Single Market Act. Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0608 Bilag 5 Offentligt. Den 9. februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Single Market Act. Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0608 Bilag 5 Offentligt. Den 9. februar 2011"

Transkript

1 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0608 Bilag 5 Offentligt Den 9. februar 2011 Single Market Act Indledning EU-Kommissionen offentliggjorde den 27. oktober 2010 Single Market Act. Udspillet kommer i forlængelse af Mario Monti s rapport A new strategy for the single market og udgør et væsentligt element i EU2020-strategien. Single Market Act præsenterer 50 konkrete forslag til, hvordan potentialet i det indre marked kan høstes. Den komplementerer EU-Kommissionens EU Citizenship Report 2010 med henblik på både at skabe økonomisk vækst i EU s medlemslande og et mere borgernært indre marked. De fleste af forslagene i Single Market Act kan DI støtte, men nogle er vigtigere end andre, når kriteriet er at skabe vækst og konkurrenceevne i Europa. Set i det lyst har DI koncentreret sine bemærkninger om den del af Single Market Act, der omhandler de væsentligste vækstfremmende forslag. For overskuelighedens skyld er DI s prioriteter samlet under følgende fire temaer: 1. Viden og kreativitet i det indre marked a. Forslag nr. 1: Et EU-patent b. Forslag nr. 3: Handlingsplan vedrørende forfalskninger og pirateri c. Forslag nr. 12: Adgang for kapital til MMV ere 2. Effektivitet og ensartet håndhævelse a. Forslag nr. 4: Gensidig evaluering på serviceområdet b. Forslag nr. 39: En mere effektiv markedskontrol c. Forslag nr. 44: Bedre håndhævelse Sagsnr.:

2 3. Et mere konkurrencedygtigt Europa a. Forslag nr. 17: Offentlige indkøb b. Forslag nr. 20: Harmoniserede momsregler c. Forslag nr. 23: Den eksterne dimension 4. Et grønt indre marked a. Forslag nr. 7: Fremtidens transportpolitik b. Forslag nr. 11: Energieffektivitet c. Forslag nr. 27: Et indre marked for energi 1. Viden og kreativitet i det indre marked Fravær af EUpatent og patentdomstol hæmmer innovation Forslag nr. 1: Et EU-patent. Hver gang en virksomhed i EU patenterer et produkt, skal patentet oversættes til sprogene i de lande, hvor det skal gælde. De unødige meromkostninger ved oversættelse og fornyelse af patenter gør det europæiske patentsystem mindst fire gange dyrere end det tilsvarende amerikanske, kinesiske eller japanske system. Et europæisk patent, der dækker 13 EU-lande koster 11 gange så meget som et amerikansk patent. Manglen på en fælles europæisk patentdomstol giver derudover erhvervslivet op imod to milliarder kr. i ekstraudgifter om året. Samlet forringer det europæisk konkurrenceevne og innovationslyst og er derfor en hæmsko for Europa, som netop baserer økonomien på viden og innovation. Et EU-patent vil understøtte MMV er og andre virksomheders investering i forskning, udvikling og innovation og herved styrke den europæiske konkurrenceevne. Forslag 3: Handlingsplan vedrørende forfalskninger og pirateri DI prioriteter en stærk og effektiv håndhævelse af IPrettigheder. Myndighedernes håndhævelse spiller en afgørende rolle i bestræbelserne mod varemærkeforfalskning og piratkopiering inden for EU og ved EU s grænser kopivarer i 2008 Antallet af beslaglæggelser af forfalskede og piratkopierede v a- rer ved EU's grænser nåede op på 178 millioner varer i 2008, hvoraf omkring 20 millioner varer udgjorde en potentiel risiko for EU-borgernes sundhed og sikkerhed. Udover de potentielt skadelige effekter for slutbrugerne af de piratkopierede varer, udgør pirateriet en trussel mod væsentlige samfundsøkonomiske interesser. Piratkopiering krænker de enkelte rettighedshaveres økonomiske interesser, men har også en række afledte samfundsøkonomiske konsekvenser. Landene 2

3 i EU er i stigende grad videns- og innovationssamfund, og piratkopiering forrykker den frie konkurrence mellem virksomhederne, fordi piratkopiproducenter bringer sig i en uforholdsmæssig fordelagtig position ved at misbruge legitime virksomheders forskning, udvikling, brands, designs mv. På den baggrund er det vigtigt, at der sættes (yderligere) fokus på myndighedsbeføjelser, der på effektiv vis kan reagere og beslaglægge produkter, der krænker IP-rettigheder i EU, uden at forstyrre legitime kommercielle aktiviteter. Forslag 12: Adgang til kapital for MMV ere De mindre og mellemstore virksomheder (MMV) udgør over 99 pct. af samtlige virksomheder i Europa og beskæftiger to tredjedele af den privatansatte arbejdsstyrke. De er kilde til nye idéer og satsninger, som kan udvikle sig til morgendagens produkter. De har derfor en enorm betydning for den samlede innovation og vækst. Det er vigtigt for europæisk økonomi, at MMV ernes rammevilkår støtter deres trivsel og udvikling og derfor bør forslagene i Small Business Act gennemføres. Innovationsmidler Netop under den økonomiske krise har mange MMV er fået beskåret deres lånemuligheder. Det er derfor særligt vigtigt, at de får bedre adgang til risikovillig kapital, herunder især, at MMV erne får bedre adgang til innovationsmidler. Det skal sikres, at kravene for at deltage i EU s innovationsprogrammer ikke i praksis udelukker mindre og mellemstore virksomheder. Samtidig skal MMV erne have lettere ved at søge penge ved at mindske de administrative krav. 2. Effektivitet og ensartet håndhævelse Forslag nr. 4: Gensidig evaluering på serviceområdet En korrekt implementering af servicedirektivet afhænger af de forskellige medlemslandes engagement og forståelse for kravene. Det er væsentligt for europæisk konkurrenceevne, at der kommer mere konkurrence på serviceområdet gennem øget grænseoverskridende handel. Den screening af national lovgivning, der blev indført i forbindelse med Service-direktivet har vist sig at være meget hensigtsmæssig og nødvendig. Det vil dog være nødvendigt at få en bedre fælles forståelse for og definition af, hvad der berettiger, at man opretholder en national særregel, både inden for tjenesteydelser og inden for produktlovgivning, idet der er en tendens til, at mange lande alligevel ønsker at fortsætte med egne regler nationale særregler om året underminerer det indre marked Der indføres årligt nye nationale særregler, der oplistes i den såkaldte TRIS-database. I tilknytning til forslag nr. 4 og 44 ville det være naturligt at gennemgå databasen for at 3

4 vurdere, om nogle af disse særregler er reelt berettigede med baggrund i særlige nationale betingelser. Forslag nr. 39: En mere effektiv markedskontrol Bedre markedskontrol skal sikre høj forbrugersikkerhed, fair konkurrence og beskyttelsen af varemærker og intellektuelle rettigheder i det indre marked. Udbygget samarbejde mellem medlemslande Forordningen om markedskontrol (2008/265) er et vigtigt skridt på vejen, men det er nødvendigt, at de eksisterende ressourcer bruges mere effektivt. Det kræver et udbygget samarbejde mellem medlemslandene og øget koordinering på europæisk plan. Et væsentligt element omfatter også inddragelsen af toldmyndighederne. Når myndighederne bliver en barriere Forslag nr. 47: Bedre håndhævelse Det er vigtigt, at intentionerne i EU-lovgivningen følges af medlemslandene, og at der er mekanismer, der hurtigt og resolut håndterer sager, hvor medlemslandene implementerer for langsomt eller håndhæver lovgivningen forkert. Bedre uddannelse og træning af nationale embedsmænd vil skabe en bedre forståelse for nødvendigheden af de fælles regler. Varer for en samlet værdi af ca. 550 milliarder euro, eller mere end en fjerdedel af vareomsætningen til andre EU-lande, udsættes hvert år for barrierer. Blev alle barrierer for varer fjernet, ville det udløse en velfærdsgevinst på cirka 50 milliarder euro hvert år. Manglende eller ikke korrekt implementering af fælles regler, kombineret med mange nationale særregler fører til en opsplitning og en underminering af det indre marked. Det skader virksomhedernes konkurrenceevne og EU s økonomi. 3. Et mere konkurrencedygtigt Europa Komplicerede momsregler gør grænseoverskridende handel til et administrativt mareridt - især for MMV'erne. Forslag nr. 10: Harmoniserede momsregler De konkurrenceforvridende momsregler bør fortsat have EU- Kommissionens fokus. De nuværende regler er så komplicerede, at de udgør en hindring for grænseoverskridende handel, ligesom reglerne i stigende grad benyttes til svindel fra få, men velorganiserede, kriminelle. Regningen betales af alle de lovlydige virksomheder, der pålægges stadig stigende rapporteringskrav. Hertil kommer, at selvom medlemsstaterne gennem momspakken har taget initiativ til at forbedre procedurerne for tilbagesøgning af moms, så oplever virksomhederne fortsat, at de ikke får refunderet den moms, de er berettiget til. 4

5 Hertil kommer, at de nye fakturakrav, der skal udgøre en forenkling og dermed en besparelse for virksomhederne, potentielt kan have den modsatte effekt, hvis der sker en overimplementering eller en uensartet implementering i Europa. Endelig bevirker momsreglerne på nogle områder, at det ofte billigere for momsfritagne virksomheder at gøre tingene selv frem for at købe en momspligtig serviceydelse. Tilsvarende kan reducerede momssatser i en medlemsstat virke konkurrenceforvridende i forhold til andre medlemslande, eksempelvis den danske turismebranche. DI finder derfor, at en ny momsstrategi baseret på en grønbog fra EU-Kommissionen kan være det værktøj, der kan reformere momssystemet og effektivt reducere de økonomiske og administrative byrder ved en uensartet implementering og praksis i EU. De administrative byrder der påføres virksomhederne rammer ikke mindst de mindre og mellemstore virksomheder. Det samme gælder regnskabsreglerne, som er nævnt i forslag nr. 14. DI mener, at MMV erne bør udgå af regnskabsdirektiverne. Kæmpe potentiale i offentlige indkøb Forslag nr. 17: Offentlige indkøb En mere målrettet indsats for at sikre en mere konsekvent offentliggørelse af offentlige indkøb fra medlemslande i det indre marked vil medføre store offentlige besparelser og skærpet konkurrence i erhvervslivet. Størstedelen af de offentlige indkøb bliver ikke offentliggjort i EF-tidende, til dels fordi udbyderne nedbryder udliciteringen i mindre opgaver og dermed undgår at overskride den EU-fastsatte grænse for offentliggørelse. Konsekvensen er, at kun få virksomheder får kendskab til udbuddene. Dermed er konkurrencen i de afgivne tilbud begrænset og prisen tilsvarende højere end nødvendig. Frihandel og eksport skal løfte EU ud af krisen Forslag nr. 23: Den eksterne dimension Det er vigtigt, at Danmark holder EU på sporet, når det handler om frihandel. Vejen ud af den økonomiske krise ligger i handel og eksport til nye markeder. Der er et stigende behov for at EU udarbejder egentlig europæisk globaliseringsstrategi, der konkretiserer Det Europæiske Råds konklusioner fra december Strategien bør tage udgangspunkt i den eksterne dimension af det indre marked med fokus på at udnytte den økonomiske magtfaktor det indre marked udgør, både i relation til nye handelsaftaler og i en politisk kontekst. Kompetencen til at regulere investeringsområdet ligger i nationalt regi, men der er stort behov for europæiske eller interna- 5

6 tionale løsninger. Bilaterale aftaler bør derfor inkludere investeringsområdet. Mens toldbarrierer nedbrydes i forhandlingerne om nye handelsaftaler, øges omfanget og betydningen af non-tariff barriers. DI bakker derfor op om Kommissionens forslag om at etablere et øget globalt samarbejde omkring regulering. Uden fælles overordnede mål i lovgivningen er det vanskeligt at øge den internationale handel, ligesom anvendelse af internationale standarder vanskeliggøres. Der skal endvidere mere fokus på implementering af internationale standarder i praksis i forbindelse med handelsaftaler, og europæiske standarder skal udarbejdes med et globalt perspektiv. 4. Et grønt indre marked Forslag nr. 7: Fremtidens transportpolitik Transportsektoren er et afgørende led i den europæiske økonomi, og derfor er det vigtigt at balancere hensynet mellem mobilitet og klima. Forudsætningen er en velfungerende infrastruktur, og derfor hænger forslaget sammen med forslag nr. 26 (TEN-T) i Single Market Act. God mobilitet skaber fri bevægelighed EU s hvidbog der fastlægger principperne for fremtidens transportpolitik udgør et meget stort og kompliceret område med en meget stor erhvervspolitisk, samfundsøkonomisk og miljømæssig betydning. Udfordringen er at indrette den grænseoverskridende transport på en bæredygtig måde, der samtidig sikrer høj mobilitet og understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Blandt DI s prioriteter på transportområdet skal nævnes: Harmonisering med henblik på at gøre vejtransporten og forsyningskæderne mere effektive. Det vil føre til en bedre samfundsøkonomi og en lavere udledning af CO2. Satsning på alternative drivmidler, som el, brint og biobrændstoffer, der både kan reducere transportens CO2- udledning og bevare mobilitet. Bedre sammenhæng i infrastruktur omkring knudepunkter som havne og lufthavne samt udbredelse af intelligente transportsystemer. Øget konkurrence, især i jernbanesektoren og i den øvrige kollektive transport. Liberalisering af cabotagekørsel. Det reducerer tomkørsel og reducerer brændstofforbruget. 6

7 Tilladelse til modulvogntog på det overordnede vejnet fører til mere effektive logistikkæder og reduceret forbrug af brændstof. Gennemførelsen af et europæisk luftrum inden luftfarten i 2011 bliver omfattet af EU s CO2-kvotesystem. Stort økonomisk og klimamæssigt potentiale i bedre udnyttelse af energi Forslag nr. 11: Energieffektivitet Trods ambitionerne er EU s krav til energibesparelser og et mere effektivt energiforbrug ikke obligatoriske. Det resulterer i, at energieffektiviteten varierer med op til 800 pct. blandt EU-landene. Ifølge Kommissionens egne beregninger er konsekvensen, at den nuværende lovgivning kun vil resultere i 13 pct. bedre energieffektivitet i 2020 i stedet for 20 pct., som er målsætningen. Der er derfor et stort økonomisk og klimamæssigt potentiale i et mere effektivt forbrug af energi. DI mener, at de nationale handlingsplaner for energieffektivisering i højere grad skal udnytte potentialet i fjernvarme og fjernkøling. Overskudsvarme og vedvarende energi i energiforsyningen er både økonomisk og miljømæssigt oplagte energikilder, som bliver groft underudnyttet i de fleste EU-lande. Derudover er der behov for at fremme udviklingen af intelligente systemer, der sørger for, at energien bliver efterspurgt mest på de tidspunkter, hvor vedvarende energikilder kan levere mest. Det vil gøre den vedvarende energi langt mere rentabel. Muligheden for at afprøve potentielle energieffektive løsninger pilot- og storskala forsøg er en afgørende forudsætning for at gøre dem kommercielt bæredygtige. Denne fase er også den dyreste, og derfor bør EU prioritere støtte til demonstrationsmiljøer i EU s budget på bekostning af urentable støtteordninger til landbruget. Det nuværende energimarked forvrider konkurrencen og forringer investeringsklimaet Forslag nr. 27: Indre marked for energi EU-Kommissionens energistrategi for perioden ventes at udstikke de overordnede retningslinjer for Kommissionens prioriteringer på energiområdet i de kommende år. Det skaber grundlaget for et stabilt og pålideligt investeringsklima for både medlemsstater og erhvervsliv i forhold til langsigtede investeringer i energiteknologiske løsninger. Strategien ventes at udmønte sig i udvikling af moderne integrerede transmissionsnet, teknologisk udvikling og fremskridt i retning af et lavkulstofs-energisystem. Et velfungerende liberaliseret indre marked for energi er afgørende for erhvervslivet. Den nuværende konstruktion med del- 7

8 te markeder og uensartede, nationale støtteregler skaber grobund for konkurrenceforvridende vilkår mellem europæiske virksomheder. Det samme gør sig gældende for de energiproducerende virksomheder, der har brug for et fælles europæisk marked med klare rammer og tilstrækkelig overførselskapacitet nationalt og transnationalt. Derudover skal der også sættes fokus på støttesystemer indenfor vedvarende energiproduktion. Med et reelt indre marked for energi følger nødvendigheden af en reel harmonisering af energibeskatningen omtalt i forslag nr. 8. DI mener desuden, at det er afgørende at målrette energiafgifterne, så de tilgodeser klimaet og ikke statskassen. Det nuværende energibeskatningsdirektiv er fastlagt med udgangspunkt i de fossile brændslers energiindhold og tager ikke højde for CO2-udslippet. 8

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år.

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år. i:\juni-2000\markeder-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 RESUMÈ Juni 2000 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 - En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik"

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

NOTAT. Rammenotat til EU-specialudvalget for transport

NOTAT. Rammenotat til EU-specialudvalget for transport NOTAT Dato J. nr. 24. maj 2013 Rammenotat til EU-specialudvalget for transport Revideret rammenotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse Industriel ejendomsret i bevægelse Tæt på erhvervspolitikken Indhold Indhold: Forord................................................ 5 Sammenfatning med forslag og initiativer............ 7 Kapitel 1:

Læs mere

Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 1. marts 2012 2012-737 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 22. marts 2012 Dagsordenspunkt

Læs mere

Europaudvalget 2006 2754 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2754 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2754 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 22. september 2006 J. nr. 121-14 EU- og Luftfartskontoret Frederik Gelineck Fisker Telefon 33 92

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2013 COM(2013) 739 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere