser legemsregionernes placering på en mennesketegning. Side 10 af 98 Kravspecifikation for ICPC-2-DK

11 ICPC-2-DK Del I Historik, Struktur og Funktion 1.2 Baggrund Før indførelsen af den elektroniske patientjournal (EPJ) var der ikke tradition for at sætte en diagnose på de enkelte patientkontakter i almen praksis. I 1993 diagnose-kodede kun 1 % af de praktiserende læger 1. Det ICD-10 baserede klassifikationssystem, som benyttes på sygehusene (Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem [SKS]) har været en barriere for kodning af diagnoser, fordi klassifikationen er uoverskuelig, meget omfattende og forudsætter afklarede sygdomsbilleder og således ikke tager højde for sygdomsmønstret i almen praksis. Med indførelsen af EPJ og elektronisk kommunikation med modtagelse af epikriser, vagtnotater og laboratorieresultater er det blevet nødvendigt, at data lagres i en struktur, så det er muligt at kunne filtrere og skabe orden og overblik. Samtidig har der både fra et forsknings- og kvalitetsudviklings- synspunkt været behov for at dokumentere det sundhedsfaglige arbejde i almen praksis. På denne baggrund blev Udvidet dansk ICPC (ICPC-e) 2,3 udarbejdet og implementeret i EPJ systemerne. Uden at der har været krav om at bruge ICPC-e i klinikken, har de praktiserende læger med årene taget klassifikationen til sig. I 2003 var der 30 % af lægerne som kodede med ICPC-e, stigende til 67 % i I det hele taget er der i Danmark stor accept af at bruge ICPC som strukturen, der understøtter det sundhedsfaglige overblik, hvilket også gælder i relevante tidsskrifter, regionernes sundhedsforvaltning og på sundhed.dk. I de enkelte regioner er der stor opmærksomhed på at fremme brugen af ICPC ved kodekurser. Datakonsulenter sammen med ICPC interesserede praktiserende læger arrangerer disse kurser og er samtidig gennem Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed (DAK-E) organiseret i en kodenetværksgruppe for at fremme ICPC kodningen den såkaldte ICPC baggrundsgruppe Witt K. Den alment praktiserende læges viden om sine patienter. København: Københavns Universitet, Afdeling for Almenmedicin, Lorentzen EF. International classification of primary care converted to ICD-10: Extended Danish ICPC. Amsterdam: IOS Press, 1996: Falkø E, Bentzen N, Grinsted P, Lehrmann T, Poulsen I, Schroll H. Diagnoseklassifikation for almen praksis. ICPC konvertering ICD10. Udvidet dansk ICPC. Odense: FynCom, Krabbe T, Føns A: ICPC-kodning - Et udbredelsesprojekts forløb og resultater. Practicus 2007; 186: Kravspecifikation for ICPC-2-DK Side 11 af 98

12 Erfaringerne fra denne gruppe og flere undersøgelser har imidlertid vist, at på trods af vejledning, tabelforklaring, minimumskrav og en software demoversion, der viser den ønskede funktionalitet, er implementeringen i nogle af EPJ systemerne fortsat utilfredsstillende 6. Med DSAM/PLOs køb af ICPC-2 licens hos Wonca 7 er det hensigtsmæssigt at certificere implementeringen i EPJ systemerne ved opdatering af ICPC-e til ICPC-2-DK. Forløbsydelsen og den tiltagende kvalitetsudvikling inden for almen medicin, bl.a. gennem DAK-E, kræver et kvalitetsløft af klassifikationsværktøjet ICPC. En god kravspecifikation, der danner grundlaget for en ensartet og brugervenlig implementering, kan yde et afgørende bidrag hertil Hvad er ICPC? ICPC er en forkortelse af International Classification of Primary Care. Denne Internationale Klassifikation for den Primære Sundhedstjeneste blev udgivet i 1987 af Wonca og oversat til dansk i Den nye klassifikation afviger fra International Classification of Disease s (ICD) kapitelstruktur, hvor de forskellige kapitlers akser skifter fra organsystemer til ætiologi, neoplasmer og skader. Denne blanding af akser skaber forvirring, idet diagnostiske områder med lige stor berettigelse kan klassificeres i flere kapitler, hvorved en entydig diagnosticering er vanskelig. ICPCs struktur er alene baseret på organkapitler, og diagnosestrukturen respekterer princippet om, at lokalisation har forrang for ætiologi. ICPC indeholder 685 symptomer og egentlige diagnoser ca. lige mange af hver. Herudover findes procesdiagnoser, som ikke er medtaget i den danske elektroniske udgave udover nogle ganske få attester/vaccinationer se ICPC strukturen på Figur 4 Medens ICD-10 forsøger at være så detaljeret og omfattende som muligt (f.eks. 37 og 23 koder for henholdsvis lungebetændelse og gastritis), er ICPC designet til at beskrive de almindelige problemer, som den sundhedsprofessionelle møder i almen medicin. En tommelfingerregel er, at såfremt et helbredsproblem har en prævalens på 1 promille, findes en ICPC kode for problemet (1 helbredsproblem pr patienter pr. år). ICPCs svaghed er, at den i nogle tilfælde ikke er tilstrækkelig specifik og detaljeret til at have egne koder for sjældne helbredsproblemer Hvad er Sundhedsstyrelsens ICD-10? Sundhedsstyrelsens Klassifikations System (SKS) bruges af det danske sygehusvæsen. SKS indeholder danske klassifikationer for de kliniske og administrative forhold, der indgår i dokumentation af patientforløb ved diagnostik, behandling og information. I SKS indgår også flere internationale klassifikationer bl.a. WHOs sygdomsklassifikation: International Classification of Diseases 10. udgave (ICD-10). Den blev oversat og taget i anvendelse i og er udbygget med ca udspecificerede danske diagnoser (an Krabbe, Tyge. Udbredelsen af ICPC-kodning går trægt en systemfejl? Månedsskrift for praktisk lægegerning, April 2006; 84: side Wonca World organization of family doctors. Bentzen N, Schroll H. ICPC International klassifikation for den primære sundhedstjeneste. Dansk Selskab for almen medicin, Månedsskrift for praktisk lægegerning og Fyns Amt 1990 Schiøler G, Mosbech J. Klassifikation af sygdomme (ICD-10). København: Munksgaard, 1993 Side 12 af 98 Kravspecifikation for ICPC-2-DK

13 givet med et bogstav efter ICD-10 koden). Denne danske modifikation af ICD-10 i SKS kaldes Klassifikation af sygdomme. I det følgende vil den blot blive benævnt ICD-10. ICD-10 klassifikationen er meget detaljeret og fungerer som en end point classification. Dvs. den beskriver, hvad en patient fejler eller har fejlet, når patienten udskrives fra et sygehus. I almen praksis er der brug for at kunne beskrive patientens helbredsproblemer, som de præsenteres for den sundhedsprofessionelle i begyndelsen og under et sygdomsforløb - en start point classification. ICD-10 er på den ene side for omfattende ( diagnoser) og dækker på den anden side ikke en del af sygdoms-mønstret i almen medicin de diffuse ukarakteristiske lidelser og symptomer Hvad er ICPC-e? ICPC-e står for Udvidet dansk ICPC, hvor e et står for extended = udvidet. Udvidelsen af ICPC omfatter: 1. en indbygning af de praksisrelevante ICD-10 diagnoser i ICPC klassifikationen, således at ICPC-e både kan beskrive de diffuse symptomer og specifikke sygdomsdiagnoser. Enhver diagnose har både en ICPC- og en ICD-10 kode. ICD-10 koden understøtter sammen med diagnosetekst en god elektronisk kommunikation til sekundærsektoren. 2. et alfabetisk indeks på ord som hurtigt og let hjælper den praktiserende læge til at finde den rette diagnose. 3. et lokalisationsregister HOKUS (Hoved, Overekstremitet, Krop, Underekstremitet og Specifikationer) som indeholder lokalisationer og specifikationer (hø./ve., lateral/medial m.fl.) der kan supplere diagnoseteksten. 4. et ICD-10-ICPC kapitelregister som kobler alle ICD-10 diagnoser til ICPC organkapitlerne. Dette register bruges til automatisk mærkning af importerede informationer tilknyttet ICD-10 diagnoser (epikriser m.m.). ICPC-e tilgodeser den manglende specificitet ved ICPC, så sjældne og meget specifikke diagnoser kan registreres. Ønsker man således yderligere diagnostisk præcision, kan man gå et lag dybere ned og bruge diagnoserne fra ICD-10. På denne måde kan man specificere ICPC diagnosen med udvalgte ICD-10-diagnoser. Samtidig bevares den enkle ICPC struktur og et omfattende alfabetisk indeks gør klassifikationen let og hurtig at anvende i en elektronisk udgave. Endvidere fremmer indekset en mere ensartet kodning. ICD-10 og ICPC fungerer på denne måde som komplementære systemer 10. ICPC-e er godkendt og anbefalet af Dansk Selskab for Almen Medicin og Praktiserende lægers organisation 11 som diagnoseklassifikation for almen praksis Lundh J. ICPC - kodning af symptomer, diagnoser og processer i almen praksis. Practicus; November Lauritsen KM. Styregruppen vedr. edb-programmer i almen praksis (PAP). Rapport om Elektronisk Patient Journal i almen praksis år København: P.L.O./DSAM, /KVALITET_ALMEN_PRAKSIS/ICPC_DIAGNOSEKODNING/ICPC_RAPPORT/ICPC_rapport1.pdf Kravspecifikation for ICPC-2-DK Side 13 af 98

14 1.2.4 Hvad er ICPC-2? Den anden udgave af ICPC ICPC-2 blev publiceret i 1998 i bogform af Wonca og blev i 2003 oversat til dansk 12. ICPC-2 er først og fremmest udarbejdet, fordi man ønskede at fremme en ensartet standardiseret kodning ved hjælp af inklusionskriterier og krydsreferencer for diagnosekoderne 13. Endvidere er en kobling til ICD-10 nu godkendt også internationalt. Herudover er der sket et mindre antal tilføjelser og ændringer af ICPC diagnoserne. ICPC-2 er på 687 diagnoser, når man undtager procesdiagnoser. ICPC-2 blev i 2003 godkendt af WHO og er nu som klassifikation en del af WHOs Family of International Classifications (WHO - FIC) til brug i almen praksis. ICPC-2 har en stigende anvendelse over hele verden. Den er oversat til 18 sprog og er i brug i 21 lande Hvad er ICPC-2-DK? ICPC-2-DK er den danske standardklassifikation til brug i almen praksis og tillige den opdaterede udgave af Udvidet dansk ICPC. Kernen i Udvidet dansk ICPC var ICPC-1 og tilsvarende er grundlaget for ICPC-2-DK den oversatte internationale udgave af ICPC-2. ICPC-2-DK er mere omfattende end den oversatte ICPC-2, idet den omfatter mapning til ICD-10 i SKS, som så vidt det er muligt følger den international standard, et nyrenoveret alfabetisk indeks, inklusionskriterier og krydsreferencer samt et HOKUS register. ICD-10- ICPC kapitelregisteret erstattes af et ICD-10-ICPC-2 register, der gør det muligt at konvertere importerede ICD-10 diagnoser til ICPC-2 koder. 2 BEGREBER OG FORKORTELSER I dette kapitel er der en summarisk beskrivelse af udvalgte begreber og forkortelser i tabelform Falkø E, Bentzen N. International klassifikation for den primære sundhedstjeneste. 2. udgave. ICPC-2. København: Lægeforeningens forlag, 2003 ISBN: Schroll H, Støvring H, Kragstrup J. Forskelle i praktiserende lægers anvendelse af International Classification for Primary Care-diagnoser. Ugeskr. Læger 2003;165: Side 14 af 98 Kravspecifikation for ICPC-2-DK

15 2.1 Begreber Begreber Anamnese Diagnose Diagnosekode Diagnosesøgningsvindue Epikrise Beskrivelse definition Den del af en sygehistorie, som oplyses af patienten selv eller patientens pårørende, om tidligere eller nuværende lidelse, bl.a. også patientens subjektive symptomer, dvs. de iagttagelser patienten selv eller pårørende har gjort. En manifest eller potentiel sundhedsrelateret tilstand udtrykt på grundlag af en faglig vurdering, som er afgrænset i tid og vedrørende en konkret patient. Klassificeret betegnelse for en diagnose. Et pop-up vindue, som viser tidligere forløbs- og kontaktdiagnoser i en alfabetisk liste sorteret efter ICPC koderne. Kort sammendrag af en patients sygehistorie og indlæggelsesforløb. Epikrisen sendes kort tid efter patientens udskrivelse til patientens praktiserende læge eller den praktiserende speciallæge, der har henvist patienten. Det er epikrisens formål at sikre, at alle lægefagligt relevante oplysninger vedr. patientens indlæggelse videregives til de relevante sundhedsprofessionelle personer med henblik på at sikre patientens videre behandlingsforløb. Dette gælder også, når der har været tale om en kort kontakt med sygehusvæsenet samt præhospital lægelig undersøgelse eller behandling. Epikrisediagnose(r) Den eller de diagnose(r), som står anført på epikrisen. Forløbsdiagnosen Den diagnose som bedst karakteriserer et kontaktforløb over tid. Forløbsprofil To eller flere forløbsdiagnoser som sammenknyttes, og hvor en af forløbsdiagnoserne fremhæves som overskrift for alle forløbsdiagnoserne. Forløbsvindue Vinduet, hvori forløbsdiagnoser og forløbsprofiler står anført. Henvisningsdiagnosevindue Feltet, hvor henvisningsdiagnoser står anført i EPJ. Hovedterm Den vigtigste af de synonyme termer = diagnosen Klassifikation Et system med orden efter bestemte principper bestående af hierarkisk opbyggede klasser inden for et fagområde, som er en- Kravspecifikation for ICPC-2-DK Side 15 af 98

16 tydigt og udtømmende. Kliniker Enhver sundhedsprofessionel, som beskæftiger sig med den kliniske proces vedrørende den enkelte patient. En kliniker kan være en læge, en sygeplejerske, en fysioterapeut, en ergoterapeut, en psykolog og en kiropraktor. Klinisk proces Den problemløsende metode for sundhedsfagligt arbejde bestående af vurdering, planlægning, udførelse og observation. Kontakt Møde mellem sundhedsprofessionel og patient. Kontaktdiagnose Den diagnose som bedst beskriver den sundhedsrelaterede tilstand ved ét helbredsproblem i det konkrete møde mellem sundhedsprofessionel og patient. Kontaktdiagnosen kan være en forløbsdiagnose. Kontaktdiagnosevindue Feltet, hvor kontaktdiagnoser står anført i EPJ. Konverteringsvindue Et pop-up vindue, som viser en ICPC diagnose og de valgte ICD-10 diagnoser, den kan udspecificeres med. Obsolet diagnose Betegnelse for en diagnose, hvis ICPC/ICD- 10 kodekombination er udgået i den nyeste ICPC-DK version. Profildiagnosen Den udvalgte forløbsdiagnose i forløbsprofilen som bedst karakteriserer denne. Rubrik Betegnelse for et begreb, der er repræsenteret ved en ICPC kode. Rubrikoversigt Et pop-up vindue, som omfatter konverteringsvinduet suppleret med inklusionskriterier. Term Faglig betegnelse, som er udtryk for et begreb inden for et fagområde. Terminologi Samling af termer som refererer til begreber inden for et fagområde som f.eks. almen medicin 14. Tillægstekst Supplerende tekst efter en diagnose som kvalificerer denne. Tabel 1 - Definition af begreber 14 Wonca - Dictionary of General/Family Practice. Niels Bentzen Hæftet. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning ISBN: / Side 16 af 98 Kravspecifikation for ICPC-2-DK

17 2.2 Forkortelser Emne DAK-E DSAM EPJ PLO ICPC WHO WHO - FIC WICC Wonca Forklaring Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed Dansk Selskab for Almen Medicin Elektronisk Patient Journal Praktiserende Lægers Organisation International Classification of Primary Care World Health Organization WHO Family of International Classifications Wonca International Classification Committee World Organization of Family Doctors Tabel 2 - Anvendte forkortelser 3 FORMÅLET MED ICPC-2-DK 3.1 Domænet Almen Medicin Et overordnet mål for sundhedsvæsenet er at give en god, sikker og rettidig patientcentreret diagnostik. Almen praksis er indgangen til sundhedsvæsenet i Danmark og patienten henvender sig ofte med udifferentierede, diffuse symptomer. Der er ret stor sandsynlighed for, at patienten er rask i modsætning til de patienter, der henvises og visiteres til videre udredning og behandling på sygehusene. Imidlertid er det vigtigt, at en patients helbredsproblem kan registreres og følges under udredningen ( watchful waiting ). Ofte forsvinder patientens symptomer spontant, men i nogle tilfælde ender helbredsforløbet med en specifik sygdom. ICPC-2-DK kan håndtere dette forløb. Klassifikationen har en enkel opbygning med store rummelige ICPC rubrikker over de hyppigste henvendelsesårsager og diagnoser samtidig med, at der er mulighed for yderligere specificering med ICD-10. Ved på denne måde at kunne rubricere det alment medicinske sygdomsmønster, opfylder ICPC-2-DK det grundlæggende formål, nemlig at kunne klassificere domænet almen medicin. 3.2 Målgruppen Den samlede målgruppe indbefatter hele primærsektorens sundhedsprofessionelle læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og farmaceuter. Som udgangspunkt retter ICPC-2-DK sig mod anvendelse i almen praksis, hvor brugerne er alment praktiserende læger, uddannelseslæger, praksissygeplejersker og lægesekretærer. I Danmark findes alment praktiserende læger i ca praksis. 3.3 Brugervenlighed Tempoet i almen praksis er ofte hurtigt og præget af korte konsultationer. Et brugervenlig EPJ system er derfor afgørende for om ICPC-2-DK bliver en succes. Som eksempel kan nævnes, at brugeren kun skal indtaste de første få bogstaver af en term, udvælge det ønskede ord, hvorefter en diagnose kan ses på journalen. Brugeren behøver ikke at vide, hvilke koder der gemmes i EPJ systemet. Dynamisk uddrag af journalen Kravspecifikation for ICPC-2-DK Side 17 af 98

18 skal være let at vise på skærmen eller som udskrift. De bagvedliggende diagnosekoder tjener som ordensprincip for den ønskede sortering og søgning. 3.4 Vigtige målsætninger for ICPC-2-DK Mere konkret skal ICPC-2-DK: kunne understøtte det kliniske arbejde ved at strukturere helbredsproblemer udtrykt ved et navn og en kode 15. Næst efter patienten er diagnosen midtpunkt for de kliniske overvejelser og tiltag. Den er en kompression af faglig viden og erfaring, som sammenfatter sygdomsbilledet og dets forløb. De praktiserende læger giver udtryk for, at det er fagligt givende at blive tvunget til at samle og udtrykke patientens helbredstilstand i form af en diagnose. lette og forenkle journalskrivningen. En diagnose er et nøgleord for lægens forestillinger om helbredsproblemet, og diagnosen kan ofte gøre notaterne kortere, uden at det går ud over den nødvendige information. Hvis man f.eks. anfører R72 Streptokokfaryngit, er det underforstået, at testen for betahæmolytiske streptokokker var positiv, og at der både anamnestisk og objektivt var tegn på infektion i svælget, idet diagnosen skal opfylde inklusionskriterierne. skabe overblik i journalen, som uden et ordensprincip let bliver kaotisk Ved selekteret søgning gøres journalen dynamisk. Via diagnosekoden fremfindes de dele af journalen, der er relevante for det aktuelle helbredsproblem. ICPC-strukturen har foruden organkapitlerne en opdeling i kategorier: symptomdiagnoser, infektionssygdomme, svulster, skader, medfødte misdannelser og anden sygdom. Disse inddelinger giver mulighed for relevante sorteringer, f.eks. kroniske sygdomme. navngive samtlige helbredsproblemer, som den sundheds-professionelle konstaterer i mødet med patienten. ICPC-2-DK med specificerede ICD-10 diagnoser dækker bredt, hvad der er relevant for almen praksis. Udover at kunne kode de hyppigste helbredsproblemer, er klassifikationen smidig nok til også at rumme sjældne sygdomsbilleder, uden at man mister overblikket. Et eksempel er den neurologiske lidelse N99 Mb. Huntington. Selv om der kun findes én patient i hele lægens praksis med denne lidelse, er det vigtigt for lægen, at kunne benævne lidelsen ved dens rigtige navn i stedet for at anbringe den i en brokkasse N99 Neurologisk sygdom IKA. supplere diagnoser med en lokalisation, f.eks. en region på kroppen eller tilføje et begreb som akut/kronisk, medialt/lateralt med flere. Det er ikke uvæsentligt, hvor et givent sår befinder sig eller om det er højre eller venstre ben, der skal amputeres Schroll H, Falkø E. Hvorfor skal vi diagnosekode i almen praksis? Ugeskr Læger 2002; 164: Lauritzen KM. Kodning mindsker kaos i den elektroniske patientjournal Ugeskr Læger 2001; 163: Clemmesen I. Det er for besværligt - at lade være Ugeskr Læger 2001; 163: Side 18 af 98 Kravspecifikation for ICPC-2-DK

19 bidrage til beslutningsstøtte og standardplaner ud fra ICPC diagnosen. ICPC koden fungerer i EPJ som et hyperlink ved hjælp af linkmodulet 18. Ved et tastetryk fås adgang til relevant klinisk information vedrørende helbredsproblemet (henvisningsvejledninger, ventetider, kliniske vejledninger, patientinformation) uden først at skulle igennem et hierarkisk opbygget søgesystem med irrelevante hits. På Sundhed.dk findes Norsk Elektronisk Lægehåndbok (NEL), hvor opslag kan ske direkte med ICPC koder. Anvendelsen af NEL bliver i 2008 suppleret/erstattet af en dansk udgave Sundhedsvæsenets ehåndbog (SeH). Det planlægges ligeledes, at ICPC-2-DK også skal initiere beslutningsstøtte til elektronisk medicinordination i form af behandlingsspecifikke informationer, der knyttes direkte til ordinationen 19. bidrage til kvalitetsudvikling 20, forskning 21 og undervisning i almen praksis. ICPC-2-DK indgår som et vigtigt element i kvalitetsudvikling for almen medicin. Det gælder både internt i praksis og når data behandles eksternt uden for praksis 22. Internt i de fleste EPJ systemer kan der foretages simple journal- udtræk 23 af patienter med en bestemt diagnose. Disse patientgrupper kan gennemarbejdes i forbindelse med undervisningen i praksis, risikostratificering 24 eller kvalitetssikring ud fra andre perspektiver. Eksternt fra kan udtrækkes diagnoser med relaterede indikatorer fra EPJ. Data overføres med datafangstmodulet (4.9) til Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD), og tilbagemelding vil senere kunne ske til den ansvarlige læge. Denne funktion indbefatter også audit, idet auditskemaet bliver udløst af en diagnose. Endelig giver ICPC-2-DK via datafangst og DAMD mulighed for forskning, f.eks. kontaktmønsterundersøgelser og overvågning af sygdomsforekomst (Sentinelregistrering) 25. kommunikere med sekundærsektoren og kommunerne. Mapningen mellem ICD-10 og ICPC kvalificerer kommunikationen til den øvrige sundhedssektor. Ved henvisning af en patient fra almen praksis sendes en diagnosetekst til et sygehus. Denne diagnosetekst er forsynet med en ICD-10 kode og indgår i den videre håndtering af patienten. Når data kommer tilbage bliver udskrivningsdiagnoserne mappet med ICPC koder. Herved er der skabt et grundlag for sammenhængende patientforløb i sundhedssektoren. Almen medicin er centralt placeret i behandlingen af kroniske sygdomme, hvor den tværsektoriel Schroll H. Søgning i informationsdatabaser ud fra en ICPC-diagnose, genereret af lægens journalsystem. Rapport udgivet af PLO og DSAM Danske Regioner. Patienternes sundhedsvæsen juni 2007 side 36 Samarbejdsaftale mellem PLO og SFU om kvalitetsudvikling i almen praksis Schroll H. Metoder til registrering og analyse af diagnoseklassificerede kontaktforløb i almen praksis. København: Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 2001 Falkø E, Kragstrup J, Bentzen N, Schroll H. Kvalitetsudvikling i almen praksis ved brug af diagnoseklassifikationen Udvidet dansk ICPC i den elektroniske patientjournal. Ugeskr Læger 2002; 164; Dydensborg CB, Krabbe T. Komplians hos hypertensionspatienter undersøgt ved hjælp af medicinprofilen på sundhed.dk Ugeskr Læger 2007;169(50):4347 Vedsted P, Olesen F. Kronikermodellen og risikostratificering. Månedsskr.Prakt.Lægegern 2006; 84: Schroll H. Sentinel datafangst. Practicus; Oktober Kravspecifikation for ICPC-2-DK Side 19 af 98

20 le forløbsdiagnose er omdrejningspunktet. Forløbsydelsen for diabetes mellitus er et aktuelt eksempel. indeksere faglig information som er relevant for primærsektoren. Det faglige indhold for almen medicin er i udstrakt grad kategoriseret ud fra ICPC. F.eks. er Månedsskrift for praktisk lægegerning 26 og Medibox s indholdsfortegnelse 27 opbygget efter ICPC-strukturen. Sundhed.dk og regionernes sundhedsforvaltninger, eksemplificeret med VISINFO 28, har adopteret klassifikationen til brug for indeksering af deres dokumenter. vedligeholde og videreudvikle klassifikationen. DAK-E 29 er ansvarlig for denne opfølgning. I ICPC-2-DK pakken er der materiale som befordrer opdateringen fra Udvidet dansk ICPC til ICPC-2. I Wonca International Classification Committee. (WICC) 30 arbejdes der nu med næste ICPC-udgave: ICPC-3. DSAM 31 er repræsenteret i denne komité. 4 IT MED RELATION TIL ALMEN PRAKSIS I SUND- HEDSSEKTOREN 4.1 National strategi for digitalisering af Sundhedsvæsenet Den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet er udarbejdet af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD) 33. Digitalisering omfatter hele sundhedsvæsenet og skal give øget effektivitet, bedre sikkerhed og bedre muligheder for patienter og borgere for at tage ansvar for egen sundhed og behandling. Visionen har en række målsætninger: Borgeren og patienten som et aktiv Kvalitet, forskning og læring Sammenhæng ved hjælp af sikker kommunikation Forebyggelse og behandling Sundhedsvæsenet som en attraktiv arbejdsplads Effektiv ressourceanvendelse Den elektroniske kommunikation af data i sundhedsvæsenet skal udvikles i faser, så mere komplicerede projekter bygger på resultatet af mindre komplicerede projekter Friborg S, Schroll H, Eriksson T. Den praktiserende læge og DAK-enheden. Practicus; Marts Fælles organisation dannet af staten, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Side 20 af 98 Kravspecifikation for ICPC-2-DK

Opfølgende ICPC kursus Målsætning

Opfølgende ICPC kursus Målsætning Opfølgende ICPC kursus Målsætning At konsolidere brugen af ICPC kodning til brug for Opfølgende ICPC kursus Målsætning: At fremme oversigt i egen journal Brug af koder til brug for kronikerkontrol Journalskabeloner

Læs mere

Diagnoseklassifikationen for almen praksis ICPC-2-DK

Diagnoseklassifikationen for almen praksis ICPC-2-DK 838 ICPC Diagnoseklassifikationen for almen praksis ICPC-2-DK Erik Falkø Diagnosen og klassificeringen af diagnoser er helt central, når vi skal kommunikere med patienter og kolleger om helbredsproblemer.

Læs mere

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk Dagens program 17:00 17:15 Velkomst og præsentation 17:15 17:25 Dine tanker om ICPC 17:25 17:50 Gennemgang af ICPC -Om fordele og principper ved diagnosekodning samt hvordan, I sikrer - ensartet kodning

Læs mere

ICPC kodningskursus. ICPC-teamet, Region Syddanmark

ICPC kodningskursus. ICPC-teamet, Region Syddanmark ICPC kodningskursus ICPC-teamet, Region Syddanmark KEU 2008: Klassifikation af patienters symptomer og sygdomme skal være et særligt indsatsområde i Region Syddanmark. Derfor er der nedsat et ICPC-team,

Læs mere

Introduktion til ICPC og datafangst

Introduktion til ICPC og datafangst Introduktion til ICPC og datafangst International Classification of Primary Care Udgives af Wonca s International Classification Committee (WICC) Fordele ved klassifikation Kommunikation og viden Struktur

Læs mere

ICPC, IT og kvalitetsudvikling i almen praksis

ICPC, IT og kvalitetsudvikling i almen praksis ICPC, IT og kvalitetsudvikling i almen praksis Marianne Rosendal Birthe Daugaard Diagnoseklassifikation Hvilke fordele ser du ved at diagnosekode? Hvad bruger du diagnosekodning til? Hvilke ulemper ser

Læs mere

DIAGNOSEKODNING OG DATAFANGST

DIAGNOSEKODNING OG DATAFANGST KIROPRAKTIK 2014 Henrik Schroll, speciallæge i Almen Medicin, ph.d. Tidligere chef for DAK-E. Nu Seniorforsker ved Forskningsenheden for almen Medicin ved Aalborg Universitet og Region Nords kvalitets

Læs mere

ICPC KODNING FOR PERSONALE. Hvorfor, hvordan og hvad skal jeg kode?

ICPC KODNING FOR PERSONALE. Hvorfor, hvordan og hvad skal jeg kode? ICPC KODNING FOR PERSONALE Hvorfor, hvordan og hvad skal jeg kode? ICPC KODNING FOR PERSONALE Først lidt opklarende spørgsmål: Hvor mange koder i praksis? Hvad koder I? Alle konfrontationskontakter? Kroniske

Læs mere

International Classification of Primary Care. Udgives af Wonca s International Classification

International Classification of Primary Care. Udgives af Wonca s International Classification Introduktion til ICPC International Classification of Primary Care Udgives af Wonca s International Classification Committee (WICC) Oversigt Overordnet formål med klassifikation Hvad er ICPC? Fra ICPC-1

Læs mere

Vejledning i diagnose kodning

Vejledning i diagnose kodning Vejledning i diagnose kodning MyClinic understøtter parallelt forskellige standarder for diagnosekodning, og herunder mapning mellem disse. Pt. understøttes: ICD10 (/ICD9). UN, International Classification

Læs mere

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 Workshop : Monitorering af patientforløb i almen prakis Workshopleder: Chef for DAK-E Søren Friborg Formål: Workshoppen vil ud fra konkrete sygehistorier beskrive

Læs mere

APO-internat. 2008 ICPC og Datafangst. 8. Marts 2008. Henrik Schroll

APO-internat. 2008 ICPC og Datafangst. 8. Marts 2008. Henrik Schroll APO-internat 2008 ICPC og Datafangst 8. Marts 2008 Henrik Schroll ICPC -kodenetværket ICPC kodning er nøglen n til: Kvalitetsudvikling Informationer (Linkportalen) Forskning (Ny viden i faget) ICPC -kodenetværket

Læs mere

Udbredelsen af ICPC-kodning går trægt en»systemfejl«?

Udbredelsen af ICPC-kodning går trægt en»systemfejl«? Tyge Krabbe ICPC 439 Udbredelsen af ICPC-kodning går trægt en»systemfejl«? Forfatteren undrer sig over, at så mange lægesystemer ikke er indrettet på ICPCkodning. Hvorfor er lægerne ikke så interesserede,

Læs mere

I 2012 blev ClinicCare certificeret i brugen af ICPC-2-DK hos DAK-E. I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb, er diagnosedelen blevet ændret.

I 2012 blev ClinicCare certificeret i brugen af ICPC-2-DK hos DAK-E. I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb, er diagnosedelen blevet ændret. Guide: Anvendelse af diagnosekoder i ClinicCare Windows Version marts 2017 I 2012 blev ClinicCare certificeret i brugen af ICPC-2-DK hos DAK-E. I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb, er diagnosedelen

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg KEU Drifter nogle ting Nyudvikler Program Fredag den 7. marts Koordinerer Samarbejder 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg APU Institut DAK-E APO Forskningsenheden PKODet almenmedicinske hus

Læs mere

Diagnoseregistrering med ICPC-2-DK

Diagnoseregistrering med ICPC-2-DK 1276 ICPC Diagnoseregistrering med ICPC-2-DK Erik Falkø I en tidligere artikel er ICPC-kodesystemet for almen praksis beskrevet i den fremtidige standardiserede og akkrediterede version for almen praksis.

Læs mere

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis -Organisation -Udbredelse -Automatisk indrapportering af data

Læs mere

Baggrund for datafangst DAK-E

Baggrund for datafangst DAK-E Baggrund for datafangst DAK-E Min baggrund: Almen praksis siden 1984 Lægefaglig IT konsulent Roskilde Amt IT konsulent Region Sjælland DAK-E lægefaglig konsulent (ICPC) 2010 International kode klassifikations

Læs mere

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel Vejledning til: Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service

Læs mere

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark IT-styregruppen Dato: 13. juli 2007 Journalnr.: - Initialer: TLe Notat vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark Baggrund

Læs mere

10 års erfaringer med. EPJ i Praksissektoren. EPJ-Observatoriets konference års erfaringer i praksissektoren Finn Klamer

10 års erfaringer med. EPJ i Praksissektoren. EPJ-Observatoriets konference års erfaringer i praksissektoren Finn Klamer 10 års erfaringer med EPJ i Praksissektoren Mail-user Integration af ICPC Integration af medicoteknisk udstyr Dos Elektronisk medicinbestilling Unix DanNet Integration af ICPCe (ICD10) Søgemoduler PLO-format

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Månedens ICPC-nødder (21)

Månedens ICPC-nødder (21) Diagnosekodning Velegnet til praksispersonale og uddannelseslæger Månedens ICPC-nødder (21) Af Marianne Rosendal, Erik Karstoft og Erik Falkø Biografi Marianne Rosendal er tidligere praktiserende læge

Læs mere

FAGLIG HJÆLP til evalueringen fra professor Jan Mainz, Århus. ØKONOMISK STØTTE: FAS-fond

FAGLIG HJÆLP til evalueringen fra professor Jan Mainz, Århus. ØKONOMISK STØTTE: FAS-fond FAGLIG HJÆLP til evalueringen fra professor Jan Mainz, Århus. ØKONOMISK STØTTE: FAS-fond Journaler er gammeldags! Fri prosa Samme ting kan hedde forskelligt Lovkrav om journalføring (Sundhedsstyrelsen)

Læs mere

Kronisk sygdom og diagnosekodning i almen praksis

Kronisk sygdom og diagnosekodning i almen praksis 175 Kronisk sygdom og diagnosekodning i almen praksis Peter Vedsted & Henrik Schroll Almen praksis spiller en helt central rolle i den samlede omsorg for patienter med kroniske sygdomme og tilstande. Det

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Kvalitetsudvikling i almen praksis

Kvalitetsudvikling i almen praksis Sekundær brug af EPJ data Kvalitetsudvikling i almen praksis Udvikling af IT værktøj Søren Friborg Implementering i 10 syst. Chef for Implementering i lægepraksis Den Almenmedicinske Kontakten lægepraksis

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 25. juni 2012 Indhold Aktivering af skærmbilledet Administration af Sentinel (for alm. brugere)... 2 Hvordan tilmelder

Læs mere

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup Sygeplejerske Anne Knudsen Lægesekretær / Farmakonom Mai-Britt Sølvhviid Lægerne JB Winsløws Vej,

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 14 Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Ordliste Anvendelsen af

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Fremadrettede perspektiver Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Faser i KOL rejsen Almen praksis, sygehuse, kommuner mm Endelig diagnose Første diagnose, ventetid på

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Standardisering af patientdata. Onsdag den 8. juni 2005

Standardisering af patientdata. Onsdag den 8. juni 2005 Standardisering af patientdata Onsdag den 8. juni 2005 ElektRA Den Elektroniske patientjournal i Ringkjøbing Amt G-EPJ baseret (version 1.8) 4. oktober 2004 Gynækologisk Afdeling 15. november 2004 Obstetrisk

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 Arne Kverneland Tidligere strategier!1995: IT-politisk handlingsplan MedCom Elektroniske Patientjournaler!1996: Handlingsplan for elektronisk patientjournal

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Datafangst Orienteringsmøde om den nye overenskomst

Datafangst Orienteringsmøde om den nye overenskomst Datafangst Orienteringsmøde om den nye overenskomst Henrik Schroll Chef for DAK-E www.dak-e.dk SentinelDatafangst Program, der indsamler praksis strukturerede data og efterfølgende leveres disse tilbage

Læs mere

Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden

Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden Som led i at indsamle høringssvar anvendes dette høringsskema. Skemaet bedes udfyldt elektronisk. Målet er at sikre en ensartet indsamling samt at sikre at

Læs mere

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005 Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005 IT-strategien for sundhedsvæsenet 2003-2007 Bidrage direkte til forbedringer af samarbejde, kvalitet og service

Læs mere

E-Journal - adgang til journaldata fra sygehuse og praksis på Svensk: Min journal på nättet

E-Journal - adgang til journaldata fra sygehuse og praksis på Svensk: Min journal på nättet E-Journal - adgang til journaldata fra sygehuse og praksis på Svensk: Min journal på nättet MedCom - 27 2013 Seniorkonsulent Jens Rahbek Nørgaard jrn@medcom.dk Borgere Praksis Hospital P H MinLog Sundhed.dk

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Kvalitet og patientsikkerhed 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis 1.1 Den faglige kvalitet Formål At sikre høj faglig kvalitet. At sikre opfølgning på tilgængelig viden om den

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et populationsperspektiv Pilotprojekt på Startpakken Opsamling marts 2011

Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et populationsperspektiv Pilotprojekt på Startpakken Opsamling marts 2011 Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et populationsperspektiv Pilotprojekt på Startpakken Opsamling marts 2011 Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et

Læs mere

MedCom er ejet og finansieret af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL.

MedCom er ejet og finansieret af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. NYT OM IT FRA MEDCOM PÅ PRAKSIS-/LABORATORIE- OMRÅDET I 2017 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom er bindeleddet i det samarbejdende sundhedsvæsen, hvor vi udvikler og udbreder tværsektorielle, digitale kommunikationsløsninger.

Læs mere

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Journal Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 JOURNAL... 3 6.1.1 Patientjournal - skabelon... 3 6.1.2

Læs mere

Lægehåndbogen og Patienthåndbogen. Hans Christian Kjeldsen. Praktiserende læge i Grenå. Almen medicinsk redaktør Lægehåndbogen og Patienthåndbogen

Lægehåndbogen og Patienthåndbogen. Hans Christian Kjeldsen. Praktiserende læge i Grenå. Almen medicinsk redaktør Lægehåndbogen og Patienthåndbogen Lægehåndbogen og Patienthåndbogen Hans Christian Kjeldsen Praktiserende læge i Grenå Almen medicinsk redaktør Lægehåndbogen og Patienthåndbogen SIDE 1 Lægehåndbogen og Patienthåndbogen Ejes af Danske Regioner

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Debat. Én hovedindgang til det

Debat. Én hovedindgang til det Debat Kvalitet Kvalitet i i regionerne regionerne Danske Danske Regioner Regioner mener: mener: Én hovedindgang til det Patienten digitaliserede som et sundhedsvæsen aktiv den aktive patient Èn fælles

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017 Version 1. juni 2017 Formål og baggrund for udvælgelse Forberedelse Rammebeskrivelse for Almen praksis Risikobaseret tilsyn 2017 Tema: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb Konkret håndtering:

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Version 1.0 9. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 ANTILOPE PROJEKTET... 4 3 FASEPLAN

Læs mere

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser N O T A T Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser Der har gennem de senere år været stigende fokus på det sammenhængende patientforløb i form af forløbsprogrammer og pakkeforløb

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Juni Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Nyhedsbrev fra Afdelingen for Kommunesamarbejde, om elektronisk kommunikation Afdelingen for Kommunesamarbejde udsender kvartalsvis

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen ICF og kortlægning af ICF i Danmark Deltagelsesevne / arbejdsevne hos 5 borgere med den samme sygdom Tid Sygdom Upåvirket Sygemeldt Opgiver sit arbejde Kan ikke arbejde mere Let artrose Patient 1 Patient

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni 2012 Shared Care Platform Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Vigtigheden af en ny tilgang til sundhedsydelser Sundhedsøkonomisk udfordring: De

Læs mere

Almen praksis rolle i et sammenhængende

Almen praksis rolle i et sammenhængende Almen praksis rolle i et sammenhængende sundheds d væsen? Frede Olesen alm. prakt. læge, forskningsleder, professor Forskningsoverlæge, assisterende forskningsleder Plan Første del: Hvad er sammenhæng?

Læs mere

udgangen af 2011 Region Hovedstaden og Sjælland klar kroner Er udbetalt med december 2011 afregning fremadrettede ordinationer

udgangen af 2011 Region Hovedstaden og Sjælland klar kroner Er udbetalt med december 2011 afregning fremadrettede ordinationer FMK-udbredelse Hvad siger overenskomsten? Hvor er vi nu? Flere lægesystemer har ikke tilbudt FMK deres kunder endnu. Hvad gør vi ved det? Hvordan skal den fremtidige udbredelse ske? Hvad med de kommende

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Morten Bruun-Rasmussen mbr@mediq.dk 8. januar 2008 Nationale it-strategier (sundhed) Formål At etablere en fælles ramme for digitalisering af

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Dato: 6. december 2017 Brevid: 3439158 Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program

Læs mere

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag.

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag. XMO præsentation Sundhedssektoren stiller stadig stigende krav til planlægning, kvalitetssikring og dokumentation af patientbehandlingen. Sundhedssektoren ændrer sig, og vi følger med. Hvordan sikrer vi

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb indenfor diabetes. Sammenhæng i diabetesbehandlingen

Det sammenhængende patientforløb indenfor diabetes. Sammenhæng i diabetesbehandlingen Det sammenhængende patientforløb indenfor diabetes Sammenhæng i diabetesbehandlingen Ole Hother-Nielsen Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Diabetes - en kronisk sygdom Livslangt forløb

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

sundhed.dk fagpersoner

sundhed.dk fagpersoner sundhed.dk fagpersoner Lægedage 9.11.2015 Bo Gandil Jakobsen DAK-E konsulent og koordinator for praksisinformation på sundhed.dk Emner vi skal igennem det åbne rum Overordnet navigation Almen praksis siden

Læs mere

Danske Regioner. Brugerundersøgelse af e- journal. Bilag 3

Danske Regioner. Brugerundersøgelse af e- journal. Bilag 3 Danske Regioner Brugerundersøgelse af e- journal Bilag 3 Marts 2009 Danske Regioner Brugerundersøgelse af e- journal Bilag 3 Marts 2009 Version 1.0 Dato 2009-03-12 Udarbejdet af PBL BILAG 3: Forbedringsforslag

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning december 2013

Vejledning december 2013 Vejledning december 2013 Vejledning i brug af datafangst og rapportering til DANBIO INDHOLD A) Om Danbio - baggrund og formål side 2 B) Kliniske retningslinjer side 2 C) Kvalitetsarbejde i speciallægepraksis

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i Novax

Sådan søger du patientgrupper i Novax Sådan søger du patientgrupper i Novax Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du selv

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

BILAG 1: Spørgeskemaer. Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008

BILAG 1: Spørgeskemaer. Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 BILAG 1: Spørgeskemaer Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 Spørgeskema Segment: Borgere Først lidt om dig selv 1. Hvad er din senest afsluttede uddannelse? (1) Grundskole (folkeskole,

Læs mere