EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 2004 (31. årgang ). Siderne Andelsmejeriet Godthaab Af Marie Søe Halkær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 2004 (31. årgang ). Siderne 5-14. Andelsmejeriet Godthaab 1888-1968. Af Marie Søe Halkær"

Transkript

1 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 2004 (31. årgang ). Siderne Andelsmejeriet Godthaab Af Marie Søe Halkær I 80 år steg røgen op af skorstenen på andelsmejeriet Godthaab. Midt i Uglev knejsede mejeriets skorsten som tegn på, at man her var kommet til en egn med produktive gårdmænd. Gårdmænd der forstod at samarbejde til fælles fortjeneste. I Søndbjerg-Odby sogn var man ikke sen til at ride med på den andelsbølge, der i slutningen af 1800-tallet skyllede ind over Danmark. Allerede 6 år efter det første danske andelsmejeri blev oprettet i Hjedding besluttede bønderne på det sydlige Thyholm at overtage det lokale fællesmejeri Godthaab og drive det efter andelsprincipper. Det var ikke nogen let beslutning, men tiden var moden til det, og så måtte betænkelighederne vige. Og i det store perspektiv var det en vigtig beslutning, for hermed blev en af grundstenene til det tyvende århundredes velstandsstigning lagt, og andelsmejeriet skulle vise sig at få stor betydning for mange generationer af landmænd. Men selv om Godthaab var en del af en større tendens, der sås i det meste af Danmark i 1880'erne, var der også træk, der gjorde Godthaab helt speciel. Særligt de første 10 år var med til at give Godthaab sit særpræg. Både de traditioner der blev fastlagt i enighed, men også de kompromisser, der kom ud af stridigheder, var med til at forme mejeriet. Det var nemlig ikke altid uproblematisk, når 77 andelshavere skulle blive enige om mejeriets kurs. For eksempel var der af og til brydninger, når andelshavere afleverede fortyndet mælk, eller når der var uenighed om søndagshvilen. Men i 80 år blev Godthaab holdt på rette kurs, ikke mindst på grund af et godt fundament lagt i slutningen i af det 19. århundrede. Det danske landbrug omkring 1880 I slutningen af 1800-tallet var rammerne lagt for, at andelsbevægelsen kunne udvikle sig i Danmark. Bønderne var ikke længere fæstere, men ejede selv deres gårde, og jorden var blevet samlet i større lodder frem for tidligere tiders små og spredte agre. Bonden var dermed blevet mere selvstændig og selvbevidst, og både i politik og økonomi tog han ansvar for egen situation. Politisk brugtes Venstre som talerør (dette var dog ikke tilfældet på Thyholm, hvor Højre gennem hele perioden stod stærkt), og økono-

2 misk blev det andelsmejerierne, der kom til at symbolisere løsrivelsen fra den kapitalstærke overklasse. Tidligere havde kornproduktionen været den altdominerende landbrugsvare, men nu var man begyndt at satse mere på produktion af kød, smør og æg, fordi der var en stor engelsk efterspørgsel på disse varer. Desuden var prisen på korn faldet drastisk i perioden , fordi omkostningerne til transport af korn fra Amerika til Europa var faldet. Dermed blev det europæiske marked oversvømmet af billigt korn, og prisen blev trykket. Indtil 1883 troede mange, at priserne igen ville stige, og at det atter ville blive gode tider for kornproducenterne. Efterhånden blev man dog klar over, at man måtte nytænke. I første omgang satsede bønderne på eksporten af levende kvæg, men dette blev hurtigt hæmmet af indførselsforbud i både Tyskland og England, der ønskede at beskytte egen hjemmeproduktion. Ud af dette kaos blev mejeridriften til sidst den løsning, mange gårdmænd valgte. Fællesmejerier og andelsbølge Allerede i 1870'erne var der optræk til fællesskab om mejeridriften, men først fra 1878, hvor centrifugen blev opfundet, tog udviklingen for alvor fart.

3 Det var en dyr investering at købe en centrifuge, og derfor var det nødvendigt at samarbejde. Mange gårdmænd samlede sig om fællesmejerier, hvor en mejerist opkøbte mælk fra egnens bønder, bearbejdede det til smør og solgte det videre til både eksport og lokalt forbrug. Fortjenesten var altså udelukkende mejeristens, men det var også ham, der gjorde alt arbejdet, og risikoen for tab tilfaldt ligeledes ham. På disse mejerier blev der gjort mange erfaringer, der gjorde den første tid i andelsmejerierne noget lettere. Og mange fællesmejerier blev da også senere omlagt til andelsmejerier. I 1882 blev det første andelsmejeri oprettet i Hjedding ved Ølgod. Det følgende årti skød andelsmejerierne op overalt, så der i 1890 var mere end 700 i Danmark. Den primære inspirationskilde for driftige gårdmænd, der ønskede at oprette et andelsmejeri, var kontakten til sogne, hvor andelsbevægelsen allerede var i fuldt flor. Det kunne være gennem familie eller tilflyttere, der kendte til andelsmejerierne eller gennem kontakt til nabosogne, hvor der allerede var fællesskab om smørproduktionen. Men der er også flere eksempler på, at samme ide opstod helt uafhængigt af hinanden flere steder i landet på samme tid. Det betød, at ikke alle andelsmejerier blev drevet efter samme principper, men derimod varierede det fra egn til egn. Grundlæggende for alle senere mejerilove var dog, at andelshaverne ejede og drev mejeriet i fællesskab, og at overskuddet skulle deles efter leveret mælkemængde. Desuden adskilte andelsmejerierne sig fra fællesmejerierne ved, at skummetmælken på andelsmejerierne blev leveret tilbage til andelshaverne, frem for at ende for mejeristens svin. Til gengæld var der nogle mejerier, hvor man på generalforsamlinger fulgte princippet om en mand en stemme, mens man på andre stemte efter høveder. Også angående spørgsmålet om søndagshvile, dvs. om mejeriet skulle være i drift om søndagen eller ej, var der egnsforskelle. Godthaab grundlægges På Thyholm blev det første fællesmejeri oprettet af Ludvig Pedersen i Der var på Thyholm en lang tradition for kvægavl, fordi transport af korn over Oddesund var dyr. I starten var det dog mest eksport af levende kvæg, der blev satset på, men da Tyskland og England i perioder standsede al import af levende kvæg, måtte bønderne gå andre veje. Samtidig betød åbningen af jernbanen langs vestkysten i og anlæggelsen af Esbjerg Havn, at mejeriprodukterne blev lettere at transportere til det engelske marked. Derfor var tiden gunstig for et fællesmejeri. Allerede 10 år efter fællesmejeriets oprettelse begyndte gårdmændene at tale om, at et andelsmejeri måske var en bedre løsning. En idé var født, og den skulle snart blive realitet. I de første måneder af 1888 holdt egnens

4 landmænd flere møder i denne forbindelse. Detaljerne i forhandlingerne kender vi ikke, men formålet var, at bønderne selv skulle overtage mejeriet og drive det som andelsmejeri. Dette ønske udsprang blandt andet af, at man var utilfreds med, at mejeristen Ludvig Pedersen selv fik hele fortjenesten. Gårdmændene ønskede selv at få del i dette overskud, og dette var netop ideen med andelsbevægelsen. Men med muligheden for gevinst fulgte også risikoen for tab. Jørgen Falk Rønne har i sin erindring beskrevet et af møderne, og det var tydeligt, at det var økonomien, der gjorde gårdmændene beklemte ved situationen. "Jeg husker, at der stod en Mand for Bordenden med en Del Papirer foran sig og fortalte om, hvor storartet det vilde betale sig med Fællesmejeri. Naturligvis har der været baade oplyste og forstaaende Folk til stede, men dem har jeg glemt for at se paa nogle Gaardmænd nede, hvor jeg sad; en hel Række Side om Side paa Bænken under Vinduerne. De sad ganske stille, foroverbøjede med Hænderne mellem deres Knæ, sugende rolig paa deres Piber. Ordene, der blev talt, syntes ikke at gøre større Indtryk. Men da man kom til Enkeltheder, og der blev nævnet Summer, skete der en svær Forandring med dem; de begyndte at svede. De tog af og til Huen af og purrede sig i Haaret som for at lufte Hovedet, de kløede sig bag Øret og - hvad der var mest talende - Piberne gik ud, og de glemte at tænde. De fleste havde vel Penge på Kistebunden, i al Fald var Gaardene ikke prioriterede, og disse Summer gik dem paa Livet løs, de rørte deres Inderste. Naturligvis vilde de gerne være med at tjene mange Penge - men Risikoen, bette Venner! Endelig var der en, som talte: "Æ vil et vær' med; for hudden ka' de find' Redelighed i, om det er mi' Peng' eller andre deres, om det er mi' Mælk eller Mælk fra en anden sin Gaard?" Beslutningen var svær, og det trak da også ud med den endelige afgørelse. I Kristen Krabbes dagbog kan vi se, at hans far Christen Nielsen Krabbe først indtegnede sig i Hvidbjerg Mejeri for 5 år. Men den 21. marts 1888, 5 dage efter han havde gjort dette, blev andelsmejeriet Godthaab en realitet, og Christen Nielsen Krabbe sadlede om og gik i stedet til Godthaab.

5 Det første mejeri i Søndbjerg-Odby lå på Serup Mark - nu Polarisvej. Den første tid i mejeriet Fra starten indmeldte 77 andelshavere sig med 475 køer i alt. Det blev aftalt, at andelshaverne skulle overtage mejeriet den 1. september samme år, men Ludvig Petersen skulle fortsat være mejerist. I tiden mellem 21. marts og 1. september blev der afholdt mange møder, for meget skulle bestemmes. Lovene skulle vedtages, mælkeruter udliciteres og en bestyrelse vælges. Den første bestyrelse var sandsynligvis sammensat, så alle sognets byer var repræsenteret. For det er nok ikke tilfældigt, at der var en fra hver af byerne Uglev, Serup og Hellerø, som det hed dengang, mens de to større byer Odby og Søndbjerg hver var repræsenteret med to bestyrelsesmedlemmer. Den første bestyrelse bestod af Mikkel Riis, Niels Gade, Søren Petersen, Søren Kristensen, Anders Gadegaard, P. Josephsen og Malthinus Villadsen. Det var bestyrelsen, der skulle stå for den daglige ledelse, mens større beslutninger først blev drøftet på de halvårlige generalforsamlinger. Her stemte man i starten efter koantal, så de større andelshavere med op til 30 køer også havde størst indflydelse. Først senere gik man over til en stemme pr. andelshaver, der ellers er traditionel for andelstanken.

6 Mælkekørslen blev varetaget af 4 kuske for mellem 10 og 19 øre pr. 50 kg mælk. De andelshavere, der producerede mindre end kilo, måtte selv levere deres mælk til mejeriet eller et sted, hvor kuskens daglige rute gik forbi. Skummetmælken kunne andelshaverne købe tilbage for 3-4 øre pr. kande. Hver uge blev noteringerne for den indleverede sødmælk indført i leverandørens kontobog, og hver måned enten den 8. eller 9. skete udbetalingen på henholdsvis Odby og Søndbjerg Skole af lærer Andersen, der var andelsmejeriets kasserer. I starten af mejeriets levetid medførte afhentning og afvejning en del problemer. Derfor var det nogle gange nødvendigt, at bestyrelsesmedlemmer overvågede afvejningen. Der var også problemer med andelshavere, der fortyndede mælken, hvilket gav dårligere smørkvalitet. Straffen for dette kunne være en bøde. For eksempel blev T.H. Mortensen d. 14. juli 1890 pålagt at betale en erstatning på 30 kroner til mejeriet. I visse tilfælde kunne andelshaveren også udelukkes fra mejeriet, hvis bestyrelsen vurderede, det var nødvendigt. Det var heller ikke alle, der overholdt kravet om at fodre med mindst 1 pund rapskager pr. ko dagligt. Dette krav blev sandsynligvis indført for at undgå alt for magre køer, der ville give dårligere mælk, men kravet ophørte dog igen allerede i Disse brud på vedtægterne var mest hyppige i starten af mejeriets levetid. Snart forstod alle, at man kom længere ved at arbejde i fællesskab end ved at mele egen kage. De første bestyrelsesformænd I starten af mejeriets levetid var der stor udskiftning blandt bestyrelsesmedlemmerne. Hvorfor medlemmerne valgte at træde ud af bestyrelsen, er i mange tilfælde uvist. Men for Anders Gadegaard Nielsen skete det samtidig med, at han overgav gården til sønnen Niels Gadegaard. For bestyrelsesformanden Malthinus Villadsen var det sandsynligvis økonomien, der var årsagen til hans afgang allerede efter 3 år som bestyrelsesformand. Han var nemlig på grund af en kautionsforpligtelse blevet tvunget til at overtage gården Helligkildegård, hvilket var mere, end han kunne klare. Han har sikkert haft så travlt med at redde egen økonomi, at der ikke var overskud til at beholde posten som bestyrelsesformand samtidig. Det lykkedes ham heller ikke at komme på fode igen, og i 1892 gik han derfor fallit. Efter Malthinus Villadsen blev Niels Gadegaard formand. Han havde kun drevet slægtsgården i 2 år på dette tidspunkt, men var allerede en af de ledende gårdmænd på egnen. Med Niels Gadegaards overtagelse af bestyrelsesposten i 1891 begyndte en tid med mere stabilitet. Kristen Borre blev i 1892 kasserer, en post han bestred uafbrudt indtil Også flere af de andre bestyrelses-

7 medlemmer accepterede at modtage genvalg, så der ikke var så stor udskiftning. Faktisk blev kun et enkelt bestyrelsesmedlem udskiftet fra 1897 til 1900, hvorimod næsten halvdelen af bestyrelsen blev udskiftet ved hver forårsgeneralforsamling i de første år. Gårdmandseliten i Søndbjerg-Odby Det var næsten udelukkende gårdmænd, der sad på mejeriets bestyrelsesposter, mens husmændene ikke havde meget at skulle have sagt. Kun to bestyrelsesmedlemmer fra 1888 til 1900 havde under 4 køer, nemlig husmanden Mads Christian Andersen og lærer Andersen. Mange af bestyrelsesmedlemmerne var faktisk relativt velhavende. Den første formand Malthinus Villadsen indtegnede således 30 køer og den næststørste andelshaver Mikkel Riis Christensen 16 køer. Kun et af medlemmerne i den første bestyrelse havde mindre end 8 køer. Der var også mange af bestyrelsesmedlemmerne, der var aktive i andre foreninger og bestyrelser på egnen. 8 af de 22 første bestyrelsesmedlemmer havde siddet eller kom senere til at sidde i sognerådet, og begge de første formænd Malthinus Villadsen og Niels Gadegaard var også på et tidspunkt i deres liv sognerådsformænd. Også i sparekassebestyrelsen, bestyrelsen for Blå Kors og Thyholms totale Afholdsforening finder vi bestyrelsesmedlemmer fra Andelsmejeriet Godthaab. Det tyder altså på, at der var en meget stærk gårdmandselite, der gjorde deres indflydelse gældende på mange områder af samfundslivet. Nogle steder i Danmark var det en enkelt mand, der brændte for andelssagen og fik den båret igennem, men i Søndbjerg-Odby sogn var man mange om det. Det var måske nok Malthinus Villadsen, der satte initiativet i gang i 1888, men da han trådte ud af bestyrelsen allerede efter 3 år, gik andelsbevægelsen i Søndbjerg-Odby ikke i stå af den grund. Søndagshvilestriden i 1894 Indre Mission kom til sognet i slutningen i 1860'erne. Den blev ført over sundet fra Bremdal af Poul Kristensen. I løbet af de første årtier fik Indre Mission stor tilslutning, og indflydelsen på moral og levemåde var stor. Dette ses også i forbindelse med andelsmejeriets daglige virke. For eksempel kan man i mejeriets love fra 1910 læse, at "bestyrelsen har saavidt muligt at varetage Mejeriets Tarv og har til enhver Tid Ret til at paase, at alt i Mejeriet er, som det bør være, at der ikke drives Kortspil, Svir eller andet upassende". Denne indflydelse var ikke så mærkelig, for flere af Indre Missions varmeste tilhængere som Søren og Poul Christensen, Kristen Krabbe og Kristen Gade var også fremtrædende bestyrelsesmedlemmer i andelsmejeriet.

8 Flere gange i løbet af andelsmejeriets første år var der konfrontationer mellem de, der ønskede søndagshvile og de, der ikke gjorde. Forhandlingsprotokollen fortæller ikke, om mejeriet var søndagshvilende fra dets oprettelse, dvs. om der blev forarbejdet mælk om søndagen eller ej i den første tid. Men i et referat fra 1889 kan man læse, at det blev drøftet på et bestyrelsesmøde. Det blev besluttet, at mejeriet skulle være søndagshvilende, og at mælken skulle hentes lørdag over middag og bearbejdes inden midnat samme aften. Dog blev mælken om sommeren først afhentet lørdag aften, for at den ikke skulle blive sur i varmen. Allerede i 1894 blev spørgsmålet taget op igen. Denne gang var det efter krav fra nogle andelshavere, der syntes, at omkostningerne ved at lade mejeriet være søndagshvilende var for store. De vakte mente derimod, at Guds velsignelse måtte opveje dette tab. Årsagen til, at debatten kom på netop dette tidspunkt, var sandsynligvis, at de økonomiske vilkår var blevet forværret. Indtil 1893 var det hovedsageligt eksporten af levende dyr, der var ramt af krise, men fra da af faldt indtjeningen på smør og bacon også. Landmændene turde derfor ikke risikere at få reduceret indtjeningen yderligere, fordi smørret blev dårligt af, at mælken ikke kunne blive behandlet om søndagen. Derfor krævede 18 andelshavere, at der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling om søndagshvilespørgsmålet. Meget tyder dog på, at de ikke kunne få flertal, for de lod forslaget om søndagsdrift falde, allerede inden det kom til afstemning. Så andelsmejeriet Godthaab forblev et søndagshvilende mejeri. Søndbjerg-Odby sogn var dog ikke det eneste sted, hvor der var strid om dette emne. I flere sogne syd for fjorden var der to mejerier til at dække et sogn, fordi de indre missionske havde oprettet deres eget søndagshvilende mejeri. Det var for eksempel tilfældet i Flynder, Tørring og Nr. Nissum sogne. Andre steder gik man på kompromis, som for eksempel i Hjerm, hvor mejeriet skulle være lukket på egentlige helligdage, mens leverandørerne selv måtte bestemme på søndage. I alt var der 74 søndagshvilende mejerier i Danmark, hvoraf næsten halvdelen lå i Ringkøbing Amt. Specielt i den nordlige del af amtet, hvor Indre Mission stod stærkt, var der mange søndagshvilende mejerier. Meget tyder på, at det var en speciel tolkning af det 3. bud om at holde hviledagen hellig, der i dette område førte til søndagshvile. For i andre områder, hvor Indre Mission stod lige så stærkt, blev der ikke set med så strenge øjne på mejeridrift om søndagen.

9 Uglev Mejeri ca Andelsmejeriet Godthaab Efter striden om søndagshvile i 1894 ser det ikke ud som om, der var større uenigheder i de følgende år. Generalforsamlingerne fulgte efterhånden et fast mønster med fastsættelse af skummetmælks- og vallepriser, udlicitering af mælkeruter og valg til bestyrelsen. Forhandlingerne foregik for det meste i fred og fordragelighed, undtagen når man skulle diskutere, hvordan der skulle afregnes. Først blev der afregnet efter mængde leveret mælk, men i debatteredes det ivrigt, om man ikke skulle gå over til afregning efter flødeprocent. Den første afstemning om spørgsmålet fandt sted i april 1902, men først i februar 1904 kunne der samles flertal for forslaget. Senere gik mejeriet over til afregning efter flødeenheder og til sidst efter fedtprocent. Mejeriet var også med på noderne, hvad angik tidens ny teknologi. Man støttede ivrigt Uglevs nye el-værk allerede under opførslen i 1911, og i 1916 fik mejeriet egen telefon. Der var også andre tilbud til andelshaverne end mejeridriften, for eksempel blev der i 1919 indkøbt en kartoffelkoger, så man kunne få kogt sine kartofler for 50 øre pr. tønde, og fra 1921 kunne andelshaverne også tage bad på mejeriet.

10 Men selv om man fulgte med tiden, var der omkring 1920 alvorligt brug for modernisering. Allerede i 1913 var man begyndt at tale om en ombygning, men flertallet var imod pga. en skrantende økonomi. Derfor kan det synes som held i uheld, at mejeriet nedbrændte i 1921, for så var der ingen vej udenom. Det tog 5 måneder at bygge et nyt mejeri, og i den periode måtte mælken køres til Hvidbjerg mejeri. Men den 11. oktober kunne mejerist Jørgensen slå dørene op til et nyt og forbedret Godthaab, et mejeri der var i drift yderligere 47 år. I 1968, efter 80 års drift i andelsmejeriet Godthaab, kunne det ikke længere betale sig at have to mejerier på Thyholm. Derfor blev andelsmejeriet Godthaab og andelsmejeriet Thyholm lagt sammen, og mælken blev nu forarbejdet i Hvidbjerg. Men allerede i 1983 blev også dette mejeri taber i konkurrencen med de store selskaber. Efter 1983 var der ikke længere mejeri på Thyholm, og landmændene måtte nu levere deres mælk til MD's afdeling i Holstebro. Et århundredes mejerihistorie på Thyholm var slut. Sprængning af skorstenen på Uglev Andelsmejeri. Afslutning I 80 år steg røgen op af skorstenen på mejeriet Godthaab. De, der i 1888 overtog mejeriet fra Ludvig Pedersen for at drive det som andelsmejeri, havde næppe forestillet sig, hvilken betydning mejeriet skulle få for fremtidige generationer af landmænd. I det meste af det tyvende århundrede udgjorde mejeriet et af grundstene til den velstandsstigning, man oplevede i sognet. Andelsmejeriet Godthaab var en del af en bredere folkeligbevægel-

11 se, der slog igennem i alle dele af Danmark, men havde også helt specielle træk, der kun findes her på egnen. Det var et unikt mejeri, der var dybt præget af de mennesker, der havde været med til at oprette det, de der havde siddet i bestyrelsen og de mange andelshavere, der havde leveret deres mælk dertil gennem tiderne. Alle havde de været med til at give Godthaab sit særpræg, og det var derfor med et vist vemod, at Godthaab måtte lukkes i Men tiden var en anden. Det, der havde været løsningen på landbrugskrisen i slutningen af 1800-tallet, var blevet et levn fra en svunden tid, og nu var det igen blevet tid til at tænke nyt. Kilder Forhandlingsprotokol for andelsmejeriet Godthaab Kristen Krabbes dagbog Søndbjerg Odby sogneråd, liste over formænd Samfundsstøtter de første år, Uglev missionshus Love for andelsmejeriet Godthaab 1910, 1922, 1957 og 1961 Rønne, Jørgen Falk: "I sol og blæst", København 1936 Litteratur Bager, Torben: "Andelsorganisering", Esbjerg, 1992 Bjørn, Claus: "Dansk mejeribrug ", Odense, 1982 Haue, Harry: "Mejerikrigen" i Fortid og Nutid, bind XXVII, Lauridsen, Henning Ringgaard: "Folk i bevægelse", Struer, 1986

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

ANDELSMEJERIET GODTHAB EN DELUNDERSØGELSE AF SØNDBJERG-ODBY SOGN

ANDELSMEJERIET GODTHAB EN DELUNDERSØGELSE AF SØNDBJERG-ODBY SOGN ANDELSMEJERIET GODTHAB EN DELUNDERSØGELSE AF SØNDBJERG-ODBY SOGN AF MARIE SØE HALKJÆR INST. FOR HISTORIE OG OMRÅDESTUDIER, HISTORISK AFDELING, ÅRHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse METODEDEL... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Side 3.. Bålet. historien om Kain og Abel.

Side 3.. Bålet. historien om Kain og Abel. Side 3 Bålet historien om Kain og Abel 1 To sønner 4 2 En bror 6 3 På marken 8 4 Tak til Gud 10 5 De to bål 12 6 Gud taler 14 7 Kain dræber Abel 16 8 Kain lyver 18 9 En hård straf 20 10 Et nyt land 22

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark.

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark. FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 hverdage 8 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk Fensmark Antenneforenings

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Møn før 1657 10. Mølleporten i Stege

Møn før 1657 10. Mølleporten i Stege Om Møns indbyggertal Mølleporten i Stege Omkring 1650 var indbyggertallet på Møn ca. 5500. Der var på det tidspunkt 546 gårde, 254 huse og 10 ikke-landmænd (præster, degne og ridefogder). De største landsbyer

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Kære aktionærer, Velkommen til FirstFarms generalforsamling, som er en vigtig begivenhed for selskabet. Det glæder mig

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk. Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882 Kilder Kildeintroduktion: Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 20.11.2013, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Vinteren blev mere

Læs mere

Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015

Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015 Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015 Hele Harboøreland skal i ét samlet digelag, men inden da har Harboøre Nordre Digelag lavet fem-årige aftaler, og det falder en sommerhusejer for brystet,

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Eksamensopgave cand.merc. og cand.merc.aud. vintereksamen 2006/ timer

Eksamensopgave cand.merc. og cand.merc.aud. vintereksamen 2006/ timer Eksamensopgave cand.merc. og cand.merc.aud. vintereksamen 2006/2007 3 timer Aktieselskabet Det gode brød A/S blev stiftet i 1995 af bagermester Kringle. Formålet var at producere godt brød efter gode danske

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET Vintereksamen 2006/2007 Skriftlig prøve i: 25351 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Aktieselskabet Det gode brød A/S

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15

Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15 Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15 Salmer: 180 Hører til, I høje Himle 456 Vor Herre Jesus 179 Herren god (mel. Bøj, o Helligånd) 457 Du som gik foran os (Asger Pedersen) 438 Hellig 192.7 Du,

Læs mere

Vilhelm Lassen var en fremtrædende Venstrepolitiker og redaktør af Aalborg Amtstidende. Den

Vilhelm Lassen var en fremtrædende Venstrepolitiker og redaktør af Aalborg Amtstidende. Den Vilhelm Lassen: Bondestandens indsats i vort samfundsliv 1899. Vilhelm Lassen var en fremtrædende Venstrepolitiker og redaktør af Aalborg Amtstidende. Den 5 4. februar holdt han denne tale i Studenterforeningen

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

30. nov. 2014 1.s. i advent. BK kl. 900. Strellev 1030. Der er dåb begge steder.

30. nov. 2014 1.s. i advent. BK kl. 900. Strellev 1030. Der er dåb begge steder. 30. nov. 2014 1.s. i advent. BK kl. 900. Strellev 1030. Der er dåb begge steder. Da Jesus drog ind i Jerusalem oplevede mange af byens indbyggere, hvad de længe havde længtes efter at opleve. Her var der

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

A/M Hannæs Bidrag til andelsbevægelsens historie på Sydhannæs. Ingvard Jakobsen

A/M Hannæs Bidrag til andelsbevægelsens historie på Sydhannæs. Ingvard Jakobsen A/M Hannæs Bidrag til andelsbevægelsens historie på Sydhannæs. Ingvard Jakobsen I Thy såvel som i det øvrige Danmark oplevede landbruget en gennemgribende omlægning i sidste del af 18-tallet. Over det

Læs mere

Mælkebehandling og teknologihistorie

Mælkebehandling og teknologihistorie Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave www.nucleus.dk 2 b Mælkebehandling og teknologihistorie Man kan beskrive og forstå teknologihistorie på mange måder. Det kan være interessant at se film og rekonstruktioner

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting.

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting. Velkommen til friluftsgudstjeneste i Byoasen. Vi har jo virkelig været heldige med vejret, og vi har også virkelig været heldige med musikken, for i dag har vi fornøjelsen af akkompagnement til salmerne

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Én for alle, alle for én

Én for alle, alle for én Én for alle, alle for én - oplæg om fremtidens økonomi og struktur i KBHff Baggrund På generalforsamlingen i oktober 2010 var der en række forslag, som handlede om foreningens struktur. De nuværende vedtægter

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010:

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Vi ankom i går eftermiddags efter en udramatisk tur, som dog bød på en frisk samarbejdsopgave nemlig at proppe otte skytter og en træner ind i

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Side 3.. SKIBET. historien om Noas ark.

Side 3.. SKIBET. historien om Noas ark. Side 3 SKIBET historien om Noas ark 1 En god mand 4 2 Skibet 6 3 Dyrene 8 4 Mad til alle 10 5 Det regner 12 6 Duen 14 7 Land 16 8 Den grønne jord 18 9 Noas bøn 20 10 Løftet 22 Side 4 En god mand Engang

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 14. april 2015 kl. 18.00 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 14. april 2015 kl. 18.00 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 14. april 2015 kl. 18.00 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 24 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Økologisk slagtesvineproduktion

Økologisk slagtesvineproduktion Økologisk slagtesvineproduktion Ved Niels Schelde Jensen 1 2 Kvik up harve 3 4 5 Forhold sig til fremtiden 6 Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. 3. marts 2016 ægt Nøgletal Vægt ved indsættelse 31,4kg

Læs mere

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst.

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. MISSION Vi skaber fremtidens mejeri for at bringe sundhed og inspiration ud i verden, på naturlig

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere