Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007"

Transkript

1 klima radikal plan Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007

2 5. november 2007 Radikal Klimaplan VK-regeringens nedskæringer og passivitet gennem seks år er slået igennem i statistikken. Tallene for 2006 viser, at energiforbruget og CO 2 -udledningen stiger, mens udbygningen af vedvarende energi er gået i stå 1. Det truer Danmarks mulighed for at gøre en forskel på det afgørende klimatopmøde i København i Radikale Venstre fremlægger nu en ny dansk klimaplan, der skal vende udviklingen. Udviklingen kan vendes med en vis effekt i 2008 og 2009 og med en forventet fuld effekt i Målsætning Radikale Venstres mål er at reducere CO 2 -udledningen med 50% i 2020 og 80% i Målet skal nås dels ved energibesparelser, dels ved mere vedvarende energi. Målsætningerne fremgår af tabel Reduceret CO 2 -udledning 50% 80% 100% Reduceret energiforbrug 22% 36% 50% Andel vedvarende energi 45% 75% 100% Tabel 1. Målsætninger i Radikal Klimaplan. Tallene er beregnet med udgangspunkt i Energistyrelsen korrigerede bruttoenergiforbrug, korrigerede CO 2 -udledning og andel vedvarende energi i Energiforbruget 2 reduceres 2% årligt med fuld effekt fra , hvorved energiforbruget halveres inden Derudover udskiftes fossile brændstoffer med vedvarende energi inden Udviklingen frem mod 2030 ses af figur 1. 1 Energistyrelsen Det korrigerede bruttoenergiforbrug 3 2% reduceret energiforbrug frem til 2030, herefter fortsat fald i energiforbruget med gradvis mindre effekt frem til

3 Figur 1. Udviklingen i det samlede energiforbrug (blå) og det vedvarende energiforbrug (rød) Baggrund Den vestlige verden må skære dramatisk i sit CO 2 -udslip. Ellers kan vi ikke få lande som Kina og Indien til at begrænse deres udledning. I dag udleder en amerikaner ca. tyve ton CO 2 om året. En europæer udleder ca. ti ton og en inder ca. et ton. Ifølge FN s klimapanel skal udledningen ned på mindre end to ton pr. person, hvis ikke udviklingen skal komme ud af kontrol. Klimapanelets konklusioner er: Koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren er steget voldsomt de sidste halvtreds år - og især de sidste ti år. Koncentrationen af CO2 og metan overskrider nu langt det naturlige interval de sidste år. I takt med den stigende drivhusgaskoncentration har vi oplevet en global opvarmning. Sidste gang vi oplevede en tilsvarende opvarmning var for år siden, hvor opvarmningen førte til stigninger i havene på 4-6 meter. Stigningen i koncentrationen af drivhusgasser er menneskeskabt. Temperaturen er allerede steget. To graders stigning synes uafvendelig. Bliver det over fire grader, er konsekvenserne for kloden uoverskuelige. Alle nyere undersøgelser viser, at det går foruroligende hurtigt. Isen på Nordpolen er skrumpet 40-45%. Gletscherne i Europa er stort set væk. Mennesker må flygte fra oversvømmelser i Indien og Kina. Ørkenen spreder sig i Afrika. Orkanerne vokser i styrke. Kæmpemæssige skovbrande hærger. Landbruget i Australien tørrer ud. Det ER dramatisk, og som sædvanlig går det hårdest ud over de fattigste lande. 2

4 Radikale Venstre vil, at Danmark skal tage dette alvorligt. FN s klimarapporter er skræmmende læsning, og konklusionen er entydig. Det er nu, der skal handles. Om ti år er det for sent. Vi skal handle både ude og hjemme. Til den globale indsats vil vi afsætte 0,5 % af BNI til en global ramme, der skal ligge ud over den fattigdomsorienterede bistand. Det skal være vores håndsrækning til, at udviklingslandene kan vælge at gå den klimarigtige vej. Hjemme skal vi med en beslutsom, ny klimapolitik gå forrest og vise vejen for den industrialiserede verden. Vi ved, at vi kan handle. CO 2 -udslippet kan nedsættes markant, uden at vi skal give køb på vores velfærd. Det fossil-frie samfund vil tværtimod blive et bedre samfund med mindre forurening, bedre sundhedstilstand, mindre spild af tid i køer på vejene og mere tid til hinanden. Det kan oven i købet blive en god forretning for Danmark, fordi alle lande før eller siden skal samme vej, og vi kan komme først med teknologien. Virkemidler Radikale Venstre foreslår: Der nedsættes en Klimakommission. Målet er 50% CO 2 -reduktion i perioden og 80% CO 2 -reduktion inden I 2050 skal Danmark være helt uafhængig af fossile brændstoffer. Kommissionens bundne opgave bliver at udpege de bedste og mest økonomiske virkemidler. Den skal arbejde i 2008 og fremlægge sit resultat i starten af 2009, så Folketinget kan vedtage planen i løbet af 2009 inden Klimakonferencen. I de forestående EU-forhandlinger skal Danmark tilbyde frem til 2020 at forpligte sig til 50% reduktion i CO 2 -udledningen ved 2% besparelse i energiforbruget pr. år og en tredobling til 45% vedvarende energi. De initiativer for besparelser og vedvarende energi, som har været forhandlet det meste af 2007, skal iværksættes af en ny regering straks efter valget. Vi har travlt med at komme i gang efter de seks spildte år under VK-regeringen. Vi skal bruge mindre energi, og vi skal overgå fra fossil til vedvarende energi. Nogle tænker måske, at det er ligegyldigt at spare på energien, bare den er ren. Det er en misforståelse. Alt har sin pris. Den smarteste CO 2 -reduktion opnås ved ikke af ødsle energi bort. Energibesparelser Vi foreslår 2% energibesparelser om året. Her er nogle vigtige bud på, hvilke redskaber der kan bruges til at opnå målene. De detaljerede beregninger overlades til Klimakommissionen: Kraft- og kraftvarmeværkerne kan og skal blive langt mere effektive. Af den energi, de bruger, går næsten 30% tabt undervejs til forbrugerne, bl.a. på grund af den såkaldte kondensdrift på kulkraftværkerne og på platformene i Nordsøen. Når kondensdrift erstattes med vindkraft spares ikke kun CO 2 på den energi, der faktisk forbruges, men også på al den energi, der i dag går til spilde. Det kan spare kul på kraftværkerne og naturgas på platformene i Nordsøen. 3

5 Transportsektoren er en energimæssig gyser. Kun 10-20% af energien i benzinen ender som den kraft, der bevæger bilen frem. Resten går tabt. For eldrevne biler er forholdet det omvendte. Derfor kan der spares kolossalt meget energi ved overgang til el i transportsektoren. EU har skærpet kravene, men vi vil gå længere. Hybridbiler skal indføres. Der skal investeres massivt i kollektiv trafik og cyklisme, indføres roadpricing, ikke mindst på de tunge køretøjer, og havnene skal udbygges. Vi skal vise, hvordan også transportsektorens forbrugskurve kan knækkes. I fjernvarmesektoren er der mange muligheder for bedre anvendelsen af energien. Værkerne skal udnytte mere af den producerede varme, isolerer rørene bedre, og sikrer en mere intelligent styring, som bl.a. Ingeniørforeningen har påpeget. Energistyrelsen har vurderet, at der er potentiale til 50 % reduktion i erhvervslivets energiforbrug, herunder i den offentlige sektor. Det er sågar vurderet, at tilbagebetalingstiden for investeringerne vil være på to til seks år med en oliepris på 70 dollars per tønde. Ved udgangen af oktober 2007 er prisen nået op over 90 dollars per tønde. Husholdningerne kan spare meget energi og mange penge ved at investere energirigtigt, når der alligevel skal købes nyt køleskab eller lægges nyt tag. Elsparefonden vurderer, at vi kan spare op mod 50% af det nuværende elforbrug. Schweiz og Østrig har allerede bevist, at man kan spare op til 80% af varmeforbruget, hvis man bygger og restaurerer sine bygninger rigtigt. Teknologirådets projekt Det fremtidige danske energisystem har afsløret mange muligheder. Ved høringen 18. maj 2006 på Christiansborg var der bred politisk opbakning til realisering af det såkaldte Kombinationsscenarium, som indebærer en reduktion af det danske energiforbrug på 36% i Teknologirådets eksperter her bl.a. vurderet, at bygningsmassens opvarmningsbehov kan reduceres med en tredjedel og elforbruget med 45% i år 2025, og at det ved en oliepris på over 60 dollar pr. tønde vil være en god forretning at gøre det. Med disse og andre redskaber kan vi skære næsten en fjerdedel af vores energiforbrug i 2020 og % af vores samlede energiforbrug inden De nødvendige investeringer i nye apparater, maskiner og biler vil i mange tilfælde betale sig selv tilbage inden for en forholdsvis kort periode. Vedvarende energi Resten af CO 2 -reduktionen på 50% i 2020 og 80% i 2030 skal ske ved overgang til vedvarende energi. Det handler især om vindkraft og biomasse. Vindkraften skal erstatte kondensdriften i kulkraftværkerne og på Nordsøens platforme, levere strøm til de nye hybridbiler, til varmepumperne m.m. Radikal Klimaplan indebærer en årlig udbygning af vindkraften med 330 MW. Det svarer til 1½ havmøllepark hvert år. Med den udbygningstakt vil vindkraften være tredoblet i 2020 og femdoblet i 2030, jf. figur 2. 4

6 Figur 2. Udbygningen af vindkraft. Tallene er beregnet med udgangspunkt i Energistyrelsens opgørelse af vindkapacitet i Kraftværkerne skal erstatte kul med biomasse og affald. En stor del af naturgasforbruget skal erstattes med biomasse, biogas og varmepumper. En del sikkert også med solvarme, solceller, geotermisk varme og måske bølgeenergi. Finansiering Det kommer til at koste en masse i investeringer, især private investeringer, i vindmøller, omstilling af kraftværker, hvoraf mange dog under alle omstændigheder skal fornys i perioden, biogasanlæg, solfangere, forskning, udvikling mv. En stor mængde vedvarende energi vil også stille nye krav til elnettet, til nye udlandsforbindelser, fleksibelt elforbrug, indførelse af intelligente elmålere m.m. Det er vigtigt at vurdere, hvor gode disse investeringer vil være. Vil det koste, eller vil vi tjene på det? Spørgsmålet kan ikke besvares på forhånd, fordi svaret afhænger af priserne på de fossile brændsler. Hvis olien bliver ved med at koste $/tønde eller mere, kan Radikal Klimaplan vise sig at være århundredets bedste investering. Falder energipriserne igen, vil omkostningerne til klimaplanen vokse. Vi tror mest på det første. Efterspørgslen fra lande som Kina og Indien vil fortsætte med at stige, og allerede i dag har olieproduktionen svært ved at følge med. Men Klimaplanen skal også ses som erhvervspolitik. Hvad skal Danmark leve af de næste år? Eksport af energiteknologi og knowhow er et af vores stærkeste kort. Planen vil give dansk erhvervsliv et gevaldigt rygstød i den internationale konkurrence på et at de hurtigst voksende markeder i den globaliserede verden. Endelig skal man ikke som VKO konsekvent har gjort glemme værdien af forsyningssikkerhed, større sundhed, mindre udgifter til oprydning og betalingsbalance. Et bedre liv. 5

7 Arbejdsudbud og finansiering Den Radikale Klimaplan stiller os over for to økonomiske udfordringer: Har vi arbejdskraft nok, og hvordan skal de ekstra omkostninger finansieres? Selvom det også afhænger af de økonomiske konjunkturer, må vi regne med, at en så massiv investering vil sætte arbejdsudbuddet under pres. Derfor skal den radikale grønne skattereform gennemføres samtidig. Den har netop til formål at øge udbuddet af arbejdskraft ved at sænke skatten på arbejde ved at hæve de grønne afgifter. De grønne afgifter er samtidig garantien for, at den strukturelle økonomiske vækst ikke vil føre til et højere energiforbrug, ganske som vi så indtil skattestoppets indførelse i Det er mange penge, der skal investeres. Om det vil give over- eller underskud afhænger som nævnt af energiprisernes udvikling de næste år. Samtidig skal man tænke på, at det især er de næste år, der skal investeres kraftigt. Herefter vil omkostninger til vedligeholdelse og drift lande på nogenlunde samme niveau som i dag. De havmølleparker, vi sætter op i øjeblikket, vil om 10 år køre videre på almindelige markedsvilkår uden støtte. Vi skal dog være forberedt på, at energipriserne kan falde, og at der i perioder kan opstå et underskud. Derfor foreslår Radikale Venstre, at de ekstraordinære indtægter fra Nordsøen fra og med 2008 samles i en klimafond, der skal finansiere ekstraregningen, når eller hvis den måtte komme. Det er vores skøn støttet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds nye vurderinger at indtægterne fra Nordsøen mere end rigeligt kan finansiere omstillingen af den danske energiforsyning. Vores udlandsgæld er væk. Den indenlandske gæld er betalt i Det er tid til at betale vores klimagæld og sikre, at de ekstraordinære indtægter, som vores generation beriges med fra Nordsøen, bruges til at sikre de næste generationer et klima, som ikke er forringet, og en bæredygtig energiforsyning i al fremtid. Radikal Klimaplan versus Teknologirådets Kombinationsscenarium Det er forventeligt, at Radikal Klimaplan vil blive mødt med skepsis, blive beskyldt for overbud eller for at være økonomisk uansvarlig. Radikale Venstres svar er, at ordførerne for stort set alle Folketingets partier i 2006 erklærede deres støtte til såkaldte Kombinationsscenarium, som blev udarbejdet i forbindelse med Teknologirådets projekt om "Det fremtidige danske energisystem" 4. Kombinationsscenariet blev udført af en højt kvalificeret arbejdsgruppe på opdrag fra en politisk bredt sammensat styregruppe. I analysen er der taget udgangspunkt i en oliepris på 50 $/tønde i 2025 og en CO 2 -kvotepris på 150 kr./ton. Men den forudsætning er de årlige ekstraudgifter til at realisere Kombinationsscenariet vurderet til 1,6 mia. kr. eller ca. 300 kr. pr. dansker pr. år. Det bemærkes samtidig, at ved en oliepris på 60 $/tønde er der ingen meromkostninger forbundet med at gennemføre scenariet. Dette gælder endog samtidig med at såkaldte eksternaliteter vedrørende forsyningssikkerhed og miljø (bortset fra CO 2 ) ikke er tillagt værdi. Kombinationsscenariet ligger tæt på den Radikale Klimaplan. Den radikale plan regner med lidt langsommere besparelser: Lidt over 30% reduceret bruttoenergiforbrug i Kombinationsscenariet regner med 40% reduceret bruttoenergiforbrug i Omvendt kalkulerer den radikale plan med lidt hurtigere udbygning af vedvarende energi: 45% vedvarende energi i Kombinationsscenariet regner først med 45% VE i Teknologirådets Nyhedsbrev nr. 227, juni Rapporten findes på Teknologirådets hjemmeside: 6

8 Den radikale plan befinder sig derved på den sikre side i forhold til Teknologirådets Kombinationsscenarium. Besparelserne er det punkt i Kombinationsscenariet, som er tidsmæssigt mest usikkert. Det faglige grundlag for besparelsesmulighederne er utvivlsomt i orden. Det usikre punkt er, hvor hurtigt de i virkelighedens verden kan gennemføres. Omvendt øges den vedvarende energis andel i energiforsyningen hurtigere i den radikale plan. Dette er sikker viden. Vindkraft kan udbygges med 330 MW årligt, når de nødvendige følgeinvesteringer i netforstærkninger, udlandsforbindelser og fleksibelt elforbrug gennemføres samtidig 5. Ligeledes er det kendt viden, at kraftværkerne kan udskifte kul med biomasse indenfor en kortere årrække. Det er nok en stor opgave, men det er ikke et større teknisk problem. Vi kan med henvisning til Teknologirådets analyser slå fast, at Radikal Klimaplan vil være en overskudsforretning, hvis energipriserne forbliver høje i fremtiden. 5 Den teknologiske udfordring ved en så stor vindkraftudbygning kommer ikke primært fra byggeriet af vindmøller. Den kommer fra indpasningen af den kraftigt øgede mængde vindkraft i elsystemet. Dette skal ses som en udfordring, som vi skal tage på os. Vindkraft kan på globalt plan forventes at blive en større energikilde end vandkraft i løbet af det 21. århundrede. Det bliver en erhvervsmæssig styrkeposition for Danmark, når vi går foran også her og viser, hvordan store mængder vindkraft kan indpasses effektivt i energiforsyningen. 7

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Et nordisk energiscenario Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Greenpeace 26 Sammendrag Vi skal modvirke klimaforandringer ved at reducere CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal nedtrappe

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014 HMN Naturgas 05 november 2014 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen, Senior Economist Camilla Ringsted, Economist Indholdsfortegnelse Sammenfatning 4 1 Gevinster ved senere udfasning

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 CONCITO 2012 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Udledning 2000-2011 (mio. ton CO2e) 2050-reduktionssti Minus 40% i 2020 ift. 1990 0 Reduktion fra 2020 ift. 2050-reduktionssti

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM Klimabevægelsens politiske platform vedtaget på landsmødet søndag den 27. september 2009. Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør tilstrækkelig handling NU!

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering baggrundsrapport IDA s Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2 Klimakatastrofe eller bare tidligere forår... Hvad vi kan og bør gøre for at bremse klimaændringerne side 2 Klimanyt udvalgte korte nyheder side 3 Klimaproblemerne kort fortalt side 45 Hvad kan Danmark

Læs mere

NOAH s Energihandlingsplan 2050

NOAH s Energihandlingsplan 2050 NOAH s Forlag NOAH s Energihandlingsplan 2050 Tekst: Stig Melgaard Faglig arbejdsgruppe: Palle Bendsen, Kim Ejlertsen og Stig Melgaard, NOAH Energi og Klima Tekstkorrektur: Werner Hedegaard, NOAH s Forlagsgruppe

Læs mere