Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012"

Transkript

1 Europaudvalget 2012 Rådsmøde økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december Forslag til forordninger vedr. styrket eurosamarbejde ( two-pack ) KOM(2011) 819, 821, 385, (Udgået) Revision af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID/MiFIR) KOM(2011) 656 og KOM(2011) Reviderede regler om kapitalkrav (CRR/CRD IV) KOM(2011) 452 og KOM(2011) (FO) Fælles tilsynsmekanisme på bankområdet KOM (2012) (Udgået) Energibeskatning - Status KOM (2011) Hurtig reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig - Orienterende debat KOM(2012) Afgift på finansielle transaktioner (FTT) - Status for drøftelserne KOM(2012) Adfærdskodeks for erhvervsbeskatning - Udkast til Rådets konklusioner og rapport til Rådet 9. Europæisk semester: Proceduren for makroøkonomiske ubalancer - scoreboard-rapport - Præsentation 10. Europæisk semester: Kommissionens Vækstundersøgelse Præsentation

2 11. Spørgsmål vedrørende Den Økonomiske og Monetære Union - Udveksling af synspunkter 12. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten -Vedtagelse 13. Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i Præsentation 14. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten: Revideret pålæg til Grækenland Side 3 -Vedtagelse 2

3 Dagordenspunkt 14: Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten: Revideret pålæg til Grækenland Resumé Eurolandene og IMF har ultimo november indgået en aftale om revidering af det græske låneprogram. Aftalen indebærer, at Grækenlands frist for at efterleve konkrete krav til yderligere finanspolitisk konsolidering forlænges med to år til Aftalen indebærer endvidere en plan for en holdbar gældsudvikling, hvor gælden reduceres til 124 pct. af BNP i 2020 og yderligere til 110 pct. af BNP i Aftalen baner samtidig vejen for udbetaling af næste del af lånet fra eurolandene og IMF til Grækenland. I lyset af aftalen ventes Kommissionen at fremsætte forslag om et revideret pålæg (skærpet henstilling) til Grækenland. Forslaget ventes vedtaget af eurolandene på ECOFIN den 4. december. Revideringen ventes at indebære, at tidsfristen for at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud og gennemføre strukturelle stramninger forlænges med to år, og således udskydes fra 2014 til Henstillingen ventes endvidere at indeholde krav om, at Grækenland gennemfører konsolideringsinitiativer, der sikrer et primært overskud på 4,5 pct. af BNP i 2016, samt at Grækenland gennemfører samlede konsolideringsinitiativer på omkring 7 pct. af BNP i Baggrund Den græske låneaftale På eurogruppemødet den 20. februar 2012 blev eurolandene enige om Grækenlands andet låneprogram fra eurolandene og IMF på i alt ca. 130 mia. euro frem til 2014 (oven i det eksisterende IMF/eurolande-låneprogram fra maj 2010 på 110 mia. euro, hvor af ca. 35 mia. euro endnu ikke var udbetalt og dermed indgik i det samlede andet låneprogram på 164,5 mia. euro). Eurolandene blev samtidig enige om, at reducere renterne for den del af lånet til Grækenland, som allerede var udbetalt (renterne blev dog nedsat trinvist allerede i hhv. marts 2011 og igen i juli 2011 for de efterfølgende udbetalinger). Endvidere blev eurolandene enige om at lade de løbende afkast på ECB s og de nationale centralbankers beholdning af græske statsobligationer tilfalde Grækenland frem til En vigtig betingelse for lånene fra eurolandene og IMF var en aftale om frivillig ombytning af den private sektors beholdning af græske statsobligationer til nye obligationer med lavere hovedstol, længere løbetider og lave renter. Der blev opnået en aftale med 95,7 pct. af de private investorer herom i marts Ombytningen omfattede udestående obligationer til en samlet pålydende værdi af 206 mia. euro, og resulterede i en nedskrivning af den græske gæld med 100 mia. euro. For at yde lånet krævede eurolandene også, at Grækenland fandt ekstra besparelser for i alt 3,6 mia. euro. De nævnte tiltag (nedsat rente, tilbagebetaling af obligationsafkast og obligationsombytningen) forventedes på basis af programmet at sikre en reduktion af den græske gæld til ca. 120 pct. af BNP i Den politiske udvikling med to valg og endelig regeringsdannelse den 20. juni forsinkede dog gennemførelsen af programmets konsoliderings- og reformkrav, og resulterede således i kombination med negativ vækst i en betydelig forringelse af gældsprofilen. Seneste Trojka-besøg 3

4 Trojkaen gennemførte i løbet af september og oktober et længere kontrolbesøg i Athen med henblik på at udarbejde en rapport om Grækenlands efterlevelse af programbetingelserne, herunder programmets krav om at gennemføre ca. 300 reformtiltag, dvs. krav i låneprogrammets aftalememorandum (MOU). Kontrolbesøget viste, at det græske program var langt fra at være på sporet, og at Grækenlands efterlevelse af betingelserne i det andet program var mangelfuld. Trojkaen indledte derfor forhandlinger med den nye græske regering med henblik på at sikre efterlevelsen af en vis procentdel af de opstillede krav ( prior actions ) tilknyttet næste låneudbetaling, som oprindelig var berammet til juni måned. Den nye græske regering vedtog primo november en større pakke af konsolideringstiltag, en finanslov for 2013, samt en mellemfristet finanspolitisk plan for perioden , der indebærer besparelser for i alt 18,8 mia. euro, hvoraf besparelserne er størst i 2013 og 2014 (i alt 13,5 mia. euro eller ca. 7 pct. af BNP) og har således opfyldt betingelserne (prior actions) for at udbetalingen af næste del af lånet kan finde sted, samt stort set bragt efterlevelsen af låneprogrammet tilbage på sporet. Eurolandene og IMF har ultimo november indgået en aftale om revidering af det græske låneprogram. Aftalen indebærer, at Grækenlands frist for at efterleve konkrete krav til yderligere finanspolitisk konsolidering forlænges med to år til Aftalen indebærer endvidere en plan for en holdbar gældsudvikling, hvor gælden reduceres til 124 pct. af BNP i 2020 og yderligere til 110 pct. af BNP i Gældreduktionen bygger blandt andet på reduktion af renten på eksisterende lån under den første lånepakke, forlængede løbetider og udskydelse af rentebetalinger på lån under den anden lånepakke, samt tilbagebetaling af afkast på eksisterende beholdninger af græske obligationer. Der planlægges også tilbagekøb af statsobligationer, der reducerer gælden, idet kursen på de udestående statsobligationer er væsentlig under pari. Når aftalen er godkendt af eurolandenes nationale parlamenter og IMF s bestyrelse kan den vedtages på det Europæiske Råd d. 13. december. Grækenlands procedure under Stabilitets- og Vækstpagten Grækenland har været omfattet af EU s procedure for uforholdsmæssigt store underskud siden 2009 og har siden da modtaget en række henstillinger og pålæg. Grækenland modtog senest i forbindelse med vedtagelsen af det andet låneprogram i marts 2012 et revideret pålæg under Stabilitets- og Vækstpagten. Pålægget indebar krav om at opnå konkrete mål for de primære og faktiske offentlige underskud i årene frem mod 2014, hvor underskuddet skulle være bragt ned under 3 pct. af BNP. Den samlede strukturelle stramning skulle ifølge pålægget udgøre ca. 10 pct. af BNP i perioden Indhold I lyset af revisionen af det græske låneprogram og nedjusterede vækstskøn ventes Kommissionen at fremsætte forslag om et revideret pålæg (skærpet henstilling) til Grækenland, som eurolandene ventes at endossere på rådsmødet d. 4. december. Pålægget ventes at udskyde fristen for korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud med 2 år fra 2014 til 2016, og giver dermed Grækenland to år ekstra til at gennemføre den påkrævede finanspolitiske konsolidering. 4

5 Det reviderede pålæg ventes at indeholde krav om, at Grækenland gennemfører konsolideringsinitiativer, der sikrer 1) at underskuddet bringes holdbart under 3 pct. af BNP i 2016, og 2) at det primære overskud, dvs. offentlig saldo renset for renteudgifter, udgør 4,5 pct. af BNP i Samtidig ventes pålægget at indeholde krav om at Grækenland gennemfører samlede konsolideringsinitiativer på 13,5 mia. euro, dvs. ca. 7 pct. af BNP i perioden i overensstemmelse med den mellemfristede finanspolitiske strategi, som netop er vedtaget. Pålægget ventes endvidere at stille krav om at størstedelen af konsolideringen gennemføres i 2013 med initiativer på omkring 5 pct. af BNP (9,2 mia. euro). Der vil muligvis også indgå konkrete stramningskrav for 2015 og 2016 i det reviderede pålæg. De græske vækstskøn er nedjusteret. Der ventes således et fald i BNP på 6,0 pct. i 2012, og et BNP-fald på 4,2 pct. i 2013, hvilket er en forværring i forhold til vækstskønnene i Kommissionens forårsprognose fra maj, hvor væksten blev skønnet til -4,7 pct. og 0 pct. i hhv og Tabel 1 Nøgletal for Grækenland, BNP-vækst (faste priser, Pct.) -7,1-6,0-4,2 0,6 Ledighed (Pct. af arbejdsstyrken) 17,7 23,6 24,0 22,2 Offentligt Underskud (Pct. af BNP) -9,4-6,8-5,5-4,6 Strukturel Saldo (Pct. af BNP) -5,4-1,5 0,7 0,4 Primær balance (Pct. af BNP) -2,3-1,4 0,0 1,5 Gæld (Pct. af BNP) 170,6 176,7 188,4 188,9 Kilde: Kommissionens efterårsprognose 2012 af d. 7. november Offentlige finanser Budgetunderskuddet ventes at udgøre 6,8 pct. af BNP i 2012, mens det i 2013 forventes reduceret til 5,5 pct. af BNP. Den primære saldo, dvs. den offentlige saldo renset for renteudgifter, ventes for første gang siden 2002 at udvise balance i 2013 og overskud på 1,5 pct. af BNP i Grækenlands offentlige gæld udgjorde 165 pct. af BNP i 2011, og ventes øget til 176,7 pct. af BNP i 2012 og 188,4 pct. af BNP i Gælden ventes at nå sit toppunkt i 2014 med en gældskvote på ca. 190 pct. af BNP. Eurolandene og trojkaens aftale vil dog reducere den forventede gældsopbygning fremadrettet. Hjemmelsgrundlag EU s procedure for uforholdsmæssigt store underskud har hjemmel i Traktatens artikel 126. Kommissionens forslag til et revideret pålæg har hjemmel i artikel og i Stabilitets- og Vækstpagtens korrigerende del, dvs. i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97, som senest revideret ved forordning 1177/2011. Pålægget skal vedtages af Rådet med kvalificeret flertal blandt eurolandene jf. Traktatens artikel 136, idet Grækenland ikke selv har stemmeret. Nærhedsprincippet Ikke relevant. Europa-Parlamentets udtalelser Ikke relevant. 5

6 Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Ikke relevant. Statsfinansielle konsekvenser Andre EU-landes konsolidering af de offentlige finanser forventes at have direkte positive statsfinansielle konsekvenser for landene selv og positive konsekvenser for Danmark som følge af de positive effekter på den samlede økonomiske udvikling i Europa, herunder tilliden til finanspolitikken. Samfundsøkonomiske konsekvenser Sikring af sunde og holdbare offentlige finanser i EU-landene generelt, herunder efterlevelse af landenes henstillinger og dermed lavere underskud, gæld og renter, vil understøtte vækst og beskæftigelse i Danmark. Høring Sagen har ikke været i ekstern høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen er forelagt Folketingets Europaudvalg forud for ECOFIN d. 13. november. Holdning Dansk holdning Regeringen lægger vægt på, at EU-landene lever op til EU s fælles regler om finanspolitik, herunder at landene efterlever deres konkrete henstillinger og pålæg, således at der sikres en sund økonomisk udvikling i EU, og der forhindres en eskalering af gældskrisen. Danmark har ikke stemmeret ift. pålægget til Grækenland og er ikke involveret i de europæiske lån til Grækenland. Regeringen støtter principielt Kommissionens ventede forslag om et revideret pålæg til Grækenland og lægger stor vægt på at Grækenland efterlever det nye pålæg og gennemfører den nødvendige konsolideringsindsats. Andre landes holdning Kommissionens ventede forslag ventes støttet af alle EU-lande. 6

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3375 - økofin Bilag 2 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-1583 Doknr. 211998 Dato 04-03-2014 Samlenotat til ECOFIN 10.

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3290 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler Koordineret med Sagsnr. 2014-190929 Doknr. 190931 Versionsnr. 1 Dato 17-01-2014 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2012 COM(2012) 397 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til

Læs mere

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF Thomas Pihl Gade, Sune Malthe-Thagaard og Louise Funch Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den Internationale Valutafond, IMF,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Bilag 1 Offentligt Finansministeriet Beskæftigelsesministeriet Udenrigsministeriet 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til integrerede

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2012 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2012 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere