Skatteudvalget L 43 Bilag 9 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 43 Bilag 9 Offentligt Ivans Taxilov - forklaringen. Det kan være svært at læse en masse paragraffer som snor sig ind i hinanden, derfor kommer her et resume af det jeg har forsøgt at skrive i "Ivans taxilov" 1) Definitionen: Kom meget gerne med kommentarer spørgsmål og ideer, jeg er åben for alt. Definitionen er blevet moderniseret så den dækker alle aspekter af erhvervsmæssig personbefording og så den også er fremtidssikret så loven kan håndtere alle de nye tjenester og forsøg på samkørsel og delebilsordninger der dukker op, samtidig åbner den for en mere smidig branche, da definitionen internt blødes op til gavn for produktudvikling og konkurrence. Loven klargør endvidere, hvad man maksimalt må tage i betaling for samkørsel - jeg forestiller mig at disse kommer til at læne sig op ad skattevæsenets regler for fradrag for kørsel til/fra arbejde, da disse jo afspejler omkostningerne ved at drive et køretøj. Der er helt klare og hårde retningslinier for straf ved overtrædelse af loven, således at politiet nemmere og mere regelret kan gribe ind overfor piratkørsel og så straffen betyder at det bliver "farligt" at gøre det. 2) Førerkort (Flæskekort) Jeg forestiller mig udstedelsen af førerkort moderniseret så den evt. kan foregå online og centraliseret. Man kunne forestille sig, at man går bort fra den nuværende to deling, så man ikke skal have kode 400 på det røde kort og derudover et blåt førerkort, men at disse udstedes i et trin, som et førerkort til erhvervsmæssig personbefordring. Det er muligt at tilpasse til lokale forhold eller indkorporere lokale forhold i prøven til godkendelse. Dette betyder også, at erhvervsføreretten kan udstedes centralt, f.eks. via borgerservice i kommunerne, politiet eller trafikstyrelsen. Kombinere men et generelt førerkort (se sveriges metode) med ekstra uddannelse fra kørselskontorer for at kunne udføre deres kørsler, kan man både forenkle og opkvalificere værdien af et førerkort og dermed styrke kvaliteten i branchen. En forenkling som ovenfor vil både give mindre bureaukrati, lettere og mere ensartet kontrol og kan derved både spare penge for myndighederne og den der skal have førerkortet. 3) Indførelse af kædeansvar i branchen. Der indføres kædeansvar i branchen, d.v.s. at et bestillingskontor ikke kan have tilknyttet flere vogne end der er omsætning til... dette reguleres via kontrol fra trafikstyrelsen og løbende handleplaner der sikrer at alle der er vognmænd eller ansatte chauffører kan få en ordentlig betaling for deres arbejde, og så serviceniveauet overfor kunderne bevares. Det betyder også at det bliver forbudt for en udbyder (læs f.eks. kommuner og trafikselskaber) at acceptere et bud på en kørselsopgave hvis denne ikke kan aflønne en chauffør og holde en bil kørende. 4) Bevillingen. * Der findes 2 bevillingstyper, de der kun vil køre gadeture (taxier) og de der vil køre begge dele. * Der er ikke behov til tilslutningspligt til kørselskontor, hvilket giver større fleksibilitet. * Trafikstyrelsen og Kørselskontorerne beslutter vogn antal ud fra behov og indtjening. * For at opnå bevilling skal man overholde overenskomster og kædeansvar i branchen.

2 * Det er tilladt for en vognmand at have "egne" kunder og indgå kontrakter og samarbejder om kontraktkørsel, kontrakter skal dog godkendes af Trafikstyrelsen (ankenævn el.lign.) * I koktrakten om bevillingen påtager vognmanden sig også ansvaret for sine ansatte, både, hvad angår løn og de ansattes opførsel (kodeks i branchen). * Vognmænd kan sanktioneres af kørselskontorer/trafikstyrelsen ud fra godkendt regreskatalog. Reelt fjernes grænsen mellem de tre licenstyper der findes i dag, og produkter der udbydes fra kørselskontorene giver istedet muligheder for at udnytte vognparken bedre og mere smidigt. At registrere sin vogn som taxi blive nu ikke længere tvang, men et valg en vognmand kan gøre, alle kan indrette deres vogn til et eller flere radioprodukter, men kun vogne der er indrettet med taglygte og taximeter kan køre gadeture. En vognmand bliver mere fritstillet overfor tilslutning til et kørselskontor, og kan også under tilslutning til et kørselskontor have "egne kunder" ved siden af, dog indenfor et kontrolleret regelsæt, dette betyder større fleksibilitet og større incitament til at blive "god" til sit arbejde. 5) Bestillingskontoret * Et kørselskontor er principielt en Franchisevirksomhed som udbyder et eller flere produkter og som kan prissætte sine produkter under godkendelse fra Trafikstyrelsen. * Bevillingshaverne (vognmændende) er principielt franchisetagere i Kørselskontoret. * Et kørselskontor skal have produktkatalog inkl. priser, selskabsstrukter og regler samt interne priser/gebyrer og regreskatalog overfor vognmænd og chauffører godkendt af Trafikstyrelsen. * Et kørselskontor kan udbyde og byde på alle typer af kørselsopgaver. * Et kørselskontor kan udbyde og tjene penge på andre ydelser, såfremt disse påvirker kontrakten med Trafikstyrelsen. * Et kørselskontor kan "Tjene penge" og generere afkast som en almindelig virksomhed, dog indenfor retningslinierne udstedt af Trafikstyrelsen. * Et kørselskontor kan afskedige/ophæve kontrakt med tilknyttede vognmænd, og kan udelukke chauffører for kørsel under Kørselskontoret. * et Kørselskontor bestemmer selv (i firma konstruktionen) om de skal være demokratisk styret af de tilknyttede vognmænd, eller om det have en selskabsstyring som styringsform. * Et kørselskontor kan ikke være både udbyder og udfører på udbudsopgaver. Disse regler omkring Kørselskontorer betyder at der både bliver større fleksibilitet, konkurrence og tilpasningsevne i branchen. Det bliver muligt at tiltrække kapital til at udvikle branchen og f.eks. teknologi omkring branchen. Kontrol og godkendelse fra Trafikstyrelsen betyder at et kørselskontor ikke kan underbyde eller udkonkurrere på basis af kapital, men bliver nødt til at gøre det på produkter, kvalitet og konkurrence. Kørselskontorerne får en reel chance for at lave kvalitetssikring under godkendelse fra Trafikstyrelsen, og både Kørselskontorer og vognmænd får større mulighed for at "frivillige" ægteskaber. 6) Markedet Gadeture kan stadig kun køres af taxier der er indrettet efter gældende regler og maksimaltakster med taximeter og markeringer som i dag. Dog kan der godt udvikles nye gadeturs produkter, f.eks. fast pris ture, disse skal blot være indrettet så kunden kan stole på prisen og kvaliteten og godkendt af Trafikstyrelsen. Vogne der kører gadeture skal have opslag med prisen udvendig på bilen (på en eller anden måde). Det betyder også, at man i teorien kan køre taxi uden mærker - blot kun til radioture... altså kan taxier gå ind på limousine, sygetransport og OST markedet... eller måske helt nye kørselstyper, og det samme gælder også den anden vej rundt. Dette giver lige konkurrence overalt i branchen og sikrer derved udvikling og fremskridt.

3 Registrering (f.eks. grønne nummerplader eller anden tilsvarende ens mærkning) sikrer at alle, både myndigheder og kunder kan genkende vognene i gadebilledet. Der indføres kædeansvar og der skabes en 100% adskillelse som iøvrigt skal være ifølge licitationsloven og konkurrenceloven, således at man ikke kan være både udbyder og byder, og således at udbyder af en opgave ikke kan være udførende på den... det betyder at den frie konkurrence bliver fri og lige til gavn for alle, mere flere udøvere og større mulighed for produktudvikling vil det forventeligt give billigere priser for udbyder. For at sikre at der også er en taxi at finde i udkantsdanmark, er der mulighed for at lave særordninger for lokale geografiske områder, disse vil blive baseret på "resultatkontrakter", og da det er under kædeansvar, vil kommunerne selv skulle være medfinansierende hvis de vil have vogne på gaden hvor der ikke er kunder. Med en sammeblanding af taxi, Limousine og OST vil det forventet give en bedre taxidækning i udkantsdanmark. Med kommunal medfinansiering menes at kommunerne ikke blot kan give kørslen til et kørselskontor og vente at andre derefter gratis skal dække markedets behov for andre kørselstyper. Man kan altså forestille sig, at en vognmand eller et kørselkontor tilbydes eneret på forskellige sociale kørsler i et område, mod at han til gengæld sørger for at der er vogne på gaden om natten. Konklusion. Med en lov som denne vil staten få sit ønske om en øget liberalisering af brancen, men man vil stadig kunne holde lidt kontrol med branchen og også bruge den aktivt som værktøj i udviklingen af områder og udviklingen af den offentlige transport. Kommunerne sparer penge og administration, vognmændende sparer penge og administration, chaufførerne sparer penge og tid og kørselskontorerne får bedre kontrol med produktet og kan også tjene penge til at udvikle branchen. Loven er rettet mod fremtiden, således at der bliver plads til nye tiltag, men under kontrollerede former, og med kædeansvar således at evt. nye "operatører" på markedet er velkomne, hvis bare de følger reglerne. Med andre ord, bliver branchen mere selvstyrende til gavn for alle, og med forenklingen bliver det også lettere at kontrollere og vedligeholde forholdene i branchen. Jeg svarer naturligvis gerne på alle spørgsmål, og mødes gerne over en kop kaffe enkeltvis eller i grupper, for at diskutere mit indlæg. Skrevet af: Ivan Naurholm Blegdamsvej 12B, 1.tv København N mailto: tlf:

4 Den fulde tekst Definition af erhvervsmæssig personbefordring 1. Personer, som udfører erhvervsmæssig personbefordring i køretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, som en eller flere personer, der befordres, råder over, skal have tilladelse hertil. Stk. 2. Ved erhvervsmæssig personbefordring i køretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, som en eller flere personer, der befordres, råder over, forstås enhver form for formidlet, bestilt eller aftalt befordring af personer, hvor hovedformålet er at yde transportservice, betalt eller ubetalt, af personer uden nær tilknytning til føreren. Stk. 2. a. Definitionen i stk. 2. gælder også, hvor der er tale om en midlertidig ordning, og hvor kørslen foretages for egen, personlig, virksomheds eller sammenslutnings, vinding, også hvor vindingen er imaginære værdier. Stk. 2. b. Gadeture, hvorved forstås kørsler hvor vognen prajes af kunden fra gaden, må kun udføres af køretøjer indrettet til, og godkendt til taxikørsel. Stk. 3. Ambulancekørsel er ikke omfattet af denne bekendtgørelse. Stk. 4. Rådighed over et køretøj, jf. stk. 1, skal omfatte adgang til at lade andre føre dette. Stk. 5. Erhvervsmæssig personbefordring, der udelukkende udføres inden for dansk område med et motorkøretøj, der er indregistreret i udlandet, kan alene udføres i henhold til international aftale eller regler fastsat af transportministeren. Stk. 6. Den, der har tilladelse til taxikørsel og tillige har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i henhold til lov om buskørsel, kan efter transportministerens godkendelse i stedet for et motorkøretøj af den i stk. 1 nævnte størrelse anvende et motorkøretøj indrettet til befordring af indtil 15 personer føreren medregnet til den i denne lov omhandlede kørsel. Stk. 7. Samkørselsarrangementer og kørsel ved benyttelse af køretøjer tilknyttet delebilsordninger anses ikke som erhvervsmæssig personbefordring, jf. stk. 1, såfremt der alene ydes godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger. Trafikstyrelsen/SKAT udfærdiger retningslinier for godkendte maksimal satser for godtgørelse i.f.m. sådanne ordninger. Stk. 8. Overtrædelse af reglerne i 1 stk. 1-5 straffes med konfiskation af skønnet indtægt samt bøde, og overgivelse til SKAT for beregning af skatter og afgifter. I gentagne tilfælde, grove overtrædelser eller hvor der er tale om organiseret virksomhed som en del af overtrædelsen, eller hvor politimyndigheden bedømmer at dette er nødvendigt for at enten sikre at virksomheden ikke videreføres, eller for at benytte køretøjet som sikkerhed for skatter afgifter og/eller bøde, straffes envidere med konfiskation af køretøjet brugt til udførelsen af den erhvervsmæssige persontransport.

5 Bevillingen 2. Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport meddeles af trafikstyrelsen evt. i samarbejde med kørselskontorerne, til ansøgning skal benyttes særligt skema. Stk. 2. Trafikstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for begrænsningen i brugen af tilladelsen. Stk. 2. a. Ansøgning om godkendelse som ansvarlig leder i et selskab eller anden juridisk person, der leder et selskab der enten udfører erhvervsmæssig persontransport eller kørselskontor virksomhed, skal ligeledes ske ved benyttelse af et særligt skema. Stk. 2. b.. Ansøgere, der har opholdt sig i udlandet i en eller flere perioder forud for ansøgningen, skal selv, skaffe dokumenterede oplysninger om vandel fra tidligere opholdslande, såfremt disse ikke kan fremskaffes rutinemæssigt via danske myndigheder. Stk. 3. Trafikstyrelsen kan efter anmodning udstede tidsbegrænset tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i forbindelse med arrangementer o.lign., en sådan tilladelse vil altid være begrænset af definitionen i Stk. 4, og fritager ikke for krav til førerret til erhvervsmæssig personbefordring. ( jvf. 3.). Stk 3. a. I særlige tilfælde kan Trafikstyrelsen beslutte at der kan udføres kørsel jvf. Stk. 3, uden at føreren har tilladelse jvf. 3, dog skal føreren opfylde betingelserne i 3 for at en sådan tilladelse kan gives, og denne kan kun gives tids- og opgave begrænset. Stk. 4. Trafikstyrelsen kan efter ansøgning udstede begrænset tilladelse til erhvervsmæssig persontransport til brug ved kontraktkørsel el.lign., indenfor et nærmere defineret område indenfor den erhvervsmæssige personbefordring. En sådan tilladelse må udelukkende benyttes til den ansøgte kørsel, og kræver særlig godkendelse af køretøjet der skal benyttes til udførelsen af befordringen. Stk. 5. Trafikstyrelsen kan, bortset fra tilladelser omfattet af stk. 3 og 4, overføre kompetence der er tillagt Trafiksstyrelsen vedr. Udstedelse af licenser til kørselskontorerne som kan udstede licenser efter nærmere af Trafikstyrelsen angivne begrænsninger, herunder overholdelse af kædeansvar i branchen. Tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring 3. Tilladelse i henhold til 1, stk. 1, kan meddeles personer, der 1) har bopæl her i landet, 2) er myndige og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, 3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs, 4) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, 5) har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt, 6) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens 78, stk. 2, samt 7) i faglig henseende er kvalificeret til at udøve virksomheden og gør det antageligt, at de vil kunne udøve denne på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen. Stk. 2. Kravet i stk. 1 om bopæl bortfalder, i det omfang dette følger af international aftale eller regler fastsat af transportministeren.

6 Stk. 3. Nægtelse af tilladelse begrundet i, at ansøgeren ikke opfylder betingelsen i stk. 1, nr. 6, skal på begæring af ansøgeren eller Kørselskontoret indbringes for domstolene af anklagemyndigheden, jf. straffelovens 78, stk. 3. Sagen behandles i strafferetsplejens former. 4. Tilladelse til erhvervsmæssig personbefording kan meddeles aktieselskaber eller anpartsselskaber, når selskabet opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 3-5 og nr. 7, 2. led. Stk. 2. Selskabet skal have ansat en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomheden i henhold til denne lov. Denne skal opfylde betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, jf. dog 3, stk. 2. Stk. 2. a. I forbindelse med godkendelse af ansvarlig ledelse skal vedtægter for virksomhedens drift medsendes til godkendelse af trafikstyrelsen. Godkendelse af tilladelsen er betinget af at virksomhedens vedtægter godkendes samtidig med godkendelse af den ansvarlige ledelse. Stk. 2. b. Tilladelsen er endvidere afhængig af, at virksomheden overholder bestemmelserne om kædeansvar i branchen. Stk. 3. Der kan under de i stk. 1 og 2 nævnte betingelser meddeles tilladelse til andre her i landet hjemmehørende selskaber med begrænset ansvar, kommanditselskaber, interessentskaber, foreninger, fonde og andre selvejende institutioner. Der kan meddeles tilladelse til sygetransport til offentlige myndigheder og virksomheder. Stk. 3. a. Tilladelser udstedt under Stk. 3. Kan kun udstedes under begrænsningerne i 2 stk. 3 og 4. Stk. 4. Filialer af udenlandske selskaber m.v. af den i stk. 1 og 3 nævnte art kan meddeles tilladelse, jf. 2, stk. 4 og 5, såfremt dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af transportministeren. 4 a. Førere af køretøjer der udfører erhvervsmæssig personbefordring kan godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 7, samt de betingelser, der fastsættes i medfør af 12, stk. 1, nr. 6. Stk. 2. Taxameterkontrollanter kan godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, samt de betingelser, der fastsættes i medfør af 12, stk. 1, nr. 9. Stk. 3. Godkendelse af førere i medfør af stk. 1 meddeles af Trafikstyrelsen, idet godkendelsen har samme tidsmæssige gyldighed som gyldighedsperioden for det kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der er udstedt til den pågældende. Stk. 4. Godkendelse af taxameterkontrollanter i medfør af stk. 3 meddeles af Trafikstyrelsen for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Stk. 5. Ved godkendelse efter stk. 1 og 3 finder 3, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. Stk.6. Godkendte kørselskontorer kan på vegne af Trafikstyrelsen foretage godkendelse jvf 4.a stk. 1. Og stk. 3. der skal løbende indberettes til Trafikstyrelsen om sådanne godkendelser, og eventuelle anmodninger eller påbud vedr. godkendelser skal efterkommes.

7 Stk. 6. a. Udstedelse af tilladelse jvf. 4.a. er også gyldig udover det kørselskontor der har udstedt tilladelsen, dog kan et kørselskontor stille krav om særlig uddannelse i tillæg til den grundlæggende fører tilladelse. 4 b. Den myndighed, der har meddelt en tilladelse eller godkendelse efter denne lov, skal føre tilsyn med, at betingelserne for meddelelsen fortsat er til stede. Tilladelsens indhold m.v. 5. Tilladelser i henhold til denne lov kan gives for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Der kan gives en ansøger flere tilladelser. Stk. 2. Tilladelsen skal til enhver tid medbringes i køretøjet under kørslen, herunder i udlandet. Stk. 2. a. Alle køretøjer der godkendes til erhvervsmæssig personbefording skal være mærket med bevillingsnummer udvendigt jvf. retningslinier udfærdiget af trafikstyrelsen/ Justitsministeriet/politimyndigheden. Stk. 2. b. Såfremt en tilladelseshaver ikke er tilknyttet et kørselskontor skal vognen vøre indrettet til taxikørsel tagskilt, taximeter og udstyr samt mærkning jvf retningslinier udførdiget af Trafikstyrelsen. Stk. 3. Tilladelsen skal udnyttes af den, der har opnået denne, og den kan hverken helt eller delvis overgå til andre. Trafikstyrelsen kan under særlige omstændigheder gøre undtagelse herfra. Stk. 3.a. Det er ikke tilladt at handle, udleje, forpagte eller på anden vis lade anden person eller virksomhed overtage driften af en bevilling. Stk. 3. b. Der er dog tilladt i forbindelse med virksomhedsophør, at sælge aktiverne i en virksomhed bag en bevilling til en anden bevillingshaver der tilknyttes samme kørselskontor. En sådan handel skal ske til markedsværdi af aktiverne, og den ny bevillingshaver skal være godkendt efter normal procedure for kørselskontoret jvf. 3 og 4. Stk. 3. c. Udstedelse af en tilladelse må ikke betinges af køb af aktiver fra tidligere tilladelseshaver. Stk. 4. Tilladelsen meddeles i øvrigt på nærmere af Kørselskontoret fastsætte, og af Trafikstyrelsen godkendte vilkår for virksomhedens udøvelse, jf. 13. Stk. 5. Indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, samt retningslinier for kædeansvar i branchen. Tilbagekaldelse, nægtelse af fornyelse samt bortfald af tilladelser m.v. Stk. 5. a. Indehaveren af tilladelsen er endvidere forpligtet af det kædeansvar som er pålagt alle interessenter i branchen. Stk. 6. Det er tilladt, efter forudgående godkendelse fra Trafikstyrelsen, for et kørselskontor at pålægge en maksimal alder for bevillingshavere samt pålægge krav for opretholdelse af en bevilling under kørselskontoret, sålænge disse retningslinier er ens gældende for alle tilknyttede bevillingshavere. Et kørselskontor kan opsætte regler for flere produkter og tilknytte bevillingshavere til alle eller enkelte af produkterne defineret i kørselskontorets regelsæt.

8 Tilbagekaldelse af Tilladelse 6. Trafikstyrelsen kan tilbagekalde, eller nægte fornyelse en tilladelse efter begrundet anmodning fra et kørselskontor eller, hvis indehaveren eller den, der har bestemmende indflydelse i virksomheden eller i øvrigt optræder i virksomhedens interesse, groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for tilladelsen, jf. 13, bestemmelserne i denne lov eller forskrifter udstedt i medfør af loven. Stk. 2. Det samme gælder, såfremt betingelserne i 3, stk. 1, nr. 4-7 og 4, stk. 1, jf. 3, stk. 1, nr. 3-5 og 7, 2. led, for meddelelse af tilladelse ikke længere er til stede. Stk. 3. Godkendelse af ansvarlig leder efter 4, stk. 2, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet efter stk. 1, eller såfremt betingelserne i 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, ikke længere er til stede. Stk. 4. Godkendelse af førere efter 4 a, stk. 1, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet efter stk. 1, eller såfremt betingelserne i 3, stk. 1, nr. 6 og 7, ikke længere er til stede. Stk. 5. Godkendelse af taxameterkontrollanter efter 4 a, stk. 3, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet efter stk. 1, eller såfremt betingelserne i 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, ikke længere er til stede. Stk. 6. Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse efter stk. 1-5 sker på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre. Stk. 7. Alle tilbagekaldelser eller nægtelser af fornyelse af tilladelser jvf. stk. 1. til stk. 5. foretages af Trafikstyrelsen. 7. En afgørelse efter 6 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, fremsættes over for den myndighed, der har meddelt tilladelsen eller godkendelsen. Myndigheden anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former, jf. dog stk. 4. Stk. 2. Anmodning om sagsanlæg, jf. stk. 1, har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve den virksomhed, tilladelsen eller godkendelsen vedrører. Hvis tilbagekaldelsen eller nægtelsen af fornyelse findes lovlig ved dommen, kan det i denne bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning. Stk. 3. En afgørelse efter 6 kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af den myndighed, der har truffet afgørelsen. En ansøgning herom kan dog kun indgives med 1 års mellemrum. Hvis ansøgningen afslås, kan ansøgeren forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, såfremt tilbagekaldelsen eller nægtelsen af fornyelse er sket indtil videre, og der er forløbet mindst 5 år efter afgørelsen og mindst 2 år efter, at ophævelsen senest er nægtet ved dom. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

9 Stk. 4. En afgørelse om tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse truffet efter 6, stk. 2-5, jf. 3, stk. 1, nr. 6, kan forlanges indbragt for domstolene på begæring af den, afgørelsen vedrører, eller af den myndighed, der har truffet afgørelsen, jf. fremgangsmåden i 3, stk Tilladelsen eller godkendelsen bortfalder, hvis indehaveren heraf afgår ved døden eller ophører med at opfylde betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1-3, 4, stk. 2, jf. 3, stk. 1, nr. 1-3, eller 4 a, stk. 1, jf. 3, stk. 1, nr. 1 og 2, eller 4 a, stk. 3, jf. 3, stk. 1, nr eller undergår betalingsstandsning eller konkurs behandling. En bevilling kan/må ikke bruges som sikkerhedsstillelse. Stk. 2. Efter anmeldelse inden 14 dage til den myndighed, der har meddelt tilladelsen eller godkendelsen, kan et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en skyldner, der er under rekonstruktionsbehandling, et konkursbo eller en værge for en person, der er under værgemål efter værgemålslovens 5, under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6, eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, midlertidigt få tilladelse til at fortsætte virksomheden med henblik på rekonstruktion, afhændelse, afvikling og lignende. Adgangen hertil gælder kun indtil 6 måneder fra dødsfaldet, rekonstruktionsbehandlingens indledning, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse. I særlige tilfælde kan fristen forlænges. 9. En tilladelse eller godkendelse, der er tilbagekaldt, nægtet fornyet, frakendt eller bortfaldet, jf. 6-8, skal tillige med andre kendetegn, der er udleveret til brug for virksomhedens udøvelse, straks afleveres til den myndighed, der har meddelt tilladelsen eller godkendelsen. Kørselskontorer 10. En tilladelseshaver er forpligtet til at udføre kørsler for det kørselskontor der har udstedt tilladelsen, dog med undtagelse af tilladelser udstedt efter betingelserne i 2, stk. 3 og 2 stk. 4. Tilladelser udstedt efter 2 stk. 4. Må kun udføre de kørsler til hvilke tilladelsen er udstedt, og kun i det omfang og på de betingelser tilladelsen er udstedt. Det er tilladt for Trafikstyrelsen, i.f.m. udstedels af tilladelse jvf. 2 stk. 3, at betinge at denne tilknyttes et kørselskontor. Stk. 1. a. Det er tilladt for en vognmand at indgå aftaler om kørsler vedr. egne vogn(e) uden kørselskontorets mellemværende, sålænge sådanne aftaler er registreret hos kørselskontoret. Stk. 1. b. Aftaler indgået efter stk. 1.a. fritager ikke for ansvar for overholdelse af regler og retningslinier udstedt af trafikstyrelsen, og fritager heller ikke for betaling af normal aftalt franchise afgift til kørselskontoret vedr. de ydelser som benyttes til afvikling af sådanne ture. Stk. 2. En tilladelseshaver kan kun overflytte sin tilladelse til et andet kørselskontor, såfremt overflyttelsen forud godkendes af det modtagne kørselskontor og Trafikstyrelsen. Stk. 3. Et Kørselskontor kan kun opsige en tilladelseshaver efter forudgående godkendelse fra Trafikstyrelsen. Kan en opsagt tilladelseshaver ikke inden opsigelsesfristen blive tilsluttet et andet Kørselskontor, bortfalder godkendelsen og tilladelsen skal straks afleveres, dog kan Trafikstyrelsen vælge at suspendere tilladelsen

10 midlertidigt eller give dispensation til i en kortvarig periode at foretage kørsel uden tilslutning til et kørselskontor. Stk. 3. a. En bevillingshaver kan fortsætte sin virksomhed uden tilknytning til et kørselskontor under begrænsningerne i 5 stk. 2.b. Stk 4. Et Kørselskontor kan ikke udstede nye tilladelser såfremt der er tilladelseshavere ifølge stk. 2. Som har ansøgt om indtræden i Kørselskontoret, og ansøgeren opfylder betingelserne for tilslutning til Kørselskontoret. Stk. 5. Et kørselskontor skal opslå ledige bevillinger til besættelse offentligt og skal sammen med opslaget af ledige bevillinger opslå betingelserne for at opnå tilladelsen. Stk. 5. a. Ved opslag af nye bevillinger/tilladelser skal der sikres fortrinsret til ansøgere der ikke har en tilladelse i forvejen. Stk. 5. b. Der skal i forbindelse med opslag af nye tilladelser sikres gennem betingelser for opnåelse af en tilladelse, at der er lige rettigheder for alle ansøgere uanset race, religion, overbevisning eller alder. Stk. 5. c. Det skal i forbindelse med et opslag af ledige tilladelser fremgå om tilladelsen kan bestrides af ansøgere med nedsat arbejdsevne, og såfremt dette er tilfældet skal det sikres at disse har lige muligheder for at opnå tilladelsen som fuldt arbejds duelige. Stk. 5 d. Såfremt der er ansøgere jvf. stk. 4. der har ansøgt om tilslutning til et kørselskontor kan dette ske uden opslag jvf. stk En bevillingshaver, jf. 10, stk. 1, kan af bestillingskontorets ledelse pålægges en disciplinærbod/sanktion, såfremt pågældende ikke opfylder betingelserne for opretholdelse af tilladelsen, eller tilladelseshaveren, eller den der udfører kørsel for tilladelseshaveren ikke udfører kørslen ifølge de retningslinier og bestemmelser der findes for kørselskontoret. Stk. 2 Disciplinærbod/sanktion som skal kunne pålægges en tilladelseshaver tilknyttet et kørselskontor skal fremgå af et regres katalog fremstillet af kørselskontoret, og godkendt af trafikstyrelsen. Et sådant regreskatalog skal være udleveret til alle tilknyttede bevillingshavere og disses ansatte chauffører, og det er kørselskontorets ansvar at alle der udfører kørsel for kørselskontoret er bekendt med regreskataloget. Stk. 3. Det er en forudsætning for pålæggelse af disciplinærbod efter stk. 1, at forholdet ikke er af en sådan karakter, at det af myndighederne behandles som en overtrædelse af taxilovgivningen. Stk. 4. dog kan der pålægges restriktioner, enten helt eller delvist, i udførelsen af kørsler, også ved overtrædelse jvf. stk. 3. hvis det skønnes nødvendigt for at sikre kørselskontorets virksomhed eller omdømme eller, sikkerheden for øvrige tilladelseshavere, disses ansatte eller ansatte ved et kørselskontor eller sikkerheden for kunder. Stk. 4. a. Hvis dette kan begrundes i grov og/eller gentagen overtrædelse af et kørselskontors bestemmelser, kan regres inkludere tilbagekaldelse af en tilladelse. Stk. 5. Bodens størrelse eller karakteren af disciplinær tiltagene, fastsættes under hensyn til forseelsens karakter og skal fremgå af kørselskontorets regres katalog som godkendt af Trafikstyrelsen. Bemyndigelsesbestemmelser m.v.

11 12. Transportministeren kan fastsætte regler om 1) anvendelse eller gennemførelse af De Europæiske Fællesskabers forordninger og direktiver om erhvervsmæssig personbefordring omfattet af denne lov, 2) afgrænsning mellem taxikørsel og sygetransport og øvrige afgrænsninger af øvrige kørselstyper som en del af godkendelse af produkter der udbydes af et kørselskontor. 3) ansøgningers indhold og dokumentation samt fremgangsmåden ved meddelelse af tilladelser eller godkendelser, herunder om høring af myndigheder og organisationer, 4) de økonomiske og faglige krav, en ansøger skal opfylde. 5) de faglige, aldersmæssige krav m.v., en godkendt fører af et af loven omfattet motorkøretøj skal opfylde, 6) betaling for behandling af ansøgninger og for meddelelse af tilladelser og godkendelser, herunder indeksregulering af sådan betaling, 7) køretøjers benyttelse, afmærkning, indretning og udstyr, herunder vedrørende taxameter, kontrolapparat, printer, mobiltelefon, kontroldokumenter og evt. maksimaltakster for taxikørsel, 8) taxameterkontrollantvirksomhed, herunder vedrørende godkendelse af taxameterkontrollanter, 9) godkendelse og drift af kørselskontorer, herunder tidsbegrænsning af godkendelsen, tilbagekaldelse, nægtelse af fornyelse og bortfald, voldgift, eksklusion og gennemførelse af disciplinærbod og disciplinær tiltag, 10) andre forhold vedrørende erhvervsmæssig personbefording, herunder kontrolforanstaltninger for den kørsel, foretaget efter midlertidig tilladelse samt retningslinier for sygetransport. 11) fører tilsyn med at Kørselskontorerne overholder gældende konkurrenceregler og regler om kartel dannelser. 12) krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for de af loven omfattede køretøjer. Stk. 2. Transportministeren kan af hensyn til kundebetjeningen og på nærmere fastsatte vilkår efter ansøgning og høring af de berørte kommuner godkende, at en kommunalbestyrelse eller et kommunalt fællesskab opnår dispensation til en geografisk særordning i samarbejde med et eller flere kørselskontorer. Stk. 3. Såfremt en under Transportministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution bemyndiges til at udøve beføjelser, der i denne lov er tillagt transportministeren, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren. Stk. 4. Der er udpantningsret for skyldig betaling efter stk. 1, nr Trafikstyrelsen/Kørselskontoret kan i tilladelsen/bevillingen fastsætte vilkår om 1) udnyttelse af denne i et nærmere bestemt omfang, 2) udnyttelse af denne inden for nærmere fastsatte perioder af året, 3) fortrinsvis betjening af nærmere bestemte geografiske områder, 4) benyttelse af motorkøretøjer over en vis størrelse (storvogne) eller med særlig indretning (handicapindrettede vogne m.v.) og 5) Trafikstyrelsen kan endvidere fastsætte vilkår for afgivelse af indberetninger til statistisk brug eller som led i kontrolforanstaltninger. Stk. 2. Kørselskontoret skal i et kørselsreglement fastsætte yderligere bestemmelser vedrørende tilsluttede vognes indretning, udstyr og benyttelse. 14. Centralregisteret for Motorkøretøjer skal efter anmodning, i det omfang det er nødvendigt for Trafikstyrelsens-/Kørselskontorets administration af taxilovgivningen give

12 disse enhver oplysning om motorkøretøjers registreringsforhold, dog efter nærmere retningslinier fastsat af trafikstyrelsen. Tv-overvågning 15. Køretøjer, der anvendes til Erhvervsmæssig Personbefordring, skal være forsynet med indvendig tv-overvågning. Stk. 2. Trafikstyrelsen kan fritage indehavere af tilladelser til erhvervsmæssig personbefording for pligten til at forsyne et køretøj med tv-overvågning, hvis køretøjet hovedsagelig anvendes til forudbestilt kørsel ifølge kontrakt. Straffebestemmelser 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) overtræder 1, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 1. pkt., 5, stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 5, 9, 10, stk. 1, og 15, stk. 1, 2) overtræder vilkår, der er fastsat i en tilladelse eller godkendelse i henhold til loven eller forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, 3) overtræder bestemmelser, der er indeholdt i forordninger om taxikørsel fastsat af De Europæiske Fællesskaber. Stk. 2. I forskrifter, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Kapitel 4 Kørselskontorer 17 Alle vogne der udfører erhvervsmæssig personbefordring og som ikke er indrettet jvf 5 stk. 2. b., dog undtaget tilladelser udstedt ifølge 2 stk. 3 og stk. 4. skal være tilknyttet et kørselskontor og udføre kørsler for dette. Såfremt et kørselskontor udbyder flere produkter kan kørselskontoret gennem kontrakt med de tilknyttede bevillingshavere tillade at disse kun udfører bestemte kørselstyper indenfor kørselskontorets produktkatalog. Stk. 2. Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra tilslutningspligten, hvis lokale eller midlertidige forhold taler for dette, en sådan dispensation kan kun gælde for køretøjer indrettet, og mærket til taxikørsel og kan kun gælde for en tidsbegrænset periode. Stk 2. b. Trafikstyrelsen kan dispensere fra Stk. 2., såfremt der er tale om kontraktkørsel der udføres af en enkelt bevillingshavere eller et antal selvstændige bevillingshavere under en samarbejdsaftale. I tilfælde af en sådan dispensation må kun udføres den kørsel og til de af Trafikstyrelsen godkendte priser som dispensationen er gyldig for. Stk. 3. En vognmand skal ved tilslutning til et kørselskontor tilsvare en tilslutningsafgift der dækker oprettelse, installation af nødvendigt udstyr samt klargøring af køretøjet. Afgiftstørrelsen skal godkendes af Trafikstyrelsen og kørselskontoret må ikke lave økonomisk gevinst på tilslutningsafgiften.

13 Stk. 3. a. Et kørselskontor kan vælge at afholde udgiften til montering af nødvendigt udstyr, evt. tilbyde en finansiering af udstyr og montering, dette skal ske uden økonomisk gevinst for kørselskontoret. Stk. 3. b. Ved en bevillingshavers virksomhedsophør eller overgang til andet kørselskontor skal den del af tilslutningsafgiften som er benyttet til betaling eller depositum for udstyr tilbagebetales, tilbagebetaling sker uden forrentning og med fradrag for evt. misligeholdelse af installeret udstyr. Almindelig slitage kan ikke modregnes. Stk. 4. Det er tilladt en vognmand at være tilknyttet til, eller udføre kørselsopgaver for flere kørselskontorer, dog skal et sådant arrangement godkendes skriftligt af begge/alle kørselskontorer. 18. Oprettelse og drift af et kørselskontor kræver godkendelse af Trafikstyrelsen. Der skal til hvert godkendt bestillingskontor være en godkendt forretningsplan med produkt og pris katalog samt evt. regreskatalog, og med indarbejdet kædeansvar for tilknyttede vognmænd og underleverandører. Stk. 2. Der skal i forbindelse med godkendelse til oprettelse af kørselskontor, samt årligt, indberettes tal for forventet omsætning og antal tilknyttede vognmænd til et kørselkontor. Stk. 2. a. Ved indgåelse af, eller tab af større kontrakter eller på anden måde forventede store ændringer i behovet for antal tilsluttede vognmænd skal der foretages en straks indberetning til trafikstyrelsen med plan for nyt tilslutningstal, samt plan for tilpasning af tilslutningstallet. Trafikstyrelsen skal godkende en sådan forretningsplan inden den iværksættes. Stk. 2. b. Der skal årligt indberettes nøgletal til danmarks statistik vedr. omsætning, antal bevillinger, ansatte o.lign. Indberetningen skal foretages med indhold og efter retningslinier fastsat af trafikstyrelsen på anmodning fra Danmarks Statistik. Stk. 3. Godkendelse udstedes for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Fastsættelse af en gyldighedsperiode på under 10 år skal ske ud fra objektive kriterier fastsat af trafikstyrelsen. Stk. 4. Godkendelse er betinget af, at kørselskontoret har ansat en af trafikstyrelsen godkendt ansvarlig leder, som opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, i loven, jf. dog denne bekendtgørelses 9. Godkendelsen af den ansvarlige leder meddeles for et tidsrum, der højst svarer til gyldighedsperioden for godkendelsen af bestillingskontoret. Stk. 5. Endvidere er godkendelsen betinget af, at bestillingskontoret 1) råder over telefon- og radioanlæg/data terminalanlæg eller lignende tur distributions system med døgnbetjening med en i forhold til antallet af tilsluttede køretøjer tilstrækkelig kapacitet, 3) at kørselskontoret overholder retningslinierne for kædeansvar i branchen. 2) sikrer, at der er radio/tele forbindelse mellem kontoret og samtlige tilsluttede køretøjer, 4) udnytter godkendelsen gennem modtagelse og effektuering af telefonbestillinger i et i forhold til antallet af tilsluttede køretøjer rimeligt omfang, 5) på forlangende indsender nøgletal og budgetter til trafikstyrelsen på anmodning, samt overholder de årlige indberetninger jvf. retningslinier udstedt af trafikstyrelsen.

14 6) i tilfælde, hvor en tilsluttet tilladelsesindehaver ikke opfylder vilkårene for tilslutningen til og benyttelse af kørselskontoret, giver trafikstyrelsen meddelelse herom, samt 7) indsender en årlig fortegnelse over tilsluttede tilladelsesindehavere. 8) skal efter forhandlinger være indstillet på at indgå servicekontrakter med kommuner vedr. sikring af dækningen af behovet for erhvervsmæssig personbefordring i en kommune. Stk. 6. Vilkårene for tilladelsesindehaverens tilslutning til bestillingskontoret skal findes i en vedtægt udarbejdet i overenstemmelse med trafikstyrelsensretningslinier og skal også indeholde oplysninger i bilag om de til enhver tid aktive produkter og services samt prissætning og evt. franchise afgift vedr. de produkter et kørselskontor udbyder. Stk. 6 a. Vilkårene og tilhørende produktkatalog skal endvidere klart og tydeligt udvise udformningen og størrelsen af tilslutningsafgiften som betales ved initial tilslutnings til et kørseslkontor. Stk. 6.b. Vilkårene og tilhørende produktskatalog skal endvidere angive om der betales fast månedlig tilslutningsafgift eller om afgiften betales som en procentvis eller beløbs og antals grundet "franchise" afgift baseret på de enkelte produkter den tilknyttede bevillingshaver udfører for kørselskontoret. 19. I forbindelse med udstedelse af tilladelse til drift at kørselskontor indgås resultatkontrakt med trafiksstyrelsen for at sikre at kørselskonteret lever op til forpligtelser overfor såvel kunder som tilsluttede bevillingshavere. Stk. 2. En godkendelse udstedt i henhold til 18, stk. 1, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet af trafikstyrelsen, såfremt en eller flere betingelser fastsat i 18, stk. 4 og 5, ikke opfyldes, og bestillingskontoret ikke uden unødigt ophold har taget skridt til at bringe disse forhold i orden, eller hvis vilkårene for godkendelsen fastsat i medfør af bestemmelserne i loven eller forskrifter fastsat i medfør af loven groft eller gentagne gange er blevet overtrådt. Stk. 3. Hvis godkendelsen ikke udnyttes i et efter trafikstyrelsens skøn rimeligt omfang, jf. 18, stk. 5, nr. 4, kan trafikstyrelsen i stedet for at tilbagekalde godkendelsen i første omgang lukke for tilgang af nye tilladelsesindehavere til kontoret og, i samarbejde med kontoret udarbejde en plan for genoprettelse af kørselskontorets forhold. Stk. 4. En godkendelse af en ansvarlig leder, jf. 18, stk. 4, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet af trafikstyrelsen, hvis den pågældende ikke længere opfylder bestemmelserne i lovens 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, eller hvis den pågældende groft eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser i loven, denne bekendtgørelse eller andre forskrifter udstedt i medfør af loven. Godkendelsen bortfalder, hvis indehaveren ophører med at opfylde betingelserne i lovens 3, stk. 1, nr En tilladelse til drift af kørselskontor er normalt landsdækkende, men kan af trafikstyrelsen begrænses regionalt i forbindelse med udstedelse af tilladelsen. Stk. 2. Hvor særlige forhold taler for dette kan trafikstyrelsen tillade at to eller flere kørselskontorer går sammen om at udbyde et produkt eller en service i forbindelse med, men ikke begrænset til, afgivelse af udbud og indgåelse af kontrakt om kørsel under et bestemt produkt.

15 Stk. 3. Trafikstyrelsen fastsætter maksimal takster for gadeture (taxikørsel), gældende for alle kørselskontorer. Sådanne maksimaltakster kan fastsættes efter regionale hensyn til at være gældende for et bestemt geografisk område (en kommune). Stk 3. b. Trafikstyrelsen fastsætter også begrænsninger i udførelsen af gadeture, herunder krav til udstyr og mærkning af køretøjer der udfører gadeture (taxikørsel). Sådanne regler er gældende for alle bevilingshavere og kørselskontorer der udbyder denne kørselstype. 21. Tilladelsesindehavere, som i henhold til lovens 10 ikke er tilsluttet et bestillingskontor, kan af trafikstyrelsen pålægges pligt til at deltage i en af trafikstyrelsen godkendt fælles telefonvagtordning, der skal tilrettelægges således, at bestilling af kørsel hurtigst muligt kan efterkommes på enhver tid af døgnet. Disciplinærbod og voldgift 22. En tilladelsesindehaver kan indbringe en afgørelse om disciplinærbod pålagt i medfør af lovens 11 for en af parterne nedsat voldgiftsret, jf. lov om voldgift. Stk. 2. Omkostningerne ved voldgiftsrettens behandling af en sag om disciplinærbod, herunder honorar til voldgiftsrettens medlemmer, afholdes af bestillingskontoret, hvis tilladelsesindehaveren får medhold. I andre tilfælde træffer voldgiftsretten afgørelse om afholdelse af sagens omkostninger. Stk. 3. De nærmere regler om disciplinærbod og voldgift skal fremgå af bestillingskontorets vedtægt og være udformet i overensstemmelse med litra C i den i bilag 3 indeholdte standardvedtægt. Øvrige forhold vedr. drift af et bestillingskontor. 23 Ved oprettelsen af et kørselskontor skal der tages beslutning om tilknyttede bevillingshaveres demokratiske indflydelse på styring og drift af kørselskontoret uanset hvilken virksomhedsform kørselskontoret drives efter. Stk. 2. Såfremt der er besluttet demokratisk indflydelse fra tilknyttede bevillingshavere, skal dette indføres kørselskontorets regelsæt således at dette ikke senere kan fraviges, hverken ved generalforsamlingsbeslutning eller ved anden for virksomhedens beslutningsorgans bestemmelse. Stk. 2. a. Ved udvidelse af et driftskontors kapitalgrundlag gennem extern kapitaltilgang skal den demokratiske beslutningsret jvf. 23 stk. sikres. 24 Såfremt en del af driften af et kørselskontors formål er at skabe afkast til investorer, skal det sikres at dette gennem godkendelse af afkast af trafikstyrelsen forud for udmelding af dette, at udbetaling af evt. udbytte ikke skader de tilknyttede bevillingshavere og således at det gennem budgetter og forretningsplaner er klargjort at en sådan udbetaling af udbytte ikke kan få negativ indflydelse på driften af kørselskontoret og de tilknyttede bevillingshavere. 25 Det er tilladt et kørselskontor at udbyde andre services, produkter eller anden virksomhed som kan skabe indtægt, såfremt dette ikke har nogen indflydelse på, eller på anden vis negativt kan påvirke kørselskontorest primære formål.

16 26 Det er ikke tilladt for et kørselskontor at drive investeringsvirksomhed eller på anden vis via spekulation eller investering af kunne bringe kørselskontorets drift eller de tilknyttede bevillingshaveres forretning i fare eller påvirke disse øknomisk negativt. 27 Det er ikke tilladt et kørselskontor at byde på udbud af kørsel hvor kørselskontoret selv er involveret i kørslen, enten som administrator eller udbyder. Stk. 2. Der skal jvf. retningslinier for kædeansvar være en klar og entydig adskillelse mellem udbyder og byder i såvel kontraktforhold som udførelse af udbudt kørsel under denne lov. Stk. 3. Udbud skal udformes således at de overholder kriterierne for kædeansvar i branchen. Ankenævn og klagemulighed denne paragraf er ikke skrevet, men der skal laves en klageinstans/et uvildigt ankenævn der hurtigt kan behandle både kundeklager og klager fra udøvere i branchen, f.eks. bevillingshavere, chauffører og kørselskontorer.

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v.

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. LBK nr 107 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9, L 43 A Bilag 9, L 43 B Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9, L 43 A Bilag 9, L 43 B Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9, L 43 A Bilag 9, L 43 B Bilag 9 Offentligt Ivans Taxilov - forklaringen. Det kan være svært at læse en masse paragraffer som snor sig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forslag. Taxilov. Til lovforslag nr. L 24 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 14. december 2017.

Forslag. Taxilov. Til lovforslag nr. L 24 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 14. december 2017. Til lovforslag nr. L 24 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 14. december 2017 Forslag til Taxilov Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov gælder for erhvervsmæssig persontransport

Læs mere

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 26. april 2016 Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Godkendelse af Taxa 4x27 som nyt bestillingskontor

Læs mere

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift TAXINÆVNET. AARHUS 13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift I Aarhus Kommune er 13 taxitilladelser ledige. Tilladelserne kan søges af både vognmænd og chauffører. Der stilles betingelse i tilladelsen

Læs mere

Den erfaring ansøgerne har erhvervet især indenfor hyrevognserhvervet eller som vognmand/chauffør indenfor anden erhvervsmæssig personbefordring.

Den erfaring ansøgerne har erhvervet især indenfor hyrevognserhvervet eller som vognmand/chauffør indenfor anden erhvervsmæssig personbefordring. Taxatilladelse Skive Kommune opslår hermed 1 taxatilladelse. Tilladelsen udstedes til: Storvogn, type 5, med lift, plads til 2 kørestole/8 passagerer. Ansøgningen skal fremsendes til: Teknisk Forvaltning

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forandringer og konsekvenser

Forandringer og konsekvenser Forandringer og konsekvenser Det skal fortsat kræve tilladelse at udføre erhvervsmæssig persontransport. De nuværende fire tilladelser (taxi, limousine, offentlig servicetrafik og sygetransport) erstattes

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Droskeselskabet Odense Taxa amba, herefter benævnt Droskeselskabet, har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 om taxikørsel m.v., som

Læs mere

Forslag. Taxilov. Lovforslag nr. L 24 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)

Forslag. Taxilov. Lovforslag nr. L 24 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Taxilov Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov gælder for

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

Regeringens udspil til modernisering af taxilovgivningen December 2016

Regeringens udspil til modernisering af taxilovgivningen December 2016 Taxi til fremtiden Regeringens udspil til modernisering af taxilovgivningen December 2016 2 Antallet af taxier er faldende De seneste års udvikling på taxiområdet er ikke holdbar Antal taxier Der har været

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

UDKAST AF 15. juni Forslag til Taxilov. Kapitel 1. Anvendelsesområde

UDKAST AF 15. juni Forslag til Taxilov. Kapitel 1. Anvendelsesområde Transport-, Bygnings- og Boligministeriets j. nr. 2016-5598 UDKAST AF 15. juni 2017 Forslag til Taxilov Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov gælder for erhvervsmæssig persontransport i biler, der er

Læs mere

BY, ERHVERV OG KULTUR

BY, ERHVERV OG KULTUR BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning VEJLEDNING Ved ansøgning om ledige taxitilladelser i Herning Kommune Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk År: Januar 2017 I loven

Læs mere

BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE

BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE Forudsætninger Forud for annoncering af en ledig bevilling skal der ikke alene vurderes ud fra servicebehovet

Læs mere

Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger,

Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger, Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger, Ringkøbing-Skjern Kommune Forudsætninger 1. Der er pr. 01.10.2015 i Ringkøbing-Skjern Kommune i alt 33 bevillinger. Disse opslås således, at de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 153 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Lovgivning i tilknytning

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune Reglement for taxikørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune I medfør af 13 stk. 2 i lovbekendtgørelse af nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 40, stk. 2, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

CVR. NR. 3001664. Vedtægter for. Dansk Taxi Center. Økonomiske Forening F.m.b.a. 1 avn og hjemsted. 2 Formål

CVR. NR. 3001664. Vedtægter for. Dansk Taxi Center. Økonomiske Forening F.m.b.a. 1 avn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Dansk Taxi Center Økonomiske Forening F.m.b.a. 1 avn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er D.T.C. Økonomiske Forening F.m.b.a. 1.2 Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Taxireglement Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 I medfør af 13, stk 2 i lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 fastsætter Hedensted Kommune følgende bestemmelser for taxikørsel i kommunen. Almindelige

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde.

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Esbjerg Taxas økonomiske forening har i henhold til lov nr. 107 af 30. januar 2013 bekendtgørelse om Taxikørsel, samt trafikministeriets

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Sammenfatning og anbefalinger 1. Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Udvalget om erhvervsmæssig personbefordring har gennemgået og analyseret den erhvervsmæssige persontransport med køretøjer med mindre

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. henvendelse om Randers Kommunes retningslinjer for taxibevillinger

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. henvendelse om Randers Kommunes retningslinjer for taxibevillinger Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 29-05- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om Randers Kommunes retningslinjer for taxibevillinger X rettede ved brev af 5. december 2006 henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet BILAG 5 Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet Med henvisning til 1) 4.2 i vedtægten for Trekantområdets Brandvæsen og 2) lov nr. 634 af 8 juni 2016 om ændring af beredskabsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter BEK nr 17 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-5067 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1244 af 10/11/2015

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed Taxinævnet i Business region Aarhus.

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed Taxinævnet i Business region Aarhus. Vedtægter for den fælleskommunale myndighed Taxinævnet i Business region Aarhus. Præampel: Formålet med disse vedtægter er at drive og understøtte et fælles taxanævn for de tilsluttede kommuner. Det forudsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere