Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj"

Transkript

1 M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler i det omfang, denne ikke er fraveget, samt selskabets til enhver tid gældende vedtægter, hvorefter selskabets forsikringer er tegnet med gensidigt ansvar. Selskabets vedtægter udleveres efter ønske. Fællesbetingelser 1. Den sikrede personkreds 1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens billigelse benytter køretøjet, lader det benytte, eller er fører af det. 1.2 For personer og virksomheder, der har fået køretøjet overladt til reparation, service og lignende, er kørselsskader kun dækket, når kørslen foregår i forsikringstagerens interesse. 1.3 Ved salg af køretøjet er den nye ejer dækket af forsikringen i 3 uger efter ejerskiftet, medmindre den nye ejer selv har tegnet en forsikring. 2. Geografisk område 2.1 Forsikringen dækker i Europa, samt i de lande uden for Europa, hvor internationalt forsikringskort (grønt kortordningen) er gældende. 2.2 Ved udlandskørsel dækker ansvarsforsikringen med de forsikringssummer der kræves i det pågældende land, dog mindst med de beløb som er nævnt i Færdselsloven, jævnfør punkt 15.1 og Udenfor Danmark dækkes ikke ansvar for transporteret gods, bortset fra personlig rejsebagage. 2.4 Såfremt der er tegnet speciel forsikring for kørsel i udlandet (grænseforsikring) dækker nærværende forsikring kun i det omfang, hvor den anden forsikring ikke dækker. 2.5 Ved kørsel i udlandet, hvor der normalt kræves grønt kort, kan dette rekvireres hos selskabet. 2.6 Udlandsdækningen, herunder redningsforsikringen i udlandet, kan selskabet ændre eller opsige med 14 dages varsel, uden retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen. 3. Præmiebetaling 3.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage. 3.2 Påkrav om betaling sendes til den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. 3.3 Sammen med påkravet, opkræves eventuelle afgifter til staten, tillige med eventuelle ekspeditionsgebyrer. 3.4 Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om betalingen til forsikringstageren på betalingsadressen. 3.5 Denne påmindelse, der tidligst fremsendes 14 dage efter 1ste påkrav, vil indeholde oplysninger om retsvirkningerne af for sen betaling. 3.6 I forbindelse med udsendelse af påkrav og påmindelse, er selskabet berettiget til at opkræve porto og rykkergebyr samt morarenter. 3.7 Er forsikringen slettet på grund af præmierestance (og uanset i hvilket forsikringsselskab), kan den kun genoptages, når restancen er betalt, og på betingelse af, at præmiebetalingen sker helårsvis forud i mindst 2 år, jævnfør Justitsministeriets bestemmelser herom. 4. Indeksregulering 4.1 Præmie og selvrisikobeløb reguleres på grundlag af et lønindeks, som hvert år offentliggøres af Danmarks Statistik. 4.2 Præmie og selvrisikobeløb reguleres hvert års 1ste præmieforfaldsdag, med den procent, som lønindekset hvert års februar måned, forud for indeksreguleringen, er steget med, respektive faldet med, i forhold til lønindekset for februar måned det forudgående år. Ansvarsforsikringssummerne reguleres i henhold til færdselslovgivningen. 4.3 Ophører udgivelsen af det anvendte indeks, er selskabet berettiget til at fastsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks. 5. Fornyelse og opsigelse 5.1 Forsikringen kan af forsikringstageren opsiges skriftligt med 30 dages varsel, til udgangen af en måned, medens forsikringen af selskabet kan opsiges med en måneds varsel til hovedforfaldsdatoen. 5.2 I forbindelse med forsikringstagerens opsigelse af forsikringen, til en anden dato end hovedforfaldsdatoen, er selskabet berettiget til at opkræve et gebyr. 5.3 Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for 1 år ad gangen. 5.4 Efter enhver skade kan såvel forsikringstageren som selskabet, i indtil 14 dage efter skadens afslutning, opsige forsikringen med 14 dages varsel. 5.5 Konstateres det, at forsikringstageren ved forsikringens tegning har afgivet urigtige oplysninger, jævnfør Forsikringsaftalelovens paragraf 4, eller der på det forsikrede køretøj skyldes præmie til andet selskab inden for de sidste 2 år, er selskabet forpligtet til straks at slette forsikringen med virkning fra ikrafttrædelsesdatoen, og fremsende afmelding til Skat/Centralregisteret for Motorkøretøjer. 5.6 Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb, for eksempel efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betin-

2 gelser for dens fortsættelse, eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af automobilforsikringsselskabernes fællesregister for motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. 5.7 Samtidig med en sådan registrering, gives der forsikringstageren meddelelse herom, med nærmere oplysning om klageadgang med videre. 5.8 Registrering i det nævnte fællesregister sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. 6. Ændring af tarif eller betingelser 6.1 Hvis selskabets forsikringsbetingelser eller præmietarif ændres for nærværende forsikring, kan denne ændring gennemføres med 1 måneds skriftlig varsel. 6.2 Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere disse ændringer, kan forsikringen, med 14 dages skriftlig varsel, opsiges til ændringsdatoen. 6.3 Indeksregulering er ikke ændring af tariffen. 7. Flytning og risikoforandring 7.1 Det forudsættes at: a. køretøjet er et veterankøretøj eller klassisk køretøj, der helt eller delvist er historisk korrekt og i original stand samt forsvarligt vedligeholdt. b. kørslen alene er lejlighedsvis kørsel. Ved lejlighedsvis kørsel forstås en begrænset anvendelse af det forsikrede veterankøretøj eller klassiske køretøj i naturlig sammenhæng med interessen for det bevaringsværdige c. køretøjets ejer/bruger og anvendelse mv. er registreret i henhold til bestemmelserne i Registreringsbekendtgørelsen og Færdselsloven og at køretøjet i øvrigt anvendes lovligt. 7.2 I tilfælde af, at forsikringstageren eller den faste bruger af køretøjet skifter bopæl, eller der sker forandring i den i policen beskrevne risiko, for eksempel køretøjets hjemsted, anvendelse, vægt, motorstørrelse(hk), tilkobling af påhængsvogn eller lignende skal der uden unødigt ophold, ske anmeldelse til selskabet, og vilkårene for forsikringen reguleres da efter den gældende tarif. 7.3 Er underretning om ændrede forhold ikke meddelt selskabet, og har dette medført, at der er betalt mindre i præmie end der skulle have været betalt, om selskabet havde haft kendskab til de ændrede forhold, udreder selskabet i skadetilfælde kun erstatning i det forhold, hvori den betalte præmie står til den præmie, der skulle have været betalt. 8. Undtagen risiko 8.1 Forsikringen dækker ikke: a. skade, som følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, terrorisme, oprør og borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi. b. skade, opstået når køretøjet anvendes i strid med Justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører. 8.2 Skader der er sket under de forannævnte omstændigheder er dog dækket af forsikringen, såfremt forsikringstageren kan godtgøre, at forholdet har været uden betydning for den indtrufne skade. 9. Motorløb, kap- og væddeløbskørsel 9.1 Forsikringen dækker skader, som opstår under eller ved orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb, hvis: a. kørsel foregår i Europa. b. politiet har givet tilladelse til løbet, hvis en sådan kræves og c. foreskrevne løbsregler overholdes. 9.2 Endvidere dækkes øvelseskørsel (glatføre-, manøvre- og skolekørsel o.l.) på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige. 9.3 Forsikringen dækker dog ikke: a. hastighedskonkurrencer samt anden kap- og væddeløbskørsel. 10. Salg og ombytning 10.1 Sælges det forsikrede køretøj, ophører forsikringen, og det påhviler forsikringstageren at underrette selskabet om salget Forsikringen kan ikke overdrages til ny ejer Angående den nye ejers retsstilling, henvises til betingelsernes punkt Udskiftes køretøjet, ophører forsikringen, og forsikringstageren er fritstillet, med hensyn til forsikring for sit nye 10.5 Afmeldes køretøjet, ophører forsikringen fra afmeldingsdatoen, og for meget indbetalt præmie tilbagebetales forsikringstageren. 11. Anmeldelse og besigtigelse 11.1 Ved enhver skade, der omfattes af forsikringen, skal forsikringstageren straks give selskabet meddelelse herom telefonisk, via selskabets hjemmeside eller på en blanket der kan fås udleveret hos selskabet (skadeanmeldelse) Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om den indtrufne skade Forsikringstageren må ikke, uden selskabets samtykke, træffe aftale om betaling af erstatning eller udførelse af reparationer Anmeldelsen kan afleveres til det værksted, der foretager reparationen. Værkstedet vil tilkalde taksator, idet reparationer kun må udføres efter aftale med selskabet eller dets taksator Forsikringstageren kan dog på egen hånd lade udføre mindre reparationer, såfremt det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet, og kørslen ikke kan udsættes Hærværk på, eller tyveri af/fra, køretøjet, skal omgående anmeldes til politiet Selskabet er berettiget til at afvise kaskoskader, der ikke er anmeldt til selskabet, senest 14 dage efter skadedatoen Skader, der henhører under redningsforsikringen, skal anmeldes direkte til SOS-International A/S. 12. Fastpræmieordning 12.1 Forsikringen er med fastpræmieordning, hvilket betyder at præmien ikke ændres efter skadeforløbet Der optjenes ikke anciennitet for skadefri kørsel. 2

3 13. Særlige aftaler 13.1 Hvis der er truffet særlige aftaler med en af selskabets repræsentanter (assurandør, taksator eller andre), har disse kun gyldighed, hvis de er skriftligt bekræftet af sel- skabet. 14. Ankenævn 14.1 Er der opstået uenighed mellem selskabet og forsikrings- tageren om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsik- ringstageren indbringe sagen til afgørelse for: ANKENÆVNET FOR FORSIKRING Anker Heegaards Gade København V. Telefon (mellem kl. 10 og 13) 14.2 Klagen skal indgives på et særligt klageskema, som kan fås hos selskabet, Forbrugerrådet, eller Ankenævnets sekretariat Ved klager skal forsikringstageren betale et gebyr til Anke- nævnet Gebyret tilbagebetales hvis: a. forsikringstageren, helt eller delvist, får medhold i kla- gen, b. klagen afvises, c. forsikringstageren selv tilbagekalder klagen. ansvarsforsikringen 15. Omfang 15.1 Ansvarsforsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar ved hver enkelt skade, med indtil følgende summer (2010-summer): kr ved personskade kr ved tingskade Beløbene reguleres hvert år, i henhold til Færdselslovens bestemmelser herom Ansvarsforsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar for skade, forvoldt ved motorkøretøjets brug som 15.4 Ansvarsforsikringen dækker ikke: a. skade på forsikringstagerens eller brugerens ting, b. skade på førerens person eller ting, c. skade på tilkoblet køretøj eller redskab, d. skade der er omfattet af Lov om Fragtaftaler ved international vejtransport Omkostninger, pådraget med selskabets billigelse ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse, samt renter af idømte erstatningsbeløb, der hører under forsikringen, udredes af selskabet, selvom dækningssummerne derved overskrides. 16. Regres 16.1 Selskabet har regres mod enhver, der efter Færdselslovens paragraf 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed, kan selskabet kun kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan beteg- nes som grov hensynsløshed, jævnfør Færdselslovens paragraf 108, stk Selskabet har endvidere pligt til at gøre regres gældende, såfremt skaden er indtruffet, medens køretøjet var udlejet uden fører, i strid med de af Justitsministeriet fastsatte bestemmelser, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at køretøjet er udlejet i strid med bestemmelserne. 17. Selvrisiko 17.1 Forsikringstageren har, ved enhver ansvarsskade, en selvrisiko på kr (i 2011) Selvrisikobeløbet indeksreguleres hvert år per 1ste præmieforfaldsdato, efter samme regler som præmien, jævnfør punkt Ved kombinerede skader (både ansvarsskade og kaskoskade ved én og samme hændelse) betales der alene én selvrisiko Har selskabet i skadetilfælde udlagt en for forsikringen gældende selvrisiko, har selskabet ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere selskabets udlæg. kaskoforsikringen 18. Omfang 18.1 Kaskoforsikringen omfatter kun forsikringstagerens interesse i køretøjet, medmindre andet er aftalt med selskabet Kaskoforsikringen dækker, bortset fra nedennævnte tilfælde, enhver skade der påføres det forsikrede køretøj, samt tab af køretøjet ved tyveri Dækningen omfatter, udover selve køretøjet, tillige tidstypisk tilbehør der er fastmonteret i eller på det forsikrede 18.4 Værktøj i almindeligt omfang er dækket, når dette kun anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj og, i så fald, med maksimalt kr Afmonteret tilbehør, når det alene anvendes i forbindelse med det forsikrede 19. Undtagelser 19.1 Kaskoforsikringen omfatter ikke: a. skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (for eksempel motor, transmission, styretøj med videre). Sådan skade omfattes dog af kaskoforsikringen, hvis den er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri og hærværk, eller under transport på, eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. b. skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (for eksempel tæring, rust og frostsprængning), eller den forringelse af køretøjet der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende. c. fabrikations- og konstruktionsfejl. Sker der som følge af et af disse forhold i øvrigt skade på køretøjet ved kørselsuheld, er denne skade dækket. d. skade, der påføres køretøjet eller dele heraf, under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af det aflæssede køretøj fra lift. 3

4 e. skade, der er indtrådt, medens køretøjet blev benyttet til transport af gods mod betaling. f. skade, forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jævnfør Forsikringsaftalelovens paragraf 18. g. skade, der er indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. h. skade, forvoldt medens køretøjet blev ført af en person der var påvirket af spiritus eller narkotika, jævnfør Forsikringsaftalelovens paragraf 20. i. tab, opstået i forbindelse med politi- eller anden myndighedsbeslaglæggelse af køretøjet. j. skade, der er en følge af kørsel med utilstrækkelig olie og/eller vand For punkterne f - i (inkl.) gælder: Såfremt skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren, den faste bruger af køretøjet, eller et medlem af forsikringstagerens husstand, er denne dækket af forsikringen, medmindre det godtgøres, at disse vidste eller burde vide, at der forelå omstændigheder, som foran beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed Har selskabet måtte betale en skade der ikke er omfattet af forsikringen, har selskabet regresret for de afholdte udgifter. 20. Skadens regulering 20.1 Den på policen anførte forsikringssum er udtryk for den maksimale erstatning, der kan komme til udbetaling i forbindelse med en dækningsberettiget kaskoskade. Selskabet kan enten erstatte den skete skade med et kontant beløb, ved genanskaffelse, eller ved at lade køretøjet reparere Afsavnstab erstattes ikke Regulering af skaden kan ske ved: a. kontanterstatning Såfremt selskabet opgør skaden ved kontant betaling, eller kommer køretøjet efter tyveri ikke atter til veje inden 4 uger efter, at politiet og selskabet har modtaget anmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, jævnfør dog punkt b, nedenfor. Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet. b. reparation Køretøjet skal ved reparation, i det omfang det er muligt, sættes i samme stand som før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør og leverandør af reservedele med videre. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid, samt eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparationen, erstattes ikke. Medfører reparationen en forbedring af køretøjet, eksempelvis ved nødvendig udskiftning af slidte eller tærede reservedele, betaler forsikringstageren selv den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring. Særlig kostbar lakering og/eller kunstnerisk påmaling, dækkes ikke af forsikringen. Er skaden opstået medens køretøjet var overladt eller solgt til reparatør, forhandler eller lignende, jævnfør punkt 1, skal erstatningsberettigede reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som reparatøren normalt lader udføre af andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation. 21. Transportomkostninger 21.1 Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste egnede reparatør, betales af selskabet, såfremt transporten på grund af beskadigelse er nødvendig Kommer et køretøj efter tyveri atter til veje, inden fristen i punkt 20.3 litra a, betaler selskabet, ud over den køretøjet eventuelt påførte skade, tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til nærmeste egnede reparatør De nævnte transportomkostninger er ikke omfattet af forsikringen, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. 22. Merværdiafgift 22.1 Merværdiafgift, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 629 af 20/ med senere ændringer, betales af selskabet For køretøjer, tilhørende momsregistrerede virksomheder eller personer, bæres merværdiafgiften endeligt af forsikringstageren, i det omfang denne kan medregne beløbet til den indgående afgift Selskabet udlægger merværdiafgiften overfor reparatøren, og tilstiller forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften. 23. Selvrisiko 23.1 Forsikringstageren har, ved enhver kaskoskade, en selvrisiko på kr (i 2011) Selvrisikobeløbet indeksreguleres hvert år per 1ste præmieforfaldsdato, efter samme regler som præmien, jævnfør punkt Ved kombinerede skader (både ansvarsskade og kaskoskade ved én og samme hændelse) betales der alene én selvrisiko Der betales ikke selvrisiko ved følgende skader: a. skade der sker, medens køretøjet var overdraget til en ny ejer, jævnfør punkt 1, b. skade forvoldt af en skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af bestemmelserne i paragraf 19 i Lov om Erstatningsansvar, c. skade, der alene er dækket efter forsikringsbetingelsernes punkt 26 (redningsforsikring i udlandet), d. skade, hvor det godtgøres, at den ansvarlige kendte modpart er ude af stand til at betale selvrisikobeløbet Har selskabet i skadetilfælde udlagt en for forsikringen gældende selvrisiko, har selskabet ret til straks at anmode forsikringstageren om, at refundere selskabets udlæg Under retshjælpsforsikringen påhviler der forsikringstageren en særlig selvrisiko, jævnfør punkt Voldgift 24.1 Kan parterne ikke blive enige om erstatningen, fastsættes denne ved voldgift Forsikringstageren og selskabet vælger hver en vurderingsmand Vurderingsmændene vælger, inden de påbegynder sagen, en opmand; kan de ikke blive enige om valget, udpeges opmanden af præsidenten for Sø- og Handelsretten Opmanden træder kun til, hvis vurderingsmændene ikke kan enes om opgørelsen, og han afgør da erstatningen indenfor grænserne af vurderingsmændenes ansættelse. 4

5 24.5 Voldgiften træffer tillige bestemmelse om fordelingen af omkostningerne, forbundet med voldgiften. retshjælpsforsikringen 25. Omfang 25.1 Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse civile retstvister (men ikke straffesager), hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj, med indtil kr Der beregnes en selvrisiko på 10% (dog mindst kr ) af de erstatningsberettigede omkostninger De fuldstændige vilkår vedrørende denne forsikring, kan rekvireres hos selskabet. redningsforsikring i udlandet 26. Omfang 26.1 Forsikringen omfatter veterankøretøjer og klassiske køretøjer med tilladt totalvægt, ikke over 3 tons De fuldstændige vilkår vedrørende denne forsikring fremgår af det røde SOS-kort, som til enhver tid kan rekvireres hos selskabet. 5

6 For private forsikringer gælder følgende: Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i Lov om visse Forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. Maj 1993, har du fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette AROS FORSIKRING G/S om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: AROS FORSIKRING G/S Viby Ringvej Viby J. Viby Ringvej Viby J. Tlf CVR-nr Gensidigt forsikringsselskab Handels-Trykkeriet Aarhus A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Aros Veterankøretøj og klassisk køretøj Forsikringsbetingelser M20-02

Aros Veterankøretøj og klassisk køretøj Forsikringsbetingelser M20-02 Familiens bedste forsikringsselskab Aros Veterankøretøj og klassisk køretøj Forsikringsbetingelser M20-02 For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Aros Motorcykel Forsikringsbetingelser M Indholdsfortegnelse. Fællesbetingelser. Betingelser vedr. retshjælpsforsikringen

Aros Motorcykel Forsikringsbetingelser M Indholdsfortegnelse. Fællesbetingelser. Betingelser vedr. retshjælpsforsikringen Familiens bedste forsikringsselskab Aros Motorcykel Forsikringsbetingelser M40-01 For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler i det omfang, denne ikke er fraveget, samt selskabets til enhver

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside

For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside Familiens bedste forsikringsselskab Aros Bilforsikring Forsikringsbetingelser M05-01 For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. FÆLLESBETINGELSER. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringen består af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser 65-03

Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser 65-03 Familiens bedste forsikringsselskab Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser 65-03 For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit, der er nævnt på policens forside. For forsikringen

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID Fælles vilkår 1 Forsikringens omfang 1.1 Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren, personer, der er ansat hos denne, samt personer, til hvem køretøjet med salg for øje er overladt vederlagsfrit

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr AUTOFORSIKRING Autoforsikring Almindelige Forsikringsbetingelser. I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Udgave 2001. Fællesbetingelser. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgift

Læs mere

If NL Forsikringsbetingelser A-010

If NL Forsikringsbetingelser A-010 If NL Forsikringsbetingelser A-010 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Version II, november 2013 Adresse: Stamholmen 159 Postnummer: 2650 Hvidovre Telefon: 70121212 Telefax: 36 87 47

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Flådepolice for erhvervskøretøjer.

Flådepolice for erhvervskøretøjer. Flådepolice for erhvervskøretøjer. Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-300 FLÅDEPOLICE. Denne police er etableret som en fælles flådepolice og omfatter samtlige køretøjer ejet af forsikringstageren. Der

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring

Påhængskøretøjsforsikring Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Påhængskøretøjsforsikring. Hvad omfatter kaskodækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere