Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013"

Transkript

1 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden og hjælper, når der er brug for det; hvor der er plads til at tjene på så mange forskellige måder, og hvor der er rum til forskellighed. Siden jeg flyttede til København i 1998 har jeg nydt at være en del af dette mangfoldige og brogede fællesskab; der er dybde og nærvær, men også til tider hovedbanegårdsstemning; der er veletablerede strukturer og liturgier, men også anarki og spontanitet. Som formand for BFR er det mit ønske at forsøge at være med til at samle nogle tråde og måske gøre det lidt lettere at blive en vigtig del af fællesskabet. Jeg håber, at vi kan blive endnu bedre til at se hinandens potentiale, opmuntre til tjeneste og sætte os selv og hinanden fri til at gøre det, som vi er bedst til. For nylig var jeg til en identitet og livsforvandlings-gudstjeneste, hvor Martin Lønnebo blev citeret for at sige (her gengivet frit efter hukommelsen): Vær tålmodige med den ufuldkomne kirke, ligesom du selv er ufuldkommen! Det ligger mig meget på sinde, at vi må bære over med hinanden, når vi fejler, og at der må være en opmuntrende og anerkendende ånd i vores kirke i forhold til det store stykke arbejde, som både ansatte og frivillige gør for at skabe et endnu bedre fællesskab! BFR s sammensætning og møder Siden sidste årsmøde har BFR bestået af Martin Drengsgaard, Erik Hviid Larsen, Søren Kjær Knudsen (økonomiansvarlig), Louise Jensen, Ulla Mollerup, Bess Serner Pedersen (næstformand) og Boline Lindberg-Christensen (formand). Vi har afholdt 10 møder i løbet af året herunder 2 med den fælles ledelse. BFR s arbejde Vi har i BFR ønsket at styrke forskellige områder i menigheden. Vi har særligt haft fokus på de mindre fællesskabsgrupper (celler), kommunikation, økonomi, større arrangementer som menighedslejr og menighedsdag samt det gensidige samarbejde med menighedsråd og præster. Mindre fællesskabsgrupper har været et område, hvor vi har savnet overblik over de forskellige grupper og deres status, og det har været rigtig svært og taget alt for lang tid at få nye folk med i disse mindre fællesskaber. Antje Hansen har været koordinator i fællesskab med Jette Jørgensen, som jo rejste til Oslo sidste sommer, men det er alt for stor en opgave for 1-2 personer. Derfor besluttede vi at oprette en større gruppe af koordinatorer, hvor Ulla, Bess og undertegnede havde lyst til at være med sammen med Antje og Ellen Mollerup. I løbet af efteråret fik vi kortlagt alle grupper, som består af omkring 15 mindre fællesskaber, der er meget forskellige og møder mange forskellige behov dejligt! Det er også lykkedes at få flere nye med i disse grupper, og vi arbejder i skrivende stund på at kunne få endnu flere inkluderet. Vi har også besluttet, at nogle gange 1

2 henover året vil sende en lille opfordring ud til alle fællesskabsgrupper (via kontaktpersoner i hver gruppe) til at have fokus på at bede for et særligt område i kirkens liv og vækst eller personer, der særligt har brug for forbøn. Vi mødes 4 gange om året 2 gange koordinerer vi alle i fællesskab og 2 gange mødes vi to og tre for at bede for grupperne, som vi har fordelt imellem os. Kommunikation har vi haft fokus på sammen med menighedsrådet. Der har længe været brug for en mere koordinerende indsats mellem de forskellige råd og de mange informationer, der flyder i en lind strøm i BF, men ikke altid når ud til de intenderede. Særligt har vi savnet en hjemmeside, der fungerede bedre, så man kunne finde relevante og opdaterede oplysninger omkring liv, aktiviteter og diverse informationer. Vi har derfor oprettet et kommunikationsudvalg, der på nuværende tidspunkt består af Dorte Kobbeltvedt (fra MR) samt Ulla, Bess og Louise (fra BFR). De har arbejdet med mange ting vedrørende informationer i kirken. Bess har udarbejdet en folder over kirkens mange aktiviteter med kontaktpersoner på og har også sørget for at kopiere nyhedsbrevet i en papirudgave. Primært har de dog arbejdet med at få en opbygget en helt ny hjemmeside (fra kirkeweb), der i skrivende stund skulle være tæt på at gå i luften. De har lavet et kæmpe stort arbejde. Jeg har via et link afprøvet den nye side og kunne dér lynhurtigt finde oplysninger, som jeg forgæves ledte efter på den gamle. Så glæd jer! Økonomi har fyldt meget henover hele efteråret i BFR. Der manglede mange penge. Men det er fantastisk, at det endnu engang er lykkedes at få indsamlet de penge, vi skulle bruge. Vi har tænkt mange tanker omkring, hvordan vi skulle gribe det an. Vi har på skift stillet os op og fortalt menigheden om den økonomiske situation. Vi har fået flere faste støtter, så det har ikke været forgæves. Og så er vi rent faktisk kommet ud af 2012 med et overskud på ca kr. Jeg vil gerne slå fast, at når vi har stået og bedt om penge, har det været helt reelt det har været penge, som vi har manglet. Jeg skal nok uddybe nærmere på årsmødet, men kan ganske kort fortælle, at menighedsrådet ekstraordinært valgte at støtte Tro og lys -arbejdet med udover de , som de i efteråret valgte at støtte ungdomsarbejdet med. Havde menighedsrådet ikke valgt at støtte arbejde i BFR-regi havde vi haft et underskud på i stedet. Derudover bliver kollekterne først gjort op i januar det drejede som om ca Vi overvejer forskellige tiltag for at kunne undgå at skulle gå tiggergang de sidste 3 måneder af året. Først og fremmest er det godt, hvis endnu flere laver faste overførsler i banken hver måned, det giver ro og stabilitet. Dernæst vil vi forsøge at give et løbende overblik over status på indsamlede gaver, så I hver måned kan se, om budgettet er nået i forhold til indsamlede gaver. Der er en tendens til, at der kommer meget få gaver ind hen over sommeren, hvilket jo ofte skaber krise på den anden side af sommerferien. Faktisk kommer 24 % af alle gaver ind i december måned, så vi håber, at I vil være med til at fordele jeres gaver lidt mere kontinuerligt hen over året. Flere mennesker har været involveret i at tage ansvar for økonomien. Først og fremmest har Søren lagt et arbejde i dette. Han blev desværre nødt til at stoppe midt i året. Heldigvis trådte Lars Mollerup til i nødens stund, og jeg har haft stor glæde af Lars erfaring og har brugt adskillige timer sammen med Lars for at kunne få et overblik over alle tal. Endelig er det helt fantastisk at kunne skrive, at Lars har sagt ja til at være frivillig kasserer for BFR. Lars har oparbejdet en uundværlig viden over de seneste år, så jeg har været meget glad, lettet og taknemmelig for dette! Ulla Matzen har de sidste par år betalt regninger og sendt bilag videre til revisor. Hun gør et vigtigt arbejde for BFR, og vi er meget taknemmelige for, at hun fortsat har lyst til at hjælpe med dette! Menighedslejr og menighedsdager arrangementer, som er vigtige for kirkens liv og fællesskab, og hvor vi ønsker, at så mange som muligt, kan være med. Flere fra BFR har været meget involverede i planlægningen af disse. 2

3 Vi har også brugt tid på forskellige henvendelser fra menigheden. Vi vil gerne tilstræbe at være et lyttende BFR med hurtig tilbagemelding på de forespørgsler, der kommer fra jer. Samarbejde med den fælles ledelse Som før nævnt har vi haft to fælles møder med hele ledelsen i BF. På det første møde i september lykkedes det bl.a. at få nedsat et kommunikationsudvalg. Vi blev desuden enige om, at vi aktivt ville bruge Mogens Mogensen som mentor for den samlede ledelse, og at han derfor skulle være involveret i planlægning og afvikling af vores fælles lederdøgn i januar i samarbejde med de to formænd samt Erik og Martin. Vi havde et skønt lederdøgn på Galleri Emmaus i Haslev. Det er godt at kunne være sammen og lytte, tale, bede og tænke sammen om vores dejlige kirke. Fredag aften delte vi med hinanden omkring vores største glæde, vores største smerte og vores længsler og drømme i forhold til Bethlehemsfællesskabet. Mogens guidede os gennem denne aften, og det var meget konstruktivt at have én udefra til at være med til at kaste et blik på vores styrker og udfordringer. Lørdag havde vi forskellige samtaler og debatter omkring eksisterende arbejde, vores ledelsesstruktur og visioner for det kommende år. Der blev delt mange gode tanker, men det var også tydeligt, at vi var mange forskellige mennesker med mange forskellige meninger, så det var en udfordring, at forsøge at skabe konsensus omkring nogle hovedfokuspunkter. Det gik igen hos rigtig mange, at én af de største glæder ved at være en del af BF handlede om vores højmesse, der samler så mange forskellige mennesker, hvor der er plads til mangfoldighed, og hvor præsterne sammen tjener menigheden. Der var større uenighed omkring ledelsesstrukturen. Nogle ville gerne ændre den helt, andre var mere stemt for at gøre den eksisterende mere tydelig for os selv og for menigheden. Følgende fokuspunkter blev besluttet for det kommende år: En fornyelse af højmessen måske inddrage nye folk, flere aldersgrupper, forsøge nye tiltag (Præsterne nedsætter en arbejdsgruppe) Bethlehemsfællesskabet som et helbredende sted (Dette forsøger vi at tænke ind i valg af taler til menighedslejr og i vægtningen af andre aktiviteter og arrangementer) Tydeligere ledelses-struktur (Præsterne arbejder med at tydeliggøre deres forskellige arbejds- og ansvarsområder) I den fælles ledelse har vi også besluttet at være med til at starte Kursen op i København, som er et tilbud til især teologistuderende, der kan få relevant undervisning én gang om ugen i forhold til et menighedsperspektiv som vores. Ansatte i BF Erik har igen i år haft sit særlige konfirmandhold fra specialskolen. Han fortsætter også sit arbejde med Tro og Lys. Det nyeste er, at biskoppen har inviteret Erik med på en konference i Finland omkring, hvordan vi kan være kirke for og sammen med handicappede. Det er meget spændende for Erik sådan at blive udpeget af biskoppen, som der stod i en artikel i stiftets nyhedsorgan for nylig, hvor Erik i øvrigt også blev bedt om at kommentere på en udgivelse om samme emne. Så det virker, som om der er langt større interesse for dette arbejde nu og dejligt, at Erik får anerkendelse for sin viden og erfaring på området! Erik bruger efterhånden meget af sin tid på sjælesorgssamtaler, forbøn og besøg. Han er også involveret i forskellige retræter. 3

4 Michael har til sommer været ansat hos os i 4 ½ år og har gjort et kæmpe stort arbejde for vores børn og unge i kirken. Han stopper desværre, da han skal til at finde sig et rigtigt arbejde han afslutter sin læreruddannelse i juni. Vi er meget taknemmelige for Michaels store og værdifulde arbejde, som bl.a. en stor BUG-gruppe på unge mennesker er et synligt bevis på. Dette er også Michaels hjertebarn med de unge mennesker, som han har fulgt gennem årene fra BJ, konfirmand og Teen - til de unge voksne, de nu er! Michaels store styrke har været hans evne til at være en samlende figur for de unge og til at skabe relationer. Så fra BFR skal der lyde en stor og dybfølt tak til Michael! Han vil blive savnet. Vi skal nu i tænkeboks i forhold til, hvad vi ønsker videre frem. Er det fortsat de samme områder, som vi ønsker at styrke med en nyansættelse, eller er der andre områder, som trænger til et løft? I må meget gerne være med til at bede om visdom til at træffe en god beslutning. Kom gerne med tilbagemeldinger på, hvor I ser nogle behov i kirken. Frivilligt arbejde i BF Dette punkt har jeg frygtet mest at skulle skrive om Der er så mange gode tiltag i BF og så mange frivillige, der bakker om eksisterende arbejde, så det vil være svært (og blive meget langt ) at forsøge at huske alle. Jeg vil dog gerne understrege, at vi er meget glade og taknemmelige for alle, der er involverede i de mange forskellige gudstjenester, i børne- og ungdomsarbejdet, i planlægning og udførelse af diverse arrangementer, i at lave kirkekaffe og rydde op efterfølgende. Vi ser det og vi sætter pris på det! Her følger i punktform nogle tiltag, der enten er nye eller har haft særlig betydning gennem året: Gudstjenesten Identitet og livsforvandling foregår en mandag om måneden. Dette er en skøn gudstjeneste med mange frivillige involveret, hvor der er særligt fokus på mulighed for dybere forbøn, for sjælesorg og for at blive lyttet til (Den Lyttende Kirke deltager hver gang) Søndagsskolearbejdet har inddelt sig i 3 grupper, hvor flere nye forældre nu er involverede i at stå for de to yngste grupper. For den største gruppe børn er nogle af de unge fra BUG involverede i at være ansvarlige. Dejligt, at også de unge bliver brugt på denne måde! Lørdagskirken var et arbejde, der var ved at dø ud for lidt over et år siden, men med Ulla Frydkjærs store engagement sammen med gode frivillige kræfter, er det nu igen velfungerende! Menighedsdagen var et skønt arrangement, der trak mange mennesker sidste år. Vi har forsøgt at gøre det endnu bedre i år, så skynd jer at melde jer til, hvis I ikke allerede har gjort det! Det gør noget særligt for fællesskabet, når vi er sammen om undervisning, årsmøde, åndeligt fællesskab, spisning og fest på én dag. På samme måde er der flere, der har valgt at holde fest sammen med os i menighedshuset f.eks. efter flere barnedåb igen skønt og utrolig fællesskabsstyrkende! Gårdfesten i september var en succes, der samlede mange ikke mindst folk fra gården og børnehaven. Det er godt med et velfungerende samarbejde med folk i vores sogn og fysiske nærhed. Flere fra børnehaven var ligeledes involverede i juletræsfesten i december, hvor der også blev pakket gaver ind til børn i sognet og kirken. Menighedslejren var igen en stor succes med rigtig mange tilmeldte og et skønt fællesskab omkring Gud, børn, bøn, unge, natur, leg, mad og fest. Sidste årsmøde blev der brugt tid på at tænke sammen i grupper omkring nye tiltag i BF. Helene Lindberg Ryhl og Sidsel Drengsgaard har efterfølgende indkaldt til et par møder omkring at starte et forum for at arbejde mere med familieliv, ægteskab og 4

5 skilsmisse i kirken. Mange andre tiltag eller initiativer er sikkert undervejs. Det foregår også mange dejlige ting, som ikke er nye. Vi glæder os over hvert et initiativ og over alle håndsrækninger, store som små. Tak for alt arbejde og engagement, der er lagt i Bethlehemsfællesskabet i løbet af året. Må Gud rigt velsigne os alle til hverken at give for meget eller for lidt, men at tjene hinanden med det, som Gud har givet os hver især. Guds fred! Boline Lindberg-Christensen Formand for Bethlehemsfællesskabet 5

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration Agape - planche 5 til foldevæg.i1 1 20-05-2008 14:00:07 agape Agape ønsker på folkekirkelig

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Bøvling Valgmenighed Beretning for året 2014/2015 I 2014 fik vi ny biskop i Viborg Stift. Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere