Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Borgerservice Mandag kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Delegationsplaner for de stående udvalg 5 Beskæftigelsesplan Ændret aflønning af medlemmerne af det fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner 10 Måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund 12 Økonomisk oversigt på det specialiserede område 3. kvartal Takster - Budget Spørgetid efter KB 19 Bilagsoversigt 20 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Kommunalbestyrelsen Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Resume Der var ingen meddelelser. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/1987 Journalnr.: P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Spørgetid før KB Resume Der var ingen spørgsmål. Sagsfremstilling Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Hvornår kan du spørge? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Hvem kan stille spørgsmål? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Hvilke spørgsmål kan du stille? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Besvarelse af spørgsmål Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Tvivl om spørgetidsreglementet Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Kommunalbestyrelsen Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/8764 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Delegationsplaner for de stående udvalg Resume Administrationen har taget initiativ til at udarbejde delegationsplaner til de stående udvalg, i tråd med den delegationsplan som Kommunalbestyrelsen godkendte på Økonomiudvalgets område i august måned Delegationsplanerne er nu færdigbehandlet i de stående udvalg, og præsenteres her samlet i ét dagsordenspunkt til endelig behandling og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de godkender de udarbejdede delegationsplaner for de stående udvalg. Delegationsplanen for Økonomiudvalgets område er blot medtaget for overblikkets skyld, men er behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen i august måned Sagsfremstilling I august måned 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen en delegationsplan på Økonomiudvalgets område. Formålet med planen er at synliggøre ansvars- og opgavefordelingen mellem de politiske udvalg og administrationen. Administrationen har nu taget initiativ til at udarbejde delegationsplaner for de stående udvalg. De stående udvalg har nu behandlet og godkendt delegationsplanerne på deres respektive områder. Delegation betyder videregivelse af kompetence til at træffe beslutning og disponere. Delegationsplanen beskriver, hvem der er berettiget og forpligtiget til at løse opgaver, hvor kompetencen i lovgivningen er tillagt Kommunalbestyrelsen. Det fremgår, hvornår en sag skal behandles af Kommunalbestyrelsen, hvornår kompetencen er delegeret til udvalget/administrationen og hvem, der er forpligtet til at komme med en indstilling i sagen. Når det i lovgivningen er fastsat at Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse, betyder det normalt ikke, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe afgørelsen. Det vil kun være tilfældet, når det af lovteksten fremgår, at beslutningen skal træffes af den samlede Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Kommunalbestyrelse. Ofte er det formuleret sådan, at beslutningen skal træffes i et møde. Beslutningskompetencen kan derfor som udgangspunkt delegeres til et udvalg eller til administrationen. Den, der lovligt har fået tildelt en opgave ved delegation, har samme pligter og beføjelser som den, der har delegeret opgaven. Den oprindeligt kompetente (Kommunalbestyrelsen) har dog fortsat ansvaret for opgavens udførelse. Det betyder, at en delegation altid kan tilbagekaldes generelt eller i konkrete tilfælde. De afgørelser, der bliver truffet af enten administrationen eller et udvalg ved delegation, har samme virkning, som hvis de var truffet af Kommunalbestyrelsen. Sagens tidligere behandling Delegationsplanen på Økonomiudvalgets område er godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet i august måned Delegationsplanerne for de stående udvalg er tidligere behandlet: Børne- og Skoleudvalget 27. marts 2012 & 25. september 2012 Social- og Seniorudvalget 26. marts 2012 Sundhedsudvalget 29. marts 2012 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 27. marts 2012 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 28. marts 2012 Miljø- og Planlægningsudvalget 28. marts 2012 Alle tidligere behandlinger er sket under punkt nummer 11/8764. Bilag - Økonomiudvalget - Miljø- og Planudvalget - Børn- og Skoleudvalget - opdateret - Social- og Seniorudvalget - Sundhedsudvalget - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra administrationen. Fraværende: Lars Iversen (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 Kommunalbestyrelsen Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/7359 Journalnr.: P15 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Beskæftigelsesplan 2013 Resume Administrationen har udarbejdet Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplanen har været behandlet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og sendes hermed til viderebehandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter og behandler beskæftigelsesplan Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen er Hørsholm kommunes plan for hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde: Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Budget for beskæftigelsesindsatsen (budgettet uddeles og præsenteres på mødet) Derudover skal beskæftigelsesplanen indeholde følgende tillæg: Det Lokale Beskæftigelsesrådes plan for særlige virksomhedsrettede initiativer (udarbejdes af det Lokale Beskæftigelsesråd senest i januar 2013). Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. (Midler er bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen for perioden , og indgår derfor allerede i den nuværende virksomhedsindsats i jobcentret. Udarbejdes senest i januar 2013). Beskæftigelsesministerens udmeldinger om indsatsområder i 2013: For 2013 har beskæftigelsesministeren udmeldt 4 følgende mål som skal indarbejdes i beskæftigelsesplanen: Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål 3: Langtidsledighed Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål 4: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Udover de obligatoriske ministermål kan kommunen fastlægge supplerende lokale mål på baggrund af særlige lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. Som lokalt mål ønsker jobcentret at igangsætte projekt brug for alle for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Budgettet uddeles og præsenteres på mødet. Høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd: Beslutning Lokale Beskæftigelsesråd den Det Lokale Beskæftigelsesråd finder at Beskæftigelsesplan 2013 overordnet set er en rigtig god plan der tager hensyn til de udfordringer Hørsholm Kommune har. Det Lokale Beskæftigelsesråd ser med tilfredshed på, at der som foreslået på mødet indsættes et lokalt mål vedrørende matchgruppe 3: "Brug For Alle" - initiativet, som er initieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesregionen, og at dette erstatter det tidligere lokale mål om matchgruppe 2. I forhold til målet om bekæmpelse af langtidsledighed ønsker det Lokale Beskæftigelsesråd, i Beskæftigelsesplan 2013, en nærmere beskrivelse af, om der er nogle karakteristika, der gør sig gældende for gruppen af langtidsledige. Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Vedlagt som bilag Sagens tidligere behandling Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Beskæftigelsesplan 2013 overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, idet Økonomiudvalget foretager den endelige behandling af måltallene vedr. førtidspension og virksomhedskontakt. Det skyldes, at Budget s afledte konsekvenser for disse to måltal først kendes ved Økonomiudvalgets behandling af sagen. Bilag - Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Bemærkninger til Beskæftigelsesplan Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 - Beskæftigelsesplan 2013 Beslutning Økonomiudvalget den På mødet blev omdelt opdaterede sider 21 og 22 i bilag 2. Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende beskæftigelsesplan 2013 Fraværende: Lars Iversen (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/8940 Journalnr.: A30 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Ændret aflønning af medlemmerne af det fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner Resume Det foreslås, at lejer- og udlejerrepræsentanten i det Fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fremover fra 1.september 2012 aflønnes med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden, dog minimum den nuværende aflønning med en diæt pr. møde Forslag Administrationen foreslår, at lejer- og udlejerrepræsentanten fra 1. september 2012 aflønnes med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden, dog minimum den nuværende aflønning med en diæt pr. møde Sagsfremstilling I august 2012 vedtog Hørsholm Kommunalbestyrelse og Fredensborg Byråd at ændre aflønningen af medlemmerne i det fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, der har fællessekretariat på Hørsholm Rådhus. Det blev vedtaget fremover at aflønne medlemmerne med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden. Det giver samtidig anledning til at tage stilling til den fremtidige aflønning af medlemmerne i det fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, der har fællessekretariat på Fredensborg Kommunes Rådhus. De to medlemmer af nævnet, der repræsenterer henholdsvis de almene boligorganisationer og LLO, bliver i dag aflønnet med mødediæter. Der udbetales en diæt for møder der varer fra 0-4 timer og dobbelt diæt ved møder over 4 timers varighed. En diæt udgør 390 kr. Der blev i 2011 afholdt 8 møder under 4 timer og 0 møder over 4 timer. Nævnsmedlemmerne modtager ikke betaling for mødeforberedelsen. Mængden af sager har været kraftigt stigende og sagerne er ofte meget omfattende. Den nuværende honorering står ikke mål med den forberedelse, der kræves af nævnets medlemmer, for at der kan træffes en afgørelse. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Fredensborg Kommunes administration har kontaktet flere nordsjællandske kommuner for at undersøge, hvordan de aflønner disse nævnsmedlemmer. Allerød Kommune udbetaler et fast beløb på kr. pr. møde, Helsingør Kommune aflønner med et beløb på 100 kr. pr. sag og Furesø Kommune betaler 1 diæt pr. møde. Der er således stor forskel i kommunernes honorering. Administrationen finder, at der bør være den samme honorering som i det fælles huslejenævn, altså en udbetaling af 100 kr. pr. sag, der behandles på nævnets dagsorden. I 2011 ville der således være udbetalt kr. til hvert af de to medlemmer, idet der blev behandlet 81 sager på nævnets dagsorden. Til sammenligning ville det samlede diætbeløb for 8 møder ligge på kr. Der er dog store udsving i antallet af sager fra år til år. Eksempelvis var der 38 sager i 2010 og 24 sager i Med det store udsving i antallet sager, risikerer medlemmerne med en udbetaling på 100 kr. pr. sag at få mindre end honoreringen i dag, som er en diæt pr. møde. Det anbefales derfor, at der skal være en minimumbetaling svarende til den nuværende honorering, nemlig en diæt pr. møde. Beløbet på 100 kr. pr. sag skal være gældende frem til 1.juli Begge byråd vil i starten af 2014 få forelagt en sag om fortsættelse af det fælleskommunale beboerklagenævn for en ny 4-årig periode fra 1.juli 2014 til 30. juni 2018 og i den forbindelse skal der også tages stilling til en eventuel regulering af vederlaget m.v. Fredensborg Kommunes Økonomiudvalg behandler samme sag den 22. oktober 2012 og Fredensborg Byråd behandler sagen den 29. oktober 2012 Økonomi/personale Udgiften kan afholdes inden for eksisterende budget. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag. Gitte Burchard (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Fraværende: Lars Iversen (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling med stemmerne Gitte Burchard (O) stemte imod. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 09/18114 Journalnr.: G01 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Frank Harms Rasmussen Måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund Resume Ifølge Kommunernes Landsforening skal kommunerne opstille måltal for andelen af medarbejdere, der er indvandrere eller efterkommere af indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Intentionen er, at andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund blandt de ansatte i kommunen skal afspejle det omkringliggende samfund. Forslag Administrationen foreslår at: Hørsholm kommune som arbejdsgiver tilstræber, at andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund ansat i kommunen som minimum er på linje med andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund iblandt arbejdsstyrken i Hørsholm kommune som bopælskommune. Måltallene overvåges en gang årligt af Center for Økonomi og Personale via data som rekvireres fra KL. Sagen fremstilles på ny for Kommunalbestyrelsen såfremt forudsætningerne nævnt i første bullit ændres. Sagsfremstilling Måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund. Kommunernes Landsforening har i Administrativ Information af 14. juni 2012 oplyst, at kommunerne skal opstille måltal for andelen af medarbejdere, der er indvandrere eller efterkommere af indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. For den enkelte kommune betyder det, at: Der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte på baggrund af data fra KL Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 Måltallene besluttes politisk for eksempel i en integrationspolitik eller i et møde i kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen drøfter opfyldelsen af måltallene mindst én gang årligt Hvordan fastsættes måltallene politisk? Den enkelte kommune fastlægger en procedure for, hvordan måltallet vedtages, og hvordan der foretages årlig opfølgning Det kan for eksempel ske i en personalepolitik, i en flerårig integrationspolitik i forbindelse med flerårige planer eller målsætninger for kommunens udvikling Fastsættelse af måltal via data fra KL. KL leverer en gang årligt data fra Danmarks Statistik over: 1. Andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund i arbejdsstyrken (i alderen år) i Hørsholm Kommune. 2. Andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund i arbejdsstyrken (i alderen år) i Region Hovedstaden. 3. Andelen af indvandrere/efterkommere blandt kommunens ansatte, opgjort for alle ansatte under ét, samt for fem fagområder. De fem områder er: o Administrativt område (kontorpersonale, akademisk personale, socialrådgivere m.fl.) o Børn- og ungeområde (pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.) o Teknisk område samt service (rengøringspersonale, specialarbejdere, håndværkere, beredskabs- og brandpersonale m.fl.) o Undervisningsområdet (børnehaveklasseledere, lærere, skolepsykolog m.fl.) o Ældre, sundhed og handicap (social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, læger m.fl.) Med baggrund i ovenstående beslutter den enkelte kommune et samlet måltal for andelen af ansatte medarbejdere, der er indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund Statistisk overblik (september 2011): Andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund af arbejdsstyrken i Hørsholm kommune udgør 3,41 %. Andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund af arbejdsstyrken i Region Hovedstaden udgør 8,94 %. Andel ansatte af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund af de kommunalt ansatte udgør 7,59 %. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 Andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund blandt de 5 kommunale fagområder svinger fra 1,05 % (Undervisningsområdet) til 13,97 % (Ældre, sundhed og handicap). Kilde: Data rekvireret af KL, udvisende tal fra Danmarks Statistik og FLD september Se bilag 1. Økonomi/personale Ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser. Kommunikation Orientering via kommunens Intranet. Sagens tidligere behandling Ikke tidligere behandlet politisk. Bilag - Bilag 1, KB. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens indstilling med 18 stemmer for. Gitte Burchard (O) undlod at stemme. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 Kommunalbestyrelsen Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 12/7358 Journalnr.: S00 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Økonomisk oversigt på det specialiserede område 3. kvartal 2012 Resume Regeringen og KL har besluttet, at kommunerne hvert kvartal skal indberette en økonomisk oversigt over det specialiserede socialområde. Oversigten for 3. kvartal 2012 skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen senest den 1. november Pga. tidsfristen fra ministeriet, er det ikke muligt at fremlægge denne sag på ØU først. Forslag Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Regeringen og KL har som led i økonomiaftalen for 2010 valgt det specialiserede sociale som særligt fokusområde. Det skal blandt andet ske ved at have fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Derfor skal kommunerne hvert kvartal indberette en økonomisk oversigt til Indenrigsministeriet, og kommunalbestyrelsen skal behandle denne økonomiske oversigt. Den økonomiske oversigt er vedlagt som bilag. Oversigten indeholder de funktioner og grupperinger i den kommunale kontoplan, der ifølge den nationale opgørelse kan henføres til det specialiserede socialområde. Indenrigsministeriet har ønsket at medtage funktioner og grupperinger, der dækker over området pleje og omsorg (nederst i tabellen) for fuldstændighedens skyld, selvom kun en lille del af disse udgifter kan henføres til det specialiserede område. Tabellen dækker over opgaver på politikområderne 30: Institutioner for børn og unge, 34: Børn og unge med særlige behov, 41: sundhed, ældre, samt 42: Social og psykiatri. Da tabellen ikke omfatter alle opgaver på de fire områder, vil det ikke give mening at summere tabellen. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet for alle områder overholdes. Den økonomiske oversigt for 4. kvartal 2012 vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen senest d. 1. februar Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 Bilag - Bilag 1, indberetning på det specialiserede socialområde. 3. kv Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen tog sagen til efterretning. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 Kommunalbestyrelsen Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 12/9 Journalnr.: S29 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan Takster - Budget 2013 Resume På baggrund af det vedtagne budget for har administrationen udregnet takster for året Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender taksterne for Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 8. oktober 2012 budget Administrationen har på baggrund af det vedtagne budget genberegnet taksterne for 2013 i forhold til den takstoversigt der blev fremlagt ved 1. behandlingen af budget I det følgende uddybes enkelte takster: Renovationsafgift/ affaldsgebyrer De faste gebyrer for husholdningerne er steget primært fordi fordelingen mellem husholdninger og erhverv er ændret på 2 områder. På genbrugspladsen er fordelingen ændret fra 85/15 til 95/5 til husholdningerne. Desuden er fordelingen af planlægningsomkostningen ændret fra 50/50 til at følge de 95/5 fra genbrugspladsen. Gebyr til genbrugsplads og farligt affald er, som følge af arbejdet med fælleskoncept for driften af genbrugspladserne i Nordforbrændings opland, udregnet af Nordforbrændingen og er fælles for kommunerne Fredensborg, Rudersdal og Allerød. Dagrenovationsgebyrerne er faldet som følge af ændret budgettering, blandt andet forårsaget af en faldene vægt af det volumen vi brænder. Erhvervsaffaldsgebyrerne er samlet set steget. Grundgebyret falder som følge af den ændrede fordelingsnøgle på planlægningsomkostningerne. Genbrugspladsgebyret er steget fordi der forudsættes færre tilmeldte end der lå til grund for sidste års beregning af gebyret. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 Omkostningerne til gebyrer for genbrugsplads og farligt affald er baseret på Nordforbrændings budget for næste års genbrugsdrift. Det forventes at der hentes stordriftsfordele specielt på det farlige affald mens genbrugspladsgebyret er steget som følge af harmoniseringen af alle genbrugspladser i de fire kommuner Fredensborg, Rudersdal og Allerød. Det er harmoniseret på åbningstider, materielstandard og ensrettet på antal af fraktioner på pladserne. Dagpasning, SFO og klub På dagpasningsområdet bliver der arbejdet på ny budgetmodel til ressourcetildeling. Forslagene til ny budgetmodel på området skal behandles på Børne- og Skoleudvalget s møde den 30. oktober Da taksterne for 2013 er afhængige at hvilken budgetmodel der bliver vedtaget, er taksterne på dagpasningsområdet ikke medtaget for 2013 i denne sag. Efter Børne- og Skoleudvalgets vedtagelse den 30. oktober, vil taksterne blive udregnet og fremlagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse den 26. november Forplejning på plejehjem og plejeboliger Taksten hertil er en central bestemt takst som bliver udmeldt af ministeriet. Administrationen har endnu ikke modtaget den nye takst for 2013, men forventer en udmelding i slutningen af måneden. Taksten vil fremgå til Kommunalbestyrelsens møde den 26. november Gutfeldshave Taksten for ovenstående tilbud er faldet i sammenligning med Gutfeldshave har stordriftsfordele da der er indskrevet flere beboere i forhold til sidste år. Bilag - Takstoversigt 2013 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte taksterne for 2013 med 18 stemmer for. Gitte Buchard (O) undlod at stemme. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 Kommunalbestyrelsen Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 12/1987 Journalnr.: P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Spørgetid efter KB Resume Der var ingen spørgsmål. Sagsfremstilling Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager, der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 3 Åben Økonomiudvalget Åben Miljø- og Planudvalget Åben Børn- og Skoleudvalget - opdateret Åben Social- og Seniorudvalget Åben Sundhedsudvalget Åben Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Åben Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Åben Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Bemærkninger til Beskæftigelsesplan Åben Beskæftigelsesplan Åben Bilag 1, KB Åben Bilag 1, indberetning på det specialiserede socialområde. 3. kv Åben Takstoversigt Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

21 Kommunalbestyrelsens møde Morten Slotved (C) Borgmester Thorkild Gruelund (C) Nadja Maria Hageskov (C) Hanne Merete Lassen (C) Henrik Peulicke (C) Marianne Preis Balser (C) Stefan Bojesen-Koefoed (C) Anne Ehrenreich (V) 2. viceborgmester Ove Petersen (V) Per Støvring Sørensen (V) Birger Bøgeblad (V) Annette Wiencken (V) Mette Graah (V) Peter Antonsen (T) Anne-Grethe Nissen (T) Kommunalbestyrelsen Side 21

22 Henrik Klitgaard (B) 1. viceborgmester Pernille Schnoor (A) Lars Iversen (F) Gitte Burchard (O) Kommunalbestyrelsen Side 22

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Breelteparken Mandag 15.12.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogbaseret tilsyn med Jobhuset 3 Selmersbos omdannelse, 1. opfølgning 5 Status

Læs mere

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune I henhold til lov og bekendtgørelse m.v. om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelses-indsats fastsættes følgende

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 3. MAJ 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 3. MAJ 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 3. MAJ 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 50 Grundtilskud til Vesthimmerlands Daghøjskole

Læs mere

Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret

Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10.08.2009 kl. 16:30 Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 150. Sager og skrivelser til

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Mandag 27.10.2008 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til aftaler om samarbejde og tilskudsvilkår

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 20-10-2008 Mandag 20.10.2008 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til aftaler om samarbejde og tilskudsvilkår

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 30. jan. 2013 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 3 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, Jens Christian Sørensen, Hans Sørensen, Gitte Bodholdt, Jeanette

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Middelfart Kommune Oktober 2009 1 1 Formål Middelfart Kommunes målsætning for dagtilbuddene er: at sikre pasningsgaranti for alle 0-6 årige, at tilbyde fleksible børnepasningstilbud,

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 28.02.2012 kl. 16:30 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om skolernes udviklings- og handleplaner

Læs mere

Vi har fortsat har en stor opgave med at bekæmpe arbejdslosheden Og der er behov for reformer på arbejdsmarkedet

Vi har fortsat har en stor opgave med at bekæmpe arbejdslosheden Og der er behov for reformer på arbejdsmarkedet "> ± */ - SSZ> s Samtlige kommunalbestyrelser Samtlige jobcentre Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesregionerne Beskæftigelsesrådet De regionale beskæftigelsesråd De lokale beskæftigelsesråd Beskæftigelsesministeren

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Socialudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Socialudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Socialudvalgets møde Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Møderum 200, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G) (Medlem), Lise Henriksen

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter

Læs mere

Ny Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Dagsorden

Ny Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Dagsorden Mødedato: Onsdag, den 22. november 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, mødelokale 201 Starttidspunkt for møde Kl. 15.15 Sluttidspunkt for møde Kl. 16.00 Fraværende: Gruppemøder: 22. november 2006 104 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Punkt 2. Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. 2013-49399. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistratens godkender, at den nuværende forretningsgang for udbetaling af tabt

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Handicapråd. Dagsorden. Greve Kommune. Torsdag den 18.11.10 kl. 16.30 i mødelokale 1. Medlemmer

Handicapråd. Dagsorden. Greve Kommune. Torsdag den 18.11.10 kl. 16.30 i mødelokale 1. Medlemmer Handicapråd Torsdag den 18.11.10 kl. 16.30 i mødelokale 1 Medlemmer Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A) Lars Kilhof (V) Administrationen Jørgen Engell-Kofoed, Center for Teknik & Miljø Anni Kristiansen,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Rammeaftale 2016 for det sociale område

Rammeaftale 2016 for det sociale område Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 19. august 2015 Rammeaftale 2016 for det sociale område 1. Resume De 19 midtjyske kommuner

Læs mere

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige Beskæftigelsesministeren AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige AF har ikke givet andre aktører et tilstrækkeligt stærkt incitament til at få

Læs mere

Referat. Af møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Af møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd Sorø Kommune Dato 21. maj 2013 Sidenr. 1 Referat Af møde i Dato: 21. maj 2013 Lokale: Jobcenter Sorø Tidspunkt: Kl. 16:00-18:00 Fraværende medlemmer: Tilstedeværende medlemmer: Vibeke Nørly Bo Priiskorn

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus byråd Den 18. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940-2805 Jour. Nr.: AAK/2004/00333-30

Læs mere

Notat. Overvejelser omkring strategi på sygedagpengeområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Overvejelser omkring strategi på sygedagpengeområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Overvejelser omkring strategi på sygedagpengeområdet Overvejelser omkring strategi på sygedagpengeområdet Udviklingen på sygedagpengeområdet Af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007 Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96 Oktober 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Hjælperordninger efter servicelovens 96 Udgiver Ankestyrelsen, oktober 2007

Læs mere

Ny Tønder Kommune ArbejdsmarkedsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune ArbejdsmarkedsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: Mandag, den 21. august 2006 Mødelokale: Tønder rådhus, mødelokale 201 Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 15.30 Fraværende: Ingen 21. august 2006 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål

Læs mere

Indstilling. Kvalitetsstandarder 2007 for pleje, praktisk hjælp og madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kvalitetsstandarder 2007 for pleje, praktisk hjælp og madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. maj 2006 Kvalitetsstandarder 2007 for pleje, praktisk hjælp og madservice og træning Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Torsdag den 07.09.06 kl. 16.00 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (O) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 Udkast af 26. oktober 2015 til Kapitel 1 - Formål Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 1 Formål Bestyrelsen er Fonden

Læs mere

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole?

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole? Ofte stillede spørgsmål Organisering Spørgsmål: Det fremgår af udmeldingen, at brobygningsforløbet skal være fysisk placeret på en erhvervsskole, men kan brobygningsforløbet godt være placeret på forskellige

Læs mere

2.2 Selskabet skal sikre, at spildevandsforsyningen drives effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

2.2 Selskabet skal sikre, at spildevandsforsyningen drives effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD SPILDEVAND A/S CVR-nr. 33 04 69 87 1. SELSKABETS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget.

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 10. UDKAST TIL HØRING I REVISIONSUDVALGET Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning,

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Hvidovre Kommune Børn og Velfærd April 2015 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Ansvar for gennemførelse

Læs mere

Møde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende:ole Agergaard Olsen Mødet hævet kl.:15.20 Indkaldte: kl. 13.15 Sanja Grcic, Struer Østre

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 30. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:15 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Sollentuna I Kenneth F. Christensen, Susanne Brixum, Annette Møller Sjøbeck,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt

Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 28. februar 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk KWA/

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke 1 of 7 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og 3 stemmetæller. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Indhold Formål:...2 Organisatorisk forankring:...2 Projektstyring:...2 Økonomi...2 Særlige afsatte puljemidler...2 Eksterne aktiviteter:...3

Læs mere

MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 2. marts 2015

MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 2. marts 2015 RÅD: ÆLDRERÅDET MØDE NR. 3 SAGSTYPE: Referat MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 2. marts 2015 MØDESTED: Mødelokale H MØDETID: 8.30 TILSTEDE: Dorte Hansen, Carl Østberg, Gunner Svendsen, Henning Mortensen,

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen mandag den 10. maj 2010

Referat Beredskabskommissionen mandag den 10. maj 2010 Referat mandag den 10. maj 2010 Kl. 11:30 i Brandstationen, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge (V) (A) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Orientering...2 3. Beredskabsstyrelsens ønske

Læs mere

Vedtægt og forretningsorden for Folkeoplysningsrådet

Vedtægt og forretningsorden for Folkeoplysningsrådet Vedtægt og forretningsorden for Ringsted Kommunes Folkeoplysningsråd. Dato: 09. april 2014 Vedtægt og forretningsorden for Folkeoplysningsrådet Vedtægt 1 - Formål 1. Folkeoplysningsrådet rådgiver Kultur-

Læs mere

Ny Tønder Kommune ArbejdsmarkedsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune ArbejdsmarkedsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 06. marts 2006 Mødelokale: Tønder rådhus, mødelok. 201 Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 15.15 Fraværende: 06. marts 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958 Dato 25. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/11246-9 Side 1/5 Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres

Læs mere

Ældrerådets sammensætning

Ældrerådets sammensætning Side 2 Side 3 Forslag til vedtægtsændringer Vedtægt for Ældrerådet i Københavns Kommune 1. Ældrerådet er nedsat i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33. Formål

Læs mere

Møde 3. december 2007 kl. 14:00 i Jobcenter Struer

Møde 3. december 2007 kl. 14:00 i Jobcenter Struer Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR referat Møde 3. december 2007 kl. 14:00 i Jobcenter Struer Afbud fra: Grethe Riksted, Iben Kollemorten, Martin Munkebo og Bo Hansen Pkt. Tekst Side 95 Meddelelser 1 96

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport Kvalitetsrapporter Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter 40 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte

Læs mere

Seniorrådet 2010 REFERAT. Mødedato: Mandag den 04-01-2010

Seniorrådet 2010 REFERAT. Mødedato: Mandag den 04-01-2010 REFERAT Seniorrådet 2010 Mødedato: Mandag den 04-01-2010 Mødested: Mødelok. 101, st. Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Bodil Marie Nielsen Fraværende:

Læs mere

12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. ("Interessentskabet") CVR: 13523584

12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. (Interessentskabet) CVR: 13523584 12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab Renosyd i/s ("Interessentskabet") CVR: 13523584 1. Navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er Renosyd i/s. 1.2 Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

Statusrapport 2015. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport 2015. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2015 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 Kontroltrin 3 3. Indsatser i 2015 s. 5 Kontroltrin

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 17. november 2011 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 16:30-18:00 Knud Jørgensen, Formand Bodil Thomsen Cady Mampouya-Kilele Gitte Krogh Pia Fonseca

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25. november 2015 Servicelovens 103 Lovgrundlag Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved Kommune

Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved Kommune ^v* - Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved Kommune Navn, hjemsted og opgaver 1 Stk. 1. Virksomhedens navn er Videnscenter for Specialpædagogik, forkortet ViSP. Stk. 2. ViSPs hjemsted

Læs mere

VEDTÆGT. for Gentofte Kommunes Ungdomsskole KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - SAMMENSÆTNING OG VALG. Stk. 1.

VEDTÆGT. for Gentofte Kommunes Ungdomsskole KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - SAMMENSÆTNING OG VALG. Stk. 1. VEDTÆGT for Gentofte Kommunes Ungdomsskole KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - SAMMENSÆTNING OG VALG 1 Ungdomsskolebestyrelsen består af 11 medlemmer: 2 repræsentanter for kommunalbestyrelsen 3 repræsentanter

Læs mere

Økonomiudvalget. Henrik Brade Johansen. Morten Normann Jørgensen Simon Pihl Sørensen. Protokol. 27-01-2014 kl. 17:30 Udvalgsværelse 1

Økonomiudvalget. Henrik Brade Johansen. Morten Normann Jørgensen Simon Pihl Sørensen. Protokol. 27-01-2014 kl. 17:30 Udvalgsværelse 1 Økonomiudvalget Protokol 27-01-2014 kl. 17:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Henrik Brade Johansen Mette Hoff Morten Normann Jørgensen Simon Pihl Sørensen Sofia

Læs mere

Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen

Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen 26 Medlemmerne og ministrene taler fra Folketingets talerstol eller efter formandens bestemmelse fra deres pladser i salen. Det er

Læs mere

Ny Tønder Kommune ArbejdsmarkedsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune ArbejdsmarkedsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: Mandag, den 8. maj 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, mødelokale 201 Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 16.00 Fraværende: Afbud fra Bent Aabling Paulsen. 08.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

Klage over afslag på 18-ansøgning

Klage over afslag på 18-ansøgning Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe / Mellemgade 15, 5600 Faaborg ATT.: Kommunalbestyrelsen Faaborg, den 29. april 2015 Børns Voksenvenner Faaborg-Midtfyn c/o Ungdomsskolen, Grønnegade 40.

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

7. Undersøgelse af belægning på medicinske afdelinger i maj 2013 Åbent

7. Undersøgelse af belægning på medicinske afdelinger i maj 2013 Åbent 7. Undersøgelse af belægning på medicinske afdelinger i maj 2013 Åbent Udvalget for fremtidens sygehuse 2068433 Brevid: Resume På mødet den 5. marts 2013 drøftede Udvalget for fremtidens sygehuse belægning

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Baggrund De beskæftigelsespolitiske udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen til en anden

Læs mere

LOVREGULATIV I MEDLEMSSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG MEDLEMSOR- GANISATIONERNE

LOVREGULATIV I MEDLEMSSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG MEDLEMSOR- GANISATIONERNE LOVREGULATIV I MEDLEMSSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG MEDLEMSOR- GANISATIONERNE 17 MEDLEMSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND 1 Kun ét specialforbund inden for hver idrætsgren eller hver sammenlignelig idrætsgren

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007 Nordfyn Notat til Jobcenterledelsen og LBR Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 www.nordfynskommune.dk Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Oprettelse af akutjob i Aalborg Kommune.

Oprettelse af akutjob i Aalborg Kommune. Punkt 2. Oprettelse af akutjob i Aalborg Kommune. 2012-47720. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter oplæg fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, at Magistraten godkender, at Aalborg Kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.11.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.11.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 29.11.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse

Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale B - 6 sal - Jobcentret - benyt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Arbejdsgruppen Tilgængelighedens By 2016

Arbejdsgruppen Tilgængelighedens By 2016 Teknik & Miljø Trafik og Veje Dato: 08-03-2016 Referat Sagsnr.: 16/14054 Sagsbehandler: vpjho Mødedato: Tirsdag den 8. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:30 Mødested: Viborg Rådhus, M1.13 Mødeleder:

Læs mere