HVAD ER KULTUR VÆRDIER DT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Ali skal være chauffør for sin mor. Det beskrivende kulturbegreb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD ER KULTUR VÆRDIER DT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Ali skal være chauffør for sin mor. Det beskrivende kulturbegreb"

Transkript

1 Kort sagt Der findes flere forskellige definitioner på kulturbegrebet, men kultur kan overordnet forklares med det beskrivende eller det komplekse kulturbegreb. Det er vigtigt at få afklaret forforståelsen hos både underviser og elev for deres indbyrdes møde, og der findes diverse metoder til at afdække ståstedet. HVAD ER KULTUR Ali skal være chauffør for sin mor Ali begrunder sit fravær med, at han skal køre for sin mor. Hun er nødt til at tage på hyppige sygehusbesøg, og det forventes, at Ali er chauffør og tolk. Det bliver gentagende gange gjort tydeligt for Ali, at fraværet ikke er acceptabelt, og at hans familie må finde en anden løsning, hvis Ali skal have mulighed for at gennemføre uddannelsen. Ali snakker med sine forældre om det, men der sker ingen ændring. Vendepunktet sker først, da Ali og hans familie får hjemmebesøg af kontaktlærer og socialarbejder. DT1 Det beskrivende kulturbegreb Det beskrivende kulturbegreb søger kort fortalt at forklare menneskers handlinger ud fra deres kulturbaggrund. En tilgang er at finde fællestræk og forklaringer på kulturen. Eksempler kan være at forklare kønsroller, familiemønstre eller hvorfor kvinder går med tørklæde. I det beskrivende kulturbegreb arbejdes ud fra en deterministisk tilgang, hvor det kan være vanskeligt at forklare de forandringer, der sker pga. ydre påvirkninger. Den flersprogede er netop udsat for påvirkninger og forandringer i mødet med nye relationer og dansk kultur. Det komplekse kulturbegreb I det komplekse kulturbegreb er kultur en række sociale konstruktioner. Kultur er ikke statisk, men defineres løbende gennem praksis, dvs. gennem følelser, holdninger og ny viden. Med åbenhed og nysgerrighed indkredser vejlederen de erfaringer og kulturelle opfattelser, som eleven taler ud fra.

2 Gode råd Hvis man overfortolker kulturforskel, kan det resultere i en polariseret position. Hvis man minimerer de kulturelle forskelle, er der risiko for at overføre egne værdier på den unge. Vær opmærksom på egen kulturel bagage, og hvordan den påvirker kommunikationen. Få et kendskab til forskellige kulturer ved at læse om dem, men først og fremmest gennem samtaler med tosprogede elever. Forforståelse I forhold til elevens forforståelse er det vigtigt, at underviseren: - indkredser, hvad den tosprogede elev taler ud fra erfaringsmæssigt og kulturelt. - har øje for kulturelle konflikter, der kan være hindrende for at gennemføre en uddannelse, fx manglende støtte. Underviseren og eleven påvirkes af tidligere oplevelser og informationer fra andre sammenhænge. Forforståelsen er således ikke statisk, men ændrer sig løbende også under selve samtalen! Teori og metoder Undervisere orienterer sig ofte ud fra bestemte mål, fx hjælp til selvhjælp, ansvar for egen læring, etc. Men mange elever har ikke lært dette! I læringssituationer hos tosprogede elever kan det være en god idé at spørge ind til konteksten, fx familiens reaktioner på uddannelsesvalget. Underviseren kan stille spørgsmål, der skaber mening og få eleven til at reflektere. Fagudtryk Determinere: Bestemme, fastlægge. Polarisering: Udvikling hen imod to eller flere modsatrettede opfattelser og livsanskuelser. Forforståelse: Fortolkning af, hvad modparten siger eller gør, på baggrund af en forenklet opfattelse og/eller forudindfattet holdning. Man har altid en forforståelse! Praksis Spørgsmål der skaber mening og fremmer betydning, se kort nr. CM5. KONTAKT Bente Højer

3 Kort sagt I relation med andre undervisere, andre elever, forældre, venner sker der en konstant påvirkning. Eleven med anden kulturel baggrund kan bevæge sig i forskellige rum. Elevens opvækst er præget af generationskløften familiens kulturelle tilhørsforhold og kulturkløften mellem hjemmet og det omgivende samfund: En lus mellem to negle! Kulturel forankring Mehmet, Ali og Esam danner altid gruppe Ali bor sammen med far, mor, tre brødre og en søster i en dansk provinsby. Ali er i tømrerafdelingen, og jeg underviser ham i arbejdsmiljø. Han har meget fravær, kommer for sent, småsnakker m.m. Holdet består af 16 danske elever og tre med udenlandsk herkomst. De tre har hurtigt skabt en indbyrdes rangorden. Mehmet, Ali og Esam danner altid gruppe i opgaveløsning, og Ali sætter dagsorden for, hvor lidt de kan slippe for at lave. Hjemme kan være Autoritær opdragelse Kollektivistiske livsformer: afhængighed Patriarkalsk og hierarkisk familiestruktur Ansvar i forhold til familien Antagelse: Skolen har ansvar for eleven På skolen og blandt venner Ligeværdighed, bl.a. mellem underviser og elev Ligeværdighed blandt kønnene, ligestilling Fælles anliggende Fælles ansvar Skole-hjem-samarbejde DT2

4 2. Eleven kan opleve at være udsat for diskrimination, fx i praktikken eller i undervisningen. Eleven opfatter, at det sker pga. kulturbaggrund, hudfarve m.m. Eleven tager afstand fra den danske måde og søger mere sin egen etniske gruppe. 4. Eleven, der har svært at slå rod med det danske såvel som at føle sig hjemme med sin egen etniske gruppe. Den gruppe elever skjuler sig ofte. 1. Der sker én påvirkning hjemmefra og en anden på skolen. Eleven har forstået at agere forskelligt i de forskellige rum. Eleven ved, hvilke værdier der gælder hjemme og hvilke værdier gælder sammen med kammeraterne. Eleven har udviklet en to-kulturel kompetence. 3. Eleven er vokset op i Danmark, har gået i dansk folkeskole og været sammen med danske venner. Eleven har relationer til oprindelseslandet, skal fx giftes med en person derfra. Eleven kan opleve, hvor forskellige opfattelser man har på væsentlige områder. Fagudtryk Etnisk: Gruppering af mennesker ud fra nationalitet, sprog, kultur, religion, el.lign. Praksis Forskellige tilgange til forståelse af kultur, se kort nr. DT1. KONTAKT Bente Højer

5 RESSOURCER Kort sagt Validation er selve aktiviteten i samtalen som kontaktlæreren, men også den almindelige faglærer kan bruge. Det er et hjælpeværktøj, der kan hjælpe til at få afdækket den enkelte elevs situation og elevernes forforståelse mht. uddannelse, praktik m.m. og ikke mindst selve læringssituationen. Find værktøjet diagram validation på kort nr. DM3. VALIDATION Bag om validation Cand. pæd. Bente Højer har oversat og videreudviklet diagrammet validation. Den canadiske professor Ishu Ishiyama er ophavspersonen. Validation kan bruges til at afdække elevens forforståelse vedr. sin uddannelse. Man tager udgangspunkt enten i faglige kompetencer, fx at lære at udskifte en gearkasse. Man kan også fokusere på personlige kompetencer, fx at lære at tage initiativ. Hvordan fungerer validation Diagrammet validation har en stor cirkel, som er inddelt i 4 områder (relationer, aktiviteter, ting, steder). Den ydre cirkel indeholder tre indre cirkler med elevens navn placeret i centrum, således at det vigtige ved hvert element kan blive reflekteret. Jo nærmere centrum, jo mere valid er det, dvs. har mest betydning for eleven. Det behøver ikke være noget, som eleven kan lide, men det har betydning/fylder noget for elevens situation. Fx en ung pige der gerne vil være SOSU hjælper: Det, der har indflydelse på hendes fremtidige valg af uddannelse, kan være familiens indflydelse. Hvis familie er placeret tæt på centrum af diagrammet, er det vigtigt at få spurgt ind, hvilken indflydelse familien har. Cirklen placeres på bordet mellem eleven og underviseren. Begge parter skriver ind i diagrammet i løbet af dialogen. Husk at bruge de meningsdannende spørgsmål! DT3

6 Instruktion af eleven afdækning i forhold til et problem Brug diagram Validation, se kort nr DM3. Visse personer, aktiviteter, ting og steder er vigtige for os af forskellige grunde. Skriv på arket, hvad personligt er vigtigt for dig inden for de følgende fire områder: (a) relationer, fx personer (b) aktiviteter (c) ting, fx personlige ejendele, mobiltelefon, koranen (d) steder De vigtigste poster sætter du tættest på indercirklen. Du kan starte hvor som helst. Bevæg dig gerne fremad og tilbage i forhold til de fire arealer. Hvis du ikke ønsker at nævne et bestemt navn, kan du bruge symboler eller initialer, hvis betydning kun du kan forstå. Du kan opliste lige så mange elementer, som du har lyst til. Brug området uden for den store cirkel og foretag ændringer og tilføjelse af elementer senere hen. Tips Du kan vise, at der er nogle elementer, der ikke er til stede på nuværende tidspunkt ved at sætte ( ) parentes om. Du kan vise, at visse elementer er vigtige for dig - i positiv eller negativ retning -, ved at bruge tegn som + og -. Hvis der er elementer, som du en dag ønsker tættere på centrum, så brug pil for at vise den nye retning. Brug gerne dine egne symboler for at beskrive, hvad elementerne betyder for dig. Fagudtryk Forforståelse: Fortolkning af, hvad modparten siger eller gør, på baggrund af en forenklet opfattelse og/ eller forudindfattet holdning. Vi har altid en forforståelse! Praksis Find værktøjet diagram validation på kort nr. DM3. Meningsdannende spørgsmål, se kort nr. CM5. KONTAKT Bente Højer RESSOURCER

7 Kort sagt Eleven skal kunne beherske sproget på et brugbart niveau. Samtidigt bliver eleverne bevidstgjort om egne værdier. Sådan gør du Udlevér ordlisten på bagsiden af dette kort til eleverne og lad dem diskutere, hvad udsagnene betyder for dem. Hvert ord skrives på blanke kort, som eleverne kan arbejde med. Eleverne kan spørge hinanden, hvad der er vigtigt. Eleverne kan lave en prioriteringsliste med ordene. Bed også gerne eleverne om selv at finde på nye ord. Der var megen sladder Han undrer sig meget over måden, man taler med og om hinanden her i Danmark. På arbejdspladsen F. var der en del sladder, og han oplevede, at kollegaerne gik til chefen, når der var problemer. Han mener, at det er bedre det ordnes mellem kolleger. Værdiord DM1

8 Hvad betyder det for eleven At tjene mange penge - At have et godt samarbejde med kolleger/skolekammerater - At arbejde for mig selv - At være leder - At udføre varieret arbejde - At gøre et godt stykke arbejde - At have fast arbejdstid - At kunne avancere - At kunne se resultat af mit arbejde - At have et job der interesserer mig - Praksis Værktøj til at afdække, hvilke forhold der har hvilken betydning for elevens uddannelse: Validation, se kort nr. DT3 og DM3. At få mulighed for at videreuddanne mig - At have tryghed - At se en mening med det jeg laver - KONTAKT Bente Højer

9 Kort sagt Validation kan bruges til at afdække den enkeltes forforståelse. Målet er, at eleverne skal opnå erkendelse af, hvad skoleforløbet går ud på. Brug diagrammet som led i undervisningen i begyndelsen af et skoleforløb og få afdækket elevernes viden om skoleforløbet. Nu skal han i gang med noget som han er god til I folkeskolen var K. ikke god til dansk og matematik. Han har nu valgt at starte som murer på teknisk skole, for en praktik i et murerfirma gik rigtig godt. Da han begynder på skolen, er han positiv og spændt, for nu skal han i gang med noget, som han er god til. Han kommer hver dag, arbejder hårdt og følger med så godt han kan. Men det går ikke så godt med matematikken og heller ikke i værkstedet. K. begynder at have meget fravær og kommer tit for sent. VALIDATION Afdæk elevernes forhåndsviden om deres uddannelsesforløb I kan starte hvor som helst. Man kan bevæge sig fremad og tilbage på de fire arealer. Eksempelvis kan eleven skrive i arealet aktiviteter : Lave modeltegninger, udskifte en gearkasse, bygge et madtårn eller andre faglige mål. Skab efterfølgende i klassen en fælles forståelse. Du kan fx forstørre elevernes forskellige diagrammer ved hjælp af en overheadprojektor. Sæt en diskussion i gang, og kommentér. Sådan bruger du validation Diagrammet består af en stor cirkel, inddelt i 4 områder: (Relationer, aktiviteter, ting og steder). Den ydre cirkel indeholder tre indre cirkler. Fx kunne Skoleforløb for en tømrer være placeret i centrum. Eleverne kan parvist diskutere og reflektere over hvad der skal stå ud for de forskellige områder. Det, som eleverne mener fylder mest, skal placeres tættest på centrum af diagrammet. Jo nærmere centrum, jo mere mener eleverne, at deres udsagn er gældende = valid. DM2

10 RELATIONER PERSONER TING AKTIVITET STEDER KONTAKT Bente Højer

11 HVOR STÅR DU? Målgruppe Et hold elever, der har været på skolen i en kortere periode. Eleverne er parate til at lære sig selv og hinanden bedre at kende. Mål - At blive mere bevidst om egne holdninger og meninger - At fornemme andres / gruppers holdninger og meninger Varighed Varigheden er afhængig af antal udsagn og antal elever. Afsæt som minimum en lektion og følg eventuelt op med andre øvelser eller en faglig omsætning af det indhold, der er kommet frem under øvelsen. DP1 Forberedelse Reservér et større lokale med fri gulvplads, fx et større klasselokale eller en hal. Udarbejd udsagn, som beskriver elevernes holdninger eller meninger. Eleverne skal under øvelsen tage stilling til udsagnene. For eksempel: "Du lever usundt", "Du er en god kammerat", "Du drikker ofte", "Du er følsom". Eleverne kan evt. være med til at finde på udsagn.

12 Proces Opfølgning Del lokalet op i to halvdele med en midterlinje. Den ene del af lokalet er området for at være UENIG i et udsagn, og den anden halvdel af lokalet er området for at være ENIG i et udsagn. Prøv undervejs at fornemme, om du kan spørge eleverne på en forsigtig måde, hvorfor de placerer sig netop der, i forhold til et givet udsagn. UENIG < > ENIG Markér to yderpunkter. Fortæl eleverne, at øvelsen handler om at blive mere bevidst om, hvor man står i forhold til holdninger og meninger, som er defineret på forhånd. Efter øvelsen: - Er der noget, eleverne blev overrasket over? - Hvilken selvindsigt har øvelsen givet eleverne? - Hvilken indsigt i gruppen har øvelsen givet eleverne? Jo tættere eleverne placerer sig ved yderpunkterne, jo mere uenig, hhv. jo mere enig er de i de udsagn, som du råber ud i lokalet. Du har forberedt udsagn på forhånd. Der skal være et vist tempo i øvelsen. Meddel eleverne, at det væsentlige er, at man placerer sig netop der, hvor man selv føler, man hører hjemme. Det er ikke meningen at se efter, hvor de andre elever placerer sig selvom det nok ikke kan undgås. OBS Det kan ikke undgås, at eleverne observerer hinandens placeringer i lokalet. Skab rammer for, at eleverne kan fortolke deres forskellige positioner som fx "Jeg er ikke alene med denne position" eller "Jeg står alene og føler mig stærk i denne position". KONTAKT Fastholdelseskaravanen

13 INGEN GRÆNSER? Målgruppe Elever, der har været sammen i et stykke tid. Mål Gerne større grupper med over 10 deltagere. - At lære hinanden bedre at kende - At opnå indsigt i egne værdier og tabuer - At udforske ligheder og forskelle mellem hinandens værdier og tabuer Varighed Ca. 50 minutter. Forberedelse Forbered en introduktion til emnet: "Hvad adskiller os?" "Hvad samler os?" "Hvor går grænsen?" DP2

14 Proces Opfølgning 1) Introduktion (15 min.): Introducér til emnet: Hvad adskiller os, hvad samler os, hvor går grænsen. Opsamlingsspørgsmål til eleverne (10 min): Spørg gruppen: Tænk på situationer, hvor I er sammen med andre mennesker. Det kan være nogen, I kender eller helt nye bekendtskaber. - Hvilke værdier sætter du højt? - Hvad er moral for dig i samværet med andre? - Hvilke normer bevæger du dig indenfor? - Hvad er tabu / hvad taler man ikke om? - Hvad synes I om øvelsen? - Er gruppen éns eller blandet? Hvor ser I de største forskelligheder? - Hvordan er det at være sammen med nogen, der er anderledes end én selv? Hvilke styrker/svagheder ligger der i forskelligheden? Hvad er det, der gør os forskellige? Lav to kolonner på tavlen og skriv elevernes svar ind i den første. Formulér svarene som spørgsmål. Eleverne skal skrive spørgsmålene ned. 2) Individuel besvarelse (10 min.): Eleverne skal nu besvare spørgsmålene. OBS Hjælp eleverne på vej. 3) Dialog med resten af gruppen (15 min.): Eleverne går rundt og prøver at finde én, der har flest mulige svar, der ligner deres egne. KONTAKT Fastholdelseskaravanen

15 SMALLTALK Målgruppe Elever i slutningen af grundforløbet. Mål - At blive klar til praktikken - At kunne smalltalke med mester, kollegaer, kunder - At kunne etablere relationer i praktikken Varighed Ca. 50 minutter. Forberedelse Find billeder eller tegninger, der viser situationer, hvor der smalltalkes. Udarbejd en case, der omhandler et kundebesøg, en telefonsamtale eller lignende, hvor det giver mening at smalltalke. DP3

16 Proces Opfølgning 1) Opvarmning: Fortæl en historie eller vis billeder, der giver indblik i smalltalk. Opsamlingsspørgsmål til eleverne: Iværksæt en diskussion: - Hvad er smalltalk? - Hvad smalltalker man om? - Hvornår? - Hvordan indleder man? - Hvordan afslutter man? - Hvad skete der? - Hvad lærte du? Saml tips og tricks fra alle! 2) Smalltalk: Hver elev laver en mindmap over emner, som man kan trække på, når man smalltalker. Eleverne går efterfølgende rundt hos hinanden og ser, om de andre elever har skrevet noget, de kan bruge. 3) Rollespil: Udarbejd nogle situationskort med en beskrivelse eller en tegning af en situation. Eleverne går sammen parvist. De spiller hver sin rolle. OBS Underviseren hjælper eleverne undervejs. KONTAKT Fastholdelseskaravanen

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Min kulturelle rygsæk

Min kulturelle rygsæk 5a - Drejebog - Min kulturelle rygsæk - s1 Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber Min kulturelle rygsæk Indhold Fælles Mål Denne øvelsesrække består af fire øvelser, der beskæftiger sig med kultur

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 0. 3. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Hvad er børns rettigheder? Modulet indledes med en snak om ordet rettigheder. Her arbejdes med elevernes forforståelse i forhold

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

RISIKOVURDERING / Risikovurdering. Redskab til risikovurderinger

RISIKOVURDERING / Risikovurdering. Redskab til risikovurderinger RISIKOVURDERING / 2017 1 Risikovurdering Redskab til risikovurderinger 2 RISIKOVURDERING / 2017 Etnisk Ungs anonyme hotline til unge: 70 27 76 66 Rådgivning til fagfolk: 70 27 76 86 RISIKOVURDERING / 2017

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse LIGESIDET TREKANT Målgruppe Elever og undervisere. Mål Ingen begrænsning af størrelse - dog gerne mere end 10 deltagere. - At skabe en forståelse for, hvordan hele gruppen påvirker hinanden gensidigt -

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Kendskab til karrierevalgsprocesser 7.-9. klasse

Kendskab til karrierevalgsprocesser 7.-9. klasse Kendskab til karrierevalgsprocesser 7.-9. klasse UEA-forløb Formål med forløbet Forløbet skal gøre eleverne mere bevidste om de elementer, som har betydning for vores karrierevalg, herunder sociologiske

Læs mere

Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. - om betydningen af forforståelse og praksis

Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. - om betydningen af forforståelse og praksis Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre - om betydningen af forforståelse og praksis Nyborg den 26. januar Formelle samtaler Kulturelle forforståelser Skole-hjem samtale som praksis Positioneringer

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Det professionelle kulturmøde: Hvordan sikrer man ligeværdige faglige samtaler med borgere, som ikke har dansk som modersmål?

Det professionelle kulturmøde: Hvordan sikrer man ligeværdige faglige samtaler med borgere, som ikke har dansk som modersmål? Det professionelle kulturmøde: Hvordan sikrer man ligeværdige faglige samtaler med borgere, som ikke har dansk som modersmål? Vingsted den 5. december 2017 Hver gang vi begynder en faglig samtale med et

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1)

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation Hvad er kultur? Fordomme Dansk kultur lad os se på os selv

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Barnets Bedste R D O MK A E T I

Barnets Bedste R D O MK A E T I Barnets Bedste T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse med diskussion i plenum fulgt op af kortere oplæg fra læreren. Med udgangspunkt i en fiktiv forestilling om, at eleverne skal passe en baby, konkretiseres

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse Målgruppe Mål Varighed Forberedelse Proces Opfølgning OBS KONTAKT Målgruppe Mål Varighed Forberedelse Proces Opfølgning OBS KONTAKT KANIN, MUR, PISTOL Målgruppe En klasse, der deles i to grupper. Mål -

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Kultur, eksilstress, socio-økonomisk stress, traumer, ligebehandling At møde nye flygtninge - kultursensitivitet

Kultur, eksilstress, socio-økonomisk stress, traumer, ligebehandling At møde nye flygtninge - kultursensitivitet Kultur, eksilstress, socio-økonomisk stress, traumer, ligebehandling At møde nye flygtninge - kultursensitivitet 25.02.2016 Side 0 Side 1 Program 1. Flygtninges livssituation: flugt, eksil og traumer 2.

Læs mere

Den hemmelige identitet

Den hemmelige identitet 1 Den hemmelige identitet Materellel Tid Alder A6 2x40 min 10-12 Nøgleord: Mobning, normer, skolemiljø, LGBT Indhold En øvelse, der undersøger identitet og identitetsudtryk, og hvordan det er ikke at være

Læs mere

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING 1 R. Vance Peavy (1929-2002) Dr.psych. og professor ved University of Victoria Canada. Har selv arbejdet som praktiserende vejleder. Han kalder også metoden for sociodynamic counselling, på dansk: sociodynamisk

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Bekymringssamtalen. Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen. Bekymringssamtalens struktur i Tilværelsespsykologiens optik.

Bekymringssamtalen. Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen. Bekymringssamtalens struktur i Tilværelsespsykologiens optik. Bekymringssamtalen Bekymringssamtalens struktur i Tilværelsespsykologiens optik Hav det overordnede formål med samtalen for øje: Tidlig/rettidig indsats Forandring Mobilisering af den unges egne og familiens

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

KulturmØde. Kulturmøde Rollespil. Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1. Indhold. Fælles Mål. Formål.

KulturmØde. Kulturmøde Rollespil. Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1. Indhold. Fælles Mål. Formål. 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1 Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? Kulturmøde Rollespil Indhold Fælles Mål Denne øvelse er et rollespil, som beskæftiger sig med kulturmødet. Samfundsfag Færdigheds-

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Skole Version 5.0. August Forberedelse. Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for?

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Skole Version 5.0. August Forberedelse. Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for? LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling Skole Version 5.0 August 2013 Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag - hvordan går det med eleven? Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for? Fase

Læs mere

DER ER BRUG FOR ALLE

DER ER BRUG FOR ALLE Undervisningsmateriale til Forumteater forestillingen: DER ER BRUG FOR ALLE Forberedelsesmateriale til lærere og sprogkursister Konsulentgruppen FORUMTEATRET Dette projekt er et samarbejde mellem: 1 DER

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program Projekt GPS God Plan for Skoleforløb Arbejdsskitse til program Inden Projekt GPS har eleverne været på introkursus Forarbejde og efterbehandling er foregået i stamklassen med støtte fra UU-Vejlederen Modul

Læs mere

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Denne pixibog er et af produkterne af Equal-projektet Sammenhængende vejledning af

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET.

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. 1 REDEGØRELSE AF REFLECT-METODE-FORLØBET: 1) OPSTART

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

Samarbejde og inklusion

Samarbejde og inklusion 1 Samarbejde og inklusion Materielle Tid Alder B4 30-60 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer/stereotyper, skolemiljø Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne bliver udfordret på deres interkulturelle

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

M e n t o r v e j l e d n i n g

M e n t o r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også når vi arbejder. Men der er forskel på,

Læs mere

LURE BOG FOR TOSPROGEDE

LURE BOG FOR TOSPROGEDE Læring Undring Refleksion - Evaluering Velkommen til din LURE bog LURE er en forkortelse og står for: Læring Undring Refleksion Evaluering Hvorfor skal du bruge LURE? Der er i dag større og større krav

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Undersøgelse af forældres tilfredshed omkring Tillid til skolen Kontakt i skole-hjemsamarbejdet Forældrenes engagement Forældremøder og skole-hjemsamtaler Skolebestyrelsen

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer Omkring det hele barn Af Aase Bille Jensen, lærer I skoleårene 2006-07 og 2007-08 var jeg så heldig, at jeg var med i et udviklingsarbejde omkring skole/hjem samarbejde. Det var en gruppe af lektorer fra

Læs mere

2014/2015. klassecenter HOLBÆK

2014/2015. klassecenter HOLBÆK 2014/2015 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

Brug af Facebook til etablering af sociale/faglige fora for elever på Teknisk Skole Silkeborg Status november 2015

Brug af Facebook til etablering af sociale/faglige fora for elever på Teknisk Skole Silkeborg Status november 2015 Brug af Facebook til etablering af sociale/faglige fora for elever på Teknisk Skole Silkeborg Status november 2015 Den facebookgruppe, der er i fokus i denne videndeling er helt klart den mest aktive gruppe,

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle:

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle: Projekt god start Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur Tutorerne får en udvidet rolle: De deltager i planlægningen af makkerpar, laver en bordplan for første dag. De får et

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

numeralitet Afdækning af hos nyankomne elever TRIN

numeralitet Afdækning af hos nyankomne elever TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Afdækning af numeralitet TRIN 2 Afdækning af numeralitet hos nyankomne

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV Selvdisciplin: Jeg kan holde fokus på det, der skal gøres, og bliver ikke afledt af andet, der kunne være sjovere at lave Jeg kan sætte mål, lægge en plan og gennemføre den Jeg kan holde fokus,

Læs mere

Interkulturel kommunikation. Hvorfor interkulturel kommunikation?

Interkulturel kommunikation. Hvorfor interkulturel kommunikation? FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE Interkulturel kommunikation Dagens program Hvad er kultur? Fordomme Dansk kultur lad os se på os selv Interkulturel kommunikation Kulturmødet

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted.

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted. ØVELSE GØR MESTER men man må jo starte et sted. at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 4. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Observation af undervisning - et casestudie af praksis

Observation af undervisning - et casestudie af praksis FRA Observation af undervisning - et casestudie af praksis Lavet af: Helle Bjerg, Ane Kirstine Brandt, Anita Monnerup Pedersen, Tina Thilo Ledelse og Organisatorisk læring, Forsknings- & Udviklingsafdelingen

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet PTSD Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om PTSD. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som du finder

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE TEMA: #PRIVATLIV Elevmateriale HVAD HAR DU SAGT OG HVAD HAR JEG HØRT? Når vi kommer i skænderi eller diskussion med vores kæreste, eller en hvilken som helst anden person, kommer vi ofte til at sige eller

Læs mere