Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen."

Transkript

1 Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: A Version: 2.0

2 Projektansvarlig: Fagchefen for Teknik Baggrund for notatet: I budgetaftalen for 2012 indgår to OEI forslag hhv. 50 Samling af servicefunktionen (pedel) i Intern Drift 34 Central organisering af bygningsvedligeholdelse herunder samling af drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer i afdelingen Kommunale Bygninger. OEI forslagene vedlægges som bilag Arbejdsgruppe: Til udmøntning af OEI strategierne, har der været nedsat følgende arbejdsgruppe: Palle Bjerre, Fællessekretariatet Flemming Mortensen, Broskolen Lars Bo Lund Johansen, Fagsekretariatet Teknik Morten Sørensen, Økonomistaben Torben Jensen, Intern Drift Torben Gregersen, Økonomistaben Jørn Frans Christensen, Bøgebjergskolen Kurt Hansen, Kommunale Bygninger Leif Kristiansen, Tre Ege Skolen Per Trabjerg, Rådhuset Erling Stenger, Brobyskolen Derudover har der været følgende observatører til gruppens møder: Jørn Bach Hansen, 3 F Irene Møller, 3 F Susan Nielsen, FOA Afgrænsning af bygninger: Som udgangspunkt omhandler ordningen samtlige kommunale bygninger. I første omgang (etape 1) medtages plejehjem og specialinstitutioner dog ikke og ordningen gøres frivillig for daginstitutionerne og andre bygninger der ikke har en servicefunktion i dag. Ved etableringen af en selvstændig ejendomsenhed (etape 2) fra 2016 skal alle kommunale bygninger være indfaset i ordningen. Side 2 2

3 Team: Kommunen opdeles i 8 geografiske områder, der betjenes af selvstyrende teams. Hvert team betjener de kommunale bygninger der ligger i området. Derudover har man et særligt team, der geografisk dækker hele kommunen og varetager de specielle opgaver omkring bl.a. udlejningsboliger (011 bygninger) og andre faste ejendomme (013 bygninger). I alt etableret der altså 9 selvstyrende teams, hver med 1 serviceleder/koordinator, et antal faste servicemedarbejdere, et antal medarbejdere i fleksjob samt et antal personer i jobtilskudsordninger. De 9 teams organiseres i Intern Drift således: Driftsleder Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 Team 6 Team 7 Team 8 Team 9 De enkelte team betjener bygninger i kommunen således: Team 1: Bygninger i hele kommunen, typisk tilsyn og vedligeholdelse m.v. af udlejningsejendomme og andre faste ejendomme (013 bygninger). Team 2: Bygninger i Faaborg området - øst Team 3: Bygninger i Faaborg området - vest Team 4: Bygninger i Broby området Team 5: Bygninger i Nr. Lyndelse og Nr. Søby området Team 6: Bygninger i Årslev, Sdr. Nærå, Rolfsted og Ferritslev området Team 7: Bygninger i Ryslinge og Kværndrup området. Team 8: Bygninger i Ringe området - nord Team 9: Bygninger i Ringe området - syd Se bilag med kort over områderne. Opgaver i team 2 9: I den nuværende organisering servicerer serviceledere og servicemedarbejdere typisk skoler og administrationsbygninger. I nogle få områder har man desuden en aftale om servicering af nærliggende daginstitutioner eller andre bygninger, mod eller uden betaling. 3 Side 3

4 Det anbefales at daginstitutioner og andre bygninger, fremover skal indgå i den samlede servicering fra Servicefunktionen i Intern Drift. Serviceopgaverne (inde og ude) for en daginstitution (500 m2) udgør gennemsnitligt 2 timer pr. uge og den årlige udgift vil være på ca kr. pr. institution. I første omgang gøres ordningen frivillig, men det er meningen at de skal indfases så hurtigt som muligt og senest ved etableringen af en selvstændig ejendomsenhed fra Servicering af de yderligere bygninger betyder at servicefunktionen får tillagt flere opgaver. Erfaringer fra andre kommuner viser imidlertid, at når servicefunktionen samles i én organisation med en teammodel, kan man på trods af færre hænder alligevel dække vagtplanerne af og få det daglige arbejde udført på en smartere måde ved samarbejde på tværs af institutionerne. Den samlede vurdering er, at opgavemængden for teamene vil stige, da der skal serviceres flere bygninger end i den nuværende organisering. Modsat bliver der behov for at få afgrænset servicemedarbejdernes opgaver i forhold til i dag, således at servicefunktionen alene varetager opgaver som er et naturligt teknisk servicearbejde. Reduktion af medarbejdere indenfor servicefunktionen: Den samlede besparelse på servicefunktionen er netto 1,5 mio. kr, når den er fuldt implementeret i Da der ved implementering af ordningen skal indgå finansiering af en driftsleder, vil bruttobesparelsen være 2,0 mio. kr. For at opnå den ønskede besparelse, vil det være nødvendigt med en reduktion på lønbudgettet svarende til 5 6 fastansatte. Ved en vurdering af den nuværende alderssammensætning indenfor servicefunktionen, anbefales det, at personalereduktionen gennemføres ved naturlig afgang. Det betyder, at samtlige nuværende ansatte i organisationsændringen kan indgå i den nye organisation og der kan drages fordel af den viden og kompetence, som alle nuværende serviceledere og servicemedarbejdere sidder inde med. Det anbefales at samtlige medarbejdere overflyttes til den nye organisation med deres nuværende titler og lønforhold. Ved genbesættelse af stillinger tilpasses og trimmes organisationen. Der vil derudover blive mulighed for at få en vurdering på, om servicefunktionen kan byde ind på mindre projekter/renoveringsopgaver udbudt af Afd. Kommunale Bygninger og dermed tjene penge til normeringen i den samlede Servicefunktion. Modsat vil det også betyde, at der kan være behov for rokeringer mellem teams i forbindelse med at medarbejdere går på efterløn/pension eller skifter job. Side 4 4

5 Økonomi for servicefunktionen og indvendig vedligeholdelse: Budgetterne til medarbejderne i servicefunktionen er i dag placeret på skoler, Rådhus og administrationsbygninger. Budgetterne til indvendig vedligeholdelse, herunder tekniske installationer ligger i dag i den enkelte institutions budgetramme. Det anbefales, at budgetterne fremover afsættes i budgetterne således: Budgetterne til medarbejderne i Servicefunktionen Intern Drift Pulje til tekniske anlæg Fagsekretariatet Teknik/Kommunale Bygninger Pulje til indvendig vedligeholdelse Fagsekretariatet Teknik/Kommunale Bygninger Pulje til akut- og dagligdagsopgaver, i forhold til både tekniske anlæg og indvendig vedligeholdelse Intern Drift (teams) I ovenstående budgetter, der samles i hhv. Fagsekretariatet Teknik og i Intern Drift, skal der reduceres med de estimerede besparelser i OEI strategierne i 2013 og Den afledte driftsudgift, dvs. ansættelse af en medarbejder til vedligeholdelse af de tekniske anlæg samt ansættelse af en medarbejder der skal stå for opgaverne med den indvendige vedligeholdelse, skal indarbejdes i budgettet til Afdelingen Kommunale Bygninger. Bygninger der fases ind i ordningen frem mod etape 2 (2016), skal selv betale for serviceydelserne (timebasis). Det forventes, at de indregnede besparelser opnås. Den indvendige vedligeholdelse og tekniske installationer: I dag er midlerne til indvendig vedligeholdelse placeret i institutionsbudgetterne og af disse budgetter afholdes også udgifterne til de tekniske installationer. Ved at samle budgetterne i Afdelingen Kommunale Bygninger (og mindre beløb i Intern Drift til bl.a. akutskader) og udbyde renoveringsopgaverne i større klumper, vil der kunne opnås bedre tilbud fra håndværkere og entreprenører, således besparelsen i OEI strategien opnås. Der skal udarbejdes 10 års vedligeholdelsesplaner for den indvendige vedligeholdelse. Ved at sammentænke opgaverne på tværs, kan volumen i udbuddene blive større og i nogle situationer udbydes sammen med renoveringsopgaver på klimaskærmene. Samlet vurderes det, at man kan fastholde de nuværende vedligeholdelsesstandarder og den samme driftssikkerhed på de tekniske installationer, efter at budgettet er reduceret som forudsat i OEI strategien. Side 5 5

6 Etablering af ABA anlæg (automatisk brandalarmerings anlæg), AIA anlæg (tyverialarmer) samt videoovervågning udbydes i dag af Forsikringskontoret jf. de forebyggende indsatser beskrevet i Risikostyringspolitikken. ABA anlæg er lovpligtige på plejehjem, børnehaver og bo institutioner og finansieret i det samlede årlige anlægsbudget. Efterfølgende får institutionerne tilført midler til den afledte driftsudgift. De ikke lovpligtige anlæg (skoler, tandpleje m.v.) er finansieret af risikostyringsmidlerne. De afledte driftsudgifter finansieres af institutionerne og en lavere brandforsikringspræmie finansierer delvis de afledte driftsudgifter. AIA anlægsudgifterne og videoovervågning finansieres af Risikostyringsmidlerne, medens de afledte driftsudgifter finansieres af institutionerne. For at opnå en central styring af disse anlæg, udbud af anlægsopgaverne, finansiering fra Risikostyringsmidlerne, lavere forsikringspræmier og sikre, at budgetterne til indvendig vedligeholdelse ikke udhules, anbefales det, at alle opgaver vedr. ABA anlæg, AIA anlæg og videoovervågning samles i Forsikringskontoret i Fællessekretariatet. Energibudgetterne: Institutionerne oplever løbende, at deres budgetter til energi (el, vand og varme), udhules, grundet de stadig stigende olieudgifter og den forsinkede prisregulering af budgetterne hertil. Der er derfor et ønske om, at institutionernes budgetter til energi centraliseres og samles og styres af energikonsulenten i Fagsekretariatet Teknik. Det anbefales, at institutionernes budgetter til energi (el, vand og varme) samles i Fagsekretariatet Teknik pr. 1. januar 2013 og styres centralt af energikonsulenten. Konsekvenser for aftaleholderne som følge af den nye organisering: Servicefunktionen (pedel) bliver en rendyrket servicefunktion, således at skoler og institutioner kan koncentrere sig om kerneopgaverne. Der bliver fokus på, at vedligeholdelse af bygningen og de tekniske anlæg er i orden og mindre tid til opgaver, som ikke er en naturlig del af det tekniske servicearbejde. Der skal ikke anvendes tid til ledelse af servicefunktionen på det enkelte sted og organisatorisk placeres servicefunktionen under en driftsleder i Intern Drift. Iflg. aftalesystemet, har aftaleholderne i dag fuld rådighed over deres budgetter og kan frit prioritere inden for den samlede budgetramme. Det betyder, at aftalehol- 6 Side 6

7 derne i nogle år kan op eller ned - prioritere bygningsvedligeholdelsen, der ved en opprioritering betyder at der tages midler fra andre budgetposter indenfor budgetrammen eller man kan nedprioritere bygningsvedligeholdelsen og bruge midler fra denne budgetpost til andre opgaver indenfor budgetrammen. Ved at fjerne midlerne til indvendig vedligeholdelse fra institutionerne, har man ikke mere denne mulighed, og det sikres, at midlerne alene anvendes til bygninger og tekniske installationer. Aftaleholderne skal således ikke fremadrettet bruge ressourcer på vedligeholdelsen af bygningsmassen, herunder de tekniske installationer. Teknisk serviceenhed eller facility management (etape 2): I budgetaftalen for 2012, er der indarbejdet, at der skal arbejdes hen imod etableringen af en teknisk serviceenhed eller facility management afdeling. Det forventes at etableringen af en teknisk serviceenhed kan træde i kraft pr. 1. januar 2016 og indeholde følgende funktioner: Bygningsdrift: Indvendig vedligeholdelse af de kommunale bygninger Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Rengøring Servicefunktionen. Den tekniske serviceenhed etableres som et selvstændigt aftaleområde under Fagsekretariat Teknik. Formålet med at samle hele bygningsdriften i en selvstændig teknisk serviceenhed, er at optimere driften og forberede en konkurrenceudsættelse. Endvidere kunne kantinedriften tænkes ind sammen med madservice i Fagsekretariatet Pleje- og omsorg således: Madservice: Kostforplejning Kantinedrift Bilag: OEI forslag 50: Samling af servicefunktionen (pedel) i Intern Drift OEI forslag 34: Central organisering af bygningsvedligeholdelse herunder samling af drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer i afdelingen Kommunale Bygninger. Kort over FaaborgMidtfyn Kommune med angivelse af den geografiske afgrænsning af team Side 7

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Analyse af kommunal ejendomsdrift

Analyse af kommunal ejendomsdrift Analyse af kommunal ejendomsdrift Spørgeskemaundersøgelse gennemført af KTCs faggruppe for kommunal ejendomsdrift Efterår 2012 Formand Morten Hallgreen, faggruppen Kommunal ejendomsdrift 1 1. Hvordan var/er

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen Åbent møde Medlemmer Tom Nielsen (A) Grethe Larsen (A) Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

KOMMUNAL EJENDOMSFORVALTNING

KOMMUNAL EJENDOMSFORVALTNING KOMMUNAL EJENDOMSFORVALTNING 6 FORTÆLLINGER OM ETABLERING AF ET CENTRALT EJENDOMSCENTER LARS OLE PREISLER HANSEN OG SUSANNE BALSLEV NIELSEN (EDS.) KOMMUNAL EJENDOMSFORVALTNING 6 FORTÆLLINGER OM ETABLERING

Læs mere

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige NOTAT Projekt Analyse af Ejendomsdriften Kunde Randers Kommune Dato 31. juli 2014 Til Randers Kommune Fra Rambøll 1. Principper for fremtidig organisering af ejendomsdriften Rambøll foreslår at etablere

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012 Udarbejdet af: Sagsnummer.: Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Dato: 30-08-2012 Version nr.: 02 00.15.00-G11-1-12

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Perspektivering og potentiale...

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 AARBENRAA I OVERBLIK... 7 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK... 9 5 BEREDSKABSKATALOG... 10 5.1 Strukturtilpasninger...

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Forslag E-doc 2013-52434 Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet Analyse af potentialerne ved en række forskellige tiltag på ejendomsområdet i BUF. Tabel

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Tema 6: Ikke kliniske områder

Tema 6: Ikke kliniske områder Introduktion...3 1. Indkøbsaftaler... 10 2. Vareforsyning... 14 3. Konkurrenceudsættelse af MidtTransport... 17 4. Optimering af servicekontrakter... 19 5. Samling af den medicotekniske service... 22 6.

Læs mere

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling Forenkling er også et spørgsmål om opgaveplacering. Der kan ikke opstilles et enkelt svar på, om løsningen af de administrative opgaver skal foregå centralt eller decentralt. Men kommunerne må løbende

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere